ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε"

Transcript

1 TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε Page 1

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε ΑΚΕ ΚΤΚ ΕΚ ΣΟ Γ TAXUD ΕΚ ΕΕ EUR.1 ΕΖΕΣ Erga Omnes ΣΓΠ ISO Ε Ε ΕΕ TARIC ΠΟΕ ΦΠΑ Οµάδα χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία Συνδυασµένη Ονοµατολογία Γενική ιεύθυνση «Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση» Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ευρωπαϊκή Ένωση Πιστοποιητικό κυκλοφορίας για την απόδειξη της καταγωγής των εµπορευµάτων Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Όλες οι τρίτες χώρες Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης Ενιαίο ιοικητικό Έγγραφο Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενιαίο ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Φόρος προστιθέµενης αξίας Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή 1.1. Στόχος Ο βασικός στόχος των κατευθυντήριων γραµµών Ε Ε είναι να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρµογή και κοινή ερµηνεία της νοµοθεσίας που αφορά το Ε Ε από τις τελωνειακές υπηρεσίες και τους επιχειρηµατίες των κρατών µελών. Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν επιπλέον λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα θέµατα που εξετάζονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του Ε Ε στις ΕΚ (Παραρτήµατα 37 και 38). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές δεν λαµβάνουν υπόψη τις εθνικές διατάξεις εφαρµογής και τους κωδικούς, για τους οποίους οι επιχειρηµατίες πρέπει να ανατρέξουν στις οικείες εθνικές διοικήσεις. Ωστόσο, ορισµένες από τις εθνικές διατάξεις και κωδικούς διατίθενται στη σελίδα Ε Ε του δικτυακού τόπου της Γ TAXUD: 1.2. Νοµική ισχύς και επικαιροποιήσεις Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε δεν έχουν εγκριθεί ως νοµικές πράξεις αλλά αντανακλούν τις απόψεις της επιτροπής τελωνειακού κώδικα τµήµα Ενιαίου ιοικητικού Εγγράφου (εφεξής «η επιτροπή») και παρέχουν µια βάση για ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή των αντίστοιχων κοινοτικών διατάξεων. Με την οριστική διατύπωση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών στο πλαίσιο της επιτροπής, τα κράτη µέλη αποδεικνύουν ότι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τις ακολουθήσουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, να τις διατηρούν σε αντίστοιχο επίπεδο στο µέλλον µε το να εφιστούν την προσοχή της επιτροπής σε κάθε πιθανή βελτίωση που απαιτεί αναθεώρηση ή συµπλήρωσή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι τα αυθεντικά κείµενα της νοµοθεσίας της ΕΚ είναι εκείνα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 3

4 Θέση 1: ιασάφηση Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 1. ΙΑΣΑΦΗΣΗ Γενικές πληροφορίες Στο τµήµα αυτό, µε τον όρο «εµπορική συναλλαγή» νοούνται οι πράξεις υλικής διακίνησης των προϊόντων, διαµέσου των κρατικών συνόρων, µεταξύ εδαφών ή εντός αυτών, οι οποίες απαιτούν την υποβολή διασάφησης ή δήλωσης για τελωνειακούς, φορολογικούς ή στατιστικούς λόγους. Ο όρος «εµπορική συναλλαγή» αφορά µόνο τα εµπορεύµατα (συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου) και όχι τις υπηρεσίες. Με τον όρο «ΕΖΕΣ» νοούνται όχι µόνο οι χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) αλλά και όλα τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη των συµβάσεων για την «κοινή διαµετακόµιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εµπορευµατικές συναλλαγές», εκτός της Κοινότητας. Χρησιµοποίηση του κωδικού IM Ο κωδικός IM χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών, µε τις οποίες τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς. Παράδειγµα: Μια σουηδική επιχείρηση εισάγει εµπορεύµατα από τις ΗΠΑ και τα θέτει υπό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης στη Σουηδία. Τα εµπορεύµατα πωλούνται στη ανία και αποστέλλονται στη χώρα αυτή βάσει του τελωνειακού καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης. Στη ανία, τα εµπορεύµατα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, και ο κωδικός IM εγγράφεται στη διασάφηση που τα αφορά. Χρησιµοποίηση του κωδικού CO Ο κωδικός CO χρησιµοποιείται για τα κοινοτικά εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ειδικά µέτρα κατά τη µεταβατική περίοδο που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης των νέων κρατών µελών 1. Ο κωδικός CO χρησιµοποιείται επίσης στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων: A) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται εντός του εδάφους ΦΠΑ και το άλλο εκτός 2, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων µεταξύ της Σουηδίας και των Νήσων Ώλαντ, B) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας που βρίσκονται αµφότερα εκτός του εδάφους ΦΠΑ, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων µεταξύ των νήσων Ώλαντ και των Καναρίων Νήσων. 1 2 Βλ. άρθρο 206 των ΕΚ σχετικά µε το εµπόριο µε την Ισπανία και την Πορτογαλία κατά τη µεταβατική περίοδο που καθορίζεται στην πράξη προσχώρησης. Βλ. Παράρτηµα 1. Επισκόπηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 4

5 Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 2 Αποστολέας/Εξαγωγέας Όχι Εισαγωγή Η θέση 2 είναι προαιρετική για τα κράτη µέλη όσον αφορά τις εισαγωγές. Οι κατευθυντήριες αρχές στο τµήµα αυτό είναι, εποµένως, συµβουλευτικού χαρακτήρα για τις περιπτώσεις στις οποίες οι εθνικές αρχές επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν τη θέση αυτή. Αν περισσότερα από δύο µέρη συµµετέχουν στην εισαγωγή, ο τελευταίος πωλητής των εµπορευµάτων πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα αναγράφεται στη θέση 2. Ο τελευταίος πωλητής είναι το µέρος που πούλησε τελευταίο τα εµπορεύµατα πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ανεξάρτητα από το εάν η τελευταία πώληση έγινε εντός ή εκτός της Κοινότητας 1. Παράδειγµα: Μια βρετανική εταιρεία αγοράζει εµπορεύµατα στην Κίνα και, εν συνεχεία, τα πωλεί σε µια σλοβενική εταιρεία. Τα εµπορεύµατα αποστέλλονται απευθείας από την Κίνα στη Σλοβενία, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η βρετανική εταιρεία είναι ο τελευταίος πωλητής των εµπορευµάτων πριν από την είσοδό τους στην Κοινότητα και, εποµένως, αναγράφεται στη θέση 2. Ως επιπλέον διευκόλυνση, η «τελευταία πώληση» µπορεί επίσης να περιλαµβάνει πωλήσεις εµπορευµάτων που συνήφθησαν ενώ τα εµπορεύµατα βρίσκονται ήδη στην ΕΚ (για παράδειγµα σε τελωνειακή αποταµίευση) 2. Στην περίπτωση των τελωνειακών αποταµιεύσεων, ο τελευταίος πωλητής είναι το µέρος που πούλησε τελευταίο τα εµπορεύµατα πριν τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΚ. Εξαγωγή Ορισµός του «αποστολέα»/«εξαγωγέα» Ο όρος «εξαγωγέας» χρησιµοποιείται στην περίπτωση εµπορίου µε τρίτες χώρες και εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 788 παράγραφος 1 των ΕΚ 3, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής και το οποίο, κατά τη στιγµή αποδοχής της εν λόγω διασάφησης, είναι κύριος ή έχει παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων. «Παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των Η έκφραση «τελευταία πώληση των εµπορευµάτων» ορίζεται στο άρθρο 147 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Συλλογή κειµένων δασµολογητέας αξίας της επιτροπής του τελωνειακού κώδικα, τµήµα δασµολογητέας αξίας, σχόλιο αριθ. 7. Άρθρο 788 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.2454/93 της Επιτροπής. Σελίδα 5

6 σχετικών εµπορευµάτων» µπορεί να ανακύψει, για παράδειγµα, στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Σελίδα 6

7 Παράδειγµα Α: Μια εσθονική εταιρεία διασαφίζει εµπορεύµατα για επανεξαγωγή στον κύριο των εµπορευµάτων στη Ρωσία µετά από τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στην Εσθονία. Η εσθονική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας, δεδοµένου ότι τη στιγµή της δήλωσης έχει δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων. Παράδειγµα Β: Μια γαλλική εταιρεία (εταιρεία Α) που θεωρείται ως προµηθευτής ή παραγωγός πωλεί εµπορεύµατα σε µια άλλη εταιρεία (εταιρεία Β) εγκατεστηµένη οπουδήποτε αλλού εντός ή εκτός της Κοινότητας. Τα εµπορεύµατα αποστέλλονται απευθείας σε τρίτη χώρα άλλη από τη χώρα του κυρίου των εµπορευµάτων (εταιρεία Β). Η γαλλική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας, επειδή ο κύριος των εµπορευµάτων (εταιρεία Β) της έχει εκχωρήσει ρητά δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων. Το άρθρο 788 παράγραφος 2 των ΕΚ ορίζει ότι όταν η κυριότητα ή το παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων ανήκει σε πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο εκτός της Κοινότητας κατ εφαρµογή της σύµβασης στην οποία βασίζεται η εξαγωγή, το συµβαλλόµενο µέρος που είναι εγκατεστηµένο στην Κοινότητα θεωρείται ως εξαγωγέας. Παράδειγµα: Μια σουηδική εταιρεία µισθώνει µηχανή που προέρχεται από τη Νορβηγία. Μετά την περίοδο µίσθωσης, η µηχανή διασαφίζεται προς επανεξαγωγή στη Νορβηγία και η σουηδική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας. Ως «αποστολέας» νοείται ένας επιχειρηµατίας που ενεργεί ως εξαγωγέας στην περίπτωση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 206 των ΕΚ 1. Τούτο σηµαίνει ότι ο όρος αποστολέας είναι ο σωστός όρος που πρέπει να χρησιµοποιείται στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων. A) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται εντός του εδάφους ΦΠΑ και το άλλο εκτός 2, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου µεταξύ της Σουηδίας και των Νήσων Ώλαντ, B) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας που βρίσκονται αµφότερα εκτός του εδάφους ΦΠΑ, για παράδειγµα στην περίπτωση εµπορίου µεταξύ των Νήσων Ώλαντ και των Καναρίων Νήσων. 1 2 Άρθρο 206 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Βλ. Παράρτηµα 1: Επισκόπηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 7

8 Θέση 14: ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Γ παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 14 ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Όχι Όταν πρόκειται για περισσότερα από ένα άτοµα, ο αντιπρόσωπος αναγράφεται στη θέση 14 και το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η διασάφηση αναγράφεται επίσης στη θέση 14 ή, αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη θέση 14, σε κάποιο άλλο σηµείο της τυπωµένης σε χαρτί διασάφησης ή σε συµπληρωµατικό έγγραφο. Για την εξέταση περιπτώσεων στις οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα άτοµα, τα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει ορισµένες ad hoc τεχνικές λύσεις, όπως: - τη θέση 9, - τη θέση 44, - κάθε άλλη πιθανή θέση, - την οπίσθια όψη της διασάφησης, - συµπληρωµατικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιµο να αναφέρεται στη θέση 14 το σηµείο στο οποίο µπορούν να βρεθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες. Εξαγωγή Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ εξαγωγέα/αποστολέα, αναγράφονται ο «εξαγωγέας» ή ο «αποστολέας» και ο συµπληρωµατικός κοινοτικός κωδικός του Παραρτήµατος 38 που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Παράδειγµα: Ο εξαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον διασαφιστή. Ο αριθµός αναγνώρισης και το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του διασαφιστή αναγράφονται ήδη στη θέση 2. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθούν τα στοιχεία αυτά στη θέση 14. Οπότε, πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 µόνο η µνεία: «εξαγωγέας 00400». Σελίδα 8

9 Εισαγωγή Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ διασαφιστή και αποστολέα, αναγράφονται ο «αποστολέας» και ο συµπληρωµατικός κοινοτικός κωδικός του Παραρτήµατος 38 που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Παράδειγµα: Ο αποστολέας είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον διασαφιστή. Ο αριθµός αναγνώρισης και το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του διασαφιστή αναγράφονται ήδη στη θέση 8. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθούν τα στοιχεία αυτά στη θέση 14. Οπότε, πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 µόνο η µνεία: «αποστολέας 00500». Παραδείγµατα περιπτώσεων που απαιτούν εκπροσώπηση Εξαγωγή ιασαφίζονται εµπορεύµατα για προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. Η εταιρεία Α είναι ο κύριος των εµπορευµάτων και, εποµένως, ο εξαγωγέας των εµπορευµάτων αυτών. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας τελειοποίησης προς επανεισαγωγή των εµπορευµάτων είναι η εταιρεία Β. Η τελευταία αυτή εταιρεία έχει ορίσει αντιπρόσωπο (εκτελωνιστή εταιρεία Γ). υνάµει του άρθρου 589 των ΕΚ, µια διασάφηση µε την οποία τα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες εξαγωγής. Σύµφωνα µε τις τελωνειακές διατάξεις, ο κάτοχος της άδειας για τη χρησιµοποίηση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και ο εξαγωγέας εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής δεν απαιτείται να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, η διασάφηση για την προσωρινή εξαγωγή εµπορευµάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από τον κάτοχο άδειας ή από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΤΚ. Ο εξαγωγέας εταιρεία Α θα αναγραφεί στη θέση 2, δεδοµένου ότι είναι ο κύριος των εµπορευµάτων ή διαθέτει παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων (άρθρο 788 του κανονισµού αριθ. 2454/93 της Επιτροπής). Ο εκτελωνιστής, που είναι ο αντιπρόσωπος του κατόχου της άδειας εταιρεία Γ θα αναγραφεί στη θέση 14, δεδοµένου ότι ο εξαγωγέας τον έχει ορίσει να ενεργεί εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του (άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου). Ο κάτοχος της άδειας τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εταιρεία Β θα αναγραφεί στη θέση 14 ή, αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη θέση 14, σε άλλο σηµείο της τυπωµένης σε χαρτί διασάφησης ή σε συµπληρωµατικό έγγραφο, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη σελίδα για τις ad hoc τεχνικές λύσεις. Η εταιρεία Γ, ως αντιπρόσωπος του κατόχου της άδειας, συµπληρώνει και υπογράφει τη θέση 54 του Ε Ε. Εισαγωγή Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή µε το σύστηµα επιστροφής υπόκειται στη χορήγηση άδειας. Η διασάφηση πρέπει να γίνεται από τον κάτοχο της άδειας ή για λογαριασµό του (άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισµού 2913/1992 του Συµβουλίου. Ο κάτοχος της άδειας έχει ορίσει εκτελωνιστή ως άµεσο αντιπρόσωπό του. Ο άµεσος αντιπρόσωπος που συµπληρώνει και υπογράφει τη θέση 54 του Ε Ε αναγράφεται στη θέση 14. Ως πρόσωπο διαφορετικό από τον οφειλέτη, το πρόσωπο αυτό µπορεί επίσης να πληρώνει τους εισαγωγικούς δασµούς για λογαριασµό του οφειλέτη (άρθρο 231 του κανονισµού 2913/1992 του Συµβουλίου). Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός 2 θα πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 πριν από το πλήρες όνοµα και διεύθυνση για να δηλώσει το καθεστώς του αντιπροσώπου. Σελίδα 9

10 Θέση 15α: Χώρα αποστολής/εξαγωγής Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 15 Κωδικός χώρας επιστ./εξάγω. α β Η συµπλήρωση της θέσης 15α είναι υποχρεωτική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 2. υπαγωγή σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, όπως σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, 3. µηχανογραφηµένο σύστηµα διαµετακόµισης (NCTS). ιαδικασίες εισαγωγής Στη θέση 15α, αναγράφεται σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο Παράρτηµα 38, ο κωδικός που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία τα εµπορεύµατα απεστάλησαν αρχικά προς το κράτος µέλος εισαγωγής, χωρίς να ληφθεί καµία δικαστική απόφαση ή να εκδοθεί δικαστική πράξη ξένη προς τη µεταφορά σε ενδιάµεση χώρα. Σε περίπτωση που υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις ή πράξεις, η τελευταία ενδιάµεση χώρα θεωρείται ως χώρα αποστολής / εξαγωγής. Ως χώρα αποστολής/εξαγωγής νοείται η χώρα από την οποία απεστάλησαν αρχικά τα εµπορεύµατα προς το κράτος µέλος εισαγωγής, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί καµία στάση ή νοµική πράξη που δεν εµπεριέχεται στις µεταφορές σε ενδιάµεση χώρα (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000). Ως στάση νοείται κάθε προσωρινή διακοπή της υλικής διακίνησης των εµπορευµάτων πριν από τη µετακίνηση στον τελικό προορισµό. Ως νοµική πράξη νοείται κάθε εµπορική συναλλαγή ή παρεµφερής πράξη που καλύπτεται από τη νοµοθεσία (για παράδειγµα πώληση ή µεταποίηση βάσει σύµβασης). Ως ενδιάµεση χώρα νοείται κάθε χώρα κατά µήκος της διαδροµής εκτός από τις χώρες αποστολής και προορισµού (τρίτη χώρα ή κράτος µέλος). Μία στάση ή µια νοµική πράξη στη χώρα προορισµού δεν συνεπάγεται αλλαγή στη χώρα αποστολής/εξαγωγής. Οι στάσεις ή οι νοµικές πράξεις που συνδέονται µε (είναι εγγενείς µε) τη µεταφορά των εµπορευµάτων συµπεριλαµβάνουν, για παράδειγµα, αλλαγή στο µέσο µεταφοράς, εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραµένουν σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά, διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων και προσωρινή εναπόθεση. Οι αντίστοιχοι κωδικοί των χωρών δηµοσιεύονται τακτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 της 22ας Μαΐου 1995 και ιδίως το άρθρο 9. Η κωδικοποίηση των χωρών και των εδαφών βασίζεται στον ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στον βαθµό που συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για τον πλήρη κατάλογο των κωδικών των χωρών, µπορείτε να ανατρέξετε στην τακτικά αναπροσαρµοζόµενη νοµοθεσία για την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της, η οποία είναι διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο GEONOM. Παραδείγµατα Η χώρα αποστολής/εξαγωγής εµπορευµάτων βασίζεται στη χώρα προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000, και πρέπει να αναγράφεται στη θέση 15α του Ε Ε. Σελίδα 10

11 Απευθείας υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στην Ελλάδα: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην GR IPS στην GR Θέση 37(1): 5100 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στις NL TP στις NL FC στις NL Θέση 37(1): 4000 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Γερµανία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην DE TP DE-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4000 Θέση 15α: USA Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα επιστροφών, (IPD) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από την αναδιοργάνωση της διαµετακόµισης στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στις NL CW στη NL Θέση 37(1):7100 Θέση 15α: USA IPD στις NL Θέση 37(1): 4171 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά από καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από την αναδιοργάνωση της διαµετακόµισης στη Γαλλία και µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Γαλλία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην FR TP FR-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4071 Θέση 15α: FR CW στη FR Θέση 37(1): 7100 Θέση 15α: USA Σελίδα 11

12 Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στη Σλοβακία και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Σλοβακία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην SK TP SK-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4054 Θέση 15α: SK IPS στη SK Θέση 37(1): 5100 Θέση 15α: ΗΠΑ Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο (PCC) στην Ελλάδα και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από την Ελλάδα στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην GR TP GR-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4092 Θέση 15α: GR PCC στην GR Θέση 37(1): 9100 Θέση 15α: ΗΠΑ Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από τη διοργάνωση της διαµετακόµισης στη Σουηδία, το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Σουηδία στη Λετονία, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στη Λετονία και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Λετονία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην SE TP LV-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4054 Θέση 15α: LV CW στη SE Θέση 37(1): 7100 Box 15a: USA TP SE-LV IPS στη LV Θέση 37(1) 5171 Θέση 15α: SE Σελίδα 12

13 Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά την προσωρινή εισαγωγή (TI) στη Λιθουανία, το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Λιθουανία στην Εσθονία, το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης µόνο για τους σκοπούς την αναδιοργάνωσης της διαµετακόµισης (CWT) στην Εσθονία, και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από την Εσθονία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στη LT TP EE-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4071 Θέση 15α: LT TI στη LT Θέση 37(1): 5300 Θέση 15α: USA TP LT-EE CWT στην EE Θέση 37(1): 7153 Θέση 15α: LT Σελίδα 13

14 ιαδικασίες εξαγωγής Η θέση αυτή είναι προαιρετική. Τα κράτη µέλη µπορούν να διαλέξουν αν θα τη συµπληρώσουν ή όχι. Παραδείγµατα Οριστική εξαγωγή από τη Φινλανδία στη Νορβηγία, µέσω της Σουηδίας: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται από τη Φινλανδία στη Σουηδία µε φορτηγό και πορθµείο και εν συνεχεία στη Νορβηγία µε φορτηγό. Οριστική εξαγωγή FI Μεταφορά µέσω SE Είσοδος στη NO Εξαγωγή από FI Θέση37(1): 1000 Θέση 15α: FI Οριστική εξαγωγή από τη Σουηδία στις ΗΠΑ: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται από τη Σουηδία στις Κάτω Χώρες µε φορτηγό και µεταφορτώνονται σε πλοίο για τη µεταφορά στις ΗΠΑ. Οριστική εξαγωγή SE Μεταφορά µέσω NL Επαναφόρτω ση στις NL Είσοδος στις USA Εξαγωγή από SE Θέση 37(1): 1000 Θέση 15α: SE Επανεξαγωγή από τη Γερµανία στις ΗΠΑ µετά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται σιδηροδροµικώς στο Ρότερνταµ για περαιτέρω µεταφορά µε πλοίο στις ΗΠΑ. Επανεξαγωγ ή στις USA µετά το IP στην DE Μεταφορά µέσω NL Επαναφόρτ ωση στις NL Είσοδος στις USA Επανεξαγωγή από DE Θέση 37(1): 3151 Θέση 15α: DE Σελίδα 14

15 Μια ιταλική εταιρεία αποστέλλει εµπορεύµατα στην Ελλάδα για έκθεση. Τα εµπορεύµατα πωλούνται σε έναν αγοραστή στην Τουρκία. Στην Ελλάδα, γίνεται διασάφηση εξαγωγής για λογαριασµό του Ιταλού εξαγωγέα. Μεταφορά από ΙT σε GR Έκθεση στην GR Τα εµπορεύµατα πωλούνται σε αγοραστή στην Τουρκία Είσοδος στην Τουρκία ιασάφηση εξαγωγής στην GR Θέση 37(1) : 1000 Θέση 15α: GR Σελίδα 15

16 Θέση 34α: Κωδικός χώρας καταγωγής Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 34 Κωδικός χώρας καταγωγής α β Η συµπλήρωση της θέσης 34α είναι υποχρεωτική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. εξαγωγή γεωργικών προϊόντων µε επιστροφές κατά την εξαγωγή, 2. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 3. υπαγωγή σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, όπως τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, 4. υπαγωγή σε τελωνειακή αποταµίευση και είσοδος εµπορευµάτων σε ελεύθερες ζώνες που υπόκεινται σε ελέγχους του τύπου ΙΙ. Η συµπλήρωση της θέσης 34α είναι προαιρετική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. εξαγωγή/αποστολή, 2. επανεξαγωγή µετά από οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από την τελωνειακή αποταµίευση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο), 3. επανεξαγωγή µετά από τελωνειακή αποταµίευση, 4. καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. ιαδικασίες εξαγωγής Οι επιχειρηµατίες που συµπληρώνουν τη θέση 34α πρέπει να χρησιµοποιούν τον αντίστοιχο κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στο Παράρτηµα 38 για να δηλώσουν τη χώρα καταγωγής, όπως καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα (µη προτιµησιακή καταγωγή των εµπορευµάτων: άρθρα του ΚΤΚ, προτιµησιακή καταγωγή: άρθρο 27). Παράδειγµα: Ένας Λιθουανός παραγωγός πώλησε χοιρινό κρέας σε µια ιταλική εταιρεία. Η ιταλική εταιρεία πωλεί το χοιρινό κρέας σε µια εταιρεία σε τρίτη χώρα και το διασαφίζει για οριστική εξαγωγή µε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η Λιθουανία πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στη θέση 34α του Ε Ε. Σελίδα 16

17 ιαδικασίες εισαγωγής Στη θέση 34α, αναγράψτε τον κοινοτικό κωδικό από το Παράρτηµα 38 που αντιστοιχεί στη χώρα καταγωγής, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα (µη προτιµησιακή καταγωγή εµπορευµάτων): άρθρα του ΚΤΚ, προτιµησιακή καταγωγή: άρθρο 27). Παράδειγµα: Μια λετονική εταιρεία αγόρασε ξυλεία που παρήχθη στη Ρωσία και τη διασάφισε για το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Μια γερµανική εταιρεία αγοράζει την ξυλεία αυτή ενώ είναι αποθηκευµένη στην τελωνειακή αποθήκη και τη διασαφίζει για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή, η Ρωσία πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στη θέση 34α του Ε Ε. Οι αντίστοιχοι κωδικοί χώρας δηµοσιεύονται τακτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 της 22ας Μαΐου 1995 και ιδίως το άρθρο 9. Η κωδικοποίηση των χωρών και των εδαφών βασίζεται στον ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στο βαθµό που συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για τον πλήρη κατάλογο των κωδικών των χωρών, µπορείτε να ανατρέξετε στην τακτικά αναπροσαρµοζόµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και τις στατιστικές του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της που είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο GEONOM. Σελίδα 17

18 Θέση 36: Προτίµηση Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 36 Προτίµηση Εισαγωγή Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες για τη δασµολογική µεταχείριση των εµπορευµάτων, ακόµη και αν δεν έχει ζητηθεί προτιµησιακή µεταχείριση. Ο όρος «δασµολογική µεταχείριση» καλύπτει όχι µόνο τις προτιµήσεις υπό τη στενή έννοια (για παράδειγµα µειωµένους εισαγωγικούς δασµούς στο πλαίσιο του ΣΓΠ ή στο πλαίσιο συµφωνιών µε τις χώρες ΑΚΕ), αλλά και διάφορα άλλα µέτρα που αφορούν τους δασµούς, όπως τις «δασµολογικές ποσοστώσεις», τις «αναστολές» και τους «ειδικούς προορισµούς». Για τους σκοπούς της θέσης αυτής, ο όρος «προτίµηση» καλύπτει επίσης την εφαρµογή του κανονικού δασµολογικού συντελεστή για τις τρίτες χώρες και τη µη επιβολή δασµών δυνάµει των συµφωνιών τελωνειακής ένωσης. Για λόγους που έχουν σχέση µε την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας, δεν µπορεί να καταρτιστεί κανένας κατάλογος κωδικών που να ισχύει πλήρως στη θέση αυτή. Εποµένως, υιοθετήθηκε ένα σύστηµα κωδικών: ο απαραίτητης τριψήφιος κωδικός πρέπει να αποτελείται από έναν µονοψήφιο κωδικό (που αντιπροσωπεύει ένα γενικό µέτρο), µετά τον οποίο ακολουθεί διψήφιος κωδικός (που αντιπροσωπεύει πιο λεπτοµερή κατανοµή). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συνδυασµοί κωδικών στον πίνακα δεν είναι όλοι δυνατοί από νοµικής πλευράς ούτε έχουν όλοι κάποιο νόηµα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η θέση 36 συνδέεται µε λογικό τρόπο µε τη θέση 33 («κωδικό εµπορευµάτων») και τη θέση 34α («κωδικός χώρας καταγωγής»), µόνο ορισµένα εµπορεύµατα µε καταγωγή από ορισµένες χώρες µπορούν να είναι επιλέξιµα για µια δεδοµένη δασµολογική µεταχείριση σε µια δεδοµένη στιγµή. ΣΗΜ. Όλα τα παραδείγµατα που δίνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές για τα δασµολογικά και µη δασµολογικά µέτρα είναι δυνατό να τροποποιηθούν σε συνάρτηση µε τη µελλοντική νοµοθεσία της ΕΚ. Για λεπτοµέρειες των κωδικών εµπορευµάτων και των κωδικών χώρας για µια συγκεκριµένη περίοδο, µπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο TARIC της Γ TAXUD. ΣΗΜ.: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 37 του κανονισµού 2286/2003, η ΕΚ δηµοσιεύει τακτικά τον κατάλογο των συνδυασµών κωδικών που πρέπει να χρησιµοποιούνται στη θέση 36 του Ε Ε, µαζί µε παραδείγµατα και επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ο κατάλογος των συνδυασµών κωδικών που πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36 του Ε Ε δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 303 της 13ης εκεµβρίου 2006 (σελίδα 83). Η πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου αυτού είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο της Γ TAXUD, στην ακόλουθη διεύθυνση. Σελίδα 18

19 Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα, οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη θέση 36 µπορούν να είναι οι ακόλουθοι: Κωδικοί που χρησιµοποιούνται όταν δεν εφαρµόζεται προτιµησιακή µεταχείριση Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 100 ασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται Erga Omnes στις τρίτες χώρες (δασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται κανονικά σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΤΚ) Στις περιπτώσεις αυτές, είτε δεν ζητείται προτιµησιακός δασµός, είτε δεν υπάρχει τέτοιος δασµός. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 02/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA 110 Αυτόνοµη δασµολογική αναστολή Erga Omnes Για ορισµένα προϊόντα του γεωργικού, χηµικού, αεροναυτικού και µικροηλεκτρονικού τοµέα χορηγούνται προσωρινές αναστολές αυτόνοµων δασµών. Οι περισσότερες από αυτές περιλαµβάνονται στους ετήσιους κανονισµούς (ο βασικός κανονισµός σχετικά µε τις αυτόνοµες αναστολές είναι ο κανονισµός αριθ. 1255/1996, ο οποίος τροποποιείται δύο φορές ετησίως για την προσθήκη ή την κατάργηση προϊόντων από το παράρτηµά του). ιάφορες άλλες εµφανίζονται σε υποσηµειώσεις ορισµένων κωδικών ΣΟ και εφαρµόζονται επ αόριστον. Οι δασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται κανονικά µπορούν να ανασταλούν είτε στο σύνολό τους (για παράδειγµα κεφάλαιο 27) είτε εν µέρει (για παράδειγµα για τους κωδικούς , , , κ.λπ.). 115 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes υποκείµενες σε ειδικό προορισµό Ορισµένες αναστολές που καλύπτονται από τον κωδικό 110 χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό», σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Στις περιπτώσεις που η αναστολή των δασµών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, Μέρος Ι Προκαταρκτικές διατάξεις Τµήµα ΙΙ Ειδικές διατάξεις «Προϊόντα που προορίζονται για ορισµένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκµετάλλευσης», πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός 115. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: US Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 08/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: JP 118 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes µε πιστοποιητικό για την ιδιαίτερη φύση του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 19

20 119 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes που υπόκεινται σε «πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήσεις» Η νοµική βάση για τις αναστολές αυτές είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου (Κ ) για ορισµένα αγαθά που εισάγονται µε πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων. Οι αναστολές αυτές χορηγούνται µόνο αν προσκοµιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA Βλ. υποσηµείωση CD Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις Συµπεριλαµβάνουν τις δασµολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ, τις αυτόνοµες δασµολογικές ποσοστώσεις, τις δασµολογικές ποσοστώσεις Erga Omnes και τις δασµολογικές ποσοστώσεις σχετικά µε την καταγωγή. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: AU 123 Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες σε χρησιµοποίηση για ειδικούς σκοπούς Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 120 χορηγούνται µόνον εάν τα προϊόντα έχουν «ειδικό προορισµό» κατά την έννοια του άρθρου 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: US Βλ. EU001. υποσηµείωση 125 Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού εν προβλέπεται η υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής, αλλά, για παράδειγµα γενεαλογικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού που εγγυάται τη βιοτεχνική προέλευση του προϊόντος ή την ύφανση σε χειροκίνητους αργαλειούς. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 04/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: DZ Βλ. υποσηµειώσεις CD156 α CD227. Σελίδα 20

21 128 ασµολογικές ποσοστώσεις Erga Omnes κατόπιν τελειοποίησης προς επανεισαγωγή Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 128 χορηγούνται µόνο δυνάµει της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τα καθεστώτα τελειοποίησης. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CH Βλ. υποσηµείωση TM Ειδικός προορισµός που προκύπτει από το κοινό δασµολόγιο Εφαρµογή της αυτόνοµης δασµολογικής αναστολής δυνάµει του καθεστώτος ειδικού προορισµού (άρθρο 82 του ΚΤΚ). Οι περιπτώσεις στις οποίες ο ειδικός προορισµός των εµπορευµάτων συνεπάγεται µείωση ή απαλλαγή δασµών (άρθρο 82 του ΚΤΚ) συµπεριλαµβάνονται ως κωδικοί ΣΟ/TARIC και συνοδεύονται µε υποσηµειώσεις που δηλώνουν τον ειδικό προορισµό. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: RU Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ υπό τον όρο της προσκόµισης ειδικών πιστοποιητικών Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία (βλ. προκαταρκτικές διατάξεις). Άλλες αναφέρονται ως υποσηµειώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ, π.χ Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA Βλ. υποσηµείωση CD376. Σελίδα 21

22 Κωδικοί που χρησιµοποιούνται για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται Παραδείγµατα 200 ασµός ΣΓΠ χωρίς όρους ή περιορισµούς Ο βασικός κανονισµός για την εφαρµογή του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 της 27 ης Ιουνίου Ο ίδιος κανονισµός προβλέπει επίσης ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση και παρέχει επιπλέον µείωση δασµών στις χώρες που τηρούν τους κανόνες των καθεστώτων αυτών (τούτο ισχύει επί του παρόντος για διάφορες χώρες: Βολιβία, Μολδαβία, κ.λπ., βλ. Απόφαση 2005/924/EΚ). Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BH 218 Αναστολές ΣΓΠ µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. 220 ασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 220 χορηγούνται µόνο δυνάµει της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε το ΣΓΠ. Βλ. παράδειγµα: Ηµεροµηνία: 01/07/2005 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: GE Βλ. υποσηµείωση CD377. Σελίδα 22

23 223 ασµολογική ποσόστωση ΣΓΠ υποκείµενη σε ειδικό προορισµό Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: AF Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 223 και 225, ο κωδικός 223 πρέπει να αναγράφεται στη θέση ασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ που υπόκεινται στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού Πρόκειται για έγγραφα, άλλα από τα πιστοποιητικά καταγωγής, τύπου Α (ή δηλώσεις τιµολογίου), για παράδειγµα άδεια εισαγωγής. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BY Βλ. υποσηµείωση CD377. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 223 και 225, ο κωδικός 223 πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36. Σελίδα 23

24 240 Προτιµησιακός δασµός ΣΓΠ υποκείµενος σε ειδικό προορισµό Ορισµένες προτιµήσεις ΣΓΠ χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: UA Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ που τυγχάνουν ειδικών συντελεστών ΣΓΠ υπό τον όρο προσκόµισης ειδικού πιστοποιητικού εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 24

25 Κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τις προτιµησιακές συµφωνίες Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 300 Προτιµησιακός δασµός που εφαρµόζεται χωρίς όρους ή περιορισµούς (συµπεριλαµβανοµένων των οροφών) Οι συντελεστές των προτιµησιακών δασµών εφαρµόζονται στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας. Εφαρµογή των δασµολογικών οροφών (για παράδειγµα, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου, της 10ης εκεµβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: TR 310 Προτιµησιακές συµφωνίες: δασµολογικές αναστολές Παράδειγµα της νοµικής βάσης για αυτόν τον τύπο δασµολογικής αναστολής: κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1140/2004 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2004, για αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: XC 315 Προτιµησιακή αναστολή υποκείµενη σε ειδικό προορισµό Οι προτιµησιακές αναστολές χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. εν ισχύει επί του παρόντος. 318 Προτιµησιακές αναστολές µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 25

26 320 Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις Οι προτιµησιακοί δασµοί εφαρµόζονται µόνο εντός των ορίων των ποσοστώσεων. Η διαχείρισή τους µπορεί να γίνει κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας ή µε άδειες. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: NO 323 Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες σε ειδικό προορισµό Ορισµένες ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 320 εφαρµόζονται µόνον αν τα προϊόντα έχουν «ειδικό προορισµό» κατά την έννοια του άρθρου 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: GA Βλ. υποσηµείωση EU001. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 323 και 325, ο κωδικός 323 πρέπει να αναγράφεται στη θέση Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού Τα ειδικά αυτά έγγραφα πρέπει να είναι έγγραφα διαφορετικά από τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 (ή τις δηλώσεις τιµολογίου), για παράδειγµα άδεια εισαγωγής. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BB Βλ. υποσηµείωση CD366. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αµφότερους τους κωδικούς 323 και 325, ο κωδικός 323 πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36. Σελίδα 26

27 340 Προτιµησιακοί δασµοί υποκείµενοι σε ειδικό προορισµό Οι προτιµήσεις χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: IS Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ που τυγχάνουν ειδικών προτιµησιακών συντελεστών υπό τον όρο προσκόµισης ειδικού πιστοποιητικού εν ισχύει επί του παρόντος. Κωδικοί που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης που συνάπτει η Κοινότητα Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 400 ασµοί στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης που συνάπτει η Κοινότητα Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται όταν οι δασµοί επιβάλλονται στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης µε την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο και την Τουρκία. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 24/11/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Ποσόστωση τελωνειακής ένωσης Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται για τη δασµολογική ποσόστωση που είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των συµφωνιών της τελωνειακής ένωσης, π.χ. κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 816/2007. Κωδικός χώρας: TR Βλ. παράδειγµα: Ηµεροµηνία: 01/07/2008 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: TR Για όλα τα παραδείγµατα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα παρέχεται υπερσύνδεσµος µε τον δικτυακό τόπο του TARIC. Σελίδα 27

28 Θέση 37: Καθεστώς Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 37 ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η θέση 37 έχει δύο υποδιαιρέσεις. Η πρώτη υποδιαίρεση είναι υποχρεωτική για τα τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Η έως ΙΑ στον πίνακα του Παραρτήµατος 37. Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στην πρώτη υποδιαίρεση είναι τετραψήφιοι κωδικοί και αποτελούνται από έναν διψήφιο κωδικό για το ζητούµενο καθεστώς και έναν δεύτερο διψήφιο κωδικό για το προηγούµενο καθεστώς. Οι κοινοτικοί κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη δεύτερη υποδιαίρεση είναι τριψήφιοι και αποτελούνται από έναν αλφαβητικό χαρακτήρα ακολουθούµενο από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη δεύτερη υποδιαίρεση πρέπει να χρησιµοποιούνται σε σχέση µε το ζητούµενο καθεστώς που αναφέρεται στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 37. Όταν είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται το ζητούµενο καθεστώς, πρέπει να αναγράφεται ένας από τους ειδικούς κωδικούς. Αν δεν υπάρχει κανένας ειδικός κωδικός για την ενδιαφερόµενη κατηγορία σε σχέση µε το ζητούµενο καθεστώς, η θέση πρέπει να µένει κενή. Όταν πρέπει να αναγραφεί ένας κωδικός στη θέση 37(2) (βλ. και σηµείωση 1 µετά τον πίνακα των γενικών συνδυασµών) και οι κωδικοί είναι συγχρόνως περισσότεροι του ενός, πρέπει να αναγράφεται ο σηµαντικότερος κωδικός, επειδή η θέση 37(2) έχει χώρο µόνο για έναν κωδικό. Ο πίνακας «Θέση 37 πρώτη υποδιαίρεση» απεικονίζει τους πιθανούς συνδυασµούς των τετραψήφιων κωδικών που αναφέρονται στην πέµπτη στήλη (µε εξαίρεση τους συνδυασµούς κωδικών 22, 76 και 77). Η τέταρτη στήλη περιέχει παραδείγµατα και δίνει εξηγήσεις σχετικά το ζητούµενο καθεστώς και τον συνδυασµό του αιτούµενου καθεστώτος µε το προηγούµενο καθεστώς. Σηµαντική σηµείωση: Όταν το προηγούµενο καθεστώς είναι καθεστώς αποταµίευσης ή προσωρινή εισαγωγή, ή όταν τα εµπορεύµατα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη, ο οικείος κωδικός (71, 53 ή 78 αντίστοιχα) πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν τα εµπορεύµατα δεν έχουν υπαχθεί σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή υπό τελωνειακό έλεγχο). Αν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, ο συνδυασµός κωδικών που πρέπει να χρησιµοποιηθεί θα αγνοήσει την πληροφορία σύµφωνα µε την οποία τα εµπορεύµατα έχουν διασαφιστεί για καθεστώς αποταµίευσης ή προσωρινής εισαγωγής ή ότι τα εµπορεύµατα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη. Επεξηγήσεις: Οι προαναφερόµενες επεξηγήσεις για τα προηγούµενα καθεστώτα 21, 41, 51, 54, 91 και 92 µπορούν να χρησιµοποιούνται για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς στον ακόλουθο πίνακα για ένα καθεστώς που ζητείται µε αυτά τα προηγούµενα καθεστώτα. α. Προηγούµενο καθεστώς 21. Εξάγονται προσωρινά εµπορεύµατα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 21. Ύστερα από µεταποίηση σε τρίτη χώρα, τα εµπορεύµατα επανεισάγονται και αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης πριν από την επανεισαγωγή. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός κωδικών Μετά την αποθήκευση, τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης Σελίδα 28

29 µε απαλλαγή από ΦΠΑ θα επανεισαχθούν για ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση, και το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή θα λήξει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός κωδικών 6121 και όχι ο συνδυασµός Σελίδα 29

30 β. Προηγούµενο καθεστώς 41 Βλ. τις επεξηγήσεις που παρέχονται για το ζητούµενο καθεστώς µε κωδικό 01 στον πίνακα. γ. Προηγούµενο καθεστώς 51. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 51. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα θα υπαχθούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε το συνδυασµό κωδικών Όταν τα εµπορεύµατα θα εγκαταλείψουν εκ νέου την Κοινότητα, θα πρέπει να γίνει διασάφηση επανεξαγωγής µε τον συνδυασµό κωδικών 3151 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών δ. Προηγούµενο καθεστώς 54. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 51. Τα εµπορεύµατα θα µεταφερθούν σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο του καθεστώτος διαµετακόµισης. Μετά το καθεστώς διαµετακόµισης, τα εµπορεύµατα θα αποθηκευθούν σε ελεύθερη ζώνη στο άλλο αυτό κράτος µέλος. Μετά την αποθήκευση στην ελεύθερη ζώνη, τα εµπορεύµατα θα επανεξαχθούν τελικά εκτός της Κοινότητας µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών 3154, και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών Το προηγούµενο καθεστώς µε κωδικό 54 απαιτείται όταν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε άλλο κράτος µέλος. ε. Προηγούµενο καθεστώς 91. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο µε το ζητούµενο καθεστώς 91. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών Μετά την αποθήκευση, βρίσκεται αγοραστής και τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση µε τον συνδυασµό κωδικών 4091 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών στ. Προηγούµενο καθεστώς 92. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο µε το ζητούµενο καθεστώς 91. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα θα µεταφερθούν σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο του καθεστώτος διαµετακόµισης. Μετά το καθεστώς διαµετακόµισης, τα εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών Το προηγούµενο καθεστώς µε κωδικό 92 απαιτείται όταν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος µέλος. Μετά την αποθήκευση, βρίσκεται αγοραστής και τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση µε τον συνδυασµό κωδικών 4092 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών Σελίδα 30

31 Θέση 37, πρώτη υποδιαίρεση: Πίνακας Θέση 37, πρώτη υποδιαίρεση: Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε το πρώτο ψηφίο 0 Ζητούµενο καθεστώς Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων στη σειρά 0 χρησιµοποιείται µόνο όταν οι εισαγωγικοί δασµοί πρέπει να καταβληθούν χωρίς πληρωµή των εθνικών φόρων, όπως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης Περιγραφή της θέσης 37(1) 01 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου και τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών µε τις οποίες αυτή διατηρεί τελωνειακή ένωση. Νοµική βάση Άρθρα 79 έως 83 του κώδικα Επεξηγήσεις και παραδείγµατα για τη θέση 37(1) Παραδείγµατα: Εµπορεύµατα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και επαναποστέλλονται ταυτόχρονα στις νήσους της Μάγχης. Στην περίπτωση εµπορευµάτων που επαναποστέλλονται στην Ανδόρα, ενδεχοµένως (δηλ. κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας) πρέπει να χρησιµοποιείται έγγραφο T2 T2F, T2L ή T2LF (βλ. απόφαση αριθ. 1/2003 της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-Ανδόρα της 3ης Σεπτεµβρίου 2003 για τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης). Για τα εµπορεύµατα που επαναποστέλλονται στον Άγιο Μαρίνο, πρέπει να χρησιµοποιείται έγγραφο T2, T2F, T2L ή T2LF (βλ. απόφαση αριθ. 1/2002 της επιτροπής συνεργασίας ΕΚ- Αγίου Μαρίνου, της 22ας Μαρτίου Το έγγραφο T2SM είναι απαραίτητο µόνο για διαµετακόµιση από εξουσιοδοτηµένο ιταλικό τελωνείο (βλ. εγχειρίδιο διαµετακόµισης) (βλ. και Παράρτηµα 1, επισκόπηση χωρών). Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0141: Ο συνδυασµός αυτός µπορεί να χρησιµοποιείται όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 128 παράγραφος 1 του ΚΤΚ, τα εισαγόµενα εµπορεύµατα που τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, σύστηµα επιστροφών, υπό µορφή παράγωγων προϊόντων ή εµπορευµάτων στην αρχική τους κατάσταση µε σκοπό να επανεξαχθούν στη συνέχεια, έχουν υπαχθεί, σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης µε αίτηµα επιστροφής των εισαγωγικών δασµών και περαιτέρω νέα πληρωµή των εισαγωγικών δασµών υπό τον κωδικό 01. εδοµένου ότι τα εµπορεύµατα είχαν υπαχθεί αρχικά στο οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και στη συνέχεια µόνο σε καθεστώς τελωνειακής Πιθανοί Συνδυασµοί για τη θέση 37(1) Σελίδα 31

32 αποταµίευσης, το τελευταίο αυτό καθεστώς δεν αναγράφεται σ'αυτόν τον συνδυασµό κωδικών σύµφωνα µε τον κανόνα του Παραρτήµατος 37 θέση 37 Α πρώτη υποδιαίρεση (βλ. και γενικές επεξηγήσεις σχετικά µε τη θέση 37). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 128 παράγραφος 1 του ΚΤΚ, το προηγούµενο καθεστώς 41 εφαρµόζεται και για τα ακόλουθα ζητούµενα καθεστώτα: 07, 10, 31, 40, 41, 42, 45, 51, 53, 71 και 78. Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0151: Τα εµπορεύµατα στην αρχική τους κατάσταση που είχαν υπαχθεί προηγουµένως σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολής, και τα οποία διασαφίζονται τώρα για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη επαναποστολή υπό τον κωδικό 01. Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0191: Τα εµπορεύµατα στην αρχική τους κατάσταση που είχαν υπαχθεί προηγουµένως σε καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και τα οποία διασαφίζονται τώρα για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη επαναποστολή υπό τον κωδικό 01. Επεξήγηση του προηγούµενου κωδικού 10: βλ. επεξήγηση του κωδικού 10. Σελίδα 32

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελωνειακή Νοµοθεσία Βρυξέλλες, 04.02.2004 TAXUD/B/1/ML/MR TAXUD/763/2003 ΤΕΛΙΚΟ EL Πληροφοριακό έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ Κ.Α. 901 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5024425 ΕΞ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 756 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ο χρήσιμος «δεσμός» σου με το Τελωνείο! Ευρωπαϊκό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019/24-5-07 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Αρ. πρωτ. 5029048/3545/Α0019/23-7-09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ - Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Δ.Α: Αθήνα, 8 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 343/558 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1992R2913 EL 01.01.2014 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Έκδοση: 01.21 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προστιθέμενη αξία προϊόντος Ορισμός ΦΠΑ Εφαρμογή ΦΠΑ Απαλλασσόμενες συναλλαγές Συντελεστές ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-ΟΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A ' : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΟΣ A ' : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΜΕΡΟΣ A ' : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βάσει των διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1992R2913 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 88 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 2013R0952 EL 30.10.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων ΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.10.2004 COM(2004) 699 τελικό 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ρωσική αγορά ελαιολάδου Περιεχόμενα i. Κατανάλωση... 2 ii. Ρωσικές Εισαγωγές Ελαιολάδου... 2 iii. Απαιτήσεις εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα