ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε"

Transcript

1 TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε Page 1

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε Ε ΑΚΕ ΚΤΚ ΕΚ ΣΟ Γ TAXUD ΕΚ ΕΕ EUR.1 ΕΖΕΣ Erga Omnes ΣΓΠ ISO Ε Ε ΕΕ TARIC ΠΟΕ ΦΠΑ Οµάδα χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία Συνδυασµένη Ονοµατολογία Γενική ιεύθυνση «Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση» Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ευρωπαϊκή Ένωση Πιστοποιητικό κυκλοφορίας για την απόδειξη της καταγωγής των εµπορευµάτων Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Όλες οι τρίτες χώρες Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης Ενιαίο ιοικητικό Έγγραφο Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενιαίο ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Φόρος προστιθέµενης αξίας Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή 1.1. Στόχος Ο βασικός στόχος των κατευθυντήριων γραµµών Ε Ε είναι να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρµογή και κοινή ερµηνεία της νοµοθεσίας που αφορά το Ε Ε από τις τελωνειακές υπηρεσίες και τους επιχειρηµατίες των κρατών µελών. Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν επιπλέον λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα θέµατα που εξετάζονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του Ε Ε στις ΕΚ (Παραρτήµατα 37 και 38). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές δεν λαµβάνουν υπόψη τις εθνικές διατάξεις εφαρµογής και τους κωδικούς, για τους οποίους οι επιχειρηµατίες πρέπει να ανατρέξουν στις οικείες εθνικές διοικήσεις. Ωστόσο, ορισµένες από τις εθνικές διατάξεις και κωδικούς διατίθενται στη σελίδα Ε Ε του δικτυακού τόπου της Γ TAXUD: 1.2. Νοµική ισχύς και επικαιροποιήσεις Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε δεν έχουν εγκριθεί ως νοµικές πράξεις αλλά αντανακλούν τις απόψεις της επιτροπής τελωνειακού κώδικα τµήµα Ενιαίου ιοικητικού Εγγράφου (εφεξής «η επιτροπή») και παρέχουν µια βάση για ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή των αντίστοιχων κοινοτικών διατάξεων. Με την οριστική διατύπωση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών στο πλαίσιο της επιτροπής, τα κράτη µέλη αποδεικνύουν ότι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τις ακολουθήσουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, να τις διατηρούν σε αντίστοιχο επίπεδο στο µέλλον µε το να εφιστούν την προσοχή της επιτροπής σε κάθε πιθανή βελτίωση που απαιτεί αναθεώρηση ή συµπλήρωσή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι τα αυθεντικά κείµενα της νοµοθεσίας της ΕΚ είναι εκείνα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 3

4 Θέση 1: ιασάφηση Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 1. ΙΑΣΑΦΗΣΗ Γενικές πληροφορίες Στο τµήµα αυτό, µε τον όρο «εµπορική συναλλαγή» νοούνται οι πράξεις υλικής διακίνησης των προϊόντων, διαµέσου των κρατικών συνόρων, µεταξύ εδαφών ή εντός αυτών, οι οποίες απαιτούν την υποβολή διασάφησης ή δήλωσης για τελωνειακούς, φορολογικούς ή στατιστικούς λόγους. Ο όρος «εµπορική συναλλαγή» αφορά µόνο τα εµπορεύµατα (συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου) και όχι τις υπηρεσίες. Με τον όρο «ΕΖΕΣ» νοούνται όχι µόνο οι χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) αλλά και όλα τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη των συµβάσεων για την «κοινή διαµετακόµιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εµπορευµατικές συναλλαγές», εκτός της Κοινότητας. Χρησιµοποίηση του κωδικού IM Ο κωδικός IM χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών, µε τις οποίες τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς. Παράδειγµα: Μια σουηδική επιχείρηση εισάγει εµπορεύµατα από τις ΗΠΑ και τα θέτει υπό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης στη Σουηδία. Τα εµπορεύµατα πωλούνται στη ανία και αποστέλλονται στη χώρα αυτή βάσει του τελωνειακού καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης. Στη ανία, τα εµπορεύµατα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, και ο κωδικός IM εγγράφεται στη διασάφηση που τα αφορά. Χρησιµοποίηση του κωδικού CO Ο κωδικός CO χρησιµοποιείται για τα κοινοτικά εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ειδικά µέτρα κατά τη µεταβατική περίοδο που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης των νέων κρατών µελών 1. Ο κωδικός CO χρησιµοποιείται επίσης στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων: A) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται εντός του εδάφους ΦΠΑ και το άλλο εκτός 2, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων µεταξύ της Σουηδίας και των Νήσων Ώλαντ, B) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας που βρίσκονται αµφότερα εκτός του εδάφους ΦΠΑ, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων µεταξύ των νήσων Ώλαντ και των Καναρίων Νήσων. 1 2 Βλ. άρθρο 206 των ΕΚ σχετικά µε το εµπόριο µε την Ισπανία και την Πορτογαλία κατά τη µεταβατική περίοδο που καθορίζεται στην πράξη προσχώρησης. Βλ. Παράρτηµα 1. Επισκόπηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 4

5 Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 2 Αποστολέας/Εξαγωγέας Όχι Εισαγωγή Η θέση 2 είναι προαιρετική για τα κράτη µέλη όσον αφορά τις εισαγωγές. Οι κατευθυντήριες αρχές στο τµήµα αυτό είναι, εποµένως, συµβουλευτικού χαρακτήρα για τις περιπτώσεις στις οποίες οι εθνικές αρχές επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν τη θέση αυτή. Αν περισσότερα από δύο µέρη συµµετέχουν στην εισαγωγή, ο τελευταίος πωλητής των εµπορευµάτων πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα αναγράφεται στη θέση 2. Ο τελευταίος πωλητής είναι το µέρος που πούλησε τελευταίο τα εµπορεύµατα πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ανεξάρτητα από το εάν η τελευταία πώληση έγινε εντός ή εκτός της Κοινότητας 1. Παράδειγµα: Μια βρετανική εταιρεία αγοράζει εµπορεύµατα στην Κίνα και, εν συνεχεία, τα πωλεί σε µια σλοβενική εταιρεία. Τα εµπορεύµατα αποστέλλονται απευθείας από την Κίνα στη Σλοβενία, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η βρετανική εταιρεία είναι ο τελευταίος πωλητής των εµπορευµάτων πριν από την είσοδό τους στην Κοινότητα και, εποµένως, αναγράφεται στη θέση 2. Ως επιπλέον διευκόλυνση, η «τελευταία πώληση» µπορεί επίσης να περιλαµβάνει πωλήσεις εµπορευµάτων που συνήφθησαν ενώ τα εµπορεύµατα βρίσκονται ήδη στην ΕΚ (για παράδειγµα σε τελωνειακή αποταµίευση) 2. Στην περίπτωση των τελωνειακών αποταµιεύσεων, ο τελευταίος πωλητής είναι το µέρος που πούλησε τελευταίο τα εµπορεύµατα πριν τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΚ. Εξαγωγή Ορισµός του «αποστολέα»/«εξαγωγέα» Ο όρος «εξαγωγέας» χρησιµοποιείται στην περίπτωση εµπορίου µε τρίτες χώρες και εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 788 παράγραφος 1 των ΕΚ 3, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής και το οποίο, κατά τη στιγµή αποδοχής της εν λόγω διασάφησης, είναι κύριος ή έχει παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων. «Παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των Η έκφραση «τελευταία πώληση των εµπορευµάτων» ορίζεται στο άρθρο 147 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Συλλογή κειµένων δασµολογητέας αξίας της επιτροπής του τελωνειακού κώδικα, τµήµα δασµολογητέας αξίας, σχόλιο αριθ. 7. Άρθρο 788 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.2454/93 της Επιτροπής. Σελίδα 5

6 σχετικών εµπορευµάτων» µπορεί να ανακύψει, για παράδειγµα, στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Σελίδα 6

7 Παράδειγµα Α: Μια εσθονική εταιρεία διασαφίζει εµπορεύµατα για επανεξαγωγή στον κύριο των εµπορευµάτων στη Ρωσία µετά από τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στην Εσθονία. Η εσθονική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας, δεδοµένου ότι τη στιγµή της δήλωσης έχει δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων. Παράδειγµα Β: Μια γαλλική εταιρεία (εταιρεία Α) που θεωρείται ως προµηθευτής ή παραγωγός πωλεί εµπορεύµατα σε µια άλλη εταιρεία (εταιρεία Β) εγκατεστηµένη οπουδήποτε αλλού εντός ή εκτός της Κοινότητας. Τα εµπορεύµατα αποστέλλονται απευθείας σε τρίτη χώρα άλλη από τη χώρα του κυρίου των εµπορευµάτων (εταιρεία Β). Η γαλλική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας, επειδή ο κύριος των εµπορευµάτων (εταιρεία Β) της έχει εκχωρήσει ρητά δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων. Το άρθρο 788 παράγραφος 2 των ΕΚ ορίζει ότι όταν η κυριότητα ή το παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων ανήκει σε πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο εκτός της Κοινότητας κατ εφαρµογή της σύµβασης στην οποία βασίζεται η εξαγωγή, το συµβαλλόµενο µέρος που είναι εγκατεστηµένο στην Κοινότητα θεωρείται ως εξαγωγέας. Παράδειγµα: Μια σουηδική εταιρεία µισθώνει µηχανή που προέρχεται από τη Νορβηγία. Μετά την περίοδο µίσθωσης, η µηχανή διασαφίζεται προς επανεξαγωγή στη Νορβηγία και η σουηδική εταιρεία αναγράφεται στη θέση 2 ως εξαγωγέας. Ως «αποστολέας» νοείται ένας επιχειρηµατίας που ενεργεί ως εξαγωγέας στην περίπτωση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 206 των ΕΚ 1. Τούτο σηµαίνει ότι ο όρος αποστολέας είναι ο σωστός όρος που πρέπει να χρησιµοποιείται στην περίπτωση του εµπορίου κοινοτικών εµπορευµάτων. A) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται εντός του εδάφους ΦΠΑ και το άλλο εκτός 2, για παράδειγµα στην περίπτωση του εµπορίου µεταξύ της Σουηδίας και των Νήσων Ώλαντ, B) µεταξύ µερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας που βρίσκονται αµφότερα εκτός του εδάφους ΦΠΑ, για παράδειγµα στην περίπτωση εµπορίου µεταξύ των Νήσων Ώλαντ και των Καναρίων Νήσων. 1 2 Άρθρο 206 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Βλ. Παράρτηµα 1: Επισκόπηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 7

8 Θέση 14: ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Γ παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 14 ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Όχι Όταν πρόκειται για περισσότερα από ένα άτοµα, ο αντιπρόσωπος αναγράφεται στη θέση 14 και το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η διασάφηση αναγράφεται επίσης στη θέση 14 ή, αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη θέση 14, σε κάποιο άλλο σηµείο της τυπωµένης σε χαρτί διασάφησης ή σε συµπληρωµατικό έγγραφο. Για την εξέταση περιπτώσεων στις οποίες συµµετέχουν περισσότερα από ένα άτοµα, τα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει ορισµένες ad hoc τεχνικές λύσεις, όπως: - τη θέση 9, - τη θέση 44, - κάθε άλλη πιθανή θέση, - την οπίσθια όψη της διασάφησης, - συµπληρωµατικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιµο να αναφέρεται στη θέση 14 το σηµείο στο οποίο µπορούν να βρεθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες. Εξαγωγή Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ εξαγωγέα/αποστολέα, αναγράφονται ο «εξαγωγέας» ή ο «αποστολέας» και ο συµπληρωµατικός κοινοτικός κωδικός του Παραρτήµατος 38 που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Παράδειγµα: Ο εξαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον διασαφιστή. Ο αριθµός αναγνώρισης και το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του διασαφιστή αναγράφονται ήδη στη θέση 2. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθούν τα στοιχεία αυτά στη θέση 14. Οπότε, πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 µόνο η µνεία: «εξαγωγέας 00400». Σελίδα 8

9 Εισαγωγή Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ διασαφιστή και αποστολέα, αναγράφονται ο «αποστολέας» και ο συµπληρωµατικός κοινοτικός κωδικός του Παραρτήµατος 38 που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Παράδειγµα: Ο αποστολέας είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον διασαφιστή. Ο αριθµός αναγνώρισης και το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του διασαφιστή αναγράφονται ήδη στη θέση 8. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθούν τα στοιχεία αυτά στη θέση 14. Οπότε, πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 µόνο η µνεία: «αποστολέας 00500». Παραδείγµατα περιπτώσεων που απαιτούν εκπροσώπηση Εξαγωγή ιασαφίζονται εµπορεύµατα για προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. Η εταιρεία Α είναι ο κύριος των εµπορευµάτων και, εποµένως, ο εξαγωγέας των εµπορευµάτων αυτών. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας τελειοποίησης προς επανεισαγωγή των εµπορευµάτων είναι η εταιρεία Β. Η τελευταία αυτή εταιρεία έχει ορίσει αντιπρόσωπο (εκτελωνιστή εταιρεία Γ). υνάµει του άρθρου 589 των ΕΚ, µια διασάφηση µε την οποία τα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες εξαγωγής. Σύµφωνα µε τις τελωνειακές διατάξεις, ο κάτοχος της άδειας για τη χρησιµοποίηση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και ο εξαγωγέας εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής δεν απαιτείται να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, η διασάφηση για την προσωρινή εξαγωγή εµπορευµάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από τον κάτοχο άδειας ή από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΤΚ. Ο εξαγωγέας εταιρεία Α θα αναγραφεί στη θέση 2, δεδοµένου ότι είναι ο κύριος των εµπορευµάτων ή διαθέτει παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των σχετικών εµπορευµάτων (άρθρο 788 του κανονισµού αριθ. 2454/93 της Επιτροπής). Ο εκτελωνιστής, που είναι ο αντιπρόσωπος του κατόχου της άδειας εταιρεία Γ θα αναγραφεί στη θέση 14, δεδοµένου ότι ο εξαγωγέας τον έχει ορίσει να ενεργεί εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του (άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου). Ο κάτοχος της άδειας τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εταιρεία Β θα αναγραφεί στη θέση 14 ή, αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη θέση 14, σε άλλο σηµείο της τυπωµένης σε χαρτί διασάφησης ή σε συµπληρωµατικό έγγραφο, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη σελίδα για τις ad hoc τεχνικές λύσεις. Η εταιρεία Γ, ως αντιπρόσωπος του κατόχου της άδειας, συµπληρώνει και υπογράφει τη θέση 54 του Ε Ε. Εισαγωγή Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή µε το σύστηµα επιστροφής υπόκειται στη χορήγηση άδειας. Η διασάφηση πρέπει να γίνεται από τον κάτοχο της άδειας ή για λογαριασµό του (άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισµού 2913/1992 του Συµβουλίου. Ο κάτοχος της άδειας έχει ορίσει εκτελωνιστή ως άµεσο αντιπρόσωπό του. Ο άµεσος αντιπρόσωπος που συµπληρώνει και υπογράφει τη θέση 54 του Ε Ε αναγράφεται στη θέση 14. Ως πρόσωπο διαφορετικό από τον οφειλέτη, το πρόσωπο αυτό µπορεί επίσης να πληρώνει τους εισαγωγικούς δασµούς για λογαριασµό του οφειλέτη (άρθρο 231 του κανονισµού 2913/1992 του Συµβουλίου). Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός 2 θα πρέπει να αναγραφεί στη θέση 14 πριν από το πλήρες όνοµα και διεύθυνση για να δηλώσει το καθεστώς του αντιπροσώπου. Σελίδα 9

10 Θέση 15α: Χώρα αποστολής/εξαγωγής Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 15 Κωδικός χώρας επιστ./εξάγω. α β Η συµπλήρωση της θέσης 15α είναι υποχρεωτική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 2. υπαγωγή σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, όπως σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, 3. µηχανογραφηµένο σύστηµα διαµετακόµισης (NCTS). ιαδικασίες εισαγωγής Στη θέση 15α, αναγράφεται σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο Παράρτηµα 38, ο κωδικός που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία τα εµπορεύµατα απεστάλησαν αρχικά προς το κράτος µέλος εισαγωγής, χωρίς να ληφθεί καµία δικαστική απόφαση ή να εκδοθεί δικαστική πράξη ξένη προς τη µεταφορά σε ενδιάµεση χώρα. Σε περίπτωση που υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις ή πράξεις, η τελευταία ενδιάµεση χώρα θεωρείται ως χώρα αποστολής / εξαγωγής. Ως χώρα αποστολής/εξαγωγής νοείται η χώρα από την οποία απεστάλησαν αρχικά τα εµπορεύµατα προς το κράτος µέλος εισαγωγής, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί καµία στάση ή νοµική πράξη που δεν εµπεριέχεται στις µεταφορές σε ενδιάµεση χώρα (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000). Ως στάση νοείται κάθε προσωρινή διακοπή της υλικής διακίνησης των εµπορευµάτων πριν από τη µετακίνηση στον τελικό προορισµό. Ως νοµική πράξη νοείται κάθε εµπορική συναλλαγή ή παρεµφερής πράξη που καλύπτεται από τη νοµοθεσία (για παράδειγµα πώληση ή µεταποίηση βάσει σύµβασης). Ως ενδιάµεση χώρα νοείται κάθε χώρα κατά µήκος της διαδροµής εκτός από τις χώρες αποστολής και προορισµού (τρίτη χώρα ή κράτος µέλος). Μία στάση ή µια νοµική πράξη στη χώρα προορισµού δεν συνεπάγεται αλλαγή στη χώρα αποστολής/εξαγωγής. Οι στάσεις ή οι νοµικές πράξεις που συνδέονται µε (είναι εγγενείς µε) τη µεταφορά των εµπορευµάτων συµπεριλαµβάνουν, για παράδειγµα, αλλαγή στο µέσο µεταφοράς, εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραµένουν σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά, διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων και προσωρινή εναπόθεση. Οι αντίστοιχοι κωδικοί των χωρών δηµοσιεύονται τακτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 της 22ας Μαΐου 1995 και ιδίως το άρθρο 9. Η κωδικοποίηση των χωρών και των εδαφών βασίζεται στον ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στον βαθµό που συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για τον πλήρη κατάλογο των κωδικών των χωρών, µπορείτε να ανατρέξετε στην τακτικά αναπροσαρµοζόµενη νοµοθεσία για την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της, η οποία είναι διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο GEONOM. Παραδείγµατα Η χώρα αποστολής/εξαγωγής εµπορευµάτων βασίζεται στη χώρα προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000, και πρέπει να αναγράφεται στη θέση 15α του Ε Ε. Σελίδα 10

11 Απευθείας υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στην Ελλάδα: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην GR IPS στην GR Θέση 37(1): 5100 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στις NL TP στις NL FC στις NL Θέση 37(1): 4000 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Γερµανία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην DE TP DE-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4000 Θέση 15α: USA Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα επιστροφών, (IPD) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από την αναδιοργάνωση της διαµετακόµισης στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στις NL CW στη NL Θέση 37(1):7100 Θέση 15α: USA IPD στις NL Θέση 37(1): 4171 Θέση 15α: USA Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά από καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από την αναδιοργάνωση της διαµετακόµισης στη Γαλλία και µετά το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Γαλλία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην FR TP FR-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4071 Θέση 15α: FR CW στη FR Θέση 37(1): 7100 Θέση 15α: USA Σελίδα 11

12 Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στη Σλοβακία και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Σλοβακία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην SK TP SK-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4054 Θέση 15α: SK IPS στη SK Θέση 37(1): 5100 Θέση 15α: ΗΠΑ Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο (PCC) στην Ελλάδα και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από την Ελλάδα στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην GR TP GR-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4092 Θέση 15α: GR PCC στην GR Θέση 37(1): 9100 Θέση 15α: ΗΠΑ Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης (CW) για λόγους άλλους από τη διοργάνωση της διαµετακόµισης στη Σουηδία, το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Σουηδία στη Λετονία, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών (IPS) στη Λετονία και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Λετονία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στην SE TP LV-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4054 Θέση 15α: LV CW στη SE Θέση 37(1): 7100 Box 15a: USA TP SE-LV IPS στη LV Θέση 37(1) 5171 Θέση 15α: SE Σελίδα 12

13 Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (FC) στις Κάτω Χώρες µετά την προσωρινή εισαγωγή (TI) στη Λιθουανία, το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από τη Λιθουανία στην Εσθονία, το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης µόνο για τους σκοπούς την αναδιοργάνωσης της διαµετακόµισης (CWT) στην Εσθονία, και το καθεστώς διαµετακόµισης (TP) από την Εσθονία στις Κάτω Χώρες: Εξαγωγή στις USA Είσοδος στη LT TP EE-NL FC στις NL Θέση 37(1): 4071 Θέση 15α: LT TI στη LT Θέση 37(1): 5300 Θέση 15α: USA TP LT-EE CWT στην EE Θέση 37(1): 7153 Θέση 15α: LT Σελίδα 13

14 ιαδικασίες εξαγωγής Η θέση αυτή είναι προαιρετική. Τα κράτη µέλη µπορούν να διαλέξουν αν θα τη συµπληρώσουν ή όχι. Παραδείγµατα Οριστική εξαγωγή από τη Φινλανδία στη Νορβηγία, µέσω της Σουηδίας: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται από τη Φινλανδία στη Σουηδία µε φορτηγό και πορθµείο και εν συνεχεία στη Νορβηγία µε φορτηγό. Οριστική εξαγωγή FI Μεταφορά µέσω SE Είσοδος στη NO Εξαγωγή από FI Θέση37(1): 1000 Θέση 15α: FI Οριστική εξαγωγή από τη Σουηδία στις ΗΠΑ: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται από τη Σουηδία στις Κάτω Χώρες µε φορτηγό και µεταφορτώνονται σε πλοίο για τη µεταφορά στις ΗΠΑ. Οριστική εξαγωγή SE Μεταφορά µέσω NL Επαναφόρτω ση στις NL Είσοδος στις USA Εξαγωγή από SE Θέση 37(1): 1000 Θέση 15α: SE Επανεξαγωγή από τη Γερµανία στις ΗΠΑ µετά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολών: τα εµπορεύµατα µεταφέρονται σιδηροδροµικώς στο Ρότερνταµ για περαιτέρω µεταφορά µε πλοίο στις ΗΠΑ. Επανεξαγωγ ή στις USA µετά το IP στην DE Μεταφορά µέσω NL Επαναφόρτ ωση στις NL Είσοδος στις USA Επανεξαγωγή από DE Θέση 37(1): 3151 Θέση 15α: DE Σελίδα 14

15 Μια ιταλική εταιρεία αποστέλλει εµπορεύµατα στην Ελλάδα για έκθεση. Τα εµπορεύµατα πωλούνται σε έναν αγοραστή στην Τουρκία. Στην Ελλάδα, γίνεται διασάφηση εξαγωγής για λογαριασµό του Ιταλού εξαγωγέα. Μεταφορά από ΙT σε GR Έκθεση στην GR Τα εµπορεύµατα πωλούνται σε αγοραστή στην Τουρκία Είσοδος στην Τουρκία ιασάφηση εξαγωγής στην GR Θέση 37(1) : 1000 Θέση 15α: GR Σελίδα 15

16 Θέση 34α: Κωδικός χώρας καταγωγής Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 34 Κωδικός χώρας καταγωγής α β Η συµπλήρωση της θέσης 34α είναι υποχρεωτική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. εξαγωγή γεωργικών προϊόντων µε επιστροφές κατά την εξαγωγή, 2. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 3. υπαγωγή σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, όπως τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, 4. υπαγωγή σε τελωνειακή αποταµίευση και είσοδος εµπορευµάτων σε ελεύθερες ζώνες που υπόκεινται σε ελέγχους του τύπου ΙΙ. Η συµπλήρωση της θέσης 34α είναι προαιρετική για τα ακόλουθα καθεστώτα: 1. εξαγωγή/αποστολή, 2. επανεξαγωγή µετά από οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από την τελωνειακή αποταµίευση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, προσωρινή εισαγωγή ή µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο), 3. επανεξαγωγή µετά από τελωνειακή αποταµίευση, 4. καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. ιαδικασίες εξαγωγής Οι επιχειρηµατίες που συµπληρώνουν τη θέση 34α πρέπει να χρησιµοποιούν τον αντίστοιχο κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στο Παράρτηµα 38 για να δηλώσουν τη χώρα καταγωγής, όπως καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα (µη προτιµησιακή καταγωγή των εµπορευµάτων: άρθρα του ΚΤΚ, προτιµησιακή καταγωγή: άρθρο 27). Παράδειγµα: Ένας Λιθουανός παραγωγός πώλησε χοιρινό κρέας σε µια ιταλική εταιρεία. Η ιταλική εταιρεία πωλεί το χοιρινό κρέας σε µια εταιρεία σε τρίτη χώρα και το διασαφίζει για οριστική εξαγωγή µε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η Λιθουανία πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στη θέση 34α του Ε Ε. Σελίδα 16

17 ιαδικασίες εισαγωγής Στη θέση 34α, αναγράψτε τον κοινοτικό κωδικό από το Παράρτηµα 38 που αντιστοιχεί στη χώρα καταγωγής, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα (µη προτιµησιακή καταγωγή εµπορευµάτων): άρθρα του ΚΤΚ, προτιµησιακή καταγωγή: άρθρο 27). Παράδειγµα: Μια λετονική εταιρεία αγόρασε ξυλεία που παρήχθη στη Ρωσία και τη διασάφισε για το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Μια γερµανική εταιρεία αγοράζει την ξυλεία αυτή ενώ είναι αποθηκευµένη στην τελωνειακή αποθήκη και τη διασαφίζει για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή, η Ρωσία πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στη θέση 34α του Ε Ε. Οι αντίστοιχοι κωδικοί χώρας δηµοσιεύονται τακτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 της 22ας Μαΐου 1995 και ιδίως το άρθρο 9. Η κωδικοποίηση των χωρών και των εδαφών βασίζεται στον ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στο βαθµό που συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για τον πλήρη κατάλογο των κωδικών των χωρών, µπορείτε να ανατρέξετε στην τακτικά αναπροσαρµοζόµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και τις στατιστικές του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της που είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο GEONOM. Σελίδα 17

18 Θέση 36: Προτίµηση Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 36 Προτίµηση Εισαγωγή Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες για τη δασµολογική µεταχείριση των εµπορευµάτων, ακόµη και αν δεν έχει ζητηθεί προτιµησιακή µεταχείριση. Ο όρος «δασµολογική µεταχείριση» καλύπτει όχι µόνο τις προτιµήσεις υπό τη στενή έννοια (για παράδειγµα µειωµένους εισαγωγικούς δασµούς στο πλαίσιο του ΣΓΠ ή στο πλαίσιο συµφωνιών µε τις χώρες ΑΚΕ), αλλά και διάφορα άλλα µέτρα που αφορούν τους δασµούς, όπως τις «δασµολογικές ποσοστώσεις», τις «αναστολές» και τους «ειδικούς προορισµούς». Για τους σκοπούς της θέσης αυτής, ο όρος «προτίµηση» καλύπτει επίσης την εφαρµογή του κανονικού δασµολογικού συντελεστή για τις τρίτες χώρες και τη µη επιβολή δασµών δυνάµει των συµφωνιών τελωνειακής ένωσης. Για λόγους που έχουν σχέση µε την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας, δεν µπορεί να καταρτιστεί κανένας κατάλογος κωδικών που να ισχύει πλήρως στη θέση αυτή. Εποµένως, υιοθετήθηκε ένα σύστηµα κωδικών: ο απαραίτητης τριψήφιος κωδικός πρέπει να αποτελείται από έναν µονοψήφιο κωδικό (που αντιπροσωπεύει ένα γενικό µέτρο), µετά τον οποίο ακολουθεί διψήφιος κωδικός (που αντιπροσωπεύει πιο λεπτοµερή κατανοµή). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συνδυασµοί κωδικών στον πίνακα δεν είναι όλοι δυνατοί από νοµικής πλευράς ούτε έχουν όλοι κάποιο νόηµα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η θέση 36 συνδέεται µε λογικό τρόπο µε τη θέση 33 («κωδικό εµπορευµάτων») και τη θέση 34α («κωδικός χώρας καταγωγής»), µόνο ορισµένα εµπορεύµατα µε καταγωγή από ορισµένες χώρες µπορούν να είναι επιλέξιµα για µια δεδοµένη δασµολογική µεταχείριση σε µια δεδοµένη στιγµή. ΣΗΜ. Όλα τα παραδείγµατα που δίνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές για τα δασµολογικά και µη δασµολογικά µέτρα είναι δυνατό να τροποποιηθούν σε συνάρτηση µε τη µελλοντική νοµοθεσία της ΕΚ. Για λεπτοµέρειες των κωδικών εµπορευµάτων και των κωδικών χώρας για µια συγκεκριµένη περίοδο, µπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο TARIC της Γ TAXUD. ΣΗΜ.: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 37 του κανονισµού 2286/2003, η ΕΚ δηµοσιεύει τακτικά τον κατάλογο των συνδυασµών κωδικών που πρέπει να χρησιµοποιούνται στη θέση 36 του Ε Ε, µαζί µε παραδείγµατα και επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ο κατάλογος των συνδυασµών κωδικών που πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36 του Ε Ε δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 303 της 13ης εκεµβρίου 2006 (σελίδα 83). Η πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου αυτού είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο της Γ TAXUD, στην ακόλουθη διεύθυνση. Σελίδα 18

19 Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα, οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη θέση 36 µπορούν να είναι οι ακόλουθοι: Κωδικοί που χρησιµοποιούνται όταν δεν εφαρµόζεται προτιµησιακή µεταχείριση Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 100 ασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται Erga Omnes στις τρίτες χώρες (δασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται κανονικά σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΤΚ) Στις περιπτώσεις αυτές, είτε δεν ζητείται προτιµησιακός δασµός, είτε δεν υπάρχει τέτοιος δασµός. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 02/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA 110 Αυτόνοµη δασµολογική αναστολή Erga Omnes Για ορισµένα προϊόντα του γεωργικού, χηµικού, αεροναυτικού και µικροηλεκτρονικού τοµέα χορηγούνται προσωρινές αναστολές αυτόνοµων δασµών. Οι περισσότερες από αυτές περιλαµβάνονται στους ετήσιους κανονισµούς (ο βασικός κανονισµός σχετικά µε τις αυτόνοµες αναστολές είναι ο κανονισµός αριθ. 1255/1996, ο οποίος τροποποιείται δύο φορές ετησίως για την προσθήκη ή την κατάργηση προϊόντων από το παράρτηµά του). ιάφορες άλλες εµφανίζονται σε υποσηµειώσεις ορισµένων κωδικών ΣΟ και εφαρµόζονται επ αόριστον. Οι δασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται κανονικά µπορούν να ανασταλούν είτε στο σύνολό τους (για παράδειγµα κεφάλαιο 27) είτε εν µέρει (για παράδειγµα για τους κωδικούς , , , κ.λπ.). 115 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes υποκείµενες σε ειδικό προορισµό Ορισµένες αναστολές που καλύπτονται από τον κωδικό 110 χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό», σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Στις περιπτώσεις που η αναστολή των δασµών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, Μέρος Ι Προκαταρκτικές διατάξεις Τµήµα ΙΙ Ειδικές διατάξεις «Προϊόντα που προορίζονται για ορισµένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκµετάλλευσης», πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός 115. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: US Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 08/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: JP 118 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes µε πιστοποιητικό για την ιδιαίτερη φύση του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 19

20 119 Αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές Erga Omnes που υπόκεινται σε «πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήσεις» Η νοµική βάση για τις αναστολές αυτές είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου (Κ ) για ορισµένα αγαθά που εισάγονται µε πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων. Οι αναστολές αυτές χορηγούνται µόνο αν προσκοµιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA Βλ. υποσηµείωση CD Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις Συµπεριλαµβάνουν τις δασµολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ, τις αυτόνοµες δασµολογικές ποσοστώσεις, τις δασµολογικές ποσοστώσεις Erga Omnes και τις δασµολογικές ποσοστώσεις σχετικά µε την καταγωγή. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: AU 123 Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες σε χρησιµοποίηση για ειδικούς σκοπούς Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 120 χορηγούνται µόνον εάν τα προϊόντα έχουν «ειδικό προορισµό» κατά την έννοια του άρθρου 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: US Βλ. EU001. υποσηµείωση 125 Μη προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού εν προβλέπεται η υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής, αλλά, για παράδειγµα γενεαλογικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού που εγγυάται τη βιοτεχνική προέλευση του προϊόντος ή την ύφανση σε χειροκίνητους αργαλειούς. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 04/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: DZ Βλ. υποσηµειώσεις CD156 α CD227. Σελίδα 20

21 128 ασµολογικές ποσοστώσεις Erga Omnes κατόπιν τελειοποίησης προς επανεισαγωγή Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 128 χορηγούνται µόνο δυνάµει της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τα καθεστώτα τελειοποίησης. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CH Βλ. υποσηµείωση TM Ειδικός προορισµός που προκύπτει από το κοινό δασµολόγιο Εφαρµογή της αυτόνοµης δασµολογικής αναστολής δυνάµει του καθεστώτος ειδικού προορισµού (άρθρο 82 του ΚΤΚ). Οι περιπτώσεις στις οποίες ο ειδικός προορισµός των εµπορευµάτων συνεπάγεται µείωση ή απαλλαγή δασµών (άρθρο 82 του ΚΤΚ) συµπεριλαµβάνονται ως κωδικοί ΣΟ/TARIC και συνοδεύονται µε υποσηµειώσεις που δηλώνουν τον ειδικό προορισµό. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: RU Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ υπό τον όρο της προσκόµισης ειδικών πιστοποιητικών Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία (βλ. προκαταρκτικές διατάξεις). Άλλες αναφέρονται ως υποσηµειώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ, π.χ Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: CA Βλ. υποσηµείωση CD376. Σελίδα 21

22 Κωδικοί που χρησιµοποιούνται για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται Παραδείγµατα 200 ασµός ΣΓΠ χωρίς όρους ή περιορισµούς Ο βασικός κανονισµός για την εφαρµογή του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 της 27 ης Ιουνίου Ο ίδιος κανονισµός προβλέπει επίσης ειδικό καθεστώς παροχής κινήτρων για βιώσιµη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση και παρέχει επιπλέον µείωση δασµών στις χώρες που τηρούν τους κανόνες των καθεστώτων αυτών (τούτο ισχύει επί του παρόντος για διάφορες χώρες: Βολιβία, Μολδαβία, κ.λπ., βλ. Απόφαση 2005/924/EΚ). Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BH 218 Αναστολές ΣΓΠ µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. 220 ασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 220 χορηγούνται µόνο δυνάµει της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε το ΣΓΠ. Βλ. παράδειγµα: Ηµεροµηνία: 01/07/2005 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: GE Βλ. υποσηµείωση CD377. Σελίδα 22

23 223 ασµολογική ποσόστωση ΣΓΠ υποκείµενη σε ειδικό προορισµό Ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: AF Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 223 και 225, ο κωδικός 223 πρέπει να αναγράφεται στη θέση ασµολογικές ποσοστώσεις ΣΓΠ που υπόκεινται στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού Πρόκειται για έγγραφα, άλλα από τα πιστοποιητικά καταγωγής, τύπου Α (ή δηλώσεις τιµολογίου), για παράδειγµα άδεια εισαγωγής. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BY Βλ. υποσηµείωση CD377. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 223 και 225, ο κωδικός 223 πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36. Σελίδα 23

24 240 Προτιµησιακός δασµός ΣΓΠ υποκείµενος σε ειδικό προορισµό Ορισµένες προτιµήσεις ΣΓΠ χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 03/03/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: UA Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ που τυγχάνουν ειδικών συντελεστών ΣΓΠ υπό τον όρο προσκόµισης ειδικού πιστοποιητικού εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 24

25 Κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τις προτιµησιακές συµφωνίες Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 300 Προτιµησιακός δασµός που εφαρµόζεται χωρίς όρους ή περιορισµούς (συµπεριλαµβανοµένων των οροφών) Οι συντελεστές των προτιµησιακών δασµών εφαρµόζονται στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας. Εφαρµογή των δασµολογικών οροφών (για παράδειγµα, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου, της 10ης εκεµβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: TR 310 Προτιµησιακές συµφωνίες: δασµολογικές αναστολές Παράδειγµα της νοµικής βάσης για αυτόν τον τύπο δασµολογικής αναστολής: κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1140/2004 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2004, για αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: XC 315 Προτιµησιακή αναστολή υποκείµενη σε ειδικό προορισµό Οι προτιµησιακές αναστολές χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. εν ισχύει επί του παρόντος. 318 Προτιµησιακές αναστολές µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος εν ισχύει επί του παρόντος. Σελίδα 25

26 320 Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις Οι προτιµησιακοί δασµοί εφαρµόζονται µόνο εντός των ορίων των ποσοστώσεων. Η διαχείρισή τους µπορεί να γίνει κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας ή µε άδειες. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: NO 323 Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες σε ειδικό προορισµό Ορισµένες ποσοστώσεις που καλύπτονται από τον κωδικό 320 εφαρµόζονται µόνον αν τα προϊόντα έχουν «ειδικό προορισµό» κατά την έννοια του άρθρου 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 01/01/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: GA Βλ. υποσηµείωση EU001. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κωδικούς 323 και 325, ο κωδικός 323 πρέπει να αναγράφεται στη θέση Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις υποκείµενες στην προσκόµιση ειδικού πιστοποιητικού Τα ειδικά αυτά έγγραφα πρέπει να είναι έγγραφα διαφορετικά από τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 (ή τις δηλώσεις τιµολογίου), για παράδειγµα άδεια εισαγωγής. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 07/03/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: BB Βλ. υποσηµείωση CD366. Όταν τα εµπορεύµατα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αµφότερους τους κωδικούς 323 και 325, ο κωδικός 323 πρέπει να αναγράφεται στη θέση 36. Σελίδα 26

27 340 Προτιµησιακοί δασµοί υποκείµενοι σε ειδικό προορισµό Οι προτιµήσεις χορηγούνται µόνο αν τα εµπορεύµατα έχουν «ειδικό προορισµό» σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΤΚ. Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 15/06/2007 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: IS Βλ. υποσηµείωση EU Υπαγωγή σε κωδικούς ΣΟ που τυγχάνουν ειδικών προτιµησιακών συντελεστών υπό τον όρο προσκόµισης ειδικού πιστοποιητικού εν ισχύει επί του παρόντος. Κωδικοί που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης που συνάπτει η Κοινότητα Θέση 36 του Ε Ε ασµολογικά καθεστώτα που πρέπει να εφαρµόζονται 400 ασµοί στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης που συνάπτει η Κοινότητα Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται όταν οι δασµοί επιβάλλονται στο πλαίσιο συµφωνιών τελωνειακής ένωσης µε την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο και την Τουρκία. Παραδείγµατα Βλ. παράδειγµα Ηµεροµηνία: 24/11/2006 Κωδικός εµπορευµάτων: Ποσόστωση τελωνειακής ένωσης Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται για τη δασµολογική ποσόστωση που είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των συµφωνιών της τελωνειακής ένωσης, π.χ. κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 816/2007. Κωδικός χώρας: TR Βλ. παράδειγµα: Ηµεροµηνία: 01/07/2008 Κωδικός εµπορευµάτων: Κωδικός χώρας: TR Για όλα τα παραδείγµατα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα παρέχεται υπερσύνδεσµος µε τον δικτυακό τόπο του TARIC. Σελίδα 27

28 Θέση 37: Καθεστώς Οι κατευθυντήριες γραµµές Ε Ε παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για ορισµένες διατάξεις και κωδικούς των Παραρτηµάτων 37 και 38 των ΕΚ. Για το πλήρες κείµενό τους, µπορείτε να ανατρέξετε στα Παραρτήµατα 37 και 38 των ΕΚ. 37 ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η θέση 37 έχει δύο υποδιαιρέσεις. Η πρώτη υποδιαίρεση είναι υποχρεωτική για τα τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Η έως ΙΑ στον πίνακα του Παραρτήµατος 37. Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στην πρώτη υποδιαίρεση είναι τετραψήφιοι κωδικοί και αποτελούνται από έναν διψήφιο κωδικό για το ζητούµενο καθεστώς και έναν δεύτερο διψήφιο κωδικό για το προηγούµενο καθεστώς. Οι κοινοτικοί κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη δεύτερη υποδιαίρεση είναι τριψήφιοι και αποτελούνται από έναν αλφαβητικό χαρακτήρα ακολουθούµενο από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται στη δεύτερη υποδιαίρεση πρέπει να χρησιµοποιούνται σε σχέση µε το ζητούµενο καθεστώς που αναφέρεται στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 37. Όταν είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται το ζητούµενο καθεστώς, πρέπει να αναγράφεται ένας από τους ειδικούς κωδικούς. Αν δεν υπάρχει κανένας ειδικός κωδικός για την ενδιαφερόµενη κατηγορία σε σχέση µε το ζητούµενο καθεστώς, η θέση πρέπει να µένει κενή. Όταν πρέπει να αναγραφεί ένας κωδικός στη θέση 37(2) (βλ. και σηµείωση 1 µετά τον πίνακα των γενικών συνδυασµών) και οι κωδικοί είναι συγχρόνως περισσότεροι του ενός, πρέπει να αναγράφεται ο σηµαντικότερος κωδικός, επειδή η θέση 37(2) έχει χώρο µόνο για έναν κωδικό. Ο πίνακας «Θέση 37 πρώτη υποδιαίρεση» απεικονίζει τους πιθανούς συνδυασµούς των τετραψήφιων κωδικών που αναφέρονται στην πέµπτη στήλη (µε εξαίρεση τους συνδυασµούς κωδικών 22, 76 και 77). Η τέταρτη στήλη περιέχει παραδείγµατα και δίνει εξηγήσεις σχετικά το ζητούµενο καθεστώς και τον συνδυασµό του αιτούµενου καθεστώτος µε το προηγούµενο καθεστώς. Σηµαντική σηµείωση: Όταν το προηγούµενο καθεστώς είναι καθεστώς αποταµίευσης ή προσωρινή εισαγωγή, ή όταν τα εµπορεύµατα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη, ο οικείος κωδικός (71, 53 ή 78 αντίστοιχα) πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν τα εµπορεύµατα δεν έχουν υπαχθεί σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή υπό τελωνειακό έλεγχο). Αν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς, ο συνδυασµός κωδικών που πρέπει να χρησιµοποιηθεί θα αγνοήσει την πληροφορία σύµφωνα µε την οποία τα εµπορεύµατα έχουν διασαφιστεί για καθεστώς αποταµίευσης ή προσωρινής εισαγωγής ή ότι τα εµπορεύµατα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη. Επεξηγήσεις: Οι προαναφερόµενες επεξηγήσεις για τα προηγούµενα καθεστώτα 21, 41, 51, 54, 91 και 92 µπορούν να χρησιµοποιούνται για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς στον ακόλουθο πίνακα για ένα καθεστώς που ζητείται µε αυτά τα προηγούµενα καθεστώτα. α. Προηγούµενο καθεστώς 21. Εξάγονται προσωρινά εµπορεύµατα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 21. Ύστερα από µεταποίηση σε τρίτη χώρα, τα εµπορεύµατα επανεισάγονται και αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης πριν από την επανεισαγωγή. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός κωδικών Μετά την αποθήκευση, τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης Σελίδα 28

29 µε απαλλαγή από ΦΠΑ θα επανεισαχθούν για ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση, και το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή θα λήξει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός κωδικών 6121 και όχι ο συνδυασµός Σελίδα 29

30 β. Προηγούµενο καθεστώς 41 Βλ. τις επεξηγήσεις που παρέχονται για το ζητούµενο καθεστώς µε κωδικό 01 στον πίνακα. γ. Προηγούµενο καθεστώς 51. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 51. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα θα υπαχθούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε το συνδυασµό κωδικών Όταν τα εµπορεύµατα θα εγκαταλείψουν εκ νέου την Κοινότητα, θα πρέπει να γίνει διασάφηση επανεξαγωγής µε τον συνδυασµό κωδικών 3151 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών δ. Προηγούµενο καθεστώς 54. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε το ζητούµενο καθεστώς 51. Τα εµπορεύµατα θα µεταφερθούν σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο του καθεστώτος διαµετακόµισης. Μετά το καθεστώς διαµετακόµισης, τα εµπορεύµατα θα αποθηκευθούν σε ελεύθερη ζώνη στο άλλο αυτό κράτος µέλος. Μετά την αποθήκευση στην ελεύθερη ζώνη, τα εµπορεύµατα θα επανεξαχθούν τελικά εκτός της Κοινότητας µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών 3154, και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών Το προηγούµενο καθεστώς µε κωδικό 54 απαιτείται όταν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε άλλο κράτος µέλος. ε. Προηγούµενο καθεστώς 91. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο µε το ζητούµενο καθεστώς 91. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών Μετά την αποθήκευση, βρίσκεται αγοραστής και τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση µε τον συνδυασµό κωδικών 4091 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών στ. Προηγούµενο καθεστώς 92. Τα εµπορεύµατα υπάγονται στο καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο µε το ζητούµενο καθεστώς 91. Μετά τη µεταποίηση, τα εµπορεύµατα θα µεταφερθούν σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο του καθεστώτος διαµετακόµισης. Μετά το καθεστώς διαµετακόµισης, τα εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µε χρησιµοποίηση του συνδυασµού κωδικών Το προηγούµενο καθεστώς µε κωδικό 92 απαιτείται όταν τα εµπορεύµατα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος µέλος. Μετά την αποθήκευση, βρίσκεται αγοραστής και τα εµπορεύµατα που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση µε τον συνδυασµό κωδικών 4092 και όχι µε τον συνδυασµό κωδικών Σελίδα 30

31 Θέση 37, πρώτη υποδιαίρεση: Πίνακας Θέση 37, πρώτη υποδιαίρεση: Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε το πρώτο ψηφίο 0 Ζητούµενο καθεστώς Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων στη σειρά 0 χρησιµοποιείται µόνο όταν οι εισαγωγικοί δασµοί πρέπει να καταβληθούν χωρίς πληρωµή των εθνικών φόρων, όπως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης Περιγραφή της θέσης 37(1) 01 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου και τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών µε τις οποίες αυτή διατηρεί τελωνειακή ένωση. Νοµική βάση Άρθρα 79 έως 83 του κώδικα Επεξηγήσεις και παραδείγµατα για τη θέση 37(1) Παραδείγµατα: Εµπορεύµατα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και επαναποστέλλονται ταυτόχρονα στις νήσους της Μάγχης. Στην περίπτωση εµπορευµάτων που επαναποστέλλονται στην Ανδόρα, ενδεχοµένως (δηλ. κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας) πρέπει να χρησιµοποιείται έγγραφο T2 T2F, T2L ή T2LF (βλ. απόφαση αριθ. 1/2003 της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-Ανδόρα της 3ης Σεπτεµβρίου 2003 για τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης). Για τα εµπορεύµατα που επαναποστέλλονται στον Άγιο Μαρίνο, πρέπει να χρησιµοποιείται έγγραφο T2, T2F, T2L ή T2LF (βλ. απόφαση αριθ. 1/2002 της επιτροπής συνεργασίας ΕΚ- Αγίου Μαρίνου, της 22ας Μαρτίου Το έγγραφο T2SM είναι απαραίτητο µόνο για διαµετακόµιση από εξουσιοδοτηµένο ιταλικό τελωνείο (βλ. εγχειρίδιο διαµετακόµισης) (βλ. και Παράρτηµα 1, επισκόπηση χωρών). Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0141: Ο συνδυασµός αυτός µπορεί να χρησιµοποιείται όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 128 παράγραφος 1 του ΚΤΚ, τα εισαγόµενα εµπορεύµατα που τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, σύστηµα επιστροφών, υπό µορφή παράγωγων προϊόντων ή εµπορευµάτων στην αρχική τους κατάσταση µε σκοπό να επανεξαχθούν στη συνέχεια, έχουν υπαχθεί, σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης µε αίτηµα επιστροφής των εισαγωγικών δασµών και περαιτέρω νέα πληρωµή των εισαγωγικών δασµών υπό τον κωδικό 01. εδοµένου ότι τα εµπορεύµατα είχαν υπαχθεί αρχικά στο οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και στη συνέχεια µόνο σε καθεστώς τελωνειακής Πιθανοί Συνδυασµοί για τη θέση 37(1) Σελίδα 31

32 αποταµίευσης, το τελευταίο αυτό καθεστώς δεν αναγράφεται σ'αυτόν τον συνδυασµό κωδικών σύµφωνα µε τον κανόνα του Παραρτήµατος 37 θέση 37 Α πρώτη υποδιαίρεση (βλ. και γενικές επεξηγήσεις σχετικά µε τη θέση 37). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 128 παράγραφος 1 του ΚΤΚ, το προηγούµενο καθεστώς 41 εφαρµόζεται και για τα ακόλουθα ζητούµενα καθεστώτα: 07, 10, 31, 40, 41, 42, 45, 51, 53, 71 και 78. Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0151: Τα εµπορεύµατα στην αρχική τους κατάσταση που είχαν υπαχθεί προηγουµένως σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστηµα αναστολής, και τα οποία διασαφίζονται τώρα για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη επαναποστολή υπό τον κωδικό 01. Επεξήγηση του συνδυασµού κωδικών 0191: Τα εµπορεύµατα στην αρχική τους κατάσταση που είχαν υπαχθεί προηγουµένως σε καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και τα οποία διασαφίζονται τώρα για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη επαναποστολή υπό τον κωδικό 01. Επεξήγηση του προηγούµενου κωδικού 10: βλ. επεξήγηση του κωδικού 10. Σελίδα 32

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελωνειακή Νοµοθεσία Βρυξέλλες, 04.02.2004 TAXUD/B/1/ML/MR TAXUD/763/2003 ΤΕΛΙΚΟ EL Πληροφοριακό έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων ΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.10.2004 COM(2004) 699 τελικό 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.10.2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο της τελωνειακής νομοθεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση ΦΠΑ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες). ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. E-mail.. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.10.2004 COM(2004) 739 τελικό 2004/0255(ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( Προσωρινά στοιχεία ) Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2013 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ : 2013 Στο παρόν ελτίου Τύπου παράλληλα µε τα στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα