ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (1) Με την ΔΠ/Φ6.9/11028/748/ πράξη της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Γραμμα τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, Χασάπη Ελένης του Χρήστου, με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με 3 μισθολο γικό κλιμάκιο, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜATIKHΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Σταματίας του Νικολάου του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Α βαθμό, από 24/09/2010 ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης 25/08/2010). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 5054/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της καθηγήτριας Στεφανή Ιωάννας του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ05, με βαθμό Α, Μ.Κ. 04 και A.M , με οργανική θέση στο 5 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5055/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Βλαχογιάννη Ιωάννη του Απο στόλου, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Ν. Ερυθραίας, επει δή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθε σμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτη σης παραίτησης. (3)

2 7950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 5057/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Μποΐνη Μαρίας Ματούλας του Πανα γιώτη, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, επει δή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθε σμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτη σης παραίτησης. Με την αριθμ. 5058/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν. 3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Παπακοσμά Βασιλικής του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με ορ γανική θέση στο ΓΕ.Λ. Ν. Ερυθραίας, επειδή υπέβαλε αίτη ση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5518/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία του καθηγητή Καραβία Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ04.03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 03 και A.M , με οργανική θέση στο 2 ΓΕ.Λ. Πεύκης, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης πα ραίτησης. Με την αριθμ. 5517/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο του καθηγητή Καλαϊτζίδη Αθανασίου του Πέτρου, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 06 και A.M , με οργανική θέση στο 1 ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5607/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Κουρμαδιά Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Κηφισιάς, στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5278/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Δημητρόπουλου Κωνστα ντίνου του Σταματίου, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 2 ΓΕ.Λ. Κηφισιάς, στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5049/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία της καθηγήτριας Παπαχριστοπούλου Στυλιανής του Ευγενίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αί τησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5267/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της καθηγήτριας Δαμουλή Ευαγγελίας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 04 και A.M , με οργανική θέση στο 4 Γεν. Λύκειο Αμαρουσίου, στις και επαναληπτική στις Με την αριθμ. 5516/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Νικολοπούλου Κόγια Ευαγγελής του Σεραφείμ, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 5 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώ της αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5178/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν. 3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Μακρυκοτσάνου Σκιττίδη Ειρήνης του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 03 και A.M , με οργανική θέση στο 1 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, στις και επαναληπτική στις Ο Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΨΗΣ Με την αριθμ. 7660/ απόφαση του Περι φερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 153, 155, 156, 96 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7951 Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α/1999 τ.α ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης του Πανούλια Παναγιώτη του Αναστασίου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ03, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του ΓΕΛ Μολάων, από ημερομηνία λήψης απόφασης από το ΠΥΣΔΕ Νομού Λακωνίας. Με την αριθμ. 7760/ απόφαση του Περιφερει ακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153, 155, 156, 96 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α/1999 τ.α ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ), δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της Τσούτσουβα Γεωργίας του Ηλία, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ02, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του 3ου Γυμνασίου Τρι πόλεως, από , ημερομηνία λήψης απόφασης από το ΠΥΣΔΕ Νομού Αρκαδίας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΜΙΣΘΟΣ Με την αριθμ. 24/ πράξη του Προϊσταμένου του 6ου Γραφείου Π.Ε. Α Διεύθυνσης Αθηνών λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο της Κο νιδάρη Χαράς του Αγγέλου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων, του 3ου Δημ. Σχολείου Καισαριανής του Γραφείου μας, με βαθμό Α, Α.Μ και Μ.Κ. 3, από λόγω επανυποβολής αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου εμμένοντας στην παραίτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλ ληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26 Α / Ο Προϊστάμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 1943/ πράξη του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το δημόσιο της Καλλιάφα Λαμπρινής του Δημητρίου εκπαιδευτικού ΠΕ60 με Α.Μ με βαθμό Α και Μ.Κ 3 του 8ου Νηπ/γείου Νεάπολης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μετά από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης από με αποτέλεσμα η παραίτηση να θεωρείται ως γενόμενη δεκτή μετά την παρέλευση άπρακτου διμήνου. Με την υπ αριθμ. 1838α)/ πράξη του Προϊ σταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονί κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το δημό σιο του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Βασιλείου εκπαιδευτικού ΠΕ70 με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 12ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μετά από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης την και εντός μηνός από την υποβολή της πρώτης αίτησης, με απο τέλεσμα από της ημερομηνίας αυτής η παραίτηση να θεωρείται ως γενόμενη δεκτή. Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.2/3039/ απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Χαρτζουλάκη Ευτυχίας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ 1 που υπηρέτησε στο 2 Νηπιαγωγείο Μουρνιών, από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε χρονική περίοδος απράκτου διμήνου, από την με ημερομηνία πρώτη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης 33 ετών, 0 μηνών και 11 ημερών υπηρεσίας στο Δημόσιο. Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. ΟΙΚ 46709/1538/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ/ Α/239), μεταφέρεται ο Λιανός Νικόλαος του Παναγιώτη, πρώην υπάλληλος της «Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρε σίες Α.Ε.» στον ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Ελληνικά Ταχυδρομεία), στο νομό Αττικής, εποπτευόμενο φορέα από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενή θέση, εκπαιδευτικής βαθμίδας Υ.Ε. και ειδικότητας Διαμετα κομιστών. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 112/1479/ ). ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Με την αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ12

4 7952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α και 4 μισθολογικό κλιμά κιο Τούρλου Χριστίνας του Γεωργίου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή από φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/τ.Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α/ ), την αριθμ. Δ16γ/01/409Γ/ κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσονται οι: α) Αθηνά Χαρίση του Νικολάου μόνιμη υπάλληλος της ΤΕΟ ΑΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινι κών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοπο θετείται στο Πταισματοδικείο Λάρισας και β) ο Ευάγγε λος Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου μόνιμος υπάλληλος της ΤΕΟ ΑΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται στο Εφετείο Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6617/ ). Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2938/01 (ΦΕΚ 178/τ. Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α / ), την αριθμ. Δ16γ/01/ 409Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο νομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Με ταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσεται ο Αχιλλέας Φλέγκας του Δημη τρίου μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικα στικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστη ρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6618/ Με την υπ αριθμ οικ /09/ κοινή από φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/ τ.α/6 8 01), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α/ ), την αριθμ. Δ 16γ/01/409 Γ/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) με τατάσσεται η Αικατερίνη Αλεξίου του Αντωνίου μόνι μη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικαστικών Υπαλλή λων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγ γελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6614/ ). Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/τ. Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν. 3555/07 (ΦΕΚ 81/τ. Α/ ), την αριθμ. Δ16γ/01/ 409Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Με ταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσεται η Βασιλική Φαράντζου του Ιωάν νη μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή ορ γανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμ ματέων του Πρωτοδικείου Λαμίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6613/ ). ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 230/2010 απόφαση του Δημάρχου Κο ρυδαλλού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 του Ν.3584/2007, 17 του Ν.3870/2010, 10 παρ. 3 του Π.Δ. 135/2006 και του Ν.3731/2008 και ύστερα από υπ αρ. 8901/3334/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τελικοί πίνακες (7)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7953 κατάταξης των επιτυχόντων ανά κατηγορία, διορίζονται από σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου οι: 1. ΗΣΥΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κλάδου ΔΕ ΔΗΜΟ ΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ 2. ΚΕΤΕΝΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΡΒΑΝΤ κλά δου ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ 3. ΧΡΥΣΑΓΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κλάδου ΔΕ ΔΗΜΟ ΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 σε βάρος των Κ.Α και Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κορυδαλλού 40860/ ). (Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά Περιφ. Αττικής 07/ΔΤΑ/7448/ 2010). Με την αριθ. 666/2010 απόφαση του Δημάρχου Περάματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 του Ν.3584/2007, 17 του Ν.3870/2010, 10 παρ. 3 του Π.Δ. 135/2006 και του Ν. 3731/2008 και ύστερα από υπ αρ. οικ. 8911/3342/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστη καν οι τελικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων ανά κα τηγορία, διορίζεται από σε κενή οργανική θέση του Δήμου ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου (σύμφωνα με την 9733/2010 βεβαίωσης οικονομικής υπηρεσίας). (Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά Περιφ. 07/ΔΤΑ/7557/2010). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθ /16590/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολογικού) με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2 Αντωνίας Βαρδάκη Δηλάρη του Εμμανουήλ θεωρείται ως γενόμενη δεκτή και λύεται από η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλή θηκε η δεύτερη αίτησή της με την οποία εμμένει στην από αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/07. Η Διευθύντρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ. 6/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Οινιαδών», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του Ν. 3584/2007, και ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της ΧΕΡΑ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, με βαθμό Β, και Μ.Κ. 1 λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /18536/ ). Η Διευθύντρια ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ Με την αριθ. 178/2010 πράξη Δημάρχου Αμαλιάδας, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Δάρα Αλεξάνδρας του Νικολάου, κατη γορίας και κλάδου Δ.Ε. 15 Εισπρακτόρων εσόδων ΟΤΑ, κατόπιν των υπ αριθμ / και 20991/ αιτήσεων παραίτησής της, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαλιάδας. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /12596/ ). Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 396/ απόφαση του Δημάρ χου Σητείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07, του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 135/2006 και το αριθμ / έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται αναδρομικά από ο Απιδιανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ σε κενή οργανική θέση του Δήμου κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Σητείας 3235/ ). (Αριθμ. απόφ. Περφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου 5694/ ). Με την αριθμ. 396/ απόφαση του Δημάρχου Ση τείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07, του άρθρου 10 του Π. Δ/τος 135/2006 και το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται αναδρομικά από ο Καραμανλής Νι κόλαος του Αντωνίου σε κενή οργανική θέση του Δήμου κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σητείας 3235/ ). (Αριθμ. απόφ. Περφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου οικ. 5816/ ). Η Διευθύντρια Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την αριθμ. 2908/ νόμιμη απόφαση του δη μάρχου Μεθώνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η αριθμ. 2906/ οριστική και αμετάκλητη αίτηση παραίτησης του Παρασκευόπουλου Βασιλείου του Αναστασίου, τακτικού υπαλλήλου του δήμου Μεθώ νης, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ29 και Μισθολογικό Κλιμά κιο πρώτο (1 ), προκειμένου αυτός να συνταξιοδοτηθεί. Απονέμεται στον ανωτέρω η ευαρέσκεια της υπηρεσίας καθόσον υπηρέτησε τον δήμο Μεθώνης ευδοκίμως. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 11274/ ).

6 7954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 2909/ νόμιμη απόφαση του δημάρχου Μεθώνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η αριθμ. 2907/ οριστική και αμετάκλητη αίτηση παραίτησης του Σαρδέλη Πανα γιώτη του Αθανασίου, τακτικού υπαλλήλου του δήμου Μεθώνης, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ16 και Μισθολογικό Κλιμάκιο τέταρτο (4 ), προκειμένου αυτός να συντα ξιοδοτηθεί. Απονέμεται στον ανωτέρω η ευαρέσκεια της υπηρεσίας καθόσον υπηρέτησε τον δήμο Μεθώ νης ευδοκίμως. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11275/ ). Με την αριθμ. 1415/ νόμιμη απόφαση του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ σώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Αδαμοπούλου Δέσποινας του Βασιλείου, τακτικής υπαλ λήλου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κατηγορίας/ κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολληθείσα πρώτη αί τηση παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11174/ ). Με την αριθμ. 50/ νόμιμη απόφαση του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ σώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κολυβάρη Κωστούλας του Γρηγορίου, τακτικής υπαλλήλου του νομικού προσώ που ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθμό Α και τρί το (3 ) Μισθολογικό Κλιμάκιο, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας πα ρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολληθείσα πρώτη αίτηση πα ραίτησής της. (Αριθμός απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11375/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Με την αριθ. 9983/ απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 62 του Π.Δ/τος 30/1996, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Δημήτρουλα Κοσμοπούλου Αγγελικής του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α, Προϊσταμένης Τμήματος Γραμ ματείας Συλλογικών Οργάνων της Ν.Α. Αρκαδίας, από την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί (8) τησής της, με την οποία εμμένει στην από πρώτη αίτηση παραίτησής της. Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθμ. 2957/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρ θρων 147,148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/ 2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λαζά ρου Ευάγγελου του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων (χωρίς πτυχίο), με Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 2961/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρ θρων 147,148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/ 2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά νης, Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεω πόνων, με Α βαθμό, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ Με την αριθμ. 182/ απόφαση Δημάρχου Θουρί ας Ν. Μεσσηνίας η οποία εκδόθηκε με το νόμο Ν. 3613/2007 κατατάσσεται στη συσταθείσα (Φ.Ε.Κ. 1467/τ.Β / ) προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ο υπάλληλος Νικόλαος Πορέτσης του Αθανασίου. Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την με αρ. 2672/Φ.30.2/ πράξη του Προέ δρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001, άρθρο 4Δ παρ. 5 εδ. 2, το Ν. 3194/2003 άρθρο 7 και το Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 155, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της Ευαγγελίας Μανδαλενάκη Ξηρουδάκη του Γεωργίου, μονίμου μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Κρήτης, που υπηρετεί σε θέση Ε.ΔΙ.Π., από , γιατί συμπλήρωσε το 67 έτος της ηλικίας της. Με την 3006/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 17 του Ν. 1404/83 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 και από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009, μονι (9)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7955 μοποιείται η Μαρκάκη Αναστασία του Γεωργίου, λόγω συμπλήρωσης τριετούς θητείας, σε θέση βαθμίδας Κα θηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση «Διατροφή και Με ταβολισμός», του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογί ας του Παραρτήματος Σητείας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Με την αρ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ./Φ14/117/88767/ απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3528/2007 διορίζεται ως δόκιμη τακτική υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κατη γορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ, η Μαρία Γκολφινοπούλου του Γεωργίου διατιθέμενη για διορισμό στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), Νομαρχία Αθηνών, με την υπ αριθ. 1494/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. σε αναπλήρωση διοριστέας που δεν αποδέχθηκε το διορι σμό της, σύμφωνα με την προκήρυξη υπ αριθ. 3/Κ/2008 (Φ.Ε.Κ.226/ , Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί δευσης (ΠΕ) οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ 894/τ.Γ ) και στάλθηκε με το αρ / έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμ. βεβ. Ο.Α.Ε.Ε./ΔΙ.ΟΙ Κ.Φ.511/6/28738/ ). ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) Με την υπ αριθμ. 292/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του κώδικα Δικηγόρων, τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν.3655/ (ΦΕΚ 58/Α /3.4.08), την υπ αριθμ. Φ /24750/1952/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 400/08)και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ 98/ διαπιστώ νεται η λύση της έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία του δικηγόρου του ΕΤΑΑ Τομέα Ασφάλισης Νομικών Μουγγολιά Σταύρου, λόγω της υποβολής της με αρ / αίτησης οικιοθελούς αποχώρησής του. Με την υπ αριθμ. 291/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), γίνε ται δεκτή η παραίτηση από , ημερομηνία υποβο λής της Β αίτησης παραίτησης (Α αίτηση παραίτησης αρ /6.9.10) του ΓΚΛΑΒΑ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου, υπαλλήλου της Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ1 Διοικητι κού Λογιστικού με τον Α βαθμό και Μ.Κ. 3. Ο Πρόεδρος ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθ / διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕ ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλι κή σχέση από 22/9/2010 ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης του πρώην μονίμου υπαλλήλου μας Μπαντούνα Παναγιώτη του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ξυλουργός με βαθμό Α και το 1ο μισθολογι κό κλιμάκιο, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 9954/ απόφαση της Διοική τριας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 3528/07 άρθρα 35, 156, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Νοσοκομείο μας της Νικολούλη Πηνελόπης του Αθανάσιου υπαλλή λου κλάδου TE Νοσηλευτριών, με βαθμό Δ και το 16 μισθολογικό κλιμάκιο, από , ημερομηνία ορκω μοσίας της στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο. Η Διοικήτρια ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την αριθ. 74/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Λιακόπου λου Δημητρίου του Αθανασίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Υδραυλικών με Α βαθμό και 5 Μ.Κ. από ( ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 77/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ελευθε ρίου Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλή λου του Νοσοκομείου του κλάδου TE Μαιευτικής με Α βαθμό και 6 Μ.Κ., από ( ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 73/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Παπαχρή στου Κωνσταντίνου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρί ων (προσωρινός) με Α βαθμό και 2 Μ.Κ από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 76/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07,

8 7956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Παλαμάρη Μαρίας του Χριστοδούλου, μόνιμης υπαλλήλου του Νο σοκομείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Κο πτριών Ραπτριών Γαζωτριών με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από ( ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ NIK. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της μονίμου υπαλλήλου ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Γεωργίου, κλά δου Τ.Ε. Νοσηλευτών τριών, από , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 και 148 παρ. 1 του ν.3528/2007, λόγω του διορισμού της στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σε κενή οργανική θέση Υγειονομικό κλ. Τ.Ε. Νοσηλευτριών (ημ. ορκωμοσίας ). ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Με την αριθ / Πράξη Διοικήτριας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της ΖΗΝΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του Ανδρέα, υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α, ύστερα από την υποβολή δεύ τερης αίτησης παραίτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ.5, του Ν. 3528/07 από 17/09/2010,λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η Διοικήτρια ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας της 6ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του άρθρου 16 του Ν.3528/2007 καθώς και με το υπ αριθμ. 445/ τ. Γ Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων της κατη γορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης του κλάδου Νοσηλευτικής που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 1036/ απόφαση αναπλήρωσης του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ, αριθμ. 7Κ/2009 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ.457/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζεται: Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας σε κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο ο: ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡ/ΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Δ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ * * ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8042/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Με την υπ αριθμ. 448/ πράξη του Διοικη τή του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και ύστερα από την αριθμ. 1014/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π κατά την διαδικασία της αριθμ. 5Κ/2008 προκήρυξης (Φ.Ε.Κ 302/ τ. προκη ρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ως δόκιμος υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής προερχόμενη από συνταξιοδότηση και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8194/ ). Με την υπ αριθμ. 450/ πράξη του Διοικητή του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 445/ τ.γ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατηγο ρίας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής κατά την διαδικασία της αριθμ. 7Κ/2009 προκήρυξης (Φ.Ε.Κ 457/ τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΧΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως δόκιμος υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής προερχόμενη από παραίτηση και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8194/ ). ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με την αριθ. ΔΣ/375/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 διορίζεται η ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσο κομείου Πρέβεζας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8042/13/9/2010). Με την αριθ. ΔΣ/318/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 διορίζεται η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδα γωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8046/13/9/2010). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1272 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 / 7 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.66129 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. Πόλη : Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1090 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 26 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1050 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη :

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1233 25 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. 44610/04.10.2013 πράξη του Πρύ τανη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1067 11 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2» Πολιτισμού και Αθλητισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔIOIKHTIKHΣ & OIKONOMIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1255 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.... 1 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα