ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (1) Με την ΔΠ/Φ6.9/11028/748/ πράξη της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Γραμμα τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, Χασάπη Ελένης του Χρήστου, με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με 3 μισθολο γικό κλιμάκιο, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜATIKHΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Σταματίας του Νικολάου του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Α βαθμό, από 24/09/2010 ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης 25/08/2010). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 5054/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της καθηγήτριας Στεφανή Ιωάννας του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ05, με βαθμό Α, Μ.Κ. 04 και A.M , με οργανική θέση στο 5 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5055/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Βλαχογιάννη Ιωάννη του Απο στόλου, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Ν. Ερυθραίας, επει δή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθε σμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτη σης παραίτησης. (3)

2 7950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 5057/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Μποΐνη Μαρίας Ματούλας του Πανα γιώτη, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, επει δή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθε σμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτη σης παραίτησης. Με την αριθμ. 5058/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν. 3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Παπακοσμά Βασιλικής του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με ορ γανική θέση στο ΓΕ.Λ. Ν. Ερυθραίας, επειδή υπέβαλε αίτη ση παραίτησης από την Υπηρεσία την και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5518/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία του καθηγητή Καραβία Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ04.03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 03 και A.M , με οργανική θέση στο 2 ΓΕ.Λ. Πεύκης, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης πα ραίτησης. Με την αριθμ. 5517/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο του καθηγητή Καλαϊτζίδη Αθανασίου του Πέτρου, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 06 και A.M , με οργανική θέση στο 1 ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5607/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Κουρμαδιά Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Κηφισιάς, στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5278/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του καθηγητή Δημητρόπουλου Κωνστα ντίνου του Σταματίου, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 2 ΓΕ.Λ. Κηφισιάς, στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5049/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία της καθηγήτριας Παπαχριστοπούλου Στυλιανής του Ευγενίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 και A.M , με οργανική θέση στο 3 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αί τησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5267/ απόφαση του Διευ Ν.3687/2008 και 148 παρ.. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της καθηγήτριας Δαμουλή Ευαγγελίας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 04 και A.M , με οργανική θέση στο 4 Γεν. Λύκειο Αμαρουσίου, στις και επαναληπτική στις Με την αριθμ. 5516/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.. 3 του Ν.3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Νικολοπούλου Κόγια Ευαγγελής του Σεραφείμ, κλάδου ΠΕ04.01, με βαθμό Α, Μ.Κ. 02 και A.M , με οργανική θέση στο 5 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, την και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώ της αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 5178/ απόφαση του Διευθυντή με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν. 3687/2008 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο της καθηγήτριας Μακρυκοτσάνου Σκιττίδη Ειρήνης του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 03 και A.M , με οργανική θέση στο 1 Γυμνάσιο Αμαρουσίου, στις και επαναληπτική στις Ο Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΨΗΣ Με την αριθμ. 7660/ απόφαση του Περι φερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 153, 155, 156, 96 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7951 Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α/1999 τ.α ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης του Πανούλια Παναγιώτη του Αναστασίου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ03, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του ΓΕΛ Μολάων, από ημερομηνία λήψης απόφασης από το ΠΥΣΔΕ Νομού Λακωνίας. Με την αριθμ. 7760/ απόφαση του Περιφερει ακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153, 155, 156, 96 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α/1999 τ.α ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ), δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της Τσούτσουβα Γεωργίας του Ηλία, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ02, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του 3ου Γυμνασίου Τρι πόλεως, από , ημερομηνία λήψης απόφασης από το ΠΥΣΔΕ Νομού Αρκαδίας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΜΙΣΘΟΣ Με την αριθμ. 24/ πράξη του Προϊσταμένου του 6ου Γραφείου Π.Ε. Α Διεύθυνσης Αθηνών λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο της Κο νιδάρη Χαράς του Αγγέλου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων, του 3ου Δημ. Σχολείου Καισαριανής του Γραφείου μας, με βαθμό Α, Α.Μ και Μ.Κ. 3, από λόγω επανυποβολής αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου εμμένοντας στην παραίτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλ ληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26 Α / Ο Προϊστάμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 1943/ πράξη του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το δημόσιο της Καλλιάφα Λαμπρινής του Δημητρίου εκπαιδευτικού ΠΕ60 με Α.Μ με βαθμό Α και Μ.Κ 3 του 8ου Νηπ/γείου Νεάπολης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μετά από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης από με αποτέλεσμα η παραίτηση να θεωρείται ως γενόμενη δεκτή μετά την παρέλευση άπρακτου διμήνου. Με την υπ αριθμ. 1838α)/ πράξη του Προϊ σταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονί κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το δημό σιο του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Βασιλείου εκπαιδευτικού ΠΕ70 με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 12ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μετά από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης την και εντός μηνός από την υποβολή της πρώτης αίτησης, με απο τέλεσμα από της ημερομηνίας αυτής η παραίτηση να θεωρείται ως γενόμενη δεκτή. Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.2/3039/ απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Χαρτζουλάκη Ευτυχίας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ 1 που υπηρέτησε στο 2 Νηπιαγωγείο Μουρνιών, από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε χρονική περίοδος απράκτου διμήνου, από την με ημερομηνία πρώτη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης 33 ετών, 0 μηνών και 11 ημερών υπηρεσίας στο Δημόσιο. Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. ΟΙΚ 46709/1538/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ/ Α/239), μεταφέρεται ο Λιανός Νικόλαος του Παναγιώτη, πρώην υπάλληλος της «Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρε σίες Α.Ε.» στον ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Ελληνικά Ταχυδρομεία), στο νομό Αττικής, εποπτευόμενο φορέα από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενή θέση, εκπαιδευτικής βαθμίδας Υ.Ε. και ειδικότητας Διαμετα κομιστών. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 112/1479/ ). ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Με την αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ12

4 7952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α και 4 μισθολογικό κλιμά κιο Τούρλου Χριστίνας του Γεωργίου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή από φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/τ.Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α/ ), την αριθμ. Δ16γ/01/409Γ/ κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσονται οι: α) Αθηνά Χαρίση του Νικολάου μόνιμη υπάλληλος της ΤΕΟ ΑΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινι κών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοπο θετείται στο Πταισματοδικείο Λάρισας και β) ο Ευάγγε λος Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου μόνιμος υπάλληλος της ΤΕΟ ΑΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται στο Εφετείο Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6617/ ). Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2938/01 (ΦΕΚ 178/τ. Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α / ), την αριθμ. Δ16γ/01/ 409Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο νομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Με ταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσεται ο Αχιλλέας Φλέγκας του Δημη τρίου μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικα στικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστη ρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6618/ Με την υπ αριθμ οικ /09/ κοινή από φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/ τ.α/6 8 01), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν.3555/07 (ΦΕΚ 81/τ.Α/ ), την αριθμ. Δ 16γ/01/409 Γ/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) με τατάσσεται η Αικατερίνη Αλεξίου του Αντωνίου μόνι μη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικαστικών Υπαλλή λων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγ γελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Λάρισας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6614/ ). Με την υπ αριθμ οικ/09/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2938/01 (ΦΕΚ 178/τ. Α/ ), των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2ου του Ν. 3555/07 (ΦΕΚ 81/τ. Α/ ), την αριθμ. Δ16γ/01/ 409Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1599/τ. Β / ) και την αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη Με ταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/τ. Β / ) μετατάσσεται η Βασιλική Φαράντζου του Ιωάν νη μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού από την ΤΕΟ ΑΕ στον τομέα των Δικαστικών Υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και τοποθετείται σε κενή ορ γανική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Γραμ ματέων του Πρωτοδικείου Λαμίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6613/ ). ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 230/2010 απόφαση του Δημάρχου Κο ρυδαλλού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 του Ν.3584/2007, 17 του Ν.3870/2010, 10 παρ. 3 του Π.Δ. 135/2006 και του Ν.3731/2008 και ύστερα από υπ αρ. 8901/3334/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τελικοί πίνακες (7)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7953 κατάταξης των επιτυχόντων ανά κατηγορία, διορίζονται από σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου οι: 1. ΗΣΥΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κλάδου ΔΕ ΔΗΜΟ ΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ 2. ΚΕΤΕΝΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΡΒΑΝΤ κλά δου ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ 3. ΧΡΥΣΑΓΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κλάδου ΔΕ ΔΗΜΟ ΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 σε βάρος των Κ.Α και Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κορυδαλλού 40860/ ). (Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά Περιφ. Αττικής 07/ΔΤΑ/7448/ 2010). Με την αριθ. 666/2010 απόφαση του Δημάρχου Περάματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 του Ν.3584/2007, 17 του Ν.3870/2010, 10 παρ. 3 του Π.Δ. 135/2006 και του Ν. 3731/2008 και ύστερα από υπ αρ. οικ. 8911/3342/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστη καν οι τελικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων ανά κα τηγορία, διορίζεται από σε κενή οργανική θέση του Δήμου ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου (σύμφωνα με την 9733/2010 βεβαίωσης οικονομικής υπηρεσίας). (Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά Περιφ. 07/ΔΤΑ/7557/2010). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθ /16590/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολογικού) με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2 Αντωνίας Βαρδάκη Δηλάρη του Εμμανουήλ θεωρείται ως γενόμενη δεκτή και λύεται από η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλή θηκε η δεύτερη αίτησή της με την οποία εμμένει στην από αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/07. Η Διευθύντρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ. 6/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Οινιαδών», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του Ν. 3584/2007, και ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της ΧΕΡΑ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, με βαθμό Β, και Μ.Κ. 1 λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /18536/ ). Η Διευθύντρια ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ Με την αριθ. 178/2010 πράξη Δημάρχου Αμαλιάδας, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Δάρα Αλεξάνδρας του Νικολάου, κατη γορίας και κλάδου Δ.Ε. 15 Εισπρακτόρων εσόδων ΟΤΑ, κατόπιν των υπ αριθμ / και 20991/ αιτήσεων παραίτησής της, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαλιάδας. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /12596/ ). Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 396/ απόφαση του Δημάρ χου Σητείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07, του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 135/2006 και το αριθμ / έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται αναδρομικά από ο Απιδιανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ σε κενή οργανική θέση του Δήμου κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Σητείας 3235/ ). (Αριθμ. απόφ. Περφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου 5694/ ). Με την αριθμ. 396/ απόφαση του Δημάρχου Ση τείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07, του άρθρου 10 του Π. Δ/τος 135/2006 και το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται αναδρομικά από ο Καραμανλής Νι κόλαος του Αντωνίου σε κενή οργανική θέση του Δήμου κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σητείας 3235/ ). (Αριθμ. απόφ. Περφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου οικ. 5816/ ). Η Διευθύντρια Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την αριθμ. 2908/ νόμιμη απόφαση του δη μάρχου Μεθώνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η αριθμ. 2906/ οριστική και αμετάκλητη αίτηση παραίτησης του Παρασκευόπουλου Βασιλείου του Αναστασίου, τακτικού υπαλλήλου του δήμου Μεθώ νης, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ29 και Μισθολογικό Κλιμά κιο πρώτο (1 ), προκειμένου αυτός να συνταξιοδοτηθεί. Απονέμεται στον ανωτέρω η ευαρέσκεια της υπηρεσίας καθόσον υπηρέτησε τον δήμο Μεθώνης ευδοκίμως. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 11274/ ).

6 7954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 2909/ νόμιμη απόφαση του δημάρχου Μεθώνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η αριθμ. 2907/ οριστική και αμετάκλητη αίτηση παραίτησης του Σαρδέλη Πανα γιώτη του Αθανασίου, τακτικού υπαλλήλου του δήμου Μεθώνης, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ16 και Μισθολογικό Κλιμάκιο τέταρτο (4 ), προκειμένου αυτός να συντα ξιοδοτηθεί. Απονέμεται στον ανωτέρω η ευαρέσκεια της υπηρεσίας καθόσον υπηρέτησε τον δήμο Μεθώ νης ευδοκίμως. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11275/ ). Με την αριθμ. 1415/ νόμιμη απόφαση του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ σώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Αδαμοπούλου Δέσποινας του Βασιλείου, τακτικής υπαλ λήλου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κατηγορίας/ κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολληθείσα πρώτη αί τηση παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11174/ ). Με την αριθμ. 50/ νόμιμη απόφαση του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ σώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κολυβάρη Κωστούλας του Γρηγορίου, τακτικής υπαλλήλου του νομικού προσώ που ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθμό Α και τρί το (3 ) Μισθολογικό Κλιμάκιο, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας πα ρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολληθείσα πρώτη αίτηση πα ραίτησής της. (Αριθμός απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 11375/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Με την αριθ. 9983/ απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 62 του Π.Δ/τος 30/1996, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Δημήτρουλα Κοσμοπούλου Αγγελικής του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α, Προϊσταμένης Τμήματος Γραμ ματείας Συλλογικών Οργάνων της Ν.Α. Αρκαδίας, από την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί (8) τησής της, με την οποία εμμένει στην από πρώτη αίτηση παραίτησής της. Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθμ. 2957/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρ θρων 147,148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/ 2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λαζά ρου Ευάγγελου του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων (χωρίς πτυχίο), με Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 2961/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρ θρων 147,148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/ 2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά νης, Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεω πόνων, με Α βαθμό, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ Με την αριθμ. 182/ απόφαση Δημάρχου Θουρί ας Ν. Μεσσηνίας η οποία εκδόθηκε με το νόμο Ν. 3613/2007 κατατάσσεται στη συσταθείσα (Φ.Ε.Κ. 1467/τ.Β / ) προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ο υπάλληλος Νικόλαος Πορέτσης του Αθανασίου. Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την με αρ. 2672/Φ.30.2/ πράξη του Προέ δρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001, άρθρο 4Δ παρ. 5 εδ. 2, το Ν. 3194/2003 άρθρο 7 και το Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 155, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της Ευαγγελίας Μανδαλενάκη Ξηρουδάκη του Γεωργίου, μονίμου μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Κρήτης, που υπηρετεί σε θέση Ε.ΔΙ.Π., από , γιατί συμπλήρωσε το 67 έτος της ηλικίας της. Με την 3006/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 17 του Ν. 1404/83 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 και από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009, μονι (9)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7955 μοποιείται η Μαρκάκη Αναστασία του Γεωργίου, λόγω συμπλήρωσης τριετούς θητείας, σε θέση βαθμίδας Κα θηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση «Διατροφή και Με ταβολισμός», του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογί ας του Παραρτήματος Σητείας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Με την αρ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ./Φ14/117/88767/ απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3528/2007 διορίζεται ως δόκιμη τακτική υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κατη γορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ, η Μαρία Γκολφινοπούλου του Γεωργίου διατιθέμενη για διορισμό στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), Νομαρχία Αθηνών, με την υπ αριθ. 1494/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. σε αναπλήρωση διοριστέας που δεν αποδέχθηκε το διορι σμό της, σύμφωνα με την προκήρυξη υπ αριθ. 3/Κ/2008 (Φ.Ε.Κ.226/ , Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί δευσης (ΠΕ) οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ 894/τ.Γ ) και στάλθηκε με το αρ / έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμ. βεβ. Ο.Α.Ε.Ε./ΔΙ.ΟΙ Κ.Φ.511/6/28738/ ). ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) Με την υπ αριθμ. 292/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του κώδικα Δικηγόρων, τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν.3655/ (ΦΕΚ 58/Α /3.4.08), την υπ αριθμ. Φ /24750/1952/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 400/08)και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ 98/ διαπιστώ νεται η λύση της έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία του δικηγόρου του ΕΤΑΑ Τομέα Ασφάλισης Νομικών Μουγγολιά Σταύρου, λόγω της υποβολής της με αρ / αίτησης οικιοθελούς αποχώρησής του. Με την υπ αριθμ. 291/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), γίνε ται δεκτή η παραίτηση από , ημερομηνία υποβο λής της Β αίτησης παραίτησης (Α αίτηση παραίτησης αρ /6.9.10) του ΓΚΛΑΒΑ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου, υπαλλήλου της Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ1 Διοικητι κού Λογιστικού με τον Α βαθμό και Μ.Κ. 3. Ο Πρόεδρος ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθ / διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕ ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλι κή σχέση από 22/9/2010 ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης του πρώην μονίμου υπαλλήλου μας Μπαντούνα Παναγιώτη του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ξυλουργός με βαθμό Α και το 1ο μισθολογι κό κλιμάκιο, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 9954/ απόφαση της Διοική τριας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 3528/07 άρθρα 35, 156, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Νοσοκομείο μας της Νικολούλη Πηνελόπης του Αθανάσιου υπαλλή λου κλάδου TE Νοσηλευτριών, με βαθμό Δ και το 16 μισθολογικό κλιμάκιο, από , ημερομηνία ορκω μοσίας της στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο. Η Διοικήτρια ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την αριθ. 74/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Λιακόπου λου Δημητρίου του Αθανασίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Υδραυλικών με Α βαθμό και 5 Μ.Κ. από ( ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 77/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ελευθε ρίου Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλή λου του Νοσοκομείου του κλάδου TE Μαιευτικής με Α βαθμό και 6 Μ.Κ., από ( ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 73/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Παπαχρή στου Κωνσταντίνου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρί ων (προσωρινός) με Α βαθμό και 2 Μ.Κ από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. 76/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07,

8 7956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Παλαμάρη Μαρίας του Χριστοδούλου, μόνιμης υπαλλήλου του Νο σοκομείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Κο πτριών Ραπτριών Γαζωτριών με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από ( ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ NIK. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της μονίμου υπαλλήλου ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Γεωργίου, κλά δου Τ.Ε. Νοσηλευτών τριών, από , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 και 148 παρ. 1 του ν.3528/2007, λόγω του διορισμού της στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σε κενή οργανική θέση Υγειονομικό κλ. Τ.Ε. Νοσηλευτριών (ημ. ορκωμοσίας ). ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Με την αριθ / Πράξη Διοικήτριας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της ΖΗΝΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του Ανδρέα, υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α, ύστερα από την υποβολή δεύ τερης αίτησης παραίτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ.5, του Ν. 3528/07 από 17/09/2010,λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η Διοικήτρια ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας της 6ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του άρθρου 16 του Ν.3528/2007 καθώς και με το υπ αριθμ. 445/ τ. Γ Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων της κατη γορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης του κλάδου Νοσηλευτικής που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 1036/ απόφαση αναπλήρωσης του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ, αριθμ. 7Κ/2009 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ.457/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζεται: Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας σε κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο ο: ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡ/ΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Δ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ * * ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8042/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Με την υπ αριθμ. 448/ πράξη του Διοικη τή του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και ύστερα από την αριθμ. 1014/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π κατά την διαδικασία της αριθμ. 5Κ/2008 προκήρυξης (Φ.Ε.Κ 302/ τ. προκη ρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ως δόκιμος υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής προερχόμενη από συνταξιοδότηση και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8194/ ). Με την υπ αριθμ. 450/ πράξη του Διοικητή του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 445/ τ.γ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατηγο ρίας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής κατά την διαδικασία της αριθμ. 7Κ/2009 προκήρυξης (Φ.Ε.Κ 457/ τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΧΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως δόκιμος υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής προερχόμενη από παραίτηση και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8194/ ). ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με την αριθ. ΔΣ/375/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 διορίζεται η ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσο κομείου Πρέβεζας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8042/13/9/2010). Με την αριθ. ΔΣ/318/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 διορίζεται η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙΚΗΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδα γωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8046/13/9/2010). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα