Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu"

Transcript

1 Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. ΕΔΑΦΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu ( Όροι και Προϋποθέσεις ), ο Καταχωρούμενος εξουσιοδοτεί το Μητρώο για την επεξεργασία προσωπικών ή άλλων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του συστήματος Ονομάτων Τομέα.eu. Ο Καταχωρούμενος ρητώς συμφωνεί στη χρήση των δεδομένων από το Μητρώο για τη λειτουργία του συστήματος (στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν η απόδοση του Ονόματος Τομέα, η μεταβίβαση του Ονόματος Τομέα σε άλλον Καταχωρούμενο, η μεταβίβαση ενός Ονόματος Τομέα ή πακέτου Ονομάτων Τομέα σε άλλον Καταχωρητή) και μπορεί να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους μόνο: (iii) (iv) μετά απο την απερίφραστη συγκατάθεση του Καταχωρούμενου, εάν λάβει εντολή να το πράξει από δημόσια αρχή, εκτελώντας τα νόμιμα καθήκοντά του, με απαίτηση ενός Παροχέα ΕΕΔ που αναφέρεται στο Εδάφιο 16 των Όρων και Προϋποθέσεων ή όπως προβλέπεται στο Εδάφιο 2 (εργαλείο αναζήτησης WHOIS) του παρόντος εγγράφου. Ο Καταχωρούμενος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να κανονίζει να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις, όπου υπάρχουν λάθη. Ο Καταχωρούμενος πρέπει να ενημερώνει αμέσως το Μητρώο, μέσω του Καταχωρητή, για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση , τον αριθμό τηλεφώνου και fax. Παράλειψη ή καθυστέρηση της ενημέρωσης του Μητρώου για τέτοιες αλλαγές μπορεί να καταλήξει σε διακοπή της συμφωνίας καταχώρησης. Για τους σκοπούς της διασφάλισης της ακρίβειας των στοιχείων καταχώρησης, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς και άλλους διοικητικούς σκοπούς, το Μητρώο μπορεί να συμπεριλάβει επεξεργαστές δεδομένων και υπο-επεξεργαστές δεδομένων για την επεξεργασία των 2/7

3 προσωπικών δεδομένων του Καταχωρούμενου που περιέχονται στη βάση δεδομένων καταχώρησης του Μητρώου, πάντα εκ μέρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του Μητρώου Πληροφορίες που συγκεντρώνονται για εσωτερική χρήση Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα συγκεντρωθούν για εσωτερική χρήση από το Μητρώο (εκτός και εάν παρέχονται επίσης μέσω του εργαλείου αναζήτησης WHOIS που προβλέπεται στο Εδάφιο 2 του παρόντος): (iii) (iv) (v) (vi) (vii) πλήρες όνομα του Καταχωρουμένου, όνομα τεχνικού υπευθύνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax (προαιρετικά), γλώσσα για τις διαδικασίες ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 3(α) των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών.eu. Τα παρεχόμενα στοιχεία πρέπει να είναι τα στοιχεία του Καταχωρουμένου και δεν πρέπει να καταχωρηθούν στο Μητρώο ως τα στοιχεία του Καταχωρητή, του πληρεξούσιου ή του αντιπροσώπου του προσώπου ή της οντότητας που δεν πληρούν τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας. ΕΔΑΦΙΟ 2. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ WHOIS 2.1. Εισαγωγή Οι Κανόνες Δημόσιας Πολιτικής απαιτούν από το Μητρώο να παρέχει εργαλείο αναζήτησης WHOIS στο οποίο, με την πληκτρολόγηση ενός Ονόματος Τομέα.eu, θα μπορεί κανείς να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας με το διαχειριστή και τον τεχνικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται το Όνομα Τομέα. Όταν καταχωρηθεί ένα Όνομα Τομέα, τα στοιχεία που αφορούν την καταχώρηση βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων WHOIS, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται κατωτέρω. Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Καταχωρούμενο, τον εμπλεκόμενο Καταχωρητή και στοιχεία για τους διακομιστές ονομάτων, τους οποίους το Μητρώο εξουσιοδοτεί να έχουν εξουσία όσον αφορά το Όνομα Τομέα και ορίζονται περαιτέρω στο Εδάφιο 2.4. του παρόντος. Μπαίνοντας στον Ιστότοπο του Μητρώου και πληκτρολογώντας το Όνομα Τομέα στο εργαλείο αναζήτησης WHOIS, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το Όνομα Τομέα και τον Καταχωρούμενο, σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται στη συνέχεια. 3/7

4 Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα, ο Καταχωρούμενος οφείλει να αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Μητρώου που δίνουν το δικαίωμα στο Μητρώο να καταστήσει προσβάσιμα ορισμένα προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπό του, μαζί με κάποια ακόμη τεχνικά δεδομένα, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη διαφάνεια του συστήματος Ονομάτων Τομέα όσον αφορά το κοινό Σκοπός Ο σκοπός της βάσης δεδομένων WHOIS, όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 16 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) Νο 874/2004 της 28 ης Απριλίου 2004, είναι να παρέχει λογικά, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας με τον τεχνικό και τον διαχειριστικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται τα Ονόματα Τομέα υπό τον TLD.eu. Εάν το Μητρώο διατηρεί λανθασμένα, ανακριβή ή παλιά στοιχεία, τότε δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Καταχωρούμενο και αυτός μπορεί να χάσει το Όνομα Τομέα. Εάν ο Καταχωρούμενος δώσει εσκεμμένα ανακριβή στοιχεία, τότε παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να χάσει το Όνομα Τομέα Αναγνώριση Φυσικών και Νομικών Προσώπων Απαιτείται από όσους επιθυμούν να καταχωρήσουν ένα Όνομα Τομέα.eu να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες, μέσω ενός πιστοποιημένου Καταχωρητή.eu. Για το όνομα του Καταχωρούμενου υπάρχουν δύο πεδία: Το πρώτο είναι το 'Όνομα' και το δεύτερο είναι η 'Εταιρία'. Απαιτείται η συμπλήρωση και των δύο πεδίων ή μόνο του πεδίου 'Όνομα'. Εάν συμπληρωθεί μόνο το πρώτο πεδίο, τότε θεωρείται ότι η καταχώρηση γίνεται στο όνομα ενός ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο). Εάν συμπληρωθεί το πεδίο 'Εταιρία', τότε θεωρείται ότι η εταιρία αυτή είναι ο Καταχωρούμενος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το Όνομα Τομέα της εταιρίας δεν μπορεί να τεθεί "υπό ομηρία" από κάποιον υπάλληλο που παραιτήθηκε ξαφνικά ή απολύθηκε, και που προσπαθεί να μεταβιβάσει ή να ακυρώσει το Όνομα Τομέα ή να το συνδέσει με άλλο δικτυακό τόπο μέσω του εντολοδόχου Πληροφορίες που κοινοποιούνται στο WHOIS Όλοι οι Καταχωρούμενοι οφείλουν να αποδεχτούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις με τους οποίους ο Καταχωρούμενος εξουσιοδοτεί το Μητρώο να κοινοποιήσει κάποια προσωπικά δεδομένα. 4/7

5 Όταν ο Καταχωρούμενος είναι νομικό πρόσωπο, ή οργανισμός άλλου είδους Το Μητρώο γενικά κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στο WHOIS του: a. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός fax του Καταχωρουμένου, b. όνομα τεχνικού υπευθύνου, c. διεύθυνση του Καταχωρουμένου, d. γλώσσα για τις διαδικασίες ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 3(α) των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών.eu. e. τεχνικά δεδομένα (όπως η κατάσταση του Ονόματος Τομέα ή των διακομιστών ονομάτων (name servers)). Όταν ο Καταχωρούμενος είναι φυσικό πρόσωπο Όταν ο Καταχωρούμενος είναι ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο) τα στοιχεία επικοινωνίας του Καταχωρουμένου, που κοινοποιούνται περιορίζονται στη διεύθυνση , εκτός εάν ο Καταχωρούμενος ζητήσει κάτι διαφορετικό. Τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για Όνομα Τομέα.eu θα ενημερώνονται σαφώς από τους Καταχωρητές τους για την δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργικής διεύθυνσης για την επικοινωνία στο WHOIS ως εναλλακτική της χρήσης των προσωπικών τους διευθύνσεων . Οι υπόλοιπες πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα διατηρηθούν μόνο για εσωτερική χρήση σύμφωνα με το Εδάφιο 1.2. του παρόντος. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός εάν αυτό γίνει σύμφωνα με το Εδάφιο 2.6 του παρόντος Πρόληψη της λαθεμένης χρήσης της βάσης δεδομένων WHOIS Η πρόσβαση στα δεδομένα WHOIS επιτυγχάνεται μέσω μιας καθαρά κειμενικής εντολής ή με τη χρήση δικτυακού εργαλείου. Το κειμενικό εργαλείο αναζήτησης WHOIS περιέχει μόνο τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται συγκεκριμένα με τον Καταχωρούμενο. Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων, που διατίθενται στο δικτυακό εργαλείο αναζήτησης WHOIS, το Μητρώο κάνει τα ακόλουθα βήματα: Οποιοσδήποτε πραγματοποιεί αναζήτηση WHOIS προμηθεύεται έναν τυχαίο αυτόματα δημιουργημένο κωδικό που θα πρέπει να πληκτρολογήσει προτού λάβει απάντηση στην αναζήτησή του. Η παροχή του κωδικού σε μορφή εικόνας και όχι κειμένου θα αποτρέψει τον εύκολο αυτοματισμό του συστήματος για υπονόμευση δεδομένων. 5/7

6 (iii) (iv) Οι διευθύνσεις και, σε περίπτωση που κοινοποιηθούν, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων και fax φανερώνονται με μορφή εικόνων (φωτογραφίες) και όχι κειμένου, καθιστώντας δύσκολο τον αυτοματισμό της κατάληψης δεδομένων. Δεν θα είναι δυνατές οι αναζητήσεις πολλαπλών κριτηρίων και οι άλλες ευκολίες αναζήτησης, για αναζήτηση μέσω του ονόματος, της διεύθυνσης , της διεύθυνσης ή του αριθμού fax ή τηλεφώνου. Όλοι όσοι πραγματοποιούν αναζήτηση στην βάση δεδομένων WHOIS θα κληθούν να διαβάσουν και να συμφωνήσου πρώτα με την «νομική δήλωση και τους όρους και τις προϋποθέσεις WHOIS» που θα ενημερώνουν τον χρήστη ότι: a. οι υπηρεσίες WHOIS παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, b. πραγματοποιώντας μια αναζήτηση, ο χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για: 1. να επιτρέψει, να καταστήσει δυνατή ή να υποστηρίξει με άλλον τρόπο τη μετάδοση αυτοπροαίρετης, εμπορικής διαφήμισης ή άλλων υποκινήσεων μέσω ή με άλλον τρόπο, 2. στοχεύσει τη διαφήμιση με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, 3. να προκαλέσει ενόχληση στον Καταχωρούμενο με κάποιον τρόπο στέλνοντάς του μηνύματα. Για να αποφευχθεί η «υπονόμευση δεδομένων» με τη χρήση της μεθόδου γραπτών εντολών, μπορούν να ληφθούν πληροφορίες μόνο για 60 ονόματα τομέα ανά 60 δευτερόλεπτα από την ίδια διεύθυνση IP Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων Ορισμένα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν νόμιμους λόγους να ζητήσουν την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν κοινοποιηθεί στο WHOIS, αλλά τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το Μητρώο για εσωτερική του χρήση σύμφωνα με το Εδάφιο 1.2. του παρόντος. Το τρίτο μέρος πρέπει να ζητήσει ιδιαιτέρως την αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων συμπληρώνοντας μια αίτηση και: να δηλώσει και να τεκμηριώσει τους νόμιμους λόγους του αιτήματός του να διαβάσει και να συμφωνήσει με την απαλλακτική ρήτρα, η οποία απαιτεί από το τρίτο μέρος να μην χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα τεθούν στη διάθεσή του για άλλους σκοπούς από εκείνους που δικαιολογούνται από τους προαναφερόμενους νόμιμους λόγους 6/7

7 (iii) να αποκαλύψει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης , και του αριθμού τηλεφώνου της εταιρίας εάν το τρίτο μέρος είναι νομικό πρόσωπο) Πρόσβαση στα δεδομένα θα παρέχεται σε τρίτο πρόσωπο που κάνει την αίτηση, μόνο εάν πληροί όλες τις προαπαιτήσεις ή εάν δοθεί αντίστοιχη εντολή στο Μητρώο από δικαστική αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή όλες τις ανάλογες δικαστικές διαδικασίες ενάντια σε κάθε τρίτο μέρος που θα παραβιάσει το παρόν Εδάφιο Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Όσον αφορά το δικτυακό εργαλείο θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις πρόσβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με βλάβη στην όραση θα έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες WHOIS. Ο αυτόματα δημιουργούμενος τυχαίος κωδικός που πρέπει να πληκτρολογηθεί πριν από τη λήψη της απάντησης στην αναζήτηση θα εμφανίζεται τυχαία σε δυο χρωματικούς συνδυασμούς, διευκολύνοντας την πρόσβαση για τους περισσότερους χρήστες που πάσχουν από αχρωματοψία. Όλοι οι χρήστες που πάσχουν από βλάβη της όρασης μπορούν να ζητήσουν έναν ειδικό κωδικό από το Μητρώο για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσουν τον τυχαίο κωδικό και για να λάβουν τις διευθύνσεις σε μορφή καθαρού κειμένου και όχι σε μορφή εικόνων που εμφανίζουν τις διευθύνσεις . Για την αποφυγή της «υπονόμευσης δεδομένων» με τη χρήση του εiδικού συνθήματος (password), μπορούν να ανεβρεθούν το μέγιστο 100 Ονόματα Τομέα ανά ημέρα. Οι χρήστες που πάσχουν από βλάβη της όρασης θα κληθούν να παρέχουν στο Μητρώο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την αναπηρία τους. Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αποσταλθεί στο μητρώο με το ταχυδρομείο ή με και θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπεύθυνη αρχή. Η διεύθυνση του χρήστη που θα ζητήσει ειδική λέξη κλειδί (password) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση για ειδική λέξη κλειδί (password) διότι ο χρήστης θα τη λάβει μέσω . Το Μητρώο οφείλει να χειριστεί αυτές τις αιτήσεις με πλήρη εχεμύθεια και δεν θα πρέπει να μεταβιβάσει καμία πληροφορία σε τρίτα μέρη. 7/7

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα