1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά"

Transcript

1 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού άνθρακα» και αυξηµένης περιβαλλοντικής προστασίας. ιευρύνονται οι καινοτοµίες στις ενεργειακές τεχνολογίες, υφίστανται όµως συχνές αλλαγές κατεύθυνσης και επιλογής στόχων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα: - Στη χρονική περίοδο 5/2009-4/2010 προήλθε από λιγνίτη (48,9%), Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17,0%), Φυσικό Αέριο (ΦΑ) (16,9%), πετρέλαιο (9,4%) και εισαγωγές (7,9%, το 2009). - Η οικονοµική κρίση επέφερε σοβαρή πτώση της ζήτησης µε αποτέλεσµα να προβλέπεται επάρκεια µέχρι το 2020 µε ένταξη στο σύστηµα των υπό κατασκευή µονάδων φυσικού αερίου και των προβλεπόµενων να εγκατασταθούν νέων λιγνιτικών µονάδων. - Μεσοπρόθεσµα, είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη (και εισαγόµενου λιθάνθρακα), ΦΑ και ΑΠΕ. - Απαιτείται αύξηση του βαθµού απόδοσης των ενεργειακών µονάδων, αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου και µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και κόστους. - Ενδείκνυται η ταχύτερη υλοποίηση του προγράµµατος διασύνδεσης των νήσων του Αιγαίου στο ηπειρωτικό Σύστηµα και η σύνδεση µεταξύ των. - Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη σταθερού νοµικού πλαισίου και από τις τοπικές κοινωνικές αντιδράσεις. - Επιβάλλεται η εκµετάλλευση της ενέργειας που απορρίπτεται στο περιβάλλον από θερµικούς σταθµούς και η συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών σε προγράµµατα συµπαραγωγής. - Θεωρείται αναγκαία η διεξαγωγή σοβαρού διαλόγου συστηµατικής ενηµέρωσης των τοπικών κοινωνιών σε κάθε ενεργειακή πρωτοβουλία είτε αυτή αφορά τις ΑΠΕ, είτε τη συµπαραγωγή, είτε την εκµετάλλευση νέων κοιτασµάτων λιγνίτη. 1.2 Ειδικότερα για τις πηγές ενέργειας (α) Λιγνίτης Το εθνικό καύσιµο, ο λιγνίτης, στήριξε για σχεδόν 60 χρόνια την ηλεκτροπαραγωγή καλύπτοντας παλαιότερα µέχρι 80% και σήµερα περί το 50% της ζήτησης µε φθηνό οικιακό, αγροτικό και βιοµηχανικό ρεύµα σε σύγκριση µε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ελλάδας, έχει σταθερό και προβλέψιµο κόστος εξόρυξης και προσφέρει σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας. Είναι όµως εξαντλήσιµος φυσικός πόρος και σε σχέση µε το φυσικό αέριο προκαλεί αυξηµένη εκποµπή CO 2. Μέχρι σήµερα έχουν εξορυχθεί 1,7 δις τόνοι λιγνίτη που ισοδυναµούν περίπου µε 215 εκ. τόνους πετρελαίου. Η κοινωνική αντίδραση για την ανάπτυξη νέων λιγνιτικών κοιτασµάτων εκτός των παραχωρήσεων της ΕΗ στη υτική Μακεδονία, καθιστά δύσκολη την εκµετάλλευση νέων λιγνιτικών πεδίων. Η απόσυρση λόγω παλαιότητας λιγνιτικής ισχύος µέχρι το ΜW προβλέπεται να αντικατασταθεί µε δύο νέες µονάδες αντίστοιχης ισχύος σύγχρονης τεχνολογίας µε χαµηλότερη εκποµπή CO 2, που θα είναι ανταγωνιστικές εκείνων του ΦΑ. Η προώθηση των έργων αυτών σε συνδυασµό µε τη σταδιακή απόσυρση και άλλων παλαιών λιγνιτικών µονάδων ΑΗΣ µετά το 2020 θα επιτρέψει τη λειτουργία τους µέχρι το 2050, όπου προβλέπεται η εξάντληση των αποθεµάτων λιγνίτη. Με τις παρούσες τιµές κόστους του CO 2, η λιγνιτική ΚWh είναι πιο οικονοµική από την αντίστοιχη του ΦΑ. Από το 2013 και µετά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα επηρεαστεί από την επιβολή του κόστους ρύπων CO 2, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Ελλάδας για µείωση αερίων θερµοκηπίου. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα και εφόσον η διαφορά κόστους του λιγνίτη ως προς το πετρέλαιο υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά τόνο ισοδύναµου πετρελαίου και το κόστος 1

2 ρύπων είναι περίπου στα σηµερινά επίπεδα, οι λιγνιτικοί ατµοηλεκτρικοί σταθµοί (ΑΗΣ) είναι ανταγωνιστικότεροι εκείνων του φυσικού αερίου. Η υποκατάσταση ΑΗΣ, που είναι σταθµοί βάσεως, µε ΑΠΕ δεν είναι δυνατή λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας των δευτέρων σε ό,τι αφορά αξιοπιστία και ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η προβλεπόµενη κατασκευή δύο (2) νέων λιγνιτικών σταθµών ισχύος 600 ΜW έκαστος στις επόµενες δεκαετίες θα διατηρήσει τη συµµετοχή του λιγνίτη στο µείγµα καυσίµων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτρέψει την αποµάκρυνση παλαιών λιγνιτικών σταθµών και θα αντισταθµίσει αυξήσεις κόστους της κιλοβατώρας από άλλες πηγές. Για την ορθολογική χρήση των διαθέσιµων ποσοτήτων λιγνίτη συνιστάται η επανεξέταση ανάµειξης του λιγνίτη µε κονιοποιηµένο εισαγόµενο λιθάνθρακα (αλλά και βιοµάζας). Συνιστάται η εκµετάλλευση µέρους της απορριπτόµενης θερµότητας στους νέους σταθµούς για τηλεθέρµανση και για άλλες χρήσεις. (β) Φυσικό αέριο (ΦΑ) Από τους τρεις ορυκτούς πόρους (λιγνίτη, πετρέλαιο, ΦΑ) που χρησιµοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, ο πλέον συµφέρων ενεργειακά και περιβαλλοντικά είναι το ΦΑ. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΑ απαιτούν µικρότερο χρόνο κατασκευής, έχουν χαµηλότερο κόστος επένδυσης και παρουσιάζουν τις χαµηλότερες εκποµπές CO 2. H ηλεκτροπαραγωγή είναι ο σηµαντικότερος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα µε ποσοστά 68,1%, 69,8% και 73,7% των εισαγόµενων ποσοτήτων αντιστοίχως το 2005, 2007 και Η αύξηση των εισαγωγών ΦΑ µεγεθύνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τρίτες χώρες και ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ασφάλεια του ΦΑ και των τιµών του. Ενδείκνυται διαφοροποίηση των πηγών εισόδου του ΦΑ. Το LNG (Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο, Liquefied Natural Gas), αν και εξαρτάται από την πρόσβαση σε σταθµούς υγροποιήσεως και επακόλουθης επαναµετατροπής του σε αέριο, παρέχει ενεργειακή ελαστικότητα και απαλλαγή από τα προβλήµατα ασφάλειας αγωγών µεταφοράς του ΦΑ. Η διανεµηµένη συµπαραγωγή µε µονάδες των MW κατά µήκος του αγωγού ΦΑ µε δραστηριότητες εκµετάλλευσης της θερµότητας διαφαίνεται οικονοµική και φιλική προς το περιβάλλον. (γ) Πετρέλαιο Αναγνωρίζεται η περιορισµένη συνεισφορά του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή, µε σηµαντικό όµως ρόλο στην τοπική ασφάλεια εφοδιασµού των µη διασυνδεδεµένων συστηµάτων. (δ) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας H µέχρι σήµερα εκµετάλλευση των σηµαντικών ΑΠΕ της Ελλάδας δεν είναι ικανοποιητική. Η προγραµµατισµένη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (40%) µέχρι το 2020 κρίνεται ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολο να επιτευχθεί. H αξιοπιστία και η αυτονοµία της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ προϋποθέτει έργα υποδοµής και ειδικότερα έργα αντλησιοταµίευσης και ενίσχυσης του δικτύου. Η ως σήµερα συνεισφορά των ΑΠΕ βασίζεται κυρίως στα υδροηλεκτρικά, τα µεγάλα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Ενδείκνυται η διερεύνηση χρήσης και άλλων ώριµων 2

3 τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως οι Ηλιοθερµικές Συγκεντρωτικές Τεχνολογίες (Concentrated Solar Thermal Power). Η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου 40% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ το 2020 προϋποθέτει σηµαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και συστηµατική ενηµέρωση των τοπικών κοινωνιών. 1.3 Αέρια θερµοκηπίου Η Ελλάδα οφείλει να περιορίσει την αύξηση των εκποµπών CO 2 κατά το διάστηµα σε 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του Οι συνολικές εκποµπές στη χώρα το 2009 παρουσιάζουν αύξηση 24,9% και οι εκποµπές CO 2 στην ηλεκτροπαραγωγή το 2007 αύξηση περίπου 35% σε σχέση µε το Η µείωση των εκποµπών CO 2 στην ηλεκτροπαραγωγή δυνατόν να επιτευχθεί µε τη συρρίκνωση του µεριδίου του λιγνίτη και την αύξηση εκείνου του ΦΑ και των ΑΠΕ στο τελικό µείγµα ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και µε τη µείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοτικότερα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και µε συµπαραγωγή. Η εφαρµογή των τεχνολογιών δέσµευσης του CO 2 επιβαρύνει σηµαντικά τα οικονοµικά των θερµοηλεκτρικών µονάδων. Η έλλειψη επαρκούς τεκµηρίωσης χώρων αποθήκευσης και το υψηλό κόστος για το διαχωρισµό, µεταφορά και αποθήκευση του CO 2 καθιστούν ιδιαίτερα προβληµατική τη δέσµευση και αποθήκευση (CCS = Carbon Capture and Storage) του CO 2 για την Ελλάδα. 1.4 Ενεργειακή Στρατηγική-Ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας Η αυξηµένη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το µέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας κάνει αναγκαία τη µεταβολή βασικών αξόνων και προσδιοριστικών παραγόντων που διαµορφώνουν την εθνική ενεργειακή στρατηγική. Έτσι, ο ενεργειακός σχεδιασµός πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί την επίδραση κάθε ενεργειακής επιλογής στο ΑΕΠ και το ηµόσιο Χρέος ενώ πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε ούτε να δηµιουργεί σπατάλη πολύτιµων πόρων σε περίπτωση επαλήθευσης των αρνητικών υποθέσεων για την Οικονοµία, αλλά ούτε η ανεπάρκεια ενέργειας να αποτελέσει τροχοπέδη στην περίπτωση επίτευξης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Προϋπόθεση για την επίτευξη των τελευταίων είναι η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, η προσέλκυση επενδυτών, η σταθερή και αξιόπιστη νοµοθεσία, η αξιοποίηση του διαθέσιµου Ελληνικού δυναµικού και η αποφυγή διαρροής άξιων επιστηµόνων στο εξωτερικό. Έχει υιοθετηθεί ο στόχος του 20% για τις ΑΠΕ, που εξειδικεύεται σε 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% στις θερµικές ΑΠΕ και 10% στα βιοκαύσιµα. Στην Ελλάδα προβλέπεται 9% εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση το Ενδείκνυται να διερευνηθεί περαιτέρω η σηµασία των βιοκαυσίµων στο ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας. Το ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας αναµένεται να διαφοροποιηθεί σηµαντικά εν όψει των Ευρωπαϊκών στόχων του 2020 µε σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ αλλά και του ΦΑ µε σύγχρονη µείωση στη χρήση πετρελαίου και λιγνίτη. Η ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον συνεχισθεί η τάση χρήσης του ΦΑ στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι σε σηµαντικό βαθµό συνδεδεµένη µε την ασφάλεια εφοδιασµού σε φυσικό αέριο. Η Ελλάδα υπολείπεται από 7,6% έως 9,8% σε αποδοτικότητα για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας κυρίως λόγω της έλλειψης συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. 3

4 Αν και η τεχνολογία CCS δεν έχει προτεραιότητα υλοποίησης στη χώρα µας, η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί την τεχνολογία αυτή συµµετέχοντας σε ερευνητικά προγράµµατα και σε πιλοτικά έργα της ΕΕ. Συνιστάται η παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρηνικής τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής και η δηµιουργία επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού «κρίσιµης µάζας». Ενδείκνυται η ανάληψη ενηµέρωσης των πολιτών για όλες τις µορφές ηλεκτροπαραγωγής, ώστε αυτές να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. Ενδείκνυται, επίσης, η προσφορά κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες. 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η διαµόρφωση συνολικού ενεργειακού σχεδιασµού για τα επόµενα 10 έως 20 έτη, ο οποίος να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες και δεσµεύσεις της χώρας, στα πλαίσια του οποίου αναφέρονται τα ακόλουθα: Να εξετασθεί η συνέχιση της συµβολής του λιγνίτη ως ενεργειακού καυσίµου τις επόµενες δεκαετίες σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και του ΦΑ. Να επιδιωχθεί βελτίωση της απόδοσης του λιγνίτη µε επαναπροσδιορισµό του ρόλου του λιθάνθρακα στο ενεργειακό µείγµα στην περίπτωση των νέων λιγνιτικών ΑΗΣ. Να διασφαλισθεί η παροχή ΦΑ στο µέλλον µε την ολοκλήρωση του «τέταρτου αγωγού» και των σταθµών LNG.. Να διαφοροποιηθούν οι πηγές προµήθειας ΦΑ και να αναπτυχθούν οι σχετικές υποδοµές εφόσον το ΦΑ καταστεί το βασικό καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να εξετασθεί η επιλογή του LNG (δεδοµένου των δυσκολιών των αγωγών ΦΑ). Να µειωθεί σταδιακά η χρήση του πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή και να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά. Να κατασκευασθούν νέα έργα αντλησιοταµίευσης και να αποπερατωθούν όσα υδροηλεκτρικά εκκρεµούν. Να εγκατασταθούν αεροστρόβιλοι ανοικτού κύκλου ή µονάδες συνδυασµένου κύκλου πολλαπλών στροβίλων για την καλύτερη διαχείριση των µεταβολών παραγωγής των αιολικών πάρκων. Να επιδιωχθεί συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού στις υπάρχουσες µονάδες. Να αξιολογηθούν όλες οι ενεργειακές επενδύσεις µε προτεραιότητα τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές επενδύσεις που άµεσα ή έµµεσα επιβαρύνουν το δηµόσιο χρέος. Να µειωθεί η συµµετοχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκείνων των τεχνολογιών που ευθύνονται περισσότερο για την παραγωγή ρύπων (λιγνιτικές και πετρελαϊκές µονάδες). Να γίνει η διασύνδεση των µη διασυνδεδεµένων νησιών µε το ηπειρωτικό Σύστηµα της χώρας µε τον ταχύτερο δυνατόν ρυθµό. Να αναπτυχθεί µέσω επιδεικτικού προγράµµατος µικρής κλίµακας η τεχνολογία CSP (Concentrated Solar Power) καθόσον είναι ώριµη και υποσχόµενη τεχνολογία ΑΠΕ. 4

5 Να εντατικοποιηθούν οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ µε µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα. Να µελετηθούν τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής). Να επαναπροσδιοριστεί το αναγκαίο µείγµα καυσίµων για ενεργειακή ανεξαρτησία. Να προωθηθεί δυναµικά η ορθολογική χρήση και η εξοικονόµηση της ενέργειας. 3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Προτείνεται: Η ανάπτυξη έργων ενεργειακής υποδοµής, η επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς, η διασύνδεση νήσων µεταξύ τους και µε το ηπειρωτικό σύστηµα και ο εκσυγχρονισµός δικτύων διανοµής. Ο επαναπροσδιορισµός του ενεργειακού µείγµατος υπό τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη, την αύξηση θέσεων εργασίας και την ενεργειακή ασφάλεια. Η µελέτη εισαγωγής στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Ηλιοθερµικών Συγκεντρωτικών Μονάδων. Εκ µέρους της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών, Λουκάς Γ. Χριστοφόρου Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Για περισσότερες πληροφορίες: Κυρία Γεωργία Μακρή Ακαδηµία Αθηνών Γραφείο Πειραµατικής Φυσικής Τηλ.: Fax:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005 Εισαγωγή Πρωτογενείς Πηγές Ενέργειας (Πηγές πρωτογενούς ενέργειας) Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,, PhD) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ερευνητικό Έργο - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα