ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014"

Transcript

1 ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα,

2 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της διαβούλευσης που το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε να οργανώσει για την καλύτερη προετοιμασία του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση. Μέρος της διαβούλευσης αυτής αποτελεί η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Απριλίου. Η διαβούλευση συνεχίζεται. 2

3 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Ο τομέας της ενέργειας αναλογεί σε 9 δις ή 4% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας (GVA) και απασχολεί το ισοδύναμο των εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης (περίπου το 1% του εργατικού δυναμικού). Στον σημαντικό αυτό τομέα, η Ελλάδα έχει δέσμευση να κινηθεί προς την επίτευξη των κοινά συμφωνημένων στόχων που εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αφορούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξειδικεύονται για την Ελλάδα, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ενεργειακή απόδοση μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε Mtoe Αύξηση ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, που αντιστοιχεί σε μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης κατά 368 Mtoe 29,79 Mtoe (2009) 27,61 Mtoe (2010) 27,03 Mtoe (2011) Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,05 Mtoe το 2016 και κατά 2,85 Mtoe το 2020 Σύνολο εκπομπών Εκπομπές εκτός ΣΕΔΕ Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ, ποσοστιαία ως προς το %, ή -30% εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν (Mt CO2 eq.) 100 (1990) 135 (2005) 117 (2010) (Mt CO2 eq.) 64 (2005) 55 (2010) 53 (2010) -4% (σε σχέση με τις τιμές του 2005, Απόφαση 406/2009/ΕΚ) 115 (2011) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ως % επί της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας) 20% 8,43% (2009) 9,73% (2010) 11,03% (2011) 20% με βάση το Ν.3851/2010 Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Ευρώπη επιδιώκουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την υποστήριξη της 3

4 βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή από τις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Μεταξύ των άλλων προτεραιοτήτων του τομέα της ενέργειας για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, είναι και η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, κατά το δυνατό με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε τομείς όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό για την δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και η συμμετοχή σε έργα υποδομών. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι (τόσο στο επίπεδο της Ευρώπης όσο και στο επίπεδο της Ελλάδας) ενώ μακροπρόθεσμα πρέπει να αναπτυχθούν νέες γενιές τεχνολογιών, Συνακόλουθα ο ρόλος της έρευνας για την κατάλληλη προσαρμογή ή την ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο σύνολό της και τη δημιουργία νησίδων έξυπνης εξειδίκευσης. Από τις έως σήμερα μελέτες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενέργειας, σε βραχυχρόνιο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στο πλαίσιο της επιδίωξης των ως άνω στόχων, εντοπίζεται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς και στην ανάπτυξη δραστηριότητας γύρω από τις ΑΠΕ. Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σημαντικό δυναμικό αναγνωρίζεται στον τομέα των δομικών υλικών, των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ για κτίρια και μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και τεχνικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Στο πλαίσιο της επιδίωξης του σχετικού στόχου είναι σημαντικό οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών να εστιάσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δημόσιων κτιρίων και κτιρίων επαγγελματικής χρήσης. Επίσης σημαντική είναι και η προώθηση, ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς όπως 0ι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) και οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα της χώρας τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς οι δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να εστιάσουν στους ως άνω τομείς με σκοπό τη συμβολή τους στην επίτευξη του σχετικού στόχου δημιουργώντας παράλληλα εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στον κλάδο των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, προτεραιότητα δίνεται στην εξασφάλιση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για τη συνέχιση της διείσδυσης ώριμων τεχνολογιών, όπου διακρίνεται υψηλό δυναμικό ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Επιπλέον σημαντική θα είναι η υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, λογισμικό ελέγχου και μετρήσεων καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης. Αντίστοιχα, λιγότερο ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως το βιοαέριο και η γεωθερμία εμφανίζουν δυναμικό ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις θερμικές εφαρμογές και τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης. Δυναμικό ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζεται επίσης και στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και εξαρτημάτων για ευφυή δίκτυα καθώς και γύρω από ώριμες τεχνολογίες αποθήκευσης όπως η κατασκευή υδροστροβίλων για εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης και η ανάπτυξη συσσωρευτών μεγάλης ισχύος και κυψελίδων καυσίμου. 2. Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 4

5 Ειδικός στόχος 1: Ενεργειακή αναβάθμιση στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αποτελέσει η αύξηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα, διευρύνοντας το ποσοστό των κτιρίων του οικιακού τομέα που εντάσσονται στις αντίστοιχες δράσεις αλλά και την ποιότητα αυτών των παρεμβάσεων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου και τριτογενή τομέα και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης. ΚΠ 1.1 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ΚΠ 1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια ΚΠ 1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επαγγελματικής χρήσης ΚΠ 1.4 Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ΚΠ 1.5 Υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών Ειδικός στόχος 2: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αποτελέσει η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Στον στόχο αυτό εντάσσονται δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων όπως το «Πράσινη Επιχείρηση». Οι δράσεις θα πρέπει να αποσκοπούν σε: Μείωση του ενεργειακού κόστους - Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. αλλαγή διαδικασίας παραγωγής, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας, περιορισμός των ενεργειακών απωλειών για θέρμανση και δροσισμό χώρων στα βιομηχανικά κτίρια και στις αποθήκες) Ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση ΒΙ.ΠΕ. (π.χ. ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και κεντρικών μονάδων ΣΗΘΥΑ) Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή ενέργειας Ενσωμάτωση ενεργειακών προτύπων (ISO 50001) ΚΠ 2.1 Ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Ειδικός στόχος 3: Αύξηση της συμμετοχής των ώριμων τεχνολογιών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο αποτελεί η κατάλληλη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίσπευση των σχετικών επενδύσεων. Θα πρέπει να προβλεφθούν δράσεις όπως η δημιουργία Ταμείου (εγγυήσεων η δανειοδοτήσεων) προς ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών. 5

6 ΚΠ 3.1 Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ειδικός στόχος 4: Δημιουργία/αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ Στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η αύξηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο των υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και η ολοκλήρωση σημαντικών ερευνητικών πιλοτικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στον στόχο εντάσσονται δράσεις για τη στήριξη της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων αυτών όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις σε συνδυασμό με επιδοτήσεις περιορισμένης έκτασης και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων για επίτευξη μεγάλης κλίμακας παραγωγής και προώθησης των προϊόντων αυτών στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί και στον τομέα των υπηρεσιών συντήρησης, ελέγχων και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Σε ότι αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη εντάσσονται πεδία έρευνας που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την κατασκευή πλωτών εξεδρών στήριξης ανεμογεννητριών, την ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών χαμηλού θορύβου, την ανάπτυξη συστημάτων διάγνωσης βλαβών καθώς και μεθόδων επισκευής πτερυγίων των ανεμογεννητριών. Σε ό,τι αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα οι δυνατότητες έρευνας αφορούν στα εύκαμπτα και τα συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά (CPV), καθώς και στον συνδυασμό των φωτοβολταϊκών με άλλες τεχνολογίες (π.χ. συστήματα παραγωγής θερμότητας). Σε σχέση με τα θερμικά ηλιακά συστήματα ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός τους με άλλες τεχνολογίες, όπως αποθήκευσης θερμότητας και αφαλάτωση, τα ηλιοθερμικά συστήματα (CSP), καθώς και η ανάπτυξη νέων υλικών για συστήματα ΑΠΕ. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα πολλαπλών χρήσεων, με έμφαση στα αναστρέψιμα (ύδρευση, άρδευση, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας). ΚΠ 4.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ΑΠΕ και υλικών συντήρησης και εγκατάστασης ΚΠ 4.2 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ ΚΠ 4.3 Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες ΑΠΕ Ειδικός στόχος 5: Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο αποτελεί η αύξηση της αξιοποίησης τεχνολογιών χρήσης οργανικών υπολειμμάτων για την παροχή θερμικών φορτίων προς οικισμούς, ΒΙΠΕ και αγροτικές περιοχές. Έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη για την ανάπτυξη κεντρικών μονάδων αναερόβιας χώνευσης, για τη διείσδυση τεχνολογιών αναερόβιας χώνευσης που θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων πτηνο-κτηνοτροφικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων γεωργικών βιομηχανιών. Παράλληλα, θα υποστηριχθούν μικρές αγροτικές-κτηνοτροφικές μονάδες για την επιτόπου παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας (ιδιοκατανάλωση). Επιπλέον στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η υποστήριξη για τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων και ηλεκτρονικών αγορών, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη προμήθεια πρώτης ύλης με αποδεκτά ποιοτικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προς τις μονάδες ενεργειακής μετατροπής Επιπρόσθετα, θα ενισχυθούν δράσεις για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων με σκοπό τόσο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την αύξηση της αποδοτικότητας των 6

7 μονάδων παραγωγής, όσο και της εκτέλεσης καινοτόμων πιλοτικών έργων με χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων. Στόχος των δράσεων αυτών θα είναι αφ ενός η επίδειξη των τεχνολογιών αυτών και η ενημέρωση ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητές τους, αφ ετέρου η περαιτέρω εξέλιξή τους ως προς την αύξηση της αποδοτικότητάς τους με την προοπτική περαιτέρω εμπορικής τους αξιοποίησης. ΚΠ 5.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων ΚΠ 5.2 Έρευνα καθώς και κατασκευή πιλοτικών έργων επίδειξης/ αύξησης αποδοτικότητας των τεχνολογιών αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων Ειδικός στόχος 6: Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο αποτελεί η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας, η έρευνα και ανάπτυξη σε ότι αφορά στην βελτίωση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την μέτρηση του γεωδυναμικού δυναμικού καθώς και η εκτέλεση ερευνητικών πιλοτικών έργων σε καινοτόμες γεωθερμικές εφαρμογές. Στον στόχο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας για την υλοποίηση επενδύσεων μέσω δράσεων διευκόλυνσης της χρηματοδότησής τους (εγγυήσεων ή δανειοδοτήσεων) σε συνδυασμό με επιδοτήσεις περιορισμένης έκτασης και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και έργων επίδειξης σε καινοτόμες τεχνολογίες γεωθερμίας. ΚΠ 6.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας ΚΠ 6.2 Έρευνα και ανάπτυξη καθώς και εκτέλεση καινοτόμων έργων επίδειξης εφαρμογών γεωθερμίας Ειδικός στόχος 7: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων Στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ότι αφορά στην κατασκευή εξαρτημάτων και την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης ευφυών δικτύων. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες θα ενισχυθούν επίσης και για την, ανάπτυξη και επίδειξη τρόπων αύξησης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας του ελληνικού συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μετατροπή των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών (πελατών / παρόχων / διαχειριστών των δικτύων ηλ. ενέργειας), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεθόδων αποθήκευσης της ενέργειας και τη μεγάλης κλίμακας ένταξη και αποτελεσματική εκμετάλλευση διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας (από ΑΠΕ ή και άλλες μορφές). ΚΠ 7.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής εξαρτημάτων και λογισμικού ευφυών δικτύων ΚΠ Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 7

8 Ειδικός στόχος 8: Ανάπτυξη έρευνας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας Στόχο για την επόμενη προγραμματική περίοδο αποτελεί η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων εξοπλισμού γύρω από τις τεχνολογίες της αντλησιοταμίευσης και των συσσωρευτών, αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση της αυξανόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και την αξιοποίηση της αυξανόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού εντάσσονται δράσεις για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της κατασκευής εξοπλισμού εγκαταστάσεων αντλησιοταμίευσης όπως υδροστρόβιλοι και αναστρέψιμες αντλίες (π.χ. χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορικής διάθεσης τέτοιων προϊόντων, υποστήριξη σε δράσεις επικοινωνίας και προώθησης κλπ.). Αντίστοιχα, εντάσσονται δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των συσσωρευτών και εμπορική διάθεση συστάδων συσσωρευτών μεγάλης ισχύος (άνω των 100 MW) ειδικά προς χρήση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης. ΚΠ 8.1 Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων εξοπλισμού για εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης ΚΠ 8.2 Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης συστάδων συσσωρευτών για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης η εφαρμογή των οποίων συνεισφέρει στην επίτευξη του συνόλου των ως άνω ειδικών στόχων: ΟΚΠ 1 Ενίσχυση προτυποποίησης και εποπτείας της αγοράς Δημιουργία εθνικών προτύπων ή ενσωμάτωση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στο εθνικό σύστημα τυποποίησης για την υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και την βελτίωση των προϊόντων αυτής. Παράλληλα, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της τεχνικής νομοθεσίας στο κλαδικό πεδίο των βιομηχανικών προϊόντων που υποχρεούνται σε συμμόρφωση με ενεργειακές ή άλλες απαιτήσεις και σε επισήμανση της επίδοσης αυτών. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης για τη διαπίστευση ελληνικών εργαστηρίων ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση των εν συγκεκριμένων προϊόντων και υλικών. ΟΚΠ 2 Κατάρτιση και πιστοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων εξειδικευμένων τεχνικού ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης ΑΠΕ. Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται δράσεις που συνδέονται με την ενημέρωση και κατάρτιση σε επίπεδο μελετητών, εγκαταστατών και άλλων επαγγελματικών ομάδων για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ σε ότι σφορά στις υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης μονάδων ΑΠΕ, η δημιουργία εθνικού καθεστώτος πιστοποίησης ή ισοδύναμων συστημάτων για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων 8

9 μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Προτάσεις Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Στο πλαίσιο των ως άνω Ειδικών Στόχων και Κατηγοριών Παρεμβάσεων, η ΓΓΕΤ παραθέτει πρόταση για την ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικές περιοχές όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας αλλά και ερευνητικής αριστείας. Σκοπός της συγκεκριμένης πρότασης είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων σε περιοχές που δεν αναφέρθηκαν στους παραπάνω Ειδικούς Στόχους, αλλά περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) όπως: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα Κυψελίδες καυσίμου και Υδρογόνο Εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο χώρο Επίσης σημαντική είναι η Οικονομική και Κοινωνική Έρευνα στον τομέα της Ενέργειας ειδικά για την υποβοήθηση της διάδοσης των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. 9

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου.............................................. 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου............................................... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 Copyright ΚAΠΕ 2006 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος 19009, Πικέρμι, Αττική τηλ: 210 6603300, fax: 210 6603301-2 e-mail: cres@cres.gr, http://www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Αγροδιατροφή Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα