ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α /12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθµισης θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπών διατάξεων» η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη και να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδος, προέβη στην εκπόνηση Σχεδίου «Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ελλάδος για την περίοδο » το οποίο θέτει σε δηµόσια διαβούλευση. Περίληψη του Σχεδίου αυτού παρουσιάζεται παρακάτω. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σύµφωνα µε το νόµο 2773/1999 αλλά και σύµφωνα µε πάγια πλέον πρακτική σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι: 1) η ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασµού της χώρας 2) η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 3) η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 4) η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και η επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών. Στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται στην Ελλάδα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει στα εξής: Η ποσοτικοποίηση των σεναρίων µελλοντικής εξέλιξης που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τις επιµέρους επιχειρηµατικές αποφάσεις και σχεδιασµούς, αλλά και για τις επιµέρους δραστηριότητες των φορέων του δηµοσίου τοµέα. Ο ενεργειακός σχεδιασµός και τα συµπεριλαµβανόµενα σενάρια δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισµού συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων για τον ενεργειακό τοµέα σε εθνικό επίπεδο, πράγµα που χρησιµεύει στην παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιµέρους πολιτικών συγκρίνοντας µέσα στο χρόνο τις πραγµατοποιήσεις έναντι των στόχων. Ο ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει, τέλος, στον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση µέτρων δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα τα οποία θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Το αναλυτικό µέρος του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού περιλαµβάνει ποσοτικά σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι τοµείς κατανάλωσης, παραγωγής και προµήθειας ενέργειας, καθώς και όλες οι µορφές ενέργειας. Κάθε σενάριο περιλαµβάνει προβολή στο µέλλον του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας ανά πενταετία µέχρι και το 2030, εκτιµήσεις του κόστους και των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και εκτιµήσεις για το είδος και µέγεθος των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές. Η ποσοτική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση του µαθηµατικού µοντέλου PRIMES για το ενεργειακό σύστηµα και στα στατιστικά δεδοµένα έτσι όπως δηµοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μελετήθηκαν και παρουσιάζονται τρία ενεργειακά σενάρια για το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα και για την περίοδο : 1) Σενάριο Αναφοράς 2) Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3) Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων

2 Το Σενάριο Αναφοράς (baseline or business-as-usual scenario) υποθέτει ότι θα συνεχισθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και τα µέτρα πολιτικής που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Το σενάριο αναφοράς δείχνει τις σηµερινές τάσεις του συστήµατος και τα όρια της σηµερινής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους. Το Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής υποθέτει ότι το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και συνεπώς του περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων αναδεικνύεται µείζον πρόβληµα και επηρεάζει τις εξελίξεις του ενεργειακού συστήµατος. Τόσο στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, οι επιχειρηµατικές και καταναλωτικές συµπεριφορές θεωρούνται ότι λαµβάνουν υπόψη τον περιορισµό των συνολικών εκποµπών από καύση ορυκτών καυσίµων. Το Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων υποθέτει ότι αφενός η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σχετικά πιο γρήγορα από ότι στο Σενάριο Αναφοράς, αφετέρου ότι αβεβαιότητες και διεθνή προβλήµατα αναγκάζουν τη χώρα να µην αναπτύξει τις υποδοµές διασύνδεσης εκείνες που θα επέτρεπαν την εισαγωγή των απαιτούµενων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το σενάριο αυτό χρησιµεύει ως διερεύνηση των επιπτώσεων από την ανάγκη η χώρα να στηριχθεί περισσότερο σε εγχώριους πόρους και µάλιστα όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται σηµαντικά. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Παρά την παρατηρούµενη υπογεννητικότητα, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό 0.2% για να φθάσει το 2010 τα 11.1 εκατοµµύρια κατοίκους. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη σηµαντικού αριθµού µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θα αντιστραφεί σταδιακά, για να γίνει µικρή µείωση µετά το 2020, της τάξεως του 0.1% ετησίως. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναµένεται να αυξάνει µε ρυθµούς άνω του 3% για όλη την περίοδο της µελέτης, στα πλαίσια της σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε εκείνες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναµένεται να υπάρξει σηµαντική άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καταναλωτών, η οποία θα οδηγήσει στην σύγκλιση του µέσου επιπέδου ανέσεων των ελληνικών νοικοκυριών προς τα µέσα ευρωπαϊκά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ταχεία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή ή νοικοκυριό στην Ελλάδα, η οποία σήµερα υπολείπεται σηµαντικά (από 25% έως 50% ανάλογα µε τον κλάδο) του Ευρωπαϊκού µέσου όρου αντανακλώντας το χαµηλότερο σηµερινό επίπεδο ανέσεων που απολαµβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές και εργαζόµενοι. Παροµοίως, αναµένεται να υπάρξει αύξηση της µέσης κινητικότητας των νοικοκυριών καθώς και της µέσης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται σήµερα σε επίπεδα σαφώς χαµηλότερα των µέσων ευρωπαϊκών, στα πλαίσια της σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας και του επιπέδου διαβίωσης. Η από µακρόν παρατηρούµενη µεταστροφή της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, προς τον τριτογενή τοµέα και τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να συνεχιστεί. Ο τριτογενής τοµέας θα παραµείνει κυρίαρχος, αυξάνοντας την συµµετοχή του στο ΑΕΠ στο 79% το 2010 (έναντι 75% το 1995) ενώ το µερίδιο του δευτερογενή τοµέα θα µειωθεί ελαφρά, φθάνοντας το 12.6% το 2010 (έναντι 14.3% το 1995). Το Σενάριο Αναφοράς στηρίζεται στην υπόθεση, ότι η ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική θα συνεχιστεί χωρίς σηµαντικές µεταβολές και παρεκκλίσεις. Στην πολιτική αυτή περιλαµβάνονται η πλήρης απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, η περαιτέρω βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών, χωρίς όµως σηµαντικά επιτεύγµατα που θα µπορούσαν να αλλάξουν την δοµή του ενεργειακού ισοζυγίου (όπως, επί παραδείγµατι, πυρηνική σύντηξη ή κυψέλες καυσίµου) η συνέχιση της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, η επέκταση της υποδοµής του φυσικού αερίου, η εφαρµογή των συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοκινητοβιοµηχανιών για τις εκποµπές ρύπων των οχηµάτων και η εφαρµογή των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και την ποιότητα των καυσίµων. Επίσης, θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς φορολόγησης των καυσίµων. Τέλος, εξακολουθεί να αποκλείεται η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

3 Το Σενάριο Αναφοράς προβλέπει ότι θα υπάρχει επάρκεια τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Οι υποθέσεις για την µελλοντική εξέλιξη των διεθνών τιµών της ενέργειας στηρίζονται στις αντίστοιχες παραδοχές της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η τιµή του πετρελαίου αναµένεται να κυµανθεί ανάµεσα στα 18 και 28 δολάρια το βαρέλι (τιµές 2000), ενώ δεν προβλέπεται απεµπλοκή της τιµής του φυσικού αερίου από εκείνη του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή εισαγωγής φυσικού αερίου να αναµένεται στα επίπεδα του 80% της αντίστοιχης τιµής εισαγωγής αργού πετρελαίου. Τέλος, οι τιµές εισαγωγής του λιθάνθρακα αναµένεται να διατηρηθούν σταθερές. 1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η µεγέθυνση του ΑΕΠ και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση των αναγκών της Ελλάδας σε πρωτογενή ενέργεια κατά τα επόµενα τριάντα χρόνια, µε ρυθµό, όµως, χαµηλότερο από εκείνο του ΑΕΠ. Άµεση συνέπεια των παραπάνω θα είναι να υπάρξει µια σηµαντική στροφή της σχέσης της ενέργειας µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Αναµένεται να παρατηρηθεί µείωση της ενεργειακής έντασης της Ελληνικής Οικονοµίας, εξέλιξη που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια και θα ενταθεί την τρέχουσα και τις επόµενες δεκαετίες. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιµα, τα οποία αναµένεται να καλύπτουν άνω του 92% των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια (Πίνακας 1). Θα υπάρξει, εντούτοις, σηµαντική διαφοροποίηση της δοµής του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής διείσδυσης του φυσικού αερίου, του οποίου η συµµετοχή από 6% το 2000 αναµένεται να φθάσει περίπου στο 17% το 2010 και το 21% το 2020, καλύπτοντας, µαζί µε τις ΑΠΕ, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της πολύ µεγάλης διείσδυσης του φυσικού αερίου στις νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και την συµπαραγωγή, όπου το αέριο είναι µακράν η ταχύτερα αυξανόµενη πρωτογενής πηγή ενέργειας. Παρά την εντυπωσιακή αυτή διείσδυση, η ποσοστιαία συµµετοχή του φυσικού αερίου θα παραµείνει µικρότερη από την αντίστοιχη συµµετοχή του στα ώριµα ενεργειακά συστήµατα της Ευρώπης. Αναµένεται αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, που ωστόσο παραµένει χαµηλή σε απόλυτα µεγέθη (5% το 2000, 6.9% το 2010, 7.6% το 2020). Η χρήση στερεών καυσίµων σε απόλυτα µεγέθη θα παραµείνει σε σταθερά επίπεδα µέχρι το Η συµµετοχή τους όµως στο συνολικό ισοζύγιο θα µειωθεί σηµαντικά, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα καλυφθεί από φυσικό αέριο και ΑΠΕ. Η συµµετοχή των υγρών καυσίµων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα βαίνει µειούµενη, µε αυξανόµενη εντούτοις κατανάλωση σε απόλυτα µεγέθη. εδοµένης της αύξησης των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας στο µέλλον και της εξέλιξης της διάρθρωσής τους, η χώρα θα αντιµετωπίσει συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε εισαγωγή ενέργειας. Οι εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας από το 69% των αναγκών της χώρας το 2000 θα ανέλθουν στο 71% το 2010 και στο 73.5% το Σε ποσοστό σταθερά άνω του 95% αυτές θα αποτελούνται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

4 Πίνακας 1: Η δοµή της πρωτογενούς ενέργειας στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Σενάριο Αναφοράς /00 00/10 10/20 20/ Στερεά Καύσιµα 8,8 9,0 9,7 10,1 9,6 10,0 0,6 1,1-0,5 0,5 36,4 32,2 28,1 24,1 24,2 Υγρά Καύσιµα 14,0 15,9 16,5 17,3 18,8 19,3 2,7 0,8 0,8 1,3 57,8 56,7 47,9 47,2 46,5 Φυσικό Αέριο 0,0 1,7 4,3 6,2 8,4 8,7 107,9 13,7 3,1 23,6 0,2 6,1 17,1 21,1 21,0 Ηλεκτρισµός 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-142,4-4,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Ανανεώσιµες Πηγές Εν. 1,3 1,4 2,2 2,5 3,0 3,4 1,7 5,9 1,9 4,0 5,3 5,0 6,9 7,6 8,3 Σύνολο 24,1 28,1 32,7 36,1 39,7 41,5 3,1 5,1 2,0 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η τελική ζήτηση ενέργειας από τους καταναλωτές αυξάνεται µε ρυθµούς οριακά µικρότερους απ ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.7% στην περίοδο έναντι 3.2% στην περίοδο Ο ρυθµός αυτός θα µειωθεί στο επίπεδο του 1.4% κατά την περίοδο Η συµµετοχή των καυσίµων στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά (Πίνακας 2). Η συµµετοχή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί σηµαντικά σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης, από 1.3% το 2000 σε 10.2% το 2010 και πάνω από 10% το Στην δεκαετία η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό περίπου 26%. Το κυρίαρχο καύσιµο παραµένουν τα προϊόντα του πετρελαίου, αν και σε πολλές χρήσεις υποκαθίστανται από φυσικό αέριο, µε αποτέλεσµα οι ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσής τους να υπολείπονται εκείνων της συνολικής ζήτησης. Η συµµετοχή τους στην τελική κατανάλωση από 67% το 2000 µειώνεται σε 57% το 2010 και 55% το Τα πετρελαιοειδή αναµένεται να περιοριστούν, σταδιακά, στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή των µη διασυνδεδεµένων νησιών, στα πετροχηµικά και σε άλλες εξειδικευµένες χρήσεις. Η ζήτηση ηλεκτρισµού αυξάνει µε ρυθµούς µεγαλύτερους της συνολικής ζήτησης των τελικών καταναλωτών. Η συµµετοχή του ηλεκτρισµού στην τελική κατανάλωση αυξάνει κατά περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες στα επόµενα 20 χρόνια. Παρόλα αυτά, ακόµη και το 2020, ο ηλεκτρισµός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής ζήτησης ενέργειας. Η ενεργειακή ζήτηση στον τριτογενή και οικιακό τοµέα είναι η ταχύτερα αυξανόµενη από όλους τους τοµείς, αντικατοπτρίζοντας την αναµενόµενη αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς τον τοµέα των υπηρεσιών αφενός, και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων αφετέρου. Οι µεταφορές είναι και θα παραµείνει ο τοµέας µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης στον τοµέα όµως θα βαίνει φθίνων κατά την τρέχουσα δεκαετία, µε ρυθµό 2.3%, για να φθάσει το 0.4% την επόµενη δεκαετία. Πίνακας 2: Τελική Ζήτηση Ενέργειας ανά Τοµέα και ανά Καύσιµο στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Συµµετοχής /00 00/10 10/20 20/ Σύνολο 15,79 18,48 21,77 24,14 27,76 29,44 3,2 2,7 1,4 0,6 Ανά τοµέα Βιοµηχανικός 4,09 4,40 5,49 6,02 6,82 7,48 1,5 3,2 1,3 0,9 25,9 23,8 25,2 24,9 24,6 25,4 Τριτογενής 1,94 2,40 2,89 3,38 4,09 4,65 4,4 3,5 1,9 1,3 12,3 13,0 13,3 14,0 14,7 15,8 Οικιακός 3,33 4,48 5,03 5,71 6,65 6,81 6,1 2,5 1,5 0,2 21,1 24,2 23,1 23,6 24,0 23,1 Μεταφορές 6,43 7,20 8,35 9,04 10,20 10,50 2,3 2,3 1,2 0,3 40,7 38,9 38,4 37,4 36,7 35,6 Ανά καύσιµο Στερεά Καύσιµα 1,08 0,89 0,82 0,67 0,51 0,39-3,9-2,8-2,6-2,7 6,9 4,8 3,7 2,8 1,8 1,3 Υγρά Καύσιµα 10,68 12,46 12,95 13,75 15,16 15,80 3,1 1,0 1,0 0,4 67,7 67,4 59,5 56,9 54,6 53,7 Φυσικό Αέριο 0,01 0,24 1,64 2,46 3,46 3,62 78,5 26,2 3,5 0,5 0,1 1,3 7,5 10,2 12,5 12,3 Ατµός 0,14 0,19 0,32 0,40 0,57 0,58 6,3 7,6 3,6 0,3 0,9 1,0 1,5 1,6 2,0 2,0 Ηλεκτρισµός 2,93 3,71 4,63 5,44 6,45 7,45 4,8 3,9 1,7 1,4 18,6 20,1 21,3 22,5 23,3 25,3 Νέα Καύσιµα (Υδρογόνο, κλπ) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 14,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Βιοµάζα 0,76 0,77 1,11 1,06 1,11 1,11 0,4 3,2 0,5 0,0 4,8 4,2 5,1 4,4 4,0 3,8 Απόβλητα 0,10 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 4,1 0,9-1,5-1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 Άλλες Ανανεώσιµες Πηγές 0,08 0,10 0,16 0,24 0,36 0,37 3,4 9,1 4,3 0,1 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,3

5 3. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. Το φαινόµενο αυτό, το οποίο παρατηρείται επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ως αναπτυσσόµενη χώρα, θα συνεχιστεί, µε µικρότερη ένταση, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε µέσο ρυθµό 4% κατά την τρέχουσα δεκαετία, έναντι 4.8% κατά την προηγούµενη δεκαετία. Μακροχρόνια, η αύξηση αυτή θα µετριαστεί στο 1.4%, διατηρούµενη σταθερά σε ρυθµούς λίγο υψηλότερους του µέσου Ευρωπαϊκού. Καθώς η προβλεπόµενη αύξηση θα προέλθει, κυρίως, από τον τριτογενή και οικιακό τοµέα και λιγότερο από την βιοµηχανία, ο µέσος συντελεστής φορτίου της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα µειωθεί και η µέγιστη αιχµή του φορτίου θα µετατοπιστεί στους θερινούς µήνες. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες παραγωγής. Το 2010 η εγκατεστηµένη ισχύς πρέπει να γίνει 50% µεγαλύτερη από εκείνη του 2000, η οποία είναι περίπου ίση µε MW, ενώ µέχρι το 2020 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά 26%. Αυτό σηµαίνει πως οι νέες µονάδες που πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ως το 2010 ανέρχονται σε 5500 MW περίπου 550 ΜW το χρόνο- περιλαµβανοµένων των υπό κατασκευήν µονάδων της ΕΗ και την επόµενη δεκαετία άλλα 4360 MW ή 440 MW το χρόνο. Ως λύση ελάχιστου κόστους για την επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού µε µεσοπρόθεσµη προοπτική, προκύπτει η τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Βασική προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η ανταγωνιστική τιµή του φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών. Οι µονάδες αερίου συνδυασµένου κύκλου θα αποτελέσουν κατά την τρέχουσα δεκαετία το 70% περίπου της νέας ισχύος, ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος αναµένεται να ανέλθει σε 25% το 2010 και σε 29% το Σηµαντική θα είναι, επίσης, και η ισχύς µονάδων αερίου ανοικτού κύκλου, για την κάλυψη των αιχµών, η οποία, µακροχρόνια, αναµένεται να φθάσει στα επίπεδα του 7% της εγκατεστηµένης ισχύος (Σχήµα 1). Μακροχρόνια, η τάση αύξησης των τιµών των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε την βελτίωση των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα και τη σταθερότητα των τιµών του λιθάνθρακα, καθιστά τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές για µονάδες φορτίου βάσης. εν προβλέπονται γενικά επενδύσεις σε µονάδες πετρελαίου, µε εξαίρεση τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ της χώρας θα ανέλθει στο 25% για όλη την περίοδο που εξετάζεται. Η συµµετοχή τους, όµως, στην κάλυψη της ζήτησης το 2010 θα είναι περίπου 10%, υπολειπόµενη σηµαντικά του εθνικού στόχου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που είναι 20.1% για το ίδιο έτος. Για τη µείωση της διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια, µε πρόσθετα µέτρα στήριξης των ΑΠΕ. Θα υπάρξει, ακόµη, µεταστροφή της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά στις µικρές και διάσπαρτες µονάδες. Έτσι, αναµένεται για την επόµενη τριακονταετία η εγκατάσταση µόνο περίπου 640 MW νέων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς από µικρές µονάδες ΑΠΕ θα ξεπεράσει το 3800 MW, εκ των οποίων πάνω από τα µισά θα εγκατασταθούν την τρέχουσα δεκαετία και αφορούν κυρίως σε ανεµογεννήτριες. εν προβλέπεται σηµαντική εξάπλωση τεχνολογιών συµπαραγωγής λόγω της περιορισµένης χρήσης ατµού από το βιοµηχανικό κλάδο και τις κλιµατικές συνθήκες της χώρας.

6 Σχήµα 1. Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο Σενάριο Αναφοράς 100% 80% Συµµετοχή σταθµών ηλεκτρ/γωγής στη συνολική εγκατ. ισχύ Λοιπές ΑΠΕ Ανεµογεννήτριες Μικ ρά υδροηλεκτρικά 60% 40% 20% 0% Μεγάλα υδροηλεκτρικά (χωρίς άντληση) Αεριοστρόβιλοι (ντήζελ/φυσικό αέριο) Φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου Αλλοι συµβατικοί θερµικοί σταθµοί Λιγνιτικοί Άνθρακα 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η είσοδος του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας και η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής των συµβατικών καυσίµων, οδηγούν σε µια µικρή µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και σε µια ακόµη µεγαλύτερη µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, δεν καθίσταται δυνατή ή επίτευξη του στόχου περιορισµού της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο +25%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπει η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ελλάδα, στα πλαίσια της υπάρχουσας συµφωνίας εντός της ΕΕ. Αντίθετα, στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς, οι εκποµπές CO2 το 2010 εµφανίζονται αυξηµένες κατά 48.5% σε σχέση µε τα επίπεδα του Την σηµαντικότερη επίπτωση στην αύξηση αυτή παρουσιάζουν ο τριτογενής τοµέας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισµού, εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Αντίθετα, εµφανίζεται µείωση των εκποµπών SO2 και ΝΟx λόγω κυρίως των υποκαταστάσεων και των νέων τεχνολογιών στην ηλεκτροπαραγωγή. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής, η αύξηση των εκποµπών περιορίστηκε στα επίπεδα του 25% έναντι του 1990 µέχρι το Οι υποθέσεις για τους υπόλοιπους παράγοντες παραµένουν οι ίδιες µε το Σενάριο Αναφοράς. Το οικονοµικό σύστηµα ανταποκρίνεται στην επιβολή του περιορισµού των εκποµπών CO2 πρωτίστως µειώνοντας την ενεργειακή ένταση, δηλαδή εξοικονοµώντας ενέργεια και, δευτερευόντως, µε υποκαταστάσεις καυσίµων, οι οποίες οδηγούν στην µείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα του ενεργειακού µίγµατος καυσίµων. Η σηµαντικότερη επίπτωση στην δοµή της πρωτογενούς ενέργειας είναι, µακράν, η πολύ µεγάλη µείωση της κατανάλωσης στερεών καυσίµων, όχι µόνο εξαιτίας της συνολικής µείωσης στη ζήτηση ενέργειας, αλλά και εξαιτίας της υποκατάστασής τους από καύσιµα µικρότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα. Επί της ουσίας, παρατηρείται µείωση, σε απόλυτους όρους, όλων των µορφών ορυκτών καυσίµων και σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ. Τις µεγαλύτερες δυνατότητες σε εξοικονόµηση ενέργειας παρουσιάζουν ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας, µε µείωση της ζήτησης το 2010 κατά 14% και 6% αντίστοιχα. Αυτή προέρχεται τόσο από την χρήση περισσότερο αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, όσο και από την µείωση των θερµικών αναγκών των κτιρίων. Στη βιοµηχανία, η µείωση των εκποµπών προέρχεται, κυρίως, από την αναδιοργάνωση των βιοµηχανικών διεργασιών και την χρήση βελτιωµένων τεχνολογιών. Ο τοµέας µε την µεγαλύτερη δυνατότητα µείωσης των εκποµπών είναι ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατµού, στον οποίο οφείλεται το 70% της µείωσης εκποµπών που απαιτείται το 2010 (Σχήµα 2). Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 74% το 2020.

7 Για τις επόµενες δεκαετίες, µε βάση το σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής, αναµένεται µείωση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι του σεναρίου αναφοράς, της τάξεως του 6-9%. Η αντίστοιχη µείωση, εντούτοις, των εκποµπών από τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής είναι πολλαπλάσια, ανερχόµενη σε 24% το 2010 και σε 33% από το Αυτό προκύπτει και από την σηµαντική αναδιάρθρωση του µίγµατος καυσίµων στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής φαίνεται να είναι εκείνος που µπορεί να προσαρµοστεί µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο στην µείωση εκποµπών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα στην µείωση εκποµπών από άλλους ενεργειακούς τοµείς. Σχήµα 2 Μείωση εκποµπών CO2 κατά τοµέα Εκατοµ. Τόνοι CO Μείωση Εκποµπών ανά Τοµέα Βιοµηχανία Οικιακός Τοµέας Παραγωγή ηλεκτρισµού/ατµού Τριτογενής Τοµέας Μεταφορές Πίνακας 3 Μεταβολές από το Σενάριο Αναφοράς βασικών µεγεθών του τοµέα ηλεκτροπαραγωγής Μεταβολή Παραγόµενου Ηλεκτρισµού από Σενάριο Αναφοράς (GWh) Λιγνιτικοί Φυσικού Αερίου Μονάδες Υπερκρίσιµου άνθρακα Καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίµων Ανεµογεννήτριες Μεγάλα Υδρ/κά Μικρά Υδρ/κά Λοιπές ΑΠΕ Λοιποί Θερµικοί Συνολικά Μεταβολή Kατανάλωσης καυσίµων για ηλεκτροπαραγωγή από Σενάριο Αναφοράς (ktoe) Λιγνίτης Άνθρακας Πετρελαϊκά προϊόντα Φυσικό αέριο Σύνολο Ορυκτών καυσίµων (ktoe) Βιοµάζα,Γεωθερµία,Νέα καύσιµα Συνολικά (ktoe) Η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισµών θα οδηγήσει σε ταχύτερη διείσδυση των αιολικών κατά την πρώτη και υδροηλεκτρικών σταθµών κατά την δεύτερη δεκαετία που διανύουµε (Πίνακας 3). Η συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολικά παραγόµενη ενέργεια θα ανέλθει το 2010 στο 16%. Θα υπάρξει καθυστέρηση της διείσδυσης των µονάδων φυσικού αερίου στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 2020, θα αυξηθεί όµως σηµαντικά ο συντελεστής φορτίου τους. Η παραγωγή των λιγνιτικών µονάδων θα µειωθεί σηµαντικά, χωρίς περαιτέρω µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος τους. Η επιβολή περιορισµών στις εκποµπές ρύπων του ενεργειακού τοµέα, οδηγεί στην αύξηση του κόστους ενέργειας. Το οριακό κόστος για την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών CO2 υπολογίζεται σε 59,7 Euro 00/τ CO2.

8 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η συµµετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή αερίου, η επαρκής τροφοδοσία της αγοράς µε φυσικό αέριο είναι µια από τις αβεβαιότητες του εκάστοτε ενεργειακού σχεδιασµού. Η εξάρτηση του ιδιαίτερα ενεργοβόρου τοµέα των µεταφορών σχεδόν αποκλειστικά από τα εισαγόµενα υγρά καύσιµα, αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αβεβαιότητας του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. Η µελέτη της ανταπόκρισης του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων αβεβαιότητας, έγινε στο σενάριο επισφαλών εξελίξεων. Σύµφωνα µε αυτό, υπάρχει περιορισµός στην τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο ή καταστάσεις ισοδύναµες µε αυτή (π.χ. µη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος φυσικού αερίου πέραν ενός ορίου), µε ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών και µε κατάργηση των επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ. Η αντίδραση του συστήµατος στην περιορισµένη εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης κυρίως στερεών και υγρών καυσίµων. Η επιπλέον ζήτηση στερεών καυσίµων καλύπτεται από εισαγόµενο άνθρακα. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η µικρή αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού. H σηµαντικότερη ωστόσο επίπτωση που θα υπάρξει, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση στις εκποµπές CO2 (Σχήµα 3). Σχήµα 3. Μεταβολή εκποµπών CO 2 κατά τοµέα από το Σενάριο Αναφοράς Μεταβολή από το Σενάριο Αναφοράς (%) Συνολικ ά Τριτογενής τοµέας Οικιακός τοµέας Μεταφορές Ηλεκτρισµός & ατµός Ενεργειακός κλάδος

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα

Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 97, Αθήνα 19-20 Ιουνίου 1997 Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα Παντελής ΚΑΠΡΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εκτεταμένη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής 9-10.6.2005 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ασφάλεια Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου, Κ. Ντελκή και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. E-mail: kapros@central.ntua.gr Αθήνα, Ιούνιος 1999 ΕΜΠ Ιούνιος 1999

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Κ. Τίγκας ΚΑΠΕ, ντής Τεκµηρίωσης και ιάδοσης Πληροφοριών Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής Ασφάλεια εφοδιασµού ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Προσαρμογή του Ηλεκτρικού Τομέα της Ελλάδας στη νέα πολιτική της ΕΕ για το Κλίμα και τις ΑΠΕ Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Υποχρεωτικοί Στόχοι για την Ελλάδα το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική επιδίωξη των ενεργειακών συστημάτων σήμερα είι ο ερμονισμός Ασφάλειας Εφοδιασμού με ς Περιβαλλοντικο

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική επιδίωξη των ενεργειακών συστημάτων σήμερα είι ο ερμονισμός Ασφάλειας Εφοδιασμού με ς Περιβαλλοντικο Η Συμβολή οι Προοπτικές Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή Σ. Βάσσος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ε. Μποτάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλη Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς climate.wwf.gr Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς Στοχεύοντας με ΑΠΕ σε μια οικονομία χαμηλής έντασης Αιολική ενέργεια άνθρακα Αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες Προδημοσίευση 37.60

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020-2030 Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 10/02/2015 Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας;

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Λιθάνθρακας Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Σεπτέμβριος 2008 Ενεργειακή Επανάσταση Τώρα! Κείμενο - επιμέλεια: Στέλιος Ψωμάς Σεπτέμβριος 2008 Ελληνικό Γραφείο Greenpeace Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα Τ: 210 38 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020 1. 20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του 2020 2. 20% εξοικονόμηση ενέργειας 3. 20% μείωσητων ΑΦΘσε σχέσημετο 1990 4. 10%

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» 1. Εισαγωγή Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ

Επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ Επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ Η πορεία μέχρι σήμερα Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 56.400 φωτοβολταϊκοί σταθμοί(14.455 πάρκα και 41.945 οικιακά συστήματα) συνολικής ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια»

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» «Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» - (ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή αποδοτικότητα) Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα»

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» «Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Κων/νος Κουκλέλης, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΒΙΚΕΝ Εισαγωγικά (1) Βιομηχανία και Ενεργειακός Σχεδιασμός Διεθνώς, η ύπαρξη βιομηχανικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Οκτώβριος 2000 Ενεργειακή πολιτική 2000-2010 2010 Τρείς Στόχοι: Αξιόπιστη προμήθεια των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα