ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α /12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθµισης θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπών διατάξεων» η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη και να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδος, προέβη στην εκπόνηση Σχεδίου «Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ελλάδος για την περίοδο » το οποίο θέτει σε δηµόσια διαβούλευση. Περίληψη του Σχεδίου αυτού παρουσιάζεται παρακάτω. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σύµφωνα µε το νόµο 2773/1999 αλλά και σύµφωνα µε πάγια πλέον πρακτική σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι: 1) η ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασµού της χώρας 2) η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 3) η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 4) η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και η επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών. Στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται στην Ελλάδα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει στα εξής: Η ποσοτικοποίηση των σεναρίων µελλοντικής εξέλιξης που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τις επιµέρους επιχειρηµατικές αποφάσεις και σχεδιασµούς, αλλά και για τις επιµέρους δραστηριότητες των φορέων του δηµοσίου τοµέα. Ο ενεργειακός σχεδιασµός και τα συµπεριλαµβανόµενα σενάρια δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισµού συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων για τον ενεργειακό τοµέα σε εθνικό επίπεδο, πράγµα που χρησιµεύει στην παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιµέρους πολιτικών συγκρίνοντας µέσα στο χρόνο τις πραγµατοποιήσεις έναντι των στόχων. Ο ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει, τέλος, στον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση µέτρων δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα τα οποία θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Το αναλυτικό µέρος του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού περιλαµβάνει ποσοτικά σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι τοµείς κατανάλωσης, παραγωγής και προµήθειας ενέργειας, καθώς και όλες οι µορφές ενέργειας. Κάθε σενάριο περιλαµβάνει προβολή στο µέλλον του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας ανά πενταετία µέχρι και το 2030, εκτιµήσεις του κόστους και των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και εκτιµήσεις για το είδος και µέγεθος των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές. Η ποσοτική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση του µαθηµατικού µοντέλου PRIMES για το ενεργειακό σύστηµα και στα στατιστικά δεδοµένα έτσι όπως δηµοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μελετήθηκαν και παρουσιάζονται τρία ενεργειακά σενάρια για το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα και για την περίοδο : 1) Σενάριο Αναφοράς 2) Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3) Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων

2 Το Σενάριο Αναφοράς (baseline or business-as-usual scenario) υποθέτει ότι θα συνεχισθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και τα µέτρα πολιτικής που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Το σενάριο αναφοράς δείχνει τις σηµερινές τάσεις του συστήµατος και τα όρια της σηµερινής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους. Το Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής υποθέτει ότι το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και συνεπώς του περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων αναδεικνύεται µείζον πρόβληµα και επηρεάζει τις εξελίξεις του ενεργειακού συστήµατος. Τόσο στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, οι επιχειρηµατικές και καταναλωτικές συµπεριφορές θεωρούνται ότι λαµβάνουν υπόψη τον περιορισµό των συνολικών εκποµπών από καύση ορυκτών καυσίµων. Το Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων υποθέτει ότι αφενός η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σχετικά πιο γρήγορα από ότι στο Σενάριο Αναφοράς, αφετέρου ότι αβεβαιότητες και διεθνή προβλήµατα αναγκάζουν τη χώρα να µην αναπτύξει τις υποδοµές διασύνδεσης εκείνες που θα επέτρεπαν την εισαγωγή των απαιτούµενων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το σενάριο αυτό χρησιµεύει ως διερεύνηση των επιπτώσεων από την ανάγκη η χώρα να στηριχθεί περισσότερο σε εγχώριους πόρους και µάλιστα όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται σηµαντικά. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Παρά την παρατηρούµενη υπογεννητικότητα, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό 0.2% για να φθάσει το 2010 τα 11.1 εκατοµµύρια κατοίκους. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη σηµαντικού αριθµού µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θα αντιστραφεί σταδιακά, για να γίνει µικρή µείωση µετά το 2020, της τάξεως του 0.1% ετησίως. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναµένεται να αυξάνει µε ρυθµούς άνω του 3% για όλη την περίοδο της µελέτης, στα πλαίσια της σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε εκείνες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναµένεται να υπάρξει σηµαντική άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καταναλωτών, η οποία θα οδηγήσει στην σύγκλιση του µέσου επιπέδου ανέσεων των ελληνικών νοικοκυριών προς τα µέσα ευρωπαϊκά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ταχεία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή ή νοικοκυριό στην Ελλάδα, η οποία σήµερα υπολείπεται σηµαντικά (από 25% έως 50% ανάλογα µε τον κλάδο) του Ευρωπαϊκού µέσου όρου αντανακλώντας το χαµηλότερο σηµερινό επίπεδο ανέσεων που απολαµβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές και εργαζόµενοι. Παροµοίως, αναµένεται να υπάρξει αύξηση της µέσης κινητικότητας των νοικοκυριών καθώς και της µέσης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται σήµερα σε επίπεδα σαφώς χαµηλότερα των µέσων ευρωπαϊκών, στα πλαίσια της σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας και του επιπέδου διαβίωσης. Η από µακρόν παρατηρούµενη µεταστροφή της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, προς τον τριτογενή τοµέα και τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να συνεχιστεί. Ο τριτογενής τοµέας θα παραµείνει κυρίαρχος, αυξάνοντας την συµµετοχή του στο ΑΕΠ στο 79% το 2010 (έναντι 75% το 1995) ενώ το µερίδιο του δευτερογενή τοµέα θα µειωθεί ελαφρά, φθάνοντας το 12.6% το 2010 (έναντι 14.3% το 1995). Το Σενάριο Αναφοράς στηρίζεται στην υπόθεση, ότι η ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική θα συνεχιστεί χωρίς σηµαντικές µεταβολές και παρεκκλίσεις. Στην πολιτική αυτή περιλαµβάνονται η πλήρης απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, η περαιτέρω βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών, χωρίς όµως σηµαντικά επιτεύγµατα που θα µπορούσαν να αλλάξουν την δοµή του ενεργειακού ισοζυγίου (όπως, επί παραδείγµατι, πυρηνική σύντηξη ή κυψέλες καυσίµου) η συνέχιση της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, η επέκταση της υποδοµής του φυσικού αερίου, η εφαρµογή των συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοκινητοβιοµηχανιών για τις εκποµπές ρύπων των οχηµάτων και η εφαρµογή των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και την ποιότητα των καυσίµων. Επίσης, θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς φορολόγησης των καυσίµων. Τέλος, εξακολουθεί να αποκλείεται η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

3 Το Σενάριο Αναφοράς προβλέπει ότι θα υπάρχει επάρκεια τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Οι υποθέσεις για την µελλοντική εξέλιξη των διεθνών τιµών της ενέργειας στηρίζονται στις αντίστοιχες παραδοχές της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η τιµή του πετρελαίου αναµένεται να κυµανθεί ανάµεσα στα 18 και 28 δολάρια το βαρέλι (τιµές 2000), ενώ δεν προβλέπεται απεµπλοκή της τιµής του φυσικού αερίου από εκείνη του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή εισαγωγής φυσικού αερίου να αναµένεται στα επίπεδα του 80% της αντίστοιχης τιµής εισαγωγής αργού πετρελαίου. Τέλος, οι τιµές εισαγωγής του λιθάνθρακα αναµένεται να διατηρηθούν σταθερές. 1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η µεγέθυνση του ΑΕΠ και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση των αναγκών της Ελλάδας σε πρωτογενή ενέργεια κατά τα επόµενα τριάντα χρόνια, µε ρυθµό, όµως, χαµηλότερο από εκείνο του ΑΕΠ. Άµεση συνέπεια των παραπάνω θα είναι να υπάρξει µια σηµαντική στροφή της σχέσης της ενέργειας µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Αναµένεται να παρατηρηθεί µείωση της ενεργειακής έντασης της Ελληνικής Οικονοµίας, εξέλιξη που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια και θα ενταθεί την τρέχουσα και τις επόµενες δεκαετίες. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιµα, τα οποία αναµένεται να καλύπτουν άνω του 92% των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια (Πίνακας 1). Θα υπάρξει, εντούτοις, σηµαντική διαφοροποίηση της δοµής του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής διείσδυσης του φυσικού αερίου, του οποίου η συµµετοχή από 6% το 2000 αναµένεται να φθάσει περίπου στο 17% το 2010 και το 21% το 2020, καλύπτοντας, µαζί µε τις ΑΠΕ, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της πολύ µεγάλης διείσδυσης του φυσικού αερίου στις νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και την συµπαραγωγή, όπου το αέριο είναι µακράν η ταχύτερα αυξανόµενη πρωτογενής πηγή ενέργειας. Παρά την εντυπωσιακή αυτή διείσδυση, η ποσοστιαία συµµετοχή του φυσικού αερίου θα παραµείνει µικρότερη από την αντίστοιχη συµµετοχή του στα ώριµα ενεργειακά συστήµατα της Ευρώπης. Αναµένεται αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, που ωστόσο παραµένει χαµηλή σε απόλυτα µεγέθη (5% το 2000, 6.9% το 2010, 7.6% το 2020). Η χρήση στερεών καυσίµων σε απόλυτα µεγέθη θα παραµείνει σε σταθερά επίπεδα µέχρι το Η συµµετοχή τους όµως στο συνολικό ισοζύγιο θα µειωθεί σηµαντικά, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα καλυφθεί από φυσικό αέριο και ΑΠΕ. Η συµµετοχή των υγρών καυσίµων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα βαίνει µειούµενη, µε αυξανόµενη εντούτοις κατανάλωση σε απόλυτα µεγέθη. εδοµένης της αύξησης των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας στο µέλλον και της εξέλιξης της διάρθρωσής τους, η χώρα θα αντιµετωπίσει συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε εισαγωγή ενέργειας. Οι εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας από το 69% των αναγκών της χώρας το 2000 θα ανέλθουν στο 71% το 2010 και στο 73.5% το Σε ποσοστό σταθερά άνω του 95% αυτές θα αποτελούνται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

4 Πίνακας 1: Η δοµή της πρωτογενούς ενέργειας στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Σενάριο Αναφοράς /00 00/10 10/20 20/ Στερεά Καύσιµα 8,8 9,0 9,7 10,1 9,6 10,0 0,6 1,1-0,5 0,5 36,4 32,2 28,1 24,1 24,2 Υγρά Καύσιµα 14,0 15,9 16,5 17,3 18,8 19,3 2,7 0,8 0,8 1,3 57,8 56,7 47,9 47,2 46,5 Φυσικό Αέριο 0,0 1,7 4,3 6,2 8,4 8,7 107,9 13,7 3,1 23,6 0,2 6,1 17,1 21,1 21,0 Ηλεκτρισµός 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-142,4-4,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Ανανεώσιµες Πηγές Εν. 1,3 1,4 2,2 2,5 3,0 3,4 1,7 5,9 1,9 4,0 5,3 5,0 6,9 7,6 8,3 Σύνολο 24,1 28,1 32,7 36,1 39,7 41,5 3,1 5,1 2,0 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η τελική ζήτηση ενέργειας από τους καταναλωτές αυξάνεται µε ρυθµούς οριακά µικρότερους απ ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.7% στην περίοδο έναντι 3.2% στην περίοδο Ο ρυθµός αυτός θα µειωθεί στο επίπεδο του 1.4% κατά την περίοδο Η συµµετοχή των καυσίµων στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά (Πίνακας 2). Η συµµετοχή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί σηµαντικά σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης, από 1.3% το 2000 σε 10.2% το 2010 και πάνω από 10% το Στην δεκαετία η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό περίπου 26%. Το κυρίαρχο καύσιµο παραµένουν τα προϊόντα του πετρελαίου, αν και σε πολλές χρήσεις υποκαθίστανται από φυσικό αέριο, µε αποτέλεσµα οι ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσής τους να υπολείπονται εκείνων της συνολικής ζήτησης. Η συµµετοχή τους στην τελική κατανάλωση από 67% το 2000 µειώνεται σε 57% το 2010 και 55% το Τα πετρελαιοειδή αναµένεται να περιοριστούν, σταδιακά, στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή των µη διασυνδεδεµένων νησιών, στα πετροχηµικά και σε άλλες εξειδικευµένες χρήσεις. Η ζήτηση ηλεκτρισµού αυξάνει µε ρυθµούς µεγαλύτερους της συνολικής ζήτησης των τελικών καταναλωτών. Η συµµετοχή του ηλεκτρισµού στην τελική κατανάλωση αυξάνει κατά περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες στα επόµενα 20 χρόνια. Παρόλα αυτά, ακόµη και το 2020, ο ηλεκτρισµός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής ζήτησης ενέργειας. Η ενεργειακή ζήτηση στον τριτογενή και οικιακό τοµέα είναι η ταχύτερα αυξανόµενη από όλους τους τοµείς, αντικατοπτρίζοντας την αναµενόµενη αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς τον τοµέα των υπηρεσιών αφενός, και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων αφετέρου. Οι µεταφορές είναι και θα παραµείνει ο τοµέας µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης στον τοµέα όµως θα βαίνει φθίνων κατά την τρέχουσα δεκαετία, µε ρυθµό 2.3%, για να φθάσει το 0.4% την επόµενη δεκαετία. Πίνακας 2: Τελική Ζήτηση Ενέργειας ανά Τοµέα και ανά Καύσιµο στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Συµµετοχής /00 00/10 10/20 20/ Σύνολο 15,79 18,48 21,77 24,14 27,76 29,44 3,2 2,7 1,4 0,6 Ανά τοµέα Βιοµηχανικός 4,09 4,40 5,49 6,02 6,82 7,48 1,5 3,2 1,3 0,9 25,9 23,8 25,2 24,9 24,6 25,4 Τριτογενής 1,94 2,40 2,89 3,38 4,09 4,65 4,4 3,5 1,9 1,3 12,3 13,0 13,3 14,0 14,7 15,8 Οικιακός 3,33 4,48 5,03 5,71 6,65 6,81 6,1 2,5 1,5 0,2 21,1 24,2 23,1 23,6 24,0 23,1 Μεταφορές 6,43 7,20 8,35 9,04 10,20 10,50 2,3 2,3 1,2 0,3 40,7 38,9 38,4 37,4 36,7 35,6 Ανά καύσιµο Στερεά Καύσιµα 1,08 0,89 0,82 0,67 0,51 0,39-3,9-2,8-2,6-2,7 6,9 4,8 3,7 2,8 1,8 1,3 Υγρά Καύσιµα 10,68 12,46 12,95 13,75 15,16 15,80 3,1 1,0 1,0 0,4 67,7 67,4 59,5 56,9 54,6 53,7 Φυσικό Αέριο 0,01 0,24 1,64 2,46 3,46 3,62 78,5 26,2 3,5 0,5 0,1 1,3 7,5 10,2 12,5 12,3 Ατµός 0,14 0,19 0,32 0,40 0,57 0,58 6,3 7,6 3,6 0,3 0,9 1,0 1,5 1,6 2,0 2,0 Ηλεκτρισµός 2,93 3,71 4,63 5,44 6,45 7,45 4,8 3,9 1,7 1,4 18,6 20,1 21,3 22,5 23,3 25,3 Νέα Καύσιµα (Υδρογόνο, κλπ) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 14,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Βιοµάζα 0,76 0,77 1,11 1,06 1,11 1,11 0,4 3,2 0,5 0,0 4,8 4,2 5,1 4,4 4,0 3,8 Απόβλητα 0,10 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 4,1 0,9-1,5-1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 Άλλες Ανανεώσιµες Πηγές 0,08 0,10 0,16 0,24 0,36 0,37 3,4 9,1 4,3 0,1 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,3

5 3. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. Το φαινόµενο αυτό, το οποίο παρατηρείται επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ως αναπτυσσόµενη χώρα, θα συνεχιστεί, µε µικρότερη ένταση, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε µέσο ρυθµό 4% κατά την τρέχουσα δεκαετία, έναντι 4.8% κατά την προηγούµενη δεκαετία. Μακροχρόνια, η αύξηση αυτή θα µετριαστεί στο 1.4%, διατηρούµενη σταθερά σε ρυθµούς λίγο υψηλότερους του µέσου Ευρωπαϊκού. Καθώς η προβλεπόµενη αύξηση θα προέλθει, κυρίως, από τον τριτογενή και οικιακό τοµέα και λιγότερο από την βιοµηχανία, ο µέσος συντελεστής φορτίου της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα µειωθεί και η µέγιστη αιχµή του φορτίου θα µετατοπιστεί στους θερινούς µήνες. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες παραγωγής. Το 2010 η εγκατεστηµένη ισχύς πρέπει να γίνει 50% µεγαλύτερη από εκείνη του 2000, η οποία είναι περίπου ίση µε MW, ενώ µέχρι το 2020 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά 26%. Αυτό σηµαίνει πως οι νέες µονάδες που πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ως το 2010 ανέρχονται σε 5500 MW περίπου 550 ΜW το χρόνο- περιλαµβανοµένων των υπό κατασκευήν µονάδων της ΕΗ και την επόµενη δεκαετία άλλα 4360 MW ή 440 MW το χρόνο. Ως λύση ελάχιστου κόστους για την επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού µε µεσοπρόθεσµη προοπτική, προκύπτει η τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Βασική προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η ανταγωνιστική τιµή του φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών. Οι µονάδες αερίου συνδυασµένου κύκλου θα αποτελέσουν κατά την τρέχουσα δεκαετία το 70% περίπου της νέας ισχύος, ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος αναµένεται να ανέλθει σε 25% το 2010 και σε 29% το Σηµαντική θα είναι, επίσης, και η ισχύς µονάδων αερίου ανοικτού κύκλου, για την κάλυψη των αιχµών, η οποία, µακροχρόνια, αναµένεται να φθάσει στα επίπεδα του 7% της εγκατεστηµένης ισχύος (Σχήµα 1). Μακροχρόνια, η τάση αύξησης των τιµών των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε την βελτίωση των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα και τη σταθερότητα των τιµών του λιθάνθρακα, καθιστά τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές για µονάδες φορτίου βάσης. εν προβλέπονται γενικά επενδύσεις σε µονάδες πετρελαίου, µε εξαίρεση τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ της χώρας θα ανέλθει στο 25% για όλη την περίοδο που εξετάζεται. Η συµµετοχή τους, όµως, στην κάλυψη της ζήτησης το 2010 θα είναι περίπου 10%, υπολειπόµενη σηµαντικά του εθνικού στόχου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που είναι 20.1% για το ίδιο έτος. Για τη µείωση της διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια, µε πρόσθετα µέτρα στήριξης των ΑΠΕ. Θα υπάρξει, ακόµη, µεταστροφή της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά στις µικρές και διάσπαρτες µονάδες. Έτσι, αναµένεται για την επόµενη τριακονταετία η εγκατάσταση µόνο περίπου 640 MW νέων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς από µικρές µονάδες ΑΠΕ θα ξεπεράσει το 3800 MW, εκ των οποίων πάνω από τα µισά θα εγκατασταθούν την τρέχουσα δεκαετία και αφορούν κυρίως σε ανεµογεννήτριες. εν προβλέπεται σηµαντική εξάπλωση τεχνολογιών συµπαραγωγής λόγω της περιορισµένης χρήσης ατµού από το βιοµηχανικό κλάδο και τις κλιµατικές συνθήκες της χώρας.

6 Σχήµα 1. Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο Σενάριο Αναφοράς 100% 80% Συµµετοχή σταθµών ηλεκτρ/γωγής στη συνολική εγκατ. ισχύ Λοιπές ΑΠΕ Ανεµογεννήτριες Μικ ρά υδροηλεκτρικά 60% 40% 20% 0% Μεγάλα υδροηλεκτρικά (χωρίς άντληση) Αεριοστρόβιλοι (ντήζελ/φυσικό αέριο) Φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου Αλλοι συµβατικοί θερµικοί σταθµοί Λιγνιτικοί Άνθρακα 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η είσοδος του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας και η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής των συµβατικών καυσίµων, οδηγούν σε µια µικρή µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και σε µια ακόµη µεγαλύτερη µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, δεν καθίσταται δυνατή ή επίτευξη του στόχου περιορισµού της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο +25%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπει η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ελλάδα, στα πλαίσια της υπάρχουσας συµφωνίας εντός της ΕΕ. Αντίθετα, στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς, οι εκποµπές CO2 το 2010 εµφανίζονται αυξηµένες κατά 48.5% σε σχέση µε τα επίπεδα του Την σηµαντικότερη επίπτωση στην αύξηση αυτή παρουσιάζουν ο τριτογενής τοµέας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισµού, εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Αντίθετα, εµφανίζεται µείωση των εκποµπών SO2 και ΝΟx λόγω κυρίως των υποκαταστάσεων και των νέων τεχνολογιών στην ηλεκτροπαραγωγή. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής, η αύξηση των εκποµπών περιορίστηκε στα επίπεδα του 25% έναντι του 1990 µέχρι το Οι υποθέσεις για τους υπόλοιπους παράγοντες παραµένουν οι ίδιες µε το Σενάριο Αναφοράς. Το οικονοµικό σύστηµα ανταποκρίνεται στην επιβολή του περιορισµού των εκποµπών CO2 πρωτίστως µειώνοντας την ενεργειακή ένταση, δηλαδή εξοικονοµώντας ενέργεια και, δευτερευόντως, µε υποκαταστάσεις καυσίµων, οι οποίες οδηγούν στην µείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα του ενεργειακού µίγµατος καυσίµων. Η σηµαντικότερη επίπτωση στην δοµή της πρωτογενούς ενέργειας είναι, µακράν, η πολύ µεγάλη µείωση της κατανάλωσης στερεών καυσίµων, όχι µόνο εξαιτίας της συνολικής µείωσης στη ζήτηση ενέργειας, αλλά και εξαιτίας της υποκατάστασής τους από καύσιµα µικρότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα. Επί της ουσίας, παρατηρείται µείωση, σε απόλυτους όρους, όλων των µορφών ορυκτών καυσίµων και σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ. Τις µεγαλύτερες δυνατότητες σε εξοικονόµηση ενέργειας παρουσιάζουν ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας, µε µείωση της ζήτησης το 2010 κατά 14% και 6% αντίστοιχα. Αυτή προέρχεται τόσο από την χρήση περισσότερο αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, όσο και από την µείωση των θερµικών αναγκών των κτιρίων. Στη βιοµηχανία, η µείωση των εκποµπών προέρχεται, κυρίως, από την αναδιοργάνωση των βιοµηχανικών διεργασιών και την χρήση βελτιωµένων τεχνολογιών. Ο τοµέας µε την µεγαλύτερη δυνατότητα µείωσης των εκποµπών είναι ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατµού, στον οποίο οφείλεται το 70% της µείωσης εκποµπών που απαιτείται το 2010 (Σχήµα 2). Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 74% το 2020.

7 Για τις επόµενες δεκαετίες, µε βάση το σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής, αναµένεται µείωση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι του σεναρίου αναφοράς, της τάξεως του 6-9%. Η αντίστοιχη µείωση, εντούτοις, των εκποµπών από τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής είναι πολλαπλάσια, ανερχόµενη σε 24% το 2010 και σε 33% από το Αυτό προκύπτει και από την σηµαντική αναδιάρθρωση του µίγµατος καυσίµων στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής φαίνεται να είναι εκείνος που µπορεί να προσαρµοστεί µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο στην µείωση εκποµπών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα στην µείωση εκποµπών από άλλους ενεργειακούς τοµείς. Σχήµα 2 Μείωση εκποµπών CO2 κατά τοµέα Εκατοµ. Τόνοι CO Μείωση Εκποµπών ανά Τοµέα Βιοµηχανία Οικιακός Τοµέας Παραγωγή ηλεκτρισµού/ατµού Τριτογενής Τοµέας Μεταφορές Πίνακας 3 Μεταβολές από το Σενάριο Αναφοράς βασικών µεγεθών του τοµέα ηλεκτροπαραγωγής Μεταβολή Παραγόµενου Ηλεκτρισµού από Σενάριο Αναφοράς (GWh) Λιγνιτικοί Φυσικού Αερίου Μονάδες Υπερκρίσιµου άνθρακα Καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίµων Ανεµογεννήτριες Μεγάλα Υδρ/κά Μικρά Υδρ/κά Λοιπές ΑΠΕ Λοιποί Θερµικοί Συνολικά Μεταβολή Kατανάλωσης καυσίµων για ηλεκτροπαραγωγή από Σενάριο Αναφοράς (ktoe) Λιγνίτης Άνθρακας Πετρελαϊκά προϊόντα Φυσικό αέριο Σύνολο Ορυκτών καυσίµων (ktoe) Βιοµάζα,Γεωθερµία,Νέα καύσιµα Συνολικά (ktoe) Η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισµών θα οδηγήσει σε ταχύτερη διείσδυση των αιολικών κατά την πρώτη και υδροηλεκτρικών σταθµών κατά την δεύτερη δεκαετία που διανύουµε (Πίνακας 3). Η συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολικά παραγόµενη ενέργεια θα ανέλθει το 2010 στο 16%. Θα υπάρξει καθυστέρηση της διείσδυσης των µονάδων φυσικού αερίου στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 2020, θα αυξηθεί όµως σηµαντικά ο συντελεστής φορτίου τους. Η παραγωγή των λιγνιτικών µονάδων θα µειωθεί σηµαντικά, χωρίς περαιτέρω µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος τους. Η επιβολή περιορισµών στις εκποµπές ρύπων του ενεργειακού τοµέα, οδηγεί στην αύξηση του κόστους ενέργειας. Το οριακό κόστος για την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών CO2 υπολογίζεται σε 59,7 Euro 00/τ CO2.

8 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η συµµετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή αερίου, η επαρκής τροφοδοσία της αγοράς µε φυσικό αέριο είναι µια από τις αβεβαιότητες του εκάστοτε ενεργειακού σχεδιασµού. Η εξάρτηση του ιδιαίτερα ενεργοβόρου τοµέα των µεταφορών σχεδόν αποκλειστικά από τα εισαγόµενα υγρά καύσιµα, αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αβεβαιότητας του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. Η µελέτη της ανταπόκρισης του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων αβεβαιότητας, έγινε στο σενάριο επισφαλών εξελίξεων. Σύµφωνα µε αυτό, υπάρχει περιορισµός στην τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο ή καταστάσεις ισοδύναµες µε αυτή (π.χ. µη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος φυσικού αερίου πέραν ενός ορίου), µε ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών και µε κατάργηση των επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ. Η αντίδραση του συστήµατος στην περιορισµένη εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης κυρίως στερεών και υγρών καυσίµων. Η επιπλέον ζήτηση στερεών καυσίµων καλύπτεται από εισαγόµενο άνθρακα. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η µικρή αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού. H σηµαντικότερη ωστόσο επίπτωση που θα υπάρξει, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση στις εκποµπές CO2 (Σχήµα 3). Σχήµα 3. Μεταβολή εκποµπών CO 2 κατά τοµέα από το Σενάριο Αναφοράς Μεταβολή από το Σενάριο Αναφοράς (%) Συνολικ ά Τριτογενής τοµέας Οικιακός τοµέας Μεταφορές Ηλεκτρισµός & ατµός Ενεργειακός κλάδος

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36028/1604 Εγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2005 2007, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ1: Αγερίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΕ / CRES ( ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ερευνητικό Έργο - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα