ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α /12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθµισης θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπών διατάξεων» η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη και να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδος, προέβη στην εκπόνηση Σχεδίου «Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ελλάδος για την περίοδο » το οποίο θέτει σε δηµόσια διαβούλευση. Περίληψη του Σχεδίου αυτού παρουσιάζεται παρακάτω. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σύµφωνα µε το νόµο 2773/1999 αλλά και σύµφωνα µε πάγια πλέον πρακτική σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι: 1) η ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασµού της χώρας 2) η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 3) η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 4) η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και η επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών. Στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται στην Ελλάδα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει στα εξής: Η ποσοτικοποίηση των σεναρίων µελλοντικής εξέλιξης που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τις επιµέρους επιχειρηµατικές αποφάσεις και σχεδιασµούς, αλλά και για τις επιµέρους δραστηριότητες των φορέων του δηµοσίου τοµέα. Ο ενεργειακός σχεδιασµός και τα συµπεριλαµβανόµενα σενάρια δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισµού συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων για τον ενεργειακό τοµέα σε εθνικό επίπεδο, πράγµα που χρησιµεύει στην παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιµέρους πολιτικών συγκρίνοντας µέσα στο χρόνο τις πραγµατοποιήσεις έναντι των στόχων. Ο ενεργειακός σχεδιασµός χρησιµεύει, τέλος, στον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση µέτρων δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα τα οποία θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Το αναλυτικό µέρος του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού περιλαµβάνει ποσοτικά σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι τοµείς κατανάλωσης, παραγωγής και προµήθειας ενέργειας, καθώς και όλες οι µορφές ενέργειας. Κάθε σενάριο περιλαµβάνει προβολή στο µέλλον του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας ανά πενταετία µέχρι και το 2030, εκτιµήσεις του κόστους και των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και εκτιµήσεις για το είδος και µέγεθος των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές. Η ποσοτική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση του µαθηµατικού µοντέλου PRIMES για το ενεργειακό σύστηµα και στα στατιστικά δεδοµένα έτσι όπως δηµοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μελετήθηκαν και παρουσιάζονται τρία ενεργειακά σενάρια για το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα και για την περίοδο : 1) Σενάριο Αναφοράς 2) Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3) Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων

2 Το Σενάριο Αναφοράς (baseline or business-as-usual scenario) υποθέτει ότι θα συνεχισθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και τα µέτρα πολιτικής που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Το σενάριο αναφοράς δείχνει τις σηµερινές τάσεις του συστήµατος και τα όρια της σηµερινής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους. Το Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής υποθέτει ότι το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και συνεπώς του περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων αναδεικνύεται µείζον πρόβληµα και επηρεάζει τις εξελίξεις του ενεργειακού συστήµατος. Τόσο στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, οι επιχειρηµατικές και καταναλωτικές συµπεριφορές θεωρούνται ότι λαµβάνουν υπόψη τον περιορισµό των συνολικών εκποµπών από καύση ορυκτών καυσίµων. Το Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων υποθέτει ότι αφενός η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σχετικά πιο γρήγορα από ότι στο Σενάριο Αναφοράς, αφετέρου ότι αβεβαιότητες και διεθνή προβλήµατα αναγκάζουν τη χώρα να µην αναπτύξει τις υποδοµές διασύνδεσης εκείνες που θα επέτρεπαν την εισαγωγή των απαιτούµενων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το σενάριο αυτό χρησιµεύει ως διερεύνηση των επιπτώσεων από την ανάγκη η χώρα να στηριχθεί περισσότερο σε εγχώριους πόρους και µάλιστα όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται σηµαντικά. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Παρά την παρατηρούµενη υπογεννητικότητα, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό 0.2% για να φθάσει το 2010 τα 11.1 εκατοµµύρια κατοίκους. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη σηµαντικού αριθµού µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θα αντιστραφεί σταδιακά, για να γίνει µικρή µείωση µετά το 2020, της τάξεως του 0.1% ετησίως. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναµένεται να αυξάνει µε ρυθµούς άνω του 3% για όλη την περίοδο της µελέτης, στα πλαίσια της σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε εκείνες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναµένεται να υπάρξει σηµαντική άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καταναλωτών, η οποία θα οδηγήσει στην σύγκλιση του µέσου επιπέδου ανέσεων των ελληνικών νοικοκυριών προς τα µέσα ευρωπαϊκά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ταχεία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή ή νοικοκυριό στην Ελλάδα, η οποία σήµερα υπολείπεται σηµαντικά (από 25% έως 50% ανάλογα µε τον κλάδο) του Ευρωπαϊκού µέσου όρου αντανακλώντας το χαµηλότερο σηµερινό επίπεδο ανέσεων που απολαµβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές και εργαζόµενοι. Παροµοίως, αναµένεται να υπάρξει αύξηση της µέσης κινητικότητας των νοικοκυριών καθώς και της µέσης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται σήµερα σε επίπεδα σαφώς χαµηλότερα των µέσων ευρωπαϊκών, στα πλαίσια της σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας και του επιπέδου διαβίωσης. Η από µακρόν παρατηρούµενη µεταστροφή της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, προς τον τριτογενή τοµέα και τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να συνεχιστεί. Ο τριτογενής τοµέας θα παραµείνει κυρίαρχος, αυξάνοντας την συµµετοχή του στο ΑΕΠ στο 79% το 2010 (έναντι 75% το 1995) ενώ το µερίδιο του δευτερογενή τοµέα θα µειωθεί ελαφρά, φθάνοντας το 12.6% το 2010 (έναντι 14.3% το 1995). Το Σενάριο Αναφοράς στηρίζεται στην υπόθεση, ότι η ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική θα συνεχιστεί χωρίς σηµαντικές µεταβολές και παρεκκλίσεις. Στην πολιτική αυτή περιλαµβάνονται η πλήρης απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, η περαιτέρω βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών, χωρίς όµως σηµαντικά επιτεύγµατα που θα µπορούσαν να αλλάξουν την δοµή του ενεργειακού ισοζυγίου (όπως, επί παραδείγµατι, πυρηνική σύντηξη ή κυψέλες καυσίµου) η συνέχιση της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, η επέκταση της υποδοµής του φυσικού αερίου, η εφαρµογή των συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοκινητοβιοµηχανιών για τις εκποµπές ρύπων των οχηµάτων και η εφαρµογή των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και την ποιότητα των καυσίµων. Επίσης, θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς φορολόγησης των καυσίµων. Τέλος, εξακολουθεί να αποκλείεται η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

3 Το Σενάριο Αναφοράς προβλέπει ότι θα υπάρχει επάρκεια τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Οι υποθέσεις για την µελλοντική εξέλιξη των διεθνών τιµών της ενέργειας στηρίζονται στις αντίστοιχες παραδοχές της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η τιµή του πετρελαίου αναµένεται να κυµανθεί ανάµεσα στα 18 και 28 δολάρια το βαρέλι (τιµές 2000), ενώ δεν προβλέπεται απεµπλοκή της τιµής του φυσικού αερίου από εκείνη του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή εισαγωγής φυσικού αερίου να αναµένεται στα επίπεδα του 80% της αντίστοιχης τιµής εισαγωγής αργού πετρελαίου. Τέλος, οι τιµές εισαγωγής του λιθάνθρακα αναµένεται να διατηρηθούν σταθερές. 1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η µεγέθυνση του ΑΕΠ και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση των αναγκών της Ελλάδας σε πρωτογενή ενέργεια κατά τα επόµενα τριάντα χρόνια, µε ρυθµό, όµως, χαµηλότερο από εκείνο του ΑΕΠ. Άµεση συνέπεια των παραπάνω θα είναι να υπάρξει µια σηµαντική στροφή της σχέσης της ενέργειας µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Αναµένεται να παρατηρηθεί µείωση της ενεργειακής έντασης της Ελληνικής Οικονοµίας, εξέλιξη που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια και θα ενταθεί την τρέχουσα και τις επόµενες δεκαετίες. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιµα, τα οποία αναµένεται να καλύπτουν άνω του 92% των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια (Πίνακας 1). Θα υπάρξει, εντούτοις, σηµαντική διαφοροποίηση της δοµής του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής διείσδυσης του φυσικού αερίου, του οποίου η συµµετοχή από 6% το 2000 αναµένεται να φθάσει περίπου στο 17% το 2010 και το 21% το 2020, καλύπτοντας, µαζί µε τις ΑΠΕ, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της πολύ µεγάλης διείσδυσης του φυσικού αερίου στις νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και την συµπαραγωγή, όπου το αέριο είναι µακράν η ταχύτερα αυξανόµενη πρωτογενής πηγή ενέργειας. Παρά την εντυπωσιακή αυτή διείσδυση, η ποσοστιαία συµµετοχή του φυσικού αερίου θα παραµείνει µικρότερη από την αντίστοιχη συµµετοχή του στα ώριµα ενεργειακά συστήµατα της Ευρώπης. Αναµένεται αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, που ωστόσο παραµένει χαµηλή σε απόλυτα µεγέθη (5% το 2000, 6.9% το 2010, 7.6% το 2020). Η χρήση στερεών καυσίµων σε απόλυτα µεγέθη θα παραµείνει σε σταθερά επίπεδα µέχρι το Η συµµετοχή τους όµως στο συνολικό ισοζύγιο θα µειωθεί σηµαντικά, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα καλυφθεί από φυσικό αέριο και ΑΠΕ. Η συµµετοχή των υγρών καυσίµων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα βαίνει µειούµενη, µε αυξανόµενη εντούτοις κατανάλωση σε απόλυτα µεγέθη. εδοµένης της αύξησης των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας στο µέλλον και της εξέλιξης της διάρθρωσής τους, η χώρα θα αντιµετωπίσει συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε εισαγωγή ενέργειας. Οι εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας από το 69% των αναγκών της χώρας το 2000 θα ανέλθουν στο 71% το 2010 και στο 73.5% το Σε ποσοστό σταθερά άνω του 95% αυτές θα αποτελούνται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

4 Πίνακας 1: Η δοµή της πρωτογενούς ενέργειας στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Σενάριο Αναφοράς /00 00/10 10/20 20/ Στερεά Καύσιµα 8,8 9,0 9,7 10,1 9,6 10,0 0,6 1,1-0,5 0,5 36,4 32,2 28,1 24,1 24,2 Υγρά Καύσιµα 14,0 15,9 16,5 17,3 18,8 19,3 2,7 0,8 0,8 1,3 57,8 56,7 47,9 47,2 46,5 Φυσικό Αέριο 0,0 1,7 4,3 6,2 8,4 8,7 107,9 13,7 3,1 23,6 0,2 6,1 17,1 21,1 21,0 Ηλεκτρισµός 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-142,4-4,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Ανανεώσιµες Πηγές Εν. 1,3 1,4 2,2 2,5 3,0 3,4 1,7 5,9 1,9 4,0 5,3 5,0 6,9 7,6 8,3 Σύνολο 24,1 28,1 32,7 36,1 39,7 41,5 3,1 5,1 2,0 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η τελική ζήτηση ενέργειας από τους καταναλωτές αυξάνεται µε ρυθµούς οριακά µικρότερους απ ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.7% στην περίοδο έναντι 3.2% στην περίοδο Ο ρυθµός αυτός θα µειωθεί στο επίπεδο του 1.4% κατά την περίοδο Η συµµετοχή των καυσίµων στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά (Πίνακας 2). Η συµµετοχή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί σηµαντικά σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης, από 1.3% το 2000 σε 10.2% το 2010 και πάνω από 10% το Στην δεκαετία η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό περίπου 26%. Το κυρίαρχο καύσιµο παραµένουν τα προϊόντα του πετρελαίου, αν και σε πολλές χρήσεις υποκαθίστανται από φυσικό αέριο, µε αποτέλεσµα οι ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσής τους να υπολείπονται εκείνων της συνολικής ζήτησης. Η συµµετοχή τους στην τελική κατανάλωση από 67% το 2000 µειώνεται σε 57% το 2010 και 55% το Τα πετρελαιοειδή αναµένεται να περιοριστούν, σταδιακά, στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή των µη διασυνδεδεµένων νησιών, στα πετροχηµικά και σε άλλες εξειδικευµένες χρήσεις. Η ζήτηση ηλεκτρισµού αυξάνει µε ρυθµούς µεγαλύτερους της συνολικής ζήτησης των τελικών καταναλωτών. Η συµµετοχή του ηλεκτρισµού στην τελική κατανάλωση αυξάνει κατά περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες στα επόµενα 20 χρόνια. Παρόλα αυτά, ακόµη και το 2020, ο ηλεκτρισµός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής ζήτησης ενέργειας. Η ενεργειακή ζήτηση στον τριτογενή και οικιακό τοµέα είναι η ταχύτερα αυξανόµενη από όλους τους τοµείς, αντικατοπτρίζοντας την αναµενόµενη αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς τον τοµέα των υπηρεσιών αφενός, και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων αφετέρου. Οι µεταφορές είναι και θα παραµείνει ο τοµέας µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης στον τοµέα όµως θα βαίνει φθίνων κατά την τρέχουσα δεκαετία, µε ρυθµό 2.3%, για να φθάσει το 0.4% την επόµενη δεκαετία. Πίνακας 2: Τελική Ζήτηση Ενέργειας ανά Τοµέα και ανά Καύσιµο στο Σενάριο Αναφοράς Mtoe % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Συµµετοχής /00 00/10 10/20 20/ Σύνολο 15,79 18,48 21,77 24,14 27,76 29,44 3,2 2,7 1,4 0,6 Ανά τοµέα Βιοµηχανικός 4,09 4,40 5,49 6,02 6,82 7,48 1,5 3,2 1,3 0,9 25,9 23,8 25,2 24,9 24,6 25,4 Τριτογενής 1,94 2,40 2,89 3,38 4,09 4,65 4,4 3,5 1,9 1,3 12,3 13,0 13,3 14,0 14,7 15,8 Οικιακός 3,33 4,48 5,03 5,71 6,65 6,81 6,1 2,5 1,5 0,2 21,1 24,2 23,1 23,6 24,0 23,1 Μεταφορές 6,43 7,20 8,35 9,04 10,20 10,50 2,3 2,3 1,2 0,3 40,7 38,9 38,4 37,4 36,7 35,6 Ανά καύσιµο Στερεά Καύσιµα 1,08 0,89 0,82 0,67 0,51 0,39-3,9-2,8-2,6-2,7 6,9 4,8 3,7 2,8 1,8 1,3 Υγρά Καύσιµα 10,68 12,46 12,95 13,75 15,16 15,80 3,1 1,0 1,0 0,4 67,7 67,4 59,5 56,9 54,6 53,7 Φυσικό Αέριο 0,01 0,24 1,64 2,46 3,46 3,62 78,5 26,2 3,5 0,5 0,1 1,3 7,5 10,2 12,5 12,3 Ατµός 0,14 0,19 0,32 0,40 0,57 0,58 6,3 7,6 3,6 0,3 0,9 1,0 1,5 1,6 2,0 2,0 Ηλεκτρισµός 2,93 3,71 4,63 5,44 6,45 7,45 4,8 3,9 1,7 1,4 18,6 20,1 21,3 22,5 23,3 25,3 Νέα Καύσιµα (Υδρογόνο, κλπ) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 14,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Βιοµάζα 0,76 0,77 1,11 1,06 1,11 1,11 0,4 3,2 0,5 0,0 4,8 4,2 5,1 4,4 4,0 3,8 Απόβλητα 0,10 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 4,1 0,9-1,5-1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 Άλλες Ανανεώσιµες Πηγές 0,08 0,10 0,16 0,24 0,36 0,37 3,4 9,1 4,3 0,1 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,3

5 3. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. Το φαινόµενο αυτό, το οποίο παρατηρείται επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ως αναπτυσσόµενη χώρα, θα συνεχιστεί, µε µικρότερη ένταση, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε µέσο ρυθµό 4% κατά την τρέχουσα δεκαετία, έναντι 4.8% κατά την προηγούµενη δεκαετία. Μακροχρόνια, η αύξηση αυτή θα µετριαστεί στο 1.4%, διατηρούµενη σταθερά σε ρυθµούς λίγο υψηλότερους του µέσου Ευρωπαϊκού. Καθώς η προβλεπόµενη αύξηση θα προέλθει, κυρίως, από τον τριτογενή και οικιακό τοµέα και λιγότερο από την βιοµηχανία, ο µέσος συντελεστής φορτίου της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα µειωθεί και η µέγιστη αιχµή του φορτίου θα µετατοπιστεί στους θερινούς µήνες. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες παραγωγής. Το 2010 η εγκατεστηµένη ισχύς πρέπει να γίνει 50% µεγαλύτερη από εκείνη του 2000, η οποία είναι περίπου ίση µε MW, ενώ µέχρι το 2020 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά 26%. Αυτό σηµαίνει πως οι νέες µονάδες που πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ως το 2010 ανέρχονται σε 5500 MW περίπου 550 ΜW το χρόνο- περιλαµβανοµένων των υπό κατασκευήν µονάδων της ΕΗ και την επόµενη δεκαετία άλλα 4360 MW ή 440 MW το χρόνο. Ως λύση ελάχιστου κόστους για την επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού µε µεσοπρόθεσµη προοπτική, προκύπτει η τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Βασική προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η ανταγωνιστική τιµή του φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών. Οι µονάδες αερίου συνδυασµένου κύκλου θα αποτελέσουν κατά την τρέχουσα δεκαετία το 70% περίπου της νέας ισχύος, ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος αναµένεται να ανέλθει σε 25% το 2010 και σε 29% το Σηµαντική θα είναι, επίσης, και η ισχύς µονάδων αερίου ανοικτού κύκλου, για την κάλυψη των αιχµών, η οποία, µακροχρόνια, αναµένεται να φθάσει στα επίπεδα του 7% της εγκατεστηµένης ισχύος (Σχήµα 1). Μακροχρόνια, η τάση αύξησης των τιµών των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε την βελτίωση των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα και τη σταθερότητα των τιµών του λιθάνθρακα, καθιστά τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές για µονάδες φορτίου βάσης. εν προβλέπονται γενικά επενδύσεις σε µονάδες πετρελαίου, µε εξαίρεση τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ της χώρας θα ανέλθει στο 25% για όλη την περίοδο που εξετάζεται. Η συµµετοχή τους, όµως, στην κάλυψη της ζήτησης το 2010 θα είναι περίπου 10%, υπολειπόµενη σηµαντικά του εθνικού στόχου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που είναι 20.1% για το ίδιο έτος. Για τη µείωση της διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια, µε πρόσθετα µέτρα στήριξης των ΑΠΕ. Θα υπάρξει, ακόµη, µεταστροφή της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά στις µικρές και διάσπαρτες µονάδες. Έτσι, αναµένεται για την επόµενη τριακονταετία η εγκατάσταση µόνο περίπου 640 MW νέων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς από µικρές µονάδες ΑΠΕ θα ξεπεράσει το 3800 MW, εκ των οποίων πάνω από τα µισά θα εγκατασταθούν την τρέχουσα δεκαετία και αφορούν κυρίως σε ανεµογεννήτριες. εν προβλέπεται σηµαντική εξάπλωση τεχνολογιών συµπαραγωγής λόγω της περιορισµένης χρήσης ατµού από το βιοµηχανικό κλάδο και τις κλιµατικές συνθήκες της χώρας.

6 Σχήµα 1. Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο Σενάριο Αναφοράς 100% 80% Συµµετοχή σταθµών ηλεκτρ/γωγής στη συνολική εγκατ. ισχύ Λοιπές ΑΠΕ Ανεµογεννήτριες Μικ ρά υδροηλεκτρικά 60% 40% 20% 0% Μεγάλα υδροηλεκτρικά (χωρίς άντληση) Αεριοστρόβιλοι (ντήζελ/φυσικό αέριο) Φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου Αλλοι συµβατικοί θερµικοί σταθµοί Λιγνιτικοί Άνθρακα 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η είσοδος του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας και η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής των συµβατικών καυσίµων, οδηγούν σε µια µικρή µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και σε µια ακόµη µεγαλύτερη µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, δεν καθίσταται δυνατή ή επίτευξη του στόχου περιορισµού της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο +25%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπει η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ελλάδα, στα πλαίσια της υπάρχουσας συµφωνίας εντός της ΕΕ. Αντίθετα, στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς, οι εκποµπές CO2 το 2010 εµφανίζονται αυξηµένες κατά 48.5% σε σχέση µε τα επίπεδα του Την σηµαντικότερη επίπτωση στην αύξηση αυτή παρουσιάζουν ο τριτογενής τοµέας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισµού, εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Αντίθετα, εµφανίζεται µείωση των εκποµπών SO2 και ΝΟx λόγω κυρίως των υποκαταστάσεων και των νέων τεχνολογιών στην ηλεκτροπαραγωγή. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής, η αύξηση των εκποµπών περιορίστηκε στα επίπεδα του 25% έναντι του 1990 µέχρι το Οι υποθέσεις για τους υπόλοιπους παράγοντες παραµένουν οι ίδιες µε το Σενάριο Αναφοράς. Το οικονοµικό σύστηµα ανταποκρίνεται στην επιβολή του περιορισµού των εκποµπών CO2 πρωτίστως µειώνοντας την ενεργειακή ένταση, δηλαδή εξοικονοµώντας ενέργεια και, δευτερευόντως, µε υποκαταστάσεις καυσίµων, οι οποίες οδηγούν στην µείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα του ενεργειακού µίγµατος καυσίµων. Η σηµαντικότερη επίπτωση στην δοµή της πρωτογενούς ενέργειας είναι, µακράν, η πολύ µεγάλη µείωση της κατανάλωσης στερεών καυσίµων, όχι µόνο εξαιτίας της συνολικής µείωσης στη ζήτηση ενέργειας, αλλά και εξαιτίας της υποκατάστασής τους από καύσιµα µικρότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα. Επί της ουσίας, παρατηρείται µείωση, σε απόλυτους όρους, όλων των µορφών ορυκτών καυσίµων και σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ. Τις µεγαλύτερες δυνατότητες σε εξοικονόµηση ενέργειας παρουσιάζουν ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας, µε µείωση της ζήτησης το 2010 κατά 14% και 6% αντίστοιχα. Αυτή προέρχεται τόσο από την χρήση περισσότερο αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, όσο και από την µείωση των θερµικών αναγκών των κτιρίων. Στη βιοµηχανία, η µείωση των εκποµπών προέρχεται, κυρίως, από την αναδιοργάνωση των βιοµηχανικών διεργασιών και την χρήση βελτιωµένων τεχνολογιών. Ο τοµέας µε την µεγαλύτερη δυνατότητα µείωσης των εκποµπών είναι ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατµού, στον οποίο οφείλεται το 70% της µείωσης εκποµπών που απαιτείται το 2010 (Σχήµα 2). Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 74% το 2020.

7 Για τις επόµενες δεκαετίες, µε βάση το σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής, αναµένεται µείωση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι του σεναρίου αναφοράς, της τάξεως του 6-9%. Η αντίστοιχη µείωση, εντούτοις, των εκποµπών από τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής είναι πολλαπλάσια, ανερχόµενη σε 24% το 2010 και σε 33% από το Αυτό προκύπτει και από την σηµαντική αναδιάρθρωση του µίγµατος καυσίµων στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής φαίνεται να είναι εκείνος που µπορεί να προσαρµοστεί µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο στην µείωση εκποµπών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα στην µείωση εκποµπών από άλλους ενεργειακούς τοµείς. Σχήµα 2 Μείωση εκποµπών CO2 κατά τοµέα Εκατοµ. Τόνοι CO Μείωση Εκποµπών ανά Τοµέα Βιοµηχανία Οικιακός Τοµέας Παραγωγή ηλεκτρισµού/ατµού Τριτογενής Τοµέας Μεταφορές Πίνακας 3 Μεταβολές από το Σενάριο Αναφοράς βασικών µεγεθών του τοµέα ηλεκτροπαραγωγής Μεταβολή Παραγόµενου Ηλεκτρισµού από Σενάριο Αναφοράς (GWh) Λιγνιτικοί Φυσικού Αερίου Μονάδες Υπερκρίσιµου άνθρακα Καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίµων Ανεµογεννήτριες Μεγάλα Υδρ/κά Μικρά Υδρ/κά Λοιπές ΑΠΕ Λοιποί Θερµικοί Συνολικά Μεταβολή Kατανάλωσης καυσίµων για ηλεκτροπαραγωγή από Σενάριο Αναφοράς (ktoe) Λιγνίτης Άνθρακας Πετρελαϊκά προϊόντα Φυσικό αέριο Σύνολο Ορυκτών καυσίµων (ktoe) Βιοµάζα,Γεωθερµία,Νέα καύσιµα Συνολικά (ktoe) Η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισµών θα οδηγήσει σε ταχύτερη διείσδυση των αιολικών κατά την πρώτη και υδροηλεκτρικών σταθµών κατά την δεύτερη δεκαετία που διανύουµε (Πίνακας 3). Η συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολικά παραγόµενη ενέργεια θα ανέλθει το 2010 στο 16%. Θα υπάρξει καθυστέρηση της διείσδυσης των µονάδων φυσικού αερίου στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 2020, θα αυξηθεί όµως σηµαντικά ο συντελεστής φορτίου τους. Η παραγωγή των λιγνιτικών µονάδων θα µειωθεί σηµαντικά, χωρίς περαιτέρω µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος τους. Η επιβολή περιορισµών στις εκποµπές ρύπων του ενεργειακού τοµέα, οδηγεί στην αύξηση του κόστους ενέργειας. Το οριακό κόστος για την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών CO2 υπολογίζεται σε 59,7 Euro 00/τ CO2.

8 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η συµµετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή αερίου, η επαρκής τροφοδοσία της αγοράς µε φυσικό αέριο είναι µια από τις αβεβαιότητες του εκάστοτε ενεργειακού σχεδιασµού. Η εξάρτηση του ιδιαίτερα ενεργοβόρου τοµέα των µεταφορών σχεδόν αποκλειστικά από τα εισαγόµενα υγρά καύσιµα, αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αβεβαιότητας του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. Η µελέτη της ανταπόκρισης του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων αβεβαιότητας, έγινε στο σενάριο επισφαλών εξελίξεων. Σύµφωνα µε αυτό, υπάρχει περιορισµός στην τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο ή καταστάσεις ισοδύναµες µε αυτή (π.χ. µη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος φυσικού αερίου πέραν ενός ορίου), µε ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών και µε κατάργηση των επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ. Η αντίδραση του συστήµατος στην περιορισµένη εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης κυρίως στερεών και υγρών καυσίµων. Η επιπλέον ζήτηση στερεών καυσίµων καλύπτεται από εισαγόµενο άνθρακα. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η µικρή αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού. H σηµαντικότερη ωστόσο επίπτωση που θα υπάρξει, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση στις εκποµπές CO2 (Σχήµα 3). Σχήµα 3. Μεταβολή εκποµπών CO 2 κατά τοµέα από το Σενάριο Αναφοράς Μεταβολή από το Σενάριο Αναφοράς (%) Συνολικ ά Τριτογενής τοµέας Οικιακός τοµέας Μεταφορές Ηλεκτρισµός & ατµός Ενεργειακός κλάδος

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012 2η Συνεδρία: Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Συμπεράσματα ημερίδας Η επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη διείσδυσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005 Εισαγωγή Πρωτογενείς Πηγές Ενέργειας (Πηγές πρωτογενούς ενέργειας) Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,, PhD) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου 2006 1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γιάννης Τσουλόφτας tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης 1. Κλιματική Αλλαγή 2. Πράσινη Ανάπτυξη 3. Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ) 4. Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Γ.Ε. Κουτζούκος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Γ. Καμπούρης Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ Η επιτυχής υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2012

Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ένα βιώσιμο Ενεργειακό Σενάριο για τον πλανήτη προκειμένου να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα