Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4026] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/677/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, και ιδίως του άρθρου 4 παράγραφος 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους ή μπορούν να αναθέτουν τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του εν λόγω κανονισμού. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο θ), Ύστερα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, (2) Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα καθορίζονται κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και σε αυτές θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα πρότυπα και οι συστάσεις των σχετικών διεθνών οργανισμών όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των επίσημων υπηρεσιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές, αλλά ο ρόλος τους είναι να παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. (3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχουν αναπτύξει πρότυπα, διάφορα στοιχεία των οποίων είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ( 1 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1 διορθώθηκε στην ΕΕ L 191 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 776/2006 (ΕΕ L 136 της , σ. 3). Άρθρο 1 Στο παράρτημα παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2 L 278/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 41 έως 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής ( 1 ). Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 2 Βρυξέλλες, 29Σεπτεμβρίου Για την Επιτροπή Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 141 της , σ. 18.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Περιεχόμενα 2.1. Άρθρο 4 παράγραφος 6: λειτουργικά κριτήρια για τις αρμόδιες αρχές 2.2. Άρθρο 2 παράγραφος 6: ορισμός της «εξέτασης» 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 5. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.1. Συστηματική προσέγγιση 5.2. Διαφάνεια 5.3. Ανεξαρτησία 5.4. Ανεξάρτητη εξέταση 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6.1. Κατευθυντήριες αρχές: α) Συμμόρφωση προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις β) Αποτελεσματική εφαρμογή γ) Καταλληλότητα για την επίτευξη των στόχων 6.2. Υποβολή εκθέσεων ελέγχου 6.3. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 6.4. Επανεξέταση του ελέγχου και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 6.5. Πόροι 6.6. Δεξιότητες των ελεγκτών 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη φύση και την εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Σκοπός των συστημάτων ελέγχου είναι να εξακριβώνουν αν οι επίσημοι έλεγχοι σχετικά με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και τους κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης προς τα εθνικά σχέδια ελέγχου. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σκοπεύουν περισσότερο να καθορίσουν αρχές για την παρακολούθηση παρά λεπτομερείς μεθόδους, με σκοπό να διευκολύνεται η εφαρμογή των αρχών αυτών στα ποικίλα συστήματα ελέγχου που ισχύουν στα κράτη μέλη. Οι επιλεγείσες μέθοδοι για την εφαρμογή των αρχών σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των αρχών που είναι αρμόδιες για τους επίσημους ελέγχους στα κράτη μέλη. 2. Ιστορικό και νομική βάση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται τα εξής αποσπάσματα του προαναφερθέντος κανονισμού: 2.1. Άρθρο 4 παράγραφος 6: λειτουργικά κριτήρια για τις αρμόδιες αρχές «Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν εσωτερικές εξετάσεις ή μπορούν να αναθέτουν τη διενέργεια εξωτερικών εξετάσεων, και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων τους ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος κανονισμού. Οι εξετάσεις αυτές υπόκεινται σε ανεξάρτητη εξέταση και διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή».

4 L 278/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 2 παράγραφος 6: ορισμός της «εξέτασης» «εξέταση : η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται όντως και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων». 3. Ορισμοί Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ισχύουν οι ορισμοίπου αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), στο πρότυπο ISO 19011:2002 ( 2 ) και στο πρότυπο ISO 9000:2000 ( 3 ). Θα πρέπει να σημειωθούν ιδίως οι εξής ορισμοί από τα πρότυπα ISO 19011:2002 και ISO 9000:2000: «Κριτήρια ελέγχου»: η δέσμη πολιτικών, διαδικασιών ή απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για τη σύγκριση των στοιχείων του ελέγχου, δηλαδή ως πρότυπο σε σχέση με το οποίο αξιολογούνται οι δραστηριότητες του ελεγχομένου. «Σχέδιο ελέγχου»: η περιγραφή των δραστηριοτήτων και των ρυθμίσεων ενός ελέγχου. «Πρόγραμμα ελέγχου»: σύνολο ενός ή περισσότερων ελέγχων που έχουν προγραμματιστείμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχουν συγκεκριμένο στόχο. «Ομάδα ελέγχου»: ένας ή περισσότεροι ελεγκτές που διεξάγουν έλεγχο με την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων, εάν χρειαστεί. «Ελεγχόμενος»: η οργάνωση η οποία ελέγχεται. «Ελεγκτής»: ένα πρόσωπο αρμόδιο για τη διεξαγωγή ελέγχου. «Ενέργεια αποκατάστασης»: μια ενέργεια που στοχεύει στην εξάλειψη των αιτίων μιας εντοπισθείσας περίπτωσης έλλειψης συμμόρφωσης ή άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης. «Ενέργεια πρόληψης»: μια ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων μιας δυνητικής έλλειψης συμμόρφωσης ή άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης. «Τεχνικός εμπειρογνώμονας»: ένα πρόσωπο που παρέχει ειδικές γνώσεις ή εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα ελέγχου. Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι εξής ορισμοί: «Όργανο ελέγχου»: ο φορέας που διεξάγει τη διαδικασία ελέγχου. Μπορείνα είναι εσωτερικός ή εξωτερικός φορέας. «Διαδικασία ελέγχου»: η δέσμη δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο τμήμα 5.1 (συστηματική προσέγγιση). «Σύστημα ελέγχου»: ο συνδυασμός ενός ή περισσότερων οργάνων ελέγχου τα οποία διεξάγουν διαδικασία ελέγχου στο πλαίσιο των αρμόδιων αρχών ή σε διάφορες αρμόδιες αρχές. «Αλυσίδα παραγωγής»: το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής στο οποίο είναι ενσωματωμένα «όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής» που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/ Γενική καθοδήγηση Όταν σε ένα κράτος μέλος καθιερώνεται συνδυασμός συστημάτων ελέγχου, πρέπει να προβλέπονται μηχανισμοίπου να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα ελέγχου καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες ελέγχου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των ζώων και της καλής διαβίωσης των ζώων και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής ζωοτροφών και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων δε των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων ή οργάνων ελέγχου. ( 1 ) ΕΕ L31της , σ. 1. ( 2 )«Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο της ποιότητας και/ή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης», έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, 1η Οκτωβρίου ( 3 )«Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Θεμελιώδεις έννοιες και λεξιλόγιο», έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, Δεκέμβριος 2000.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/19 Συγκεκριμένα, όταν τα καθήκοντα ελέγχου ανατίθενται σε όργανο ελέγχου και η αρμόδια αρχή έχει επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου και όχι επιθεώρησης του οργάνου ελέγχου, οι συμβατικές υποχρεώσεις του εν λόγω εξουσιοδοτημένου οργάνου πρέπει να περιλαμβάνουν την αποδοχή των απαιτήσεων ελέγχου και των συνθηκών διεξαγωγής του ελέγχου αυτού. Εκτός από τη συγκεκριμένη καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο, το ISO 19011:2002 πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για γενικότερη καθοδήγηση. 5. Φύση της διαδικασίας ελέγχου 5.1. Συστηματική προσέγγιση Για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ελέγχων πρέπει να εφαρμόζεται μια συστηματική προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία ελέγχου πρέπει: να είναι αποτέλεσμα διαφανούς διαδικασίας σχεδιασμού που θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τον κίνδυνο, σύμφωνα με τις ευθύνες της αρμόδιας αρχής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, να αποτελείτμήμα προγράμματος ελέγχου που εξασφαλίζει την επαρκή κάλυψη όλων των σχετικών τομέων δραστηριότητας και όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών εντός των τομέων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 σε κατάλληλη συχνότητα με βάση τον κίνδυνο, επί χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, να συνοδεύεται από τεκμηριωμένες διαδικασίες και μητρώα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ ελεγκτών και να καταδεικνύεται η χρησιμοποίηση συστηματικής προσέγγισης, να περιλαμβάνει διαδικασίες για την αποκόμιση ευρημάτων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση και την έλλειψη συμμόρφωσης, ανάλογα με την περίπτωση, και για την προετοιμασία, την έγκριση και τη διανομή των εκθέσεων ελέγχου, να περιλαμβάνει διαδικασίες για την επανεξέταση των συμπερασμάτων του ελέγχου, έτσι ώστε να προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες σε ολόκληρο το φάσμα του συστήματος ελέγχου, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και για την εξασφάλιση της παρακολούθησης των ενεργειών αποκατάστασης και πρόληψης, να υπόκειται σε παρακολούθηση και επανεξέταση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι του προγράμματος ελέγχου έχουν επιτευχθεί και να προσδιορίζονται οι ευκαιρίες για βελτίωση. Όταν προβλέπονται περισσότερα από ένα προγράμματα ελέγχου στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός συντονισμός των προγραμμάτων αυτών, για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή του ελέγχου στις διάφορες σχετικές αρμόδιες αρχές. Το πρόγραμμα/τα προγράμματα ελέγχου πρέπει επίσης να καλύπτει/καλύπτουν όλα τα σχετικά επίπεδα της ιεραρχίας της αρμόδιας αρχής Διαφάνεια Για να καταδεικνύεται ότι η διαδικασία ελέγχου είναι διαφανής, οι τεκμηριωμένες διαδικασίες πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνουν μια επακριβώς καθορισμένη διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου, κριτήρια ελέγχου και μηχανισμούς έγκρισης και διανομής των εκθέσεων του ελέγχου. Η διαχείριση και η εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να είναι διαφανείς για όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους. Πρέπει, ιδίως, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια μεταξύ του οργάνου ελέγχου και του ελεγχομένου. Η εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας ελέγχου για τους άλλους ενδιαφερομένους θα βοηθήσει τη διάδοση των πληροφοριών και ιδιαίτερα την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στο εσωτερικό των αρμόδιων αρχών και τη διάδοσή τους μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των συστημάτων ελέγχου τους, συνεκτιμώντας τις εθνικές νομικές και λοιπές απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις πρακτικές που βελτιώνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πρακτικών παρουσιάζονται στον πίνακα. Όταν αποφασίζουν για τη λήψη τέτοιων μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει να εξισορροπούν την ανάγκη διαφάνειας με τον κίνδυνο υπονόμευσης της ικανότητας του συστήματος ελέγχου να επιτυγχάνει τους στόχους του. Για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της διαφάνειας, αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται με ισόρροπη υποβολή εκθέσεων που θα αποτελείσυνδυασμό επιβεβαιωμένης συμμόρφωσης (θετικά ευρήματα) και τομέων που επιδέχονται βελτίωσης (αρνητικά ευρήματα).

6 L 278/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας Παραδείγματα πρακτικών που βελτιώνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας ελέγχου Πρακτικές των οργάνων ελέγχου Ελεγχόμενος Στο εσωτερικό της αρμόδιας αρχής Σε διάφορες δημόσιες αρχές (στο εσωτερικό των κρατών μελών) Δημόσιοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι Πρόσβαση σε τεκμηριωμένες διαδικασίες του οργάνου ελέγχου Διαβούλευση για το σχεδιασμό του προγράμματος του ελέγχου Δημοσίευση του προγράμματος του ελέγχου Υποβολή του σχεδίου ελέγχου Δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου έκθεσης του ελέγχου Διανομή της τελικής έκθεσης του ελέγχου Δημοσίευση των σχολίων του ελεγχομένου για το σχέδιο έκθεσης Δημοσίευση της τελικής έκθεσης του ελέγχου Δημοσίευση περιλήψεων των τελικών εκθέσεων του ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης Δημοσίευση του σχεδίου δράσης του ελεγχομένου Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης Σημείωση: Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν τις πρακτικές (πρώτη στήλη) και το βαθμό κατά τον οποίο αυτές εφαρμόζονται (λοιπές στήλες) που αφορούν τη δική τους περίπτωση Ανεξαρτησία Τα όργανα ελέγχου δεν πρέπει να υφίστανται καμία εμπορική, οικονομική, ιεραρχική, πολιτική ή άλλου είδους πίεση που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας του ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου, το όργανο ελέγχου και οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη δραστηριότητα την οποία ελέγχουν, να είναι αμερόληπτοι και να μην υπόκεινται σε σύγκρουση συμφερόντων. Οι ελεγκτές δεν πρέπει να ελέγχουν τομείς ή δραστηριότητες για τα οποία έχουν άμεση ευθύνη. Όλες οι σχετικές αρμόδιες αρχές πρέπει να εισαγάγουν ρήτρες διαφύλαξης για να εξασφαλίζεται ο επαρκής διαχωρισμός της αρμοδιότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας για τις δραστηριότητες ελέγχου κάθε είδους, όπως η διαχείριση και η εποπτεία των επίσημων συστημάτων ελέγχου. Όταν η ομάδα του ελέγχου συνιστά ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης, ο ελεγχόμενος πρέπει να επιλέγει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τις ενέργειες αυτές. Η ενεργός συμμετοχή της ομάδας του ελέγχου στην παρακολούθηση πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση της καταλληλότητας του σχεδίου δράσης και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών αποκατάστασης και πρόληψης. Οι ελεγχόμενοι δεν πρέπει να είναι σε θέση να παρεμποδίσουν το πρόγραμμα του ελέγχου, τα ευρήματα ή τα συμπεράσματά του. Πρέπει να ζητείται η γνώμη τους σχετικά με το σχέδιο έκθεσης, ενώ τα σχόλιά τους πρέπει να εξετάζονται από το όργανο ελέγχου. Όπου συντρέχει περίπτωση, αυτά τα σχόλια πρέπει να συνεκτιμώνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/21 Τα παρακάτω βοηθούν να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία τόσο του οργάνου του ελέγχου, όσο και της ομάδας του ελέγχου: πρέπει να παρέχεται σαφής και τεκμηριωμένη εντολή που να προσφέρει την απαιτούμενη εξουσία για τη διεξαγωγή των ελέγχων, το όργανο του ελέγχου και η ομάδα του ελέγχου δεν πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση ή στην εποπτεία των συστημάτων ελέγχου στα οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος, για τους εξωτερικούς ελέγχους, το όργανο του ελέγχου και η ομάδα του ελέγχου πρέπει να είναι εξωτερικά και ανεξάρτητα από την ιεραρχία της οργάνωσης του ελεγχομένου, για τους εσωτερικούς ελέγχους πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η διαφάνεια της διαδικασίας: το όργανο ελέγχου και η ομάδα του ελέγχου πρέπει να διορίζονται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, το όργανο ελέγχου ή/και η ομάδα του ελέγχου πρέπει να λογοδοτούν στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, πρέπει να πραγματοποιείται επαλήθευση για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο όργανο ελέγχου ή στην ομάδα του ελέγχου. Τα ανεξάρτητα όργανα ελέγχου πρέπει να είναι εξωτερικά ή χωριστά από τη διαχείριση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων. Οι φορείς εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λογοδοτούν στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της οργανωτικής δομής. Όταν η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για τον έλεγχο είναι διαθέσιμη μόνο στο πλαίσιο μιας αρμόδιας αρχής, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι η ομάδα του ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη. Όταν οι δραστηριότητες ελέγχου οργανώνονται σε περιφερειακή βάση, μπορείνα πραγματοποιηθείανταλλαγή τεχνικών εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους Ανεξάρτητη εξέταση της διαδικασίας ελέγχου Για να ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων της διαδικασίας ελέγχου, η εν λόγω διαδικασία πρέπει να υπόκειται σε εξέταση από ανεξάρτητο πρόσωπο ή φορέα. Το ανεξάρτητο πρόσωπο ή ο φορέας που προαναφέρεται πρέπει να διαθέτει επαρκή εξουσία, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους ώστε να εκτελείαποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Οι προσεγγίσεις στην ανεξάρτητη εξέταση μπορούν να ποικίλλουν, ανάλογα με τη δραστηριότητα ή την αρμόδια αρχή. Αν έχει ιδρυθείφορέας ή επιτροπή για την ανεξάρτητη εξέταση της διαδικασίας ελέγχου, ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα πρόσωπα πρέπει να συμμετέχουν ως μέλη αυτού του φορέα ή της επιτροπής. Τα εν λόγω ανεξάρτητα πρόσωπα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ελέγχου και να είναι εξουσιοδοτημένα ώστε να συμβάλλουν πλήρως στη διαδικασία ελέγχου. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν ατελειών που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου από το ανεξάρτητο πρόσωπο ή φορέα. 6. Εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου 6.1. Κατευθυντήριες αρχές: α) Συμμόρφωση προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις β) Αποτελεσματική εφαρμογή γ) Καταλληλότητα για την επίτευξη των στόχων Για να τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, το σύστημα ελέγχου πρέπει να καλύπτει τα εξής τρία σημεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6: α) επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις ώστε να παρέχονται εγγυήσεις ως προς τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να εξασφαλίζεται η τήρηση τυχόν οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών που δίδονται στο προσωπικό το οποίο διεξάγει τους ελέγχους. Η επαλήθευση μπορείκατά μεγάλο μέρος να πραγματοποιείται μέσω επανεξέτασης εγγράφων, αλλά επιπλέον απαιτείται επιτόπου επαλήθευση. Η ομάδα του ελέγχου πρέπει να διαθέτει καλή γνώση και προσόντα στον τομέα των γενικών λογιστικών ελέγχων ώστε να εκπληρώσει αυτό το στόχο του ελέγχου β) επαλήθευση της αποτελεσματικής εφαρμογής των προγραμματισμένων ρυθμίσεων. Για να αξιολογηθείη αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο βαθμός επίτευξης των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων, πρέπει να περιλαμβάνεται επιτόπου λειτουργική εφαρμογή. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας και της συνοχής των ελέγχων και πρέπει να εμπεριέχει επιτόπιες δραστηριότητες ελέγχου. Η ομάδα του ελέγχου πρέπει να διαθέτει σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να εκπληρώσει αυτό το στόχο του ελέγχου

8 L 278/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) το σύστημα ελέγχου πρέπει επίσης να επιδιώκει την αξιολόγηση του κατά πόσον οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ιδίως δε του ενιαίου ολοκληρωμένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου. Στα παραπάνω πρέπει να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας των επίσημων ελέγχων, για παράδειγμα ως προς τη συχνότητά τους και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, συνεκτιμώντας τη διάρθρωση της παραγωγικής αλυσίδας/αλυσίδων και τις πρακτικές και τον όγκο της παραγωγής. Η ομάδα του ελέγχου πρέπει να διαθέτει ουσιαστική γνώση και κατανόηση του ελέγχου των συστημάτων, μαζίμε τη σχετική τεχνική συμβολή για την επίτευξη αυτού του στόχου του ελέγχου. Για να αποφασίζεται αν οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) παραπάνω, πρέπει να εξετάζονται τα εξής: Τα κριτήρια ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικούς στόχους που προέρχονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 (συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου) και από την εθνική νομοθεσία. Το πρωταρχικό επίκεντρο των ελέγχων πρέπει να είναι οι ρυθμίσεις ελέγχου που συνδέονται με τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στην παραγωγική αλυσίδα/αλυσίδες. Πρέπει να δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση του βαθμού κατά τον οποίο οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις μπορούν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις α) για την ασφάλεια του τελικού προϊόντος/των τελικών προϊόντων και, β) για τη συμμόρφωση προς τις λοιπές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο έλεγχος/οι έλεγχοι πρέπει, όπου είναι δυνατό, να επεκτείνονται πέρα και διαμέσου των διοικητικών συνόρων Εκθέσεις λογιστικού ελέγχου Οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή συμπεράσματα που να θεμελιώνονται στα ευρήματα του ελέγχου και, ενδεχομένως, συστάσεις. Τα συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται στην τήρηση των προγραμματισμένων ρυθμίσεων, στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και στην καταλληλότητα των προγραμματισμένων ρυθμίσεων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, όταν εξάγονται συμπεράσματα ως προς την καταλληλότητα των προγραμματισμένων ρυθμίσεων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται από συλλογή και ανάλυση αποτελεσμάτων πολλών ελέγχων. Στην περίπτωση αυτή, τα συμπεράσματα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια των μεμονωμένων εγκαταστάσεων, υπηρεσιών των αρχών και αρχών. Οι συστάσεις πρέπει να αφορούν το τελικό αποτέλεσμα που παραδίδεται και όχι τα μέσα αποκατάστασης της έλλειψης συμμόρφωσης. Οι συστάσεις πρέπει να βασίζονται σε ορθά συμπεράσματα Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου Όπου ισχύει, ο ελεγχόμενος πρέπει να καταρτίζει και να παραδίδει σχέδιο ελέγχου. Στο σχέδιο αυτό πρέπει να προτείνονται ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης, μαζίμε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, για την αντιμετώπιση κάθε αδυναμίας που ενδεχομένως εντοπίζεται από τον έλεγχο ή από το πρόγραμμα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα του σχεδίου δράσης και μπορεί να συμμετέχει στην επαλήθευση της μεταγενέστερης εφαρμογής του. Το σχέδιο δράσης επιτρέπει στην ομάδα του ελέγχου να αξιολογήσει αν οι προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης επαρκούν ως ανταπόκριση προς τις συστάσεις της έκθεσης ελέγχου. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων με βάση τον κίνδυνο και χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των ενεργειών αποκατάστασης και πρόληψης. Ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σχεδίων δράσης μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Ο ελεγχόμενος μπορείνα επιλέξει μια από τις διάφορες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Οι ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης δεν πρέπει να περιορίζονται στην αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών απαιτήσεων αλλά, όπου αρμόζει, πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο το σύστημα (για παράδειγμα, επικοινωνία, συντονισμός, επανεξέταση και εξορθολογισμός των διαδικασιών ελέγχου κ.ο.κ.) Ο ελεγχόμενος πρέπει να διεξαγάγει ανάλυση πρωταρχικών αιτίων για κάθε ενδεχόμενη περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, με σκοπό να καθορίζεται η πλέον πρόσφορη ενέργεια αποκατάστασης και πρόληψης. Τυχόν διάσταση απόψεων μεταξύ ελεγχομένου και ομάδας ελέγχου πρέπει να επιλύεται. Τερματισμός: Πρέπει να οριστούν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια δράσης είναι κατάλληλα και ότι οι ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης ολοκληρώνονται αποτελεσματικά και έγκαιρα. Πρέπει να συμφωνηθούν, μεταξύ του ελεγχομένου και της ομάδας ελέγχου, διαδικασίες για την επαλήθευση του τερματισμού του σχεδίου δράσης.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/ Επανεξέταση του ελέγχου και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών Οι συνέπειες των ευρημάτων του ελέγχου για άλλους τομείς και περιοχές πρέπει να μελετώνται, ιδίως στα κράτη μέλη στα οποία η διεξαγωγή των ελέγχων ανατίθεται σε διάφορες αρμόδιες αρχές ή πραγματοποιείται σε αποκεντρωμένη βάση. Θα πρέπει, ιδίως, να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Για το σκοπό αυτό, οι εκθέσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες σε άλλους τομείς και περιοχές στο εσωτερικό του κράτους μέλους, καθώς επίσης και στην Επιτροπή. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ελέγχου και στο πλαίσιο της επανεξέτασης του ολοκληρωμένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου Πόροι Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή εξουσία για την εφαρμογή και επαρκείς πόρους, μαζίμε την κατάλληλη αρχή, για να εγκαθιδρύσουν, να εφαρμόσουν και να διατηρούν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχετικοίπόροι που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την επανεξέταση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να είναι διαθέσιμα, έχοντας κατά νου το ότι ο έλεγχος όλων των αρμόδιων αρχών και των δραστηριοτήτων ελέγχου των αρχών αυτών πρέπει να διεξάγεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών. Γενική καθοδήγηση σχετικά με τους πόρους που απαιτούνται για τον έλεγχο παρέχεται στο ISO Για να υπάρχει η αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη για την εκπλήρωση του στόχου και του πεδίου του ελέγχου και του προγράμματος/των προγραμμάτων ελέγχου, η ομάδα του ελέγχου μπορείνα περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό γενικών και τεχνικών ειδικών ελεγκτών και τεχνικών ελεγκτών. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της ομάδας ελέγχου, ιδίως όπου απαιτείται η παρουσία τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη η εναλλαγή των ελεγκτών ή/και των ομάδων ελέγχου Δεξιότητες των ελεγκτών Οι δεξιότητες και τα κριτήρια επιλογής των ελεγκτών πρέπει να καθορίζονται βάσει των εξής: γενικές γνώσεις και προσόντα αρχές, διαδικασίες και τεχνικές των ελέγχων διευθυντικά/οργανωτικά προσόντα ειδικές τεχνικές γνώσεις και προσόντα προσωπικές ικανότητες διαπαιδαγώγηση επαγγελματική πείρα κατάρτιση και εμπειρία σε θέση ελεγκτή. Είναι ουσιαστικό να καθιερωθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει ότι οι ελεγκτές είναι συνεπείς και ότι οι δεξιότητές τους διατηρούνται. Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τις ομάδες ελέγχου θα διαφέρουν, ανάλογα με τον τομέα ο οποίος ελέγχεται στο πλαίσιο των συστημάτων ελέγχου ή εποπτείας. Όσον αφορά τις τεχνικές γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από τους ελεγκτές, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις επιμόρφωσης του προσωπικού που εκτελείεπίσημους ελέγχους [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 1].

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων DG(SANTE) 2018-6468 ΤΕΛΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1078/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2018 C(2018) 1392 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2018 για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0390 (NLE) 6355/17 SCH-EVAL 64 COMIX 127 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΧΧΧ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 C(2019) 1786 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 72/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2010 για καθορισμό των διαδικασιών διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1847 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 26 Απριλίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2018 L 96/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εισαγωγή στα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου

2.1. Εισαγωγή στα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου ΜΕΡΟΣ 2 ο 2.1. Εισαγωγή στα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι απαραίτητη, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 14.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0329 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

13335/12 ZAC/alf DG E 2

13335/12 ZAC/alf DG E 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13335/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 REX 763 OC 467 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [άρθρο 70.1.β)] η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και γραμμές αναφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2018 C(2018) 471 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.1.2018 που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα) ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,20Νοεμβρίου2012(29.11) (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2012/0075(COD) 16260/12 LIMITE PUBLIC DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπήςτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5322/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: LIMITE PUBLIC CORLX 11 CFSP/PESC 46 COEST 20 CSC 25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς στο πλαίσιο του 19/06/2019 ESMA70-145-1209 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0069 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2018 C(2018) 595 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.2.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2019 C(2019) 2910 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.4.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ () ΤΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού () 2016/1011 του υρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σκοπός και βασικές αρχές 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου 3 Συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 4 Αρμοδιότητες της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα