ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεών του. 1.2 Η Ε.Μ. ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα θεωρούνται, σε καμία περίπτωση ή για οποιοδήποτε λόγο, υπεύθυνες σε περίπτωση που, στα πλαίσια της σύμβασης, εγερθούν αξιώσεις σχετικά με ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δράσης. Κατά συνέπεια, η Ε.Μ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εξετάζουν αιτήματα για αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων που περιλαμβάνονται σε ενδεχόμενες αξιώσεις. 1.3 Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο δικαιούχος θα αποκαθιστά τις ζημιές που ενδεχομένως υπέστη η Ε.Μ. ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση της δράσης. 1.4 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι τρίτων, και στην ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνονται ζημίες κάθε είδους που ενδέχεται να υποστούν τρίτοι κατά την εκτέλεση της δράσης. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2.1 Ο δικαιούχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της σύμβασης. Eιδικότερα, σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών ή εθνικών σχέσεων, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή λόγω οποιουδήποτε άλλου κοινού συμφέροντος. 2.2 Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η Ε.Μ. θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς αμέσως. Ο δικαιούχος θα αναλάβει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος. 2.3 Η Ε.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την καταλληλότητα των μέτρων και μπορεί να ζητήσει, εάν απαιτηθεί, τη λήψη πρόσθετων μέτρων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τον δικαιούχο. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.1 Ο δικαιούχος θα έχει την κυριότητα των αποτελεσμάτων της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την κυριότητα των εκθέσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν τη δράση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. 3.2 Με επιφύλαξη των προδιαγραφόμενων στην παράγραφο 1, ο δικαιούχος εκχωρεί στην Ε.Μ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ελεύθερα και κατά την κρίση τους τα αποτελέσματα της δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Μ. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 1

2 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η Ε.Μ. και ο δικαιούχος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάσσουν το απόρρητο των εγγράφων, πληροφοριών ή λοιπών υλικών που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, εάν στην περίπτωση αποκάλυψής τους, τούτο θα απέβαινε εις βάρος του άλλου μέρους. Η ισχύς της εν λόγω υποχρέωσης παραμένει δεσμευτική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και μετά τη λήξη της δράσης. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 5.1 Σε κάθε κοινοποίηση ή δημοσίευση που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο σχετικά με τη δράση, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι η δράση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την Ε.Μ. Σε κάθε κοινοποίηση ή δημοσίευση που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, με όποια μορφή και μέσο, θα αναφέρεται ότι την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έντυπο φέρει ο συντάκτης και σε ουδεμία περίπτωση η Ε.Μ. ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 5.2 Ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί την Ε.Μ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, συγκεκριμένα: - ονοματεπώνυμο και διεύθυνση δικαιούχου, - αντικείμενο και σκοπός υποτροφίας, - ποσό επιχορήγησης. Κατόπιν εύλογου και δεόντως τεκμηριωμένου αιτήματος του δικαιούχου, η Ε.Μ. είναι δυνατό να συμφωνήσει να μην δώσει στη δημοσιότητα τις ανωτέρω πληροφορίες σε περίπτωση που μια τέτοια δημοσιοποίηση θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικαιούχου ή να βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα αυτού. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κατά την ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση του αντίκτυπου της δράσης σε σχέση με τους στόχους του εκάστοτε προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διενεργείται από την Ε.Μ., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ανεξάρτητο φορέα που ορίζει η Ε.Μ. ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στην Ε.Μ., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/ και σε εξουσιοδοτημένα από την Ε.Μ. ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τούτο πρόσωπα όλα τα έγγραφα ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που θα καταστήσουν δυνατή την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εκχωρεί σε αυτούς τα δικαιώματα πρόσβασης, όπως προδιαγράφονται στο Άρθρο 18. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ 7.1 Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών που καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή της δράσης και ιδιαίτερα στην περίπτωση ανωτέρας βίας, ο δικαιούχος μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της δράσης. Ο δικαιούχος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Ε.Μ., παρέχοντας όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις και τις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της δράσης. 2

3 7.2 Εάν η Ε.Μ. δεν προβεί σε λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11.2, ο δικαιούχος θα θέσει τη δράση σε εκ νέου εφαρμογή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα ενημερώσει σχετικά την Ε.Μ. Η διάρκεια της δράσης θα παραταθεί κατά χρονικό διάστημα αντίστοιχο της περιόδου αναστολής της δράσης. Σύμφωνα με το Άρθρο 13, θα συναφθεί συμπληρωματική έγγραφη σύμβαση παράτασης της διάρκειας της δράσης και θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις με στόχο την προσαρμογή της δράσης στις νέες συνθήκες εφαρμογής. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 8.1 Με τον όρο «Ανωτέρα Βία» νοείται κάποιο έκτακτο περιστατικό ή κατάσταση πέραν του ελέγχου των μερών που δεν δύναται να προβλεφθεί, καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων εκάστου των μερών, δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια από πλευράς τους, και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξαρτήτως των ενδεδειγμένων μέτρων που ελήφθησαν. Το συμβαλλόμενο μέρος που παραβιάζει τη σύμβαση δεν μπορεί να επικαλείται καταστάσεις όπως, ελαττώματα εξοπλισμού ή υλικών ή καθυστερήσεις στη διάθεσή τους (εκτός λόγω ανωτέρας βίας), εργασιακές διαφορές, απεργίες ή οικονομικές δυσκολίες ως λόγους ανωτέρας βίας για τη δικαιολόγηση της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. 8.2 Σε περίπτωση που ένα εκ των συμβαλλομένων μερών αντιμετωπίσει περιστατικό ανωτέρας βίας, πρέπει να ενημερώσει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσω συστημένης επιστολής με δελτίο παράδοσης ή αντίστοιχο τρόπο. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται η φύση, η πιθανή διάρκεια του περιστατικού και οι προβλεπόμενες συνέπειες. 8.3 Κανένα εκ των συμβαλλομένων μερών δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, όπως τούτες προκύπτουν από τη σύμβαση, εάν η υλοποίησή τους δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας. Τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ζημιών που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 8.4 Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αναστολή της δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9.1 Εάν ο δικαιούχος πρέπει να συνάψει συμβάσεις για την υλοποίηση της δράσης, οι οποίες (συμβάσεις) εμπίπτουν στις δαπάνες της δράσης για την οποία ο δικαιούχος έχει λάβει σχετική επιδότηση από την Ε.Ε., θα αναθέσει τη σύμβαση στον ανάδοχο η προσφορά του οποίου παρουσιάζει την καλύτερη σχέση κόστους ωφέλειας. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας, ο δικαιούχος θα φροντίσει ώστε να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης για τους πιθανούς αναδόχους και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. 9.2 Η προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, θα πρέπει να δικαιολογείται σε σχέση με τη φύση της δράσης και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Ο δικαιούχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της δράσης και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της σύμβασης. Ο δικαιούχος θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο ανάδοχος παραιτείται όλων των δικαιωμάτων του που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της σύμβασης. 3

4 Ο δικαιούχος θα διασφαλίσει ότι οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον ίδιο στο πλαίσιο της σύμβασης ισχύουν και για τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΝΑΘΕΣΗ 10.1 Οι αξιώσεις που εγείρονται κατά της Ε.Μ. δεν είναι μεταβιβάσιμες Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η κατάσταση το επιβάλλει, η Ε.Μ. μπορεί να επιτρέψει την ανάθεση της σύμβασης ή μέρος αυτής σε τρίτο καθώς και τις σχετικές πληρωμές, μετά από γραπτό αίτημα του δικαιούχου στο οποίο θα αναλύονται οι σχετικοί λόγοι. Σε περίπτωση που η Ε.Μ. συμφωνεί, θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της πριν τη θέση σε ισχύ της εν λόγω ανάθεσης. Εάν η εν λόγω έγκριση δεν δοθεί ή σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτής, η ανάθεση δεν θα εφαρμοσθεί και δεν θα έχει ισχύ για την Ε.Μ Η ανάθεση δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον δικαιούχο των υποχρεώσεών του προς την Ε.Μ. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Λύση της σύμβασης από τον δικαιούχο Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρει την αίτηση επιχορήγησης και να προβεί στην λύση της σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση 60 ημέρες πριν τη λύση της σύμβασης, παραθέτοντας τους λόγους λύσης της σύμβασης χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμπεριλάβει στη σχετική καταγγελία τους λόγους λύσης της σύμβασης ή εάν η Ε.Μ. δεν αποδεχθεί τους συγκεκριμένους λόγους, θα θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος προέβη σε καταχρηστική λύση της σύμβασης με τις συνέπειες που τούτο συνεπάγεται, βάσει της τέταρτης παραγράφου του Άρθρου Λύση της σύμβασης από την Ε.Μ. Η Εθνική Μονάδα μπορεί να αποφασίσει να προβεί στη λύση της σύμβασης, χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης, εάν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: (α) σε περίπτωση αλλαγής στο νομικό καθεστώς, την οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση του δικαιούχου, αλλαγή η οποία μπορεί να έχει ουσιαστική επίπτωση στη σύμβαση ή να θέσει υπό αμφισβήτηση την απόφαση έγκρισης επιχορήγησης (β) εάν ο δικαιούχος δεν τηρήσει οποιαδήποτε ουσιαστική υποχρέωσή του, με την οποία δεσμεύεται βάσει των όρων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων (γ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία απαιτείται να κοινοποιηθεί σύμφωνα τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, ή σε περίπτωση που η δράση ανασταλεί εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 7 (δ) εάν ο δικαιούχος βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων, έχει κινηθεί εναντίον του οποιαδήποτε άλλη παρόμοια νομική διαδικασία για τα θέματα αυτά ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς 4

5 (ε) όταν η ΕΜ έχει αποδείξεις ή βάσιμες υποψίες για πειθαρχικό παράπτωμα που αφορά τον δικαιούχο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν (στ) εάν ο δικαιούχος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή την καταβολή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος (ζ) όταν η ΕΜ έχει αποδείξεις ή βάσιμες υποψίες που αφορούν τον δικαιούχο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν για απάτη, διαφθορά ή ατασθαλίες στην οικονομική διαχείριση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η) όταν η ΕΜ έχει αποδείξεις ή βάσιμες υποψίες που αφορούν τον δικαιούχο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν για ουσιώδη λάθη, παρατυπίες ή απάτη κατά τη διαδικασία χορήγησης ή εκτέλεσης της επιχορήγησης θ) εάν ο δικαιούχος έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις ή έχει υποβάλει εκθέσεις που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα προκειμένου να λάβει την επιχορήγηση που προβλέπεται στη σύμβαση. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία (ε), (ζ) και (η), οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο με εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον δικαιούχο. Οποιαδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν σημαίνει ιδιαίτερα κάθε νομικό πρόσωπο που ανταποκρίνεται στα κριτήρια που τίθενται από το άρθρο 1 της έβδομης οδηγίας υπ.αριθμ.83/349/eec της 13 ης Ιουνίου 1983 του Συμβουλίου Διαδικασία λύσης της σύμβασης Για την εκκίνηση της εν λόγω διαδικασίας, απαιτείται η αποστολή συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής ή αντίστοιχο τρόπο. Για τις περιπτώσεις των παραπάνω σημείων (α), (β), (δ), (ε), (ζ) και (η), ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες, προκειμένου να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αδιάλειπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της σύμβασης. Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 30 ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων, η Ε.Μ. δεν επιβεβαιώσει μέσω γραπτής έγκρισης ότι αποδέχεται τις εν λόγω παρατηρήσεις, η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Εάν η σύμβαση έχει καταγγελθεί, η λύση της σύμβασης θα ισχύει με τη λήξη της περιόδου καταγγελίας, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης της απόφασης της Ε.Μ. για λύση της σύμβασης. Εάν δεν έχει γίνει καταγγελία στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία (γ), (στ) και (θ), η λύση της σύμβασης θα ισχύει από την ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας παραλαβής της κοινοποίησης της απόφασης της Ε.Μ. για λύση της σύμβασης. 5

6 11.4 Λύση της σύμβασης - Συνέπειες Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από την Ε.Μ. θα είναι ανάλογες της πραγματικής προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά την εκτέλεση της δράσης κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 16. Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της λύσης της σύμβασης, σε συνέχεια της σχετικής ειδοποίησης από την Ε.Μ., ο δικαιούχος θα έχει στη διάθεσή του χρονικό διάστημα 60 ημερών, προκειμένου να διατυπώσει το αίτημά του για τελική πληρωμή σύμφωνα με το Άρθρο Εάν εντός του εν λόγω χρονικού περιθωρίου δεν υποβληθεί αίτημα για τελική πληρωμή, η Ε.Μ. δεν θα συμβάλλει στην χρηματοδότηση των δαπανών στις οποίες προέβη ο δικαιούχος μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και θα ανακτήσει τα ποσά της προχρηματοδότησης που έχουν καταβληθεί. Κατ εξαίρεση, εάν, κατά τη λήξη της περιόδου καταγγελίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, για την περίπτωση που η Ε.Μ. έχει προβεί στη λύση της σύμβασης με το αιτιολογικό ότι ο δικαιούχος δεν υπέβαλε την τελική έκθεση εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, και παρά την αποστολή σε αυτόν έγγραφης υπενθύμισης από την Ε.Μ. με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή παρόμοιο τρόπο, ο δικαιούχος εξακολουθεί να μην έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του εντός περιόδου 2 μηνών, η Ε.Μ. δεν θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης και θα ανακτήσει τα ποσά της προχρηματοδότησης που έχουν καταβληθεί. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος λύσει καταχρηστικά τη σύμβαση ή σε περίπτωση που η Ε.Μ. λύσει τη σύμβαση βάσει των παραπάνω σημείων (α), (ε), (ζ), (η) ή (θ), η Ε.Μ. μπορεί να ζητήσει μερική ή συνολική επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στα πλαίσια της σύμβασης, κατ αναλογία με την βαρύτητα των υφιστάμενων παραβάσεων, και αφού επιτραπεί στον δικαιούχο να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 12.1 Βάσει των διατάξεων του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο δικαιούχος που έχει διαπράξει σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του, θα υποβληθεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις της τάξης μεταξύ 2% και 10% της αξίας της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί μεταξύ 4% και 20% σε περίπτωση που πραγματοποιείται κατ εξακολούθηση παραβίαση πέντε χρόνια μετά την πρώτη Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προέβη σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την ενιαία ή κατ αποκοπή χρηματοδότηση, η ΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οικονομικές διορθώσεις που θα ανέρχονται έως το 50% του συνολικού ποσού του ενιαίου ή κατ αποκοπή ποσού Ο δικαιούχος θα ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Ε.Μ. να προβεί στην εφαρμογή τέτοιων δημοσιονομικών διορθώσεων. 6

7 ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 13.1 Οι τροποποιήσεις στους όρους της επιχορήγησης θα αποτελούν αντικείμενο γραπτής συμπληρωματικής σύμβασης. Οι προφορικές συμφωνίες δεν δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική σύμβαση δεν θα έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η απόφαση έγκρισης επιχορήγησης ή σαν συνέπεια την άνιση μεταχείριση των συμμετεχόντων Εάν ο δικαιούχος διατυπώσει αίτημα τροποποίησης της σύμβασης, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Μ. εγκαίρως, πριν την προβλεπόμενη θέση σε ισχύ της αιτούμενης τροποποίησης και, σε κάθε περίπτωση, ένα μήνα πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης, εκτός δεόντως αιτιολογημένων από τον δικαιούχο περιπτώσεων, που έχουν γίνει προηγουμένως αποδεκτές από την Ε.Μ. 7

8 ΜΕΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις πληρωμής που παρατίθενται στους Ειδικούς Όρους Προχρηματοδότηση Η προχρηματοδότηση αποσκοπεί να δώσει στο δικαιούχο ρευστότητα κεφαλαίων. Όπου τούτο απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους, ο δικαιούχος θα καταθέτει οικονομική εγγύηση από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εγγυητής θα ευθύνεται ως αυτοφειλέτης, αφού ρητά παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και από όλα εν γένει τα δικαιώματα εκ των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενος αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον μετά του πρωτοφειλέτη. Συνεπώς, η Ε.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί στον εγγυητή προκειμένου να εισπράξει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Η εγγύηση θα ισχύει μέχρι την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης. Η Ε.Μ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεσμεύσει την εγγύηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης Καταβολή υπόλοιπου επιχορήγησης Το υπόλοιπο της επιχορήγησης καταβάλλεται άπαξ μετά τη λήξη της περιόδου της δράσης, βάσει της πραγματικής εκτέλεσής της. Είναι δυνατό να λάβει τη μορφή εντολής ανάκτησης (επιστροφής), εάν οι προχρηματοδοτήσεις που έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το ποσό της τελικής επιχορήγησης που καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 16. Έως την προθεσμία που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, ο δικαιούχος θα υποβάλλει αίτημα για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: - τελική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της δράσης - αιτιολόγηση του αιτούμενου ποσού επιχορήγησης υπό μορφή πραγματικών δαπανών, κατ αποκοπήν χρηματοδότησης ή μέσω κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους, βάσει της πραγματικής εκτέλεσης της δράσης - δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αίτημα καταβολής του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς. Ο δικαιούχος θα βεβαιώσει επίσης ότι η δράση εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σύμβαση και ότι το αίτημα για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να ελεγχθούν - Όπου τούτο απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους, πλήρη συνοπτική κατάσταση των πραγματικών εσόδων και των τελικών δαπανών της δράσης για την περίοδο εκτέλεσης της δράσης, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους - Όπου τούτο απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους, πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της δράσης, που θα συνταχθεί από αναγνωρισμένο ελεγκτή ή σε περίπτωση δημόσιων φορέων, από αρμόδιο και ανεξάρτητο ελεγκτή δημοσίου. Σκοπός του ελέγχου είναι να πιστοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της επιχορήγησης, όπως ορίζονται στη σύμβαση, ότι οι εκθέσεις και τα λοιπά έγγραφα που υπέβαλε στην Ε.Μ. ο δικαιούχος συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της σύμβασης και ότι το αίτημα για καταβολή του υπολοίπου 8

9 της επιχορήγησης είναι αιτιολογημένο. Μέσω του ελέγχου θα πιστοποιηθεί επίσης ότι η πλήρης συνοπτική λογιστική κατάσταση των πραγματικών εσόδων και των τελικών δαπανών είναι πλήρης, αξιόπιστη και αληθής και ότι ανταποκρίνεται στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και στη χρηματοδότηση που ελήφθη για τη δράση. Κατά την παραλαβή των εν λόγω εγγράφων, η Ε.Μ. έχει στη διάθεσή της το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, προκειμένου: - να εγκρίνει την τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της δράσης - να ζητήσει από τον δικαιούχο δικαιολογητικά ή οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την έγκριση της έκθεσης - να απορρίψει την έκθεση και να ζητήσει την εκ νέου υποβολή τελικής έκθεσης. Εάν η Ε.Μ. δεν υποβάλει γραπτή απάντηση εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για εξέταση, θα θεωρείται ότι η έκθεση έχει εγκριθεί. Η έγκριση της έκθεσης που συνοδεύει το αίτημα για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης δεν σημαίνει αναγνώριση της κανονικότητας, της γνησιότητας, της πληρότητας και της ορθότητας των δηλώσεων και των πληροφοριών που τούτη περιλαμβάνει. Η απαίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες ή για εκ νέου υποβολή κοινοποιείται εγγράφως στον δικαιούχο. τελικής έκθεσης θα Εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή εκ νέου υποβολή τελικής έκθεσης, το χρονικό διάστημα για εξέταση θα παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να αποκτηθούν οι πληροφορίες αυτές. Ο δικαιούχος θα ενημερώνεται με επίσημο έγγραφο για το αίτημα αυτό και την παράταση της προθεσμίας εξέτασης. Ο δικαιούχος θα έχει στη διάθεσή του την προβλεπόμενη από τους Ειδικούς Όρους προθεσμία για να υποβάλει τις πληροφορίες ή τα νέα έγγραφα που απαιτούνται. Παράταση της προθεσμίας έγκρισης της έκθεσης μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η έκθεση απορριφθεί και απαιτηθεί η εκ νέου υποβολή τελικής έκθεσης, ισχύει η διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση εκ νέου απόρριψης της έκθεσης, η Ε.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση επικαλούμενη τις διατάξεις του Άρθρου 11.2(β). ΑΡΘΡΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 15.1 Οι πληρωμές θα γίνονται από την Ε.Μ. σε ΕΥΡΩ. Οι πληρωμές από την Ε.Μ. θα θεωρείται ότι πραγματοποιούνται την ημερομηνία χρέωσής τους στο λογαριασμό της Ε.Μ Η Ε.Μ. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αναστείλει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους για τις πληρωμές, ενημερώνοντας τον δικαιούχο ότι το αίτημα πληρωμής που έχει υποβάλλει δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της σύμβασης ή διότι δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η Ε.Μ. μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να αναστείλει τις πληρωμές, και ειδικότερα, εάν, από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 18, προκύψει ότι ο δικαιούχος παραβίασε ή τεκμαίρεται ότι παραβίασε τις διατάξεις της σύμβασης. 9

10 Η ΕΜ μπορεί επίσης να αναστέλλει τις πληρωμές της: - εάν υπάρχει υπόνοια οποιασδήποτε παρατυπίας, ατασθαλίας ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς (ειδικά οικονομικές ατασθαλίες) που διαπράχθηκε από τον δικαιούχο κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιχορήγησης, - εάν υπάρχει υπόνοια ή απόδειξη οποιασδήποτε παρατυπίας, ατασθαλίας ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς (ειδικά οικονομικές ατασθαλίες) που διαπράχθηκε από τον δικαιούχο κατά την εφαρμογή άλλης σύμβασης επιχορήγησης ή απόφασης επιχορήγησης που χρηματοδοτείται από τον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από οποιονδήποτε άλλο προϋπολογισμό που αυτές διαχειρίζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναστολή των πληρωμών θα εφαρμόζεται μόνον σε περίπτωση που η παρατυπία, ατασθαλία ή αντισυμβατική συμπεριφορά (ειδικά οικονομικές ατασθαλίες) για την οποία υπάρχει υπόνοια ή απόδειξη μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή της τρέχουσας σύμβασης επιχορήγησης. Η Ε.Μ. θα ενημερώνει τον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν για τέτοιου είδους αναστολές πληρωμών μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής ή αντίστοιχο τρόπο, εξηγώντας τους λόγους της αναστολής. Η αναστολή των πληρωμών θα ισχύει από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης από την Ε.Μ. Η περίοδος πληρωμών που απομένει θα αρχίσει εκ νέου από την ημερομηνία παραλαβής κατάλληλα στοιχειοθετημένου αιτήματος πληρωμής, την υποβολή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων ή κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής πληρωμών, σύμφωνα με την σχετική ειδοποίηση της Ε.Μ Κατά τη λήξη της περιόδου πληρωμών που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους και με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2, ο δικαιούχος δικαιούται την καταβολή τόκου για την καθυστερημένη πληρωμή, βάσει του ισχύοντος επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις κύριες ενέργειες επαναχρηματοδότησης σε ΕΥΡΩ, προσαυξημένο κατά τρεισήμισι μονάδες. Το επιτόκιο στο οποίο αναφέρεται η προσαύξηση, θα είναι το επιτόκιο που ισχύει κατά την πρώτη ημέρα του μήνα της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμών, όπως δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν επιχορήγηση. Ο τόκος για καθυστερημένες πληρωμές θα καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από την επομένη ημέρα της τελικής ημερομηνίας πληρωμής έως και την ημερομηνία πληρωμής συμπεριλαμβανομένης, σύμφωνα με το Άρθρο Η αναστολή των πληρωμών από την Ε.Μ. δεν θα θεωρείται ως καθυστερημένη πληρωμή. Κατ εξαίρεση, όταν ο τόκος που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης και της δεύτερης υποπαραγράφου είναι χαμηλότερος ή ίσος με 200 ευρώ, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνον κατόπιν αιτήματός του που θα υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήψη της καθυστερημένης πληρωμής Όπως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, η Ε.Μ. θα αφαιρεί τον τόκο που αποφέρει προχρηματοδότηση που υπερβαίνει τα ευρώ από την πληρωμή του υπολοίπου του οφειλόμενου στο δικαιούχο ποσού. Ο τόκος δεν θα χρησιμοποιείται ως απόδειξη για τη δραστηριότητα. Όταν οι πληρωμές προχρηματοδότησης υπερβαίνουν τα ευρώ ανά σύμβαση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο τόκος θα ανακτάται για κάθε περίοδο έκθεσης. Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνδέονται με το διαχειριστικό περιβάλλον και τη φύση των 10

11 χρηματοδοτούμενων δράσεων, η Επιτροπή μπορεί να ανακτά τον τόκο που γεννάται από προχρηματοδοτήσεις χαμηλότερες των ευρώ τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Σε περίπτωση που ο τόκος υπερβαίνει το υπόλοιπο του οφειλόμενου στο δικαιούχο ποσού όπως προκύπτει από το άρθρο 14.2 ή γεννάται από προχρηματοδότηση από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη υποπαράγραφο, η ΕΜ θα τον ανακτά σύμφωνα με το Άρθρο 17. Ο τόκος που αποφέρουν προχρηματοδοτήσεις που καταβλήθηκαν σε Κράτη Μέλη δεν οφείλονται στην ΕΜ Ο δικαιούχος θα έχει στη διάθεσή του 30 ημερολογιακές ημέρες α) από την ημερομηνία που η Ε.Μ. κοινοποιήσει σε αυτόν το τελικό ποσό της επιχορήγησης καθορίζοντας το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή την εντολή ανάκτησης, σύμφωνα με το Άρθρο 16, ή, ελλείψει των ανωτέρω, β) από την ημερομηνία καταβολής του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης, προκειμένου να ζητήσει την παροχή πληροφοριών εγγράφως σχετικά με τον καθορισμό του ποσού της τελικής επιχορήγησης, παραθέτοντας τους λόγους διαφωνίας του. Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου, τέτοιου είδους αιτήματα δεν θα εξετάζονται. Η Ε.Μ. θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος για παροχή πληροφοριών, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται με επιφύλαξη του δικαιώματος του δικαιούχου να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Ε.Μ. Βάσει των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, οι προσφυγές θα κατατίθενται εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο δικαιούχο, ή ελλείψει κοινοποίησης από την ημερομηνία που ο δικαιούχος έλαβε γνώση της απόφασης. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 16.1 Με επιφύλαξη των πληροφοριών που θα συλλεχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει του Άρθρου 18, η Ε.Μ. θα ορίσει το τελικό προς πληρωμή ποσό που θα καταβληθεί στον δικαιούχο βάσει των εγγράφων που αναφέρονται στο Άρθρο 14.2, τα οποία θα έχει εγκρίνει Το ποσό που θα καταβάλλει η Ε.Μ στον δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Η χρηματοδότηση υπό μορφή ενιαίου ποσού περιορίζεται στα ποσά που αναφέρονται στο ανωτέρω Άρθρο των Ειδικών Όρων. Το ποσό της χρηματοδότησης με τη χρήση κλιμάκων μοναδιαίου κόστους καθορίζεται με την εφαρμογή των τύπων που δίδονται στους Ειδικούς Όρους βάσει της πραγματικής εκτέλεσης της δράσης και κυμαίνεται εντός των ορίων που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της δράσης, δεν πληρούνται ή πληρούνται εν μέρει οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω χρηματοδότησης (η οποία παρέχεται με τη μορφή ενιαίων ποσών ή κατ αποκοπήν χρηματοδότησης με τη μορφή κλιμάκων μοναδιαίου κόστους), σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους, η Ε.Μ. θα αποσύρει ή θα μειώσει τα ποσά της επιχορήγησης βάσει της πραγματικής έκτασης στην οποία οι προϋποθέσεις ή οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί Με επιφύλαξη του δικαιώματος λύσης της σύμβασης βάσει του Άρθρου 11 ή του δικαιώματος της Ε.Μ. να εφαρμόσει τις διορθώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 12 εάν η δράση δεν έχει εκτελεστεί ή έχει εκτελεστεί κακώς, εν μέρει ή με καθυστέρηση, η Ε.Μ. έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό της επιχορήγησης που είχε αρχικά εγκριθεί σύμφωνα με την πραγματική εκτέλεση της δράσης, βάσει των όρων που προδιαγράφονται στην παρούσα. 11

12 16.4 Η Ε.Μ. θα καθορίσει το ποσό της πληρωμής του υπολοίπου ως το ποσό που οφείλεται ακόμη στο δικαιούχο, βάσει του ποσού της τελικής επιχορήγησης που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο καθώς και βάσει της όποιας προχρηματοδότησης έχει ήδη καταβληθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που το ποσό της προχρηματοδότησης που έχει ήδη καταβληθεί υπερβαίνει το τελικό προς πληρωμή ποσό, η Ε.Μ. θα εκδίδει εντολή ανάκτησης για το πλεονάζον ποσό. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΝΑΚΤΗΣΗ 17.1 Σε περίπτωση πληρωμής αχρεωστήτως -του δικαιούχου ή σε περίπτωση που δικαιολογείται ανάκτηση βάσει των όρων της σύμβασης, ο δικαιούχος θα επιστρέφει στην Ε.Μ. το εν λόγω ποσό υπό τους όρους και μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσει η Ε.Μ Εάν ο δικαιούχος δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό έως την ημερομηνία που έχει ορισθεί από την Ε.Μ., το ποσό τοκίζεται βάσει των επιτοκίων του Άρθρου Ο επιβαλλόμενος τόκος για καθυστέρηση εξόφλησης οφειλόμενου ποσού καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από την επομένη της ορισθείσας προθεσμίας για εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, έως και την ημερομηνία που το σύνολο του οφειλόμενου ποσού καταβάλλεται στην Ε.Μ, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Οι επιμέρους πληρωμές θα εξοφλούν πρώτα τις δαπάνες και τους τόκους που επιβάλλονται για καθυστερημένη εξόφληση οφειλόμενου ποσού και στη συνέχεια το βασικό ποσό Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό δεν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται, τα οφειλόμενα στην Ε.Μ. ποσά θα ανακτώνται με συμψηφισμό με τα ποσά που οφείλονται στον δικαιούχο, μετά από σχετική ενημέρωση του δικαιούχου μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παράδοσης ή με χρήση της οικονομικής εγγύησης που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους επιβεβλημένης διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, η Ε.Μ. μπορεί να προβεί σε ανάκτηση με συμψηφισμό πριν την προθεσμία εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. Η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου δεν απαιτείται Τα τραπεζικά έξοδα που χρεώνονται λόγω ανάκτησης των οφειλόμενων προς την Ε.Μ. ποσών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι, η μη συμμόρφωση με την απαίτηση για πληρωμή του εν λόγω ποσού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη έννομων μέτρων εναντίον του από την ΕΜ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 18.1 Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο δικαιούχος θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, στην Εθνική Μονάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε ανεξάρτητο φορέα, που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ελέγξει εάν η δράση και οι διατάξεις της σύμβασης εφαρμόζονται σωστά Ο δικαιούχος θα διαθέσει στην Εθνική Μονάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν τη σύμβαση, ειδικότερα λογιστικά και φορολογικά αρχεία συμπεριλαμβανομένων των αρχείων για τις πραγματικές αποδείξεις και δαπάνες της δράσης, ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, επικυρωμένα αντίγραφα πρωτότυπων 12

13 εγγράφων που αφορούν τη σύμβαση, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο για τη διασφάλιση της αρτιότητας των εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία καταβολής του υπολειπόμενου ποσού Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι η Ε.Μ., η Εθνική Αρχή που εποπτεύει την Ε.Μ. ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει έλεγχο αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται χρήση της επιχορήγησης. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας από το προσωπικό των ανωτέρω οργάνων είτε από ανεξάρτητο φορέα, εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τα ανωτέρω όργανα. Τέτοιου είδους έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι καταβολής του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης και για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία καταβολής αυτού. Βάσει των πορισμάτων του ελέγχου, όπου απαιτείται, η Ε.Μ. μπορεί να λάβει απόφαση ανάκτησης Σε περίπτωση που οι έλεγχοι για τη δραστηριότητα που χρηματοδοτήθηκε με ενιαίο ή κατ αποκοπή ποσό καταδείξουν ότι η δραστηριότητα δεν πραγματοποιήθηκε και η χρηματοδότηση καταβλήθηκε αχρεωστήτως στον δικαιούχο, η ΕΜ θα δικαιούται να ανακτήσει έως και το σύνολο του ενιαίου ή του κατ αποκοπή ποσού. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έκανε ψευδείς δηλώσεις, η ΕΜ δικαιούται να επιβάλει οικονομικές επανορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο Ο δικαιούχος εκχωρεί στο προσωπικό της Ε.Μ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο προσωπικό ανεξάρτητων φορέων εξουσιοδοτημένων από την Ε.Μ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και γραφεία όπου διεξάγεται η δράση καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων Δυνάμει του Κανονισμού του Συμβουλίου (Euratom, EΚ) αρ. 2185/96 και του Κανονισμού (EΚ) αρ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις μπορεί επίσης να διεξάγει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Βάσει των πορισμάτων του ελέγχου, όπου απαιτείται, η Ε.Μ. μπορεί να λάβει απόφαση ανάκτησης Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ε.Μ και την Επιτροπή, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, όσον αφορά τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 13

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ  ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεών του.

1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεών του. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Συμβάσεων επιχορήγησης για συμπράξεις Comenius Regio ΤΜΗΜΑ A: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ  ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο II.1 Ορισμοί... 5 Άρθρο II.2 Γενικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο II.1 Ορισμοί... 5 Άρθρο II.2 Γενικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ... 1 ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο II.1 Ορισμοί... 5 Άρθρο II.2 Γενικές υποχρεώσεις ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ II.1.1 Γενικές υποχρεώσεις και ρόλος των δικαιούχων Οι δικαιούχοι: (α) ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI ΣΥΜΒΑΣΗ Κατάρτισης για εκπαιδευόμενους σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (IVT-PLM) O Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο II.1 Όρισμοί... 4 Άρθρο II.2 Γενικές υποχρεώσεις του δικαιούχου... 5 Άρθρο II.3 Επικοινωνία μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή) «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η υπογράφουσα... (Επωνυμία και διεύθυνση της τράπεζας), με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ όρων και εις ολόκληρον, έναντι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αόριστο χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Σύμβασης: [.] Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ με ένα δικαιούχο : 2η Έκδοση 30.07.2014

Αρ. Σύμβασης: [.] Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ με ένα δικαιούχο : 2η Έκδοση 30.07.2014 II.1.1 ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο δικαιούχος: (α) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του Σχεδίου σύμφωνα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα