ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ/ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµ/νία κ.λ.π.) Α1β Επωνυµία εταιρίας : A1γ Διακριτικός τιτλος : A1δ A1ε A1στ Α1ζ Α1η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 Α1β1 Επωνυµία εταιρίας : A1γ1 Διακριτικός τιτλος : A1δ1 A1ε1 A1στ1 Α1ζ1 Α1η1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2 Α1β2 Επωνυµία εταιρίας : A1γ2 Διακριτικός τιτλος : A1δ2 A1ε2 A1στ2 Α1ζ2 Α1η2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 Α1β3 Επωνυµία εταιρίας : A1γ3 Διακριτικός τιτλος : A1δ3 A1ε3 A1στ3 Α1ζ3 Α1η3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 Α1β4 Επωνυµία εταιρίας : A1γ4 Διακριτικός τιτλος : A1δ4 A1ε4 A1στ4 Α1ζ4 Α1η4 ΤΡΟΠΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A2α Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου A2β Άλλη Επιθυµητή Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου A2γ Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου Εταιρίας Α2δ Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου Νοµίµου Εκπροσώπου A2ε Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου Λογιστή της εταιρίας Α3 ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΣΤΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ): Τόπος υπογραφής : ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: 1) Το παρόν έντυπο είναι διαθέσιµο από το Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας της Τράπεζας (Λ. Βουλιαγµένης 409α, Ηλιούπολη, ΤΚ , τηλ , fax , και από την ιστοσελίδα µας Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή καθοδήγηση ως προς τη συµπλήρωσή του, µπορειτε να απευθύνεστε στους εξειδικευµένους υπαλλήλους του Τµήµατος Επιχειρηµατικών Δανείων της Τράπεζας, κο Βερβέρη Γεώργιο και κο Ρεϊζόπουλο Αντώνιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αντικαθίστανται από την κα Δηµητριάδη Χριστίνα και fax ) ή την κα Μπεζάνη Νεριάνα και fax ). 2) Προς αναζήτηση σχετικής συµβουλής, διευκρίνισης ή καθοδήγησης, µπορείτε επίσης να απευθύνεστε στους δηµόσιους φορείς που προβλέπονται στο Ν. 4224/2013, όπως ενδεικτικά στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ Αθήνα, τηλ , , , , και Fax , και website: 3) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/ 2013, υποχρεούστε να συµπληρώσετε το παρόν έντυπο µε πλήρη ειλικρίνεια, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της επιστολής γραπτής ειδοποίησης της Τράπεζας. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση ουσιώδους µεταβολής της οικονοµικής σας κατάστασης, υποχρεούστε να γνωστοποιήσετε την αλλαγή αυτήν εγγράφως στην Τράπεζα, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών. 4) Η εκ µέρους σας υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών του Τυποποιηµένου Εντύπου Υποβολής Πληροφόρησης στην Τράπεζα, η οποία σας προσκάλεσε προς τούτο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδοµένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονοµική συµπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαµβανοµένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr - τηλ )

2 ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Παρακαλούµε όπως αποσταλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και τις συγγενείς εταιρίες) 1. Δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών µε το πιστοποιητικό έλεγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόµενο προσάρτηµα ή ετήσια οικονοµική έκθεση (στην περίπτωση επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις συµφώνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης). Σε περίπτωση µη υποχρέωσης δηµοσίευσης, τότε οι ισολογισµοί θα πρέπει να αποστέλλονται µε την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ», µε υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας. 2. Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθµιων λογαριασµών και αντίστοιχο προηγούµενου έτους µε απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση µηνός και υπόλοιπα. 3. Ανάλυση τελευταίου βαθµού των λογαριασµών «Συµµετοχές (λογ 18)», «Πελάτες (λογ. 30)», «Χρεώστες Διάφοροι (λογ. 33)», «Πιστωτές Διάφοροι (λογ. 53)», «Λογαριασµοί διαχείρισης και προκαταβολών (λογ. 35)» των δυο τελευταίων κλεισµένων χρήσεων καθώς και του πρόσφατου ισοζύγιου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ). 4. Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης ρύθµισης των οφειλών, όπως προσκοµιστεί και πλάνο αποπληρωµής αυτών. 5. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης ρύθµισης των οφειλών, όπως προσκοµιστεί και πλάνο αποπληρωµής αυτών. Σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας για οποιοδήποτε λόγο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας ή τη µη ύπαρξη οφειλών. 6. Τραπεζικές ενηµερότητες (πρόσφατες) από τα συνεργαζόµενα τραπεζικά ιδρύµατα. 7. Πλήρες επιχειρηµατικό πλάνο για τα επόµενα 5 έτη που θα περιλαµβάνει ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και κατάσταση ταµειακών ροών µε βάση την έµµεση µέθοδο (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ). 8. Εκκαθαριστικό "ΕΝ.Φ.Ι.Α." σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ). 9α. Πρόσφατο πρωτότυπο (µηνός) Πιστοποιητικό µεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η. 9β. Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. για την εκλογή των µελών του εν ενέργεια ΔΣ της εταιρίας (ακριβές αντίγραφο µε πρωτότυπη υπογραφή του προέδρου και σφραγίδα της εταιρίας) 9γ. Αντίγραφο του πρακτικού του ισχύοντος ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώµα και την παροχή δικαιώµατος εκπροσώπησης (ακριβές αντίγραφο µε πρωτότυπη υπογραφή του προέδρου και σφραγίδα της εταιρίας)

3 ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Όπως αποσταλλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και για τις συγγενείς εταιρίες) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Γ9

4 ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Όπως αποσταλλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και για τις συγγενείς εταιρίες) ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 Δ2α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

5 ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Όπως αποσταλλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και για τις συγγενείς εταιρίες) Ε1α Ε1β Ε1γ Ε1δ Ε1ε Ε1στ Ε1ζ Ε1η Ε1θ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΛΗΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣ ΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ? ΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΌΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 Σύνολο (όπου υφίστανται ποσά) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε2α Ε2β Ε2γ Ε2δ Ε2ε Ε2στ Ε2ζ Ε2η Ε2θ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗΣ? ΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΌΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

6 ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Όπως αποσταλλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και για τις συγγενείς εταιρίες) ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ ΣΤ1α ΣΤ1β ΣΤ1γ ΣΤ1δ ΣΤ1ε ΣΤ1στ ΣΤ1ζ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ ΣΤ2α ΣΤ2β ΣΤ2γ ΣΤ2δ ΣΤ2ε ΣΤ2στ ΣΤ2ζ

7 ΜΕΡΟΣ Ζ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Μόνο για την πιστούχο) Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 Ζ9 Ζ10 Περιγραφή ακίνητης περιουσίας Τοποθεσία Είδος εµπράγµατου δικαιώµατος (π.χ. ψιλή κυριότητα κ.λ.π.) Ποσοστό ιδιοκτησίας % Αντικειµενική Αξία (σε ευρώ) Εκτιµώµενη εµπορική Αξία (σε ευρώ) Βάρος επί ιδιοκτησίας (παρακαλούµε σηµειώστε Ναι/Όχι) Ποσό βάρους επί ιδιοκτησίας (σε ευρώ) Ηµεροµηνία εγγραφής βάρους Όνοµα ιδρύµατος που έχει εγγράψει Σειρά βάρος προσηµείωσης Μηνιαίο Εισόδηµα από Ενοίκιο (σε ευρώ) Ζ11 Σύνολο (όπου υφίστανται ποσά)

8 ΜΕΡΟΣ Η: ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ (Όπως αποσταλλούν τα παρακάτω για την πιστούχο και για τις συγγενείς εταιρίες) ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ (ΟΦΕΛΗ) ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Σύνολο

9 Θ1 VW Θ2 AUDI Θ3 SEAT Θ4 SKODA Θ5 ΆΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ Θ6 ΜΕΤΑΧΕΙΡΣΜΕΝΑ Θ7 ΣΥΝΟΛΟ Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 Θ13 Θ14 Θ15 Θ16 Θ17 Θ18 Θ19 Θ20 Θ21 VW AUDI SEAT SKODA ΆΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ VW AUDI SEAT SKODA ΆΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΣ Θ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Μόνο για την πιστούχο) ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΝΑ ΜΑΡΚΑ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΑΝΑ ΜΑΡΚΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ / ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β Στοιχεία σύμβασης (αριθμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013 1 ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων ( ΕΚ) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική συγκυρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

26 2015 2. 3. 2015. 2014. 5

26 2015 2.       3.          2015. 2014. 5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΦΜ: ΗΜ/ΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: (ΑΝ ) ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής Αθήνα, 17.11.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισµοί... 3 2 Εισαγωγή... 8 3 Επισκόπηση ιαγωνισµού...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα