2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Η διαδικασία της αποτελεσµατικής διοίκησης ξεκινά µε τη λειτουργία του προγραµµατισµού. ( ) 2. Οι βασικές λειτουργίες του management είναι δύο, η λειτουργία του προγραµµατισµού και η λειτουργία του ελέγχου. ( ) 3. Το management µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις οργανώσεις. ( ) 4. Οι µεταβλητές που συγκροτούν το marketing mix είναι το προϊόν, η διαφήµιση και η πώληση. ( ) 5. Όλα τα στοιχεία του µίγµατος marketing συµβάλλουν στη δηµιουργία της «εικόνας» που αποκτά ο καταναλωτής για την επιχείρηση και το προϊόν της. ( ) 6. Ένας από τους βασικούς στόχους της τιµολόγησης είναι και η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης. ( ) 7. Η προώθηση προετοιµάζει ψυχολογικά τον καταναλωτή, ώστε να αντιµετωπιστεί το προϊόν ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο. ( ) 8. Η υλοποίηση του προγράµµατος πωλήσεων µιας επιχείρησης περιλαµβάνει και την επιµόρφωση των πωλητών της. ( ) 9. Η λογιστική λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης. ( ) 17

2 10. Ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής διενεργείται συνέχεια και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. ( ) 11. Το επίπεδο αµοιβών µιας επιχείρησης δεν εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας των υπαλλήλων της. ( ) 12. Ο αντικειµενικός σκοπός της διοίκησης πληροφοριών είναι η επιµόρφωση του προσωπικού της επιχείρησης. ( ) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 1. Ο προγραµµατισµός δεν περιλαµβάνει α) τον καθορισµό των στόχων. β) τη διαµόρφωση των στρατηγικών. γ) τον καταµερισµό των εργασιών. δ) το β και γ. 2. Ο καταµερισµός των εργασιών εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας α) του προγραµµατισµού. β) της οργάνωσης. γ) της διεύθυνσης. δ) του ελέγχου. 3. Το marketing δεν περιλαµβάνει α) το σχεδιασµό του προϊόντος. β) την παραγωγή του προϊόντος. γ) την αποθήκευση του προϊόντος. δ) τη µεταφορά του προϊόντος. 4. Τα αγαθά ανάλογα µε τη φύση τους ταξινοµούνται σε α) υλικά και άυλα. β) καταναλωτικά και βιοµηχανικά. γ) ενδιάµεσα και τελικά. δ) άµεσης και έµµεσης κατανάλωσης 18

3 5. Όταν ο παραγωγός πουλά το προϊόν απ' ευθείας στον καταναλωτή, τότε η πώληση ονοµάζεται α) άµεση. β) έµµεση. γ) µικτή. δ) καθαρή. 6. Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες έχει ως αντικείµενο την παρακολούθηση των ρευστών κεφαλαίων της επιχείρησης; α) Λογιστική λειτουργία β) Λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων γ) Ταµειακή λειτουργία δ) Λειτουργία του προϋπολογισµού 7. Στάδιο του ελέγχου παραγωγής είναι α) η έναρξη της παραγωγής. β) η εξέλιξη εργασιών. γ) ο σχεδιασµός της παραγωγής. δ) το α και β. 8. Η προσέλκυση, η επιλογή και η εγκατάσταση του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο α) της πολιτικής των αµοιβών. β) των προσλήψεων των εργαζοµένων. γ) της αξιολόγησης των εργαζοµένων. δ) του προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού. 9. Τα πρωτογενή στοιχεία - πληροφορίες προέρχονται από α) τις βιβλιοθήκες. β) τις βιβλιοθήκες και τα επιµελητήρια. γ) την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. δ) καµία από τις παραπάνω πηγές. Ερωτήσεις αντιστοίχισης 19

4 Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 1. Α Β... Henry Fayol... Max Weber... Elton Mayo 1. ένας από τους πρώτους αµφισβητίες της θεωρίας του Taylor και των οπαδών του, εκπρόσωπος της θεωρίας που ονοµάστηκε κίνηµα ανθρωπίνων σχέσεων 2. συνεργάτης του Taylor, εργάσθηκε ως σύµβουλος επιχειρήσεων, ανέπτυξε γραφικές µεθόδους µε στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο 3. εκπρόσωπος της κλασσικής θεωρίας του management, υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους 4. µε το σύγγραµµά του «Αρχές Επιστηµονικού Management» ανεδείχθη ο πατέρας της επιστήµης της Οργάνωσης και ιοίκησης 5. υπήρξε ο θεµελιωτής της επιστηµονικής Οργάνωσης και ιοίκησης στην Ευρώπη, έδωσε πολύ µεγάλη έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραµίδας και ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών 20

5 2. Α... ταµειακή λειτουργία... λογιστική λειτουργία... λειτουργία διαχείρησης κεφαλαίων Β 1. η σύνταξη του τακτικού προϋπολογισµού 2. η σύνταξη του προϋπολογισµού επενδύσεων 3. η επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας των απασχολούµενων κεφαλαίων 4. η παρακολούθηση των ρευστών κεφαλαίων 5. η παρακολούθηση των φορολογικών υποθέσεων, η κοστολόγηση κ.ά. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις. 1. Η διοίκηση έχει οριστεί και ως η διαδικασία του..., της οργάνωσης, της... και του..., που ασκούνται σε µία επιχείρηση ή ένα οργανισµό, προκειµένου να επιτευχθούν αποτελεσµατικά οι στόχοι τους. 2. Ο προγραµµατισµός περιλαµβάνει: α) τον... στόχων, β) τη διαµόρφωση... και πολιτικών και γ) τα... προγράµµατα δράσης. 3. Οι ελεγχόµενες µεταβλητές που συγκροτούν το µίγµα του marketing είναι το..., η τιµή, η διανοµή και η

6 4. Οι πλέον σηµαντικοί στόχοι της τιµολόγησης είναι, α) η... του κέρδους, β) η αύξηση του... αγοράς, γ) η αύξηση των... και δ) η επίτευξη... πλεονεκτήµατος. 5. Τα τρία κύρια στάδια της διοικητικής διαδικασίας είναι: α) ο..., β) η υλοποίηση και εφαρµογή του... και γ) η... του αποτελέσµατος του Η ταµειακή λειτουργία έχει ως αντικείµενο δραστηριότητάς της τις τρέχουσες... και... της επιχείρησης, δηλαδή την παρακολούθηση των ρευστών... της είναι το επιχειρησιακό σύστηµα, το οποίο µε την αλληλεπίδραση ανθρώπων - διαδικασιών και... επεξεργάζεται πληροφορίες που έχουν σχέση µε την επιχείρηση και πληροφορεί τη διοίκηση προκειµένου να αποφασίσει σωστά. Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του management; 2. Ποιοι είναι οι συντελεστές του management; 3. Τι είναι marketing; 4. Τι είναι «µίγµα marketing»; 5. Ποιες µεταβλητές συγκροτούν το marketing mix; 6. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι στόχοι της τιµολόγησης; 7. Τι περιλαµβάνει η προώθηση ως µεταβλητή του marketing mix; 8. Ποια είναι τα κύρια στάδια που ακολουθούνται στη διοίκηση των πωλήσεων; 9. Τι περιλαµβάνει ο τακτικός προϋπολογισµός της επιχείρησης; 10. Ποιο είναι το αντικείµενο της λογιστικής λειτουργίας; 11. Τι είναι η παραγωγή ως επιχειρησιακή λειτουργία και µε ποιους συντελεστές συνδέεται; 12. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού παραγωγής; 13. Σε τι αποβλέπει ο έλεγχος του κόστους παραγωγής; 22

7 14. Σε τι αποσκοπεί η διοίκηση προσωπικού; 15. Να αναφέρετε δύο βασικούς σκοπούς των πληροφοριακών συστηµάτων. 16. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα των «ιαχειριστικών Εφαρµογών». Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σχολιάστε την πρόταση: «Η χρησιµότητα της Οργάνωσης και ιοίκησης (µάνατζµεντ) σε όλες τις µορφές οργανώσεων είναι δεδοµένη». 2. Σχολιάστε την πρόταση: «Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισµοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται από ορισµένα στάδια εξέλιξης». 3. Περιγράψτε συνοπτικά τρία από τα είδη του ελέγχου παραγωγής. 4. Περιγράψτε συνοπτικά δύο από τις επιµέρους λειτουργίες της διοίκησης προσωπικού. Συνδυασµός ερωτήσεων της µορφής «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Η άσκηση του management στηρίζεται α) στις διοικητικές γνώσεις και ικανότητες των διοικητικών στελεχών. β) στη διοικητική κουλτούρα των διοικητικών στελεχών. γ) στα διοικητικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τα διοικητικά στελέχη. δ) σε όλα τα παραπάνω. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Η προώθηση, ως µεταβλητή του marketing mix, α) περιλαµβάνει µόνο τη διαφήµιση και τις πωλήσεις. β) δεν περιορίζεται µόνο στη διαφήµιση και τις πωλήσεις. γ) περιλαµβάνει και τη µεταφορά του προϊόντος από τον παραγωγό στον καταναλωτή. δ) το β και γ. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 3. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 23

8 Ο έλεγχος της παραγωγής α) ασχολείται µε την υλοποίηση των χρονοδιαγραµµάτων της. β) συνδέεται µε το βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό της. γ) πραγµατοποιείται µόνο στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. δ) το α και β. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 24

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 η Γραπτή Εργασία στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΘΕΜΑ 1 ο... 1 1.1... 1 1.2... 4 1.3... 6 ΘΕΜΑ 2 ο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ))

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Του Πχου (Μ) Καρακάση Αναστασίου, Σπουδαστή 1 ης Δι. Μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. Η Διοικητική, η Διοίκηση, η Διεύθυνση, το

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σημειώσεις Management www.dap-papei.gr Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Σελ. 9 προσαρμόζω τη συμπεριφορά Η εισαγωγή επιθέτων -> άμυνα σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων: ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα