NOVEDADES NEWS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVEDADES 2014-2015 NEWS 2014-2015"

Transcript

1 NOVEDADES NEWS

2 NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA / LA NOSTRA TECNOLOGIA NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. SISTEMA INDEPDITE DE CANALIZACIÓN (SIC) INDEPDT CHANNELING SYSTEM / SISTEMA INDEPDTE DE CANALIZAÇÃO SISTEMA INDIPDTE DI CANALIZZAZIONE / SYSTÈME INDÉPDANT DE CANALISATION/ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ. 9 METROS SCL SC2 SBE SIC Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego. Sistema Doble Cámara: sistema que consiste en la creación de una cámara de aire entre la cámara de combustión y la superficie exterior de la estufa o chimenea, consiguiendo reducir la temperatura superficial del aparato, reduciendo posibles choques térmicos contra paredes, así como crear una convección natural eficiente. Sistema Bajas Emisiones: a través de esta nueva tecnología, conseguimos un alto rendimiento de la estufa o chimenea al mismo tiempo que disminuimos las emisiones de contaminantes a la atmosfera, consiguiendo así un producto totalmente ecológico y sostenible. El nuevo Sistema Independiente de Canalización (SIC) desarrollado por Bronpi permite: - Activar / desactivar el sistema de canalización, optimizando el rendimiento de la estufa de forma que solo se ponga en marcha el sistema de canalización cuando sea necesario. - Autoregulación del ventilador auxiliar para la canalización. - Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa. - Llegar a canalizar aire hasta una distancia máxima de 9 metros desde el lugar donde esté instalada la estufa. Clean Glass System: system based on the air inlet from outside the equipment (secondary) and which is carried to the inner side of the glass, improving the combustion, preventing it from quickly blacken and allowing a greater view of the fire. Double Chamber System: the double chamber creates an air chamber between the combustion chamber and the outer surface of the stove or fireplace, reducing possible thermal shocks against walls and creating an efficient natural convection. Low Emissions System: through this new technology, it is possible to achieve a high output of the stove or fireplace and, at the same time, reduce emissions of pollutants to the atmosphere and get a fully sustainable product. The new Independent Channeling System developed by Bronpi allows: - Enable/disable the channeling system, optimizing the performance of the stove so that it only works when necessary. - Self-regulation of the auxiliary fan for the channeling. - Selection of the speed of the airflow channeled regardless the power level of the stove. - Getting to channel air to a distance of 9 meters from the place where the stove is installed. Sistema Cristal Limpo: sistema que consiste na entrada de ar do exterior do aparelho (secundário) que é conduzido pela face interna do vidro, melhorando a combustão e impedindo que este fique negro rapidamente, permitindo uma melhor visão do fogo. Sistema Dupla Câmara: sistema que consiste na criação de uma câmara de ar entre a câmara de combustão e a superfície exterior do equipamento, levando à redução da temperatura da superfície do aparelho, reduzindo possíveis choques térmicos nas paredes, bem como criar uma convecção natural eficiente. Sistema Baixas Emissões: através desta nova tecnologia, conseguimos um alto rendimento do equipamento ao mesmo tempo que diminuímos as emissões de contaminantes para a atmosfera, conseguindo assim um produto totalmente ecológico e sustentável. O novo sistema independente de canalização desenvolvido pela bronpi permite: - Ativar/desativar o sistema de canalização,optimizando o rendimento da salamandra de forma a que só se ponha em funcionamento o sistema de canalização quando for necessário. - Auto-regulação do ventilador auxiliar para a canalização. - Seleção da velocidade do fluxo de ar canalizado independentemente do nível de potencia da salamandra. - Pode canalizar ar a uma distancia máxima de 9 metros desde o local onde esta instalada a salamandra. Sistema di Vetro Pulito: il sistema costituito dalla presa d aria esterna (secondaria) che viene condotta nella faccia interna del vetro. Questo migliora la combustione, impedendole annerire rapidamente e permettendo una migliore visione del fuoco. Sistema Doppia Camera: sistema che prevede la creazione di una camera d aria tra la camera di combustione e la superficie esterna della stufa, riducendo la temperatura della superfice dell apparecchio, riducendo la possibilità di shock termico contro le pareti e creando una convezione naturale efficiente. Sistema di Basse Emissioni: attraverso questa nuova tecnologia, otteniamo un rendimento elevato della stufa, diminuendo le emissioni di inquinanti nell atmosfera e ottenendo un prodotto totalmente ecologico e sostenibile. Il nuovo Sistema Indipendente di Canalizzazione sviluppato da BRONPI permette di: - Attivare/disattivare il sistema di canalizzazione, ottimizzando le prestazioni della stufa in modo che il sistema solo funziona quando necessario. - Autoregolazione del ventilatore ausiliario per la canalizzazione. - Selezione della velocità del flusso d aria canalizzato indipendentemente del livello di potenza della stufa. - Canalizzare l aria ad una distanza di 9 metri dal luogo dove la stufa è installata. Système Vitre Propre: il se compose de l entrée d air de l extérieur (secondaire) qui est dirigé vers la face interne de la vitre, ce qui améliore la combustion, empêche la vitre noircit rapidement et permet une vision supérieure du feu. Système Double Chambre : implique la création d une chambre d air entre la chambre de combustion et la surface extérieure du poêle pour réduire la température superficielle de l appareil, en réduisant ainsi la possibilité de choc thermique contre les murs et crée une convection naturelle efficace. Système Faibles Émissions : grâce à cette nouvelle technologie, nous obtenons un haut rendement du poêle, en réduisant les émissions de polluants dans l atmosphère, ce qui crée un produit totalement écologique et durable. Le nouveau Système Indépendant de Canalisation développé par BRONPI permet: - Activer/désactiver le système de canalisation, avec l optimisation de la performance du poêle afin que le système ne fonctionne que lorsqu il est nécessaire. - Autorégulation du ventilateur auxiliaire pour la canalisation. - Sélection de la vitesse du flux d air canalisé indépendamment du niveau de puissance du poêle. - Canaliser l air à une distance de 9 mètres de l endroit où le poêle est installé. Σύστημα καθαρό τζάμι: Σύστημα που επιτρέπει την είσοδο του αέρα απο το εξωτερικό της συσκευής (δευτερεύον) και οδηγείται στην εσωτερική όψη του τζαμιού καλυτερεύοντας έτσι την καύση, εμποδίζοντας το γρήγορο μαύρισμα και επιτρέποντας την καλύτερη προβολή της φωτιάς. Σύστημα διπλού θαλάμου: Σύστημα που επιτρέπει την δημιουργία ενός θαλάμου αέρα μεταξύ του θαλάμου καύσης και της εξωτερικής επιφάνειας της σόμπας ή του τζακιού, καταφέρνοντας έτσι να μειώσει την επιφανιακή θερμοκρασία της συσκευής και πιθανές θερμικές κρούσεις στους τοίχους δημιουργώντας έτσι μια αποτελεσματική φυσική μεταγωγή. Σύστημα Χαμηλές Συχνότητες: Μέσα απο αυτή τη νέα τεχνολογία, επιτυγχάνουμε μια υψηλή απόδοση της σόμπας ή του τζακιού ενώ μειώνουμε την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να έχουμε ένα οικολογικό κσι βιώσιμο προιόν. Το νέο αυτόνομο σύστημα διοχέτευσης αέρα που σχεδιάστηκε από την BRONPI επιτρέπει: - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παροχής αέρα, βελτιστοποιώντας την απόδοσης της εστίας έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί όταν αυτό είναι απαραίτητο. - Αυτόνομη ρύθμιση του βοηθητικού ανεμιστήρα που προορίζεται για την παροχή μέσω καναλιού αέρα. - Δυνατότητα επιλογής της έντασης παροχής ανεξάρτητα από την ένταση λειτουργίας της εστίας. - Μέγιστη απόσταση αποστολής αέρα, 9 μέτρα από το σημείο εγκατάστασης της εστίας.

3 SCL SBE SC2 8,1 7,8-4, Ø80 Ø40 0,89-1, x230 /h K GPRS Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο KIRA-NE KIRA-MO KIRA-CO KIRA-MO Kira 4 serie aire Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet / Stufa a pellet / Poêle à granulés / Σομπες KIRA-NA KIRA-VE KIRA-AM 5

4 SCL SBE SC2 8,1 7,8-4, Ø80 Ø40 0,89-1, x230 /h K GPRS Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο ALBA-NE ALBA-MO ALBA-CO ALBA-AM Alba 6 serie aire Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet / Stufa a pellet / Poêle à granulés / Σομπες ALBA-NA ALBA-VE ALBA-AM 7

5 SCL SBE SC2 SIC METROS x 2 SALIDAS x380 /h 2x130 /h K GPRS 80Ø (2) 282 Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο Opción de canalización lateral Option of side channelling Επιλογή πλευράς διοχέτευσης Opção de canalização lateral Opzione di canalizzazione laterale Option de canalisation latérale Clara extra 8 serie aire Estufa de pellet canalizable/ Ductable pellet stove / Salamandra a pellet para distribuição de ar quente Stufa a pellet canalizzata / Poêle à granulés canalisable / σομπα pellet με καναλια CLARA-EX 9

6 SCL SBE SC2 SIC METROS x 2 SALIDAS x380 /h 2x130 /h K GPRS 80Ø (2) 282 Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο Opción de canalización lateral Option of side channelling Επιλογή πλευράς διοχέτευσης Opção de canalização lateral Opzione di canalizzazione laterale Option de canalisation latérale Detalle maneta Detail handle Detalhe puxador Dettaglio maniglia Détail poignée Λεπτομέρειες χειριστεί OLIVIA-EX-OC Olivia extra 10 serie aire Estufa de pellet canalizable/ Ductable pellet stove / Salamandra a pellet para distribuição de ar quente Stufa a pellet canalizzata / Poêle à granulés canalisable / σομπα pellet με καναλια OLIVIA-EX-NE OLIVIA-EX-RO 11

7 SCL SBE SC2 SIC METROS x 2 SALIDAS x380 /h 2x130 /h K GPRS 80Ø (2) 282 Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο Opción de canalización lateral Option of side channelling Επιλογή πλευράς διοχέτευσης Opção de canalização lateral Opzione di canalizzazione laterale Option de canalisation latérale CLEO-EX-BL Tapa de carga corredera Sliding cover Tampa de carga movel Carica superiore scorrevole Couvercle de charge coulissant συρόμενο καπάκι για ανατροφοδότηση Cleo extra 12 serie aire Estufa de pellet canalizable/ Ductable pellet stove / Salamandra a pellet para distribuição de ar quente Stufa a pellet canalizzata / Poêle à granulés canalisable / σομπα pellet με καναλια CLEO-EX-NE 13

8 SCL SBE SC2 SIC 9,3 8,5-3, METROS 0,88 1, x265 /h 1x130 /h K GPRS 80ø (1) 212 Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο Tapa de carga corredera Sliding cover Tampa de carga movel Carica superiore scorrevole Couvercle de charge coulissant συρόμενο καπάκι για ανατροφοδότηση AGATHA-EX-MA Agatha extra 14 serie aire Estufa de pellet canalizable/ Ductable pellet stove / Salamandra a pellet para distribuição de ar quente Stufa a pellet canalizzata / Poêle à granulés canalisable / σομπα pellet με καναλια AGATHA-EX-NE 15

9 SCL SBE SC2 SIC 9,3 8,5-3, METROS 0,88 1, x265 /h 1x130 /h K GPRS 80ø (1) 212 Visión de nivel de carga Load level window Ndicação do nivel de carga Visione del livello di carica Vision du niveau de charge Οπτικη ενδειξη σταθμης καυσιμου Mando a distancia incluido Remote control included Comando à distância incluído Telecomando incluso Télécommande comprise Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο ALICIA-EX-DO Alicia extra 16 serie aire Estufa de pellet canalizable/ Ductable pellet stove / Salamandra a pellet para distribuição de ar quente Stufa a pellet canalizzata / Poêle à granulés canalisable / σομπα pellet με καναλια ALICIA-EX-NE 17

10 SCL SBE SC2 16,9 15,5-4,7 Gestión de calefacción y ACS. Management of heating and sanitary hot water. Gestão do Aquecimento Central e das AQS. Gestione di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Gestion du chauffage et d eau chaude sanitaire. Διαχείριση νερού θέρμανσης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης Alpes hydro 18 serie hydro Insertable hydro con kit de carga superior/insert hydro with top refill kit/ Inserivel hydro com kit de carregamento superior/inserto hydro con kit di carica superior/ Insert hydro avec kit de chargement supérieur/ Ένθετες εστίες υδρο ALPES HYDRO + BA 19

11 SCL SBE SC2 18,4 16,9-5,08 2,7-0,3 14,2-4, ,3 1,06-3,7 23,5-6, Gestión de calefacción y ACS. Management of heating and sanitary hot water. Gestão do Aquecimento Central e das AQS. Gestione di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Gestion du chauffage et d eau chaude sanitaire. Διαχείριση νερού θέρμανσης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης Clara hydro 20 serie hydro Caldera de pellet / Pellet boiler / Caldeira a pellet / Caldaia a pellet / Chaudière à pellet / σομπες pellet νερου CLARA-H 21

12 SCL SBE SC2 18,4 16,9-5,08 2,7-0,3 14,2-4, ,3 1,06-3,7 23,5-6, Gestión de calefacción y ACS. Management of heating and sanitary hot water. Gestão do Aquecimento Central e das AQS. Gestione di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Gestion du chauffage et d eau chaude sanitaire. Διαχείριση νερού θέρμανσης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης CLEO-H-NE Tapa de carga corredera Sliding cover Tampa de carga movel Carica superiore scorrevole Couvercle de charge coulissant συρόμενο καπάκι για ανατροφοδότηση Cleo hydro CLEO-H-BL Caldera de pellet / Pellet boiler / Caldeira a pellet / Caldaia a pellet / Chaudière à pellet / σομπες pellet νερου 22 serie hydro 23

13 DEPÓSO 1000 LROS TIPOS DE PRODUCTOS TYPES OF PRODUCTS / TIPOS DE PRODUTOS /TIPI DI PRODOTTI / TYPE DE PRODUS / ΤΎΠΟΙ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ 1000 LRES TANK / DEPÓSO 1000 LROS SERBATOIO 1000 LRI / RÉSERVOIR 1000 LRES Δεξαμενή 1000 λίτρων Depósito auxiliar de 1000 litros de capacidad para ser conectado a calderas o termo-estufas. Con este depósito se incrementa la autonomía del modelo y el tiempo entre recarga de combustible. - Tolva de 1000 litros + tubo sin fin de 2 metros de longitud - Facilidad de instalación: tubo sin fin orientable 360º - Display LCD retro-iluminado para la programación y gestión del depósito - Alimentación automática a la caldera mediante sensores de nivel o programaciones diarias o semanales - Programación de aviso combustible bajo - Compatible con modelos HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HYDROARTICA-34, KARINA HYDRO y SERIE CARLOTA. Auxiliary tank of 1000 litres capacity to be connected to boilers or thermo-stoves. With this tank, the autonomy of the model and the time between refueling increases. - Hopper of 1000 litres + auger pipe of 2 metres long - Easy to install: auger pipe adjustable 360º - Display LCD backlighted for programming and managing the tank - Automatic feeding to the boiler using level sensor or daily or weekly schedule. - Programming warning low fuel - Compatible with models HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HYDROARTICA-34, KARINA HYDRO and CARLOTA. Depósito auxiliar de 1000 litros de capacidade para ser conectado a caldeiras ou salamandras a água. Com este depósito aumenta-se a autonomia do modelo e o tempo de recarga do combustível. - Depósito de 1000 litros + tubo sem-fim com 2 metros de comprimento - Instalação fácil: tubo sem-fim orientável a 360º - Display LCD retro-iluminado para programação e gestão do depósito. - Alimentação automática da caldeira a través dos sensores de nível, ou através de programação diária ou semanal - Programação de aviso combustível baixo - Compatível com os modelos HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HYDROARTICA-34, KARINA HYDRO y SERIE CARLOTA. Serbatoio ausiliario di 1000 litri di capacità per essere collegato alla caldaia o termo-stufa. Con questo serbatoio l autonomia del modello e il tempo tra ricariche aumenta. - Tramoggia da 1000 litri + tubo senza fine con 2 m di lunghezza - Facile da installare: tubo senza fine regolabile 360º - Display LCD retroilluminato per la programmazione e la gestione del serbatoio - Alimentazione automatica della caldaia con sensore di livello o programmi giornalieri o settimanali - Programmazione di avviso combustibile basso - Compatibile con i modelli HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HYDROARTICA-34, KARINA HYDRO e CARLOTA. Réservoir auxiliaire avec une capacité de 1000 litres à être raccordé à chaudières ou thermo-poêles. Avec ce réservoir l autonomie du modèle et le temps entre ravitaillement augmente. - Trémie à 1000 litres + tuyau vis sans fin à 2 mètres de longueur - Facile à installer: tuyau vis sans fin orientable 360º - Display LCD retro-éclairé pour la programmation et le contrôle du réservoir - Alimentation automatique de la chaudière à l aide des senseurs du niveau ou programmations pour chaque jour ou hebdomadaires - Programmation de l avis bas niveau combustible Compatible avec les modèles HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HYDROARTICA-34, KARINA HYDRO et CARLOTA. Βοηθητική δεξαμενή χωρητικότητας 1000 λίτρων για σύνδεση σε λέβητα ή σόμπα νερού πέλλετ. Με αυτή τη δεξαμενή αυξάνεται η αυτονομία του μοντέλου και ο χρόνος του ανεφοδιασμού. - Σιλό 1000 λίτρων + σωλήνας μεταφοράς 2 μέτρων - Ευκολία στην εγκατάσταση: ρυθμιζόμενη σωλήνα Φωτιζόμενη LCD οθόνη για προγραμματισμό και διαχείριση της δεξαμενής - Αυτόματη τροφοδότηση του λέβητα με τη χρήση αισθητήρα στάθμης για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό - Προγραμματισμός ειδοποίησης χαμηλή στάθμη καυσίμου - Συμβατό με τα μοντέλα HYDROPOLAR-21, HYDROARTICA-27, HUDROARTICA-34, KARINA HYDRO και CARLOTA. VTILACIÓN: calefacción por aire forzado de los productos que llevan incorporadas turbinas o ventiladores, además de por la propia convección natural. VTILATION: heating by forced air of the products with turbines or fans, in addition to the natural convection. VTILAÇÃO: aquecimento através de ar forçado nos equipamentos que incorporam turbinas ou ventiladores, além da sua própria convecção natural. VTILAZZIONE: prodotti per il riscaldamento ad aria forzata che incorporano turbine o ventilatori, oltre per la propia convenzione naturale. VTILATION: chauffage par d air forcé des produits qui incorporent des turbines ou des ventilateurs, en plus de la convection naturelle. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: θέρμανση με τον αέρα που δημιουργείται απο τα προιόντα που έχουν στρόβιλο ή ανεμιστήρες και με μεταγωγή φυσική. CANALIZACIÓN: posibilidad de calefactar otras habitaciones contiguas a la habitación donde está instalado el producto mediante la apertura de las salidas de canalización de aire forzado que incluye el producto y el acople de tubos de conducción de aire. CANALIZATION: possibility of heating other rooms adjacent to the room where the product is installed by opening the forced air canalization outlets included in the product and attaching the air conduction pipes. CANALIZAÇÃO: possibilidade de aquecer outras dependências contíguas ao local onde está instalado o equipamento, através das saídas de canalização de ar forçado incluído no equipamento acoplando tubos para a condução do ar. CANALIZZAZIONE: la possibilità di riscaldare altre stanze vicino alla stanza dove viene installato il prodotto aprendo uscite di canalizazione di aria forzata che comprende il prodotto e abbini tubi di conduzione d aria. CANALISATION: possibilité de chauffer d autres pièces adjacentes à la chambre où le produit est installé par l ouverture des sorties de canalisation de l air forcé du produit et tuyaux de conduction de l air. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ: Δυνατότητα να θερμάνει τα διπλανά δωμάτια απο το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το προιόν, μέσω του ανοίγματος των αεραγωγών που περιλαμβάνει το προιόν και την εγκατάσταση των σωλήνων αέρα. La tolva hermética consigue que el pellet almacenado en el depósito se conserve en mejores condiciones, haciendo que el equipo sea mucho más seguro, limpio y eficiente. The pellets storage tank ensures that moisture levels are kept low and keeps the fuel safely stored. O depósito de pellete é hermético que permite armazenar e conservar o pellet nas melhores condições, permitindo que o equipamento seja muito mais seguro, limpo e eficiente. la tramoggia ermetica permette al pellet in deposito di conservarsi nelle migliori condizioni ne consegue che il prodotto sarà molto piu efficiente pulito e sicuro La trémie étanche permet que les pellets stockés dans le réservoir sont conservés dans des meilleures conditions, ce qui rend le pêule beaucoup plus sauf, propre et efficace. Το καπάκι κλείνει ερμητικά επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή διατήρηση του pellet ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η καθαρότερη και αποδοτικότερη λειτουργία για την συσκευή. Το καπάκι κλείνει ερμητικά επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή διατήρηση του pellet ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η καθαρότερη και αποδοτικότερη λειτουργία για την συσκευή. HYDRO: calefacción a través de suelo radiante o radiadores, además de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y la calefacción por convección en la habitación donde está instalado el producto HYDRO: heating through underfloor heating or radiators, besides hot water and convection heating in the room where the product is installed. HYDRO: aquecimento através de chão radiante ou radiadores. Produção de AQS (Agua Quente Sanitária) e aquecimento por convecção na dependência onde o equipamento está instalado. HYDRO: riscaldamento a pavimento o radiatori, a parte di ACS (Aqua Calda Sanitaria) e il propio riscaldamento nella stanza dove è installato il prodotto. HYDRO: chauffage par plancher chauffant ou radiateurs, en plus d ECS (Eau Chaude Sanitaire) et chauffage par convection dans la chambre où le produit est installé. HYDRO: Θέρμανση μέσω ενδοδαπέδιας σωλήνωσης ή καλοριφέρ και μέσω ACS και θέρμανση μέσω μεταγωγής στο δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το προιόν

14 SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY / SIMBOLOGIA / SIMBOLOGIA / SYMBOLIQUE/ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ ΣΥΜΒΌΛΩΝ Potencia (kw) Power (kw) Potência (kw) Potenza (kw) Puissance (kw) Ισχύς (kw) Potencia cedida al aire (kw) max-min Power transfrre to the air (kw) max-min Potência ce da ao ar (kw) máx-mín Potenza ceduta all'aria (Kw) max-min Puissance cédée à l'air (kw) max-min Ισχύς αποδιδόμενη στον αέρα (kw) max-min Potencia cedida al agua (kw) Power transferred to the water (kw) Potência cedida á água (kw) Potenza trasferita ad acqua (kw) Puissance cédée à l eau (kw) Ισχύς αποδιδόμενη στο νερό (kw) Potencia eléctrica (W) Rendimiento (%) Consumo (kg/h) Electric power (W) Potência Eléctrica (W) Potenza elettrica (W) Puissance électrique (W) Efficiency (%) Rendimento (%) Rendimento (%) Rendement (%) Consumption (kg/h) Consumo (kg/h) Consumo (kg/h) Consommation (kg/h) Autonomía (h) (mínmáx) Autonomous (h) (min-max) Autonomía (h) (mín-máx) Autonomia (h) (min-max) Autonomie (h) (min-max) Ηλεκτρική ισχύς (W) Απόδοση (%) Κατανάλωση (kg/h) Αυτονομία (ώρες) (min-max) * * Volumen calefactable (m3) Heating capacity (m3) Volume de aquecimento (m3) Volume riscaldabile (m3) Volume chauffé (m3) Θερμαντική ικανότητα (m3) PÁG. REFERCIA DESCRIPCIÓN P.V.P. (IVA NO INCLUIDO) 4-5 KIRA-NE ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR NEO 998,00 KIRA-MO ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR MOKA 998,00 KIRA-CO ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR COPPER 998,00 KIRA-NA ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR NARANJA 998,00 KIRA-VE ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR VERDE 998,00 Vaso de expansión cerrado (l) Closed expansion vessel (l) Vaso de expansão fechado (l) Vaso di espansione chiuso (l) Vase d expansion fermé (I) Κλειστό δοχείο διαστολής (lt) Interior metálico Metalic inside Interior metálico Interno metallico Intérieur métallique Ατσάλινη επένδυση Canalizable (diámetro y número de salidas) Air channelling (diameter and outlet number) Tubos (diametro e número de saídas Canalizzabile (diametro e numero di uscite) Canalisable (diamètre et nombre de sorties) Κανάλια αέρα (διάμετρος και αριθμός εξαγωγών) Temperatura máxima de servicio ( C) Maximum service temperature ( C) Temperatura máxima de serviço ( C) Temperatura massima di esercizio ( C) Temperatura massima di esercizio ( C) Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ( C) Nº de elementos radiador Nº radiator elements Nº de elementos de radiador Numero di elementi radiatore Nombre d éléments radiateur Αριθμός σωμάτων καλοριφέρ Válvula de vaciado Valve for drinning water Válvula de descarga Valvola di scarico Vanne de vidange Suelo radiante (m 2 ) Underfloor heating (m 2 ) Piso radiante (m 2 ) Riscaldamento a pavimento (m 2 ) Plancher chauffant (m 2 ) Ενδοδαπέδια θέρμανση (m 2 ) Bomba circuladora Water pump Bomba circuladora Pompa di circolazione Pompe circulatoire Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Poids (kg) Βαλβίδα αποστράγγισης νερού Κυκλοφορητής Βάρος (kg) Mando a distancia o centralita Remote control or switchboard Comando à distância ou centralina Telecomando o centralina Télécommande ou standard Τηλεχειριστήριο ή πίνακας ελέγχου Ventilación forzada ( /h) Forced ventilation ( /h) Ventilação forçada ( /h) Ventilazione forzata ( /h) Ventilation forcée ( /h) Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα Salida superior o trasera Top or back outlet Saída superior ou traseira Uscita superiore o trasversa Sortie supérieure ou derrière Επάνω και πίσω εξαγωγή καπνού (εναλλακτικά) Presión máxima de trabajo (bar) Working maximum pressure (bar) Pressão máxima em funcionamento (bar) Pressione massima di lavoro (bar) Pression maxime du travail (bar) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) Salida de humos superior, trasera o lateral Smoke outlet at the top, back or side Saida de fumos superior, traseira ou lateral Uscita di fumi superiore, posteriore o laterale Sortie de fumées supérieure, postérieure ou latérale Έξοδος καυσαερίων από επάνω ή πίσω πλευρά Presión de trabajo (bar) Working pressure (bar) Pressão em funcionamento (bar) Pressione di lavoro (bar) Pression de travail (bar) Πίαση λειτουργίας (bar) KIRA-AM ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR AGUA MARINA 998,00 ALBA-NE ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR NEO 1.084,00 ALBA-MO ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR MOKA 1.084,00 ALBA-CO ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR COPPER 1.084, ALBA-NA ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR NARANJA 1.084,00 ALBA-VE ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR VERDE 1.084,00 ALBA-AM ESTUFA DE PELLET 8 KW COLOR AGUA MARINA 1.084, CLARA-EX ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZABLE PASILLO COLOR BLANCO/NEO 2.185,00 OLIVIA-EX-OC ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZBABLE PASILLO CRISTAL OCRE 2.250,00 Capacidad del depósito (Kg) Tolva hermética Encendido automático Diámetro de salida de humos (cm) Diámetro de aspiración de aire (cm) Programador semanal Hopper capacity (Kg) Hermetic tank Automatic ignition Fume outlet diameter (cm) Air inlet diameter (cm) Weekly programmer Capacidade do depósito (Kg) Depósito hermético Acendimento automático Capacità di deposito (Kg) Tramoggia ermetica Accendino automatico Capacité du réservoir (Kg) Trémie étanche Allumage automatique Χωρητικότα αποθήκης (Kg Diametro saida de fumos (cm) Diametro di uscita di fumi (cm) Diamètre sortie de fumée (cm) καπάκι κλείνει ερμητικά Αυτόματη εκκίνηση Διάμετρος καπνοδόχου (cm) Diametro entrada de ar (cm) Diametro di aspirazione di aria (cm) Diamètre d'aspiration de l'air (cm) Διάμετρος εισαγωγής αέρα (cm) Programador semanal Programmatore settimananle Programmateur hebdomadaire Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Accesorios compatibles no incluidos Compatible accesories not included Acessórios compativeis não incluidos Accesori compatibili non inclusi Accesoires compatibles non inclus Δεν περιλαμβάνονται τα συμβατά αξεσουάρ OLIVIA-EX-RO ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZABLE PASILLO CRISTAL ROJO 2.250,00 OLIVIA-EX-NE ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZABLE PASILLO CRISTAL NEO 2.250,00 CLEO-EX-BL ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZABLE PASILLO CRISTAL BLANCO 2.500,00 CLEO-EX-NE ESTUFA DE PELLET 12 KW CANALIZABLE PASILLO CRISTAL NEO 2.500,00 Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Depresímetro Security systems: -Safety thermostat pellet -Air flow switch Sistemas de segurança: -Termóstato segurança pellet - Depresimetro Sistema di sicurezza: -Termostato di sicurezza del pellet - Depressometro Systèmes de sécurité: -Thermostat de sécurité du pellets - Vacuomètre Συστήματα ασφαλείας: -Θερμοστάτης ασφαλείας pellet - Διακόπτης ροής αέρα Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Termostato seguridad agua -Depresímetro -Válvula seguridad 3 bar- Transductor de presión Security systems: -Safety thermostat pellet -Safety thermostat water -Air flow switch -Safety valve 3 bar- Pressure setting valve Sistemas de Segurança: -Termostáto segurança pellet -Termostáto segurança água -Depresimetro -Valvula de segurança 3 bar -Transductor de pressão Sistema di sicurezza: -Termostato di sicurezza del pellet -Termostato di sicurezza sull'acqua -Depressometro -Valvola di sicurezza a 3 bar -Trasduttore di pressione Systèmes de sécurité: -Thermostat de sécurité du pellets -Thermostat de sécurité de l'eau - Vacuomètre ou -Valve de sécurite 3 bar Συστήματα ασφαλείας: -Θερμοστάτης ασφαλείας pellet - Θερμοστάτης ασφαλείας νερού -Διακόπτης ροής αέρα -Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar-ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης * El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar. * The calculation of radiators and underfl oor heating has been determined according to normal conditions of a house insulation, located in a temperate zone. Aluminium radiator elements have been considered with a height of 60cm and a temperature difference of 50º, 120 kcal/element. Check characteristics (power) of the radiator. * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50ºC 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar. * Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore. * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser. * Ο υπολογισμός των σωμάτων καλοριφέρ καθώς και της ενδοδαπέδιας θέρμανσης έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες μόνωσης μιας κατοικίας που βρίσκεται σε μια εύκρατη ζώνη. Τα σώματα καλοριφέρ αλουμίνιου υπολογίστηκαν με ύψος 60 εκατοστά και με μια διαφορά θερμοκρασίας 50 ºC, με 120 kcal / στοιχείο. Παρακαλούμε ελέγξτε τα χαρακτηριστικά (ισχύ) των σωμάτων καλοριφέρ. AGATHA-EX-MA ESTUFA DE PELLET 8 KW CANALIZABLE PASILLO COLOR MARRÓN Y BLANCO 1.960, AGATHA-EX-NE ESTUFA DE PELLET 8 KW CANALIZABLE PASILLO COLOR NEO Y BLANCO 1.960,00 ALICIA-EX-DO ESTUFA DE PELLET 8 KW CANALIZABLE PASILLO COLOR DORADO 1.775, ALICIA-EX-NE ESTUFA DE PELLET 8 KW CANALIZABLE PASILLO COLOR NEO 1.775,00 ALPES-H INSERTABLE DE PELLET HYDRO 15 kw CON CARGA SUPERIOR 2.500, BA BASE PARA MODELO ALPES HYDRO 160, CLARA-H ESTUFA DE PELLET 17 KW HYDRO PASILLO COLOR BLANCO/NEO 2.850,00 CLEO-H-BL ESTUFA DE PELLET 17 KW HYDRO PASILLO CRISTAL BLANCO 3.100, CLEO-H-NE ESTUFA DE PELLET 17 KW HYDRO PASILLO CRISTAL NEO 3.100,00 24 DEP-1000 DEPÓSO 1000 LROS + TUBO SIN FIN 2 METROS 969,00 26

15 BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. Ctra. Córdoba-Málaga km. 70 Teléfono: Fax: Apdo. de Correos 255 Lucena (Córdoba) Spain facebook.com/bronpicalefaccion

90x57 INSERTABLES / INSERTS / INSERIVEIS / INSERTI / INSERTS/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ

90x57 INSERTABLES / INSERTS / INSERIVEIS / INSERTI / INSERTS/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ 190 EN More than 25 years of experience in fireplaces sector show that we are a reliable and safe Spanish brand. External certifications such as the ISO 9001 standards, the certification in R+D+I Systems

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ IT USO E MANUTENZIONE ES MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN USE AND MAINTENANCE PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO FR DE MANUEL D INSTRUCTIONS POUR L EMPLOI BEDIENUNGS- UND WARTUN- GTSANLEITUNG EL à πƒπ π πø

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06.

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06. Sommario La Royal Frigo Il sistema Qualità Tech-nica Series Vitru-tech Series Big Store Series Porte Accessori pagina 03 pagina 06 pagina 08 pagina 14 pagina 15 pagina 23 pagina 41 La Royal Frigo L attività

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner G UIA 2 ~ 7 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5 Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Procesador de alimentos multifunción Petit Gourmet...p 21 Multifunktionsgarer Petit Gourmet...p 29 Multifunctionele

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCE H G45 B

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCE H G45 B Instruction manual TUMBLE DRYER EN English,1 FR Français,49 ES Español,17 GR Ελληνικά,65 PT Português,33 GR Contents Important information, 2-3 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES INVERTER MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO, LEA ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA EL EQUIPO INSTRUCTION MANUAL INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE, READ THIS

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

GRAM COLOR KIT PRESENTAZIONE. Prodotto

GRAM COLOR KIT PRESENTAZIONE. Prodotto ITALIANO DESCRIZIONE è un kit per per la colorazione dei microrganismi, che ne permette la differenziazione in due categorie: Gram-positivi (Gram+) che si colorano in blu e Gram-negativi (Gram-), che si

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα