Ο παρών οδηγός αφορά το δικαίωμά σας για προστασία από τις διακρίσεις βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο παρών οδηγός αφορά το δικαίωμά σας για προστασία από τις διακρίσεις βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)."

Transcript

1

2

3

4 Ο παρών οδηγός αφορά το δικαίωμά σας για προστασία από τις διακρίσεις βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επεξηγεί ποια είναι ακριβώς τα δικαιώματά σας 1 και διευκρινίζει τι πρέπει να κάνετε εάν θεωρείτε ότι έχετε υποστεί διακρίσεις. Η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ εκδίδει νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η εν λόγω νομοθεσία δεν απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλες τις πτυχές του βίου αλλά σε σειρά συγκεκριμένων βασικών τομέων, όπως η απασχόληση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν το δίκαιο της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία και να το εφαρμόζουν με ορθό τρόπο. Οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας απαγορεύονται επίσης βάσει του δικαίου της ΕΕ, αλλά δεν καλύπτονται στο παρόν φυλλάδιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στη δικτυακή πύλη Η Ευρώπη σου: Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται τα δικαιώματά σας βάσει του δικαίου της ΕΕ, στο οποίο προβλέπεται μόνο το ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Τα περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν ευρύτερη προστασία από τις διακρίσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι» που ακολουθεί. 1 Οι παρούσες οδηγίες βασίζονται εν μέρει στον αναλυτικό οδηγό με τίτλο: «How to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non discrimination Directives» (Πώς να υποβάλετε καταγγελία για διακρίσεις: Οδηγός αναζήτησης ένδικων μέσων βάσει των οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων), Ιούλιος 2011, ο οποίος καταρτίστηκε για την Επιτροπή από τη Lilla Farkas, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων, και διατίθεται στη διεύθυνση:

5 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 1. Ποιοι νόμοι της ΕΕ σάς παρέχουν προστασία από διακρίσεις; Λόγοι διακρίσεων Φυλετική ή εθνοτική καταγωγή Θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικός προσανατολισμός Φύλο συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και της μητρότητας συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου Νομοθεσία της ΕΕ Οδηγία 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσον αφορά την απασχόληση) Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες) Οδηγία 79/7/ΕΟΚ για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση) 2. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που υποστώ διακρίσεις για άλλους λόγους; Μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να δικαιούστε προστασία από διακρίσεις που εισάγονται για άλλους λόγους βάσει του εθνικού δικαίου. Ελέγξτε αν το εθνικό δίκαιο στο κράτος μέλος σας παρέχει προστασία στην περίπτωση που σας αφορά. Η νομική προστασία στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου μπορεί να περιλαμβάνει διακρίσεις λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, υγείας ή φυσικών χαρακτηριστικών. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις για λόγους όπως η κοινωνική προέλευση, η γλώσσα, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η περιουσία και η γέννηση. Ωστόσο, αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της ΕΕ μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Ιθαγένεια: οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους προστατεύονται επίσης από διακρίσεις λόγω ιθαγένειας εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Το δικαίωμα υπηκόων τρίτων χωρών στην ίση μεταχείριση προστατεύεται βάσει συγκεκριμένων όρων δυνάμει της οδηγίας 2003/109/ΕΚ (επί μακρόν διαμένοντες) και ορισμένων άλλων οδηγιών. 5

6 3. Βάσει του δικαίου της ΕΕ σε ποιες καταστάσεις στη ζωή μου προστατεύομαι από τις διακρίσεις; Η προστασία που παρέχεται βάσει του δικαίου της ΕΕ καλύπτει διάφορους τομείς ανάλογα με τους λόγους των διακρίσεων. Λόγοι διακρίσεων Φυλετική ή εθνοτική καταγωγή Φύλο Θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός Τομείς στους οποίους προστατεύεστε βάσει του δικαίου της ΕΕ Πρόσβαση στην απασχόληση (πρόσληψη) Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης Επαγγελματικές συντάξεις Επαγγελματική κατάρτιση Πρόσβαση σε αυτοαπασχόληση / άλλες μορφές απασχόλησης Κοινωνική προστασία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης) Εκπαίδευση Πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης Πρόσβαση στην απασχόληση (πρόσληψη) Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης Επαγγελματικές συντάξεις Επαγγελματική κατάρτιση Πρόσβαση σε αυτοαπασχόληση / άλλες μορφές απασχόλησης Κοινωνική ασφάλιση Πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών Πρόσβαση στην απασχόληση (πρόσληψη) Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης Επαγγελματικές συντάξεις Επαγγελματική κατάρτιση Πρόσβαση σε αυτοαπασχόληση / άλλες μορφές απασχόλησης 6

7 Πολλά κράτη μέλη παρέχουν ευρύτερη προστασία στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου και απαγορεύουν επίσης τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού σε τομείς όπως τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Γνωρίστε τα δικαιώματά σας στην εργασία Προστατεύεστε από τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς του επαγγελματικού σας βίου, ήδη από το στάδιο υποβολής αίτησης για εργασία. Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας, κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται λόγω φύλου, ηλικίας, φυλετικής καταγωγής ή άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται. Δικαιούστε ισότιμη μεταχείριση σε τομείς όπως η πρόσληψη, οι συνθήκες εργασίας, η προαγωγή, η αμοιβή, η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, οι επαγγελματικές συντάξεις και η απόλυση. Για παράδειγμα, ένας εργοδότης απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενη επειδή είναι έγκυος ή να καταβάλλει στους άνδρες υψηλότερη αμοιβή από ό,τι στις γυναίκες για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Γνωρίστε τα δικαιώματά σας όταν αγοράζετε ή πωλείτε αγαθά ή υπηρεσίες Οι διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου απαγορεύονται κατά την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, είτε πρόκειται για τον δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν επιτρέπεται να σας απαγορευτεί η πρόσβαση σε εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, ξενοδοχείο κ.λπ. λόγω φύλου ή φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και δεν επιτρέπεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε υψηλότερο τίμημα για ορισμένες υπηρεσίες αποκλειστικά λόγω του φύλου σας (π.χ. σε υπηρεσίες κομμωτηρίου και ασφαλιστικές υπηρεσίες). Δεν εμπίπτουν όλες οι δραστηριότητες στις οδηγίες της ΕΕ περί ισότητας. Για παράδειγμα, ορισμένες δραστηριότητες δημόσιων αρχών (π.χ. της αστυνομίας) δεν συνιστούν «υπηρεσίες» βάσει του δικαίου της ΕΕ και, συνεπώς, η νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων δεν ισχύει για αυτές. Υπηρεσίες που δεν «παρέχονται στο κοινό» εξαιρούνται επίσης (π.χ. μια ηλικιωμένη γυναίκα που επιθυμεί να ενοικιάσει δωμάτιο στην κατοικία της μπορεί να αναζητήσει ενοικιαστή στον περιορισμένο κύκλο της οικογένειας και των γνωριμιών της ή να περιορίσει την επιλογή της σε ένα μόνο φύλο). 7

8 4. Ποια είδη διακρίσεων απαγορεύονται; Διάφορες μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, της παρενόχλησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της θυματοποίησης και της εντολής για διακριτική μεταχείριση απαγορεύονται βάσει του δικαίου της ΕΕ. Άμεσες διακρίσεις σημειώνονται στην περίπτωση που ένα πρόσωπο τυγχάνει διαφορετικής και δυσμενέστερης σε σχέση με άλλους μεταχείρισης για έναν από τους λόγους που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ. Οι ακόλουθες καταστάσεις αποτελούν παραδείγματα διακρίσεων: άρνηση πρόσληψής σας, επειδή είστε μουσουλμάνος, εβραίος, μαύρος, άνδρας ή έχετε ηλικία άνω των 35 ετών άρνηση εγγραφής του παιδιού σας σε σχολείο, επειδή είστε Ρομά απόλυση, στην περίπτωση που ο εργοδότης, επειδή αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πρέπει να μειώσει τον αριθμό των μελών του προσωπικού του, επιλέγει μόνον άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών άρνηση κτηματομεσίτη να σας μισθώσει κατοικία λόγω του χρώματος του δέρματος ή του φύλου σας. Έμμεσες διακρίσεις σημειώνονται όταν μια πρακτική, μια πολιτική ή ένας κανόνας που ισχύει για όλους έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις για ορισμένους ανθρώπους σε σύγκριση με άλλους. Ορισμένα μέτρα μπορεί εκ πρώτης όψεως να δείχνουν ουδέτερα αλλά, εντούτοις, να εισάγουν διακρίσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Για παράδειγμα: η απαίτηση να είναι σε θέση οι εργαζόμενοι σε ένα σούπερ μάρκετ ή συνεδριακό κέντρο να ασκούν τα καθήκοντά τους όρθιοι θα μπορούσε αδίκως να αποκλείει ορισμένους αιτούντες με αναπηρία. Ορισμένοι ενδυματολογικοί κώδικες θα μπορούσαν να αποκλείουν αιτούντες από εθνοτικές μειονότητες ή θρησκευτικές ομάδες. Ορισμένες σωματικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να αποκλείουν τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους ή τους αιτούντες με αναπηρία. Δεν έχει σημασία αν η διάκριση είναι σκόπιμη ή όχι. Τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα για την απόδειξη των έμμεσων διακρίσεων. Για παράδειγμα, τυχόν κανόνες που δεν είναι ευνοϊκοί για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης μπορούν να εισάγουν έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, δεδομένου ότι περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες τείνουν να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι έμμεσες διακρίσεις μπορεί να είναι αιτιολογημένες σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν: η πρακτική, η πολιτική ή ο κανόνας βασίζεται σε εύλογο λόγο ή στόχο, και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία. Αυτό καλείται «αντικειμενική αιτιολόγηση» και αξιολογείται για κάθε περίπτωση χωριστά. Η παρενόχληση είναι ανεπιθύμητη συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ενός προσώπου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν είστε ομοφυλόφιλος και ο προϊστάμενος και οι συνάδελφοί σας λένε συχνά ομοφοβικά ανέκδοτα και ανταλλάσσουν ομοφοβικά ηλεκτρονικά μηνύματα, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί παρενόχληση και συνεπώς διάκριση. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική ή μη λεκτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν ο προϊστάμενός σας ή ένας από τους συναδέλφους σας σας ασκεί σωματική παρενόχληση, σας δείχνει εικόνες ή φωτογραφίες σεξουαλικής φύσης ή σας στέλνει σεξουαλικά ή ανάρμοστα ηλεκτρονικά μηνύματα ή γραπτά μηνύματα. 8

9 Θυματοποίηση σημειώνεται όταν κάποιος σας μεταχειρίζεται άσχημα επειδή καταγγείλατε ή βοηθήσατε κάποιον άλλο να καταγγείλει διάκριση. Για παράδειγμα, εάν απολυθείτε ή δεν λάβετε προαγωγή επειδή υποβάλατε καταγγελία κατά του προϊσταμένου σας για διακρίσεις ή καταθέσατε ως μάρτυρας σε υπόθεση διακρίσεων, αυτό συνιστά θυματοποίηση. Η εντολή για διακριτική μεταχείριση αποτελεί επίσης μορφή διακρίσεων. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που δίνει εντολή στα μέλη του προσωπικού του να αρνούνται την είσοδο σε άτομα μιας συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής ομάδας, ή εργοδότης που ζητεί από εταιρεία προσωρινής απασχόλησης να στέλνει μόνο γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 ετών. 5. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τους «προστατευόμενους» λόγους; Ναι, το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από τη γενική απαγόρευση. Στον τομέα της απασχόλησης ισχύει γενική εξαίρεση σε περίπτωση που για μια ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα είναι αναγκαία μια συγκεκριμένη απαίτηση. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος κάστινγκ μπορεί για έναν ρόλο σε μια ταινία να θέλει έναν ηθοποιό συγκεκριμένης φυλετικής καταγωγής. Ομοίως, μπορεί να απαιτηθεί από τους ιερείς να ασπάζονται την πίστη των θρησκευτικών τους κοινοτήτων. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν επιτρέπει στις εκκλησίες ή σε άλλες θρησκευτικές οργανώσεις να επιβάλλουν θρησκευτικής φύσεως απαιτήσεις για την πρόσληψη ατόμων των οποίων οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις δεν είναι άμεσα συναφείς με τις δραστηριότητές τους (όπως καθαριστές ή κηπουροί). Η παροχή αγαθών και υπηρεσιών αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε άτομα του ενός φύλου επιτρέπεται επίσης υπό όρους. Για παράδειγμα, οι κλινικές μπορούν να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε εγκύους. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, εάν αυτό είναι κατάλληλο και αναγκαίο για την επίτευξη εύλογων στόχων που άπτονται της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, βάσει ορισμένων όρων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη λήξη σύμβασης εργασίας μόλις οι εργαζόμενοι φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία ιδίως αν έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες ή πολιτικές που αποτρέπουν ή αντισταθμίζουν τυχόν μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό είναι γνωστό ως «θετική δράση». Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να τίθενται στόχοι για τους εργοδότες σχετικά με την απασχόληση ατόμων με αναπηρία ή την ύπαρξη περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, εάν υποεκπροσωπούνται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών. Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν ειδικούς κανόνες όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις ούτως ώστε να επιτρέπεται διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας και αναπηρίας. 9

10 6. Είναι όλοι στην ΕΕ υποχρεωμένοι να σέβονται την απαγόρευση των διακρίσεων; Ναι. Ιδιώτες, εταιρείες όλων των μεγεθών (συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ), ενώσεις, τοπικές αρχές, η κυβέρνηση και κάθε άλλος οργανισμός τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να συμμορφώνονται με την απαγόρευση των διακρίσεων. 7. Προστατεύονται όλοι στην ΕΕ από τις διακρίσεις; Ναι. Η νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων προστατεύει τους πάντες στην ΕΕ, όχι μόνο τους πολίτες της. Ωστόσο, καλύπτει μόνο τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Για παράδειγμα, οι μετανάστες από τρίτες χώρες δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής, της ηλικίας ή του φύλου τους στον χώρο εργασίας. Η νομοθεσία δεν καλύπτει διαφορές ως προς τη μεταχείριση που απορρέουν από το γεγονός ότι κάποιος δεν είναι πολίτης της ΕΕ, για παράδειγμα διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά την είσοδο και τη διαμονή σε χώρα της ΕΕ. 8. Η προστασία που μου παρέχεται βασίζεται μόνο στα δικά μου χαρακτηριστικά; Όχι, προστατεύεστε επίσης από διακρίσεις λόγω σχέσης. Αυτό περιλαμβάνει μια κατάσταση κατά την οποία αντιμετωπίζετε κακή μεταχείριση λόγω της σχέσης σας με κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, αν πέσετε θύμα διάκρισης ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας επειδή χρειάζεστε περισσότερες ημέρες άδειας για να φροντίσετε το παιδί σας που πάσχει από αναπηρία. Απαγορεύονται επίσης οι διακρίσεις βάσει υποθέσεων ή αντιλήψεων. Για παράδειγμα, εάν δεν σας προσφέρουν μια θέση εργασίας επειδή ο εργοδότης σας θεωρεί εσφαλμένα ότι είστε ομοφυλόφιλος ή μουσουλμάνος. 9. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που είμαι άτομο με αναπηρία και ο εργοδότης μου πρέπει να προβεί σε αλλαγές στον χώρο εργασίας ώστε να είμαι σε θέση να εργαστώ; Εάν είστε άτομο με αναπηρία, ο εργοδότης ή ο μελλοντικός εργοδότης σας πρέπει να προβεί σε εύλογες αλλαγές στον χώρο εργασίας σας ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε την εργασία σας. Με τον όρο «εύλογες» νοείται, για παράδειγμα, ότι οι αλλαγές δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά δαπανηρές σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης, ούτε να παραβιάζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Αρχικά, θα πρέπει να συζητήσετε τις ανάγκες σας με τον εργοδότη σας, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει καν τις υποχρεώσεις του. Το κατά πόσον ορισμένες αλλαγές είναι εύλογες συνιστά απόφαση που μπορεί να λαμβάνεται μόνο κατά περίπτωση. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με οργάνωση που προάγει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για περαιτέρω συμβουλές και στήριξη. 10

11 Μάθετε τα δικαιώματά σας δικαίωμα σε εύλογη προσαρμογή στην απασχόληση Οι εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σας ως εργαζομένου με αναπηρία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ειδικού χώρου στάθμευσης, προσβάσιμου χώρου εργασίας ή ειδικά προσαρμοσμένου εξοπλισμού. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι απαραίτητο να είναι υλικές. Εξαρτώνται από τις ανάγκες σας και μπορεί να αφορούν τις ώρες εργασίας ή τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα καθήκοντά σας. Η αίτησή σας για πρόσληψη δεν επιτρέπεται να απορριφθεί με την αιτιολογία ότι ο εργοδότης σας θα πρέπει να προβεί σε εύλογες προσαρμογές ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε την εργασία σας. 11

12 2. Με ποιον τρόπο μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας; 10. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει εάν αντιμετωπίζω διακρίσεις; Εάν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι έχετε υποστεί διάκριση, μπορείτε να αναζητήσετε συμβουλές και βοήθεια από οργανισμούς, όπως φορείς ισότητας, συνδικαλιστικές ενώσεις ή ΜΚΟ. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την ορθή επιβολή του. Πρέπει να εγγυώνται τα δικαιώματά σας βάσει του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο. Το δίκαιο της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη τη σύσταση εθνικών φορέων ισότητας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και φύλου. Οι εν λόγω φορείς παρέχουν ανεξάρτητη βοήθεια στα θύματα διακρίσεων. Στην πράξη, στα περισσότερα κράτη μέλη οι εθνικοί φορείς ισότητας καλύπτουν επίσης τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό βάσει του εθνικού δικαίου. Σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν επίσης την ιθαγένεια, τη γλώσσα ή τα πολιτικά φρονήματα. Ορισμένοι εθνικοί φορείς ισότητας μπορούν επίσης να σας παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να υποβάλετε καταγγελία ή ακόμη και να εξετάσουν οι ίδιοι την υπόθεσή σας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο του φορέα ισότητας της χώρας σας που περιλαμβάνεται στην ενότητα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι» κατωτέρω. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τη βοήθεια που προσφέρουν. Σε πολλά κράτη μέλη, συνδικαλιστικές ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια σε θύματα διακρίσεων. Βάσει του δικαίου της ΕΕ, οι οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον στον τομέα της ισότητας έχουν δικαίωμα να παρέχουν στήριξη στα θύματα σε υποθέσεις διακρίσεων και σε πολλά κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες εξ ονόματος ιδιώτη ή για τη στήριξή του. 11. Εάν πέσω θύμα διάκρισης, πρέπει να το καταγγείλω; Ναι. Μόνον εάν υποβάλετε καταγγελία θα μπορέσετε να λάβετε αποζημίωση ή δήλωση ότι υπήρξατε θύμα διάκρισης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν σαφή χρονικά όρια για την υποβολή καταγγελίας για διακρίσεις. Η υποβολή καταγγελίας θα βοηθήσει επίσης και άλλους αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις διακρίσεις και μεταβάλλοντας συμπεριφορές. Για να υπάρξει πραγματική αλλαγή συχνά απαιτείται μεγάλος αριθμός υποθέσεων. 12

13 12. Ποιος χειρίζεται την καταγγελία μου; Αυτό εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου υποβάλλετε την καταγγελία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, συμβουλευθείτε τις εθνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (βλέπε ερώτηση 10). 13. Πώς υποβάλλω καταγγελία εάν η χώρα μου δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ; Εάν καταγγείλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αν από την καταγγελία σας προκύπτει ότι το κράτος μέλος δεν εφαρμόζει ορθώς το δίκαιο της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, μπορεί να αποφασίσει να κινηθεί νομικά κατά του εν λόγω κράτους μέλους παραπέμποντάς το στο Δικαστήριο της ΕΕ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες υποθέσεις μεταξύ θυμάτων διακρίσεων και των εργοδοτών τους, παρόχων υπηρεσιών ή δημόσιων αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει δήλωση ότι σημειώθηκε διάκριση και δεν μπορεί να δώσει εντολή σε κράτος μέλος, εταιρεία ή ιδιώτη να σας αποζημιώσει. Η καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποκαθιστά την άσκηση των δικαιωμάτων σας μέσω εθνικών αρχών και δικαστηρίων. 14. Πώς αποδεικνύω ότι έπεσα θύμα διακρίσεων; Εάν έχετε λόγο να θεωρείτε ότι έχετε τύχει διαφορετικής μεταχείρισης λόγω της αναπηρίας, της ηλικίας, της εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεών σας, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή του φύλου σας, θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία που μπορείτε να βρείτε για να υποστηρίξετε τον ισχυρισμό σας, π.χ. επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα έγγραφα. Θα ήταν σκόπιμο να τηρείτε αρχείο των σχετικών συζητήσεων ή συμβάντων και να ελέγξετε με ποιον τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έγγραφα που ενδέχεται να χρειάζεστε αλλά δεν διαθέτετε. Για παράδειγμα, εάν η καταγγελία σας αφορά το γεγονός ότι επρόκειτο να σας προσφερθεί μια θέση εργασίας ή έστω συνέντευξη για τη θέση αυτή αλλά ότι αυτό δεν συνέβη λόγω του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας ή της φυλετικής ή εθνοτικής σας καταγωγής, είναι ενδεχομένως χρήσιμο να διαθέτετε πληροφορίες από τον εργοδότη σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζει κατά την επιλογή των υποψηφίων. Ο εθνικός φορέας ισότητας της χώρας σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες ή ενδέχεται να υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να τις λάβετε. Θα πρέπει να αναζητήσετε συμβουλές από τον εθνικό φορέα ισότητας της χώρας σας ή από συνδικαλιστική ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας. 13

14 Κατά την υποβολή καταγγελίας για διάκριση πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε υποστεί άδικη μεταχείριση και ότι ο λόγος για αυτό είναι το φύλο, η ηλικία, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία ή η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας. Πρέπει απλώς να αποδείξετε ότι σημειώθηκαν πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη διάκρισης. Στη συνέχεια, αποτελεί ευθύνη του εργοδότη, του προσώπου ή του οργανισμού κατά του οποίου υποβάλατε την καταγγελία να αποδείξει ότι δεν υπήρξε διάκριση. Πρόκειται για τη λεγόμενη «αντιστροφή του βάρους της απόδειξης» και αποτελεί κανόνα του δικαίου της ΕΕ που καθιστά απλούστερη την υποβολή καταγγελιών από τα θύματα διακρίσεων. 15. Μπορώ να υποβάλω καταγγελία για διάκριση σε βάρος τρίτου; Εάν η καταγγελία σας αφορά μια συγκεκριμένη μεμονωμένη περίπτωση, πρέπει να την υποβάλετε σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Ο εθνικός σας φορέας ισότητας, η αντίστοιχη συνδικαλιστική ένωση ή μια ΜΚΟ μπορεί να σας παράσχει συμβουλές σχετικά με το αν μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ακόμη και αν δεν είστε το άμεσα θιγόμενο μέρος. Εάν υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε με το δίκαιο της ΕΕ, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι θίγεστε άμεσα από το πρόβλημα. 16. Ποιες μέθοδοι διατίθενται για την εξεύρεση λύσης; Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν οι υποθέσεις διακρίσεων εξετάζονται σε ποινικό, αστικό ή διοικητικό επίπεδο. Ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν την επιλογή της διαμεσολάβησης. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εσάς και τον εργοδότη σας. Εάν παρέχονται διάφορες επιλογές, πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη για εσάς. Εάν δεν επιθυμείτε να αναμένετε το αποτέλεσμα δυνητικά χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, μπορείτε να επιλέξετε τη λύση της διαμεσολάβησης (εάν διατίθεται βάσει του εθνικού σας δικαίου) η οποία είναι συνήθως ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Διαφορετικά, μπορείτε να αποφασίσετε να κινήσετε νομική διαδικασία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να μην μπορείτε πλέον να λάβετε αποζημίωση λόγω καθυστερημένης υποβολής της προσφυγής σας. Ο εθνικός φορέας ισότητας, η σχετική συνδικαλιστική ένωση ή μια ΜΚΟ μπορούν να σας παράσχουν περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες. 14

15 17. Ποιες είναι οι λύσεις; Μπορώ να λάβω αποζημίωση; Μπορώ να επιστρέψω στη θέση εργασίας μου εάν απολύθηκα λόγω διακρίσεων; Το δίκαιο της ΕΕ δεν αναφέρει ποια αποζημίωση ή άλλα μέτρα αποκατάστασης πρέπει να είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη. Αναφέρει μόνο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές και να διασφαλίζουν ότι είναι εφικτή η παραπομπή μιας υπόθεσης στο δικαστήριο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του δικαίου της ΕΕ. Θα πρέπει να ελέγξετε ποια μέτρα αποκατάστασης είναι διαθέσιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας σας. Ο εθνικός φορέας ισότητας, η συνδικαλιστική ένωση ή μια ΜΚΟ μπορούν να σας παράσχουν περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδεχομένως μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση απόφασης από δικαστήριο ή φορέα ισότητας ότι σημειώθηκε διάκριση. Δικαιούστε ενδεχομένως να ζητήσετε αποζημίωση, επανένταξη σε θέση εργασίας ή έκδοση εντολής που υποχρεώνει το πρόσωπο ή τον οργανισμό που εισήγαγε τη διάκριση να αναλάβει ειδική δράση. Για παράδειγμα, δικαστήριο ή εθνικός φορέας ισότητας δύναται να ζητήσει από εργοδότη να αλλάξει μια πολιτική προσλήψεων που εισάγει διακρίσεις. 18. Τι ποσό θα πρέπει να καταβάλω για την υποβολή καταγγελίας; Εάν θέλετε να επιχειρήσετε να επιλύσετε το ζήτημα ανεπίσημα, για παράδειγμα γράφοντας στο πρόσωπο ή στον οργανισμό που εισήγαγε τη διάκριση εις βάρος σας, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα επιβαρυνθείτε με δικαστικά έξοδα. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον δικαστηρίου, τα έξοδα που θα σας βαρύνουν για τις εθνικές διαδικασίες εξαρτώνται από το εθνικό νομικό σας σύστημα. Ενδέχεται να υπάρχουν λιγότερο δαπανηρές ή και δωρεάν εναλλακτικές λύσεις, όπως η διαμεσολάβηση. Ζητήστε εγκαίρως να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σε δικαστική συνδρομή και για τη δυνατότητα παροχής άλλων νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης. Για παράδειγμα, μπορεί να διατίθενται δωρεάν συμβουλές και συνδρομή από φορείς ισότητας, συνδικαλιστικές ενώσεις, ΜΚΟ ή φοιτητές νομικής. 15

16 Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, «Αντιμετώπιση των διακρίσεων»: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, «Ισότητα των φύλων»: equality/index_el.htm Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, «Θεμελιώδη δικαιώματα»: rights/index_el.htm Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ»: eu law/index_el.htm Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ισότητας (European Network of Equality Bodies Equinet): Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την προσφυγή στο Δικαστήριο: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους για ισότιμη μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε ορισμένους βασικούς τομείς: affairs/what we do/policies/immigration/long term residents/index_en.htm Εθνικοί φορείς ισότητας: Αυστρία: Διαμεσολαβητής για θέματα Ισότιμης Μεταχείρισης: Βέλγιο: Κέντρο Ίσων Ευκαιριών και Αντιμετώπισης του Ρατσισμού: Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών: iefh.belgium.be/ Βουλγαρία: Επιτροπή Προστασίας έναντι των Διακρίσεων (CPD): nondiscrimination.com Κροατία: Γραφείο του Διαμεσολαβητή: Κύπρος: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως: discrimination.gov.cy Τσεχική Δημοκρατία: Γραφείο Δημόσιου Συνήγορου για τα Δικαιώματα: Δανία: Ινστιτούτο της Δανίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Συμβούλιο Ισότιμης Μεταχείρισης: Εσθονία: Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης: Φινλανδία: Διαμεσολαβητής για τις Μειονότητες: Διαμεσολαβητής για την Ισότητα: arvo.fi Γαλλία: Φορέας για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων: 16

17 Γερμανία: Ομοσπονδιακός Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων (FADA): ή anti discrimination agency.com Ελλάδα: Συνήγορος του Πολίτη: Ουγγαρία: Αρχή Ίσης Μεταχείρισης: Γραφείο Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ιρλανδία: Αρχή Ισότητας: Ιταλία: Εθνική Υπηρεσία κατά των Φυλετικών Διακρίσεων (UNAR): Λετονία: Γραφείο του Διαμεσολαβητή: Λιθουανία: Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τις Ίσες Ευκαιρίες: Λουξεμβούργο: Κέντρο για την Ισότιμη Μεταχείριση: Μάλτα: Εθνική Επιτροπή για την Προώθηση της Ισότητας (NCPE): Κάτω Χώρες: Ινστιτούτο των Κάτω Χωρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Πολωνία: Φορέας Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Πορτογαλία: Επιτροπή Μετανάστευσης και Διαπολιτισμικού Διαλόγου ACIDI: Επιτροπή Δικαιωμάτων του Πολίτη και Ισότητας των Φύλων CIG: Επιτροπή Ισότητας στην Εργασία και την Απασχόληση CITE: Ρουμανία: Εθνικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων (CNCD): Σλοβακία: Εθνικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Σλοβενία: Συνήγορος για την Αρχή της Ισότητας: Ισπανία: Συμβούλιο Φυλετικής και Εθνοτικής Ισότητας: Σουηδία: Διαμεσολαβητής για Θέματα Ισότητας: Ηνωμένο Βασίλειο: Μεγάλη Βρετανία: Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC): Βόρεια Ιρλανδία: Επιτροπή Ισότητας Βόρειας Ιρλανδίας: 17

18

19

20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.10.2013 2013/2183(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PAL_Roma_Questionnarie_Greek

PAL_Roma_Questionnarie_Greek PAL_Roma_Questionnarie_Greek Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το έργο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και του αντι-αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ» (PAL)με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Γούλας δικηγόρος, Δ.Ν. Ερευνητής Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Εντεταλμένος διδασκαλίας (π.δ. 407/80) στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

Δημήτρης Γούλας δικηγόρος, Δ.Ν. Ερευνητής Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Εντεταλμένος διδασκαλίας (π.δ. 407/80) στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. Δημήτρης Γούλας δικηγόρος, Δ.Ν. Ερευνητής Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Εντεταλμένος διδασκαλίας (π.δ. 407/80) στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 8.11.2018 Πολλαπλότητα των πηγών Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN

NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Όνομα Ηλεκτρονική διεύθυνση Εισαγωγή 1

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ένδικα μέσα και κυρώσεις σε υποθέσεις διακρίσεων: ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα

Ένδικα μέσα και κυρώσεις σε υποθέσεις διακρίσεων: ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα Ένδικα μέσα και κυρώσεις σε υποθέσεις διακρίσεων: ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κατά των Διακρίσεων Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Θεσσαλονίκη, 09 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 SEC(2008) 2181 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα διαλόγου για νέους

Προγράμματα διαλόγου για νέους Προγράμματα διαλόγου για νέους Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης; Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

: Trier (Germany) : The fight against discrimination Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

: Trier (Germany) : The fight against discrimination Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 26 και 27/11/2007 Τίτλος Σεµιναρίου : The fight against discrimination Συµµετοχή : Ισιδώρα Παπαφράγκου Πρόεδρος Εφετών. Σχόλια Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0207 EL 05.10.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ------------------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Όνομα Ηλεκτρονική διεύθυνση Εισαγωγή 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Επικαιροποιημένη έκδοση Αθήνα Μάρτιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/113/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 Συντονισμένη δράση για την επιβολή της νομοθεσίας οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών στους δικτυακούς τόπους εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ SOLVIT? ΤΟ SOLVIT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ SOLVIT? ΤΟ SOLVIT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ SOLVIT? Η διαβίωση, η εργασία ή οι σπουδές σε οποιαδήποτε χώρα της επιλογής σας στην ΕΕ αποτελεί βασικό δικαίωμα. Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης το δικαίωμα να εγκαθίστανται, να παρέχουν υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χώρες με κυριαρχία κλαδικών διακλαδικών ΣΣΕ. Χώρες με κυριαρχία Επιχειρησιακών ΣΣΕ

Χώρες με κυριαρχία κλαδικών διακλαδικών ΣΣΕ. Χώρες με κυριαρχία Επιχειρησιακών ΣΣΕ σύναψης των ώρες με ενιαίο ώρες με ώρες με ανάμεσα στο δια/ Αυστρία ΝΑΙ Βέλγιο ΝΑΙ Βουλγαρία ΝΑΙ Κυριαρχία κλαδικής. Η επιχειρησιακή διαπραγμάτευση περιορίζεται σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Τριαδικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά Αποτελέσματα ανά κράτος μέλος Ελλάδα (Περίοδος αναφοράς: 2015) Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Έλλειμμα μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο: 0,7%

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ.: οικ /499

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ.: οικ /499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA(2009)0211 Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού *

P6_TA(2009)0211 Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * P6_TA(2009)0211 Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10449/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0431 (APP) LIMITE

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10449/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0431 (APP) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 202 (OR. en) 0449/2 Διοργανικός φάκελος: 20/043 (APP) LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα;

Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου; Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Αρχή Ισότητας συστάθηκε το 2004 και λειτουργεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 176 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Επίσημη Κοινότητας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 58(Ι) του 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο:

Αριθµός 58(Ι) του 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3828, 31.3.2004 Ν. 58(Ι)/2004 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2010 (OR. en) 17279/3/09 REV 3. Διοργανικός φάκελος: 2008/0192 (COD) SOC 762 CODEC 1426

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2010 (OR. en) 17279/3/09 REV 3. Διοργανικός φάκελος: 2008/0192 (COD) SOC 762 CODEC 1426 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 SOC 762 CODEC 1426 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση MARKT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT" Εισαγωγή Αρχική παρατήρηση: Το παρακάτω έγγραφο συντάχθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά Αποτελέσματα ανά κράτος μέλος Κύπρος (Περίοδος αναφοράς: 2015) Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Έλλειμμα μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο: 0,7%

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 15.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece FL - Companies engaged in online activities EL A Πουλάει η εταιρεία σας μέσω ίντερνετ ή/και χρησιμοποιεί συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κουίζ για το μισθολογικό. χάσμα μεταξύ των δυο. φύλων. Καλωσορίσατε στο κουίζ για το μισθολογικό. φύλων!

Κουίζ για το μισθολογικό. χάσμα μεταξύ των δυο. φύλων. Καλωσορίσατε στο κουίζ για το μισθολογικό. φύλων! Αυτό το σύντομο κουίζ χρησιμοποιεί ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να εξηγήσει τα αίτια και τον αντίκτυπο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δυο φύλων στην ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για το πού

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.6.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0142/2006 του Βασιλείου Κατσούλη, γερµανικής ιθαγένειας, σχετικά µε διακρίσεις εις βάρος ατόµων µε αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν συνεχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εφαρμογή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27 ης Νοεμβρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.11.2008 2008/0140(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Ισότητα

Το Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Ισότητα Το Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Ισότητα ERA Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου Νοέμβριος 2018 Θεσσαλονίκη Δρ. Πάνος Καποτάς Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ Επισκόπηση Παρουσίασης 1. Ορολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Δημήτριος Γ. Γούλας Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. dgoulas@gmail.com Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες στην ΕΕ, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

A8-0392/328. Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης

A8-0392/328. Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί ενωσιακός δεσμευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα