Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους."

Transcript

1 Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα στιγμή ενεργούμε νόμιμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία είναι παράνομη ή άδικη. 3. Ενημερώστε όλο το σχετικό προσωπικό για το συγκεκριμένο θέμα 4. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που διενεργεί οποιαδήποτε συνέντευξη ή επιλογή προσωπικού, εκπαιδευόμενων, σπουδαστών ή άλλων είναι ενήμεροι για την πολιτική Ίσων ευκαιριών. 5. Βεβαιωθείτε ότι ευκαιρίες για κατάρτιση και ανάπτυξη δίνονται βάση αναγκών. 6. Αναπτύξτε νοοτροπία όπου τα ζητήματα της ισότητας των ευκαιριών δεν θεωρούνται ως απλά συμβατικά ή νομικά θέματα, αλλά συμβαδίζουν με το πνεύμα της εταιρείας. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 7. Εξετάστε το ενδεχόμενο διαφήμισης σε τύπο απευθυμνόμενο σε μειονότητες. 8. Σχεδιάστε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και τις προδιαγραφές για νέο προσωπικό αποφεύγοντας τις επιλογές με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία (αν είναι κάτω από την ηλικία συνταξιοδότησης), τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, και τις πολιτικές απόψεις. Πρόλογος Από την ίδρυσή της, η Bloomsbury International έχει δεσμευτεί στο να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους και τους σπουδαστές της. Αυτή η έκδοση της πολιτικής της σχολής είναι το αποτέλεσμα πολύ λεπτομερής εργασίας από τη σχολή και αντιπροσωπεύει τη δημόσια δήλωσή της συνεχούς δέσμευσής μας. Θα υποστηρίξουμε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας που υπόκεινται σε διακρίσεις ή παρενόχληση και δεν θα ανεχθούμε πράξεις διακρίσεων, παρενόχλησης ή εκφοβισμού οπουδήποτε στη Σχολή. Η επίτευξη της αποστολής μας απαιτεί ουσιαστικά ότι κανείς δεν θα πρέπει να στερείται την δίκαιη ευκαιρία επιτυχίας τους από τις ενέργειες των άλλων. Έχουμε όλοι την ευθύνη να εξασφαλίσουμε ώστε αυτή η πολιτική να υλοποιηθεί και να προσπαθήσουμε και να επιτύχουμε την ισότητα των ευκαιριών σε όλο το σχολείο. 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. 1.2 Η σχολική κοινότητα περιλαμβάνεται από τους σπουδαστές, το προσωπικό και τις οικογένειες υποδοχής. Η Σχολή απαιτεί από όλα τα μέλη της να συμπεριφερόνται στους άλλους δίκαια και με σεβασμό και να επιδείκνυουν διαφάνεια και ειλικρίνεια στις σχέσεις τους με τους άλλους. 1.3 Η Σχολή έχει ως στόχο να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι σπουδαστές και το προσωπικό να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη (εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ρητά) την εθνοτική καταγωγή τους, το χρώμα ή την εθνική καταγωγή, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση ή οικογενειακή συνθήκες, αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή δραστηριότητες, ποινικό μητρώο, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή άλλες άσχετες διάκρισεις.

2 1.4 Η Σχολή αναγνωρίζει νόμιμες υποχρεώσεις που υπέχει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκει την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, είτε άμεσες ή έμμεσες (βλέπε Παράρτημα Α για μια σύνοψη των βασικών στοιχείων της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων) 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Εθνότητας. Χρώματος ή Εθνικής προέλευσης Η Σχολή έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω εθνικότητας, χρώματος ή εθνικής καταγωγής και την αντιμετώπιση ρατσιστικών στάσεων και συμπεριφορών. Έχει δεσμευτεί σε μια στρατηγική θετικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί φυλετικών σχέσεων, να αύξησει την εκπροσώπησει, όσων έως τώρα δεν εκπροσωπούνταν, εθνοτικών ομάδων στο εργατικό δυναμικό και στο σώμα των σπουδαστών. 2.2 Φύλο, οικογενειακή κατάσταση και οικογενειακές συνθήκες Η Σχολή έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική για την εξάλειψη των παράνομων διακρίσεων με βάση το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση ή οικογενειακών συνθηκών, και για την αύξηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και για τους σπουδαστές και το προσωπικό της. 2.3 Αναπηρίες και Μαθησιακές Δυσκολίες Η Σχολή έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη θετικών πολιτικών για την απασχόληση σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών δυνατοτήτων για σπουδαστές με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα σε όλες τις μαθησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες που προσφέρονται εντός της Σχολής. 2.4 Ποινικό Μητρώο Η Σχολή είναι δεσμευμένη να εκπληρώσει τις νόμιμες αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της αποκατάστασης των υποδίκων Πράξη (1974) και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι κανένας υποψήφιος εργαζόμενος ή εν δυνάμει σπουδαστής είναι άδικα μειονεκτική θέση λόγο του ποινικού μητρώου τους. 2.5 Μέλος και δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργάνων Η Σχολή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι κανένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στην απασχόληση, επειδή αυτός / αυτή είναι, ή δεν είναι, μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. 2.6 Ηλικία Η σχολή πιστεύει ότι η προκατάληψη και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας («ηλικιακό ρατσισμό») δεν έχουν καμία θέση σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις στην απασχόληση λόγω ηλικίας, υπόκεινται στο κανονικό καθεστώς για τους εργαζόμενους να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 65 ετών. Η Σχολή δεν θα κάνει διακρίσεις εναντίον των σπουδαστών για λόγους ηλικίας, εκτός εάν η ηλικία είναι εγκεκριμένο κριτήριο για την είσοδο τους σε συγκεκριμένη σειρά μάθημα. 2.7 Κοινωνιο-οικονομικό Υπόβαθρο Η Σχολή αντλεί φοιτητές και προσωπικό από πολλά διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι κανένα από τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι άδικα σε μειονεκτική θέση λόγω του κοινωνικού ή οικονομικού τους υπόβαθρου.

3 2.8 Θρησκευτικές και Πολιτικές Πεποιθήσεις Η Σχολή πιστεύει ότι οι νόμιμες, ιδιωτικές, προτιμήσεις, για οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας ή της πολιτικής, είναι ένα θέμα για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αποφάσεις της σχετικά με την απασχόληση ή τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 2.9 Σεξουαλικός Προσανατολισμός Η σχολή πιστεύει ότι η νόμιμος σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ένα θέμα για τον ενδιαφερόμενο και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις αποφάσεις που αφορούν την απασχόληση και την εκπαίδευση του. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανένα από τα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν θα υποφέρει από τις διακρίσεις, ως αποτέλεσμα των στερεοτύπων ή της ομοφοβίας, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. 3. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.1 Η Σχολή έχει την ευθύνη για την πολιτική ίσων ευκαιριών και για την εξασφάλιση ότι όλες οι πολιτικές και διαδικασίες στη σχολή είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές διατάξεις και την προώθηση ορθών πρακτικών. 3.2 Συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της πολιτικής βαρύνει τον Γενικό Διευθυντή 3.3 Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πολιτική, στον τομέα εργασίας τους, ανά πάσα στιγμή. 3.4 Είναι καθήκον όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου και της παρούσας Πολιτικής. Κάθε άτομο αναμένεται να ασκεί προσωπική ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της δραστηριότητας τους. Κανένα μέλος της σχολικής κοινότητας δεν θα πρέπει να αγνοήσει, να ανέχεται ή να συνεργεί με πράξεις διακρίσεων. 4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 4.1 Πρόσληψη και Επιλογή των Σπουδαστών Η Σχολή προσπαθεί μέσω της εφαρμογής της πολιτικής ίσων ευκαιριών της να εξασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι σπουδαστές δεν διακρίνονται για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο πλαίσιο των γενικών αρχών. Πρότυπα προσλήψεων σε ολόκληρη τη σχολή θα πρέπει να αναθεωρούνται και η πρόσληψη των υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων σε συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να ενθαρρύνονται. 4.2 Επαγωγή Σπουδαστών Κατά την επαγωγή τους όλοι οι σπουδαστές θα πληροφορηθούν για την Πολιτική Ίσων Ευκαιριών σε σχέση με τα δικαιώματα και της ευθύνες τους και τι πράξεις πρέπει να λάβουν στην περίπτωση άνισης μεταχείρησης.

4 4.3 Υποστήριξη Σπουδαστή Όλοι οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη συμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες 4.4 Συμβουλές, Καθοδήγηση και Πρόνοια. Οι σπουδαστές και οι υποψήφιοι σπουδαστές θα παρέχονται με την κατάλληλη πρόσβαση σε συμβουλες, καθοδήγηση και πρόνοια καθώς υποστήριξη για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 4.5 Διδακτέα ύλη και Αξιολόγηση Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, η σχολή θα προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι και η διδακτέα ύλη και η αξιολόγηση θα αντιπροσωπεύει την εθνοτική πολυμορφία, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις παραδόσεις των διαφόρων ομάδων στην κοινότητά μας. Οι τεχνικές διαχείρισης του σπουδαστή θα αναγνωρίζουν την πολυμορφία και θα αποφεύγουν τα στερεότυπα των υποθέσεων. Όλοι οι σπουδαστές θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία της μάθησης. 4.6 Πειθαρχία και Διαμαρτυρίες Η σχολή θα εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες της πειθαρχίας και της διαμαρτυρίας συμμορφώνονται με το νόμο σχετικά με τις διακρίσεις. Ειδική προσοχή θα δίνεται στο να εξασφαλίζει ότι κανείς σπουδαστής δε βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω δυσκολιών επικοινωνίας. 5. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.1 Η Σχολή έχει δεσμευτεί για τη διατήρηση ενός εργασιακού και μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό και τους σπουδαστές να συμμετέχουν πλήρως και σε ισότιμη βάση στη ζωή της σχολής. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε, στο βαθμό που είναι εφικτό, όλα τα τμήματα της Σχολής να είναι φιλόξενα, προσβάσιμα και ασφαλή για όλα τα μέλη και ή προσεχώς μέλη της σχολικής κοινότητας. 5.2 Κατά το σχεδιασμό της διαμονής και των πόρων της στρατηγικής, η Σχολή θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των ομάδων που αναφέρονται στο πλαίσιο των γενικών αρχών. 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6.1 Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής που καλύπτει όλες τις μορφές των εσωτερικών, εξωτερικών, γραπτών, οπτικών και λεκτικών επικοινωνιών, η Σχολή θα: Προάγει την χρήση θετικών, μη στερεοτυπικών προτύπων όλων των ομάδων που αναφέρονται στις γενικές αρχές Δείχνει σεβασμό σε όλα τα πρόσωπα και ευαισθησία σε όλες τις ατομικές τους ανάγκες Αποφεύγει τη χρήση ακατάλληλης γλώσσας ή εικόνων οι οποίες μπορεί να συνιστούν έμμεση διάκριση Δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα μέλη της Σχολικής κοινότητας θα αισθάνονται χρήσιμα και θα εκτιμούνται κατάλληλα

5 7. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.1 Όλοι οι χρήστες των σχολικών εγκαταστάσεων (π.χ. όσοι μισθώνουν τις εγκαταστάσεις) αναμένεται να σεβαστούν το νόμο και να ενεργούν σύμφωνα με το πνεύμα της πολιτικής ίσων ευκαιριών της Σχολής. 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.1 Η Σχολή έχει δεσμευθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής ίσων ευκαιριών του. 8.2 Η πολιτική θα πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά, όπως απαιτείται από την εταιρεία. 9. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9.1 Αν οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας θεωρήσει ότι υπήρξε παραβίαση της πολιτικής ίσων ευκαιριών, θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή ενός μέλους της διαχείρισης της Σχολής. 9.2 Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της πολιτικής αυτής, μπορούν να ληφθούν από εκπαδευτικούς (για τους σπουδαστές) ή την διαχείριση (για το προσωπικό).

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Εισαγωγή 1.1 Τα κύρια στοιχεία της Νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πολιτική αυτή είναι: Σχέσεις Φυλής Πράξη του 1976 Διακρίσεις Φύλου Πράξη του 1975 Πράξη της ίσης αμοιβής 1970(όπως τροποποιήθηκε το 1983) Διακρίσεις λόγω αναπηρίας Πράξη του 1995 Αποκατάσταση των υπόδικων Πράξη του 1974 Συνδικάτα και εργασιακές σχέσεις (Ενοποίηση) Πράξη του Εκτός από αυτούς τους νόμους κατά των διακρίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν δεν έχουν θεσπιστεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραδείγματα των οδηγιών της ΕΕ για θέματα ίσων ευκαιριών είναι εκείνα που αφορούν την ίση μεταχείριση και τις εγκυμονούσες εργαζόμενες. 2. Πράξη διακρίσεων φύλου (SDA) Πράξη διακρίσεων φυλής (RRA) 2.1 Το SDA και το RRA καταστούν παράνομα δύο είδη διακρίσεων: Άμεση διάκριση, όταν ένα πρόσωπο υφίσταται ή θα υποστεί μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από ένα άλλο πρόσωπο, για λόγους φύλου ή φυλής. Έμμεση διάκριση, όπου η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται εξίσου και για τα δύο φύλα, ή όλες τις φυλές, και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο για λόγους φύλου ή φυλής, και έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογης μειονεκτικής θέσης ενός φύλου ή φυλετικής ομάδας (ες), επειδή το ποσοστό του ενός φύλου ή φυλετικής ομάδας (ες) που μπορούν να συμμορφωθούν με τον όρο είναι σημαντικά μικρότερο από το ποσοστό του άλλου φύλου ή φυλετικής ομάδας (ες) που μπορούν να συμμορφωθούν με αυτό 2.2 Το SDA και το RRA καθιστούν παράνομες τις διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και συναφή θεμάτων, όσον αφορά την παροχή εκπαίδευσης, στην παροχή αγαθών, διευκολύνσεων και υπηρεσιών για το κοινό, και τη διάθεση και τη διαχείριση των χώρων. 2.3 Υπό τις Πράξεις επισής παράνομα είναι και τα ακόλουθα: Instructions to discriminate Οδηγίες για διακρίσεις Pressure to discriminate Πίεση για διακρίσεις Segregation Διαχωρισμός Harassment Παρενόχληση Knowingly aiding any unlawful act of discrimination. Εν γνώση βοήθεια οποιασδήποτε παράνομης πράξης διάκρισης Θυματοποίηση 2.4 Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη διάκρισης που γίνεται από έναν μισθωτό κατά τη διάρκεια της εργασίας του, έστω και αν αυτό δεν έγινε με γνώση του εργοδότη. 2.5 Οι κώδικες πρακτικής της Επιτροπής για τη Φυλετική Ισότητα (CRE) και της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών (EOC) περιέχουν συστάσεις και οδηγίες προς τους εργοδότες για το πώς να αποφευχθούν διακρίσεις βάση φυλής και φύλου στο χώρο απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι οι κωδικές δεν έχουν την ισχύ νόμου, έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και οι διατάξεις τους λαμβάνονται υπόψη από εργατικά δικαστήρια.

7 3. Διακρίσεις βάση αναπηρίας Πραξη του 1995 (DDA) 3.1 Οι διατάξεις του DDA περί απασχόλησης τέθηκαν σε ισχύ το Δεκέμβριο του Οι διατάξεις αυτές καθιστούν παράνομη τη διάκριση εις βάρος ενός ατόμου με αναπηρία, είτε αρνούμενοι να του προσφέρουν εργασία για λόγους αναπηρίας, ή κάνοντας διακρίσεις εις βάρος τους κατά τη διάρκεια της εργασίας (π.χ. όσον αφορά την εκπαίδευση, την προώθηση, στους όρους απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, κλπ. ). 3.2 Σύμφωνα με το DDA οι εργοδότες έχουν καθήκον να κάνουν λογικές προσαρμογές στις εργασιακές ρυθμίσεις ή στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων με αναπηρία και των αιτούντων εργασίας. 4. Πράξη Ίσης αμοιβής του 1970 (όπως τροποποιήθηκε το 1983) (EPA) 4.1 Η EPA παρέχει σε έναν υπάλληλο την ισότητας των αμοιβών (και άλλους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις) με έναν υπάλληλο του αντίθετου φύλου, εφόσον η εργασία είναι ίδια ή παρόμοιο σε γενικές γραμμές, ή έχει εκτιμηθεί ως ισοδύναμη με ένα αναλυτικό σύστημα αξιολόγησης της εργασίας, και το οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ίσης αξίας σε σχέση με τις απαιτήσεις από τον εργαζόμενο 5. Αποκατάσταση των Υποδίκων Πράξη του Η πράξη Αποκατάστασης των υποδίκων του 1974 δίνει το δικαίωμα σε πρώην παραβάτες να αποκατασταθούν και να θεωρούν την ποινή τους ως «εκτελεσμένη» μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι παράνομο για έναν εργοδότη να εισάγει διακρίσεις εις βάρος ενός πρώην καταδίκου του ποινικού μητρώου του. Ωστόσο, διάφορα είδη εργασίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου και σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένες θέσεις στη Σχολή που δίνουν ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε μαθητές ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών ή κάτω των δεκαοκτώ ετών με ειδικές ανάγκες. 6. Συνδικάτα και εργασιακές σχέσεις (Ενοποίηση) Πράξη του 1992 (TULR(C)A) 6.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του TULR (C) είναι παράνομη: Η άρνηση απασχόλησης σε πρόσωπο, επειδή αυτός / αυτή είναι, ή δεν είναι, μέλος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Η απόλυση υπάλληλου, επειδή αυτός / αυτή είναι, ή δεν είναι, ένα μέλος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ή έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων Η ανάληψη δράσης σύντομα μετά την απόλυση κατά ενός υπαλλήλου με σκοπό την πρόληψη ή την αποτροπή της / του από το να γίνει μέλος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ή η επιβολή κυρώσεων του / της για να γίνει αυτό (ή ο εξαναγκασμός της / αυτόν να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Σχέδιο Δράσης «Διαδρομές Ισότητας» 2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Εγχειρίδιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Επιστημονική επεξεργασία: Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης και Κορίνα Δημητρίου 1 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας ευκαιριών Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές απόψεις 2004

Βασικές απόψεις 2004 Ίσα δικαιώµατα στην πράξη Βασικές απόψεις 2004 Θεµελιώδη δικαιώµατα & ενέργειες κατά των διακρίσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο "Ίσα ικαιώµατα στην πράξη: Βασικές απόψεις 2004" δηµοσιεύεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»... 4 ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Περίθαλψη Ποιότητας... 10 Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Οδηγίες προς ναυτιλιακές εταιρείες. корабоплаването

ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Οδηγίες προς ναυτιλιακές εταιρείες. корабоплаването ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. European Community Shipowners Associations European Transport Workers Federation Ίσες ευκαιρίες & Διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number:

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number: Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μέτρα αντιμετώπισης διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα