ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Πρακτικό Συμφωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας"

Transcript

1 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/ συναντήσεις για την επίλυση των θεμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ ΟΛΠ και Εργαζομένων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη των συζητήσεων τέθηκαν προς συζήτηση θέματα, τόσο από τη διοίκηση του ΟΛΠ, όσο και από τους εκπροσώπους των Εργαζομένων. Στα ακόλουθα θέματα τα οποία και οι δύο πλευρές θεωρούν ως κρίσιμα υπήρξε σημαντική πρόοδος, ώστε να είναι σήμερα δυνατή η διατύπωση των εκατέρωθεν θέσεων και των σημείων, στα οποία τα μέρη συμπίπτουν και συμφωνούν ως προς τον τρόπο επίλυσης και αντιμετώπισής τους. Τέλος αναφέρονται τα θέματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, εξειδίκευση και ενέργειες τρίτων μέχρι να επιλυθούν πλήρως, και για τα οποία έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές ενέργειες. 1

2 Εν όψει των ανωτέρω, οι δύο πλευρές θεωρούν ότι το πρακτικό αυτό καταγράφει σε τελική μορφή την πραγματική κατάσταση και εκφράζει τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί δε την δεσμευτική βάση για την σύναψη μιας ολοκληρωμένης εργασιακής συμφωνίας και υπογραφής νέων Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας για το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα θέματα επί των οποίων διεξήχθη συζήτηση και επήλθε συμφωνία είναι: 1. Ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Η Διοίκηση του ΟΛΠ, έχει εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο την ίδρυση διά νόμου, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, εις την οποίαν θα υπάγεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών και δημοσίων λιμένων, Η σχετική εισήγηση έγινε αποδεκτή κατ αρχήν από την αρμόδια Υπουργό. Ο ΟΛΠ στο πλαίσιο αυτό θα επεξεργασθεί και θα καταθέσει τις εισηγήσεις του, για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΛ τις οποίες θα γνωστοποιήσει στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Ως κατ αρχήν βασικοί άξονες της εισήγησης αυτής συμφωνούνται: α) Η προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, εντός των λιμένων, κατά την παροχή λιμενικών Υπηρεσιών. β) Ο έλεγχος των παρόχων, για την τήρηση των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία τους, η προστασία των εργαζομένων, από αντίθετες προς το Δημόσιο συμφέρον συμπεριφορές των 2

3 εργοδοτών και η εξασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης με αύξηση των θέσεων εργασίας. γ) Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των διαφόρων ειδικοτήτων λιμενικών υπηρεσιών και η προαγωγή των συνθηκών λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στα επίπεδα των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών λιμένων. 2. Η υπαγωγή του συνόλου του προσωπικού στο λόγο καταγγελίας του άρθρου 12, παρ. 4α, Ν. 2688/1999. «Η επέκταση της ρύθμισης και το πέραν της χρονικό διάστημα (και για όλες τις μελλοντικές προσλήψεις) θα γίνει με διάταξη η οποία θα προστεθεί στο άρθρο 75 1β του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. με το ακόλουθο περιεχόμενο, «Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της εταιρείας (απόλυση) η οποία επιτρέπεται μόνο για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 77 2γ, δ, του Γ.Κ.Π.». Η προσθήκη θα κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση. 3. Ομογενειοποίηση όλων των κατηγοριών του προσωπικού. Η ανάκληση των ΚΥΑ, που εκδόθηκαν για ΟΛΠ και ΟΛΘ, κατ εξουσιόδοτηση του Ν. 3429/2005 εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές από την εφαρμογή του άρθρου 13 Ν. 3429/05. Κατ ακολουθίαν και στην Ν.Επ., Σ.Σ.Ε, θα συμβληθούν δια των Συνδικαλιστικών Οργανώσεών τους, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο θα υπάγεται εφεξής σε ενιαία ρύθμιση ως προς τα ρυθμισμένα ζητήματα από τον 3

4 ΓΚΠ, και τα συμφωνούμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Επ.Σ.Σ.Ε. 4. Κίνητρα για συνταξιοδότηση σε συμφωνία με την επιχείρηση α) Όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης την είτε μέχρι θα αποχωρήσουν από την επιχείρηση, οι μεν πρώτοι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν την κανονική άδειά τους και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την , οι δε δεύτεροι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας, την οποίαν θα λάβουν το αργότερο την επομένη της συμπλήρωσης του σχετικού δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σαράντα πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία συμπλήρωσής του. Η σχετική δήλωση αποχώρησης θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία για όσους συμπληρώνουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την , για τους υπόλοιπους δε το αργότερο μέχρι την ημέρα συμπλήρωσης του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησής τους. β) Όσοι αποχωρήσουν με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα λάβουν ως οικονομικό κίνητρο ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και επιπλέον πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) για κάθε έτος, που μεσολαβεί μεταξύ της αποχώρησής τους και του χρόνου υποχρεωτικής συνταξιοδότησής τους. γ) Το συνολικό ποσό του οικονομικού κινήτρου της προηγούμενης παραγράφου δεν θα υπερβεί σε καμία 4

5 περίπτωση το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), ανά συνταξιοδοτούμενο. δ) Το ποσό του οικονομικού κινήτρου καταβάλλεται επιπλέον κάθε άλλου ποσού που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά την συνταξιοδότησή του με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. ε) Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοσθεί αναλόγως για όσους θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα τα έτη 2011 και 2012 και δηλώσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την επιχείρηση. στ) Το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σ όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της επιχείρησης χωρίς εξαιρέσεις. ζ) Η υπηρεσία θα εκδώσει άμεσα εγκύκλιο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι εργαζόμενοι και να αρχίσει η εφαρμογή της. 5. Εθελουσία έξοδος Ν. 3654/2008. Μετατάξεις α) Θα παραταθούν με διάταξη νόμου οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εθελουσίας εξόδου και υποχρεωτικής αποχώρησης. Ορίζονται νέες ημερομηνίες οι εξής: - Υποβολής αιτήσεων μέχρι Υποχρεωτικής αποχώρησης η Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την στην Βουλή. 5

6 β) Ο ΟΛΠ, θα προκαλέσει έκδοση εγκυκλίου του ΙΚΑ, ως προς όλα τα ζητήματα εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 3654/2008, ώστε να εφαρμοσθούν χωρίς αβεβαιότητα και χωρίς προβλήματα για τους εργαζομένους, στα οριζόμενα ανωτέρω νέα χρονικά περιθώρια. Ήδη το σχετικό έγγραφο υπεβλήθη στην Διοίκηση του ΙΚΑ από τον ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ θα προσλάβει ειδικό σύμβουλο συνταξιοδοτικών θεμάτων, ο οποίος θα υποστηρίζει τόσο τους αιτούμενους, την συνταξιοδότησή τους, εργαζομένους, όσο και τις υπηρεσίες του ΟΛΠ, για τον νόμιμο τρόπο σύνταξης των σχετικών φακέλων και την ορθή εφαρμογή του Νόμου και των εγκυκλίων του ΙΚΑ. γ) Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αλλά δεν υπάγονται για νομικούς λόγους στις ισχύουσες για την εθελουσία αποχώρηση διατάξεις με βάση την εγκύκλιο του ΙΚΑ, θα υπαχθούν με νέα διάταξη, η οποία θα προετοιμαστεί εν τω μεταξύ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΙΚΑ, ώστε να μην υπάρξουν νομικά προβλήματα εφαρμογής της, όπως αυτά αναφέρονται στο από 4/12/2009 αρ. πρωτ έγγραφο του ΟΛΠ προς το ΙΚΑ. δ) Όσοι υπαχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση για αποχώρηση την , και όσοι υπαχθούν σε νεότερη ρύθμιση για να αποχωρήσουν μετά την άνω ημερομηνία θα έχουν ίση μεταχείριση, εκτός της επεκτάσεως του χρονικού ορίου κατά ένα έτος (2016). 6

7 ε) Οι ρυθμίσεις περί μετατάξεων θα εφαρμοσθούν κατ αρχήν ως έχουν, για όσους επιθυμούν και δικαιούνται. Σε περαιτέρω διαπραγμάτευση θα εξετασθεί η τροποποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ για τον ορισμό του αριθμού μετατασσομένων, ώστε αφ ενός να διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται επεκτεινόμενο και στους σήμερα υπηρετούντες, αφ ετέρου να τεθούν ορισμένα κριτήρια υπαγωγής, για να μην αποχωρήσουν απαραίτητοι για την λειτουργία του ΟΛΠ υπάλληλοι. Στα πλαίσια των συνομιλιών με το ΙΚΑ, θα εξετασθεί το ζήτημα της ασφαλιστικής συνέχειας των μετατασσομένων και θα επιδιωχθεί η εξεύρεση ευνοϊκής υπέρ των εργαζομένων λύσης, στο μέτρο που επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Εξασφάλιση ισοδύναμων όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων του ΟΛΠ, μετά την λειτουργία της Προβλήτας Ι α) Η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, αντίστοιχους όρους εργασίας και αμοιβής με εκείνους που ίσχυσαν κατά την προηγούμενη διετία 2007 και 2009, χωρίς να επηρεασθούν δυσμενώς οι εργαζόμενοι, από την παραχώρηση της Προβλήτας ΙΙ. β) Η επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ενδεχόμενο να απαιτήσει χρόνο που θα υπερβεί το πρώτο έτος λειτουργίας της Προβλήτας Ι, (δεύτερο εξάμηνο 2010, πρώτο εξάμηνο 7

8 2011). Για τον σκοπό αυτό, με σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Εργαζομένων, ο ΟΛΠ ΑΕ θα καταβάλλει στους εργαζομένους οι οποίοι θα παραμείνουν στο προσωπικό του και δεν δικαιούνται να υπαχθούν σε καμία από τις προβλεπόμενες στο συμφωνητικό αυτό διαδικασίες αποχώρησης και σε κάθε περίπτωση σε όσους εργαζομένους θα υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 έως 31/12/2011 οικονομική ενίσχυση ως εξής: i. Την 31/12/2010 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό ii. Την 31/12/2011 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό Σε περίπτωση κατά την οποία καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από τα ανωτέρω σε μη δικαιούχο το σχετικό ποσό θα αφαιρεθεί από το επίδομα αποχώρησης το οποίο δικαιούται να εισπράξει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης των προηγουμένων παραγράφων θεωρείται έκτακτη παροχή του εργοδότη εφάπαξ συμφωνούμενη εξαιτίας της διαρθρωτικής αλλαγής στη λειτουργία του λιμένος και δεν συνυπολογίζεται στο μισθό, στις υπερωρίες ή άλλες τακτικές παροχές του εργοδότη. δ) Κατά το έτος 2012 θα εξετασθεί η επιτευχθείσα ανάπτυξη εργασιών τα προηγούμενα χρόνια, οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής του προσωπικού του ΟΛΠ και θα συμφωνηθεί εάν 8

9 υφίσταται ανάγκη περαιτέρω μισθολογικής υποστήριξης ως και ο τρόπος αυτής. Ως υφιστάμενη ανάγκη μισθολογικής υποστήριξης των εργαζομένων θα αναγνωρισθεί η περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές έκτακτες αμοιβές (υπερωρίες και αργίες) των εργαζομένων κατά το έτος 2011 είναι κατώτερες από το ποσοστό 40% των αντιστοίχων αμοιβών που καταβλήθηκαν στον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο τα έτη 2007 και Σύμβαση υπεργολαβίας Η διοίκηση του ΟΛΠ θα διαπραγματευθεί άμεσα με τον ΣΕΠ για τα ακόλουθα ζητήματα προκειμένου: Να παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης, ώστε ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων του ΟΛΠ, να απασχοληθεί στην προβλήτα ΙΙ μέχρι ένα μήνα πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Προβλήτας Ι ενωρίτερα δε να αποχωρήσουν όσοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών προετοιμασίας λειτουργίας για την Προβλήτα Ι. Την συνεργασία μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για την απασχόληση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΟΛΠ στην ΣΕΠ, με εργολαβική σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης υπεργολαβίας. Την κατάργηση των όρων για αυξημένη παραγωγικότητα. 9

10 Την εκπαίδευση του προσωπικού ΣΕΠ από τον ΟΛΠ σύμφωνα με το άρθ. 31 της σύμβασης παραχώρησης. Το παρόν πρακτικό, θα τεθεί υπ όψιν των αρμοδίων Οργάνων της εταιρείας και των εργαζομένων προς έγκριση και υπογραφή, σε κάθε περίπτωση η σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται, ολοκληρωθείσα, όσον αφορά τα περιλαμβανόμενα θέματα τα οποία θεωρούνται πλήρως καταγεγραμμένα στο παρόν, το οποίο και μονογράφεται από τα μέρη για την πίστωση του περιεχομένου του. Αθήνα 9/12/2009 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε. Ο Πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμενεργατών Ο Αντιπρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Ο Β Αντιπρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών Το Μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ 10

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα