Υπόθεση αριθ. COMP/M MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόθεση αριθ. COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS"

Transcript

1 Υπόθεση αριθ. COMP/M MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS Το κείµενο στην Αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Άρθρο 9 (3) (β) ηµεροµηνία: 15/03/2010

2 Κατά την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, ορισµένα στοιχεία, αριθµητικά και µή, παραλείπονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004 σχετικά µε την προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου και άλλων εµπιστευτικών πληροφοριών. Οι παραλείψεις αυτές σηµειώνονται µε την ένδειξη [...]. Στο µέτρο του δυνατού, τα παραλειπόµενα αριθµητικά στοιχεία αντικαθίστανται µε κλίµακα αριθµών ή άλλως µε µια γενικότερη περιγραφή. Βρυξέλλες, E(2010)1756 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Το κείµενο στην Αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την παραποµπή της υπόθεσης αριθ. COMP/M.5637 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES / SHELL OVERSEAS HOLDINGS στις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την παραποµπή της υπόθεσης αριθ. COMP/ M.5637 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES / SHELL OVERSEAS HOLDINGS στις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, της , για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων 1 (εφεξής ο «κανονισµός περί συγκεντρώσεων»), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3, την κοινοποίηση της Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries Α.Ε και της Shell Overseas Holdings στις 27 Ιανουαρίου 2010, δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, το αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού («ΕΕΑ») στις 18 Φεβρουαρίου 2010, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 27 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων µε την οποία η επιχείρηση Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. («MOH», Ελλάδα) θα αποκτήσει ταυτόχρονα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, (i) αποκλειστικό έλεγχο της α) Shell Gas Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas («The LPG Company», Ελλάδα) και β) Shell Hellas A.E. («SH Company», Ελλάδα) αµφότερες ελεγχόµενες εν τέλει από την Royal Dutch Shell Group («Shell», Κάτω Χώρες), καθώς και (ii) κοινό έλεγχο µε την Shell Overseas Holdings Limited («SOHL» ΗΒ) επί της Shell AE (η «κοινή επιχείρηση»),νεοδηµιουργηθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση, µε αγορά µετοχών. 2. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού έλαβε αντίγραφο της κοινοποίησης την 1η Φεβρουαρίου Με επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2010, η Ελλάδα µέσω της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού («ΕΕΑ») ζήτησε την παραποµπή στις αρµόδιες αρχές της του συνόλου της προτεινόµενης συγκέντρωσης προκειµένου να εκτιµηθεί 1 ΕΕ L 24 της , σ. 1.

4 δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Το αίτηµα παραποµπής βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή εναλλακτικά στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Η ΕΕΑ εκτιµά ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει τον ανταγωνισµό στις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης διαφόρων προϊόντων του πετρελαίου οι οποίες παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά των διακριτών αγορών στην επικράτεια της Ελληνικής ηµοκρατίας. Επιπλέον, η ΕΕΑ επισηµαίνει ότι ορισµένες τοπικές αγορές λιανικής που επηρεάζονται από την προτεινόµενη πράξη µπορεί να µην αποτελούν από κοινού σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. 4. Όπως τόνισε η ΕΕΑ, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορες κάθετα συναφείς αγορές, γεγονός το οποίο, σύµφωνα µε την ΕΕΑ, καθιστά αναγκαίο να ερευνηθούν όλες οι σχετικές αγορές οι οποίες επηρεάζονται από την σχεδιαζόµενη συγκέντρωση. 5. Τα κοινοποιούντα µέρη ενηµερώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2010 για το αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε η ΕΕΑ και παρέλαβαν ταυτόχρονα µη εµπιστευτική εκδοχή του αιτήµατος παραποµπής. Στην επιστολή τους της 25ης Φεβρουαρίου 2010, τα κοινοποιούντα µέρη [ ] ζήτησαν από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε το αίτηµα παραποµπής το ταχύτερο προκειµένου να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου και η συντοµότερη δυνατή επίλυση του θέµατος. I ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 6. Η MOH είναι εταιρεία ελληνικού δικαίου η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της διύλισης πετρελαίου. Μέσω των θυγατρικών της, αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα στην εµπορία προϊόντων πετρελαίου µε τη λιανική και χονδρική πώληση καυσίµων. 7. Η SOHL είναι θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Shell και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς (i) έρευνα, παραγωγή και πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσµια κλίµακα, (ii) παραγωγή και πώληση προϊόντων πετρελαίου και χηµικών ουσιών, (iii) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 8. Η SH Company, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην SOHL, είναι εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς (i) λιανική πώληση καυσίµων θέρµανσης, καυσίµων του εµπορίου και ασφάλτου, (ii) αποθήκευση χηµικών ουσιών και (iii) εµπορία καυσίµων αεροσκαφών. 9. Η LPG Company, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Shell Gas (LPG) Holdings BV, δραστηριοποιείται στην πώληση υγραερίου («LPG») στην Ελλάδα. 10. Η Shell A.E., εταιρεία ελληνικού δικαίου, που δηµιουργήθηκε για να αναλάβει τις δραστηριότητες εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company 2. 2 Ως επιχείρηση εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών, η κοινή επιχείρηση θα λειτουργεί ως ανάδοχος εταιρεία για αεροπορικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα (π.χ. Olympic Airways) και ως εταιρεία παράδοσης για όλες τις παραδόσεις καυσίµων αεροσκαφών στην Ελλάδα ανεξαρτήτως από τον τόπο στον οποίο εδρεύει η αεροπορική εταιρεία-πελάτης.

5 11. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση συνίσταται στην ταυτόχρονη απόκτηση από την MOH του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (i) της LPG Company και (ii) της SH Company και, συνεπεία της δεύτερης αυτής πράξης (iii) του 49% των µετοχών που έχουν εκδοθεί από τη Shell AE, η οποία είναι νεοσυσταθείσα θυγατρική της SH Company. Συνεπώς, δυνάµει της συµφωνίας αγοράς µετοχών που συνήψαν τα µέρη, πριν από την πώληση των µετοχών της SH Company στην MOH, οι δραστηριότητες εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company αναλαµβάνονται από τη νέα θυγατρική της SH Company, τη Shell A.E., η οποία µετά την πράξη θα ανήκει κατά 49% στην MOH µέσω της SH Company και κατά 51% στη Shell µέσω της SOHL. 12. [ πληροφορίες που αφορούν την διοίκηση της εταιρίας ] Κατά συνέπεια, η MOH θα αποκτήσει κοινό έλεγχο µε τη Shell επί της Shell A.E. 13. Εξάλλου, από τις κοινοποιήσεις των µερών προκύπτει ότι όλες οι προαναφερόµενες πράξεις και συγκεκριµένα η απόκτηση (i) αποκλειστικού ελέγχου επί (α) της LPG Company και (β) της SH Company και (ii) κοινού ελέγχου επί της Shell AE, µπορούν να χαρακτηριστούν ως µία ενιαία συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, διέπονται από ενιαία δέσµη συµφωνιών που περιλαµβάνει ενιαία συµφωνία αγοράς µετοχών και ενιαία συµφωνία µετόχων. εύτερον, είναι όλες ταυτόχρονες πράξεις και εξαρτώνται η µία από την άλλη 3. Τέλος, η ίδια επιχείρηση που αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο, δηλαδή η MOH, θα αποκτήσει ταυτόχρονα και κοινό έλεγχο επί της Shell AE (η οποία θα συσταθεί πριν από την πώληση των µετοχών της SH Company στην MOH από τη µεταβίβαση των δραστηριοτήτων εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company). II ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 14. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση συνίσταται στην απόκτηση ελέγχου εκ µέρους της MOH για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Συγκεκριµένα, η MOH αποκτά (i) αποκλειστικό έλεγχο επί α) της LPG Company και β) της SH Company και (ii) κοινό έλεγχο, από κοινού µε την SOHL, επί της Shell AE. III ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ 15. Οι σχετικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούν συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών ο οποίος υπερβαίνει τα 5 δισεκατ. EUR 4 ( εκατ. EUR). Κάθε µία από τις επιχειρήσεις έχει κοινοτικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. EUR (MOH: [ ] EUR, Shell: [ ] 5 ), αλλά δεν πραγµατοποιούν άνω των δύο τρίτων του συνολικού 3 Η κάθε πράξη εξαρτάται από την πραγµατοποίηση των άλλων (βλέπε επίσης µέρος 2.4 της συµφωνίας αγοράς µετοχών). 4 Ο κύκλος εργασιών υπολογίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66 της , σ. 25). 5 Ο συνολικός κοινοποιηθείς αριθµός περιλαµβάνει αντίστοιχα τον κύκλο εργασιών της SH Company, της LPG Company και της SOHL.

6 τους κοινοτικού κύκλου εργασιών εντός ενός και µοναδικού κράτους µέλους. Η κοινοποιηθείσα πράξη έχει συνεπώς κοινοτική διάσταση. IV ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Σύµφωνα µε την ΕΕΑ, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση δύναται να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις σε διακριτές αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι απειλές που κατά την άποψη της ΕΕΑ προκύπτουν για τον ανταγωνισµό λόγω της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 17. Πρώτον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι η νέα οντότητα, µετά την σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, θα αποκτήσει µερίδιο άνω του [30-40 %] στις διάφορες αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων σε συγκεκριµένους νοµούς της ελληνικής επικράτειας οι οποίοι κατά την άποψή της συνιστούν τοπικές αγορές. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ, µια τέτοια συγκέντρωση δύναται να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό σε ορισµένες από τις εν λόγω αγορές που ορίζονται τοπικά. Η ΕΕΑ επεσήµανε εξάλλου ότι και στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου η νέα οντότητα θα αποκτήσει στην Ελλάδα µερίδιο αγοράς άνω του [30-40 %]. 18. εύτερον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι περιορισµός του ανταγωνισµού µπορεί να προκύψει από τα κάθετα αποτελέσµατα της προβλεπόµενης σύµπραξης στις αγορές διύλισης και χονδρικής πώλησης καυσίµων, αµφότερες αγορές προηγουµένου σταδίου σε σχέση µε τις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων. Η ΕΕΑ εκτιµά ότι η σχεδιαζόµενη σύµπραξη θα ενισχύσει τη θέση της MOH στις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης καυσίµων, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µεταξύ της MOH και της Hellenic Petroleum («HP») στην αγορά καυσίµων της Ελλάδας. 19. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΑ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, βάσει προκαταρκτικής ανάλυσης, υφίσταται απειλή επηρεασµού του ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά διακριτών αγορών στην ελληνική επικράτεια. Η ΕΕΑ συµπεραίνει συνεπώς ότι πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 9 παρ. 2 α) και ζητεί από την Επιτροπή την παραποµπή του συνόλου (ή έστω µέρους) της υπόθεσης. Εναλλακτικά, η ΕΕΑ αιτείται την παραποµπή δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 β), ισχυριζόµενη ότι οι σχετικές αγορές παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτών αγορών οριζόµενων στο τοπικό επίπεδο, και ορισµένες από αυτές δεν αποτελούν ενδεχοµένως σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. 20. Στις 4 Μαρτίου 2010, οι ελληνικές αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι κατ εξαίρεση αποδέχονται να εκδοθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα. V ΕΚΤΙΜΗΣΗ 21. Όπως προαναφέρεται, η ΕΕΑ διατύπωσε αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 (α) και εναλλακτικά 9 παρ. 2 (β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, ζητώντας την παραποµπή του συνόλου της κοινοποιηθείσας πράξης µε το επιχείρηµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε ορισµένες αγορές της Ελληνικής ηµοκρατίας οι οποίες παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς.

7 22. Η Επιτροπή εκτίµησε στη συνέχεια εάν πληρούνται οι όροι για την παραποµπή µε βάση το άρθρο 9 παρ. 2 (α), δηλαδή εάν η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας που παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς. A. Ορισµός της αγοράς 23. Η προβλεπόµενη συγκέντρωση αφορά τις αγορές επόµενου σταδίου της αλυσίδας αξίας για προϊόντα διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα και συγκεκριµένα: (i) λιανική πώληση καυσίµων (πετρέλαιο ντήζελ, βενζίνη και πετρέλαιο θέρµανσης), (ii) χονδρική πώληση καυσίµων, ιδίως βενζίνης, πετρελαίου ντήζελ, πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου εσωτερικής καύσης, (iii) πωλήσεις υγραερίου (LPG) χύδην και σε φιάλες και (iv) πωλήσεις ασφάλτου στις οποίες δραστηριοποιούνται αµφότερα τα µέρη. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση καλύπτει επίσης τις αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών σε ορισµένα ελληνικά αεροδρόµια µέσω της κοινής επιχείρησης που σκοπεύουν να συστήσουν τα µέρη. 24. Η MOH δραστηριοποιείται επίσης στην προµήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στις αγορές παράδοσης από το διυλιστήριο/φορτίου, αλλά στο επίπεδο αυτό δεν υφίσταται οριζόντια επικάλυψη καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις της Shell δεν δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά στην Ελλάδα ή στις γειτονικές χώρες. A.1 Λιανική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης) Αγορά προϊόντων 25. Σύµφωνα µε το αίτηµα παραποµπής της ΕΕΑ, οι δραστηριότητες των µερών επικαλύπτονται στις λιανικές πωλήσεις καυσίµων ιδίως όσον αφορά (i) το πετρέλαιο κίνησης, (ii) τη βενζίνη και (iii) το πετρέλαιο θέρµανσης. 26. Οι λιανικές πωλήσεις καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο LPG) περιλαµβάνουν πωλήσεις προς αυτοκινητιστές από πρατήρια καυσίµων µε ή άνευ εµπορικό σήµα. Σύµφωνα µε την πρακτική που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η Επιτροπή 6, τα κοινοποιούντα µέρη δηλώνουν ότι οι λιανικές πωλήσεις καυσίµων συνθέτουν τη σχετική αγορά προϊόντος και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ. 27. Στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, η ΕΕΑ αναφέρεται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης ως να ανήκαν σε διαφορετικές αγορές προϊόντος. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι απαραίτητη η εξαγωγή συµπεράσµατος σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος, καθώς η κατάσταση στον ανταγωνισµό είναι σχεδόν η ίδια, συµπεριλαµβανοµένων των συνδυασµένων µεριδίων αγοράς των µερών, ανεξάρτητα από το εάν τα δύο καύσιµα εξετάζονται χωριστά ή ως µέρος της ίδιας αγοράς. 28. Το ίδιο σκεπτικό εφαρµόζεται και ως προς το εάν οι λιανικές πωλήσεις υγραερίου αυτοκίνησης LPG πρέπει να εξεταστούν χωριστά από τις λιανικές πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ. Οι πωλήσεις υγραερίου αυτοκίνησης LPG είναι εν 6 Υπόθεση αριθ. M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. M.3516 Repsol YPF/Shell Portugal, υπόθεση αριθ. M.3291 Preem / Skandinaviska Raffinaderi.

8 πάση περιπτώσει αµελητέες στην Ελλάδα και καλύπτουν ποσοστό µικρότερο του 1% της αγοράς λιανικής πώλησης καυσίµων. Ως εκ τούτου, ακόµη και αν ληφθούν υπόψη οι ποσότητες υγραερίου αυτοκίνησης LPG που πωλούνται στην Ελλάδα, η θέση που κατέχει η κάθε επιχείρηση στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων θα παρέµενε αµετάβλητη. 29. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή εξέτασε τον περαιτέρω κατακερµατισµό της αγοράς λιανικών πωλήσεων καυσίµων σε πωλήσεις εντός του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων και εκτός του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων 7. Τα κοινοποιούντα µέρη εκτιµούν ότι η διάκριση αυτή δεν είναι αναγκαία στην εξεταζόµενη υπόθεση. Η άποψή τους επιβεβαιώθηκε από την ΕΕΑ και από την έρευνα στην αγορά. Συνεπώς, η Επιτροπή εκτιµά ότι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δεν είναι σκόπιµη η χωριστή αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόµενης συγκέντρωσης στα επίπεδα των πωλήσεων καυσίµων εντός και εκτός των δικτύων αυτοκινητοδρόµων. 30. Στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε η ΕΕΑ προσδιόρισε επίσης µεγάλα µερίδια αγοράς όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς δεν απέκλεισαν την ύπαρξη χωριστής αγοράς λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης σε αντιδιαστολή µε τη χονδρική αγορά. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης θα θεωρηθεί επίσης ως σχετική αγορά προϊόντος. Γεωγραφική αγορά 31. Σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής, η γεωγραφική αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων ορίστηκε ότι έχει εθνική διάσταση 8. Ωστόσο, επισηµάνθηκε επίσης ότι υφίσταται ισχυρό τοπικό στοιχείο στις λιανικές αγορές καυσίµων (επειδή για παράδειγµα οι ιδιοκτήτες οχηµάτων προσφεύγουν συνήθως στους πρατήρια καυσίµων της περιοχής τους). Εξάλλου, στον εν λόγω βιοµηχανικό τοµέα φαίνεται να αποτελεί κοινή πρακτική των προµηθευτών να παρακολουθούν τις τιµές των σταθµών λιανικής πώλησης καυσίµων που βρίσκονται κοντά στους δικούς τους σε συγκεκριµένη χώρα, περιφέρεια ή περιοχή Παρά το γεγονός αυτό, τα µέρη εκτιµούν ότι η αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων έχει εθνική διάσταση λόγω των εκτεταµένων επικαλύψεων στις ζώνες επιρροής των γειτονικών µεµονωµένων πρατηρίων καυσίµων. Σύµφωνα µε τα µέρη, ο βαθµός των επικαλύψεων αυτών µπορεί να δροµολογήσει επιπτώσεις «αλυσίδας υποκατάστασης» σε διάφορες ζώνες επιρροής µε αποτέλεσµα την επέκταση των ορίων της σχετικής αγοράς κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται πολύ ευρύτερες ζώνες και ενδεχοµένως όλη η ελληνική επικράτεια. [ ]. 7 Υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, αιτιολογική σκέψη 437, υπόθεση αριθ. COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 8 Υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. COMP/M.3516 Repsol/Shell Portugal. 9 Αυτό γίνεται συχνά καταρτίζοντας κατάλογο, που καλείται επίσης «δέσµη» ή «εµπορική περιοχή», από σταθµούς που βρίσκονται γύρω από το δικό τους στους οποίους παρακολουθούν τακτικά τις τιµές, και χρησιµοποιούν τις τιµές των εν λόγω γειτονικών ανταγωνιστικών σταθµών για να προσαρµόσουν τις δικές τους τιµές σε ανταγωνιστικά ως προς την περιοχή επίπεδα.

9 33. Σε αντίθεση µε την άποψη των µερών, η ΕΕΑ, σε µια από τις πρόσφατες αποφάσεις της 10, προέβη στην εκτίµηση ότι οι αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα έχουν τοπική διάσταση και αντιστοιχούν στους 54 ελληνικούς νοµούς 11. Η ίδια θέση διατυπώνεται από την ΕΕΑ και στο παρόν αίτηµα παραποµπής. Στο ίδιο πνεύµα, η ΕΕΑ εκφράζει την ίδια θέση και όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης. 34. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η ΕΕΑ επισηµαίνει ότι για να καλύψουν οι επιπτώσεις της «αλυσίδας υποκατάστασης» το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, η επικάλυψη µεταξύ γειτονικών ζωνών επιρροής πρέπει να είναι τόσο εκτεταµένη ώστε ο συνήθης καταναλωτής, ελλείψει εξόδων µετακίνησης, να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε πρατήριο σε οιοδήποτε σηµείο της χώρας. Η ΕΕΑ δηλώνει αντιθέτως ότι ο ανταγωνισµός φαίνεται να αναπτύσσεται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο στα περισσότερα µέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά στοιχεία στήριξης της θέσης αυτής είναι οι πολυάριθµοι αραιοκατοικηµένοι νοµοί, οι παρατηρούµενες διαφορές στις τιµές µεταξύ διαφόρων νοµών και ο αριθµός των νοµών µε περιορισµένο αριθµό πρατηρίων λιανικής πώλησης καυσίµων, που ενίοτε είναι συγκεντρωµένα σε µικρές περιοχές εντός του νοµού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της ΕΕΑ, ο ανταγωνισµός µεταξύ των πρατηρίων αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. 35. Τούτο, όπως επεσήµανε ακόµη η ΕΕΑ, κατέδειξαν και τα πορίσµατά της στο πλαίσιο της προηγούµενης απόφασης στην υπόθεση HP/BP στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι λιανικές αγορές καυσίµων είχαν τοπική διάσταση για µια σειρά από λόγους: οι εταιρείες εµπορίας καταρτίζουν τις αρχικές ονοµαστικές τιµές τιµοκαταλόγου ανά νοµό, υφίστανται σηµαντικές αποκλίσεις στις τελικές τιµές λιανικής διάθεσης µεταξύ των νοµών, παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στα µερίδια αγοράς των εµπλεκόµενων εταιρειών µεταξύ των νοµών (πράγµα που παρατηρείται επίσης στην υπό εξέταση συγκέντρωση), λόγω της µορφολογίας του εδάφους της Ελλάδας, ορισµένες περιοχές είναι αποµονωµένες (µε αποτέλεσµα ο κάτοικος ενός νησιού να µην µπορεί να αγοράσει καύσιµα στην ηπειρωτική χώρα ή σε άλλο νησί χωρίς να καταβάλει σηµαντική δαπάνη) ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το µεταφορικό κόστος. 36. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής αποδέχτηκαν την άποψη της ΕΕΑ ότι υφίστανται τοπικές γεωγραφικές αγορές για τις λιανικές πωλήσεις καυσίµων στην Ελλάδα. Αφετέρου, η εκδήλωση των επιπτώσεων της αλυσίδας υποκατάστασης στους νοµούς, η οποία είναι θεωρητικά ευλογοφανής για τουλάχιστον ένα µέρος της ηπειρωτικής χώρας, πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω βάσει συνολικών δεδοµένων στο επίπεδο της λιανικής διάθεσης. Συνεπώς, βάσει προκαταρκτικής εκτίµησης η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω από την ΕΕΑ, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις που 10 Υπόθεση ΕΕΑ 465/VI/ Ελληνική τοπική διοικητική περιοχή.

10 κατατείνουν στην ύπαρξη τοπικών αγορών λιανικής πώλησης καυσίµων οι οποίες σύµφωνα µε την ΕΕΑ αντιστοιχούν σε κάθε νοµό της Ελλάδας. 37. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι επιπτώσεις της προτεινόµενης συγκέντρωσης στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων θα αξιολογηθούν στο επίπεδο των νοµών όπως παρουσιάστηκαν και στο αίτηµα παραποµπής. A.2 Χονδρική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) Αγορά προϊόντος 38. Σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής 12, τα κοινοποιούντα µέρη δηλώνουν ότι η χονδρική πώληση καυσίµων συνίσταται σε πωλήσεις που συνήθως εξαρτώνται από τους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο προµηθευτής στο εσωτερικό της χώρας, ενώ η παράδοση των καυσίµων γίνεται µέσω δευτερευόντων δικτύων µεταφορών (γενικά µε βυτιοφόρα) στις εγκαταστάσεις των πελατών. Οι πελάτες είναι σε γενικές γραµµές πρατήρια που αντιπροσωπεύουν εµπορικό σήµα ή όχι, ανεξάρτητοι επαναπωλητές, βιοµηχανικοί και εµπορικοί καταναλωτές (π.χ. εταιρείες µεταφορών) και δηµόσιες υπηρεσίες (νοσοκοµεία, ο στρατός κλπ.). Επιπλέον, σε αποφάσεις που έλαβε στο παρελθόν, η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω κατακερµατισµό της αγοράς χονδρικής πώλησης µεταξύ των επιµέρους ειδών προϊόντων και συγκεκριµένα (i) µολυβδούχα και αµόλυβδη βενζίνη, (ii) πετρέλαιο ντήζελ, (iii) πετρέλαιο οικιακής χρήσης και (iv) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 13. Τα προϊόντα αυτά δεν µπορούν να υποκατασταθούν µεταξύ τους όσον αφορά τη ζήτηση, ούτε υπάρχουν δυνατότητες υποκατάστασης όσον αφορά την προσφορά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα διαφορετικά δίκτυα διανοµής που απαιτούνται για τα διάφορα προϊόντα Η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, βασίζει την ανάλυσή της στους εν λόγω ορισµούς αγοράς προϊόντος οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την έρευνα αγοράς. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι σχετικές αγορές προϊόντος χονδρικής πώλησης καυσίµων είναι οι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται ανωτέρω (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης). Γεωγραφική αγορά 40. Όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο των αγορών χονδρικής πώλησης καυσίµων, η Επιτροπή έκρινε σε προηγούµενες αποφάσεις ότι οι εν λόγω αγορές θα µπορούσαν να καλύπτουν µικρότερο πεδίο από το εθνικό καθώς οι µεταπωλητές και οι τελικοί χρήστες επιδιώκουν την εξοικονόµηση χρηµάτων από τα έξοδα µεταφοράς Υπόθεση αριθ. IV/M.727 BP/Mobil, υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. COMP/M.1859 ENI/GALP, υπόθεση αριθ. COMP/M.3375 Statoil/SDS. 13 Υπόθεση COMP/M Repsol/Shell Portugal 14 Υπόθεση COMP/M TotalFina/Elf. 15 Υπόθεση αριθ. M.1383 Exxon/Mobil, αιτιολογικές σκέψεις: 443, 445.

11 Ωστόσο, σε άλλες αποφάσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι η γεωγραφική αγορά δύναται να είναι εθνική 16 ή ακόµη περιφερειακή 17 αλλά σε τελική ανάλυση άφησε το ζήτηµα αυτό ανοικτό. 41. Τα κοινοποιούντα µέρη ισχυρίζονται ότι η σχετική γεωγραφική αγορά µπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο της χώρας παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα διανέµονται κυρίως σε υποεθνικό επίπεδο καθώς υπάρχουν επικαλυπτόµενες περιοχές διανοµής που, µέσω των αποτελεσµάτων της αλυσίδας υποκατάστασης (παρόµοια µε εκείνη που επηρεάζει ενδεχοµένως τις αγορές λιανικής) καταδεικνύουν εθνική αγορά. Επιπλέον, τα µέρη ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα της αλυσίδας υποκατάστασης µεταξύ ζωνών επιρροής υφίστανται και σε σχέση µε τα νησιά λόγω των ρυθµίσεων διακίνησης µεταξύ ιδιοκτητών υποδοµών και (άλλων) εταιρειών εµπορίας, που παρέχουν σε εταιρείες εµπορίας τη δυνατότητα πρόσβασης σε προµήθειες από τερµατικό σταθµό ανεξάρτητα από το σε ποιον ανήκει ο τελευταίος. Συνεπώς, τα µέρη καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ακόµα και εάν ληφθούν υπόψη τα νησιά, οι δυνατότητες υποκατάστασης της προσφοράς ενισχύουν τη θέση ότι οι αγορές χονδρικής είναι εθνικής διάστασης. 42. Τα επιχειρήµατα των µερών επιβεβαιώθηκαν από τους συµµετέχοντες στην έρευνα αγοράς παρόλο που ορισµένοι επεσήµαναν επίσης το γεγονός ότι τα έξοδα µεταφοράς για τις παραδόσεις καυσίµων στα νησιά είναι σε γενικές γραµµές υψηλότερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα για την ηπειρωτική χώρα. Εξάλλου, η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, αναφέρεται στις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων ως αγορές εθνικής διάστασης. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αγορές χονδρικής πώλησης εκτιµώνται κατά κύριο λόγο ως εθνικής διάστασης. A.3 Πωλήσεις υγραερίου LPG Αγορά προϊόντος 43. Το υγραέριο είναι µείγµα αερίων που µπορεί να πωληθεί είτε σε φιάλες είτε χύδην. Οι φιάλες πωλούνται συνήθως για οικιακή χρήση ή σε άλλες επιχειρήσεις (όπως ξενοδοχεία) ενώ το υγραέριο χύδην πωλείται κυρίως σε βιοµηχανικούς πελάτες. Η Επιτροπή έλεγξε προγενέστερα την αγορά υγραερίου µε βάση τον κατακερµατισµό µεταξύ προµήθειας υγραερίου χύδην και προµήθειας εµφιαλωµένου υγραερίου (δηλ. φιάλες και δοχεία) 18. Ωστόσο, τα µέρη εκτιµούν ότι ο εν λόγω κατακερµατισµός δεν είναι ορθός. 44. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς προκύπτει ότι ο περαιτέρω κατακερµατισµός των χονδρικών πωλήσεων υγραερίου σε πωλήσεις υγραερίου εµφιαλωµένου και χύδην φαίνεται να είναι ορθός στην εξεταζόµενη υπόθεση. Σύµφωνα µε ορισµένους συµµετέχοντες στην έρευνα, έκαστο από τα εν λόγω προϊόντα απαιτεί ειδική υποδοµή. Κατά την έννοια αυτή, η µετατροπή της 16 Υπόθεση αριθ. COMP/M.3375 Statoil/SDS, υπόθεση αριθ. COMP/M.3543 PKN Orlen/Unipetrol, υπόθεση αριθ. COMP/M.3516 Repsol/Shell Portugal, COMP/M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia. 17 Υπόθεση αριθ. M.3291 Preem/ Skandinavska Raffinaderi, αιτιολογικές σκέψεις: 16 και Υπόθεση COMP/M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia.

12 χονδρικής πώλησης υγραερίου χύδην σε αντίστοιχη πώληση εµφιαλωµένου υγραερίου θα απαιτούσε ορισµένες επενδύσεις, όπως κατασκευή µονάδας εµφιάλωσης καθώς και τη σύνδεση της µονάδας αυτής µε την εγκατάσταση της χύδην προµήθειας του αερίου. Επιπλέον, ορισµένοι ανταγωνιστές δήλωσαν ότι όσον αφορά τη ζήτηση, η υποκατάσταση µεταξύ εµφιαλωµένου και χύδην υγραερίου περιορίζεται από τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συµβάσεων (το υγραέριο χύδην βασίζεται συνήθως σε µακροπρόθεσµες συµβάσεις, ενώ το εµφιαλωµένο υγραέριο πωλείται στην τιµή που ισχύει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Ωστόσο, ορισµένοι επεσήµαναν ότι για αµφότερες τις µορφές (χύδην και σε φιάλες) ενδέχεται να απαιτούνται οι ίδιες διευκολύνσεις αποθήκευσης και µεταφοράς. 45. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το ζήτηµα του ορισµού της αγοράς µπορεί να µείνει ανοικτό καθώς οποιοσδήποτε εναλλακτικός ορισµός της αγοράς δεν θα µετέβαλε την εκτίµηση από την άποψη του ανταγωνισµού. Γεωγραφική αγορά 46. Η Επιτροπή έκρινε κατά το παρελθόν ότι οι αγορές υγραερίου έχουν ενδεχοµένως εθνική διάσταση 19. Η εκτίµηση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι η πραγµατική περιοχή εξυπηρέτησης µιας εγκατάστασης υγραερίου ανέρχεται περίπου σε 200 έως 300 χιλιόµετρα µε επικαλυπτόµενες ζώνες εµπορίας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή εµφιάλωσης 20. Τα µέρη συµµερίζονται την άποψη αυτή. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι τα νησιά δεν συνιστούν διακριτές γεωγραφικές αγορές σε σχέση µε την ηπειρωτική Ελλάδα, δεδοµένου ότι το υγραέριο αποστέλλεται στα νησιά µε πορθµεία, και, συνεπώς, σε περίπτωση µονοµερούς αύξησης τιµής από έναν προµηθευτή σε συγκεκριµένο νησί, άλλοι προµηθευτές θα µπορούσαν εύκολα να αυξήσουν τις προµήθειές τους από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί αυτό χωρίς σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες. Η έρευνα αγοράς δεν αµφισβήτησε την εθνική διάσταση της αγοράς λιανικής πώλησης υγραερίου. Ωστόσο, ορισµένοι συµµετέχοντες υπογράµµισαν ότι η µεταφορά υγραερίου στα νησιά συνεπάγεται υψηλό κόστος για όλες τις εταιρείες. Επιπλέον, τα έξοδα µεταφοράς υγραερίου φαίνεται να είναι διαφορετικά από το ένα νησί στο άλλο. 47. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εκτιµάται ότι οι αγορές λιανικής πώλησης υγραερίου έχουν ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. 19 Βλέπε υπ COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 20 Υποθέσεις COMP/M.1628 TotalFina/Elf και COMP/M.3664 Repsol Butano/Shell Gass (LPG).

13 A.4 Πωλήσεις ασφάλτου Αγορά προϊόντος 48. Η άσφαλτος προέρχεται από βαρέα αποστάγµατα της διύλισης του αργού πετρελαίου και χρησιµοποιείται κυρίως στην παραγωγή ασφάλτων εν γένει 21. Επιπλέον πρόκειται για προϊόν που απαιτεί εντατική υλικοτεχνική υποστήριξη καθώς πρέπει να διατηρείται και να παραδίδεται στους τελικούς χρήστες σε υψηλή θερµοκρασία ( C). Αντίστοιχα, η αποθήκευση της ασφάλτου µπορεί να γίνει µόνο σε ειδικές δεξαµενές αποθήκευσης στις οποίες το προϊόν διατηρείται σε θερµοκρασίες άνω των 130 C. 49. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι η άσφαλτος πρέπει να διακρίνεται από άλλα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου µε βάση τα χαρακτηριστικά της και τη συγκεκριµένη τελική χρήση 22. Επίσης, στο παρελθόν η Επιτροπή έκρινε ότι όλα τα είδη ασφάλτου συνιστούν µία ενιαία αγορά, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τη δυνατότητα υποκατάστασης της προσφοράς. Τα µέρη συµφωνούν µε την προσέγγιση αυτή. Επίσης, η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αγορά ενός προϊόντος ανεξαρτήτως του εξεταζόµενου είδους ασφάλτου και να θεωρείται διακριτή από τις αγορές άλλων προϊόντων διύλισης πετρελαίου. 50. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να θεωρείται ως σχετική αγορά προϊόντος. Γεωγραφική αγορά 51. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή δεν έχει ορίσει ποτέ τις αγορές ασφάλτου ως ευρύτερες της εθνικής, αλλά ανέλυσε εάν το γεωγραφικό πεδίο των εν λόγω αγορών ήταν ενδεχοµένως πιο περιορισµένο από το εθνικό (χωρίς να καταλήγει σε συµπέρασµα για τον ορισµό της αγοράς) Τα µέρη επισηµαίνουν ότι η πρόοδος στην τεχνολογία κατασκευής των δεξαµενών ασφάλτου συνέβαλε στην αύξηση των αποστάσεων στις οποίες µπορεί να µεταφερθεί το προϊόν και για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η άσφαλτος µπορεί σε γενικές γραµµές να χρησιµοποιηθεί σε ακτίνα τουλάχιστον 300 έως 1000 χιλιοµέτρων (αναλόγως της θερµοκρασίας της ασφάλτου κατά τη φόρτωση καθώς και της εξωτερικής θερµοκρασίας). Λαµβανοµένων υπόψη των επικαλύψεων στις ζώνες που εξυπηρετούνται από ορισµένα διυλιστήρια και αποθήκες στη βάση ελάχιστης ακτίνας 300 χιλιοµέτρων, καθώς και της ενιαίας τιµής (προ των εξόδων µεταφοράς), τα µέρη υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική αγορά πρέπει να θεωρείται ότι έχει εθνική διάσταση. 21 Χρησιµοποιείται επίσης από άλλες βιοµηχανίες (βιοµηχανική άσφαλτος), όπως η βιοµηχανία κατασκευών (κατασκευή υδατοστεγών φραγµάτων και υλικού µόνωσης στεγών) και η χαρτοβιοµηχανία. 22 Βλέπε π.χ.. υποθέσεις COMP/M.2533 BP/EON, παράγραφος 28. COMP/M. 727 BP/Mobil παράγραφος 31., COMP/M.1464 Total/Petrofina, παράγραφος 18., COMP/M.3516 Repsol Ypf/Shell Portugal, παράγραφος 13, COMP/M.3543 PKN Orlen/Unipetrol, παράγραφος Υποθέσεις COMP/M.3516 Repsol Ypf/Shell Portugal, παρ. 13. COMP/M.2533 BP/EON παρ. 43.

14 53. Σχετικά µε αυτό, τα επιχειρήµατα των µερών επιβεβαιώθηκαν από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα αγοράς. Επιπλέον, ορισµένοι συµµετέχοντες επεσήµαναν ότι τα έξοδα µεταφοράς ασφάλτου στα νησιά είναι γενικά µεγαλύτερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στην ηπειρωτική χώρα. 54. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να θεωρείται ότι έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. A.5 Πωλήσεις αεροπορικού καυσίµου Αγορά προϊόντος 55. Το αεροπορικό καύσιµο είναι καύσιµο τύπου κηροζίνης που χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση των µηχανών αεριωθουµένων αεροσκαφών. Σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής 24, η αγορά του αεροπορικού καυσίµου θεωρήθηκε διακριτή από άλλες αγορές προϊόντων διύλισης πετρελαίου. 56. Οι αγορές αεροπορικού καυσίµου χαρακτηρίζονται από σύστηµα διανοµής σε δύο επίπεδα. Στο ανώτερο επίπεδο της αλυσίδας προσφοράς, τα καύσιµα αεριωθουµένων πωλούνται στην αγορά παράδοσης από διυλιστήριο - ορισµένες φορές άµεσα στο χώρο αποθήκευσης του πελάτη - σε χονδρεµπόρους και άλλες εταιρείες πετρελαίου αλλά και σε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν πρόσβαση στις απαιτούµενες υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης. Στο χαµηλότερο επίπεδο της αλυσίδας προσφοράς, το καύσιµο αεριωθουµένων προµηθεύεται από αεροδρόµιο σε αεροπλάνα, σε γενικές γραµµές βάσει συµφωνίας προµήθειας µε αεροπορικές εταιρείες. 57. εν υφίστανται ειδικές περιστάσεις που θα υπαγόρευαν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τον εν λόγω ορισµό αγοράς για την παρούσα υπόθεση. Γεωγραφική αγορά 58. Η Επιτροπή έχει ορίσει στο παρελθόν τις γεωγραφικές αγορές για υπηρεσίες εντός αεροσκαφών ως τοπικής διάστασης, δηλ. στη βάση συγκεκριµένων αεροδροµίων 25. Τα µέρη και η ΕΕΑ συµµερίζονται την άποψη αυτή. 59. εν υφίστανται ειδικές περιστάσεις που θα υπαγόρευαν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει για την παρούσα υπόθεση τον ορισµό της εν λόγω γεωγραφικής αγοράς. B. Εκτίµηση δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 (α) 60. υνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 (α), η Επιτροπή εκτιµά εάν µία συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε µια αγορά εντός κράτους µέλους η οποία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της διακριτής αγοράς. Εάν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, η Επιτροπή δύναται να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια όσον αφορά την παραποµπή της υπόθεσης. 24 Υπόθεση COMP/ M.3110 OMV / BP (Southern Germany package), παρ Υπόθεση COMP M.1383 Exxon/Mobil και υπόθεση COMP/M.3110 OMV/BP (Southern Germany Package).

15 B.1 Λιανική πώληση καυσίµων ιακριτή αγορά 61. Όπως προαναφέρεται, η γεωγραφική διάσταση των λιανικών αγορών καυσίµων φαίνεται να ορίζεται τοπικά και να αντιστοιχεί πιθανά σε έκαστο από τους 54 νοµούς της Ελλάδας που σύµφωνα µε την ΕΕΑ αποτελούν τις σχετικές γεωγραφικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, η γεωγραφική αγορά δεν µπορεί να είναι ευρύτερη της εθνικής. 62. Συνεπώς µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι λιανικές αγορές καυσίµων αποτελούν αγορές ευρισκόµενες εντός κράτους µέλους που παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 63. Η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι η συγκέντρωση θα επηρεάσει τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 (α) στην Ελλάδα καθώς µετά την απόκτηση των πρατηρίων της Shell, η MOH θα ενισχύσει σηµαντικά τη θέση της αποκτώντας µερίδιο αγοράς άνω του [30-40%] στους διάφορους ελληνικούς νοµούς. 64. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, απαριθµεί ως ιδιαίτερα παραδείγµατα γεωγραφικών αγορών που πλήττονται από τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, τους ελληνικούς νοµούς στους οποίους το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των δραστηριοτήτων των µερών υπερβαίνει το [30-40%] στις αγορές λιανικής πώλησης (i) βενζίνης, (ii) πετρελαίου ντήζελ και (iii) πετρελαίου θέρµανσης. 65. Βάσει των παραδειγµάτων αυτών και των πληροφοριών που επισυνάπτονται στο αίτηµα παραποµπής διακρίνονται τα ακόλουθα συνδυασµένα µερίδια αγοράς:

16 Συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των Shell και Avin 26 Νοµοί Βενζίνη Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ συνδυασµένα Πετρέλαιο θέρµανσης Ιωαννίνων 40-50% 30-40% 40-50% 40-50% Κεφαλονιάς 50-60% 50-60% 50-60% 50-60% Αχαΐας 30-40% 30-40% 30-40% Ευρυτανίας 30-40% 30-40% 30-40% Ζακύνθου 30-40% 30-40% 30-40% 40-50% Κορινθίας 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% Πρεβέζης 30-40% 66. Τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία για τη βενζίνη αντιστοιχούν στα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα µέρη στην Επιτροπή. Ανάλογα αριθµητικά στοιχεία για το πετρέλαιο ντήζελ και τη βενζίνη προέκυψαν κατά την έρευνα αγοράς που διενήργησε η Επιτροπή όσον αφορά τους νοµούς που προσδιόρισε η ΕΕΑ. Επιπλέον, από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών υπερβαίνει το [20-30%] σε ορισµένους άλλους νοµούς (π.χ. Πρεβέζης, Λευκάδας). 67. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση, µπορεί συνεπώς να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις αγορές λιανικής πώλησης βενζίνης, πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου κίνησης τουλάχιστον στους νοµούς εκείνους της Ελλάδας όπου τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών είναι 30-50%, στη βάση προσωρινά ορισθείσας στο επίπεδο αυτό αγοράς. Για να στηρίξει τον εν λόγω ισχυρισµό, η ΕΕΑ επεσήµανε επίσης ότι υπάρχουν διάφορα εµπόδια για την είσοδο στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα, που οφείλονται για παράδειγµα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες εφοδιασµού κατά την εισαγωγή καυσίµων και στην περιορισµένη διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων αποθήκευσης. B.2 Χονδρική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) ιακριτή αγορά 68. Όπως προαναφέρεται, οι αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον εθνικής διάστασης. Συνεπώς 26 Η Avin είναι η εταιρεία εµπορίας της MOH.

17 αντιπροσωπεύουν αγορές ευρισκόµενες εντός κράτους µέλους οι οποίες παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 69. Η MOH θα καταστεί µετά την πράξη συγκέντρωσης η δεύτερη µεγαλύτερη επιχείρηση της αγοράς λιανικής πώλησης καυσίµων µετά την HP (µε µερίδιο αγοράς από [10-20] έως [20-30] % ανάλογα µε το καύσιµο) σε εκάστη των αγορών προϊόντων που προσδιορίζονται ανωτέρω (βενζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης), ενώ είναι σαφές ότι όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές θα διατηρήσουν µικρότερα µερίδια αγοράς. Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών στη χονδρική πώληση δεν παρέχουν πλήρεις ενδείξεις για τη θέση της νέας οντότητας στην αγορά. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια αυτά είναι ότι (i) η MOH είναι η µία εκ των δύο πλήρως καθετοποιηµένων εταιρειών πετρελαίου στην Ελλάδα (µαζί µε την HP) και (ii) οι ανταγωνιστές των µερών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες τους σε καύσιµα από τα ελληνικά διυλιστήρια. Πράγµατι, το διυλιστήριο της MOH ικανοποιεί το [20-30]- [30-40] % της ζήτησης καυσίµων σε εθνικό επίπεδο. 70. Επιπλέον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι οι αγορές καυσίµων στην Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες τροφοδοσίας που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης αναπτύσσουν δραστηριότητα και στις αγορές επόµενου σταδίου της λιανικής πώλησης καυσίµων. Κατά συνέπεια, η παγίωση της παρουσίας της MOH στο επόµενο στάδιο, όπως προβλέπεται από την προτεινόµενη συγκέντρωση, θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στα δικά της κίνητρα καθώς και στα κίνητρα της HP να ανταγωνιστούν στην αγορά προηγούµενου σταδίου της χονδρικής πώλησης καυσίµων. 71. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ στο αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε, ενδέχεται συνεπώς να προκύψει απειλή για τον ανταγωνισµό από τις κάθετες επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά τις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων. Σε σχέση µε αυτό, η ΕΕΑ εκτιµά ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα ενισχύσει τη θέση της MOH στις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων στις οποίες η HP κατέχει επί του παρόντος ηγετική θέση (διαθέτει µαζί µε την MOH µερίδιο αγοράς 50-60%). Συνεπεία της αλλαγής αυτής στη διάρθρωση της αγοράς, η MOH και η HP ενδέχεται να έχουν αυξηµένα κίνητρα να αµβλύνουν τον ανταγωνισµό τους στις αγορές καυσίµων προηγούµενου σταδίου, χονδρικής πώλησης και παράδοσης από το διυλιστήριο. Επιπλέον, δεδοµένου του τοπικού χαρακτήρα του ανταγωνισµού στις αγορές λιανικής πώλησης, δεν µπορεί να αποκλειστεί µια αυξηµένη πιθανότητα συντονισµού στις εν λόγω αγορές, ιδίως στις περιοχές όπου η συγκέντρωση θα τροποποιήσει σηµαντικά τη διάρθρωση της αγοράς. Οι ειδικές αυτές πτυχές της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης επεξηγούνται περαιτέρω στη συνέχεια. 72. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει επίσης σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις αγορές χονδρικής πώλησης των διαφόρων καυσίµων µε βάση την αυξηµένη ισχύ στην αγορά της MOH τόσο στο επίπεδο της λιανικής όσο και της χονδρικής διάθεσης. Ο κίνδυνος για αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της πράξης ως αποτέλεσµα του πιθανού συντονισµού µεταξύ MOH και HP θα εξαρτηθεί µεταξύ

18 άλλων από τη διαθεσιµότητα εναλλακτικής πηγής προµήθειας για τους έλληνες χονδρεµπόρους πέραν των διυλιστηρίων της HP και της MOH και ενδεχοµένως από την τάση για συντονισµό που υπήρχε ήδη πριν από τη σχεδιαζόµενη σύµπραξη στην αγορά παράδοσης από το διυλιστήριο ή/και στη χονδρική αγορά καυσίµων. B.3 Πωλήσεις υγραερίου LPG ιακριτή αγορά 73. Όπως προαναφέρεται, η αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει µια αγορά εντός κράτους µέλους που παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 74. Στην αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου, η νέα οντότητα θα κατέχει συνδυασµένο µερίδιο αγοράς [20-30] % µετά την πράξη συγκέντρωσης (MOH [5-10] %, Shell [20-30] % ), καθιστάµενη η δεύτερη σηµαντικότερη επιχείρηση στην αγορά υγραερίου. Οι κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά αυτή είναι η Petrogas, µε µερίδιο αγοράς [30-40] %, ακολουθούµενη από την EKO 27 /BP, µε [10-20] %. Σε περίπτωση περαιτέρω κατακερµατισµού της χονδρικής αγοράς υγραερίου σε αγορές εµφιαλωµένου και χύδην υγραερίου, τα µερίδια αγοράς των µερών θα ήταν παρόµοια ( [20-30] % για το εµφιαλωµένο υγραέριο και [20-30] % για το υγραέριο χύδην σε εθνικό επίπεδο). 75. Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής δεν προκύπτει απειλή για τον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου στην Ελλάδα. Ωστόσο, εναπόκειται στην ΕΕΑ να διενεργήσει έρευνα στην αγορά αυτή εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διαµόρφωση της δικής της εκτίµησης. B.4 Πωλήσεις ασφάλτου ιακριτή αγορά 76. Όπως προαναφέρεται, η αγορά πώλησης ασφάλτου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει αγορά ευρισκόµενη σε κράτος µέλος η οποία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 77. Η MOH, µετά την πράξη συγκέντρωσης, θα καταστεί η ηγετική επιχείρηση στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου, µε µερίδιο αγοράς [30-40] %. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι ανταγωνιστές αλλά τα µερίδιά τους σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ χαµηλότερα: µεταξύ άλλων 28 Netoil ( [10-20] %), EKO/HP ( [10-20]%), Atlantis ([10-20]%) και Bitoumina ( [0-5] %). Επιπλέον, η MOH 27 Η EKO είναι η κατάντη επιχείρηση της HP. 28 Με βάση τις εκτιµήσεις των µερών.

19 διαθέτει ένα από τα δύο διυλιστήρια ασφάλτου στην Ελλάδα και, σύµφωνα µε τα µέρη, στην Ελλάδα δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές ασφάλτου δεδοµένου ότι οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά του εν λόγω προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλές. 78. Η ΕΕΑ επισηµαίνει στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε ότι ο ανταγωνισµός µπορεί να απειληθεί µετά τη συγχώνευση από τα µερίδια που κατέχει η ενοποιηµένη οντότητα στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου. Επιπλέον, η πράξη θα επηρεάσει το επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς ασφάλτου όπως προκύπτει από τον δείκτη HHI 29 (2194 µετά την πράξη συγκέντρωσης). Πράγµατι, µετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Shell από την MOH, στην αγορά ασφάλτου θα δραστηριοποιούνται µόνο πέντε εταιρείες από τις οποίες οι 4 µόνο θα έχουν σηµαντική παρουσία. 79. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου. B.5 Πωλήσεις αεροπορικού καυσίµου ιακριτή αγορά 80. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, οι αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών έχουν τοπική διάσταση (χωριστά το κάθε αεροδρόµιο) συνεπώς αντιπροσωπεύουν αγορές εντός της Ελλάδας που παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 81. Η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, επισηµαίνει ότι πριν από τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, η MOH δεν είχε πλέον παρουσία στις αγορές υπηρεσιών εντός αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόµια 30 ενώ, µετά την πράξη συγκέντρωσης, η MOH θα δραστηριοποιείται µέσω της κοινής της επιχείρησης µε τη Shell σε 18 ελληνικά αεροδρόµια, σε πολλά από τα οποία το µερίδιο αγοράς της κοινής επιχείρησης αναµένεται να υπερβεί το [20-30] %. Η MOH είναι το ένα από τα δύο συνολικά διυλιστήρια αεροπορικού καυσίµου που υπάρχουν στην Ελλάδα και σύµφωνα µε την ΕΕΑ οι εισαγωγές του εν λόγω καυσίµου στην Ελλάδα είναι περιορισµένες. 82. Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής, δεν φαίνεται να προκύπτουν απειλές για τον ανταγωνισµό στις αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόµια. Ωστόσο, εναπόκειται στην ΕΕΑ να ερευνήσει την εν λόγω αγορά εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διαµόρφωση της δικής της εκτίµησης. 29 Ο δείκτης HHI µετρά το επίπεδο συγκέντρωσης µιας αγοράς. 30 Η Avin ανέπτυσσε δραστηριότητα τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίµου σε 4 ελληνικά αεροδρόµια µέσω κοινής επιχείρησης µεταξύ της Avin και της Chevron («HAFCO»). Στις 11 εκεµβρίου 2009 όλες οι µετοχές που διέθετε η Avin στη HAFCO πωλήθηκαν σε τρίτο µέρος µε την επωνυµία Corsewall Trading Limited µετά την έγκριση της πράξης από την ΕΕΑ στις 9 εκεµβρίου 2009.

20 B.6 Κίνδυνοι συντονισµού 83. Η ΕΕΑ επισηµαίνει στην επιστολή µε την οποία ζητεί την παραποµπή ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µπορεί να έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισµό όχι µόνο στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων µέσω της σύστασης ενοποιηµένης οντότητας που εξυπηρετεί µεγάλο ποσοστό καταναλωτών σε συγκεκριµένες περιοχές, αλλά και λόγω της εδραίωσης της κάθετης δοµής της MOH. Η επέκταση της παρουσίας της MOH στην αγορά λιανικής, που αποτελεί αγορά επόµενου σταδίου, θα µπορούσε κατά τη γνώµη της ΕΕΑ να έχει επιπτώσεις και στις αγορές προηγούµενου σταδίου της διύλισης και της χονδρικής πώλησης καυσίµων, µεταβάλλοντας τα κίνητρα ανταγωνισµού της ΜΟΗ και του βασικού της αντιπάλου της ΗΡ. Οι πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές µπορούν να προκύψουν στις αγορές προηγούµενου σταδίου ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η ΗΡ και η ΜΟΗ αποτελούν επί του παρόντος τις µόνες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διύλισης σε όλη την Ελλάδα. 84. Στο επίπεδο της παράδοσης από το διυλιστήριο το οποίο αποτελεί προηγούµενο στάδιο σε σχέση µε την αγορά χονδρικής πώλησης, πράγµατι αναπτύσσουν δραστηριότητα µόνο η ΗΡ και η ΜΟΗ µε την τελευταία να κατέχει µερίδιο το οποίο εκτιµάται από τα µέρη - σε εθνική βάση - από [20-30] έως [30-40] % ανάλογα µε το είδος του καυσίµου. Όπως ισχυρίζονται τα µέρη, ακόµη και αν η εν λόγω αγορά περιελάµβανε τις γειτονικές χώρες δεδοµένου ότι η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα φαίνεται να επιτρέπει εισροές ξένου διυλισµένου πετρελαίου, οι έλληνες επιχειρηµατίες λιανικής πώλησης φαίνεται να βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα τοπικά διυλιστήρια για τις εισροές τους. 85. Η πραγµατική δυνατότητα για να συντονίσουν η HP και η MOH τις στρατηγικές τους, είτε ορίζοντας µια περισσότερο από ανταγωνιστική τιµή είτε µειώνοντας από κοινού τον εφοδιασµό ανεξάρτητων χονδρεµπόρων, εξαρτάται από σειρά προϋποθέσεων. Πρώτον, οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν η µία τη συµπεριφορά της άλλης. Επιπλέον, ο συντονισµός πρέπει να είναι διατηρήσιµος, δηλαδή αµφότερες οι επιχειρήσεις, ενόψει των αντιποίνων του άλλου, πρέπει να κρίνουν προτιµητέο να συµµετέχουν σε µια κοινή στρατηγική παρά να παρεκκλίνουν από αυτή, αξιοποιώντας τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από τη διεύρυνση της παραγωγής ως αποτέλεσµα της παρέκκλισης 31. Εάν οι αγορές πωλήσεων καυσίµων στο επίπεδο της παράδοσης από το διυλιστήριο διέθεταν ήδη τα εν λόγω χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια η συγκέντρωση πρόκειται να ενισχύσει προϋπάρχοντα συντονισµό, ίχνη του συντονισµού αυτού θα πρέπει να βρεθούν στην παρελθούσα συµπεριφορά των MOH και HP. Τέλος, η πραγµατική δυνατότητα των χονδρεµπόρων να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικές τιµές για τις εισροές τους από άλλες πηγές θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή µια συµφωνία στην αγορά προηγουµένου σταδίου. Ωστόσο, µε βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή φαίνεται ότι η πρόσβαση σε άλλες πηγές εφοδιασµού εκτός των ελληνικών διυλιστηρίων είναι επί του παρόντος πολύ περιορισµένη. 86. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µπορεί να έχει αντιανταγωνιστικές συνέπειες και στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης. Στην εν 31 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. Τµήµα Γ: Συντονισµένα αποτελέσµατα. ΕΕ C 265 της 18ης Οκτωβρίου 2009, σ. 6.

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ EL Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό και διαθέσιµο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Άρθρο 4(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010 Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 ΑΔΑ: 457ΕΙΔΞ-0Α5 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00006100/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 για την άρση των περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα