Υπόθεση αριθ. COMP/M MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόθεση αριθ. COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS"

Transcript

1 Υπόθεση αριθ. COMP/M MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS Το κείµενο στην Αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Άρθρο 9 (3) (β) ηµεροµηνία: 15/03/2010

2 Κατά την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, ορισµένα στοιχεία, αριθµητικά και µή, παραλείπονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004 σχετικά µε την προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου και άλλων εµπιστευτικών πληροφοριών. Οι παραλείψεις αυτές σηµειώνονται µε την ένδειξη [...]. Στο µέτρο του δυνατού, τα παραλειπόµενα αριθµητικά στοιχεία αντικαθίστανται µε κλίµακα αριθµών ή άλλως µε µια γενικότερη περιγραφή. Βρυξέλλες, E(2010)1756 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Το κείµενο στην Αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την παραποµπή της υπόθεσης αριθ. COMP/M.5637 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES / SHELL OVERSEAS HOLDINGS στις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την παραποµπή της υπόθεσης αριθ. COMP/ M.5637 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES / SHELL OVERSEAS HOLDINGS στις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, της , για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων 1 (εφεξής ο «κανονισµός περί συγκεντρώσεων»), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3, την κοινοποίηση της Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries Α.Ε και της Shell Overseas Holdings στις 27 Ιανουαρίου 2010, δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, το αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού («ΕΕΑ») στις 18 Φεβρουαρίου 2010, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 27 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων µε την οποία η επιχείρηση Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. («MOH», Ελλάδα) θα αποκτήσει ταυτόχρονα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, (i) αποκλειστικό έλεγχο της α) Shell Gas Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas («The LPG Company», Ελλάδα) και β) Shell Hellas A.E. («SH Company», Ελλάδα) αµφότερες ελεγχόµενες εν τέλει από την Royal Dutch Shell Group («Shell», Κάτω Χώρες), καθώς και (ii) κοινό έλεγχο µε την Shell Overseas Holdings Limited («SOHL» ΗΒ) επί της Shell AE (η «κοινή επιχείρηση»),νεοδηµιουργηθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση, µε αγορά µετοχών. 2. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού έλαβε αντίγραφο της κοινοποίησης την 1η Φεβρουαρίου Με επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2010, η Ελλάδα µέσω της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού («ΕΕΑ») ζήτησε την παραποµπή στις αρµόδιες αρχές της του συνόλου της προτεινόµενης συγκέντρωσης προκειµένου να εκτιµηθεί 1 ΕΕ L 24 της , σ. 1.

4 δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Το αίτηµα παραποµπής βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή εναλλακτικά στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Η ΕΕΑ εκτιµά ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει τον ανταγωνισµό στις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης διαφόρων προϊόντων του πετρελαίου οι οποίες παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά των διακριτών αγορών στην επικράτεια της Ελληνικής ηµοκρατίας. Επιπλέον, η ΕΕΑ επισηµαίνει ότι ορισµένες τοπικές αγορές λιανικής που επηρεάζονται από την προτεινόµενη πράξη µπορεί να µην αποτελούν από κοινού σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. 4. Όπως τόνισε η ΕΕΑ, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορες κάθετα συναφείς αγορές, γεγονός το οποίο, σύµφωνα µε την ΕΕΑ, καθιστά αναγκαίο να ερευνηθούν όλες οι σχετικές αγορές οι οποίες επηρεάζονται από την σχεδιαζόµενη συγκέντρωση. 5. Τα κοινοποιούντα µέρη ενηµερώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2010 για το αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε η ΕΕΑ και παρέλαβαν ταυτόχρονα µη εµπιστευτική εκδοχή του αιτήµατος παραποµπής. Στην επιστολή τους της 25ης Φεβρουαρίου 2010, τα κοινοποιούντα µέρη [ ] ζήτησαν από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε το αίτηµα παραποµπής το ταχύτερο προκειµένου να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου και η συντοµότερη δυνατή επίλυση του θέµατος. I ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 6. Η MOH είναι εταιρεία ελληνικού δικαίου η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της διύλισης πετρελαίου. Μέσω των θυγατρικών της, αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα στην εµπορία προϊόντων πετρελαίου µε τη λιανική και χονδρική πώληση καυσίµων. 7. Η SOHL είναι θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Shell και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς (i) έρευνα, παραγωγή και πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσµια κλίµακα, (ii) παραγωγή και πώληση προϊόντων πετρελαίου και χηµικών ουσιών, (iii) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 8. Η SH Company, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην SOHL, είναι εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς (i) λιανική πώληση καυσίµων θέρµανσης, καυσίµων του εµπορίου και ασφάλτου, (ii) αποθήκευση χηµικών ουσιών και (iii) εµπορία καυσίµων αεροσκαφών. 9. Η LPG Company, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Shell Gas (LPG) Holdings BV, δραστηριοποιείται στην πώληση υγραερίου («LPG») στην Ελλάδα. 10. Η Shell A.E., εταιρεία ελληνικού δικαίου, που δηµιουργήθηκε για να αναλάβει τις δραστηριότητες εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company 2. 2 Ως επιχείρηση εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών, η κοινή επιχείρηση θα λειτουργεί ως ανάδοχος εταιρεία για αεροπορικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα (π.χ. Olympic Airways) και ως εταιρεία παράδοσης για όλες τις παραδόσεις καυσίµων αεροσκαφών στην Ελλάδα ανεξαρτήτως από τον τόπο στον οποίο εδρεύει η αεροπορική εταιρεία-πελάτης.

5 11. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση συνίσταται στην ταυτόχρονη απόκτηση από την MOH του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (i) της LPG Company και (ii) της SH Company και, συνεπεία της δεύτερης αυτής πράξης (iii) του 49% των µετοχών που έχουν εκδοθεί από τη Shell AE, η οποία είναι νεοσυσταθείσα θυγατρική της SH Company. Συνεπώς, δυνάµει της συµφωνίας αγοράς µετοχών που συνήψαν τα µέρη, πριν από την πώληση των µετοχών της SH Company στην MOH, οι δραστηριότητες εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company αναλαµβάνονται από τη νέα θυγατρική της SH Company, τη Shell A.E., η οποία µετά την πράξη θα ανήκει κατά 49% στην MOH µέσω της SH Company και κατά 51% στη Shell µέσω της SOHL. 12. [ πληροφορίες που αφορούν την διοίκηση της εταιρίας ] Κατά συνέπεια, η MOH θα αποκτήσει κοινό έλεγχο µε τη Shell επί της Shell A.E. 13. Εξάλλου, από τις κοινοποιήσεις των µερών προκύπτει ότι όλες οι προαναφερόµενες πράξεις και συγκεκριµένα η απόκτηση (i) αποκλειστικού ελέγχου επί (α) της LPG Company και (β) της SH Company και (ii) κοινού ελέγχου επί της Shell AE, µπορούν να χαρακτηριστούν ως µία ενιαία συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, διέπονται από ενιαία δέσµη συµφωνιών που περιλαµβάνει ενιαία συµφωνία αγοράς µετοχών και ενιαία συµφωνία µετόχων. εύτερον, είναι όλες ταυτόχρονες πράξεις και εξαρτώνται η µία από την άλλη 3. Τέλος, η ίδια επιχείρηση που αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο, δηλαδή η MOH, θα αποκτήσει ταυτόχρονα και κοινό έλεγχο επί της Shell AE (η οποία θα συσταθεί πριν από την πώληση των µετοχών της SH Company στην MOH από τη µεταβίβαση των δραστηριοτήτων εµπορίας καυσίµων αεροσκαφών της SH Company). II ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 14. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση συνίσταται στην απόκτηση ελέγχου εκ µέρους της MOH για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Συγκεκριµένα, η MOH αποκτά (i) αποκλειστικό έλεγχο επί α) της LPG Company και β) της SH Company και (ii) κοινό έλεγχο, από κοινού µε την SOHL, επί της Shell AE. III ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ 15. Οι σχετικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούν συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών ο οποίος υπερβαίνει τα 5 δισεκατ. EUR 4 ( εκατ. EUR). Κάθε µία από τις επιχειρήσεις έχει κοινοτικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. EUR (MOH: [ ] EUR, Shell: [ ] 5 ), αλλά δεν πραγµατοποιούν άνω των δύο τρίτων του συνολικού 3 Η κάθε πράξη εξαρτάται από την πραγµατοποίηση των άλλων (βλέπε επίσης µέρος 2.4 της συµφωνίας αγοράς µετοχών). 4 Ο κύκλος εργασιών υπολογίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66 της , σ. 25). 5 Ο συνολικός κοινοποιηθείς αριθµός περιλαµβάνει αντίστοιχα τον κύκλο εργασιών της SH Company, της LPG Company και της SOHL.

6 τους κοινοτικού κύκλου εργασιών εντός ενός και µοναδικού κράτους µέλους. Η κοινοποιηθείσα πράξη έχει συνεπώς κοινοτική διάσταση. IV ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Σύµφωνα µε την ΕΕΑ, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση δύναται να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις σε διακριτές αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι απειλές που κατά την άποψη της ΕΕΑ προκύπτουν για τον ανταγωνισµό λόγω της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 17. Πρώτον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι η νέα οντότητα, µετά την σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, θα αποκτήσει µερίδιο άνω του [30-40 %] στις διάφορες αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων σε συγκεκριµένους νοµούς της ελληνικής επικράτειας οι οποίοι κατά την άποψή της συνιστούν τοπικές αγορές. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ, µια τέτοια συγκέντρωση δύναται να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό σε ορισµένες από τις εν λόγω αγορές που ορίζονται τοπικά. Η ΕΕΑ επεσήµανε εξάλλου ότι και στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου η νέα οντότητα θα αποκτήσει στην Ελλάδα µερίδιο αγοράς άνω του [30-40 %]. 18. εύτερον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι περιορισµός του ανταγωνισµού µπορεί να προκύψει από τα κάθετα αποτελέσµατα της προβλεπόµενης σύµπραξης στις αγορές διύλισης και χονδρικής πώλησης καυσίµων, αµφότερες αγορές προηγουµένου σταδίου σε σχέση µε τις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων. Η ΕΕΑ εκτιµά ότι η σχεδιαζόµενη σύµπραξη θα ενισχύσει τη θέση της MOH στις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης καυσίµων, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µεταξύ της MOH και της Hellenic Petroleum («HP») στην αγορά καυσίµων της Ελλάδας. 19. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΑ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, βάσει προκαταρκτικής ανάλυσης, υφίσταται απειλή επηρεασµού του ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά διακριτών αγορών στην ελληνική επικράτεια. Η ΕΕΑ συµπεραίνει συνεπώς ότι πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 9 παρ. 2 α) και ζητεί από την Επιτροπή την παραποµπή του συνόλου (ή έστω µέρους) της υπόθεσης. Εναλλακτικά, η ΕΕΑ αιτείται την παραποµπή δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 β), ισχυριζόµενη ότι οι σχετικές αγορές παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτών αγορών οριζόµενων στο τοπικό επίπεδο, και ορισµένες από αυτές δεν αποτελούν ενδεχοµένως σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. 20. Στις 4 Μαρτίου 2010, οι ελληνικές αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι κατ εξαίρεση αποδέχονται να εκδοθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα. V ΕΚΤΙΜΗΣΗ 21. Όπως προαναφέρεται, η ΕΕΑ διατύπωσε αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 (α) και εναλλακτικά 9 παρ. 2 (β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, ζητώντας την παραποµπή του συνόλου της κοινοποιηθείσας πράξης µε το επιχείρηµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε ορισµένες αγορές της Ελληνικής ηµοκρατίας οι οποίες παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς.

7 22. Η Επιτροπή εκτίµησε στη συνέχεια εάν πληρούνται οι όροι για την παραποµπή µε βάση το άρθρο 9 παρ. 2 (α), δηλαδή εάν η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας που παρουσιάζουν όλες χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς. A. Ορισµός της αγοράς 23. Η προβλεπόµενη συγκέντρωση αφορά τις αγορές επόµενου σταδίου της αλυσίδας αξίας για προϊόντα διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα και συγκεκριµένα: (i) λιανική πώληση καυσίµων (πετρέλαιο ντήζελ, βενζίνη και πετρέλαιο θέρµανσης), (ii) χονδρική πώληση καυσίµων, ιδίως βενζίνης, πετρελαίου ντήζελ, πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου εσωτερικής καύσης, (iii) πωλήσεις υγραερίου (LPG) χύδην και σε φιάλες και (iv) πωλήσεις ασφάλτου στις οποίες δραστηριοποιούνται αµφότερα τα µέρη. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση καλύπτει επίσης τις αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών σε ορισµένα ελληνικά αεροδρόµια µέσω της κοινής επιχείρησης που σκοπεύουν να συστήσουν τα µέρη. 24. Η MOH δραστηριοποιείται επίσης στην προµήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στις αγορές παράδοσης από το διυλιστήριο/φορτίου, αλλά στο επίπεδο αυτό δεν υφίσταται οριζόντια επικάλυψη καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις της Shell δεν δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά στην Ελλάδα ή στις γειτονικές χώρες. A.1 Λιανική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης) Αγορά προϊόντων 25. Σύµφωνα µε το αίτηµα παραποµπής της ΕΕΑ, οι δραστηριότητες των µερών επικαλύπτονται στις λιανικές πωλήσεις καυσίµων ιδίως όσον αφορά (i) το πετρέλαιο κίνησης, (ii) τη βενζίνη και (iii) το πετρέλαιο θέρµανσης. 26. Οι λιανικές πωλήσεις καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο LPG) περιλαµβάνουν πωλήσεις προς αυτοκινητιστές από πρατήρια καυσίµων µε ή άνευ εµπορικό σήµα. Σύµφωνα µε την πρακτική που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η Επιτροπή 6, τα κοινοποιούντα µέρη δηλώνουν ότι οι λιανικές πωλήσεις καυσίµων συνθέτουν τη σχετική αγορά προϊόντος και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ. 27. Στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, η ΕΕΑ αναφέρεται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης ως να ανήκαν σε διαφορετικές αγορές προϊόντος. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι απαραίτητη η εξαγωγή συµπεράσµατος σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος, καθώς η κατάσταση στον ανταγωνισµό είναι σχεδόν η ίδια, συµπεριλαµβανοµένων των συνδυασµένων µεριδίων αγοράς των µερών, ανεξάρτητα από το εάν τα δύο καύσιµα εξετάζονται χωριστά ή ως µέρος της ίδιας αγοράς. 28. Το ίδιο σκεπτικό εφαρµόζεται και ως προς το εάν οι λιανικές πωλήσεις υγραερίου αυτοκίνησης LPG πρέπει να εξεταστούν χωριστά από τις λιανικές πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ. Οι πωλήσεις υγραερίου αυτοκίνησης LPG είναι εν 6 Υπόθεση αριθ. M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. M.3516 Repsol YPF/Shell Portugal, υπόθεση αριθ. M.3291 Preem / Skandinaviska Raffinaderi.

8 πάση περιπτώσει αµελητέες στην Ελλάδα και καλύπτουν ποσοστό µικρότερο του 1% της αγοράς λιανικής πώλησης καυσίµων. Ως εκ τούτου, ακόµη και αν ληφθούν υπόψη οι ποσότητες υγραερίου αυτοκίνησης LPG που πωλούνται στην Ελλάδα, η θέση που κατέχει η κάθε επιχείρηση στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων θα παρέµενε αµετάβλητη. 29. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή εξέτασε τον περαιτέρω κατακερµατισµό της αγοράς λιανικών πωλήσεων καυσίµων σε πωλήσεις εντός του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων και εκτός του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων 7. Τα κοινοποιούντα µέρη εκτιµούν ότι η διάκριση αυτή δεν είναι αναγκαία στην εξεταζόµενη υπόθεση. Η άποψή τους επιβεβαιώθηκε από την ΕΕΑ και από την έρευνα στην αγορά. Συνεπώς, η Επιτροπή εκτιµά ότι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δεν είναι σκόπιµη η χωριστή αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόµενης συγκέντρωσης στα επίπεδα των πωλήσεων καυσίµων εντός και εκτός των δικτύων αυτοκινητοδρόµων. 30. Στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε η ΕΕΑ προσδιόρισε επίσης µεγάλα µερίδια αγοράς όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς δεν απέκλεισαν την ύπαρξη χωριστής αγοράς λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης σε αντιδιαστολή µε τη χονδρική αγορά. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης θα θεωρηθεί επίσης ως σχετική αγορά προϊόντος. Γεωγραφική αγορά 31. Σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής, η γεωγραφική αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων ορίστηκε ότι έχει εθνική διάσταση 8. Ωστόσο, επισηµάνθηκε επίσης ότι υφίσταται ισχυρό τοπικό στοιχείο στις λιανικές αγορές καυσίµων (επειδή για παράδειγµα οι ιδιοκτήτες οχηµάτων προσφεύγουν συνήθως στους πρατήρια καυσίµων της περιοχής τους). Εξάλλου, στον εν λόγω βιοµηχανικό τοµέα φαίνεται να αποτελεί κοινή πρακτική των προµηθευτών να παρακολουθούν τις τιµές των σταθµών λιανικής πώλησης καυσίµων που βρίσκονται κοντά στους δικούς τους σε συγκεκριµένη χώρα, περιφέρεια ή περιοχή Παρά το γεγονός αυτό, τα µέρη εκτιµούν ότι η αγορά λιανικής πώλησης καυσίµων έχει εθνική διάσταση λόγω των εκτεταµένων επικαλύψεων στις ζώνες επιρροής των γειτονικών µεµονωµένων πρατηρίων καυσίµων. Σύµφωνα µε τα µέρη, ο βαθµός των επικαλύψεων αυτών µπορεί να δροµολογήσει επιπτώσεις «αλυσίδας υποκατάστασης» σε διάφορες ζώνες επιρροής µε αποτέλεσµα την επέκταση των ορίων της σχετικής αγοράς κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται πολύ ευρύτερες ζώνες και ενδεχοµένως όλη η ελληνική επικράτεια. [ ]. 7 Υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, αιτιολογική σκέψη 437, υπόθεση αριθ. COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 8 Υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. COMP/M.3516 Repsol/Shell Portugal. 9 Αυτό γίνεται συχνά καταρτίζοντας κατάλογο, που καλείται επίσης «δέσµη» ή «εµπορική περιοχή», από σταθµούς που βρίσκονται γύρω από το δικό τους στους οποίους παρακολουθούν τακτικά τις τιµές, και χρησιµοποιούν τις τιµές των εν λόγω γειτονικών ανταγωνιστικών σταθµών για να προσαρµόσουν τις δικές τους τιµές σε ανταγωνιστικά ως προς την περιοχή επίπεδα.

9 33. Σε αντίθεση µε την άποψη των µερών, η ΕΕΑ, σε µια από τις πρόσφατες αποφάσεις της 10, προέβη στην εκτίµηση ότι οι αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα έχουν τοπική διάσταση και αντιστοιχούν στους 54 ελληνικούς νοµούς 11. Η ίδια θέση διατυπώνεται από την ΕΕΑ και στο παρόν αίτηµα παραποµπής. Στο ίδιο πνεύµα, η ΕΕΑ εκφράζει την ίδια θέση και όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης. 34. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η ΕΕΑ επισηµαίνει ότι για να καλύψουν οι επιπτώσεις της «αλυσίδας υποκατάστασης» το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, η επικάλυψη µεταξύ γειτονικών ζωνών επιρροής πρέπει να είναι τόσο εκτεταµένη ώστε ο συνήθης καταναλωτής, ελλείψει εξόδων µετακίνησης, να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε πρατήριο σε οιοδήποτε σηµείο της χώρας. Η ΕΕΑ δηλώνει αντιθέτως ότι ο ανταγωνισµός φαίνεται να αναπτύσσεται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο στα περισσότερα µέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά στοιχεία στήριξης της θέσης αυτής είναι οι πολυάριθµοι αραιοκατοικηµένοι νοµοί, οι παρατηρούµενες διαφορές στις τιµές µεταξύ διαφόρων νοµών και ο αριθµός των νοµών µε περιορισµένο αριθµό πρατηρίων λιανικής πώλησης καυσίµων, που ενίοτε είναι συγκεντρωµένα σε µικρές περιοχές εντός του νοµού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της ΕΕΑ, ο ανταγωνισµός µεταξύ των πρατηρίων αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. 35. Τούτο, όπως επεσήµανε ακόµη η ΕΕΑ, κατέδειξαν και τα πορίσµατά της στο πλαίσιο της προηγούµενης απόφασης στην υπόθεση HP/BP στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι λιανικές αγορές καυσίµων είχαν τοπική διάσταση για µια σειρά από λόγους: οι εταιρείες εµπορίας καταρτίζουν τις αρχικές ονοµαστικές τιµές τιµοκαταλόγου ανά νοµό, υφίστανται σηµαντικές αποκλίσεις στις τελικές τιµές λιανικής διάθεσης µεταξύ των νοµών, παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στα µερίδια αγοράς των εµπλεκόµενων εταιρειών µεταξύ των νοµών (πράγµα που παρατηρείται επίσης στην υπό εξέταση συγκέντρωση), λόγω της µορφολογίας του εδάφους της Ελλάδας, ορισµένες περιοχές είναι αποµονωµένες (µε αποτέλεσµα ο κάτοικος ενός νησιού να µην µπορεί να αγοράσει καύσιµα στην ηπειρωτική χώρα ή σε άλλο νησί χωρίς να καταβάλει σηµαντική δαπάνη) ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το µεταφορικό κόστος. 36. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής αποδέχτηκαν την άποψη της ΕΕΑ ότι υφίστανται τοπικές γεωγραφικές αγορές για τις λιανικές πωλήσεις καυσίµων στην Ελλάδα. Αφετέρου, η εκδήλωση των επιπτώσεων της αλυσίδας υποκατάστασης στους νοµούς, η οποία είναι θεωρητικά ευλογοφανής για τουλάχιστον ένα µέρος της ηπειρωτικής χώρας, πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω βάσει συνολικών δεδοµένων στο επίπεδο της λιανικής διάθεσης. Συνεπώς, βάσει προκαταρκτικής εκτίµησης η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω από την ΕΕΑ, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις που 10 Υπόθεση ΕΕΑ 465/VI/ Ελληνική τοπική διοικητική περιοχή.

10 κατατείνουν στην ύπαρξη τοπικών αγορών λιανικής πώλησης καυσίµων οι οποίες σύµφωνα µε την ΕΕΑ αντιστοιχούν σε κάθε νοµό της Ελλάδας. 37. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι επιπτώσεις της προτεινόµενης συγκέντρωσης στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων θα αξιολογηθούν στο επίπεδο των νοµών όπως παρουσιάστηκαν και στο αίτηµα παραποµπής. A.2 Χονδρική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) Αγορά προϊόντος 38. Σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής 12, τα κοινοποιούντα µέρη δηλώνουν ότι η χονδρική πώληση καυσίµων συνίσταται σε πωλήσεις που συνήθως εξαρτώνται από τους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο προµηθευτής στο εσωτερικό της χώρας, ενώ η παράδοση των καυσίµων γίνεται µέσω δευτερευόντων δικτύων µεταφορών (γενικά µε βυτιοφόρα) στις εγκαταστάσεις των πελατών. Οι πελάτες είναι σε γενικές γραµµές πρατήρια που αντιπροσωπεύουν εµπορικό σήµα ή όχι, ανεξάρτητοι επαναπωλητές, βιοµηχανικοί και εµπορικοί καταναλωτές (π.χ. εταιρείες µεταφορών) και δηµόσιες υπηρεσίες (νοσοκοµεία, ο στρατός κλπ.). Επιπλέον, σε αποφάσεις που έλαβε στο παρελθόν, η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω κατακερµατισµό της αγοράς χονδρικής πώλησης µεταξύ των επιµέρους ειδών προϊόντων και συγκεκριµένα (i) µολυβδούχα και αµόλυβδη βενζίνη, (ii) πετρέλαιο ντήζελ, (iii) πετρέλαιο οικιακής χρήσης και (iv) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 13. Τα προϊόντα αυτά δεν µπορούν να υποκατασταθούν µεταξύ τους όσον αφορά τη ζήτηση, ούτε υπάρχουν δυνατότητες υποκατάστασης όσον αφορά την προσφορά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα διαφορετικά δίκτυα διανοµής που απαιτούνται για τα διάφορα προϊόντα Η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, βασίζει την ανάλυσή της στους εν λόγω ορισµούς αγοράς προϊόντος οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την έρευνα αγοράς. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι σχετικές αγορές προϊόντος χονδρικής πώλησης καυσίµων είναι οι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται ανωτέρω (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης). Γεωγραφική αγορά 40. Όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο των αγορών χονδρικής πώλησης καυσίµων, η Επιτροπή έκρινε σε προηγούµενες αποφάσεις ότι οι εν λόγω αγορές θα µπορούσαν να καλύπτουν µικρότερο πεδίο από το εθνικό καθώς οι µεταπωλητές και οι τελικοί χρήστες επιδιώκουν την εξοικονόµηση χρηµάτων από τα έξοδα µεταφοράς Υπόθεση αριθ. IV/M.727 BP/Mobil, υπόθεση αριθ. IV/M.1383 Exxon/Mobil, υπόθεση αριθ. COMP/M.1859 ENI/GALP, υπόθεση αριθ. COMP/M.3375 Statoil/SDS. 13 Υπόθεση COMP/M Repsol/Shell Portugal 14 Υπόθεση COMP/M TotalFina/Elf. 15 Υπόθεση αριθ. M.1383 Exxon/Mobil, αιτιολογικές σκέψεις: 443, 445.

11 Ωστόσο, σε άλλες αποφάσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι η γεωγραφική αγορά δύναται να είναι εθνική 16 ή ακόµη περιφερειακή 17 αλλά σε τελική ανάλυση άφησε το ζήτηµα αυτό ανοικτό. 41. Τα κοινοποιούντα µέρη ισχυρίζονται ότι η σχετική γεωγραφική αγορά µπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο της χώρας παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα διανέµονται κυρίως σε υποεθνικό επίπεδο καθώς υπάρχουν επικαλυπτόµενες περιοχές διανοµής που, µέσω των αποτελεσµάτων της αλυσίδας υποκατάστασης (παρόµοια µε εκείνη που επηρεάζει ενδεχοµένως τις αγορές λιανικής) καταδεικνύουν εθνική αγορά. Επιπλέον, τα µέρη ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα της αλυσίδας υποκατάστασης µεταξύ ζωνών επιρροής υφίστανται και σε σχέση µε τα νησιά λόγω των ρυθµίσεων διακίνησης µεταξύ ιδιοκτητών υποδοµών και (άλλων) εταιρειών εµπορίας, που παρέχουν σε εταιρείες εµπορίας τη δυνατότητα πρόσβασης σε προµήθειες από τερµατικό σταθµό ανεξάρτητα από το σε ποιον ανήκει ο τελευταίος. Συνεπώς, τα µέρη καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ακόµα και εάν ληφθούν υπόψη τα νησιά, οι δυνατότητες υποκατάστασης της προσφοράς ενισχύουν τη θέση ότι οι αγορές χονδρικής είναι εθνικής διάστασης. 42. Τα επιχειρήµατα των µερών επιβεβαιώθηκαν από τους συµµετέχοντες στην έρευνα αγοράς παρόλο που ορισµένοι επεσήµαναν επίσης το γεγονός ότι τα έξοδα µεταφοράς για τις παραδόσεις καυσίµων στα νησιά είναι σε γενικές γραµµές υψηλότερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα για την ηπειρωτική χώρα. Εξάλλου, η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, αναφέρεται στις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων ως αγορές εθνικής διάστασης. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αγορές χονδρικής πώλησης εκτιµώνται κατά κύριο λόγο ως εθνικής διάστασης. A.3 Πωλήσεις υγραερίου LPG Αγορά προϊόντος 43. Το υγραέριο είναι µείγµα αερίων που µπορεί να πωληθεί είτε σε φιάλες είτε χύδην. Οι φιάλες πωλούνται συνήθως για οικιακή χρήση ή σε άλλες επιχειρήσεις (όπως ξενοδοχεία) ενώ το υγραέριο χύδην πωλείται κυρίως σε βιοµηχανικούς πελάτες. Η Επιτροπή έλεγξε προγενέστερα την αγορά υγραερίου µε βάση τον κατακερµατισµό µεταξύ προµήθειας υγραερίου χύδην και προµήθειας εµφιαλωµένου υγραερίου (δηλ. φιάλες και δοχεία) 18. Ωστόσο, τα µέρη εκτιµούν ότι ο εν λόγω κατακερµατισµός δεν είναι ορθός. 44. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς προκύπτει ότι ο περαιτέρω κατακερµατισµός των χονδρικών πωλήσεων υγραερίου σε πωλήσεις υγραερίου εµφιαλωµένου και χύδην φαίνεται να είναι ορθός στην εξεταζόµενη υπόθεση. Σύµφωνα µε ορισµένους συµµετέχοντες στην έρευνα, έκαστο από τα εν λόγω προϊόντα απαιτεί ειδική υποδοµή. Κατά την έννοια αυτή, η µετατροπή της 16 Υπόθεση αριθ. COMP/M.3375 Statoil/SDS, υπόθεση αριθ. COMP/M.3543 PKN Orlen/Unipetrol, υπόθεση αριθ. COMP/M.3516 Repsol/Shell Portugal, COMP/M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia. 17 Υπόθεση αριθ. M.3291 Preem/ Skandinavska Raffinaderi, αιτιολογικές σκέψεις: 16 και Υπόθεση COMP/M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia.

12 χονδρικής πώλησης υγραερίου χύδην σε αντίστοιχη πώληση εµφιαλωµένου υγραερίου θα απαιτούσε ορισµένες επενδύσεις, όπως κατασκευή µονάδας εµφιάλωσης καθώς και τη σύνδεση της µονάδας αυτής µε την εγκατάσταση της χύδην προµήθειας του αερίου. Επιπλέον, ορισµένοι ανταγωνιστές δήλωσαν ότι όσον αφορά τη ζήτηση, η υποκατάσταση µεταξύ εµφιαλωµένου και χύδην υγραερίου περιορίζεται από τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συµβάσεων (το υγραέριο χύδην βασίζεται συνήθως σε µακροπρόθεσµες συµβάσεις, ενώ το εµφιαλωµένο υγραέριο πωλείται στην τιµή που ισχύει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Ωστόσο, ορισµένοι επεσήµαναν ότι για αµφότερες τις µορφές (χύδην και σε φιάλες) ενδέχεται να απαιτούνται οι ίδιες διευκολύνσεις αποθήκευσης και µεταφοράς. 45. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το ζήτηµα του ορισµού της αγοράς µπορεί να µείνει ανοικτό καθώς οποιοσδήποτε εναλλακτικός ορισµός της αγοράς δεν θα µετέβαλε την εκτίµηση από την άποψη του ανταγωνισµού. Γεωγραφική αγορά 46. Η Επιτροπή έκρινε κατά το παρελθόν ότι οι αγορές υγραερίου έχουν ενδεχοµένως εθνική διάσταση 19. Η εκτίµηση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι η πραγµατική περιοχή εξυπηρέτησης µιας εγκατάστασης υγραερίου ανέρχεται περίπου σε 200 έως 300 χιλιόµετρα µε επικαλυπτόµενες ζώνες εµπορίας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή εµφιάλωσης 20. Τα µέρη συµµερίζονται την άποψη αυτή. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι τα νησιά δεν συνιστούν διακριτές γεωγραφικές αγορές σε σχέση µε την ηπειρωτική Ελλάδα, δεδοµένου ότι το υγραέριο αποστέλλεται στα νησιά µε πορθµεία, και, συνεπώς, σε περίπτωση µονοµερούς αύξησης τιµής από έναν προµηθευτή σε συγκεκριµένο νησί, άλλοι προµηθευτές θα µπορούσαν εύκολα να αυξήσουν τις προµήθειές τους από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί αυτό χωρίς σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες. Η έρευνα αγοράς δεν αµφισβήτησε την εθνική διάσταση της αγοράς λιανικής πώλησης υγραερίου. Ωστόσο, ορισµένοι συµµετέχοντες υπογράµµισαν ότι η µεταφορά υγραερίου στα νησιά συνεπάγεται υψηλό κόστος για όλες τις εταιρείες. Επιπλέον, τα έξοδα µεταφοράς υγραερίου φαίνεται να είναι διαφορετικά από το ένα νησί στο άλλο. 47. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εκτιµάται ότι οι αγορές λιανικής πώλησης υγραερίου έχουν ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. 19 Βλέπε υπ COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 20 Υποθέσεις COMP/M.1628 TotalFina/Elf και COMP/M.3664 Repsol Butano/Shell Gass (LPG).

13 A.4 Πωλήσεις ασφάλτου Αγορά προϊόντος 48. Η άσφαλτος προέρχεται από βαρέα αποστάγµατα της διύλισης του αργού πετρελαίου και χρησιµοποιείται κυρίως στην παραγωγή ασφάλτων εν γένει 21. Επιπλέον πρόκειται για προϊόν που απαιτεί εντατική υλικοτεχνική υποστήριξη καθώς πρέπει να διατηρείται και να παραδίδεται στους τελικούς χρήστες σε υψηλή θερµοκρασία ( C). Αντίστοιχα, η αποθήκευση της ασφάλτου µπορεί να γίνει µόνο σε ειδικές δεξαµενές αποθήκευσης στις οποίες το προϊόν διατηρείται σε θερµοκρασίες άνω των 130 C. 49. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι η άσφαλτος πρέπει να διακρίνεται από άλλα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου µε βάση τα χαρακτηριστικά της και τη συγκεκριµένη τελική χρήση 22. Επίσης, στο παρελθόν η Επιτροπή έκρινε ότι όλα τα είδη ασφάλτου συνιστούν µία ενιαία αγορά, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τη δυνατότητα υποκατάστασης της προσφοράς. Τα µέρη συµφωνούν µε την προσέγγιση αυτή. Επίσης, η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αγορά ενός προϊόντος ανεξαρτήτως του εξεταζόµενου είδους ασφάλτου και να θεωρείται διακριτή από τις αγορές άλλων προϊόντων διύλισης πετρελαίου. 50. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να θεωρείται ως σχετική αγορά προϊόντος. Γεωγραφική αγορά 51. Σε προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή δεν έχει ορίσει ποτέ τις αγορές ασφάλτου ως ευρύτερες της εθνικής, αλλά ανέλυσε εάν το γεωγραφικό πεδίο των εν λόγω αγορών ήταν ενδεχοµένως πιο περιορισµένο από το εθνικό (χωρίς να καταλήγει σε συµπέρασµα για τον ορισµό της αγοράς) Τα µέρη επισηµαίνουν ότι η πρόοδος στην τεχνολογία κατασκευής των δεξαµενών ασφάλτου συνέβαλε στην αύξηση των αποστάσεων στις οποίες µπορεί να µεταφερθεί το προϊόν και για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η άσφαλτος µπορεί σε γενικές γραµµές να χρησιµοποιηθεί σε ακτίνα τουλάχιστον 300 έως 1000 χιλιοµέτρων (αναλόγως της θερµοκρασίας της ασφάλτου κατά τη φόρτωση καθώς και της εξωτερικής θερµοκρασίας). Λαµβανοµένων υπόψη των επικαλύψεων στις ζώνες που εξυπηρετούνται από ορισµένα διυλιστήρια και αποθήκες στη βάση ελάχιστης ακτίνας 300 χιλιοµέτρων, καθώς και της ενιαίας τιµής (προ των εξόδων µεταφοράς), τα µέρη υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική αγορά πρέπει να θεωρείται ότι έχει εθνική διάσταση. 21 Χρησιµοποιείται επίσης από άλλες βιοµηχανίες (βιοµηχανική άσφαλτος), όπως η βιοµηχανία κατασκευών (κατασκευή υδατοστεγών φραγµάτων και υλικού µόνωσης στεγών) και η χαρτοβιοµηχανία. 22 Βλέπε π.χ.. υποθέσεις COMP/M.2533 BP/EON, παράγραφος 28. COMP/M. 727 BP/Mobil παράγραφος 31., COMP/M.1464 Total/Petrofina, παράγραφος 18., COMP/M.3516 Repsol Ypf/Shell Portugal, παράγραφος 13, COMP/M.3543 PKN Orlen/Unipetrol, παράγραφος Υποθέσεις COMP/M.3516 Repsol Ypf/Shell Portugal, παρ. 13. COMP/M.2533 BP/EON παρ. 43.

14 53. Σχετικά µε αυτό, τα επιχειρήµατα των µερών επιβεβαιώθηκαν από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα αγοράς. Επιπλέον, ορισµένοι συµµετέχοντες επεσήµαναν ότι τα έξοδα µεταφοράς ασφάλτου στα νησιά είναι γενικά µεγαλύτερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στην ηπειρωτική χώρα. 54. Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου πρέπει να θεωρείται ότι έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. A.5 Πωλήσεις αεροπορικού καυσίµου Αγορά προϊόντος 55. Το αεροπορικό καύσιµο είναι καύσιµο τύπου κηροζίνης που χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση των µηχανών αεριωθουµένων αεροσκαφών. Σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής 24, η αγορά του αεροπορικού καυσίµου θεωρήθηκε διακριτή από άλλες αγορές προϊόντων διύλισης πετρελαίου. 56. Οι αγορές αεροπορικού καυσίµου χαρακτηρίζονται από σύστηµα διανοµής σε δύο επίπεδα. Στο ανώτερο επίπεδο της αλυσίδας προσφοράς, τα καύσιµα αεριωθουµένων πωλούνται στην αγορά παράδοσης από διυλιστήριο - ορισµένες φορές άµεσα στο χώρο αποθήκευσης του πελάτη - σε χονδρεµπόρους και άλλες εταιρείες πετρελαίου αλλά και σε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν πρόσβαση στις απαιτούµενες υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης. Στο χαµηλότερο επίπεδο της αλυσίδας προσφοράς, το καύσιµο αεριωθουµένων προµηθεύεται από αεροδρόµιο σε αεροπλάνα, σε γενικές γραµµές βάσει συµφωνίας προµήθειας µε αεροπορικές εταιρείες. 57. εν υφίστανται ειδικές περιστάσεις που θα υπαγόρευαν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τον εν λόγω ορισµό αγοράς για την παρούσα υπόθεση. Γεωγραφική αγορά 58. Η Επιτροπή έχει ορίσει στο παρελθόν τις γεωγραφικές αγορές για υπηρεσίες εντός αεροσκαφών ως τοπικής διάστασης, δηλ. στη βάση συγκεκριµένων αεροδροµίων 25. Τα µέρη και η ΕΕΑ συµµερίζονται την άποψη αυτή. 59. εν υφίστανται ειδικές περιστάσεις που θα υπαγόρευαν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει για την παρούσα υπόθεση τον ορισµό της εν λόγω γεωγραφικής αγοράς. B. Εκτίµηση δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 (α) 60. υνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 (α), η Επιτροπή εκτιµά εάν µία συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε µια αγορά εντός κράτους µέλους η οποία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της διακριτής αγοράς. Εάν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, η Επιτροπή δύναται να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια όσον αφορά την παραποµπή της υπόθεσης. 24 Υπόθεση COMP/ M.3110 OMV / BP (Southern Germany package), παρ Υπόθεση COMP M.1383 Exxon/Mobil και υπόθεση COMP/M.3110 OMV/BP (Southern Germany Package).

15 B.1 Λιανική πώληση καυσίµων ιακριτή αγορά 61. Όπως προαναφέρεται, η γεωγραφική διάσταση των λιανικών αγορών καυσίµων φαίνεται να ορίζεται τοπικά και να αντιστοιχεί πιθανά σε έκαστο από τους 54 νοµούς της Ελλάδας που σύµφωνα µε την ΕΕΑ αποτελούν τις σχετικές γεωγραφικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, η γεωγραφική αγορά δεν µπορεί να είναι ευρύτερη της εθνικής. 62. Συνεπώς µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι λιανικές αγορές καυσίµων αποτελούν αγορές ευρισκόµενες εντός κράτους µέλους που παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 63. Η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι η συγκέντρωση θα επηρεάσει τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 (α) στην Ελλάδα καθώς µετά την απόκτηση των πρατηρίων της Shell, η MOH θα ενισχύσει σηµαντικά τη θέση της αποκτώντας µερίδιο αγοράς άνω του [30-40%] στους διάφορους ελληνικούς νοµούς. 64. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, απαριθµεί ως ιδιαίτερα παραδείγµατα γεωγραφικών αγορών που πλήττονται από τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, τους ελληνικούς νοµούς στους οποίους το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των δραστηριοτήτων των µερών υπερβαίνει το [30-40%] στις αγορές λιανικής πώλησης (i) βενζίνης, (ii) πετρελαίου ντήζελ και (iii) πετρελαίου θέρµανσης. 65. Βάσει των παραδειγµάτων αυτών και των πληροφοριών που επισυνάπτονται στο αίτηµα παραποµπής διακρίνονται τα ακόλουθα συνδυασµένα µερίδια αγοράς:

16 Συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των Shell και Avin 26 Νοµοί Βενζίνη Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ συνδυασµένα Πετρέλαιο θέρµανσης Ιωαννίνων 40-50% 30-40% 40-50% 40-50% Κεφαλονιάς 50-60% 50-60% 50-60% 50-60% Αχαΐας 30-40% 30-40% 30-40% Ευρυτανίας 30-40% 30-40% 30-40% Ζακύνθου 30-40% 30-40% 30-40% 40-50% Κορινθίας 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% Πρεβέζης 30-40% 66. Τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία για τη βενζίνη αντιστοιχούν στα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα µέρη στην Επιτροπή. Ανάλογα αριθµητικά στοιχεία για το πετρέλαιο ντήζελ και τη βενζίνη προέκυψαν κατά την έρευνα αγοράς που διενήργησε η Επιτροπή όσον αφορά τους νοµούς που προσδιόρισε η ΕΕΑ. Επιπλέον, από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών υπερβαίνει το [20-30%] σε ορισµένους άλλους νοµούς (π.χ. Πρεβέζης, Λευκάδας). 67. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση, µπορεί συνεπώς να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις αγορές λιανικής πώλησης βενζίνης, πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου κίνησης τουλάχιστον στους νοµούς εκείνους της Ελλάδας όπου τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών είναι 30-50%, στη βάση προσωρινά ορισθείσας στο επίπεδο αυτό αγοράς. Για να στηρίξει τον εν λόγω ισχυρισµό, η ΕΕΑ επεσήµανε επίσης ότι υπάρχουν διάφορα εµπόδια για την είσοδο στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα, που οφείλονται για παράδειγµα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες εφοδιασµού κατά την εισαγωγή καυσίµων και στην περιορισµένη διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων αποθήκευσης. B.2 Χονδρική πώληση καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) ιακριτή αγορά 68. Όπως προαναφέρεται, οι αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων στην Ελλάδα φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον εθνικής διάστασης. Συνεπώς 26 Η Avin είναι η εταιρεία εµπορίας της MOH.

17 αντιπροσωπεύουν αγορές ευρισκόµενες εντός κράτους µέλους οι οποίες παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 69. Η MOH θα καταστεί µετά την πράξη συγκέντρωσης η δεύτερη µεγαλύτερη επιχείρηση της αγοράς λιανικής πώλησης καυσίµων µετά την HP (µε µερίδιο αγοράς από [10-20] έως [20-30] % ανάλογα µε το καύσιµο) σε εκάστη των αγορών προϊόντων που προσδιορίζονται ανωτέρω (βενζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης), ενώ είναι σαφές ότι όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές θα διατηρήσουν µικρότερα µερίδια αγοράς. Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών στη χονδρική πώληση δεν παρέχουν πλήρεις ενδείξεις για τη θέση της νέας οντότητας στην αγορά. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια αυτά είναι ότι (i) η MOH είναι η µία εκ των δύο πλήρως καθετοποιηµένων εταιρειών πετρελαίου στην Ελλάδα (µαζί µε την HP) και (ii) οι ανταγωνιστές των µερών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες τους σε καύσιµα από τα ελληνικά διυλιστήρια. Πράγµατι, το διυλιστήριο της MOH ικανοποιεί το [20-30]- [30-40] % της ζήτησης καυσίµων σε εθνικό επίπεδο. 70. Επιπλέον, η ΕΕΑ ισχυρίζεται ότι οι αγορές καυσίµων στην Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες τροφοδοσίας που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης αναπτύσσουν δραστηριότητα και στις αγορές επόµενου σταδίου της λιανικής πώλησης καυσίµων. Κατά συνέπεια, η παγίωση της παρουσίας της MOH στο επόµενο στάδιο, όπως προβλέπεται από την προτεινόµενη συγκέντρωση, θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στα δικά της κίνητρα καθώς και στα κίνητρα της HP να ανταγωνιστούν στην αγορά προηγούµενου σταδίου της χονδρικής πώλησης καυσίµων. 71. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ στο αίτηµα παραποµπής που διατύπωσε, ενδέχεται συνεπώς να προκύψει απειλή για τον ανταγωνισµό από τις κάθετες επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά τις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων. Σε σχέση µε αυτό, η ΕΕΑ εκτιµά ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα ενισχύσει τη θέση της MOH στις αγορές χονδρικής πώλησης καυσίµων στις οποίες η HP κατέχει επί του παρόντος ηγετική θέση (διαθέτει µαζί µε την MOH µερίδιο αγοράς 50-60%). Συνεπεία της αλλαγής αυτής στη διάρθρωση της αγοράς, η MOH και η HP ενδέχεται να έχουν αυξηµένα κίνητρα να αµβλύνουν τον ανταγωνισµό τους στις αγορές καυσίµων προηγούµενου σταδίου, χονδρικής πώλησης και παράδοσης από το διυλιστήριο. Επιπλέον, δεδοµένου του τοπικού χαρακτήρα του ανταγωνισµού στις αγορές λιανικής πώλησης, δεν µπορεί να αποκλειστεί µια αυξηµένη πιθανότητα συντονισµού στις εν λόγω αγορές, ιδίως στις περιοχές όπου η συγκέντρωση θα τροποποιήσει σηµαντικά τη διάρθρωση της αγοράς. Οι ειδικές αυτές πτυχές της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης επεξηγούνται περαιτέρω στη συνέχεια. 72. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει επίσης σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις αγορές χονδρικής πώλησης των διαφόρων καυσίµων µε βάση την αυξηµένη ισχύ στην αγορά της MOH τόσο στο επίπεδο της λιανικής όσο και της χονδρικής διάθεσης. Ο κίνδυνος για αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της πράξης ως αποτέλεσµα του πιθανού συντονισµού µεταξύ MOH και HP θα εξαρτηθεί µεταξύ

18 άλλων από τη διαθεσιµότητα εναλλακτικής πηγής προµήθειας για τους έλληνες χονδρεµπόρους πέραν των διυλιστηρίων της HP και της MOH και ενδεχοµένως από την τάση για συντονισµό που υπήρχε ήδη πριν από τη σχεδιαζόµενη σύµπραξη στην αγορά παράδοσης από το διυλιστήριο ή/και στη χονδρική αγορά καυσίµων. B.3 Πωλήσεις υγραερίου LPG ιακριτή αγορά 73. Όπως προαναφέρεται, η αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει µια αγορά εντός κράτους µέλους που παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 74. Στην αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου, η νέα οντότητα θα κατέχει συνδυασµένο µερίδιο αγοράς [20-30] % µετά την πράξη συγκέντρωσης (MOH [5-10] %, Shell [20-30] % ), καθιστάµενη η δεύτερη σηµαντικότερη επιχείρηση στην αγορά υγραερίου. Οι κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά αυτή είναι η Petrogas, µε µερίδιο αγοράς [30-40] %, ακολουθούµενη από την EKO 27 /BP, µε [10-20] %. Σε περίπτωση περαιτέρω κατακερµατισµού της χονδρικής αγοράς υγραερίου σε αγορές εµφιαλωµένου και χύδην υγραερίου, τα µερίδια αγοράς των µερών θα ήταν παρόµοια ( [20-30] % για το εµφιαλωµένο υγραέριο και [20-30] % για το υγραέριο χύδην σε εθνικό επίπεδο). 75. Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής δεν προκύπτει απειλή για τον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου στην Ελλάδα. Ωστόσο, εναπόκειται στην ΕΕΑ να διενεργήσει έρευνα στην αγορά αυτή εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διαµόρφωση της δικής της εκτίµησης. B.4 Πωλήσεις ασφάλτου ιακριτή αγορά 76. Όπως προαναφέρεται, η αγορά πώλησης ασφάλτου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον εθνική διάσταση. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει αγορά ευρισκόµενη σε κράτος µέλος η οποία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 77. Η MOH, µετά την πράξη συγκέντρωσης, θα καταστεί η ηγετική επιχείρηση στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου, µε µερίδιο αγοράς [30-40] %. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι ανταγωνιστές αλλά τα µερίδιά τους σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ χαµηλότερα: µεταξύ άλλων 28 Netoil ( [10-20] %), EKO/HP ( [10-20]%), Atlantis ([10-20]%) και Bitoumina ( [0-5] %). Επιπλέον, η MOH 27 Η EKO είναι η κατάντη επιχείρηση της HP. 28 Με βάση τις εκτιµήσεις των µερών.

19 διαθέτει ένα από τα δύο διυλιστήρια ασφάλτου στην Ελλάδα και, σύµφωνα µε τα µέρη, στην Ελλάδα δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές ασφάλτου δεδοµένου ότι οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά του εν λόγω προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλές. 78. Η ΕΕΑ επισηµαίνει στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε ότι ο ανταγωνισµός µπορεί να απειληθεί µετά τη συγχώνευση από τα µερίδια που κατέχει η ενοποιηµένη οντότητα στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου. Επιπλέον, η πράξη θα επηρεάσει το επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς ασφάλτου όπως προκύπτει από τον δείκτη HHI 29 (2194 µετά την πράξη συγκέντρωσης). Πράγµατι, µετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Shell από την MOH, στην αγορά ασφάλτου θα δραστηριοποιούνται µόνο πέντε εταιρείες από τις οποίες οι 4 µόνο θα έχουν σηµαντική παρουσία. 79. Με βάση µια προκαταρκτική ανάλυση µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση απειλεί σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής πώλησης ασφάλτου. B.5 Πωλήσεις αεροπορικού καυσίµου ιακριτή αγορά 80. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, οι αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών έχουν τοπική διάσταση (χωριστά το κάθε αεροδρόµιο) συνεπώς αντιπροσωπεύουν αγορές εντός της Ελλάδας που παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Επίπτωση στον ανταγωνισµό 81. Η ΕΕΑ, στο αίτηµα παραποµπής που υπέβαλε, επισηµαίνει ότι πριν από τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, η MOH δεν είχε πλέον παρουσία στις αγορές υπηρεσιών εντός αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόµια 30 ενώ, µετά την πράξη συγκέντρωσης, η MOH θα δραστηριοποιείται µέσω της κοινής της επιχείρησης µε τη Shell σε 18 ελληνικά αεροδρόµια, σε πολλά από τα οποία το µερίδιο αγοράς της κοινής επιχείρησης αναµένεται να υπερβεί το [20-30] %. Η MOH είναι το ένα από τα δύο συνολικά διυλιστήρια αεροπορικού καυσίµου που υπάρχουν στην Ελλάδα και σύµφωνα µε την ΕΕΑ οι εισαγωγές του εν λόγω καυσίµου στην Ελλάδα είναι περιορισµένες. 82. Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής, δεν φαίνεται να προκύπτουν απειλές για τον ανταγωνισµό στις αγορές παροχής υπηρεσιών εντός αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόµια. Ωστόσο, εναπόκειται στην ΕΕΑ να ερευνήσει την εν λόγω αγορά εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διαµόρφωση της δικής της εκτίµησης. 29 Ο δείκτης HHI µετρά το επίπεδο συγκέντρωσης µιας αγοράς. 30 Η Avin ανέπτυσσε δραστηριότητα τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίµου σε 4 ελληνικά αεροδρόµια µέσω κοινής επιχείρησης µεταξύ της Avin και της Chevron («HAFCO»). Στις 11 εκεµβρίου 2009 όλες οι µετοχές που διέθετε η Avin στη HAFCO πωλήθηκαν σε τρίτο µέρος µε την επωνυµία Corsewall Trading Limited µετά την έγκριση της πράξης από την ΕΕΑ στις 9 εκεµβρίου 2009.

20 B.6 Κίνδυνοι συντονισµού 83. Η ΕΕΑ επισηµαίνει στην επιστολή µε την οποία ζητεί την παραποµπή ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µπορεί να έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισµό όχι µόνο στις αγορές λιανικής πώλησης καυσίµων µέσω της σύστασης ενοποιηµένης οντότητας που εξυπηρετεί µεγάλο ποσοστό καταναλωτών σε συγκεκριµένες περιοχές, αλλά και λόγω της εδραίωσης της κάθετης δοµής της MOH. Η επέκταση της παρουσίας της MOH στην αγορά λιανικής, που αποτελεί αγορά επόµενου σταδίου, θα µπορούσε κατά τη γνώµη της ΕΕΑ να έχει επιπτώσεις και στις αγορές προηγούµενου σταδίου της διύλισης και της χονδρικής πώλησης καυσίµων, µεταβάλλοντας τα κίνητρα ανταγωνισµού της ΜΟΗ και του βασικού της αντιπάλου της ΗΡ. Οι πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές µπορούν να προκύψουν στις αγορές προηγούµενου σταδίου ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η ΗΡ και η ΜΟΗ αποτελούν επί του παρόντος τις µόνες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διύλισης σε όλη την Ελλάδα. 84. Στο επίπεδο της παράδοσης από το διυλιστήριο το οποίο αποτελεί προηγούµενο στάδιο σε σχέση µε την αγορά χονδρικής πώλησης, πράγµατι αναπτύσσουν δραστηριότητα µόνο η ΗΡ και η ΜΟΗ µε την τελευταία να κατέχει µερίδιο το οποίο εκτιµάται από τα µέρη - σε εθνική βάση - από [20-30] έως [30-40] % ανάλογα µε το είδος του καυσίµου. Όπως ισχυρίζονται τα µέρη, ακόµη και αν η εν λόγω αγορά περιελάµβανε τις γειτονικές χώρες δεδοµένου ότι η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα φαίνεται να επιτρέπει εισροές ξένου διυλισµένου πετρελαίου, οι έλληνες επιχειρηµατίες λιανικής πώλησης φαίνεται να βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα τοπικά διυλιστήρια για τις εισροές τους. 85. Η πραγµατική δυνατότητα για να συντονίσουν η HP και η MOH τις στρατηγικές τους, είτε ορίζοντας µια περισσότερο από ανταγωνιστική τιµή είτε µειώνοντας από κοινού τον εφοδιασµό ανεξάρτητων χονδρεµπόρων, εξαρτάται από σειρά προϋποθέσεων. Πρώτον, οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν η µία τη συµπεριφορά της άλλης. Επιπλέον, ο συντονισµός πρέπει να είναι διατηρήσιµος, δηλαδή αµφότερες οι επιχειρήσεις, ενόψει των αντιποίνων του άλλου, πρέπει να κρίνουν προτιµητέο να συµµετέχουν σε µια κοινή στρατηγική παρά να παρεκκλίνουν από αυτή, αξιοποιώντας τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από τη διεύρυνση της παραγωγής ως αποτέλεσµα της παρέκκλισης 31. Εάν οι αγορές πωλήσεων καυσίµων στο επίπεδο της παράδοσης από το διυλιστήριο διέθεταν ήδη τα εν λόγω χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια η συγκέντρωση πρόκειται να ενισχύσει προϋπάρχοντα συντονισµό, ίχνη του συντονισµού αυτού θα πρέπει να βρεθούν στην παρελθούσα συµπεριφορά των MOH και HP. Τέλος, η πραγµατική δυνατότητα των χονδρεµπόρων να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικές τιµές για τις εισροές τους από άλλες πηγές θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή µια συµφωνία στην αγορά προηγουµένου σταδίου. Ωστόσο, µε βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή φαίνεται ότι η πρόσβαση σε άλλες πηγές εφοδιασµού εκτός των ελληνικών διυλιστηρίων είναι επί του παρόντος πολύ περιορισµένη. 86. Όπως επισηµαίνει η ΕΕΑ, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µπορεί να έχει αντιανταγωνιστικές συνέπειες και στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης. Στην εν 31 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. Τµήµα Γ: Συντονισµένα αποτελέσµατα. ΕΕ C 265 της 18ης Οκτωβρίου 2009, σ. 6.

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ EL Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό και διαθέσιµο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Άρθρο 4(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 ΑΔΑ: 457ΕΙΔΞ-0Α5 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10 η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5

5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5 5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Δεκεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια L 217/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/67/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 2006 περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.09.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα