Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 EL Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό και διαθέσιµο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Άρθρο 4(4) ηµεροµηνία: 28/05/2010

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, ορισµένα στοιχεία, αριθµητικά και µή, παραλείπονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004 σχετικά µε την προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου και άλλων εµπιστευτικών πληροφοριών. Οι παραλείψεις αυτές σηµειώνονται µε την ένδειξη [...]. Στο µέτρο του δυνατού, τα παραλειπόµενα αριθµητικά στοιχεία αντικαθίστανται µε κλίµακα αριθµών ή άλλως µε µια γενικότερη περιγραφή. Βρυξέλλες, SG-Greffe(2010) D/7524/7525 C(2010) 3554 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ MERGER PROCEDURE ARTICLE 4(4) DECISION Προς το κοινοποιών µέρος: Via: For information Νοµικός Αντιπρόσωπος: Προς την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού Αγαπητοί κύριοι, Αφορά: Υπόθεση αριθ. COMP/M.5833 CARREFOUR MARINOPOULOS/ DIA HELLAS Αιτιολογηµένη αναφορά βάσει του άρθρου 4(4) του Κανονισµού No 139/ για παραποµπή της υπόθεσης στην Ελλάδα. Ηµεροµηνία υποβολής Αιτιολογηµένης Αναφοράς: 28/04/2010 Προθεσµία για απάντηση του Κράτους Μέλους: 21/05/2010 Προθεσµία για απόφαση της Επιτροπής βάσει του Άρθρου 4(4): 07/06/ ΕΕ L 24 της , σ. 1 («κανονισµός συγκεντρώσεων»). Από την 1η εκεµβρίου 2009, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εισήγαγε ορισµένες αλλαγές, όπως η αντικατάσταση του όρου "Κοινότητα" από τον όρο "'Ένωση" και του όρου "κοινή αγορά" από τον όρο "εσωτερική αγορά". Η ορολογία της ΣΛΕΕ χρησιµοποιείται στην παρούσα απόφαση. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στις 28 Απριλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε µέσω αιτιολογηµένης αναφοράς ("Αιτιολογηµένη Αναφορά") αίτηση παραποµπής της προαναφερόµενης συγκέντρωσης βάσει του Άρθρου 4(4) του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου 139/2004 ( Κανονισµού Συγκεντρώσεων ). Ο αιτών, Carrefour- Marinopoulos A.E., ζητά όπως η συγκέντρωση εξετασθεί στο σύνολό της από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. 2. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4(4) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων, πριν την επίσηµη κοινοποίηση µιας συγκέντρωσης προς την Επιτροπή, τα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέντρωση δύνανται να ζητήσουν την παραποµπή της συγκέντρωσης στο σύνολό της ή εν µέρει από την Επιτροπή προς το Κράτος Μέλος στο οποίο η συγκέντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό και το οποίο φέρει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτικής αγοράς. 3. Αντίγραφο της παρούσας Αιτιολογηµένης απεστάλη προς όλα τα Κράτη Μέλη στις 29 Απριλίου Με επιστολή της 14 ης Μαΐου 2010, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, ως αρµόδια ελληνική αρχή, πληροφόρησε την Επιτροπή πως η Ελλάδα συµφωνεί µε την προτεινόµενη παραποµπή. II. ΤΑ ΜΕΡΗ 5. Η Carrefour-Marinopoulos Α.Ε. ("Carrefour Marinopoulos", Ελλάδα) ελέγχεται από κοινού από την Carrefour S.A. ("Carrefour", Γαλλία) και την Marinopoulos Brothers Α.Ε. ("Marinopoulos", Ελλάδα), πλήρως ελεγχόµενη θυγατρική εταιρία της [ ]. 2 Η Carrefour-Marinopoulos δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων, ποτών και προϊόντων εκτός ειδών παντοπωλείου (ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ), µέσω ενός δικτύου 444 καταστηµάτων (264 ιδιόκτητα καταστήµατα και 180 καταστήµατα µε σύµβαση δικαόχρησης) τα οποία βρίσκονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα και λειτρουργούν µε τα εµπορικά σήµατα Carrefour, Carrefour Marinopoulos, Carrefour Express, 5 Marinopoulos και Smile. 6. Η Dia Hellas Α.Ε. ("Dia Hellas", Ελλάδα) ελέγχεται στο παρόν στάδιο αποκλειστικά από την Carrefour, µέσω της πλήρως ελεγχόµενης ισπανικής θυγατρικής της εταιρίας [ ] η οποία ελέγχει 80% των µετοχών της. Η Schoptis Holding Ltd, θυγατρική εταιρεία της [ ] κατά 100%, είναι µη ελέγχων µειοψηφών µέτοχος της Dia Hellas και κατέχει 20% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Dia Hellas δραστηριοποιείται ως εκπτωτικός λιανικός πωλητής τροφίµων, ποτών και προϊόντων εκτός ειδών παντοπωλείου (ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ) µέσω των εµπορικών σηµάτων DIA%, DIA% MAXI and DIA% MARKET. 2 Η δηµιουργία της κοινής επιχείρησης Carrefour-Marinopoulos εγκρίθηκε από την Επιτροπή στην Υπόθεση αριθ. COMP/M.1960 Carrefour/Marinopoulos. 3

4 III. Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ 7. Η προτεινόµενη πράξη συνίσταται στην απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Dia Hellas από την Carrefour-Marinopoulos.Εποµένως, µετά τη συγκέντρωση, η Dia Hellasθα ελέγχεται από κοινού από την Carrefour και την Marinopoulos διαµέσου της κοινής επιχείρησης Carrefour-Marinopoulos. IV. ΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε. 8. Οι σχετικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούν συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών 3 ο οποίος υπερβαίνει τα 5 δισεκατ. EUR 4. Κάθε µία από τις επιχειρήσεις έχει κύκλο εργασιών εντός της Ε.Ε. άνω των 250 εκατ. EUR 5. Παρόλο που η Dia Hellas πραγµατοποιεί το σύνολο του κύκλου της εργασιών εντός της Ε.Ε. στην Ελλάδα, η Carrefour-Marinopoulos δεν πραγµατοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της εντός ενός και µοναδικού κράτους µέλους. Η κοινοποιηθείσα πράξη έχει συνεπώς διάσταση Ε.Ε. βάσει του Άρθρου 1(2) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων. V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ A. Αγορές προϊόντων Λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης 9. Τόσο η Carrefour-Marinopoulos όσο και η Dia Hellas δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπεραγορών (supermarkets) στη Ελλάδα ως λιανικοί πωλητές. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, ο αιτών δηλώνει, σύµφωνα µε την πρακτική που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η Επιτροπή, πως η σχετική αγορά προϊόντων συνίσταται στην λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων σηµείων πώλησης όπως σουπερµάρκετ, υπερµάρκετ/υπεραγορών και εκπτωτικών αλυσίδων αλλά εξαιρουµένων άλλων πωλητών λιανικής όπως ειδικευµένα καταστήµατα, πρατηρίων βενζίνης και καταστηµάτων cash & carry. 6 3 Ο κύκλος εργασιών έχει υπολογισθέι σύµφωνα µε το Άρθρο 5(1) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων και την Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας. 4 Carrefour-Marinopoulos [ ] EUR (συµπεριλαµβανοµένων των Carrefour: [ ] EUR και Marinopoulos: [ ] EUR), Dia Hellas [ ] EUR. 5 Carrefour-Marinopoulos [ ] EUR (συµπεριλαµβανοµένων των Carrefour: [ ] EUR και Marinopoulos: [ ] EUR), Dia Hellas [ ]EUR. 6 Υπόθεση αριθ. IV/M.784 Kesko/Tuko; Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221 Rewe/Meinl; Υπόθεση αριθ. COMP/M.3905 Tesco/Carrefour; Υπόθεση αριθ. COMP/M.4590 Rewe/Delvita. 4

5 Αγορές προϊόντων από προµηθευτές 10. Τα µέρη δραστηριοποιούνται επίσης στη αγορά προϊόντων από προµηθευτές, τα οποία µεταπωλούν στα καταστήµατά τους. Σε προηγούµενη πρακτική της, η Επιτροπή θεώρησε πως υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις διαδικασίες προµήθειας προϊόντων ανάλογα µε την κατηγορία προϊόντος που αγοράζεται (π.χ. κρεατικά, ψωµί και αρτοπαρασκευάσµατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθαριστικά), δεδοµένου του γεγονότος ότι οι παραγωγοί προϊόντων τυπικά παράγουν ένα και µόνο προϊόν ή κατηγορία προϊόντος και εποµένως η ικανότητά τους να µεταπηδήσουν σε διαφορετικά προϊόντα είναι περιορισµένη. 7 B. Γεωγραφικές αγορές Λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης 11. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, η γεωγραφική εστία της προτεινόµενης πράξης δεν είναι µεγαλύτερη από την ελληνική επικράτεια και πιθανόν να δύναται να κατακερµατιστεί σε µικρότερες γεωγραφικές περιοχές εντός της Ελλάδας. 12. Ο αιτών εποµένως δηλώνει πως η σχετική γεωγραφική αγορά για την εκτίµηση της παρούσας υπόθεσης αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (εθνική εµβέλεια), δεδοµένου του ότι και τα δύο µέρη χρησιµοποιούν προµηθευτές µε εθνική εµβέλεια και αποφασίζουν σε σχέση µε το εύρος των προϊόντων, την τιµολόγηση, την ποικιλία και τη διαφήµιση σε εθνικό επίπεδο Εντούτοις, σύµφωνα µε την πρακτική που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η Επιτροπή, η γεωγραφική εµβέλεια για την αγορά για τη λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης δύναται να είναι, βάσει της ζήτησης, τοπική, µε την εµβέλεια αυτή να περιορίζεται πιθανόν σε ακτίνα 20 µε 30 λεπτών οδήγησης. 9 Επιπρόσθετα, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει θεωρήσει στο παρελθόν πως η λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης δύναται να κατακερµατιστεί σε γεωγραφικά τοπικές αγορές που αντιστοιχούν στους Νοµούς της χώρας Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221 Rewe/Meinl; Υπόθεση αριθ. COMP/M.1684 Carrefour/Promodes; Υπόθεση αριθ. COMP/M.5112 Rewe Plus/Discount. 8 Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221-REWE/Meinl παρ. 20, Υπόθεση αριθ. COMP/M Rewe/Adeg, παρ Υπόθεση αριθ. IV/M.1085-Promodes/Catteau par. 14, Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221-Rewe/Meinl par. 18 and COMP/M.1684-Carrefour/Promodes par Απόφαση 330/V/2007 Arista A.E./Atlantik Super Market A.E.E. 5

6 Αγορές προϊόντων από προµηθευτές 14. Σύµφωνα µε την πρακτική που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η Επιτροπή, οι αγορές για τις διαδικασίες προµήθειας προϊόντων έχουν εθνική εµβέλεια, δεδοµένων των εθνικών καταναλωτικών προτιµήσεων και γούστων, την ανάγκη προσαρµογής του περιεχοµένου και του εύρους των προϊόντων σε εθνικό επίπεδο και του γεγονότος ότι οι λιανικοί πωλητές αγοράζουν κυρίως από εθνικούς προµηθευτές. Επιπρόσθετα, ακόµα και στην περίπτωση όπου οι προµήθειες αγοράζονται από προµηθευτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς, η προµήθεια των προϊόντων αυτών πραγµατοποιείται σχεδόν αποκλειστικά µέσω των εθνικών αντιπροσώπων των προµηθευτών αυτών (αντί εισαγωγών από το εξωτερικό), κυρίως λόγω γλωσσικών παραγόντων, την ύπαρξη εθνικής νοµοθεσίας και την ανάγκη για επιτόπου παρουσία του προµηθευτή Επιπροσθέτως, η γεωγραφική εµβέλεια των αγορών για τις διαδικασίες προµήθειας προϊόντων όπως αναλώσιµα αγαθά δύναται να κατακερµατιστεί σε µικρότερες γεωγραφικές αγορές δεδοµένου του εύθραυστου χαρακτήρα τους και την ανάγκη για γρήγορη παράδοση από τον προµηθευτή. 12 C. Εκτίµηση 16. Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, η προτεινόµενη πράξη είναι κατάλληλη υποψήφια για παραποµπή, πριν την επίσηµη κοινοποίησή της, από την Επιτροπή στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4(4) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων. 17. Η πράξη πληροί τους όρους του Άρθρου 4(4) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων. Η πράξη αποτελεί συγκέντρωση σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Κανονισµού Συγκεντρώσεων, έχει διάσταση Ε.Ε. και ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε διακριτικές αγορές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί διακριτική αγορά 18. Οι σχετικές αγορές στις οποίες τα µέρη βρίσκονται σε ανταγωνισµό παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά διακριτικής αγοράς που περιορίζεται στην Ελλάδα (και πιθανόν µικρότερες γεωγραφικές αγορές εντός της Ελλάδας). Ειδικότερα, παρότι και τα δύο µέρη της παρούσας συγκέντρωσης δραστηριοποιούνται διεθνώς, εντούτοις αποφασίζουν σε σχέση µε το εύρος των προϊόντων, την τιµολόγηση, την ποικιλία και τη διαφήµιση σε εθνικό επίπεδο 19. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες προµήθειας, και τα δύο µέρη χρησιµοποιούν προµηθευτές µε εθνική εµβέλεια και συνάπτουν συµφωνίες προµήθειας που καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, παρόλο που και τα δύο µέρη συνδέονται µε το γκρουπ της Carrefour, τα δίκτυα προµηθειών 11 Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221 Rewe/Meinl; Υπόθεση αριθ. COMP/M.1684 Carrefour/Promodes; Υπόθεση αριθ. COMP/M.5112 Rewe Plus/Discount. 12 Υπόθεση αριθ. COMP/M.1684 Carrefour/Promodes. 6

7 τους είναι δοµηµένα σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να µπορούν να επιτύχουν ενιαίους όρους προµήθειας για την ελληνική αγορά. Ο ανταγωνισµός ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά 20. Οι κύριες επιπτώσεις της προτεινόµενης συγκέντρωσης περιορίζονται στην Ελλάδα, ή σε µικρότερες γεωγραφικές (πιθανόν τοπικές) αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου η συγκέντρωση δηµιουργεί επηρεαζόµενες αγορές και, εποµένως, µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό. 21. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών, η συγκέντρωση ενδέχεται ήδη να επηρεάζει σηµαντικά των ανταγωνισµό σε (α) εθνικό επίπεδο (συµψηφισµένα µερίδια αγοράς [10-20]%) και (β) στο επίπεδο των περιφερειών, όπου τα συµψηφισµένα µερίδια αγοράς των µερών δηµιουργούν πολλαπλές επηρεαζόµενες αγορές, στις οποίες τα µερίδια αγοράς τους φθάνουν µέχρι και το [20-30]% (περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 22. Ο αιτών δεν υποδεικνύει στην αίτηση παραποµπής του ποια θα είναι η θέση της συγχωνευµένης επιχείρησης εντός των αγορών για τις διαδικασίες προµήθειας προϊόντων. Όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή σε προηγούµενη πρακτική της, 13 εφόσον ο ανταγωνισµός είναι ουσιαστικός στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (downstream market) για τη λιανική πώληση, οι ισχυροί αγοραστές πιέζονται ανταγωνιστικά να µετακυλήσουν προς τους τελικούς καταναλωτές τις βελτιώσεις των αγοραστικών τους όρων. Αντιθέτως, εάν η λιανική αγορά παρουσιάζει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, η αγοραστική δύναµη ενδέχεται να βλάψει τον ανταγωνισµό και να ενισχύσει την ισχύ των παικτών στη αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας. Εποµένως, τα θέµατα ανταγωνισµού στην λιανική αγορά και στην αγορές για τις διαδικασίες προµήθειας είναι συνεστραµµένα. 14 εδοµένου λοιπόν του ότι η παρούσα συγκέντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε διάφορες λιανικές αγορές, δεν µπορεί να αποκλεισθεί ότι ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά επίσης λόγω της αύξησης της ισχύος στις αγορές για τις διαδικασίες προµήθειας. Εποµένως, βάσει των παραπάνω πληροφοριών και των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, δεικνύεται πως ο ανταγωνισµός στη λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης και στην αγορά προϊόντων από προµηθευτές στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεασθεί σηµαντικά από την προτεινόµενη συγκέντρωση. 13 Υπόθεση αριθ. COMP/M.1221 Rewe/Meinl (παρ.71); Υπόθεση αριθ. COMP/M.5112 Rewe Plus/Discount (παρ.49). 14 Υπόθεση αριθ. COMP/M.5112 Rewe Plus/Discount (παρ.51). 7

8 Επιπρόσθετοι παράγοντες 23. Η παρούσα συγκέντρωση αφορά µόνον την Ελλάδα. Εποµένως, ακόµα και σε περίπτωση παραποµπής της, διατηρείται το όφελος του ενιαίου ελέγχου. Παροµοίως, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το µόνο Κράτος Μέλος στο οποίο η συγκέντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά των ανταγωνισµό υποδεικνύει πως η υπόθεση είναι κατάλληλη υποψήφια για παραποµπή στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 20 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την Παραποµπή Υποθέσεων Συγκέντρωσης 15. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού κατέχει την αναγκαία εµπειρία για να διερευνήσει τις αγορές τις οποίες αφορά η παρούσα συγκέντρωση δεδοµένης της προηγούµενης εµπειρίας της στον τοµέα αυτό. 16 VI. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. Με βάση της πληροφορίες που παρέχονται από τα µέρη στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, η υπόθεση πληροί τους νοµικούς όρους του Άρθρου 4(4) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων, καθώς η συγκέντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε αγορά εντός Κράτους Μέλους η οποία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτικής αγοράς. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την Παραποµπή Υποθέσεων Συγκέντρωσης 17 (παράγραφος 17) υποδεικνύει ότι, ζητώντας παραποµπή σύµφωνα µε το Άρθρο 4(4) "οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι η πράξη ενδέχεται να έχει δυνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό σε µια διακριτή αγορά κράτους µέλους, οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν σηµαντικές και εποµένως χρήζουν προσεκτικής εξέτασης", και ότι "οι εν λόγω ενδείξεις µπορεί να έχουν προκαταρκτικό µόνο χαρακτήρα ". Η Επιτροπή θεωρεί, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην Αιτιολογηµένη Αναφορά, ότι η κύρια επίπτωση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό λαµβάνει χώρα σε διακριτικές αγορές εντός της Ελλάδας, και ότι η αιτούµενη παραποµπή είναι συµβατή µε την παράγραφο 20 της Ανακοίνωσης Παραποµπών. VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 25. Για τους πιο πάνω λόγους, και δεδοµένου του ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει την συµφωνία της, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει την συγκέντρωση στο σύνολό της για εξέταση από την Ελλάδα. Αυτή η απόφαση υιοθετείται βάσει του Άρθρου 4(4) του Κανονισµού Συγκεντρώσεων. Για την Επιτροπή (Υπογραφή) Alexander ITALIANER Γενικός ιευθυντής 15 ΕΕ C 56, , p Απόφαση 330/V/2007 Arista A.E./Atlantik Super Market A.E.E. 17 ΕΕ C 56, , p.2 ("Ανακοίνωση Παραποµπών"). 8

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS

Υπόθεση αριθ. COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS Υπόθεση αριθ. COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/ SHELL OVERSEAS HOLDINGS Το κείµενο στην Αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 139/2004 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 605/2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 467/ VI /2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 523/VΙ/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 523/VΙ/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 523/VΙ/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7 η Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 443 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ άρθρο 6 παρ. 1 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 441/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 441/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 441/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 381/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η Φεβρουαρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 273/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων) την 30 η Σεπτεμβρίου 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής. της 28ης Ιουνίου 2000. µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη

Απόφαση της Επιτροπής. της 28ης Ιουνίου 2000. µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2000 µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία ΕΟΧ (Υπόθεση αριθ. COMP/M.1741 - MCI WorldCom / Sprint) (Το κείµενο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Δεκεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.07.2002 C(2002)2851 τελικό ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.07.2002 µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα