Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/ Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή (Φ.Ε.Κ. 849/Β/1996) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3, του Ν. 1338/1983 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα - Χάλυβα και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/Α/ ). β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1338/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101/Α/ ). γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.. 181/74 "Περί προστασίας εξ' ιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347/Α/74). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1733/87 "Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτοµία και σύσταση της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας" (ΦΕΚ 171/Α/ ). ε) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'). στ) Την υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416/91 κοινή Υπουργική Απόφαση "Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 539/Β/ ). ζ) Την οδηγία 90/641 ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 4ης εκεµβρίου η) Την σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ µε αριθµ. Π/108/170/ θ) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ι) Την υποχρέωση εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε το Κοινοτικό ίκαιο, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε τον παρόντα κανονισµό ως εξής:

2 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΚΟΠΟΣ και ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 90/641 ΕYΡΑΤΟΜ "Οδηγία του Συµβουλίου της 4ης εκεµβρίου 1990 για την προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή" (ΕΕ L 349/1990). Ο παρών κανονισµός αποβλέπει στην βελτιστοποίηση των λεπτοµερειών για την προστασία των εξωτερικών εργαζοµένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή. Άρθρο 2 Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: - "Ελεγχόµενη περιοχή", κάθε περιοχή που διέπεται από ειδικούς κανόνες για λόγους προστασίας από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και στην οποία η πρόσβαση ρυθµίζεται από τις διατάξεις α, και της υπ' αριθµ (ΦΟΡ) 1416/92 κοινής Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 539/Β/ ). - "Φορέας Εκµετάλλευσης", κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία φέρει την ευθύνη µιας ελεγχόµενης περιοχής, όπου ασκείται δραστηριότητα που πρέπει να δηλώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.. 181/74 "Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών" και µε τις διατάξεις , και της υπ' αριθµ (ΦΟΡ) 1416 Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 539/Β/ ). - "Εξωτερική επιχείρηση", κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που καλείται να ασκήσει πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόµενη περιοχή, άλλο από τον φορέα εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των µελών του προσωπικού του. - "Εξωτερικός εργαζόµενος", κάθε εργαζόµενος της κατηγορίας Α, κατά την έννοια του άρθρου της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416 κοινής Υπουργικής Απόφασης "'Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας", που ασκεί πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόµενη περιοχή, είτε απασχολείται προσωρινά ή µόνιµα από εξωτερική επιχείρηση, συµπεριλαµβανόµενων των ασκουµένων, των µαθητευοµένων και των σπουδαστών, κατά την έννοια του άρθρου της ανωτέρω Υπ. Απόφασης. - "Σύστηµα ακτινικής παρακολούθησης", τα µέτρα που αποσκοπούν στην εφαρµογή, κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων εξωτερικών εργαζοµένων, των λεπτοµερειών που προβλέπονται στα άρθρα 1.5., 1.6. και 1.7. της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416 κοινής Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 539/Β/ ). - " ραστηριότητες εργαζοµένου", µια ή πλείονες παροχές υπηρεσιών από εξωτερικό εργαζόµενο σε ελεγχόµενη περιοχή ενός φορέα εκµετάλλευσης.

3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Άρθρο 3 Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Αττικής. Άρθρο 4 Η άσκηση των αναφεροµένων στο άρθρο της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)11416/91 Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας" δραστηριοτήτων των εξωτερικών επιχειρήσεων υπόκειται στο καθεστώς προηγούµενης άδειας που έχει θεσπιστεί µε το άρθρο 4 του Ν.. 181/74 και το άρθρο της ανωτέρω αναφεροµένης Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 5 1. Το σύστηµα ακτινικής παρακολούθησης πρέπει να εξασφαλίζει στους εξωτερικούς εργαζόµενους προστασία, ισοδύναµη µε εκείνη των εργαζοµένων που απασχολούνται µόνιµα από τον φορέα εκµετάλλευσης, όπως αναφέρεται στους Κανονισµούς Ακτινοπροστασίας (Υπ. Αποφ (ΦΟΡ)1416/1991). 2. Μέχρις ότου ισχύσει ένα ενιαίο σύστηµα σε κοινοτικό επίπεδο, στον τοµέα της ακτινικής προστασίας των εξωτερικών εργαζόµενων, π.χ. ένα µηχανοργανωµένο δίκτυο, θα χρησιµοποιείται: α) µεταβατικά και τηρώντας τις κοινές διατάξεις του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. - Το συγκεντρωτικό εθνικό αρχείο το οποίο τηρείται στην ΕΕΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416/1991 Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας". - Το ατοµικό βιβλιάριο ακτινικής παρακολούθησης, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΑΕ, για κάθε εξωτερικό εργαζόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. β) στην περίπτωση των µεθοριακών εξωτερικών εργαζοµένων, θα χρησιµοποιείται το ατοµικό βιβλιάριο που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου υπό στοιχεία α), µέχρι την ηµεροµηνία θέσπισης του συστήµατος που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 6 Η εξωτερική επιχείρηση µεριµνά είτε άµεσα είτε µέσω συµφωνιών υπό µορφή συµβάσεων µε τον φορέα εκµετάλλευσης για την ακτινοπροστασία των εργαζοµένων της, σύµφωνα µε

4 τις σχετικές διατάξεις 1.1. έως και 1.7. της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416/91 Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας" και ειδικότερα: α. ιασφαλίζει την τήρηση των γενικών αρχών και τον περιορισµό των δόσεων, όπως προβλέπονται από την υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416 Υπ. Απόφαση "κανονισµοί Ακτινοπροστασίας" και ειδικότερα από τα άρθρα 1.2. και 1.3. αυτής. β. Παρέχει στον τοµέα της Ακτινοπροστασίας την ενηµέρωση και την εκπαίδευση που προβλέπονται στα άρθρα και των κανονισµών Ακτινοπροστασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τόσο από την εξωτερική επιχείρηση όσο και από τον φορέα εκµετάλλευσης ότι για την συγκεκριµένη δραστηριότητα απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση του εξωτερικού εργαζόµενου, αυτή θα του παρέχεται από τον υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας του φορέα εκµετάλλευσης, µετά από σύµφωνη γνώµη της εξωτερικής επιχείρησης. γ. Εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοί της θα υπόκεινται σε υπολογισµό της εκθέσεως και σε ιατρική επίβλεψη σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416/1991 Υπ. Απόφασης και ειδικότερα από τα άρθρα 1.6. και 1.7. αυτής. δ. Βεβαιώνεται ότι ενηµερώθηκαν, στο επίπεδο του αρχείου και του ατοµικού βιβλιαρίου που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος κανονισµού τα ακτινολογικά στοιχεία της ατοµικής επίβλεψης εκθέσεως καθενός εργαζοµένου της, κατά την έννοια του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. ε. Η εξωτερική επιχείρηση ενηµερώνεται εκ των προτέρων για την φύση, το είδος της πιθανής ακτινοβόλησης, τον χώρο, τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν την συγκεκριµένη δραστηριότητα του εξωτερικού εργαζόµενου σε κάθε φορέα εκµετάλλευσης, την εκτίµηση της πιθανής δόσης, καθώς και τα λαµβανόµενα µέτρα ακτινικής προστασίας. στ. Η εξωτερική επιχείρηση υποχρεούται να γνωρίζει τις τυχόν επιπρόσθετες διαδικασίες εκτίµησης της δόσης του εξωτερικού εργαζόµενου (π.χ. εκτίµηση της ολόσωµης εσωτερικής έκθεσης, έκθεση σε νετρόνια) για τις οποίες και επιβαρύνεται. ζ. Η εξωτερική επιχείρηση, στις περιπτώσεις µακροχρόνιων συνεργασιών καθώς και πολυετών συµβολαίων, υποχρεούται να επανεξετάζει τους όρους των συµβολαίων και να τους αναπροσαρµόζει στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς. η. Σε περίπτωση που η εξωτερική επιχείρηση απασχολεί έναν εξωτερικό εργαζόµενο σε άλλο κράτος-µέλος της Κοινότητας, οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει την συνεχή δοσιµέτρηση του εξωτερικού εργαζόµενου καθ' όλη την διάρκεια της δραστηριότητάς του. θ. Η εξωτερική επιχείρηση, προτού αναθέσει δραστηριότητες σε ελεγχόµενη περιοχή σε κάποιο νεοπροσληφθέντα εξωτερικό εργαζόµενο, υποχρεούται να ενηµερώνεται, µέσω του ατοµικού του βιβλιαρίου ή εναλλακτικά µέσω πιστοποιητικού, για τη δόση που ήδη έχει λάβει κατά την άσκηση των προηγουµένων δραστηριοτήτων του, έτσι ώστε να αποφευχθεί υπέρβαση του ορίου δόσεων.

5 Άρθρο 7 1. Ο φορέας εκµετάλλευσης µιας ελεγχόµενης περιοχής, όπου ασκούν δραστηριότητες και εξωτερικοί εργαζόµενοι, είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές λεπτοµέρειες της ακτινοπροστασίας τους, οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την φύση της ελεγχόµενης περιοχής και της δραστηριότητας. 2. Ειδικότερα για κάθε εξωτερικό εργαζόµενο που ασκεί δραστηριότητες σε ελεγχόµενη περιοχή, ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει: α. Να εξακριβώνει ότι ο εργαζόµενος αυτός έχει χαρακτηρισθεί ικανός από ιατρική άποψη για τις δραστηριότητες που θα του ανατεθούν. (Άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού). β. Να βεβαιώνεται ότι ο εργαζόµενος εκτός από την βασική εκπαίδευση σε θέµατα Ακτινοπροστασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. β του παρόντος κανονισµού έχει ειδικά εκπαιδευθεί για τις ιδιοµορφίες τόσο της ελεγχόµενης περιοχής όσο και της δραστηριότητας. (Άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού). γ. Να βεβαιώνεται ότι ο εργαζόµενος αυτός διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. (Άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού). δ. Να βεβαιώνεται επίσης ότι ο εξωτερικός εργαζόµενος τυγχάνει ατοµικής επίβλεψης εκθέσεως κατάλληλης για την φύση της δραστηριότητας και ότι υπόκειται στην αναγκαία δοσιµετρική παρακολούθηση. (Άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισµού). ε. Να επιβάλλει την τήρηση των γενικών αρχών και των περιορισµών των δόσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1.2. και 1.3. της υπ' αριθµ (ΦΟΡ)1416/1991 Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας". στ. Να βεβαιώνεται για την λήψη, ή να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την καταχώρηση, έπειτα από κάθε δραστηριότητα, των ακτινικών στοιχείων ατοµικής επίβλεψης εκθέσεως κάθε εξωτερικού εργαζόµενου κατά την έννοια του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. ΜΕΡΟΣ ΙV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑZΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 8 1. Κάθε εξωτερικός εργαζόµενος υποχρεούται: α. Να είναι υπεύθυνος για το Βιβλιάριο Ακτινικής Παρακολούθησης του (ΒΑΠ) και σε περίπτωση απώλειάς του να αναφέρει χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην εξωτερική επιχείρηση, να συνεργασθεί δε µαζί της για την ανεύρεσή του. β. Να µην καταστρέψει ούτε να παραποιήσει ή αλλοιώσει τα οιαδήποτε αναγραφόµενα στο ΒΑΠ στοιχεία.

6 γ. Να αποδώσει αµέσως το ΒΑΠ στην εξωτερική επιχείρηση, είτε γιατί αυτό είναι πλήρες και χρειάζεται ανανέωση, είτε γιατί έπαψε να εργάζεται σ' αυτήν την εξωτερική επιχείρηση. δ. Να θέτει το ΒΑΠ στην διάθεση του υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας κάθε ελεγχόµενης περιοχής, στην οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του, στην περίπτωση δε που οι δραστηριότητές του στην εν λόγω ελεγχόµενη περιοχή έχουν περατωθεί, να παίρνει το ΒΑΠ µαζί του. 2. Ο εξωτερικός εργαζόµενος έχει καθήκον να µεριµνά για την καταγραφή των δόσεων, τις οποίες έλαβε κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων του στο ΒΑΠ, ή για την κοινοποίησή τους στην εξωτερική επιχείρηση. 3. Σε περίπτωση ανεύρεσης του απολεσθέντος ΒΑΠ, ο εξωτερικός εργαζόµενος υποχρεούται να το αναφέρει στην εξωτερική επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση και να επιστρέψει σ' αυτήν το ανευρεθέν ΒΑΠ. ΜΕΡΟΣ V ΟΣΙΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ (ΒΑΠ) Άρθρο 9 1. Η εξωτερική επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στον εξωτερικό εργαζόµενο: α. Το επίσηµο δοσίµετρο, το οποίο προµηθεύεται από την ΕΕΑΕ και β. Ένα δοσίµετρο αµέσου αναγνώσεως. 2. α. Το επίσηµο δοσίµετρο αποστέλλεται στην ΕΕΑΕ για µέτρηση και το αποτέλεσµά του θα είναι η επίσηµη καταγραφή της δόσης. β. Το δοσίµετρο αµέσου αναγνώσεως διαβάζεται από τον υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας του φορέα εκµετάλλευσης, πριν και µετά την ανάληψη δραστηριότητας του εξωτερικού εργαζόµενου και καταγράφει τις τιµές του στο ΒΑΠ. 3. Οι τιµές του δοσιµέτρου αµέσου αναγνώσεως αντικαθίστανται από το αποτέλεσµα του επίσηµου δοσιµέτρου. Άρθρο 10 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού το κατωτέρω παράρτηµα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινές διατάξεις για τα Βιβλιάρια Ακτινικής Παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2α περίπτωση δεύτερη της κοινής υπουργικής απόφασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1. Η ΕΕΑΕ εκδίδει το Βιβλιάριο Ακτινικής Παρακολούθησης (ΒΑΠ) και καθορίζει τον κωδικό αριθµό του ΒΑΠ και του εξωτερικού εργαζόµενου.

7 Το ατοµικό βιβλιάριο ακτινικής παρακολούθησης (ΒΑΠ) είναι έγγραφο µη µεταβιβάσιµο. 2. Ο εξωτερικός εργαζόµενος συµπληρώνεται στοιχεία του στο ΒΑΠ. 3. Τα στοιχεία της εξωτερικής επιχείρησης και της επίσηµης δοσιµετρίας συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο της εξωτερικής επιχείρησης. 4. Τα στοιχεία του φορέα εκµετάλλευσης και του δοσιµέτρου αµέσου αναγνώσεως συµπληρώνονται από τον υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας του φορέα εκµετάλλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Το Βιβλιάριο Ακτινικής Παρακολούθησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα εξής πέντε µέρη: α. Στοιχεία του Βιβλιαρίου Ακτινικής Παρακολούθησης. β. Στοιχεία των εξωτερικών εργαζόµενων. γ. Στοιχεία της εξωτερικής επιχείρησης και του φορέα εκµετάλλευσης. δ. Στοιχεία της επίσηµης δοσιµετρίας. ε. Στοιχεία του δοσιµέτρου αµέσου αναγνώσεως. Τα ανωτέρω πέντε µέρη αναλύονται ως ακολούθως: α. Στοιχεία ΒΑΠ. - κωδικός αριθµός - ηµεροµηνία έκδοσης - διάρκεια ισχύος - αριθµός προηγούµενων βιβλιαρίων β. Στοιχεία εξωτερικών εργαζοµένων. - αριθµός αρχείου ΕΕΑΕ - κωδικός αριθµός εξωτερικού εργαζόµενου - ονοµατεπώνυµο - ηµεροµηνία γέννησης - φύλλο - αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας - αριθµός διαβατηρίου - υπηκοότητα

8 - ασφαλιστικός φορέας - εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία - διεύθυνση κατοικίας - φωτογραφία ιατρικές εξετάσεις: ηµεροµηνία, ιατρός, συµπέρασµα γ. Στοιχεία της εξωτερικής επιχείρησης και του φορέα εκµετάλλευσης - ονοµασία - διεύθυνση (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ.) - τηλέφωνο - fax - υπεύθυνος - διάρκεια απασχόλησης του εξωτερικού εργαζοµένου δ. Στοιχεία της επίσηµης δοσιµετρίας - έτος, µήνας - ολόσωµη δόση (msν) (σε περίπτωση ανοµοιογενούς εκθέσεως, υπολογισµός ισοδυνάµου δόσεως στα διάφορα σηµεία του σώµατος) - δόση νετρονίων (msν) - δόση άκρων (msν) - εσωτερική έκθεση - υπογραφή υπευθύνου ακτινοπροστασίας εξωτερικής επιχείρησης ε. Στοιχεία του δοσιµέτρου αµέσου αναγνώσεως - ηµεροµηνία έναρξης και ένδειξη - ηµεροµηνία λήξης και ένδειξη Άρθρο Η εξωτερική επιχείρηση εξασφαλίζει σε κάθε εξωτερικό εργαζόµενο την παροχή του Βιβλιαρίου Ακτινικής Παρακολούθησης (ΒΑΠ). 2. Το Βιβλιάριο Ακτινικής Παρακολούθησης χορηγείται µε συγκεκριµένο κωδικό ατόµου από την ΕΕΑΕ. 3. Τα Βιβλιάρια Ακτινικής Παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζοµένων των άλλων χωρών έχουν την ίδια ισχύ µε αυτό της Ελλάδας.

9 4. Σε περιπτώσεις που η εξωτερική επιχείρηση έχει την έδρα της σε χώρες, στις οποίες δεν προβλέπονται Βιβλιάρια Ακτινικής Παρακολούθησης, η ΕΕΑΕ παρέχει στον εξωτερικό εργαζόµενο το εγκεκριµένο βιβλιάριό της, το οποίο συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας του φορέα εκµετάλλευσης. Το βιβλιάριο αυτό έχει ισχύ µόνο για τις δραστηριότητες του εξωτερικού εργαζοµένου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 12 Κάθε διάταξη που αντίκειται στον παρόντα κανονισµό ή που ρυθµίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέµατα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καταργείται από της ισχύος του παρόντος. Άρθρο 13 Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 1996

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Eχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα