ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ: FAX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, για τη σύναψη μονοετούς σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατά την κρίση της Τράπεζας, με αντικείμενο τον καθαρισμό διαφόρων χώρων κτιρίων της Τράπεζας, όπως αυτοί περιγράφονται στα συνημμένα προγράμματα εργασίας καθαρισμού κατά χώρο. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: - Τα νομικά πρόσωπα που είναι συνεστημένα κατά τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε - Οι ενώσεις εργολάβων παρεχόντων υπηρεσίες καθαρισμού, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά διατυπώνεται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται στο τόπο και εντός της οριζόμενης προθεσμίας όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια. Επίσης η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο που θα φέρει πλήρη τα στοιχεία του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και την επιγραφή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/2010: ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Υπηρ.Συντήρησης κ Διοικητικής Μέριμνας 1ος όροφος, γραφ ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00πμ Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα λαμβάνεται υπόψη. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητά διευκρινήσεις για προσφορές που έχουν υποβληθεί κανονικά και έγκαιρα. Γίνονται δεκτές και προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικά και θα έχουν περιέλθει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης με την ένδειξη "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ". Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, σαφείς και ορισμένες, αναλυτικές και να μην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή προθεσμίες, ή να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές ή επεγγραφές, προσθήκες, διορθώσεις ακόμα και στο περιθώριο ή χειρόγραφες παρεμβάσεις που τις καθιστούν ασαφείς. Πρέπει όμως να 1

2 φέρουν ιδιόχειρη την υπογραφή του συντάκτη τους και σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ένωσης εργολάβων όταν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά και τα μηχανήματα ( η επωνυμία και ο κατασκευαστής οίκος ) που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα, τα οποία πρέπει να τύχουν της έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών της Τράπεζας. 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο Μητρώου ή Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους της χώρας εγκατάστασής τους. β) Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή αντίστοιχη κατάσταση κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους, ούτε έχει κατατεθεί εις βάρος τους σχετική αίτηση. γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β, όπου στις περιπτώσεις νομικών προσώπων η προϋπόθεση αυτή αφορά τους Διαχειριστές, Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους Δ.Σ. και γενικώς τους κατά νόμο υπεθύνους του νομικού προσώπου. δ) Βεβαίωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ότι δεν υπάρχει εγγραφή που τους αφορά ή ότι υπάρχει συγκεκριμένη εγγραφή. ε) Αντίγραφο Ισολογισμού των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των εταιρειών. στ) Δύο τουλάχιστον πρόσφατες βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου της καθαριότητας. ζ) Αναλυτική Δήλωση σχετική με τις κυριότερες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια από τον υποψήφιο. η) Ασφαλιστική Ενημερότητα θ) Φορολογική Ενημερότητα ι) Πιστοποιητικό ISO 9001:2000/2008 από την αρμόδια αρχή. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν ή ασάφειες αυτών που τα καθιστούν ανεπίδεκτα εκτίμησης, αποτελούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Τράπεζας λόγο απόρριψης της σχετικής προσφοράς ως απαράδεκτης. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Τράπεζας θα γίνεται από συνεργεία του εργολάβου, όπως αυτή αναφέρεται στα συνημμένα προγράμματα εργασίας ( προσωπικό-μηχανήματα, υλικά-εργασίες-χρόνος εκτέλεσης κλπ). Απαγορεύεται στον εργολάβο η εκχώρηση σε τρίτο της εργολαβίας, ή μέρους αυτής. 2

3 6. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές της προσφοράς θα δίδονται σε ΕΥΡΩ χωριστά για κάθε χώρο όπως αναγράφονται στα συνημμένα στη παρούσα διακήρυξη προγράμματα εργασίας και θα αναφέρονται στο ετήσιο κόστος καθαρισμού του συγκεκριμένου χώρου, με συμπλήρωση της κατάστασης Παράρτημα Β. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία,όλα τα υλικά όπως αυτά αναλυτικά περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα Α, μηχανήματα και κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση που απαιτείται για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου, εκτός από τον Φ.Π.Α. Όλες οι δαπάνες και εν γένει επιβαρύνσεις που αφορούν το προσωπικό περιλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. βαρύνουν αποκλειστικώς τον Εργολάβο, η δε Τράπεζα δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό δεσμό ή σχέση με το ασχολούμενο από τον Εργολάβο προσωπικό. Προς εκτίμηση όμως της ακρίβειας και βασιμότητας της προσφοράς αυτής θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από καταστάσεις κόστους, όπου αναλυτικά θα αναφέρονται το κόστος υλικών, οι αμοιβές, τα επιδόματα, οι δαπάνες ασφάλισης του προσωπικού και ότι άλλο έχει σχέση με το κόστος του έργου καθαρισμού. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δε θα καταβάλλεται επί πλέον της τιμής αυτής από την Τράπεζα. Οι τιμές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δε γίνεται δεκτή αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία. 7. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο εργολάβος μαζί με την προσφορά πρέπει να καταθέσει αναλυτικές καταστάσεις όλου του απασχολούμενου σ αυτόν προσωπικού για τον καθαρισμό κτιρίων, θεωρημένες από τις αρμόδιες ασφαλιστικές αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο εργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί η καθαριότητα θα πρέπει, μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από έναν μήνα από την εγκατάστασή του να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους της Τράπεζας, επικυρωμένες φωτοτυπίες των βιβλιαρίων ασθενείας αυτών και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού, τις κάρτες εργασίας. Επικυρωμένες φωτοτυπίες των βιβλιαρίων ασθενείας ή άλλων εγγράφων αποδεικτικών της ασφάλισης του απασχολουμένου στους χώρους της Τράπεζας προσωπικού, ο εργολάβος θα πρέπει να προσκομίζει καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Τράπεζα. Αλλαγή του προσωπικού αυτού κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι δυνατή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν ειδοποιήσεως των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας. Η Τράπεζα δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό δεσμό ή σχέση με το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος, τον οποίο αποκλειστικά βαρύνουν οι απορρέουσες από την ασφαλιστική, εργατική και την εν γένει νομοθεσία υποχρεώσεις σχετικά με το προσωπικό αυτό. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί την απασχόληση στους χώρους της συγκεκριμένων ατόμων από το προσωπικό του εργολάβου, ζητώντας την αντικατάστασή τους από άλλα. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των χώρων της Τράπεζας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ελληνική εθνικότητα προκύπτουσα αποκλειστικά και μόνον από τα νομιμοποιητικά της παραμονής και εργασίας του στην Ελλάδα έγγραφα και να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 3

4 σχετικά με την αμοιβή, την ασφάλιση και τους εν γένει όρους εργασίας του προσωπικού που θα απασχολεί στην Τράπεζα. Η Τράπεζα δια των οργάνων του αρμόδιου Τμήματος Εργασιών Υποστήριξης έχει το δικαίωμα να ζητά απο τον εργολάβο να μεταφέρει άτομα απο το απασχολούμενο προσωπικό απο το ένα κτήριο στο άλλο, σύμφωνα με τις ανάγκες της. 8. EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα,που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.. Η εγγύηση πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς για τον καθαρισμό των χωρών της Τράπεζας, για ένα χρόνο χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου εργολάβου αρκεί μία εγγύηση συμμετοχής που να καλύπτει το 5% της μεγαλύτερης σε αξία προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται στον εργολάβο που επιλέχθηκε, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζομένους, μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και με δική τους μέριμνα. 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο εργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί η καθαριότητα πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.. Η εγγύηση θα καλύπτει ποσοστό 10% του συνολικού κόστους των απασχολούμενων ατόμων για έναν χρόνο, εκτός του Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο εργολάβος εγγυάται την άριστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ'όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει να είναι κατάλληλο και ικανό για το σκοπό που θα χρησιμοποιείται και να είναι εφοδιασμένο με ειδική επαγγελματική άδεια εφόσον αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο εργολάβος παραβεί οιοδήποτε όρο του παρόντος άρθρου και του άρθρου 7 της διακήρυξης, ή δεν απασχολεί τον προβλεπόμενο αριθμό εργαζομένων, ή δεν τηρεί το ωράριο ή δεν εκτελεί ικανοποιητικά όλες τις εργασίες που αναφέρονται στα τμήματα της παρούσας που αφορούν τους χώρους και τα προγράμματα εργασίας καθαρισμού, η Τράπεζα δικαιούται κατά την κρίση να προβεί σε περικοπή της αμοιβής του εργολάβου ή να τον κηρύξει έκπτωτο. Αν και ο εργολάβος θα έχει την πλήρη ευθύνη και διεύθυνση των εργασιών του απασχολούμενου στην καθαριότητα των χωρών της Τράπεζας προσωπικού του και θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με την καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς επίσης και με οιαδήποτε άλλη υποχρέωση που βαρύνει τον εργοδότη σύμφωνα με την εργατική και 4

5 ασφαλιστική νομοθεσία και τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε., η δε Τράπεζα ουδένα συμβατικό δεσμό θα έχει με το απασχολούμενο στους χώρους της προσωπικό του εργολάβου, εν τούτοις η τελευταία θα δικαιούται να ζητά την άμεση αποπομπή και αντικατάσταση των καθαριστριών ή εν γένει μελών του προσωπικού του εργολάβου, για πράξεις ή παραλείψεις που ανεξάρτητα από δόλο ή αμέλεια, καταδεικνύουν ανικανότητα, απειρία, ακαταλληλότητα, αδιαφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή τους χώρους, τα πράγματα και την εν γένει περιουσία της Τράπεζας και του προσωπικού της. Το δικαίωμα της Τράπεζας ισχύει και στην περίπτωση εκδήλωσης έλλειψης συνεργασίας ή σεβασμού προς το προσωπικό της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση ατυχημάτων και πρόκλησης ζημιών που ενδέχεται να συμβούν, κατά την εκτέλεση των εργασιών, στην Τράπεζα ή στον εργολάβο ή στο προσωπικό της Τράπεζας ή στο προσωπικό του εργολάβου, ή γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους ως συνέπεια παράλειψης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των πιο πάνω υποχρεώσεων του εργολάβου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή και τυχαία, όλες τις αστικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά μόνος ο εργολάβος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε ποσό στο οποίο ήθελε καταδικαστεί ο ίδιος, ο εκπρόσωπος του ή η Τράπεζα για αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ποινική ρήτρα, χρηματική ποινή ή πρόστιμο. 11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί 3 μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. 12.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή αποσφράγισης προσφορών δημόσια, στον τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται στον όρο 3 της διακήρυξης. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής εργολάβου σ'αυτόν υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή προθεσμία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την απόλυτη κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση προσφορών οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται στον εργολάβο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται ως η συμφερότερη για την Τράπεζα, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων του φακέλλου του υποψηφίου, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της Τράπεζας αλλά και αυτοτελώς της εμπειρίας την οποία έχει η Τράπεζα ως προς τους υποψηφίους από την εκτέλεση ομοειδών συμβάσεων. 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ Η Τράπεζα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν που επιλέχθηκε από την Τράπεζα και θα τον προσκαλέσει να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτήν, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. 5

6 15. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο εργολάβος δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 13, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ'αυτή. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την κατά την απόλυτη κρίση της επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε τρίτο με επανάληψη του διαγωνισμού ή χωρίς διαγωνισμό. Ο εργολάβος θα ευθύνεται για κάθε ζημία της Τράπεζας από την υπαναχώρησή του ή μη συμμόρφωσή του και ιδίως για ζημία, που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από τυχόν ανάθεση του έργου χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού. 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, μετά την έγγραφη πιστοποίηση για την καλή εκτέλεση του έργου των μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Τράπεζας, την προσκόμιση τιμολογίου του, βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και εφόσον έχουν τηρηθεί οι σχετικοί όροι και συμφωνίες. Επίσης ο εργολάβος υποχρεούται τέσσερις (4) φορές τον χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο) να προσκομίζει καταστάσεις (αντίγραφα μισθολογίου ΙΚΑ) του προσωπικού του που εργάζεται στην Τράπεζα θεωρημένες από το ΙΚΑ. 17. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης, μη εκτέλεσης ή μη κανονικής ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσόμενων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και δη τα άρθρα ΑΚ δικαιωμάτων της, δικαιούται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της,μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης,λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση από τον εργολάβο για κάθε ζημία της, προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δεν οφείλει αποζημίωση στον εργολάβο για απόσβεση γενικών δαπανών στις οποίες υπεβλήθει για την οργάνωση της εργασίας του ή για διαφυγόν κέρδος 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 19. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά. Η αποδοχή αυτή της απόκλισης εναπόκειται στην κρίση της Τράπεζας. Αθήνα, Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6

7 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Χώροι: Ταμείου Τίτλων, Ξένα Τραπεζογραμμάτια, Λίρες, Βαλίτσες, Ιστορικό Αρχείο, Διάδρομοι, WC, Καταμέτρηση Κερμάτων, Χώρος Εργατών, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανοστάσιο. Άτομα 6 ΑΥΛΗ Χώροι: Αυλή, Οδηγοί, Ξυλουργείο, Τηλεφωνικό Κέντρο, Χώροι Ιατρείων, Θυρωρείο Ασφάλειας, Όπλα, Άτομα 2 ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ Χώροι: Γραφείο Υποδιευθυντή, Καταθέσεις, Εθνικά Δάνεια, Λογιστική Θέση, Ιστορικό Αρχείο,WC, Διάδρομοι, Σκάλες Άτομα 5 ΙΣΟΓΕΙΟ Χώροι: Πρωτόκολλο, Η.Δ.Α.Τ., Διαθέσιμα, Άυλοι Τίτλοι, Δημόσιοι Οργανισμοί, Σχέσεις Δημοσίου, Θεματοφύλαξη, Γρ. Συμψηφισμού, Μετοχές, Γραμματεία, Πιστώσεις Δημοσίου, Ενέγγυες Πιστώσεις, Λοιπές Ενέγγυες Πιστώσεις, Β Συνάλλαγμα, Κεντρικά Ταμεία, Γραφεία Διευθυντών-Υποδιευθυντών, Διάδρομοι, WC, Κλιμακοστάσια, Εκτυπώσεις, Υπηρεσία Βοηθητικών Εργασιών. Άτομα 12 ΗΜΙΟΡΟΦΟΙ Χώροι: Γραφεία Υποδιευθυντών, Γραφεία Εποπτών Ασφαλείας, Γραμματεία Ασφαλείας, Προέδρου Ταμείου Υγείας, Γραφεία Κατασκηνώσεων, Συνεταιρισμού, Επιστημονικός Σύλλογος, Κλειδαράδες, Control Room, Εργαστήριο Έργων Τέχνης, Σύλλογος Υπαλλήλων Επικουρικών Κλάδων, WC, Κλιμακοστάσια. Άτομα 3 1 ος ΟΡΟΦΟΣ Χώροι: Γραφεία Διευθυντών-Υποδιευθυντών, Τμήματα, Αίθριο, WC, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια. Άτομα 8 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Χώροι: Γραφεία Διοίκησης Συμβούλων Διευθυντών Υποδιευθυντών, Τμήματα, Αίθουσες, Φωταγωγοί, Αίθρια, WC, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια. Άτομα 10 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ Χώροι: Γραφεία Διευθυντών-Υποδιευθυντών, Τμήματα, Βιβλιοθήκη, Αίθριο, WC, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια. Άτομα 6 7

8 4 Ος ΟΡΟΦΟΣ Χώροι: Γραφεία Υποδιευθυντών, Τμήματα, Αίθουσες Αρχείων,WC, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια. Άτομα 3 5 ος ΟΡΟΦΟΣ Χώροι: Γραφεία Διευθυντών-Υποδιευθυντών, Συμβούλων, Τμήματα, Υπηρεσίες Υδραυλικών-Συντήρησης Ασανσέρ, WC, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια. Άτομα 3 ΣΙΝΑ 2-4 ΤΑΜΕΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Χώροι: Γραφεία Διευθυντή-Υποδιευθυντών, Γραφεία Υπαλλήλων, WC, Διάδρομοι. Άτομα 2 Μια (1) επόπτης Δύο (2) άτομα με αντικείμενο πλύσιμο πεζοδρομίων και κτιρίου Αμερικής 3, γυάλισμα μαρμάρων και κρυσταλλοποίηση. Ένα (1) άτομο Ξενώνα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες καθαρισμού σε ημερήσια, εβδομαδιαία, και δεκαπενθήμερη βάση, θα γίνονται με κατ' ελάχιστο όριο, εξήντα τέσσερα (64) άτομα. Οι εργασίες καθαρισμού σε μηνιαία, τρίμηνη και εξάμηνη βάση θα γίνονται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία, σε συνεννόηση και με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας. 8

9 ΧΩΡΟI ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΧΩΡΟΙ Οι αίθουσες και οι εγκαταστάσεις του Κυλικείου Κεντρικού Καταστήματος Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1) Σε ημερήσια βάση: Συλλογή σερβιτσιών (ποτήρια, φλυτζάνια, δίσκοι, κλπ.) Πλύσιμο σερβιτσιών στο χέρι ή στο πλυντήριο Καθαρισμός των πάσων από τα απορρίμματα συνεχώς και πέρασμα με βρεγμένο πανί Σκούπισμα των χώρων του Κυλικείου κατά τις ώρες εργασίας και στο τέλος θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό Συλλογή των σκουπιδιών, άδειασμα των καλαθιών σε ειδικές νάυλον σακκούλες και μεταφορά τους στο χώρο των απορριμμάτων Καθαρισμός (γραφεία, ερμάρια, καλάθια, σταχτοδοχεία) και σφουγγάρισμα του γραφείου του Κυλικείου, του χώρου των ταμειακών μηχανών και των λοιπών βοηθητικών χώρων Καθάρισμα με βρεγμένο πανί των δακτύλων από τα τζάμια, τους τοίχους, τις πόρτες κλπ. Εξωτερικό καθάρισμα των καλαθιών απορριμμάτων με βρεγμένο πανί Συλλογή, καθαρισμός (πλύσιμο) και επανατοποθέτηση των σταχτοδοχείων κατά τις ώρες εργασίας και στο τέλος Καθαρισμός πλύσιμο του χώρου της λάντζας 2) Σε δεκαπενθήμερη βάση: Γενικός καθαρισμός του Κυλικείου Σφουγγάρισμα δαπέδου ιδιαίτερα προσεγμένο Πλύσιμο τοίχων Πλύσιμο καλαθιών απορριμμάτων και αλλαγή πλαστικών σακκουλών 3) Σε τρίμηνη βάση: Επάλειψη των δαπέδων με μεταλλική παρκετίνη αφού προηγουμένως καθαριστούν επιμελώς και τριφτούν με ειδικό μηχάνημα Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο αριθμός των απασχολουμένων σε ημερήσια βάση που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατ ελάχιστο όριο, τρία (3) άτομα. Ο δεκαπενθήμερος και τρίμηνος καθαρισμός θα γίνεται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο Σάββατο πρωί. 9

10 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3 A. ΧΩΡΟΙ 1) Χώροι 1 ου έως 8 ου ορόφου Γραφεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών Γραφεία Υπαλλήλων Αίθουσες συσκέψεων Βοηθητικοί χώροι Διάδρομοι Τουαλέτες, κ.λ.π. 2) Χώροι ισογείου και υπογείου, χώρος υποδοχής, χώροι μουσείου, κ.λ.π. 3) Χώροι έξι (6) υπογείων γκαράζ με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σ αυτούς. 4) Λοιποί χώροι Τα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα από τον 8ο όροφο έως το Α υπόγειο Γραφείο ασφαλείας θυρωρείο ράμπα υπογείου γκαράζ Εξωτερικές σκάλες εισόδων Πρεβάζια εξωτερικών πλευρών του κτιρίου (ισόγειο) Χώροι αποκομιδής απορριμμάτων Αίθουσες Βοηθητικοί χώροι, κ.λ.π. B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1) Σε ημερήσια βάση : Άδειασμα, καθάρισμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων και των καλαθιών αχρήστων, τοποθέτηση καθαρής σακούλας. Σκούπισμα των δαπέδων. Καθάρισμα των τηλεφώνων Καθάρισμα των δακτυλίων από τις πόρτες, τοίχους και χωρίσματα. Καθάρισμα των δακτυλίων από τα τζάμια των χωρισμάτων των γραφείων και τις ενδιάμεσες πόρτες των διαδρόμων. Καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα των χώρων που υπάρχουν χαλιά ή μοκέτα. Σφουγγάρισμα των δαπέδων και των σκαλιών. Καθάρισμα των νιπτήρων και βρυσών και σκούπισμα αυτών καθώς και των πλακιδίων γύρο από τους νιπτήρες. Καθάρισμα μέσα και έξω των καλυμμάτων και των λεκανών των τουαλετών. Σκούπισμα με στεγνό πανί των καθρεπτών. Σφουγγάρισμα των δαπέδων των τουαλετών. Ξεσκόνισμα επίπλων γενικά (τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες, καναπέδες, κ.λ.π) και καθάρισμα αυτών με υγρό πανί. Εξωτερικά της Τράπεζας πλύσιμο, σφουγγάρισμα των εισόδων, του πεζοδρομίου και καθάρισμα των πρεβαζιών. Μεταφορά των απορριμμάτων στον ειδικό χώρο συγκέντρωσης αυτών. 2) Σε εβδομαδιαία βάση : Πλύσιμο των τουαλετών (γενικός καθαρισμός) Πλύσιμο των Θυρών. Πλύσιμο των ντουλαπιών αρχείων. Πλύσιμο των πάγκων των παραθύρων. 10

11 Ξεσκόνισμα των έργων τέχνης (μόνο ξεσκόνισμα) Πλύσιμο των πρεβαζιών των παραθύρων (εσωτερικά) Πλύσιμο πεζοδρομιών με πιεστικό μηχάνημα του Κτιρίου Αμερικής 3, τέσσερις (4) φορές τον μήνα. 3) Σε δεκαπενθήμερη βάση : Απολύμανση των τουαλετών με ειδικό υγρό. Καθάρισμα των λεκέδων των μοκετών. Γενικός καθαρισμός κλιμακοστασίων, πλατύσκαλων, αιθουσών συναλλαγών και διαδρόμων. Σκούπισμα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα εξωτερικά την Τράπεζα (σκάλες, πρεβάζια) 4) Σε μηνιαία βάση : Πλύσιμο των ποδιών των καρεκλών Απολύμανση των γραφείων με ειδικό υγρό. 5) Σε τρίμηνη βάση : Μετακίνηση των γραφείων (εφ όσον είναι δυνατό) και καθάρισμα των διαφόρων σημείων που είναι αδύνατο να καθαριστούν κατά τον καθημερινό καθαρισμό. Επάλειψη των δαπέδων των τμημάτων και των διαδρόμων με διαδρόμων με μεταλλική παρκετίνη αφού προηγουμένως καθαριστούν επιμελώς και τριφτούν με το ειδικό μηχάνημα, και κρυσταλοποίηση του δαπέδου των μαρμάρινων επιφανειών. Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες καθαρισμού σε ημερήσια, εβδομαδιαία, και δεκαπενθήμερη βάση, θα γίνονται με κατ' ελάχιστο όριο, δεκαοκτώ (18) άτομα. Οι εργασίες καθαρισμού σε μηνιαία, τρίμηνη και εξάμηνη βάση θα γίνονται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία, σε συνεννόηση και με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας. 11

12 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α. ΧΩΡΟΙ: Το κτίριο του Μηχανογραφικού Κέντρου που απαιτεί καθαρισμό ανέρχεται, κατ' εκτίμηση σε m2 και περιλαμβάνει τους στεγασμένους χώρους των κτιρίων 1, 2, 3, 4 και 5 συμπεριλαμβανομένων της αίθουσας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του Κυλικείου. Στην παραπάνω επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται επίσης οι υπόγειοι χώροι του Μηχανογραφικού Κέντρου (όπως κτίριο ενέργειας, χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποθήκες, τηλεφωνείο, διάδρομοι, WC, κτλ.) Το θυρωρείο επί της οδού Μεσογείων Εξωτερικά του θυρωρείου του χώρου προς τα κτίρια της Τράπεζας και σε μήκος 30 μέτρων του δρόμου και των πεζοδρομίων Στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, στεγάζεται επιπλέον η Διεύθυνση Εσωτερικής επιθεώρησης για τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων που καταλαμβάνουν, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, λόγω της πυκνότητας των γραφείων και της εν γένει χωροταξικής κατανομής. Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1) Σε ημερήσια βάση: Άδειασμα και καθάρισμα των σταχτοδοχείων με υγρό πανί Άδειασμα μέσα στις πλαστικές σακούλες όλων των σκουπιδιών των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρής σακούλας Σκούπισμα του ψευδοπατώματος και ξεσκόνισμα όλων των επίπλων των γραφείων. Επίσης καθαρισμός υποποδίων, πρεβαζιών παραθύρων, σοβατεπί, μεταλλικών καλυμμάτων, τοπικών κλιματιστικών μονάδων (FCU) μέχρι το κανονικό ύψος 1,70 m. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των τηλεφωνικών συσκευών με κατάλληλο υγρό πανί Ξεσκόνισμα των βιβλιοθηκών και όλων των εμφανών βιβλίων, φακέλων κτλ. Καθαρισμός, κατά το δυνατόν, των σημείων με στίγματα από δαχτυλιές στους τοίχους, τις πόρτες, στα διαχωριστικά τζάμια κτλ. Σκόυπισμα και σφουγγάρισμα των ψευδοδαπέδων με καθαρή υγρή σφουγγαρίστρα Καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα σε όλους τους χώρους που έχουν μοκέττα, χαλιά κτλ. Προσοχή πρέπει να δίδεται στις γωνίες και ειδικότερα γύρω από τις κοινόχρηστες μηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, προσωπικούς υπολογιστές (PC), τερματικά, ψύκτες κτλ. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα έπιπλα που μπορούν να μετακινηθούν εύκολα πρέπει να καθαρίζονται από πίσω και από κάτω Καθαρισμός μέσα και έξω στις λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών και απολύμανση με ειδικό υγρό Καθαρισμός των νιπτήρων και των ειδών κρουνοποιίας, σκούπισμα με υγρό πανί και γυάλισμα Καθαρισμός με χρησιμοποίηση ψεκαστήρα (spray) των καθρεπτών Καθάρισμα των χαρτοθηκών Τοποθέτηση χειροπετσετών στις χαρτοθήκες Τοποθέτηση χαρτιού υγείας στις τουαλέτες Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού στις σαπουνοθήκες και καθαρισμός αυτών 12

13 Σκούπισμα του πατώματος των τουαλετών χρησιμοποιώντας νερό με απολυμμαντικό υγρό Μεταφορά και συγκέντρωση των σκουπιδιών μέσα σε πλαστικές σακούλες καλά δεμένες στο χώρο απορριμάτων 2) Σε δεκαπενθήμερη βάση: Πλύσιμο των πλακιδίων των τουαλετών Πλύσιμο των θυρών Πλύσιμο των βιβλιοθηκών Πλύσιμο των ερμαρίων των κλειστών αρχειακών χώρων Πλύσιμο μεταλλικών επιφανειών ( παραθύρων, καλυμμάτων κτλ.) των κλειστών αρχειακών χώρων Απολύμανση των τουαλετών με ειδικό υγρό Καθαρισμός των λεκέδων στις μοκέτες, στα υφασμάτινα έπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες κτλ.) Καθαρισμός των υαλοπινάκων της όψεως της εισόδου του Μηχανογραφικού Κέντρου, των αιθρίων, των χώρων υποδοχής, του Κυλικείου και του διαδρόμου προς αυτό 3) Σε μηνιαία βάση: Πλύσιμο των ποδιών των καθισμάτων Ξεσκόνισμα των τοίχων Απολύμανση των γραφείων με ειδικό υγρό Καθαρισμός των υαλοπινάκων των παραθύρων 4) Σε τρίμηνη βάση: Μετακίνηση των γραφείων, εφόσον είναι δυνατόν, και καθάρισμα των σημείων που είναι αδύνατον να καθαριστούν κατά τον καθημερινό καθαρισμό Καθαρισμός των καναλιών λήψεως νωπού αέρα 5) Σε εξάμηνη βάση: Όλα τα πλαστικά δάπεδα θα επαλειφθούν με μεταλλική παρκετίνη αφού προηγουμένως καθαριστούν επιμελώς και τριφτούν με το ειδικό μηχάνημα Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι εργασίες καθαρισμού σε ημερήσια, εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη βάση, θα γίνονται με κατ ελάχιστο όριο, έντεκα (11) άτομα. Οι εργασίες καθαρισμού σε μηνιαία, τρίμηνη και εξάμηνη βάση θα γίνονται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία, σε συνεννόηση και με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας. 13

14 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΑΠ/ΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ Α. ΧΩΡΟΙ Εξωτερικό Θυρωρείο Εσωτερικό Θυρωρείο Χωλ κεντρικής εισόδου κτιρίου Κλιμακοστάσιο Λαχείων» Οικονομικών Υπηρεσιών» Διεύθυνσης» Προπαρασκευαστικών Εργασιών» Καλλιτεχνικού» Κερμάτων» Τομής» Χρηματαποστολών Διάδρομος Ισογείου» 1ου ορόφου» 2ου ορόφου» Υπογείου Τουαλέτες 2ου ορόφου» 1ου ορόφου» Ισογείου» Υπογείου Πλατφόρμα Κερμάτων» Λαχείων Μηχανουργείο κερμάτων Καύση Μηχανουργείο και προχώλ οπίσθιας εξόδου κτιρίου Ηλεκτρολογείο Αίθουσα καθαρισμού κυλίνδρων Ιατρείο Αποδυτήρια ανδρών» γυναικών Κυλικείο Υδραυλικοί Βιβλιοδετείο Εργαστήριο αποβλήτων Λαχεία Χρωμοτριβείο Τμήμα Δ.Ο.Υ. Φωτοσύνθεση Φωτογραφείο Συσκευασία Κερμάτων Μονάδα καλλιτεχνικών εργασιών Υπόγειο Καύσης Διαλογή Τομή Μονάδα Προγραμ/μου ΥΣΕΝ Γραφείο Προϊστ. Τμημ. Εκτυπώσεων 14

15 Γραφείο Προϊστ. Τμημ. Συντήρησης Γραφείο Ελέγχου Διαχ/ων Προθάλαμος και Γραφείο Διευθυντή Μικρή και μεγάλη αίθουσα συσκέψεων Δύο γραφεία Υποδιευθυντών Ιδιαίτερο Γραφείο Θόλος Γραφεία Ποιοτικού Ελέγχου Τύπωση κερμάτων Ποιοτικός έλεγχος κερμάτων Cut-Link BPS 2000 Κυλικείο ΙΕΤΑ (σερβίρισμα ειδών) Αποθήκες-θησαυροφυλάκια-εσωτερικό περιβάλλον-γκαράζ Καπνιστήριο Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Σε ημερήσια βάση Άδειασμα των δοχείων χάρτου και σταχτοδοχείων σε ειδικές νάυλον σακκούλες Καθάρισμα και πλύσιμο των δοχείων χάρτου και σταχτοδοχείων Ξεσκόνισμα των γραφείων και φρεσκάρισμα αυτών με υγρό πανί Καθάρισμα των δακτυλιών από τις πόρτες και τους τοίχους ή τα χωρίσματα Σκούπισμα των δαπέδων Καθάρισμα των νιπτύρων και βρυσών και σκούπισμα αυτών, καθώς και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτύρες Καθάρισμα μέσα και έξω των καλυμμάτων και των λεκανών των τουαλετών Σκούπισμα με στεγνό πανί των καθρεπτών Σφουγγάρισμα των δαπέδων των τουαλετών Μεταφορά των νάυλον σάκκων με τα σκουπίδια στο χώρο των απορριμμάτων 2) Σε εβδομαδιαία βάση Πλύσιμο των πλακιδίων των τουαλετών»» θυρών»» βιβλιοθηκών»» ντουλαπιών αρχείου»» πάγκων των παραθύρων 3) Σε δεκαπενθήμερη βάση Απολύμανση των τουαλετών με ειδικό υγρό STOCKADE, ή παρόμοιου με έγκριση του εργοδότη. 4) Σε μηνιαία βάση Πλύσιμο των ποδιών των καρεκλών Ξεσκόνισμα των τοίχων Απολύμανση των γραφείων με ειδικό υγρό STOCKADE, ή παρόμοιου με έγκριση του εργοδότη. 5) Σε τρίμηνη βάση Μετακίνηση των γραφείων ( εφόσον είναι δυνατό) και καθάρισμα των διαφόρων σημείων που είναι αδύνατο να καθαριστούν κατά τον καθημερινό καθαρισμό. 6) Σε εξαμηνιαία βάση Επάλειψη των πλαστικών δαπέδων με μεταλλική παρκετίνη 15

16 Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες καθαρισμού σε ημερήσια, εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη βάση θα γίνονται με κατ ελάχιστο όριο δεκατρία (13) άτομα. Οι εργασίες καθαρισμού σε μηνιαία, τρίμηνη και εξάμηνη βάση θα γίνονται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία, σε συνεννόηση και με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας. 16

17 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α. ΧΩΡΟΙ 1) ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ α. Τμήμα Επεξεργασίας Χρηματικού Υπηρεσία Κερμάτων Γραφεία Διάδρομοι Χώροι καταμέτρησης Αποθήκες Τουαλέτες β. Προμηθευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Τ.Ε. Αποθήκη τροφίμων 2) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Ισ. 1 Αποθήκη Γραφικής Ύλης (μεγάλη) Ισ. 2 Αποθήκη Γραφικής Ύλης (μικρή) Ισ. 3 Αποθήκη Εντύπων Ισ. 6 Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας Προθάλαμος Ισ. 6 - Ισ. 7 Χώρος ασφάλειας μηχανήματα Υπηρεσία Κερμάτων Τουαλέτες 3) 1ος ΟΡΟΦΟΣ Α1 Αποθήκη Μηχανών Α2 Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4) 2ος ΟΡΟΦΟΣ Β1 Αίθουσα Μουσείου Χώροι Τμήματος Αρχείου 5) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Διάδρομοι Ισογείου, 1ου ορόφου και 2ου ορόφου Τουαλέτες 1ου ορόφου Πλατφόρμα ισογείου (ράμπα ισογ. και χώρος με κιγκλίδωμα) Κλιμακοστάσια κτιρίου (1ου ορόφου και 2ου ορόφου για την ταράτσα) Στεγασμένος χώρος μπροστά από την πλατφόρμα ισογείου (δάπεδο) Αίθουσα φύλαξης επιταγών (θησαυροφυλάκιο) ισογείου Ανελκυστήρας κτιρίου 6) ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ α. 1ος ΟΡΟΦΟΣ Δύο αίθουσες παραστατικών Μία αίθουσα ( γραφείο προσωπικού - τουαλέτα) β. 2ος ΟΡΟΦΟΣ Πέντε αίθουσες παραστατικών Μία τουαλέτα Ένα διάδρομο 7) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε. Πρατήριο τροφίμων Δύο τουαλέτες Προθάλαμος τουαλετών 17

18 8) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Γραφεία Διάδρομοι Χώροι καταμέτρησης Αποθήκες Τουαλέτες Οι ανωτέρω χώροι είναι κατανεμημένοι σε Υπόγειο και Ισόγειο. Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1) Σε ημερήσια βάση: Σκούπισμα των δαπέδων των γραφείων, τουαλετών, διαδρόμων, κλιμάκων και χώρων ράμπας των συμπεριλαμβανομένων στο πρόγραμμα χώρων Σκούπισμα και συγκέντρωση σε νάυλον σακκούλες των απορριμάτων (χαρτιά συσκευασίας, άδεια κουτιά κτλ.) των χώρων όλων των αποθηκών όπως περιγράφονται Άδειασμα των δοχείων χαρτιών και των σταχτοδοχείων σε νάυλον σακκούλες Ξεσκόνισμα των επίπλων και φρεσκάρισμά τους με υγρό πανί Καθάρισμα μέσα και έξω των λεκανών των τουαλετών Καθάρισμα των νιπτήρων και βρυσών Σκούπισμα με στεγνό πανί των καθρεπτών Σφουγγάρισμα των δαπέδων των τουαλετών Μεταφορά των νάυλων σάκκων στο χώρο απορριμμάτων 2) Σε εβδομαδιαία βάση: Πλύσιμο των πλακιδίων των τουαλετών Σφουγγάρισμα των χώρων των αποθηκών όπως πιο πάνω Σφουγγάρισμα των κλιμάκων του κτιρίου και των διαδρόμων 3) Σε μηνιαία βάση: Πλύσιμο των ποδιών των καθισμάτων Ξεσκόνισμα των τοίχων Απολύμανση των γραφείων με ειδικό υγρό 4) Σε δίμηνη βάση: Καθάρισμα οροφής (λόγω υγρασίας) Καθάρισμα των ντέξιον όλων των αποθηκών Απορρόφηση της σκόνης από τα έντυπα και τα διάφορα υλικά των ραφιών και σε όλο το ύψος τους Τρίψιμο των δαπέδων και κλιμάκων με μηχανικά μέσα απορρόφησης του νερού Καθάρισμα των θυρών και των περβαζιών των παραθύρων Ξεσκόνισμα των τοίχων Καθάρισμα και απολύμανση των γραφείων των υπαλλήλων Καθάρισμα και απολύμανση των τουαλετών του κτιρίου Καθάρισμα των μεταλλικών ντουλαπιών και των φοριαμών των ευρισκομένων στα γραφεία ή χώρους αποθηκών Μετακίνηση των γραφείων των υπαλλήλων (εάν είναι δυνατό) και καθάρισμα των χώρων γύρω τους Καθαρισμός της αποθήκης του πρατηρίου 18

19 Αποκομιδή όλων των άχρηστων αντικειμένων και σκουπιδιών σε σακκούλες νάυλον στον χώρο των απορριμάτων 5) Σε εξάμηνη βάση Επάλειψη των δαπέδων του πρατηρίου Π&Π.ΣΥΤΕ με μεταλλική παρκετίνη αφού προηγουμένως καθαριστεί και τριφτεί με ειδικό μηχάνημα. Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες καθαρισμού σε ημερήσια, εβδομαδιαία και δεκαπενθήμερη βάση θα γίνονται με κατ ελάχιστο όριο τρία (3) άτομα. Οι εργασίες καθαρισμού σε μηνιαία, τρίμηνη και εξάμηνη βάση θα γίνονται με επιπλέον άτομα που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό η εταιρεία, σε συνεννόηση και με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας. 19

20 ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΕΠΕΔΙΧ) Α. ΧΩΡΟΙ Το κτίριο του Κέντρου Διαλογής και Διακίνησης Χρηματικού περιλαμβάνει: Χώρους γραφείων, συνολικής επιφάνειας 800 τ.μ. περίπου Χώρους Διαλογής, Καταμέτρησης και Διακίνησης Χρηματικού, συνολικής επιφάνειας τ.μ. περίπου Θησαυροφυλάκια προχείρου αποθεματικού (καθημερινή διακίνηση), συνολικής επιφάνειας 620 τ.μ. Θησαυροφυλακια κύριου αποθεματικού (σπάνια διακίνηση), συνολικής επιφάνειας τ.μ. Κυλικείο, κουζίνα και εστιατόριο, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. Κοινόχρηστους χώρους και κλιμακοστάσια, συνολικής επιφάνειας 400 τ.μ. Χώρους υγιεινής ( W.C., μπάνια, κλπ.), συνολικής επιφάνειας 430 τ.μ. Αποθήκες, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. Λεβητοστάσια και μηχανοστάσια, συνολικής επιφάνειας 110 τ.μ. Περιβάλλοντα χώρο Υπόγειο γκαράζ, 35 περίπου θέσεων Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. Σε ημερήσια βάση: Άδειασμα και καθάρισμα των σταχτοδοχείων με υγρό πανί Άδειασμα, μέσα σε πλαστικές σακούλες, όλων των σκουπιδιών, των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρής σακούλας Σκούπισμα ψευδοπατώματος και ξεσκόνισμα όλων των επίπλων των γραφείων και μηχανών Καθαρισμός υποποδίων, πρεβαζιών παραθύρων, σοβαντεπί, μεταλλικών καλυμμάτων τοπικών κλιματιστικών μονάδων (FCU) μέχρι το κανονικό ύψος 1,70 μ. Ξεσκόνισμα των βιβλιοθηκών και όλων των εμφανών βιβλίων, φακέλλων κτλ. Καθαρισμός, κατά το δυνατόν, των σημείων με στίγματα, από δακτυλιές στους τοίχους, στις πόρτες, στα διαχωριστικά τζάμια κτλ. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των ψευτοδαπέδων με καθαρή, υγρή σφουγγαρίστρα Καθάρισμα, με ηλεκτρική σκούπα, όλων των χώρων που έχουν μοκέτα, χαλιά κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις γωνίες και ειδικότερα γύρω από τις κοινόχρηστες μηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα προσωπικούς υπολογιστές (PC), τερματικά, ψύκτες κτλ. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα έπιπλα που μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, πρέπει να καθαρίζονται από πίσω και από κάτω Καθαρισμός μέσα και έξω στις λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών και απολύμανση με ειδικό υγρό Καθαρισμός των νιπτήρων και των ειδών κρουνοποιίας, σκούπισμα με υγρό πανί και γυάλισμα Καθαρισμός με χρησιμοποίηση ψεκαστήρα (spray) των καθρεπτών Καθάρισμα των χαρτοθηκών 20

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός γραφείων, κυλικείου, εστιατορίου, αποθηκών, αυλής και υαλοπινάκων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.» ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Σελ. 1 από 28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακ.: 10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23174 ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου, στον Άγιο ΝΙκόλαο»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου, στον Άγιο ΝΙκόλαο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 04-05-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 54829 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηµόσιο κανονικό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 16-1-15 Αρ. Πρωτ.1615/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.20 10:29:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 413 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002758146 2015-05-07

15SYMV002758146 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 35.128,80 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΣΗΣ ΟΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Δ : 654Η46λ 7Θ-4ΤΤ ΑΝΑΡΣΗΣ ΟΝΣΟΝΜΗΣΡΩΟΝ(ΚΗ.Μ..) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Μμ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΑ 31 Α' ΟΡ. 31/32/33 ΙΣΟΓΕΙΟ 31 34 WC 35 41 42 43 44 51 61 72 73 74 81 91 92 95 101 102

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 700/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στις 10-3-2014 και ώρα 14:00μ.μ. θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στις 10-3-2014 και ώρα 14:00μ.μ. θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Σκύρος 4/ 3/ 2014 ΤΗΛ: 22223 50319 FAX: 22220 91716 Αρ. Πρωτ. 19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 20/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 389 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ Π.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ& ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα