ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προοίμιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προοίμιο"

Transcript

1

2

3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο Η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό κόμμα που ίδρυσε το 1974 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής και προάγει τις ιδεολογικές αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης της 4ης Οκτωβρίου Άρθρο 1 Λειτουργία 1. Το παρόν Καταστατικό ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού Κόμματος με την ονομασία «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και συντετμημένα Ν.Δ.. Η ονομασία του Κόμματος με λατινικούς χαρακτήρες είναι «NEA DEMOΚRATIA» και συντετμημένα N.D. 2. Ζητήματα τα οποία δεν προβλέπονται στο Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζονται μέσω Κανονισμών. Το περιεχόμενο των Κανονισμών δεν μπορεί να αντιβαίνει σε ρητές διατάξεις του Καταστατικού. 3. Θέματα εκτελεστικού χαρακτήρα μπορούν να ρυθμίζονται μέσω Εγκυκλίων. 4. Τα Όργανα του Κόμματος έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς. 5. Οι αποφάσεις των υπερκειμένων Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκειμένων. 6. Κάθε Όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στο σώμα από το οποίο προέκυψε. 7. Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα. Άρθρο 2 Έδρα και Έμβλημα

4 Το Κόμμα εδρεύει στην Αθήνα. Έμβλημα του Κόμματος είναι το εικονιζόμενο και περιγραφόμενο στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 3 Ιδιότητα του Μέλους Μέλος του Κόμματος μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όποιος διαμένει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλος του Κόμματος πρέπει να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, να έχει δικαίωμα ψήφου κατά την εθνική νομοθεσία και να αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Κόμματος. Άρθρο 4 Κτήση της ιδιότητας του μέλους. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την προσωπική υποβολή ατομικής ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή που απευθύνεται στο Κόμμα και την απόκτηση της κάρτας μέλους από τον ενδιαφερόμενο. Με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Κόμματος, καταβάλλει το κόστος της ετήσιας συνδρομής, που ορίζεται με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού και ζητεί την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Μελών. Ως χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους λογίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης για εγγραφή και καταβολής της συνδρομής. Άρθρο 5 Απώλεια και αναστολή της ιδιότητας του μέλους 1. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται: 1.1. Με την οικειοθελή αποχώρησή του από το Κόμμα, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την Κεντρική Διοίκηση του Κόμματος Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από το Κόμμα, η οποία εκδηλώνεται με λόγο ή πράξη και προκύπτει κατάδηλα, ενδεικτικά με την

5 εγγραφή του σε άλλο πολιτικό κόμμα, ή με δημόσιες εκδηλώσεις του που αντιστρατεύονται έντονα τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Κόμματος ή προωθούν το ρατσισμό, το μίσος και τη βία ή αμφισβητούν το κράτος δικαίου και το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας. Η διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα Με την οριστική διαγραφή του από το Κόμμα, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, για τα πειθαρχικά αδικήματα που προβλέπονται στον ειδικό Κανονισμό. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσκαιρη διαγραφή, για όσο χρονικό διάστημα επιβλήθηκε Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, εφ όσον διαπιστωθεί ότι το μέλος, κατά την διαδικασία εγγραφής του στο Κόμμα, δήλωσε με πρόθεση ψευδή στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού. 2. Η ιδιότητα του Μέλους αναστέλλεται: 2.1. Με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, για όσο διάστημα το μέλος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με δικαστική απόφαση και ανεξάρτητα από την έκτιση της κύριας ποινής Με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου για τα πειθαρχικά αδικήματα που προβλέπονται στον σχετικό ειδικό Κανονισμό Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και ανάλογα με τη φύση του αδικήματος μπορεί να αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα. 3. Επανεγγραφή στο Κόμμα μέλους που είχε διαγραφεί, οριστικά ή προσωρινά, επιτρέπεται μόνον με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος. 4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια κάθε δικαιώματος και αξιώματος που απορρέουν από αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους, καθώς και για την αναστολή της, για όσο χρόνο διαρκούν. Άρθρο 6 Εθνικό Μητρώο Μελών

6 Με ευθύνη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τηρείται Εθνικό Μητρώο Μελών του Κόμματος, το οποίο αποτελεί το μόνο επίσημο και έγκυρο μητρώο μελών του Κόμματος. Άρθρο 7 Τα δικαιώματα των μελών 1. Τα μέλη του Κόμματος δικαιούνται να εκλέγουν με ισοδύναμη ψήφο, άμεσα ή έμμεσα, τα κομματικά Όργανα, καθώς και να εκλέγονται σε αυτά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών. 2. Τα Μέλη του Κόμματος δικαιούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Κόμματος και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στα Όργανα, στα οποία συμμετέχουν. Άρθρο 8 Οι υποχρεώσεις των μελών 1. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος. 2. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να σέβονται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Κόμματος. 3. Τα μέλη καταβάλλουν την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή στο Κόμμα. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής στερεί το μέλος από την άσκηση των δικαιωμάτων της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο 9 Το Συνέδριο 1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό Όργανο του Κόμματος. Συγκαλείται τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και οποτεδήποτε έκτακτα. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας δύναται να ανασταλεί η

7 σύγκληση τακτικού συνεδρίου, εφόσον το Κόμμα βρίσκεται στην Κυβέρνηση ή συμμετέχει σε Κυβέρνηση συνεργασίας. 2. Η διαδικασία των συζητήσεων στο Συνέδριο, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, που εγκρίνεται από το Συνέδριο. 3. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου προεδρεύει των εργασιών του και με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, δύναται να καλεί ως Συνέδρους, μέχρι του αριθμού του 1/10 των αιρετών μελών που συμμετέχουν στο Συνέδριο, μέλη του Κόμματος από παραγωγικούς, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Άρθρο 10 Σύγκληση του Συνεδρίου Ο Πρόεδρος του Κόμματος συγκαλεί το Συνέδριο, ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του, την ημερήσια διάταξη των εργασιών του και την Οργανωτική του Επιτροπή. Οι σχετικές αποφάσεις του Προέδρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κόμματος. Άρθρο 11 Συγκρότηση του Συνεδρίου 1. Το Συνέδριο συγκροτείται: 1.1. Από συνέδρους, μέλη του Κόμματος, που μετέχουν λόγω της ιδιότητας ή αξιώματός τους (ex officio) ως εξής: Τον Πρόεδρο του Κόμματος Τους Αντιπροέδρους του Κόμματος Τους διατελέσαντες Προέδρους και τους υποψηφίους Προέδρους του Κόμματος Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Τα πρώην μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Τους πρώην Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

8 Τους διατελέσαντες Προέδρους της Οργανωτικής Επιτροπής των προηγούμενων Συνεδρίων Τους εν ενεργεία Περιφερειάρχες, χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, από τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες δεν έχει εκλεγεί Βουλευτής της ΝΔ, σε αριθμό ίσο με τις βουλευτικές έδρες ανά εκλογική περιφέρεια και σύμφωνα με τη σειρά ψήφων που έλαβαν Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων Τον Πρόεδρο της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Τους πρώην Προέδρους της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Όσους διορίζονται από τον Πρόεδρο σε κομματικά αξιώματα, σύμφωνα με το Καταστατικό Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ που εκλέγονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκπροσώπους Συνεργαζομένων Οργανώσεων, κατά το άρθρο Έως εκατό (100) Μέλη από κομματικές Οργανώσεις του Εξωτερικού που εκλέγονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Κανονισμών Λειτουργίας τους Από συνέδρους, μέλη του Κόμματος, που εκπροσωπούν κάθε φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και εκλέγονται ως εξής: Από χίλια (1.000) μέλη του Κόμματος που εκλέγονται, κάθε δύο χρόνια, από τις Νομαρχιακές Οργανώσεις, για να συμμετάσχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια Ο αριθμός των συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: Σύνεδροι Νομαρχιακής Οργάνωσης = (Μέλη Οργάνωσης / Μέλη Κόμματος) Χ Όταν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο του αποτελέσματος του μαθηματικού τύπου είναι ίσο ή ανώτερο του 5, στρογγυλοποιείται ο αριθμός των εκλεγομένων συνέδρων προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν λόγω της στρογγυλοποίησης προκύπτει συνολικός αριθμός εκλεγομένων συνέδρων μεγαλύτερος ή μικρότερος του 1.000, τότε το Συνέδριο συγκροτείται από αυτόν

9 τον αριθμό αιρετών και δεν αφαιρείται ούτε προστίθεται θέση συνέδρου σε καμία Νομαρχιακή Οργάνωση. 2. Οι σύνεδροι που κατέχουν περισσότερες από μία ιδιότητες, συμμετέχουν στο Συνέδριο με μία από αυτές και δεν αναπληρώνονται στις υπόλοιπες. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Συνεδρίου Το Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Εγκρίνει τον Κανονισμό των Εργασιών του. 2. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κόμματος. 3. Χαράσσει την γενική πολιτική του Κόμματος και εγκρίνει το πολιτικό πρόγραμμα. 4. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό. 5. Εκλέγει τα αιρετά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. 6. Εγκρίνει τη λογοδοσία της Πολιτικής Επιτροπής. 7. Αποφασίζει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. 8. Αποφασίζει επί της τυχόν πρότασης αμφισβήτησης του Προέδρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Άρθρο 13 Έκτακτο Συνέδριο 1. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται: 1.1. Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, αν συντρέχει ειδικός λόγος. Η απόφαση ανακοινώνεται στην Πολιτική Επιτροπή Με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. 2. Το Έκτακτο Συνέδριο συγκροτείται από τους Συνέδρους του τελευταίου Τακτικού Συνεδρίου. 3. Το Έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού Συνεδρίου, πλην του καθορισμού της ιδεολογίας του Κόμματος και της εκλογής μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Άρθρο 14

10 Ο Πρόεδρος του Κόμματος Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος, του οποίου εκφράζει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές αρχές. Άρθρο 15 Η θητεία του Προέδρου 1. Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του. Παρατείνεται αυτοδικαίως εφόσον κατέχει το αξίωμα του Πρωθυπουργού ή το Κόμμα συμμετέχει σε Κυβέρνηση συνεργασίας, κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την διενέργεια βουλευτικών εκλογών μέχρις ότου η Κυβέρνηση που σχηματίστηκε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. 2. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να λήξει πρόωρα με παραίτησή του ή με υπερψήφιση της πρότασης αμφισβήτησής του. 3. Αν ο Πρόεδρος εκλείψει με οποιοδήποτε τρόπο, ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 17. Ο απερχόμενος Πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος και αν οι Αντιπρόεδροι διορίστηκαν ταυτόχρονα, ο Αντιπρόεδρος που έχει την μεγαλύτερη σε συνολική διάρκεια κοινοβουλευτική θητεία. Αν κωλύονται ή δεν υπάρχουν Αντιπρόεδροι, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, εφόσον είναι βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου. Αν και αυτός κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αν και αυτός κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο μη κωλυόμενος βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου με τη μεγαλύτερη σε συνολική διάρκεια κοινοβουλευτική θητεία. Αυτός που ασκεί καθήκοντα Προέδρου δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κατά την επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου. Αν εκλείψει ο Πρόεδρος με οποιοδήποτε τρόπο, και μέχρι την εκλογή νέου, η αρμοδιότητα διαγραφής μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλίου, ασκείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διευρυμένη σύνθεση (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη). Η Επιτροπή αποφαίνεται επί του ζητήματος της διαγραφής μόνο με ομόφωνη απόφαση. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Κόμματος, που είναι ταυτόχρονα και Πρωθυπουργός, εκλείψει με οποιοδήποτε τρόπο, εφαρμόζονται

11 αναλόγως με την περίπτωση οι διατάξεις του πρώτου ή τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 38 του Συντάγματος. Εάν αυτός που θα προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα αναλάβει καθήκοντα Πρωθυπουργού, γίνεται αυτοδικαίως και Πρόεδρος του Κόμματος για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, εφαρμοζόμενης ανάλογα της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου αυτού. Άρθρο 16 Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. 1. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε εν ενεργεία μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το οποίο είναι σωρευτικά μέλος της Βουλής των Ελλήνων και μέλος του Κόμματος. 2. Η δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως και αυτοπροσώπως στην ΚΕΦΕ συνοδευόμενη από δεκαπέντε (15) υπογραφές μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να προσυπογράψει μία μόνο δήλωση υποψηφιότητας. Άρθρο 17 Εκλογή Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του Κόμματος που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής. 2. Η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κόμματος εκκινείται με απόφαση του απερχόμενου Προέδρου, ή όποιου ασκεί προσωρινά καθήκοντα Προέδρου. 3. Η ψηφοφορία διεξάγεται ταυτοχρόνως σε όσα Κράτη λειτουργεί τουλάχιστον μία κομματική Οργάνωση. 4. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ), η οποία συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αμέσως μόλις προκύψει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου. 5. Η ΚΕΦΕ συγκροτείται από: 5.1. Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ως Πρόεδρο Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

12 5.3. Τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του αμέσως προηγουμένου Συνεδρίου Τα τέσσερα (4) μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου, με την μεγαλύτερη σε συνολική διάρκεια κοινοβουλευτική θητεία Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος Τον Γραμματέα Οργανωτικού Τον Γραμματέα Εκλογών Τον Διευθυντή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 6. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να ορίσει έναν εκπρόσωπό του, προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΚΕΦΕ, ως παρατηρητής. 7. Όταν ο προεδρεύων κωλύεται αναπληρώνεται από το επόμενο κατά σειρά μέλος. 8. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η ΚΕΦΕ, καθορίζει και ανακοινώνει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής, την προθεσμία και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος, την προθεσμία και διαδικασία για την υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων κατά υποψηφιοτήτων και την διαδικασία για την ανακήρυξη των υποψηφίων. 9. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΚΕΦΕ, που εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή, καθορίζει κάθε ειδικό ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της, καθώς και την διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής Προέδρου. 10. Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Η επαναληπτική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τον συντομότερο δυνατό χρόνο, που καθορίζεται άμεσα με απόφαση της ΚΕΦΕ. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία, εκλέγεται Πρόεδρος του Κόμματος ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Άρθρο 18 Αρμοδιότητες του Προέδρου Ο Πρόεδρος ηγείται του Κόμματος και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Εισηγείται και εκτελεί την πολιτική του Κόμματος.

13 2. Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις δραστηριότητες στο εσωτερικό και το εξωτερικό και διατυπώνει δημοσίως τις θέσεις του Κόμματος για κάθε πολιτικό ζήτημα. 3. Προεδρεύει της Πολιτικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 4. Συγκαλεί με απόφασή του το Τακτικό και Έκτακτο Συνέδριο. 5. Ορίζει τους Αντιπροέδρους του Κόμματος, στους οποίους μπορεί, πέραν της αναπλήρωσής του, να αναθέτει επιπρόσθετες αρμοδιότητες, τους αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον Εκπρόσωπο Τύπου και τους Αναπληρωτές του, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος και τους Αναπληρωτές του. 6. Συγκροτεί με αποφάσεις του τις Γραμματείες του Κόμματος και ορίζει τους επικεφαλής των Γραμματειών και τους Αναπληρωτές τους. 7. Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. 8. Προεδρεύει, όταν παρίσταται, στις συνεδριάσεις όλων των Οργάνων του Κόμματος, πλην των Επιτροπών Δεοντολογίας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 9. Παρέχει την εξουσιοδότηση για δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να εκχωρείται στον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και στον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος. 10. Συστήνει και παύει κατά την κρίση του συμβουλευτικά προς αυτόν όργανα, καθώς και πάσης φύσεως επιτροπές. 11. Ορίζει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Άρθρο 19 Αμφισβήτηση του Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος δύναται να αμφισβητηθεί: 1.1. Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από το ένα τρίτο (⅓) του συνόλου των μελών της. Η πρόταση γίνεται δεκτή αν υπερψηφισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Από το Συνέδριο. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από το ένα τρίτο (⅓) του συνόλου των Συνέδρων. Η πρόταση κατατίθεται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την λήξη της πρώτης ημέρας των εργασιών του. Η υποβολή της διακόπτει τις εργασίες της ημερήσιας

14 διάταξης του Συνεδρίου μέχρι τη λήψη απόφασης. Η πρόταση αμφισβήτησης γίνεται δεκτή αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των Συνέδρων. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται από τον Κανονισμό Εργασιών του Συνεδρίου. 2. Αν γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης του Προέδρου του Κόμματος ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 17. Άρθρο 20 Αντιπρόεδροι 1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος δύναται να ορίζει Αντιπροέδρους, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του. 2. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο κατά τη σειρά αρχαιότητας στο αξίωμα και επί ταυτόχρονου διορισμού, ο Αντιπρόεδρος που έχει την μεγαλύτερη σε συνολική διάρκεια κοινοβουλευτική θητεία. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει στους Αντιπροέδρους την εποπτεία και τον συντονισμό ειδικότερων τομέων ευθύνης που καθορίζει ο ίδιος, καθώς και κάθε άλλη, κατά την κρίση του, αρμοδιότητα. Άρθρο 21 Η Πολιτική Επιτροπή 1. Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο τακτικών Συνεδρίων. 2. Συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος. Μπορεί να συνέρχεται έκτακτα με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή αν ζητηθεί εγγράφως από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. 3. Η θητεία της διαρκεί μέχρι την εκλογή νέας Πολιτικής Επιτροπής από το μεθεπόμενο τακτικό Συνέδριο. Εφόσον η σύγκληση του Συνεδρίου ανασταλεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται, με απόφασή της, να ορίσει ότι η εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο τακτικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί μετά την κατά τα ανωτέρω, αναστολή.

15 Άρθρο 22 Συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής Η Πολιτική Επιτροπή συγκροτείται: 1. Από μέλη του Κόμματος που μετέχουν λόγω της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio) ως εξής: 1.1. Τον Πρόεδρο του Κόμματος Τους Αντιπροέδρους του Κόμματος Τους πρώην Προέδρους του Κόμματος Τους πρώην Προέδρους της Βουλής των Ελλήνων Τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος, οι οποίοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 20% των ψήφων Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Τους εν ενεργεία αιρετούς Περιφερειάρχες Τους εν ενεργεία αιρετούς Δημάρχους σε δήμους με πληθυσμό από σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους και άνω, καθώς και τους Δημάρχους μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση του κατά τα ανωτέρω πληθυσμιακού κριτηρίου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος Τον Πρόεδρο της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Μέλη της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ., που εκλέγονται από το συνέδριό της σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των αιρετών μελών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου Δεκατρία (13) μέλη των Οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμού, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των συνέδρων του εκάστοτε Συνεδρίου Από τα μέλη της παρ. 3 του άρθρου 9, ένα μέλος από τα Προεδρεία ή Διοικητικά Συμβούλια των κοινωνικών εταίρων, Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και

16 Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων (ΟΠΔΣ), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, το οποίο κατέχει το ανώτερο προβλεπόμενο αξίωμα σε αυτά και κατά την περίπτωση που δεν ανήκει σε Προεδρείο αυτών, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια θητεία. 2. Από εκατό πενήντα (150) αιρετά μέλη του Κόμματος, που εκπροσωπούν κάθε φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από το Συνέδριο, ως εξής: 2.1. Η εκλογή γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε σύνεδρος θέτει αριθμό σταυρών μέχρι τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των αιρετών μελών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφήσουν στην τελευταία θέση, διεξάγεται κλήρωση. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες θέσεις μέχρι την κάλυψη του συνολικού αριθμού των αιρετών Κάθε σύνεδρος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητάς του ο ενδιαφερόμενος καταθέτει βιογραφικό σημείωμα, και καταβάλλει το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγουμένου εδαφίου ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εργασιών του Συνεδρίου. 3. Με εξαίρεση τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε Κυβερνητικής θέσης ή λειτουργήματος ή διοικητικής θέσης, εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας. 4. Τα αιρετά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής δύνανται να μετέχουν στη συγκρότηση αυτής, το ανώτερο, μέχρι τρεις συνεχόμενες θητείες, ασχέτως διάρκειάς τους. 5. Τα μέλη που κατέχουν περισσότερες από μία ιδιότητες, συμμετέχουν στην Πολιτική Επιτροπή με μία από αυτές και δεν αναπληρώνονται στις υπόλοιπες.

17 6. Τυχόν κενούμενες θέσεις αιρετών μελών της Πολιτικής Επιτροπής καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. 7. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής οφείλουν να είναι μέλη του Κόμματος και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του Καταστατικού. Άρθρο 23 Αρμοδιότητες της Πολιτικής Επιτροπής Η Πολιτική Επιτροπή έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 1. Εξειδικεύει την γενική πολιτική του Κόμματος, όπως αυτή χαράχθηκε από το προηγούμενο Συνέδριο, για τον χρόνο μεταξύ δύο Συνεδρίων. 2. Συγκαλεί Έκτακτο Συνέδριο με απόφαση που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. 3. Εισηγείται στο Συνέδριο τροποποιήσεις του Καταστατικού. 4. Εκλέγει τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. 5. Εκλέγει τα αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. 6. Εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανονισμούς αρμοδιότητάς της, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος. 7. Ορίζει με απόφασή της τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας. 8. Καθορίζει την εκάστοτε διάρθρωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος. 9. Υποβάλλει εκθέσεις στο Συνέδριο. 10. Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα. 11. Μπορεί να παρατείνει, με απόφασή της, την θητεία του Προέδρου του Κόμματος καθ όλη τη διάρκεια εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή άλλου εξαιρετικού και απροβλέπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. 12. Δύναται να αναβάλει την διεξαγωγή του Συνεδρίου λόγω εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή εξαιτίας άλλου εξαιρετικού και απροβλέπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. 13. Ενημερώνεται από τον Πρόεδρο και υποστηρίζει την πολιτική δράση του Κόμματος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων των Οργάνων.

18 14. Η Πολιτική Επιτροπή υποστηρίζει τη διοικητική δράση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των Οργάνων, λαμβάνοντας ενημέρωση από τον Γραμματέα. 15. Ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 39. Άρθρο 24 Εκλογή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. 1. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά το Συνέδριο από το οποίο προέκυψε, η Πολιτική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της συγκεντρώσει δεκαπέντε (15) υπογραφές μελών του σώματος. Κάθε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να προσυπογράψει μία μόνο δήλωση υποψηφιότητας. 3. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία αναδεικνύεται Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, αυτός που πλειοψήφησε. 4. Η διάρκεια της θητείας του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία της Πολιτικής Επιτροπής που τον εξέλεξε. Άρθρο 25 Αμφισβήτηση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής δύναται να αμφισβητηθεί από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή διεξάγεται άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Αν η πρόταση αμφισβήτησης συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 24, κατά την οποία ο απελθών Γραμματέας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

19 Άρθρο 26 Αρμοδιότητες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής 1. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.1. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής Προΐσταται των Γραμματειών του Κόμματος και συντονίζει το έργο των επικεφαλής τους Εισηγείται στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των Κανονισμών Λειτουργίας της περ. 6 του άρθρου Συντονίζει τη δράση των Οργανώσεων του Κόμματος Αναφέρεται στον Πρόεδρο του Κόμματος ως προς την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του Ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο Πρόεδρος του Κόμματος με απόφασή του. 2. Αρμοδιότητες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής δύνανται να εκχωρούνται με απόφαση του Προέδρου στους Αναπληρωτές του. Άρθρο 27 Η Εκτελεστική Γραμματεία 1. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το ανώτερο συλλογικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής και συγκροτείται από: 1.1. Τον Πρόεδρο του Κόμματος Τους Αντιπροέδρους του Κόμματος Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Τον πρώτο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος Τον Πρόεδρο της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Τέσσερα (4) μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τέσσερα (4) μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, πλην των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αναδεικνύονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από την Πολιτική Επιτροπή. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θέτουν μέχρι τέσσερις σταυρούς για την κάθε κατηγορία.

20 2. Με εξαίρεση τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε Κυβερνητικής θέσης ή λειτουργήματος ή διοικητικής θέσης, εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας. 3. Τυχόν κενούμενες θέσεις αιρετών μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες κάθε κατηγορίας, κατά σειρά σταυρών προτίμησης. 4. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ο οποίος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της και άλλα στελέχη του Κόμματος, κατά την κρίση του, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα. 5. Η θητεία των αιρετών μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας διαρκεί μέχρι την εκλογή νέων, από την επόμενη Πολιτική Επιτροπή. Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Γραμματείας Η Εκτελεστική Γραμματεία ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 1. Συνδράμει την ηγεσία του Κόμματος στη διευθέτηση των θεμάτων για τα οποία συγκαλείται. 2. Ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών του Κόμματος. 3. Εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή την εκάστοτε διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία των Οργανώσεων του Κόμματος. 4. Προπαρασκευάζει και συντάσσει τον Κανονισμό σχετικά με τις εργασίες του Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Οργανωτική του Επιτροπή. 5. Δύναται, με απόφασή της, να προβαίνει στην αντικατάσταση εν όλω ή εν μέρει της διοίκησης οποιασδήποτε κομματικής Οργάνωσης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατάφωρη δυσλειτουργία της, καθώς και όταν πράξεις ή παραλείψεις μελών της παραβλάπτουν έκδηλα την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. 6. Δύναται να αναστέλλει την σύγκληση τακτικού συνεδρίου, εφόσον το Κόμμα βρίσκεται στην Κυβέρνηση ή συμμετέχει σε Κυβέρνηση συνεργασίας. Σε περίπτωση αναστολής της σύγκλησης τακτικού Συνεδρίου, δύναται, επίσης με απόφασή της, να ορίσει ότι η εκλογή των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί από το επόμενο τακτικό Συνέδριο, κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. α.

21 Άρθρο 29 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος αποτελείται από τους εν ενεργεία Βουλευτές του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ανήκουν στο Κόμμα. 2. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να μετέχουν ενεργά στην λειτουργία, προβολή και δράση του Κόμματος. 3. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Πρόεδρος του Κόμματος, ο οποίος την εκπροσωπεί, την συγκαλεί και κατευθύνει την δράση της. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της και τους Αναπληρωτές του. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της διέπεται από τον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος καταρτίζεται και τροποποιείται αποκλειστικά από την ίδια. Άρθρο 30 Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών Ο Πρόεδρος του Κόμματος καταρτίζει τα ψηφοδέλτια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών. Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης, συστήνει Μητρώο Υποψηφίων Βουλευτών και μπορεί να ζητεί τη γνώμη των μελών του Κόμματος. Άρθρο 31 Η Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας (Ο.Ν.Ν.Ε.Δ.) 1. Η νεολαία του Κόμματος εκφράζεται μέσα από την Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας (Ο.Ν.Ν.Ε.Δ.), που αποτελεί διακριτή οργάνωση και εμφορείται από τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. 2. Η Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. έχει οργανωτική αυτοτέλεια και πλήρη δημοκρατική δομή και διάρθρωση. Η λειτουργία της καθορίζεται από Κανονισμό ο οποίος, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος

22 Καταστατικού, καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. 3. Τα μέλη της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. αποκτούν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος υπό τους όρους των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 32 Η Πανελλαδική Οργάνωση του Κόμματος. 1. Οι κομματικές Οργανώσεις της Πανελλαδικής Οργάνωσης συστήνονται και λειτουργούν με σκοπό την ανάδειξη, προβολή, δράση και διεύρυνση της πολιτικής επιρροής του Κόμματος σε τοπικό επίπεδο. Η Πανελλαδική Οργάνωση λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή. 2. Οι κομματικές Οργανώσεις συγκροτούνται από μέλη του Κόμματος, που κατοικούν ή ασκούν εκλογικό δικαίωμα σε συγκεκριμένο τόπο ή ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτιστικό, επιστημονικό, επαγγελματικό ή εργασιακό χώρο, ή δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικού, οικονομικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 3. Στο πλαίσιο και κατά το πρότυπο των Οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης συγκροτούνται και λειτουργούν Οργανώσεις Αποδήμου Ελληνισμού. 4. Οι Οργανώσεις του Κόμματος έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Διοίκησης. Δικαιοπραξίες που συνάπτουν οι Οργανώσεις δεν δεσμεύουν το Κόμμα σε καμία περίπτωση. Άρθρο 33 Γραμματείες 1. Οι Γραμματείες είναι Όργανα της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των τομέων δράσης τους. 2. Οι Γραμματείες συστήνονται με αποφάσεις του Προέδρου του Κόμματος, με τις οποίες καθορίζονται η συγκρότηση και οι αρμοδιότητές τους και ορίζονται οι Γραμματείς και οι Αναπληρωτές τους.

23 Άρθρο 34 Γενική Διεύθυνση 1. Η Γενική Διεύθυνση του Κόμματος είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κόμματος και έχει την ευθύνη για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου ή εντολής. 2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης υπάγεται και η οικονομική διαχείριση του Κόμματος. 3. Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος. Ο Γενικός Διευθυντής: 3.1. Διαχειρίζεται τα έσοδα του Κόμματος από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τις εγγραφές και συνδρομές των μελών του Κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις δωρεές, τις χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Είναι αρμόδιος για όλες τις ενέργειες που αφορούν, ενδεικτικά, την αγορά, την πώληση, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαχειριστική πράξη που σχετίζεται με την πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία του Κόμματος Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων του Κόμματος. Άρθρο 35 Χρηματοδότηση 1. Η χρηματοδότηση του Κόμματος προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το κόστος εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις δωρεές, τις χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

24 2. Το Κόμμα είναι υποχρεωμένο να τηρεί ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Κόμματος. 3. Το Κόμμα απαγορεύεται να συνάπτει τραπεζικά ή άλλα δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών και εκλογικών δαπανών. 4. Το Κόμμα δύναται να διαθέτει χρηματικούς πόρους για την επιμόρφωση των στελεχών του και την άσκηση εν γένει δραστηριοτήτων για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Άρθρο 36 Εξελεγκτική Επιτροπή 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα οποία ορίζει με απόφασή του ο Πρόεδρος του Κόμματος. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τον ισολογισμό του Κόμματος. Συντάσσει αναφορά για την οικονομική χρήση του προηγουμένου έτους και την υποβάλλει στην Πολιτική Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Άρθρο 37 Αξιολόγηση Όλα τα στελέχη του Κόμματος που βρίσκονται σε θέση ευθύνης, αξιολογούνται βάσει Κανονισμού Αξιολόγησης που εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή. Άρθρο 38 Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» 1. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (Ι.Δ.Κ.Κ.) είναι αυτοτελής επιστημονικός φορέας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κόμματος. 2. Το Ινστιτούτο έχει ως σκοπό την ανάλυση και διάδοση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος, την ανάλυση και διάδοση των ιδεολογικών αρχών του Κόμματος, τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη λειτουργία των θεσμών της δημοκρατίας, την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε πολιτικής και ιδεολογικής δραστηριότητας που αποσκοπεί

25 στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία της δημοκρατίας, την επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος και στην συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν ταυτόσημους σκοπούς. Άρθρο 39 Συνεργαζόμενες Οργανώσεις 1. Συνεργαζόμενες Οργανώσεις είναι πολιτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές ή άλλες οργανώσεις, που δεν αποτελούν όργανα του Κόμματος αλλά συνεργάζονται πολιτικά με αυτό. 2. Με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, έπειτα από σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, δύνανται να καλούνται οι οργανώσεις της παρ. 1 προκειμένου να συνεργαστούν πολιτικά με αυτό. 3. Το Κόμμα και οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις διατηρούν πλήρη νομική, διοικητική, πολιτική και οικονομική αυτοτέλεια. 4. Η Πολιτική Επιτροπή αποφασίζει το είδος και το ακριβές περιεχόμενο της σχέσης συνεργασίας που συνδέει το Κόμμα με κάθε Συνεργαζόμενη Οργάνωση. 5. Μέλη Συνεργαζομένων Οργανώσεων, τα οποία ταυτοχρόνως είναι και μέλη του Κόμματος, μπορεί να μετέχουν ως σύνεδροι στο Συνέδριο του Κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους. Ο αριθμός των συνέδρων του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής. 6. Με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να παύει η ιδιότητα της Συνεργαζόμενης Οργάνωσης. Άρθρο 40 Επιτροπές Δεοντολογίας 1. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας είναι αρμόδιες για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και στους οικείους ειδικούς Κανονισμούς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Κόμματος Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συγκροτείται όπως προβλέπεται στον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της και εκδικάζει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τα πειθαρχικά παραπτώματα των προσώπων

26 που αναφέρονται σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του, σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Βουλευτές Η πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας (Κ.Ε.Δ.) συγκροτείται από μη κοινοβουλευτικά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, που ορίζονται με απόφασή της ύστερα από εισήγηση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής και εκδικάζει: Σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μη κοινοβουλευτικών μελών της Πολιτικής Επιτροπής, των υποψηφίων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών των τελευταίων εκλογών, εφόσον δεν έχουν διατελέσει Βουλευτές, καθώς και των μελών των διοικήσεων των συλλογικών κομματικών Οργανώσεων και Οργάνων Σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Κόμματος και των μελών των κομματικών Οργανώσεων που υπάγονται σ αυτές. 2. Τα θέματα που αφορούν τα παραπτώματα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και την λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας, ρυθμίζονται από Κανονισμό που εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή. Άρθρο 41 Κώλυμα και ασυμβίβαστο. 1. Η υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη οποιασδήποτε κομματικής θέσης ή αξιώματος με διοικητική ή διαχειριστική εξουσία ή διοικητική θέση σε Οργάνωση του Κόμματος δεν κωλύεται, εφόσον συνοδεύεται από παράλληλη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου περί ανάληψης υποχρέωσης παραίτησης από Κυβερνητική θέση ή λειτούργημα ή διοικητική θέση, εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας. 2. Η κατοχή οποιασδήποτε κομματικής θέσης ή αξιώματος με διοικητική ή διαχειριστική εξουσία είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε Κυβερνητικής θέσης ή λειτουργήματος ή διοικητικής θέσης, εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας. Άρθρο 42 Κανονισμοί

27 1. Οι Κανονισμοί του Κόμματος εγκρίνονται και τροποποιούνται από την Πολιτική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. 2. Κατ εξαίρεση: 2.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ο Κώδικας Δεοντολογίας Βουλευτών καταρτίζονται από την Κ.Ο. και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. καταρτίζεται και εγκρίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου Ο Κανονισμός Εργασιών του Συνεδρίου, καταρτίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία σε συνεργασία με την Οργανωτική του Επιτροπή και εγκρίνεται όπως ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου Οι Κανονισμοί ισχύουν από την ψήφισή τους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κόμματος. Άρθρο 43 METABATIKΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Μέχρι την τροποποίηση τους ή την έγκριση νέων Κανονισμών, οι υφιστάμενοι Κανονισμοί, που έχουν εκδοθεί κατά το προϊσχύσαν Καταστατικό, διατηρούν την ισχύ τους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος Καταστατικού. 2. Η θητεία του εν ενεργεία, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Καταστατικού, Προέδρου του Κόμματος λογίζεται ότι άρχισε από την ημέρα της εκλογής του. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από το 12o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος και ισχύει από την ψήφισή του. Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών της Νέας Δημοκρατίας.

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Το εικονιζόμενο αποτελεί το έμβλημα του πολιτικού Κόμματος Νέα Δημοκρατία 1. Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από επτά (7) τρίγωνα, τα διαστήματα μεταξύ των οποίων σχηματίζουν τα κεφαλαία γράμματα ΝΔ, ήτοι τα αρχικά γράμματα των λέξεων ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα δύο από τα επτά τρίγωνα, που βρίσκονται στη μέση του λογοτύπου σχηματίζουν έναν πυρσό και τη φλόγα. Κάτω από τα επτά τρίγωνα, αποτυπώνονται ολογράφως οι λέξεις ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Το χρώμα των επτά τριγώνων και των λέξεων ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι άσπρο όταν το έμβλημα είναι τοποθετημένο σε μπλε φόντο και μπλε όταν το έμβλημα είναι τοποθετημένο σε άσπρο φόντο. Τα επτά τρίγωνα, οι λέξεις ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το φόντο του εμβλήματος δύνανται να αποτυπωθούν και να απεικονισθούν σε οποιοδήποτε χρώμα, πλέον του

29 μπλε και του άσπρου. Το σύνολο του εμβλήματος τοποθετημένο σε μπλε και σε άσπρο φόντο, απεικονίζεται ως εξής: 2. Το έμβλημα του Κόμματος, που περιγράφεται λεπτομερώς στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί συνέχεια και σύγχρονη σχεδιαστική απεικόνιση του παραδοσιακού εμβλήματος της Νέας Δημοκρατίας που καθιερώθηκε και κατοχυρώθηκε νόμιμα από την ίδρυσή της, κεντρικό στοιχείο του οποίου είναι ο πυρσός και η φλόγα, πλαισιωμένα από τα αρχικά του ονόματος του Κόμματος, όπως απεικονίζεται:

òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá

òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá ðòýìéï 2016 Προοίμιο Η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό κόμμα που ίδρυσε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και προάγει τις ιδεολογικές αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εθνικό Κίνημα 1 Εμείς, τα μέλη του Εθνικού Κινήματος, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Φιλελευθέρη Κίνηση 1 Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP. ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP. 1 Εμείς, τα μέλη της Ενωμένης Αριστεράς, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα Του Κόμματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα Του Κόμματος. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα Του Κόμματος. 1. Το πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, φέρει τον τίτλο «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΤΙΤΛΟΣ,ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η Νεολαία του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων εκφράζεται ως οργάνωση νέων με τίτλο.. και διακατέχεται από τις ιδεολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.:

Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΠΕ Αθήνα 05/02/2019 Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.: 2103665361 e-mail: grammateaska@gmail.com Προς: Γραμματεία Τομέα Οργανωτικού Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Νομαρχιακές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: N.4484/2017 Άρθρο 58 1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α 154), «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: α. μέχρι δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα 3 έως 6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του Κόμματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα 3 έως 6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του Κόμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) Άρθρο 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα του Κόμματος σελ:3 Άρθρο 2 Βασικές οργανωτικές και λειτουργικές αρχές. σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 2ον ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 3ον ΕΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Καταστατικές Τροποποιήσεις Παγκύπριο Συνέδριο 04/07/2018 Α/Α ΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

Προτεινόμενες Καταστατικές Τροποποιήσεις Παγκύπριο Συνέδριο 04/07/2018 Α/Α ΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΘΗΤΕΙΕΣ (ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ) 3.15 Υιοθέτηση του θεσμού των θητειών με άμεση εφαρμογή σε όλα τα πολιτειακά αξιώματα (ευρωβουλευτες, βουλευτές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοινοτάρχες, κοινοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5911 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Τροποποιημένο στις

Καταστατικό Τροποποιημένο στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Τροποποιημένο στις 26-11-2017 Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας Πρόταση Καταστατικού 1. Επωνυμία Έδρα Έμβλημα Σφραγίδα Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία. ΣΚΟΠΟΙ: Άρθρο 2 α) Η οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η. Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η. Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς Προς: Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (με τη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Χαρακτήρας Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης (ΕΚΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Μετά τις τροποποιήσεις, οι οποίες απεφασίσθησαν από την τακτική Γ.Σ. της 26-2-1999) ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο με: την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Χανιά, 14-5-2018 Αριθ. Πρωτ. 441 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Δρ. Ιωάννης Ο. Βαρδιάμπασης Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621/1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30 9 1985: Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 53 Συγκρότηση οργανώσεων 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές Τοπική Αυτοδιοίκηση Καταστατικές εισηγήσεις ανά άρθρο για το Καταστατικό Συνέδριο της 6 ης Μαΐου 2018 Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές 5 10. Τοπική Αυτοδιοίκηση 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση Η Παγκύπρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Σ χ έ δ ι ο Θεσσαλονίκη 20/6/2018 Τμήμα: Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

GREEKAMERICANNEWSAGENCY.COM

GREEKAMERICANNEWSAGENCY.COM ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αθήνα 13 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ -ΟΚΤΩΒΙΡΟΣ 2011- ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Γραμματεία Αποδήμου

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης Άρθρο 1 Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 04. 09.2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αναγραφή της ημέρας (Δευτέρα 06 Νοεμβρίου και όχι Τετάρτη) της παρ. 2 του σημείου 3, ως προς τον αριθμό των εδρών (σημείο 2) και αντικατάσταση της σχετικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ολυμπία Ξυλούρη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Τηλέφωνο: 2810.394846 - FAX: 2810.542115 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ Τηλ.: 210 727 4045 Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 08-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 173 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα