ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3) Κοσµήτορες και έξι (6) Γραµµατείς. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η διακοµµατική του σύνθεση. Το µέλος του Προεδρείου, που είναι, βέβαια, υποχρεωτικά βουλευτής, δεν µπορεί να είναι και µέλος της Κυβέρνηση ή Υφυπουργός(Σύµφωνα µε το αρθρ. 81 παρ. 1 του Συντ. την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς). Ο Πρόεδρος της Βουλής και οι επτά Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου, και για όλη τη διάρκεια αυτής. Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι µια από τις σηµαντικές στιγµές της λειτουργίας της Βουλής. Και αυτό, όχι µόνον διότι το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής είναι αυτό καθ εαυτό σηµαντικό, αλλά και γιατί η µυστική αυτή ψηφοφορία εκλογής αποτελεί την πρώτη δοκιµασία συνοχής κάθε νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών (δηλ. µε 151 ψήφους). Εάν η πλειοψηφία αυτή δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, και εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώµατος, εκπροσωπεί τη Βουλή, έχει την αρµοδιότητα επιβολής πειθαρχικών ποινών σε βουλευτές και γενικότερα προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Βουλής και έχει όλες τις αρµοδιότητες που του αναγνωρίζει το Σύνταγµα, ο Κανονισµός ή που πηγάζουν από την αρχή της αυτονοµίας της Βουλής. Πέραν αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας όταν ο τελευταίος απουσιάζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτει µε απόφασή του ο Πρόεδρος ή που αναφέρονται στον Κανονισµό. Οι Κοσµήτορες επικουρούν τον Πρόεδρο σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα της Βουλής, ενώ οι Γραµµατείς επικουρούν τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις της Βουλής και έχουν όσες άλλες αρµοδιότητες τους αναθέσει ειδικά ο Πρόεδρος.

2 Η ιάσκεψη των Προέδρων Η ιάσκεψη των Προέδρων είναι ένα διακοµµατικό συλλογικό όργανο της Βουλής (εκπροσωπούνται δηλαδή όλες οι κοινοβουλευτικές οµάδες) µε βασική αποστολή την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών της Βουλής µέσα από τη συνεργασία του Προεδρείου της Βουλής και όλων των κοινοβουλευτικών οµάδων. Το όργανο αυτό, που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό της Βουλής του 1987 και αναγνωρίστηκε συνταγµατικά µε την αναθεώρηση του 2001, αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής, από τους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής εφόσον έχουν εκλεγεί βουλευτές, από τους Προέδρους των ιαρκών Επιτροπών, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, από τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από έναν εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων βουλευτών (εφόσον οι τελευταίοι είναι τουλάχιστον πέντε). Όπως διαπιστώνουµε, ο αριθµός των µελών της ιάσκεψης των Προέδρων δεν είναι σταθερός. Κυµαίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των κοινοβουλευτικών οµάδων και των ανεξαρτήτων βουλευτών, καθώς και µε το εάν υπάρχουν ή όχι τέως Πρόεδροι της Βουλής που έχουν εκλεγεί βουλευτές. Η ιάσκεψη των Προέδρων συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά την εβδοµάδα και εξετάζει την ηµερήσια διάταξη των εργασιών της Βουλής, οργανώνει τη διεξαγωγή του νοµοθετικού έργου και έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που της αναγνωρίζει το Σύνταγµα ή ο Κανονισµός. Μετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, η ιάσκεψη των Προέδρων έχει την αρµοδιότητα να επιλέγει, µε οµοφωνία ή αλλιώς µε την πλειοψηφία των 4/5 των µελών της, τα µέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών που προβλέπονται από το Σύνταγµα (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, ΑΣΕΠ κ.λπ.)( (άρθρα 13 & 14 του ΚτΒ) Η Ολοµέλεια και το Τµήµα ιακοπής των Εργασιών της Βουλής Η Ολοµέλεια της Βουλής αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών, δηλαδή από 300 µέλη, τα οποία εκλέγονται από τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός εάν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο εκλογικών αναµετρήσεων ονοµάζεται «βουλευτική περίοδος». Οι βουλευτικές περίοδοι αριθµούνται σε συνεχή σειρά από το 1975, µε ελληνική αρίθµηση. Έτσι, η τρέχουσα είναι η ΙΓ Περίοδος Προεδρευόµενης ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Βουλή συνέρχεται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές συνόδους. Σε τακτική σύνοδο η Ολοµέλεια της Βουλής συνέρχεται αυτοδικαίως την πρώτη ευτέρα του µηνός Οκτωβρίου κάθε έτους. Η διάρκεια της

3 τακτικής συνόδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε µήνες, σε αυτήν δε ψηφίζεται υποχρεωτικά ο προϋπολογισµός του κράτους. Σε τακτική σύνοδο, επίσης, συγκαλείται η Ολοµέλεια της Βουλής µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη διεξαγωγή των γενικών βουλευτικών εκλογών. Σε έκτακτη σύνοδο συγκαλεί τη Βουλή ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας «κάθε φορά που το κρίνει σκόπιµο». Η διάρκεια και τα θέµα της έκτακτης συνόδου καθορίζονται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Σε ειδική σύνοδο συνέρχεται υποχρεωτικά η Βουλή όταν συντρέξουν ορισµένες περιστάσεις, για να ασκήσει µια ειδική συνταγµατική αρµοδιότητά της, όπως π.χ. στην περίπτωση εκλογής Προέδρου της ηµοκρατίας, στην περίπτωση παρατεινόµενης αδυναµίας του Προέδρου της ηµοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του, για να αποφασίσει εάν συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου, κ.ά. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνόδου η Βουλή ασχολείται αποκλειστικά και µόνον µε το θέµα για το οποίο έχει συγκληθεί. Είναι, βέβαια, προφανές ότι η Βουλή συγκαλείται σε έκτακτη ή ειδική σύνοδο µόνον εφόσον δεν ευρίσκεται σε τακτική σύνοδο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, δηλ. για το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο συνόδων (συνήθως κατά τους θερινούς µήνες), ένα µέρος του νοµοθετικού έργου αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου ασκείται από το Τµήµα ιακοπής των Εργασιών της Βουλής. Σε αυτό µετέχει το 1/3 του όλου αριθµού των βουλευτών. εδοµένου δε ότι, κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, µια τακτική σύνοδος που ξεκινά τις εργασίες της στις αρχές Οκτωβρίου λήγει τον Μάιο ή τον Ιούνιο του επόµενου έτους, κάθε καλοκαίρι συγκροτούνται τρία Τµήµατα ιακοπών (για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο) και µε τον τρόπο αυτό µετέχουν διαδοχικά όλοι οι βουλευτές. Οι επιτροπές της Βουλής Οι επιτροπές της Βουλής έχουν ως αποστολή την άσκηση ή την προετοιµασία του νοµοθετικού έργου καθώς και την υποβοήθηση της Βουλής κατά την άσκηση των υπολοίπων αρµοδιοτήτων της. Ο Πρόεδρος της Βουλής, λαµβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κοµµάτων, και τους ανεξάρτητους βουλευτές, συγκροτεί τις επιτροπές της Βουλής σε αριθµό βουλευτών ανάλογο µε την κοινοβουλευτική δύναµη κάθε κόµµατος( άρθρα 68 του Σ και και του ΚτΒ). Οι βασικότερες κατηγορίες επιτροπών είναι οι εξής:

4 ιαρκείς επιτροπές Συνιστώνται και συγκροτούνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, προκειµένου να επεξεργάζονται και να εξετάζουν σχέδια νόµων ή προτάσεις νόµων. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 και την αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, µπορούν να ασκούν και νοµοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίσης µπορούν να συζητούν θέµατα συναφή µε την αρµοδιότητά τους, καθώς και να διατυπώνουν γνώµη για τους προτεινόµενους προς διορισµό σε ορισµένες θέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό ή νόµο. Επιπλέον τις διαρκείς επιτροπές ενηµερώνουν ο αρµόδιος Υπουργός, ή ο εκπρόσωπος φορέα µαζί µε τον εποπτεύοντα Υπουργό, πριν από τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µεγάλης αξίας. Προβλέπονται έξι (6) διαρκείς επιτροπές : Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου Στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων συνιστάται υποεπιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Σε κάθε διαρκή επιτροπή µπορεί να συσταθούν υποεπιτροπές, κατά υπουργεία. Ειδικές διαρκείς επιτροπές Προβλέπονται τέσσερις ειδικές διαρκείς επιτροπές, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις περί διαρκών επιτροπών. Αυτές είναι: Επιτροπή του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Κράτους Επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων Επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτωνκαι συµβάσεων Επιτροπή παρακολούθησης του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης

5 Ειδικές επιτροπές Συνιστώνται από τον Πρόεδρο της Βουλής, µετά από πρόταση της Κυβέρνησης, µε σκοπό να επεξεργασθούν και να εξετάσουν συγκεκριµένα σχέδια νόµων ή προτάσεις νόµων. Η λειτουργία τους διαρκεί εως ότου πάρουν οριστική απόφαση σχετικά µε την επεξεργασία και εξέταση των νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων για τα οποία συστάθηκαν. Ειδικές µόνιµες επιτροπές Συνιστώνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής, µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, πλην της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, η οποία συνιστάται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου και λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκειά της. Οι ειδικές µόνιµες επιτροπές είναι οκτώ (8) : Ειδική µόνιµη επιτροπή θεσµών και διαφάνειας Ειδική µόνιµη επιτροπή Ελληνισµού της ιασποράς Ειδική µόνιµη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος Ειδική µόνιµη επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας Ειδική µόνιµη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου Ειδική µόνιµη επιτροπή περιφερειών Ειδική µόνιµη επιτροπή οδικής ασφάλειας Ειδική µόνιµη επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας. Επίσης, συνιστώνται υποεπιτροπές ειδικών µονίµων επιτροπών, ως ακολούθως: Στην ειδική µόνιµη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών πόρων. Στην ειδική µόνιµη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου συνιστάται υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία. Στην ειδική µόνιµη επιτροπή περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Επιτροπές εσωτερικών θεµάτων της Βουλής Οι επιτροπές αυτές είναι: Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής

6 Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. Συνιστώνται η µεν Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου, οι δε Επιτροπές Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής και ασχολούνται µε θέµατα εσωτερικής λειτουργίας της Βουλής. Επιτροπή δηµοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισµών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης Συνιστάται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου και λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, περιλαµβανοµένου και του µεταξύ των συνόδων χρόνου. ιατυπώνει γνώµη για την καταλληλότητα των προτεινοµένων προς διορισµό ή επαναδιορισµό ή ανανέωση θητείας σε θέσεις προέδρου ή διευθύνοντος συµβούλου δηµοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισµών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί να καλεί σε ακρόαση οποιοδήποτε από τα προηγούµενα πρόσωπα µετά την πάροδο 6 µηνών από το διορισµό του ή από την προηγούµενη ακρόασή του. Επιτροπές για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήµατα Συνιστώνται µε απόφαση της Βουλής, µετά από πρόταση της Κυβέρνησης ή του Προέδρου της Βουλής ή των Προέδρων των κοινοβουλευτικών οµάδων, µε σκοπό τη µελέτη εθνικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητηµάτων. Με την απόφαση της σύστασης της επιτροπής η Βουλή προσδιορίζει το αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί η επιτροπή και καθορίζει την προθεσµία υποβολής της σχετικής έκθεσης. Εξεταστικές επιτροπές Οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται για την εξέταση ειδικών ζητηµάτων δηµόσιου ενδιαφέροντος, µετά από πρόταση του ενός πέµπτου του όλου αριθµού των Βουλευτών (60 Βουλευτές) και απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα δύο πέµπτα του όλου αριθµού των Βουλευτών (120 ψήφοι). Αν το θέµα αφορά στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άµυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών (151 Βουλευτές). Η απόφαση της Βουλής καθορίζει την προθεσµία υποβολής του πορίσµατος της επιτροπής.

7 Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρµοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης Αν η Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα µέλη της δωδεκαµελή επιτροπή για τη διενέργειά της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσµία µέσα στην οποία η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισµά της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Η επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες εισαγγελέα πληµµελειοδικών, όταν αυτός διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Το πόρισµα της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογηµένο και να περιέχει σαφή πρόταση για την άσκηση δίωξης. Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος Συνιστάται από τον Πρόεδρο της Βουλής µετά την υποβολή, από 50 τουλάχιστον Βουλευτές, προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, οι οποίες παραπέµπονται σ' αυτήν για εξέταση. Η Βουλή, µε απόφασή της, που λαµβάνεται µετά από πρόταση του Προέδρου της, ορίζει προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης της επιτροπής, η οποία µπορεί να παρατείνεται µε νεότερες αποφάσεις της Βουλής. Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες Οι σύγχρονες δηµοκρατίες είναι κοµµατικές, δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής είναι τα πολιτικά κόµµατα. Αυτή η τάση αντανακλάται και στα σύγχρονα κοινοβούλια, όπου υπάρχουν συνήθως ελάχιστοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι περισσότεροι βουλευτές εκλέγονται µε κοµµατικά ψηφοδέλτια και µετά την εκλογή τους σχηµατίζουν Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Στη Βουλή των Ελλήνων, Κοινοβουλευτική Οµάδα σχηµατίζεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) βουλευτές που να ανήκουν στο ίδιο κόµµα. Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να συγκροτηθεί και από πέντε (5) βουλευτές, εφόσον το κόµµα τους παρουσίασε ψηφοδέλτια στα δύο τρίτα (2/3) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε πανελλαδικά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Ο αρχηγός του κόµµατος θεωρείται και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής. Στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και στους ανεξάρτητους βουλευτές παραχωρούνται ιδιαίτεροι χώροι στο κτίριο της Βουλής. Ο Πρόεδρος της µεγαλύτερης σε δύναµη

8 Κοινοβουλευτικής Οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση αποκαλείται Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αξίωµα που του δίνει ιδιαίτερα δικαιώµατα (π.χ., περισσότερος χρόνος οµιλίας κατά τις συνεδριάσεις της Βουλής).

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ..3 2. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.. 4 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα