ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013» & κατακύρωση αυτών. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013» & κατακύρωση αυτών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/ Την με αριθμ. 162/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Έγκρισης έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2013». 3. Την με αριθμ.77/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 4. Την με αριθμ. 158/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκαν ο τρόπος και οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & πλαστικών σακουλών για το έτος Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά Διενέργειας, Αξιολόγησης & Αποσφράγισης με αριθμούς πρωτ /8-5-13, 50432/ & 52345/ αντίστοιχα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 6. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8/5/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών κλπ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (21/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,17/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αποτελούμενη από τους: 1. Συντάκας Κων/νος Σελίδα 1 από 8

2 2. Κατσικάρης Αθανάσιος 3. Μπαξεβάνου Σταυρούλα Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής: 1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό. δ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Λάρισας ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. ε. Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο Άρθρο 7 παράγραφος 6 της διακήρυξης. στ. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ζ. Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς την αναγραφή των προσφερόμενων τιμών και με αναγραφή του χρόνου ισχύος της. ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω: Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων : 1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε πληρεί τους όρους της Διακήρυξης. Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν με απόδειξη στην κ. Μίτιλη Ελένη υπάλληλο της Υπηρεσίας Οικονομικών. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για το έτος 2013>> Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων: 1.Χατζίκος Δημήτριος 2.Ράπτης Νικόλαος Σελίδα 2 από 8

3 3.Μίτιλη Ελένη Στη Λάρισα σήμερα 23/5/13 ημέρα Πέμπτη και ώρα συνεδρίασε η επιτροπή Αξιολόγησης για την προμήθεια του ως άνω θέματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους υπαλλήλους του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 17/ ). Λαμβάνοντας υπ όψη : α)τη με αριθμό 77/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης) ΑΔΑ:ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ. β)τη με αριθμό 162/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού. γ)το με αριθμό πρωτ / πρακτικά Ε.Δ.Δ. δ)την με αριθμό 158/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι Διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών κλπ Από την Ε.Δ.Δ. παραλάβαμε προς αξιολόγηση τους παρακάτω με σειρά αρίθμησης φακέλους ως εξής: 1.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η Επιτροπή έκρινε ότι οι διαγωνιζόμενοι καλύπτουν στο σύνολο τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τους κάνει δεκτούς για την περαιτέρω συνέχιση του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Ε.Α.Δ. έδωσε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην Ε.Δ.Δ. για την αποσφράγιση τους. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.Χατζίκος Δημήτριος 2.Ράπτης Νικόλαος 3.Μίτιλη Ελένη 8. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ>> Στην Λάρισα, σήμερα την 28 η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 17 / 25/01/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την 21 / 17/01/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών κλπ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σελίδα 3 από 8

4 Λαρισαίων σύμφωνα με την υπ αριθμόν / 29/3/2013 διακήρυξη του Δημάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ αριθμό / 23/5/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται πιο κάτω: 1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 : ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σελίδα 4 από 8 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 AFROSSO W.C. BLOCK ΜΟΝΟ ΘΗΚΗ τεμάχιο 500,00 1,10 550,00 2 VITEX ΡΟΛΟ 14mm τεμάχιο 100,00 8,80 880,00 3 VITEX ΦΥΛΛΟ Νο 3 τεμάχιο 700,00 0,93 651,00 4 ΑΝΤΙΒΑΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 5 lt τεμάχιο 30,00 16,80 504,00 5 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ SPRAY τεμάχιο 50,00 1,50 75,00 6 ΓΑΝΤΙΑ LATEX S,M,L ζεύγος 300,00 4, ,00 7 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ S,M,L ζεύγος 300,00 0,92 276,00 8 ΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τεμάχιο 20,00 19,50 390,00 9 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΛΗ τεμάχιο 1,00 29,80 29,80 10 ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΦ/ΤΟΣ ΜΕ 1 ΚΟΥΒΑ τεμάχιο 5,00 52,50 262,50 11 ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓ. ΣΦ/ΤΟΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ τεμάχιο 5,00 41,80 209,00 12 ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΝΟΧ τεμάχιο 400,00 1,96 784,00 13 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 1,50 mm τεμάχιο 100,00 2,88 288,00 14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ τεμάχιο 200,00 2,49 498,00 15 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑ) τεμάχιο 350,00 3, ,50 16 ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ. 25 lt τεμάχιο 20,00 6,46 129,20 17 ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15 lt τεμάχιο 30,00 5,73 171,90 18 Λάστιχο SUPER 3/4 μμ 300,00 2,43 729,00 19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1" SUPER μμ 300,00 2,48 744,00 20 ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 τεμ τεμάχιο 100,00 2,89 289,00 21 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΧΟΝΤΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ τεμάχιο 50,00 1,96 98,00 22 ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 3 τεμάχιο 100,00 7,97 797,00

5 kg 23 ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ τεμάχιο 5,00 7,68 38,40 24 ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ 25 lt τεμάχιο 10,00 28,77 287,70 25 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΟΡΔΟΝΙ 54 * 75 (ΡΟΛΟ 10 τεμαχίων) ρολό 500,00 1,16 580,00 26 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80 * 110 * 55 Kg 5.000,00 1, ,00 27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ W/C ΡΟΛΟ 20 Τεμ 45 * 50 cm ρολό 1.500,00 0, ,00 28 ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 500 gr τεμάχιο 100,00 0,96 96,00 29 ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ τεμάχιο 20,00 3,95 79,00 30 ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ τεμάχιο 60,00 2,41 144,60 31 ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛ. 30 εκ. τεμάχιο 40,00 3,48 139,20 32 ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ τεμάχιο 150,00 3,94 591,00 33 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ τεμάχιο 200,00 2,99 598,00 34 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ τεμάχιο 100,00 3,88 388,00 35 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ τεμάχιο 20,00 21,50 430,00 36 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΑΣΕΩΝ 0,7*0,13) τεμάχιο 1.500,00 0,48 720,00 37 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ ΒΕΤΕΧ-ΝΗΜΑ S/Γ τεμάχιο 300,00 2,89 867,00 38 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 400 gr τεμάχιο 200,00 4,25 850,00 39 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ κουλ ,00 3,33 266,40 40 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ τεμάχιο 40,00 0,80 32,00 41 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 35cm τεμάχιο 20,00 5,20 104,00 42 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 40cm τεμάχιο 20,00 5,30 106,00 43 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45cm τεμάχιο 20,00 5,40 108,00 44 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50cm τεμάχιο 20,00 5,50 110,00 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 45 ΔΑΠΕΔΩΝ 4 lt τεμάχιο 500,00 3, ,00 46 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt τεμάχιο 500,00 3, ,00 47 ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ W.C. 750 ml τεμάχιο 1.000,00 1, ,00 48 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt τεμάχιο 400,00 3, ,00 49 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750 ml τεμάχιο 200,00 0,97 194,00 50 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt τεμάχιο 300,00 2,92 876,00 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ml τεμάχιο 300,00 1,97 591,00 52 ΥΓΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 τεμάχιο 240,00 0,76 182,40 Σελίδα 5 από 8

6 ml 53 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ 2 lt τεμάχιο 100,00 1,00 100,00 54 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt τεμάχιο 800,00 1, ,00 55 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΕΜΟΝΙ 750 ml τεμάχιο 1.000,00 0,98 980,00 56 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ τεμάχιο 100,00 0,80 80,00 57 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ τεμάχιο 20,00 2,92 58,40 58 ΦΙΑΛΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ τεμάχιο 50,00 4,78 239,00 59 Χ/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 500γρ τεμάχιο (ρολά) 1, ,00 60 Χ/Υ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 500γρ τεμάχιο (ρολά) 1, ,00 61 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεμάχιο 50,00 2,55 127,50 62 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΛΕΥΚΗ (200Φ) τεμάχιο (πακέτα) 0, ,00 63 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ανά κιλό ,00 1, ,00 (πρωτογενές υλικό 100% με διαστάσεις περίπου 55cm πλάτος στο κάτω άκρο, περίπου 75 cm πλάτος στοπάνω άκρο και περίπου 100 cm ύψος και με πάχος περίπου 4,5mm) 64 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ανά κιλό 3.000,00 1, ,00 (πρωτογενές υλικό 100% με διαστάσεις περίπου 55cm πλάτος στο κάτω άκρο, περίπου 75 cm πλάτος στο πάνω άκρο και περίπου 100 cm ύψος και με πάχος περίπου 4,5mm) 0,00 65 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ τεμάχιο 50,00 0,66 33,00 66 ΠΙΓΚΑΛ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ) τεμάχιο 50,00 3,33 166,50 67 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ τεμάχιο 20,00 14,80 296,00 68 ΤΑΠΗΤΕΣ 50*50 τεμάχιο 10,00 13,85 138,50 69 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (250ml) τεμάχιο 700,00 1,03 721,00 70 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΠΑΚΕΤΟ 80 ΦΥΛΛΩΝ) τεμάχιο 1.500,00 0, ,00 71 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τεμάχιο 300,00 0,46 138,00 72 ΦΙΑΛΑΚΙΑ EL-GRECO τεμάχιο 30,00 5,75 172,50 73 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (30m) τεμάχιο 200,00 1,94 388,00 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 74 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4lt) τεμάχιο 400,00 7, ,00 ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 75 (20κιλων) τεμάχιο 300,00 31, ,00 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 76 ΠΙΑΤΩΝ (4lt) τεμάχιο 200,00 8, ,00 77 ΒΑΜΒΑΚΙ τεμάχιο 600,00 0,85 510,00 78 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (50m) τεμάχιο 80,00 8,28 662,40 79 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (4lt) τεμάχιο 400,00 3, ,00 80 ΜΕΜΒΡΑΝΗ (15m) τεμάχιο 100,00 0,71 71,00 81 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακέτο 200,00 1,68 336,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 82 (50τμχ/συσκευασία) πακέτο 5.000,00 0, ,00 Σελίδα 6 από 8

7 83 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (2,5kg) τεμάχιο 200,00 4,11 822,00 84 ΤΟΥΜΠΟΦΛΟ τεμάχιο 700,00 0,66 462,00 85 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ (15gr) τεμάχιο 100,00 0,49 49,00 86 ΠΑΝΙΑ ΡΟΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ (10kg) κιλό 240,00 2,15 516,00 87 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τεμάχιο 100,00 4,37 437,00 88 ΑΕΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ τεμάχιο 80,00 1,77 141,60 89 ΜΠΟΛ (640ml πλήρες) τεμάχιο ,00 0, ,00 90 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ (250gr) τεμάχιο 8.263,00 0, ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 ΦΠΑ 23% ,48 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,84 Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές, με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, οι οποίοι προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις τιμές που προσφέρθηκαν 2) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 3) τις διατάξεις του Ν 2286/95 προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: Να κατοχυρωθεί στην ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ , Γ ΔΟΥ Λάρισας, Φαρσάλων 273, ΤΚ 41500, η προμήθεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών κλπ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με σύνολο ,84, γιατί η προσφορά της είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία και σύμφωνη με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς όπως προκύπτει από προγενέστερο έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα με αριθμ. πρωτ /8-5-13, 50432/ & 52345/ Πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης & Αποσφράγισης αντίστοιχα, για την ανάδειξη αναδόχου με Ανοικτό Διαγωνισμό της προμήθειας υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών κλπ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ , Γ ΔΟΥ Λάρισας, Φαρσάλων 273, ΤΚ 41500, με σύνολο ,84, γιατί η προσφορά της είναι συμφέρουσα για Σελίδα 7 από 8

8 την υπηρεσία και σύμφωνη με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς όπως προκύπτει από προγενέστερο έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ Σελίδα 8 από 8

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5448 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα