Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων"

Transcript

1 Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

2 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD) ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ 1. Ο υπογράφων, ως μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του αναφερόμενου στην αίτηση συμμετοχής λογαριασμού που τηρείται στην τράπεζα HSBC Bank plc (στο εξής η Τράπεζα) και επομένως συνδικαιούχοι του αιτούμενου αμοιβαίου κεφαλαίου/επένδυσης, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων δικαιούχων του εν λόγω λογαριασμού (σε περίπτωση κοινού λογαριασμού) σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για αμοιβαία κεφάλαια (συμμετοχή/εξαγορά) που υποβάλλεται εκ μέρους μου (του ιδίου και των συνδικαιούχων του λογαριασμού και επένδυσης καλούμενων στο εξής χωριστά και από κοινού ο Δικαιούχος/Δικαιούχοι). 2. Συνομολογείται ρητά και αναγνωρίζεται ότι μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού και συνεπώς της επένδυσης σε σχέση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σχετικά με την επένδυση υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον οφειλή. Καθένας από τους συνδικαιούχους μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών έχων, ενδεικτικά, το δικαίωμα παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Τράπεζα, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει από την Τράπεζα την αυτούσια απόδοση ή ρευστοποίηση και την απόδοση σε αυτόν του προϊόντος της ρευστοποιήσεως και συνεπώς συνομολογείται ότι κάθε Δικαιούχος όπως ορίζεται στους παρόντες, εξουσιοδοτείται ρητά να υπογράφει εντολές, δηλώσεις, αιτήσεις ή άλλες γνωστοποιήσεις για λογαριασμό όλων των Δικαιούχων. Επομένως οποιαδήποτε και όλες οι επιβεβαιώσεις, δηλώσεις και εγγυήσεις που γίνονται με τους παρόντες θεωρούνται ότι έχουν γίνει για και από όλους τους Δικαιούχους. 3. Δηλώνω/ουμε ότι είμαι/είμαστε άνω των 18 ετών και ότι όλοι οι Δικαιούχοι του εν λόγω λογαριασμού και επομένως της επένδυσης δεν είναι κάτοικοι ή υπήκοοι ή εθνικότητας των ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και Αυστραλίας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την διάθεση επένδυσης και εκτός των προαναφερόμενων, εάν κρίνει ότι αποκλίνει από το κανονιστικό πλαίσιο. 4. Δηλώνω/ουμε ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις Πληροφορίες για τον Επενδυτή (KIID) των αναφερομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην αίτηση συμμετοχής 5. Επιβεβαιώνω/ουμε ότι τελώ/τελούμε σε γνώση των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων και έχουν γίνει ρητά και ανεπιφύλακτα γίνεται αποδεκτοί από όλους τους Δικαιούχους με την υπογραφή αυτών. 6. Δηλώνω/δηλώνουμε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ότι για την επένδυση στο/στα Αμοιβαίο Κεφάλαιο/ Αμοιβαία Κεφάλαια της αίτησης, βασίσθηκα/βασισθήκαμε αποκλειστικά στην προσωπική μου/μας κρίση χωρίς η Εταιρία ή η Τράπεζα να παράσχει συμβουλή ως προς τα πλεονεκτήματα ή την καταλληλότητα της επένδυσης. Η παρούσα συναλλαγή δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία τον σχετικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Δηλώνω/Δηλώνουμε ότι η Τράπεζα δεν έχει αξιολογήσει και δεν έχει συμβουλεύσει, αλλά ούτε θα αξιολογήσει ούτε θα συμβουλεύσει σε σχέση με την αίτηση αυτή / επένδυση αυτή αν είναι κατάλληλη για εμένα / εμάς. Γνωρίζω / Γνωρίζουμε ότι είμαι / είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της αίτησης και της επένδυσης αυτής. 7. Συναινώ/ουμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όλων των Δικαιούχων όπως περιγράφεται στον όρο 19 των παρουσών δηλώσεων και όρο 3 των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι ορθό, ο Δικαιούχος έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή, ανανέωση ή διαγραφή. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Δικαιούχος δύναται να έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων του και να αιτηθεί διαγραφή ή αναστολή επεξεργασίας. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι απαραίτητα ώστε η Εταιρία και η Τράπεζα να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των απαραίτητων δεδομένων, η Εταιρία και η Τράπεζα μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Όλα τα ανωτέρω θα απευθύνονται στην Εταιρία, μέσω της Τράπεζας, της Τράπεζας μη έχουσας οποιασδήποτε ευθύνης έναντι του Δικαιούχου όσον αφορά στην επεξεργασία που πραγματοποιείται από την Εταιρία. 8. Επιβεβαιώνω/ουμε ότι, για κανονιστικούς σκοπούς εκτός Ελλάδος είτε είμαι/είμαστε ο/οι αποκλειστικός/οί κάτοχος/οι των μεριδίων που προκύπτουν από τη συμμετοχή/εξαγορά είτε είμαι/είμαστε τελικός Ιδιώτης/ες Δικαιούχος/οι ή μη (π.χ. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία, κλπ) όλοι οι Δικαιούχοι έχουμε χορηγήσει στην Τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά για την πλήρη αναγνώριση που σχετίζονται με τον τελικό δικαιούχο. 9. Αντιλαμβάνομαι/στε ότι η Τράπεζα θα αποστέλλει στην Εταιρία οδηγίες για τη συμμετοχή ή εξαγορά μεριδίων, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό των Δικαιούχων. 2

3 10. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι όταν εκδοθεί/ούν ο/οι τίτλοι του/των αιτούμενου/ων Αμοιβαίου/ων Κεφαλαίου/ων θα βρίσκεται/βρίσκονται σε συγκεντρωτικό λογαριασμό της Τράπεζας (omnibus) για λογαριασμό μου/μας Η Τράπεζα ενδέχεται να λαμβάνει αντιπαροχές από την Εταιρία, οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό επί της ετήσιας προμήθειας διαχείρισης του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αντιπαροχές στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με πρόσθετα έξοδα ή/και προμήθειες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο επενδυτικό σύμβουλο της Τράπεζας. 12. Επιβεβαιώνω/ουμε ότι όλα τα στοιχεία που χορηγούνται είναι αληθή και ακριβή. Αναγνωρίζω/ουμε ότι σε περίπτωση που στοιχεία ή/και διευθύνσεις διαφέρουν από εκείνες που τηρούνται στην Τράπεζα θα παρέχω/ουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και η αίτηση δεν θα δύναται να τύχει επεξεργασίας. 13. Δηλώνω/ουμε ότι ο λογαριασμός που αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής θα είναι ο μόνος που σχετίζεται για συμμετοχή και εξαγορά των αναφερομένων στη σχετική αίτηση αμοιβαίων κεφαλαίων. 14. Έχω/Έχουμε ενημερωθεί από την Τράπεζα για τα χρονικά σημεία εργασιών και εκτέλεσης που διαπιστώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας και στις υπηρεσίες της Τράπεζας, HSBC Phone Banking και HSBC Internet Banking. 15. Δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τα έξοδα της Τράπεζας που σχετίζονται με την αντίστοιχη αίτηση, όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες που μπορεί να αφορούν τον τύπο των αμοιβαίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην αίτηση. 16. Αναγνωρίζω/ουμε ότι κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχεί και να αναφέρεται ΜΟΝΟΝ σε ΕΝΑΝ τύπο αμοιβαίων κεφαλαίων. 17. Έχω/Έχουμε ενημερωθεί και έχει γίνει αποδεκτό ότι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται να επενδυθεί είναι του νομίσματος της επένδυσης και του λογαριασμού. Για να αιτηθώ/ούμε συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια σε αλλοδαπό νόμισμα, πρέπει να τηρώ/ούμε λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συνδεδεμένο με την υπηρεσία της Τράπεζας, Internet Banking από την HSBC. Επομένως, το νόμισμα της αιτηθείσας επένδυσης και το νόμισμα του συνδεδεμένου λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα και αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής/εξαγοράς θα πρέπει να είναι ίδιο. 18. Αναγνωρίζω/ουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είμαι/είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η/οι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μου/μας για κάθε σχετικό φόρο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της υποβολής και καταβολής/εξόφλησης σχετικών φόρων που προκύπτουν από τη συμμετοχή/εξαγορά η οποία δύναται να επιφέρει σε εμένα/εμάς φορολογικές συνέπειες που εξαρτώνται από έναν ευρύ αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της κατοικίας μου/μας, της ιθαγένειας/υπηκοότητας μου/μας ή του τύπου των επενδύσεων που τηρώ/ούμε. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν φορολογική νομοθεσία με συνέπειες/επιπτώσεις επί άλλων (εκτός χώρας) δικαιοδοσιών (εξω-εδαφική συνέπεια) που με/μας επηρεάζουν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας μου/μας. Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική ή φορολογική συμβουλή ενώ μου/μας έχει συσταθεί να ζητήσω/ουμε νομική ή/και φορολογική συμβουλή από ανεξάρτητο δικηγόρο ή/και φοροτεχνικό. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία σχετική ευθύνη. 19. Δηλώνω/ουμε και επιβεβαιώνω ότι έχω/έχουμε διαβάσει και πλήρως αντιληφθεί και αποδεχθεί και με τους παρόντες έχω/έχουμε αποδεχθεί, ρητά και ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας για Ιδιώτες συμπεριλαμβανομένου του όρου περί Συλλογής και Χρήσης Πληροφοριών Πελάτη, Δραστηριότητα Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος και Φορολογική Συμμόρφωση, όπως εκάστοτε ισχύουν και τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η Τράπεζα θα λαμβάνει μέσω της υπηρεσίας της, Internet Banking από την HSBC από τον/τους Δικαιούχο/ους αιτήσεις συμμετοχής/εξαγοράς μεριδίων, ανάλογα με την περίπτωση, οδηγίες για την συμμετοχή ή εξαγορά, αντίστοιχα σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και εντός των χρονικών ορίων τραπεζικών εργασιών όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, η Τράπεζα θα προωθεί στην Εταιρία μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό / αριθμός μεριδίων για τη συμμετοχή ή εξαγορά για λογαριασμό του/των Δικαιούχου/ων. Τα μερίδια θα καταγράφονται στο όνομα της Τράπεζας για λογαριασμό του/των Δικαιούχου/ων. H Εταιρία θα αποστέλλει στην Τράπεζα κάθε επικοινωνία και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την Τράπεζα. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3

4 2.1 Ο/Οι Δικαιούχος/οι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/οι για την συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους, φορολογικούς κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο της αγοράς που ισχύει στη χώρα στην οποία είναι υπήκοος ή κάτοικος. 2.2 Ο/Οι Δικαιούχος/οι αντιλαμβάνεται/ονται και συμφωνεί/ούν ότι τα χρήματα (σε μορφή μετρητών) που παραλαμβάνονται από την Εταιρία δεν θα τοκίζονται. 2.3 Ο/Οι Δικαιούχος/οι συμφωνεί/ούν ότι θα αποζημιώνει/ουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Εταιρία και τους αντιπροσώπους σε πρώτη ζήτηση σε περιπτώσεις ζημιών, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δανεισμού καθώς και των δαπανών που προκύπτουν από καθυστερημένες συναλλαγές εγγραφής) που προκύπτουν από παραποίηση των δηλώσεων της αίτησης και των όρων της ή από παραβίαση των υποχρεώσεων των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με τη συμμετοχή/εξαγορά του/των Δικαιούχου/ων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εκτός και αν η ζημιά οφείλεται σε εσκεμμένη αθέτηση ή παράβαση ή αμέλεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της Εταιρίας ή των αντιπροσώπων της. 3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 3.1 Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο/οι Δικαιούχος/οι στην Εταιρία θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: i) Για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του/των Δικαιούχου/ων (καθώς και του τελικού δικαιούχου της επένδυσης, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο), ii) Για τη διαχείριση του λογαριασμού του/των Δικαιούχου/ων iii) Για σκοπούς πιστοληπτικής αξιολόγησης καθώς και για στατιστικές αναλύσεις (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συμπεριφοράς) και iv) Συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ. 3.2 Ο/Οι Δικαιούχος/οι συμφωνεί/ούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει/ουν στην Εταιρία μπορεί να κοινοποιηθούν i) σε κάθε μέλος της Εταιρίας και του ομίλου της Εταιρίας και των θυγατρικών καθώς και σε άλλα μέλη τα οποία ασχολούνται με την διαχείριση της σχέσης (π.χ. συνεργαζόμενα κέντρα διαχείρισης, εταιρίες διεκπεραίωσης ή πληρωμών κλπ). Αναγνωρίζω/ουμε και αποδέχομαι/αποδεχόμαστε ότι ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να κοινοποιηθούν σε εταιρίες οι οποίες βρίσκονται σε χώρες όπου οι νόμοι περί προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζονται ή είναι χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ii) στην Τράπεζα HSBC Bank plc και στις θυγατρικές της εταιρίες και iii) όταν απαιτείται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους ή τους κανονισμούς. Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία και κοινοποίηση δεδομένων από την Τράπεζα θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένου του όρου 11 Α αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν και τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. 3.3 H Εταιρία συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον εκτός αυτών οι οποίοι περιγράφονται στους όρους 3.1 και 3.2 καθώς και στα αναφερόμενα πρόσωπα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες συμπεριλαμβανομένου του όρου 11 Α αυτών, περί Συλλογής και Χρήσης Πληροφοριών Πελάτη, Δραστηριότητα Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος και Φορολογική Συμμόρφωση, όπως εκάστοτε ισχύουν και τροποποιούνται από καιρό σε καιρό Μικροφίλμ (Microfiches, microfilms) ή καταγεγραμμένες εγγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρία στη βάση των πρωτότυπων εντύπων, θα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και θα έχουν την ίδια αξία ως τεκμήρια όπως και τα πρωτότυπα γραπτά έντυπα. 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: α) Ο/Οι Δικαιούχος/οι θα ενημερώνεται/ονται από την Τράπεζα εγγράφως για κάθε αλλαγή στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο/οι Δικαιούχος/οι δεν προβάλει/ουν γραπτή αντίρρηση εντός του καθορισμένου χρόνου από την ενημέρωση, θα θεωρείται ότι οι αλλαγές έχουν γίνει αποδεκτές από τον/τους Δικαιούχο/ους. β) Αλλαγές που απαιτούνται από κάθε σχετική νομοθεσία, κανονισμούς ή άλλες διατάξεις θα πραγματοποιούνται με την εφαρμογή τους. 5. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Το Ελληνικό δίκαιο διέπει την εγκυρότητα και την ερμηνεία της εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων και των Δηλώσεων/Συναινέσεων και τα μέρη που σχετίζονται συμφωνούν ότι θα λειτουργούν με βάση την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο σε σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρίας παρακαλούμε επικοινωνήστε: α) Με τον Διευθυντή του καταστήματος της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεστε, β) με την τηλεφωνική υπηρεσία Phone Banking από την HSBC: , γ) Με γραπτό αίτημα και η Τράπεζα θα απαντήσει εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή παραπόνου. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το αίτημά σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 4

5 Copyright. HSBC Bank plc (12/2014). Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας HSBC Bank plc." 5

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα