Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl"

Transcript

1 Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC (η Κάρτα) με τον οποίο και μόνον θα συνδέεται η Κάρτα, δηλώνει, αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: 1. Οι παρόντες όροι της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού Ctrl και ταυτόχρονης χορήγησης χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC και οι ειδικοί όροι της σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης της χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC, όπως ακολουθούν αποτελούν ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος των γενικών όρων συναλλαγών για ιδιώτες καθώς και των ειδικών όρων σύμβασης της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC, όπως εκάστοτε ισχύουν ενώ υπερισχύουν των αντίστοιχων όρων χορήγησης και χρήσης χρεωστικής κάρτας και χρήσης λογαριασμού όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα των γενικών όρων συναλλαγών για ιδιώτες, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς ο συγκεκριμένος λογαριασμός και η συγκεκριμένη χρεωστική κάρτα εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό για διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου ή/και τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη χρεωστική κάρτα διαφοροποιείται από το σκοπό οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού καθώς και της χρήσης χρεωστικής κάρτας που έχει τυχόν ή θα αποκτήσει ο αιτών το άνοιγμα λογαριασμού Ctrl και την ταυτόχρονη χορήγηση χρεωστικής κάρτας που θα συνδέεται μόνον με το συγκεκριμένο λογαριασμό. Επιπλέον, οι παρόντες όροι της αίτησης και οι ειδικοί όροι της σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης της χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες, ως προς τα αναφερόμενα στον κατωτέρω όρο 8 της παρούσας αίτησης όσον αφορά στο Λογαριασμό και στις σχετικές πράξεις πληρωμών που σχετίζονται με το Λογαριασμό. Επίσης, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος των ειδικών όρων συναλλαγών της σύμβασης για την υπηρεσία Internet Banking από την HSBC, του πίνακα τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών της Τράπεζας. Ακόμη, στον πίνακα αυτόν εμφαίνονται και πρόσθετες πληροφορίες για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών καθώς και των πινάκων οριακών χρονικών σημείων λήξης εργασιών της Τράπεζας, των πινάκων επιτοκίων, των οριακών χρονικών σημείων σε σχέση με μετατροπή νομίσματος, όπως εκάστοτε ισχύουν και δηλώνει ότι γνωρίζει ότι είναι διαθέσιμα στα καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στις υπηρεσίες Phone Banking από την HSBC μιλώντας με αντιπρόσωπο και HSBC Internet Banking. 2. Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC δια της επιλογής άνοιγμα λογαριασμού και ταυτόχρονης χορήγησης χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC, είτε σε κατάστημα της Τράπεζας, είτε κατά τρόπο που τυχόν η Τράπεζα στο μέλλον υποδείξει στον εκάστοτε Αιτούντα. 3. Η Τράπεζα θα προβαίνει κατόπιν αιτήσεως του Αιτούντος στο άνοιγμα του αιτούμενου σε ΕΥΡΩ ατομικού μη έντοκου λογαριασμού (Λογαριασμός), προκειμένου μόνον αυτός ο λογαριασμός να συνδεθεί με την Κάρτα την οποία αιτείται με την παρούσα υπό την προϋπόθεση ότι θα Σελίδα 2 από 16

3 διαπιστωθεί ότι ο Αιτών είναι ενεργός συνδρομητής της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC και πληροί όλες τις λοιπές απαραίτητες προϋποθέσεις που εκάστοτε η Τράπεζα ορίζει. 4. Ο Αιτών μέσω του μενού "Κέντρο Επικοινωνίας" και της επιλογής "Αποστολή μηνύματος" της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC θα ορίζει (αυξάνοντας ή μειώνοντας) κάθε φορά το όριο συναλλαγών της Κάρτας σε ημερήσια βάση πάντοτε στα πλαίσια του ανώτερου ορίου συναλλαγών που εκάστοτε ορίζει η Τράπεζα και θα του γνωστοποιείται μέσω των αποσπασμάτων λογαριασμού ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο. 5. Ο Αιτών δύναται να προβαίνει σε καταθέσεις στον και αναλήψεις από το Λογαριασμό μέσω εισερχόμενων εμβασμάτων, μεταφορές στο ΑΤΜ, καταστημάτων, της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC ή της υπηρεσίας Phone Banking από την HSBC και θα ευθύνεται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Κάρτας για την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμου ποσού που θα καλύπτει πάντοτε τις συναλλαγές μέσω της Κάρτας μέχρι εκάστοτε ορισθέντος ημερήσιου ορίου συναλλαγών της Κάρτας πάντοτε υπολογιζομένων και λαμβανομένων υπόψη σωρρευτικά τυχόν εντολές που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ακόμη χρεωθεί στο Λογαριασμό, των υπό εκτέλεση και εκκαθάριση συναλλαγών, των εκάστοτε και πάσης φύσεως εξόδων για τις αντίστοιχες συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από τυχόν συναλλαγματικές ισοτιμίες και των εξόδων έκδοσης και κυρίως ότι η Τράπεζα δεσμεύει κατά ανώτατο ποσοστό το 5% επί της αξίας της συναλλαγής (που σημαίνει ότι το ποσό αυτό δεν καθίσταται πλέον διαθέσιμο) έως τη στιγμή της εκκαθάρισης. 6. Το σώμα της Κάρτας θα αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει ο Αιτών υποδείξει στην αίτηση, με ευθύνη του Αιτούντος, και απενεργοποιημένη ενώ ο Αιτών θα αιτείται ενεργοποίησης της Κάρτας είτε αποστέλλοντας το αντίστοιχο μήνυμα μέσω του μενού "Κέντρο Επικοινωνίας" και της επιλογής "Αποστολή μηνύματος" της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC είτε μέσω καταστήματος και η Κάρτα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση για διενέργεια συναλλαγών τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αίτησης ενεργοποίησης. Επίσης, ο Αιτών μπορεί να αιτείται απενεργοποίησης της Κάρτας είτε αποστέλλοντας το αντίστοιχο μήνυμα μέσω του μενού "Κέντρο Επικοινωνίας" και της επιλογής "Αποστολή μηνύματος" της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC είτε μέσω καταστήματος και αυτό το αίτημα θα συνεπάγεται και το κλείσιμο του Λογαριασμού. Η αίτηση ακύρωσης/απενεργοποίησης της Κάρτας δεν απαλλάσσει τον Αιτούντα από την ταυτόχρονη υποχρέωση του, περί δήλωσης τυχόν απώλειας ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας προς την Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ειδικών όρων ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης χρεωστικής κάρτας Ctrl και διαμέσου άλλων καναλιών επικοινωνίας της απώλειας ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της. 7. Ο Αιτών δηλώνει ότι αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση αιτήματος κλεισίματος του Λογαριασμού είτε από τον Αιτούντα είτε σε περίπτωση κλεισίματος του Λογαριασμού από την Τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, η Κάρτα θα ακυρώνεται και θα απενεργοποιείται άμεσα. Σελίδα 3 από 16

4 8. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν θα του χορηγείται προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (ΡΙΝ) για τη συγκεκριμένη Κάρτα διότι η εν λόγω Κάρτα δεν θα διαθέτει ΡΙΝ, οπότε η Κάρτα δεν θα δύναται να χρησιμοποιείται σε ΑΤΜ ή για συναλλαγές που απαιτούν τη χορήγηση ΡΙΝ. Ο Αιτών προκειμένου να μπορεί να προβαίνει σε συναλλαγή με την Κάρτα θα χρησιμοποιεί συνδυαστικά τον αριθμό της Κάρτας, την ημερομηνία λήξης της καθώς και τον κωδικό ασφαλείας της (CVV2). 9. Ο Λογαριασμός δεν θα θεωρείται και δεν θα συνδέεται ως λογαριασμός εξυπηρέτησης τυχόν δανείου ή οποιαδήποτε είδους χρηματοδότηση που έχει ή θα χορηγηθεί από την Τράπεζα ή για την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής συνδέεται με άλλο λογαριασμό του Αιτούντος. Επίσης, ο Αιτών δηλώνει ότι (α) δεν θα αιτείται χορήγησης βιβλιαρίου (block) επιταγών και η Τράπεζα δεν θα εκδίδει βιβλιάριο (block) επιταγών οι οποίες θα σύρονται στο συγκεκριμένο Λογαριασμό, (β) δεν θα προβαίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο Λογαριασμό σε (i) ανάθεση άμεσων χρεώσεων που συνδέονται με το συγκεκριμένο Λογαριασμό, (ii) εντολές πληρωμών ή (iii) εντολές επενδύσεων κάθε τύπου. 10. Η διάρκεια ισχύος του πλαστικού της αιτούμενης χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC θα είναι πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης αυτής κάθε πέντε (5) έτη μετά από έγκριση της Τράπεζας. Η Κάρτα ισχύει σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα είναι ο Λογαριασμός ενεργός σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας ή/και την εκάστοτε επιλογή του Αιτούντος. 11. Ο Αιτών αναγνωρίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης λογαριασμού και της χορήγησης και χρήσης χρεωστικής κάρτας που εμπεριέχονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες που έχει ήδη ή που θα αποκτήσει τυχόν παράλληλα με την παρούσα αιτούμενη χρεωστική κάρτα και το άνοιγμα συνδεδεμένου λογαριασμού, θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αίτησης, της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και των ειδικών όρων σύμβασης ανοίγματος λογαριασμούς και χορήγησης και χρήσης της χρεωστικής κάρτας Ctrl που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών για Ιδιώτες καθώς και οι ειδικοί όροι υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC, όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον όρο 1 της παρούσας. 12. Ο Αιτών δηλώνει με την παρούσα υπεύθυνα την αλήθεια και την ακρίβεια των συμπληρωμένων στοιχείων και τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών που προσκόμισε ή θα προσκομίσει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Τράπεζας να γνωστοποιεί έγκαιρα και εγγράφως κάθε μεταβολή των στοιχείων του και της ταχυδρομικής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης λήψης αλληλογραφίας/ενημέρωσης. Επίσης, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης και χρήσης της συγκεκριμένης χρεωστικής κάρτας και της σύνδεσης αυτής με συγκεκριμένο λογαριασμό και ότι η υποβολή της παρούσας αίτησης δεν δεσμεύει την Τράπεζα. Σελίδα 4 από 16

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δηλώνω ότι έχω πλήρως ενημερωθεί από την Τράπεζα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται στην αίτηση είναι αναγκαία για την υποστήριξη, εκπλήρωση, προστασία και προώθηση της συναλλακτικής σχέσης και μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος της συναλλακτικής σχέσης. Αναγνωρίζω και συναινώ τα Προσωπικά Δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 Α των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες να τηρούνται σε αρχείο (ηλεκτρονικό ή μη) και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Έχω ενημερωθεί και συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην πρόσβαση της Τράπεζας στο διατραπεζικό αρχείο οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς αθέτησης υποχρεώσεων και σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς υποθηκών - προσημειώσεων) που τηρεί η εταιρία με την επωνυμία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. (οδός Αλαμάνας αρ. 2, Μαρούσι). Συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στη διαβίβαση προς επεξεργασία και την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου καθώς και εκείνων που θα προκύψουν και θα αφορούν σε υπόλοιπα και κίνηση λογαριασμού όπου εμπεριέχεται και η εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσης όπως είναι η καταγγελία προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (οδός Αλαμάνας αρ. 2, Μαρούσι) με σκοπό την προστασία της πίστης και εξυγίανσης των συναλλαγών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την ενημέρωση σχετικά με εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και την ορθή εκτίμηση της αφερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας μου. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι μόνο πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σκοπός επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση, η υποστήριξη, η παρακολούθηση και εκτέλεση της αίτησης και της συναλλακτικής σχέσης μου με την Τράπεζα καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας ως υπεύθυνης επεξεργασίας που επιβάλλονται από το νόμο. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρείται και μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης στα πλαίσια της οποίας παρέχεται και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και σε κάθε περίπτωση όπως ο σκοπός επεξεργασίας ορίζεται στο άρθρο 11 Α των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων: Αναγνωρίζω ότι η Τράπεζα θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν υπόλοιπα από δάνεια, πιστώσεις ή πιστωτικές κάρτες όπου εμπεριέχεται και η εξέλιξη της συναλλακτικής μου σχέσης όπως είναι η καταγγελία, σε τρίτους και αποδέκτες αυτών θα είναι η ίδια η Τράπεζα, η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας, οι θυγατρικές ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες και εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο HSBC που βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και τρίτοι προς τους οποίους έχει ή θα αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση για λογαριασμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το νόμο κατ' εντολή και λογαριασμό της, το διατραπεζικό αρχείο οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς του υποκειμένου που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με σκοπό την προστασία της πίστης και εξυγίανσης των συναλλαγών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορείς που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση να τους διαβιβαστούν ή γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδομένα, καθώς και Σελίδα 5 από 16

6 σε ημεδαπά ή αλλοδαπά διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών ή αρχεία πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων ή/και τρίτοι που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ή για την είσπραξη απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον Πελάτη των υποχρεώσεων του που αναλαμβάνει με την παρούσα όπως εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, συνεργαζόμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές κλπ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με σκοπό την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των από την παρούσα σύμβαση απαιτήσεων των υπεύθυνων επεξεργασίας ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα. Δηλώνω ότι έχω ήδη αποδεχθεί τους όρους περί προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες και ιδίως τους όρους του άρθρου 11 Α Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν. των Γενικών Όρων Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων είναι να γνωρίζει εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει) καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 του ν. 2472/1997 όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ο αιτών/υποκείμενο δεδομένων μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή απευθείας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εφόσον αφορά σε αυτή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ctrl ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ctrl ΑΠΟ ΤΗΝ ΗSΒC Μεταξύ της Τράπεζας και του αιτούντος (για τους σκοπούς των παρόντων όρων αναφερομένου ως Πελάτης) το άνοιγμα λογαριασμού Ctrl και ταυτόχρονης χορήγησης της συνδεδεμένης με συγκεκριμένο λογαριασμό χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC (Κάρτα) κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως 1. Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Οι παρόντες ειδικοί όροι συνιστούν ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος των όρων της ανωτέρω αίτησης ανοίγματος λογαριασμούς και ταυτόχρονης χορήγησης και χρήσης της Κάρτας σύμφωνα με τα αναφερόμενα και συμφωνηθέντα στον όρο 1 της ανωτέρω αίτησης. Με τους παρόντες ειδικούς όρους της σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης Κάρτας η Τράπεζα συμφωνεί, κατόπιν της αίτησης του Πελάτη ανοίγματος λογαριασμού και ταυτόχρονης χορήγησης Κάρτας να ανοιχτεί ατομικός λογαριασμός στο όνομα του Πελάτη και να χορηγήσει στον Πελάτη την Κάρτα σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι συμφωνούνται ρητά και συνομολογούνται από τον Πελάτη ως κύριοι και ουσιώδεις. Η Κάρτα προσφέρει στον Πελάτη τη δυνατότητα αγορών μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου σε αναγνωρισμένα σημεία πώλησης μέσω της χρεωστικής κάρτας Ctrl σε όλο τον κόσμο με τη δυνατότητα σύνδεσης με έναν λογαριασμό σε ΕΥΡΩ (στο εξής Συνδεδεμένος Τραπεζικός Λογαριασμός) 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα. Σελίδα 6 από 16

7 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 2.1 Η Κάρτα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας και η χρήση της είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η εκ μέρους του Πελάτη μεταβίβαση, παραχώρηση ή χρήση της από κάθε τρίτο πρόσωπο και πρέπει να επιστραφεί αμέσως σε περίπτωση που ζητηθεί από οποιονδήποτε λειτουργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Τράπεζας. 2.2 Η Κάρτα θα αποστέλλεται ταχυδρομικά απενεργοποιημένη κάθε φορά (έκδοση, επανέκδοση, ανανέωση) στη διεύθυνση λήψης αλληλογραφίας/ενημέρωσης του Πελάτη που αναφέρεται στην αίτηση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο καθώς και τα έξοδα της αποστολής σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει ακριβή διεύθυνση αποστολής της Κάρτας ή τυχόν μεταβολές αυτής. 2.3 Όπως προαναφέρθηκε και στους όρους της αίτησης, ο Πελάτης δεν θα παραλαμβάνει ειδικά σφραγισμένο φάκελο με τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης της Κάρτας (το PIN Κάρτας). Εφόσον η Κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιημένη, ενεργοποιείται από τον Πελάτη σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες της Τράπεζας και συγκεκριμένα αποστέλλοντας το αντίστοιχο μήνυμα μέσω του μενού της "Κέντρο Επικοινωνίας" και επιλογή "Αποστολή μηνύματος" της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC ή μέσω καταστήματος και η Κάρτα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση για διενέργεια συναλλαγών τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αίτησης ενεργοποίησης. Συμφωνείται ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξουσιοδότησης και χορήγησης εντολής για συναλλαγές εκ μέρους του Πελάτη και συγκεκριμένα εξουσιοδότηση με τη χρήση της Κάρτας με κωδικό ασφαλείας για συναλλαγές με τηλέφωνο και διαδίκτυο ή από σύστημα ασφαλείας και εξουσιοδότηση με τη χρήση της Κάρτας και υπογραφής του Πελάτη εάν οι άλλου τύπου εξουσιοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες ή δεν υποστηρίζονται. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους και να ενημερώνει αμέσως την Τράπεζα σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ή ακόμη και της διεύθυνσης λήψης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων (λογαριασμών). 2.4 Ο Πελάτης υποχρεούται, να υπογράψει αμέσως με στυλό διαρκείας στον ειδικό επάνω στο σώμα της Κάρτας χώρο, προτού προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή, για τη νόμιμη χρήση της και την ακριβή τήρηση των ειδικών όρων της παρούσας σύμβασης. Απαγορεύεται η χρήση της από τρίτους ενώ η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη, αν η Κάρτα του χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία της Κάρτας ιδίως εφόσον ο Πελάτης δεν έχει γνωστοποιήσει τέτοια μη εγκεκριμένη χρήση στην Τράπεζα κατά τον συμφωνηθέντα στην παρούσα τρόπο. 2.5 Η Τράπεζα δικαιούται να ανακαλέσει τη χρήση της Κάρτας που χρησιμοποιήθηκε, για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της Κάρτας ή την υπόνοια μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της. Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη τηλεφωνικά και εφόσον είναι εφικτό πριν ανασταλεί η Κάρτα ή το αργότερο αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται ρητά από την εθνική νομοθεσία ή άλλη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις ο Πελάτης ειδοποιηθεί από την Τράπεζα για την επιστροφή της Κάρτας, υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως. Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Η ισχύς του σώματος της Κάρτας, θα είναι αρχικά για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας και μετά θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε πέντε (5) έτη μετά από έγκριση της Τράπεζας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί την ανανέωση της Κάρτας θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Τράπεζα, εξήντα (60) ημέρες πριν τη λήξη της. Η εκάστοτε Κάρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η παρούσα σύμβαση λυθεί, μετά τη λήξη διάρκειας ισχύος της ή εφόσον έχει δηλωθεί απολεσθείσα ή κλαπείσα ή έχει ακυρωθεί ή ανασταλεί η χρήση της για οποιοδήποτε λόγο. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ 3.1 Ο Πελάτης υποχρεούται: (α) να χρησιμοποιεί την Κάρτα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας σύμβασης και να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας που επιτρέπει τη χρήση της και (β) να ειδοποιεί αμεληττί την Τράπεζα στη Γραμμή Απώλειας Καρτών καλώντας τον αριθμό της Υπηρεσίας Δήλωσης Απώλειας/Κλοπής / ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό γνωστοποιηθεί μόλις αντιληφθεί την απώλεια ή κλοπή ή χρήση από μη δικαιούχο ή μη εγκεκριμένη χρήση της Κάρτας, υποχρέωση από την οποία δεν απαλλάσσεται σε περίπτωση που υποβάλει αίτηση ακύρωσης/απενεργοποίησης της Κάρτας. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη και έγγραφη γνωστοποίηση για τα ανωτέρω. 3.2 Ο Πελάτης θα αποζημιωθεί από την Τράπεζα μόνον εάν ο Πελάτης ειδοποίησε αμελλητί αυτήν μόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα πράξη πληρωμών και το αργότερο έως 13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσης. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, ορθώς και βασίμως αμφισβητήθηκε μη εγκεκριμένη πράξη, η Τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης και εφόσον συντρέχει περίπτωση να επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής κατά τα συμφωνηθέντα και αποδεχθέντα στη σύμβαση πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών της Τράπεζας. 3.3 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ο Πελάτης ευθύνεται σχετικά με μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού ΕΥΡΩ 150,00 για τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση του απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή εάν ο Πελάτης δεν έχει κρατήσει ασφαλή τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας από υπεξαίρεση της Κάρτας. Ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών εφόσον οι ζημίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ο Πελάτης ενέργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του (δεν χρησιμοποιήσει την κάρτα σύμφωνα με τους όρους και που διέπουν την έκδοση και χρήση της και δεν ειδοποίησε αμελλητί την Τράπεζα ή το φορέα που αυτή ορίζει μόλις υπέπεσε στην αντίληψη του απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση της κάρτας ή μη εγκεκριμένης χρήσης της) από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται ανωτέρω. 3.4 Από το χρόνο της γνωστοποίησης στην Τράπεζα ο Πελάτης δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζημίες από την απώλεια ή την κλοπή της Κάρτας, εκτός εάν ο Πελάτης έχει ενεργήσει με δόλο. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία του Πελάτη η οποία προήλθε από κλοπή ή απώλεια της Κάρτας Σελίδα 8 από 16

9 πριν από τη γνωστοποίηση της απώλειας ή κλοπής από τον Πελάτη στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας. Η Τράπεζα εξουσιοδοτείται με την παρούσα σύμβαση να καταγράφει σε μαγνητικό μέσο την τηλεφωνική δήλωση του Πελάτη περί απώλειας ή κλοπής της ή άλλου θέματος. 3.5 Επανέκδοση της Κάρτας, θα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη τήρησης των ειδικών όρων της παρούσας σύμβασης αμέσως μετά τη δήλωση απώλειας ή κλοπής από τον Πελάτη, η οποία θα αποτελεί συνέχεια της κλαπείσας ή απολεσθείσας ή μη εγκεκριμένης χρήσης Κάρτας, εκτός εάν η ο Πελάτης ζητήσει εγγράφως ή μέσω Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ή καλώντας τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καρτών, τη μη επανέκδοση της Κάρτας. 4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 4.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει εξουσιοδοτήσει πράξη πληρωμής με κωδικό/κωδικούς ασφαλείας [security code(s)] για συναλλαγές μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου ή χρησιμοποιώντας Ασφαλές Σύστημα ή με συνδυασμένη χρήση Κάρτας και υπογραφής σε περίπτωση που οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξουσιοδότησης δεν είναι διαθέσιμη συμφωνείται ότι είναι αποκλειστική απόδειξη ότι η πράξη πληρωμής έχει πράγματι εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη. Η συνδυασμένη εφαρμογή των στοιχείων της Κάρτας του Πελάτη προσδιορίζουν την ταυτότητα του, τον εξατομικεύουν και επιφέρουν και εξομοιώνονται τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που επιφέρει η ιδιόχειρη υπογραφή του για τη χορήγηση εντολών συναλλαγών. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι κάθε συναλλαγή που εκτελείται από την Τράπεζα και έχει ενεργοποιηθεί από τη συνδυασμένη χρήση των προσωπικών του κωδικών ή/και στοιχείων της Κάρτας του Πελάτη προέρχεται και θεωρείται εγκεκριμένη από τον ίδιο, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. 4.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για τις συναλλαγές σε σχέση με την Κάρτα ως μέσο πληρωμών, η Τράπεζα ορίζει προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας οριακά χρονικά σημεία λήξης των ημερήσιων εργασιών (cut-off times) ανά κανάλι παροχής υπηρεσιών, το χρόνο εκτέλεσης καθώς και χρονικά σημεία που σχετίζονται με μετατροπή νομίσματος και καθορίζονται και διαπιστώνονται στα καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, καθώς και στην υπηρεσία HSBC Internet Banking για τους συνδρομητές αυτής πέραν των οποίων κάθε ληφθείσα εντολή θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 4.3 Ο Πελάτης, με την Κάρτα θα δύναται να προβαίνει σε συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών με όλες τις επιχειρήσεις που φέρουν το σήμα της VISA και είναι συμβεβλημένες με το δίκτυο της VISA, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (στο εξής Επιχειρήσεις/Επιχείρηση ) μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικονομικών δυνατοτήτων του. Η χρέωση του λογαριασμού του Πελάτη με το ποσό της εκάστοτε συναλλαγής θα ολοκληρώνεται κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής από τον διεθνή οργανισμό VISA, οπότε και θα αποστέλλεται στην Τράπεζα σχετική ενημέρωση για την αντίστοιχη τελική χρέωση του λογαριασμού και με την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο χρέωσης του λογαριασμού του Πελάτη. Η Κάρτα είναι διεθνούς ισχύος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Ο Πελάτης δύναται να προβαίνει σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και σε άλλα νομίσματα ανάλογα με τη χώρα στην οποία εκκινεί την εντολή για τη συναλλαγή, την εθνικότητα του εμπόρου κλπ. Σελίδα 9 από 16

10 4.4 Για κάθε συναλλαγή με την Κάρτα με Επιχείρηση εξ αποστάσεως ο Πελάτης με τους παρόντες χορηγεί στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να εξοφλεί για λογαριασμό του ιδίου και να χρεώσει το συνδεδεμένο με την Κάρτα λογαριασμό του Πελάτη με το ποσό της συναλλαγής και όλα τα έξοδα που θα προκύψουν σε σχέση με τη συναλλαγή που διενεργεί μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου (ακόμη και εάν αυτός καταστεί χρεωστικός) συμπεριλαμβανομένων και εξόδων συναλλαγματικής ισοτιμίας και να εξοφληθεί αντίστοιχα η Επιχείρηση στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και των εκάστοτε συμφωνηθέντων μεταξύ Επιχείρησης και Πελάτη για συναλλαγές από απόσταση. 4.5 Για τυχόν αθέτηση των συμφωνηθέντων μεταξύ Επιχείρησης και Πελάτη ουδεμία ευθύνη φέρει η Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης συναλλαγεί από απόσταση προβαίνοντας σε ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 4.6 Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε ΕΥΡΩ που τηρείται στην Τράπεζα (Συνδεδεμένος Λογαριασμός) προκειμένου να διενεργεί συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, όλο το 24ωρο, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με τη χρήση της Κάρτας. Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας προς αποκλεισμό της χρήσης της Κάρτας ή/και της πρόσβασης τρίτων προσώπων στο Συνδεδεμένο Τραπεζικό Λογαριασμό. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη έναντι αυτού εάν η Κάρτα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο που γνωρίζει ή συνθέτει τυχαία τα στοιχεία της Κάρτας, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό πρόσβαση στο Συνδεδεμένο Τραπεζικό Λογαριασμό. 4.7 Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι έχει δικαίωμα συναλλαγών μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου, μόνο εφόσον ο Συνδεδεμένος Τραπεζικός Λογαριασμός έχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο, το ύψος του οποίου οφείλει να γνωρίζει. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για τη διαπίστωση διαθεσιμότητας υπολοίπου στο σχετικό λογαριασμό η Τράπεζα, θα υπολογίζει σωρρευτικά τυχόν εντολές που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ακόμη χρεωθεί στο Λογαριασμό, αυτών που έχει συμφωνηθεί να εκτελεστούν, των υπό εκτέλεση και εκκαθάριση συναλλαγών, των εκάστοτε και πάσης φύσεως εξόδων για τις αντίστοιχες συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από τυχόν συναλλαγματικές ισοτιμίες και των εξόδων έκδοσης. 4.8 Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Πελάτη, εκτός εάν αυτή είναι αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας των υπαλλήλων της. 4.9 Η Τράπεζα θα παρέχει τις σχετικές με την Κάρτα τραπεζικές υπηρεσίες όλο το 24ωρο και δεν ευθύνεται και δεν θα θεωρείται ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι του Πελάτη εάν δεν λειτουργούν τα κανάλια διενέργειας συναλλαγών μέσω Κάρτας που οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως π.χ. τεχνικούς συντήρησης, ανωτέρας βίας ή απόφασή της που μπορεί να ληφθεί χωρίς προειδοποίηση του Πελάτη Η Τράπεζα μπορεί να τροποποιήσει ή συμπληρώσει τους ειδικούς όρους της παρούσας σύμβασης ειδοποιώντας εγγράφως τον Πελάτη δύο (2) μήνες πριν. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης αναγνωρίζει και Σελίδα 10 από 16

11 δηλώνει ότι η Τράπεζα θα θεωρεί ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές εάν δεν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα ότι δεν τις αποδέχεται πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εφόσον οι μεταβολές βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί και που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας καις τις υπηρεσίας της Τράπεζας Phone Banking από την HSBC και HSBC Internet Banking. Σε περίπτωση αντίρρησης της του Πελάτη ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η αντίρρηση του συνεπάγεται την εκ μέρους του καταγγελία της παρούσας σύμβασης. 5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) 5.1 Η Τράπεζα θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες όσον αφορά στην ηλεκτρονική λήψη εκκαθαριστικού σημειώματος/ενημέρωσης [στο εξής Λογαριασμός/Λογαριασμοί ή Ενημέρωση (Advices)] σχετικά με τις συναλλαγές μέσω της Κάρτας στην τελευταία δηλωθείσα από τον Πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση λήψης αλληλογραφίας. Στο Λογαριασμό θα αναγράφονται, όλες οι χρεώσεις και συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας και κάθε πληροφορία όπως αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία. Επίσης θα αναγράφεται μεταξύ άλλων η ημερομηνία και η περιγραφή κάθε συναλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί, χρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα που καλύπτει ο Λογαριασμός, όπως και η εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία που έλαβε χώρα σε περίπτωση μετατροπής νομισμάτων για συναλλαγή πληρωμής. Συναλλαγές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά δεν αναγράφονται στο Λογαριασμό, θα εμφανιστούν στον επόμενο Λογαριασμό. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που δεν λάβει Λογαριασμό για οποιοδήποτε λόγο οι υποχρεώσεις της εξακολουθούν να υφίστανται έναντι της Τράπεζας και θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Τράπεζα σχετικά με τη λήψη του Λογαριασμού. Ο Πελάτης θα πρέπει να μελετά προσεκτικά και σε τακτή βάση όλους τους Λογαριασμούς ή κινήσεις λογαριασμών του και να δηλώνει στην Τράπεζα άμεσα την αντίρρηση του επ' αυτών ιδίως εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα, όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένες πράξεις πληρωμών. Ο Πελάτης δύναται να αμφισβητήσει ή ανταποδείξει άμεσα, εγγράφως και αιτιολογημένα το περιεχόμενο του Λογαριασμού στον οποίο θα υπάρχει υπόμνηση προς τούτο. Η Τράπεζα ήδη δηλώνει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, ορθώς και βασίμως, αμφισβητήθηκε συναλλαγή ή συναλλαγές θα αντιλογίσει τα καταβληθέντα ποσά κατά τα συμφωνηθέντα και αποδεχθέντα στη σύμβαση πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών της Τράπεζας. 5.2 Συναλλαγές σε συνάλλαγμα με τη χρήση της Κάρτας υπόκεινται σε επιβαρύνσεις σε συνάρτηση με τον τόπο εκτέλεσής τους και πραγματοποιούνται μέσα στα ποσοτικά όρια που ορίζονται κάθε φορά. Κάθε οφειλή από τέτοιου είδους συναλλαγή σε χώρες εκτός ζώνης ΕΥΡΩ, θα μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ με τη συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή πώλησης) που ισχύει κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης από τη Visa και συνεπώς η ημερομηνία μετατροπής μπορεί να μην είναι η ημερομηνία της συναλλαγής. Στις τιμές που ορίζει η Visa προστίθενται οι γενόμενες σχετικές δαπάνες ανερχόμενες σε 3% εκ του οποίου το 1% Σελίδα 11 από 16

12 θα παρακρατά η ίδια η Visa. Για την κάλυψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών από την ημερομηνία της συναλλαγής μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής από τη Visa, η Τράπεζα θα δεσμεύει κατά ανώτατο ποσοστό το 5% επί της αξίας της συναλλαγής έως τη στιγμή της εκκαθάρισης. Επομένως το ποσό το οποίο θα δεσμεύεται μέχρι την εκκαθάριση και τελική χρέωση του λογαριασμού του Πελάτη θα συμπεριλαμβάνει και καλύπτει τόσο το ποσό της συναλλαγής όσο και το ανωτέρω ποσοστό κάλυψης τυχόν συναλλαγματικής διαφοράς, ενώ το ποσό που τελικά θα χρεώνεται στο λογαριασμό του Πελάτη μετά την εκκαθάριση θα συνίσταται στο ποσό της συναλλαγής διαμορφωμένο δυνάμει της συναλλαγματικής ισοτιμίας που έχει καθοριστεί από τη Visa κατά και για την εκκαθάριση αυτής σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί και τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να πληροφορείται από την ιστοσελίδα του οργανισμού και δυνάμει της συναλλαγματικής ισοτιμίας που μεταγενέστερα έχει εφαρμόσει η Τράπεζα κατά το χρόνο χρέωσης του λογαριασμού του Πελάτη σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας. Η Τράπεζα δεν έχει έλεγχο και δεν ευθύνεται για το χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων από τη Visa και μπορεί να περιλαμβάνει τυχόν έξοδα των διαμεσολαβούντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα θα μπορούσε να δώσει ενδεικτική τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής εάν ο Πελάτης επικοινωνήσει με την Τράπεζα αλλά γενικότερα αυτή δεν σημαίνει ότι θα είναι η τιμή που πράγματι θα υπολογισθεί και εφαρμοσθεί καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται από την ημερομηνία της συναλλαγής και της ημερομηνίας εκκαθάρισης και της ημερομηνίας που η συναλλαγή χρεώνεται στο λογαριασμό. Πέραν των κατωτέρω επιβαρύνσεων δύναται ο Πελάτης να επιβαρυνθεί με αμοιβή συναλλαγής από την τράπεζα της χώρας που επεξεργάζεται τη συναλλαγή. Στο Λογαριασμό θα εμφανίζεται το αντίτιμο των παραπάνω συναλλαγών ξεχωριστά. 5.3 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των Επιχειρήσεων και του Πελάτη σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές. Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό του ΕΥΡΩ, η ισοτιμία καθορίζεται από τις εμπλεκόμενες τράπεζες και οργανισμούς που συμμετέχουν στη διαδικασία εκκαθάρισης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο Πελάτης αποδέχεται τον τρόπο υπολογισμού της ισοτιμίας και δεν έχουν δικαίωμα αμφισβήτησης. 6. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Η Τράπεζα εξουσιοδοτείται ανέκκλητα με την παρούσα σύμβαση για το συμψηφισμό των απαιτήσεών της από τη χρήση της κάρτας προς οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Πελάτη από οπουδήποτε και αν προέρχεται, σε οποιοδήποτε νόμισμα ή συνάλλαγμα και αν συνίσταται αυτή και σύμφωνα με τον όρο 3.2 του Τμήματος Ι των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες, όπως εκάστοτε ισχύουν. 7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 7.1 Η διάρκεια ισχύος της χρήσης κάρτας παραμένει μέχρι τη λήξη αυτής. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να λήξει την παρούσα με έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα τουλάχιστον ενός μηνός, οπότε επιστρέφει ακυρωμένη την Κάρτα και εξοφλεί κάθε οφειλή από την Κάρτα, ενδεικτικά των τυχόν συνδρομών και εξόδων και εισφορών κάθε είδους μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. Ο Πελάτης Σελίδα 12 από 16

13 δικαιούται να ζητήσει εγγράφως οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Τράπεζας ενός μηνός την ακύρωση της Κάρτας, χωρίς επιβάρυνση, αφού επιστραφεί κατεστραμμένο το σώμα της Κάρτας. 7.2 Η Τράπεζα δικαιούται οποτεδήποτε να μειώσει το ημερήσιο όριο της Κάρτας ή να αναστείλει ή ακυρώσει την Κάρτα ή να αρνηθεί την έκδοση, ή επανέκδοση ή αντικατάσταση οποιασδήποτε Κάρτας ή να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και παρεπόμενα τη σύμβαση πλαίσιο και όλες τις επιμέρους τραπεζικές συμβάσεις και να ενημερώνει εγγράφως τον Πελάτη, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά εάν διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε στοιχεία ή δήλωση ή εγγύηση του Πελάτη σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας του ή/και με την οικονομική του κατάσταση ή/και με τη δικαιοπρακτική του ικανότητα μεταβλήθηκαν ή είναι ή κατέστησαν αναληθή ή ανακριβή καθ οιονδήποτε τρόπο, τυχόν ζημίες ή κίνδυνοι ζημιών στα κεφάλαια του Πελάτη ή η παράβαση των παρόντων όρων ή των Γενικών Όρων Συναλλαγών ή παράβαση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι της Τράπεζας από τους παρόντες όρους ή τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή με την επέλευση οποιουδήποτε λόγου έχει συμφωνηθεί ως λόγος καταγγελίας στους παρόντες όρους ή τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ή σε οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική σχέση ή σύμβαση του Πελάτη ή παράβαση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι τρίτων από οποιαδήποτε αιτία ή η αδυναμία συμμόρφωσης της Τράπεζας στη νομοθεσία, ή έχει διαπραχθεί ή υπάρχουν υπόνοιες απάτης που αφορά σε λογαριασμούς του Πελάτη ή σε συναλλαγές του Πελάτη ή υπάρχουν υπόνοιες για διάπραξη ύποπτης συναλλαγής ή αδικήματος σε σχέση με το λογαριασμό του ή δεν έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις του σε σχέση με διαδικασίες νομιμοποίησης εξόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για λόγους ασφαλείας συναλλαγών και ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε απαίτηση της Τράπεζας από οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ή ακύρωσης της Κάρτας, ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε χρήση της, να την καταστρέψει και να την επιστρέψει άμεσα στην Τράπεζα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη ειδοποίηση δύο μηνών. Η παρούσα καταγγέλλεται και σε περίπτωση που ο Πελάτης προβάλει αντιρρήσεις σε τροποποιήσεις της σύμβασης πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή ακόμη σχετικά με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και ιδίως του άρθρου 11 Α αυτών. 7.3 Δικαστικά έξοδα εν γένει και αμοιβές δικηγόρων και έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι έξοδα κατασχέσεων, αναγγελιών, αμοιβές/δικαιώματα δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων, προς και οποιαδήποτε άλλα εύλογα και αναγκαία έξοδα που έγιναν ή θα γίνουν από την Τράπεζα για και σε εκτέλεση προς παρούσας σύμβασης βαρύνουν τον Πελάτη στον οποίο και επιρρίπτονται και ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με αυτά το λογαριασμό που συνδέεται με την εν λόγω χρεωστική κάρτα ή οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί στην Τράπεζα (ανεξαρτήτως νομίσματος) ή/και προβαίνοντας σε πρόωρη λήξη τυχόν προθεσμιακής κατάθεσης, μετατρέποντας οποιοδήποτε νόμισμα σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα μετατροπής. Η Τράπεζα, αν καταβάλει παρόλο που δεν υποχρεούται, τα ανωτέρω ποσά θα χρεώνει με αυτά τον Σελίδα 13 από 16

14 Πελάτη με το επιτόκιο υπερημερίας από την ημερομηνία καταβολής προς μέχρι την ημερομηνία προς πλήρους εξόφλησής προς. Δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα περιλαμβανομένων και των εγγράφων προς αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να επιδίδονται νόμιμα στον/στην αντίκλητο του Πελάτη προς έχει ορισθεί στην αίτηση για το άνοιγμα λογαριασμού και στη χορήγηση προς Κάρτας και που διορίζεται ανέκκλητα σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 του ΚπολΔ και του άρθρου 40 παρ. 2 και 57 παρ. 2 του ν.δ. προς «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» ο οποίος εντέλλεται από τον Πελάτη με την παρούσα να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που προέρχεται από την Τράπεζα σε σχέση με την παρούσα και απευθύνεται στον Πελάτη και ιδιαίτερα αλλά χωρίς περιορισμό ως προς τη γενικότητα των προηγούμενων εισαγωγικά προς δίκης έγγραφα, δικόγραφα, γνωστοποιήσεις και δικόγραφα προς διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κοινοποιούμενα προς τον Πελάτη. 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κάθε ενημέρωση της Τράπεζας που αφορά στον Πελάτη πέραν των ανωτέρω συμφωνηθέντων για τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα απευθύνεται/αποστέλλεται στον Πελάτη στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση λήψης αλληλογραφίας του Πελάτη που έχει τελευταία δηλωθεί στην Τράπεζα. Ο Πελάτης μπορεί να απευθύνει οποιοδήποτε αίτημά στην Τράπεζα στη διεύθυνση και στους αριθμούς τηλεφώνων που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων ή/και των εκάστοτε Λογαριασμών. 9. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 9.1 Ο Πελάτης με την παρούσα δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί από την Τράπεζα ότι τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αίτηση ανοίγματος λογαριασμούς και χορήγησης συνδεδεμένης Κάρτας και θα προκύψουν από τη συναλλακτική σχέση με την Τράπεζα, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που η Τράπεζα έχει συλλέξει με τη συνδρομή του ή θα δημιουργηθούν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης Κάρτας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια την Τράπεζα ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της Τράπεζας, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα καθ' όλο το διάστημα της εκάστοτε συναλλακτικής του σχέσης για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας: (α) αξιολόγηση της εκάστοτε αίτησης, εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης Κάρτας (β) προάσπιση των συμφερόντων των εκάστοτε υπεύθυνων επεξεργασίας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τους από την παρούσα σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης Κάρτας, ενώ αποδέκτες των δεδομένων είναι ή θα είναι: (i) η Τράπεζα ή οι εκτελούντες στο όνομα και για λογαριασμό της την επεξεργασία ή/και τρίτοι με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της παρούσας σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης και χρήσης Κάρτας και (ii) τρίτοι όπως εταιρίες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές κλπ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με σκοπό την Σελίδα 14 από 16

15 εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των απαιτήσεων των υπεύθυνων επεξεργασίας ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα. 9.2 Ο Πελάτης δηλώνει ότι παρέχει την έγκριση του, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα και δίνει εντολή στην Τράπεζα για τη διαβίβαση προς επεξεργασία κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 ως ισχύει από την Τράπεζα των στοιχείων του σε άλλες εταιρίες του Ομίλου HSBC, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντιπροσώπους της ή ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς διατραπεζικών συστημάτων συναλλαγών με σκοπό επεξεργασίας των εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων. 9.3 Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ήδη αποδεχτεί ρητά και ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα και ισχύοντα στο Τμήμα Ι των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες και ιδίως του άρθρου 11 Α αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του ιδίου και των Συνδεδεμένων με αυτόν Πρόσωπα όπως ορίζονται και συμφωνούνται στο ανωτέρω άρθρο 11 Α των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες. 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η Τράπεζα και μόνο αυτή δικαιούται να εκχωρεί σε άλλο/ους πιστωτικούς και εν γένει χρηματοοικονομικούς οργανισμούς τις απαιτήσεις και δικαιώματα της από την παρούσα σύμβαση καθώς και από κάθε άλλη παρεπόμενη της παρούσας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη τους οποίους όμως η Τράπεζα θα ενημερώνει εγγράφως σε περίπτωση τέτοιας εκχώρησης, εκτός εάν η Τράπεζα σε συμφωνία με τον εκδοχέα εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη συναλλακτική σχέση έναντι του Πελάτη. 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η Τράπεζα, μπορεί μονομερώς να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους ειδικούς όρους της παρούσας σύμβασης, με ταυτόχρονη γραπτή ενημέρωση του Πελάτη και προειδοποίηση δύο μηνών, η οποία μπορεί να γίνεται με απλό ταχυδρομείο ή μέσω Λογαριασμού. Οι νέοι όροι θα ισχύουν με έναρξη εφαρμογής σε δύο μήνες από την ειδοποίηση. Εάν ο Πελάτης δεν φέρει αντιρρήσεις επ' αυτών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δύο μηνών και πριν την έναρξη ισχύος τους δηλώνει ότι τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα τη αντίστοιχη συμπλήρωση ή τροποποίηση. Σε περίπτωση που προβάλλει αντιρρήσεις τότε θεωρείται καταγγελία της παρούσας σύμβασης. 12. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε μελλοντικής διαφοράς, η οποία αναφέρεται στην κατάρτιση ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης χορήγησης και χρήσης χρεωστικής κάρτας οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν ότι αρμόδια κατά τόπο είναι τα καθύλη αρμόδια δικαστήρια του Δήμου και Νομού που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αίτησης χορήγησης χρεωστικής κάρτας Ctrl καθώς και οι παρόντες όροι της σύμβασης υπερισχύουν (α) των αντίστοιχων όρων του τμήματος των γενικών όρων συναλλαγών για ιδιώτες που αφορούν στο άνοιγμα Σελίδα 15 από 16

16 και λειτουργία λογαριασμού και τη χορήγηση και χρήση χρεωστικής κάρτας καθώς και στα αντίστοιχα σημεία που αναφέρονται και διέπονται από τον όρο 8 της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και χορήγησης της συνδεδεμένης με αυτόν χρεωστικής κάρτας Ctrl από την HSBC που εξυπηρετεί συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό ενώ αποτελούν ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες και ιδίως του άρθρου 11 Α αυτών καθώς και των ειδικών όρων σύμβασης της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σελίδα 16 από 16

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ 1.1. Συμβαλλόμενοι στην παρούσα είναι: από τη μία πλευρά η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα