ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, (η Εταιρία) (2) της εταιρίας με την επωνυμία HSBC Bank Plc που εδρεύει στο Λονδίνο και ενεργεί δια του υποκαταστήματος της στην Αθήνα, οδός Μεσογείων , ( η Μεσολαβούσα Τράπεζα ) και (3) του/της.. (ο Πελάτης) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Η παρούσα αποτελεί συμπληρωματική σύμβαση (η Συμπληρωματική Σύμβαση) της από Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Γενικών Ορων Χρηματιστηριακών Συναλλαγών που καταρτίστηκε μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας (η Βασική Σύμβαση). Οι όροι της Βασικής Σύμβασης εφαρμόζονται και για την παρούσα, εκτός εάν οι όροι αυτοί συγκρούονται με τους όρους της Σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση υπερισχύουν οι όροι της Σύμβασης. Ομοίως οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της Μεσολαβούσας Τράπεζας (Γενικοί Όροι Συναλλαγών) εφαρμόζονται και για την παρούσα Σύμβαση εκτός εάν οι Όροι αυτοί συγκρούονται με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Σε τέτοια περίπτωση υπερισχύουν οι όροι της Σύμβασης. 2. Γενικά Στην παρούσα σύμβαση οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: Ξένος Χρηματιστής Μεσολαβούσα Τράπεζα Πελάτης Σύμβαση Cash account HSBC Bank plc FUTURES CIB & M που εδρεύει στο Λονδίνο. HSBC Bank plc Ελλάδος που ενεργεί μέσω του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα. Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο επιθυμεί να κάνει πράξεις σε Παράγωγα Προϊόντα Ξένων Αγορών. Η παρούσα σύμβαση. Λογαριασμός σε Εuro ή Αγγλικές Λίρες ή Δολάρια Αμερικής. Τηρείται στο όνομα του Πελάτη στη Μεσολαβούσα Τράπεζα για την λογιστική τακτοποίηση των πράξεων που εκτελούνται και εκκαθαρίζονται από τον Ξένο Χρηματιστή. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

2 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 3 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια Συναλλαγών σε Ξένα Παράγωγα. 3.1 Με την παρούσα συμφωνείται ότι ο Πελάτης μπορεί να δίνει εντολές προς την Εταιρία για την επένδυση χρημάτων του σε ξένες κινητές αξίες στο εξωτερικό και ειδικότερα σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 96/ περί απελευθέρωσης κινήσεως κεφαλαίων. Οι εντολές του πελάτη αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ελβετία, Σιγκαπούρη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης κύριας ή παρεπόμενης υπηρεσίας θα ρυθμίζεται από ειδική έγγραφη συμφωνία. 3.2 Ο Πελάτης θα διαβιβάζει εντολές προς την Εταιρία τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την επένδυση κεφαλαίων του σε αλλοδαπά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα προσδιορίζει ο Πελάτης με δικό του κίνδυνο ως προς τη καταλληλότητα των αξιών αυτών και γενικότερα ως προς την απόδοση των κεφαλαίων του. 3.3 Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και το γεγονός ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων ενδέχεται να κρύβει κινδύνους κακόβουλης υποκλοπής ή αλλοίωσης των εντολών του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, η Εταιρία & η Μεσολαβούσα Τράπεζα δεν φέρει καμιά ευθύνη εάν, παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών σχετικά με τον Πελάτη ή αλλοιωθούν εντολές του προς την Εταιρία ή την Μεσολαβούσα Τράπεζα. 3.4 Ρητά συμφωνείται ότι η εκτέλεση των ως άνω εντολών του πελάτη θα γίνεται μέσω του Ξένου Χρηματιστή. 3.5 Ο πελάτης εξουσιοδοτεί την Μεσολαβούσα Τράπεζα όπως ανοίγει και κινεί τους απαραίτητους λογαριασμούς, με σκοπό την εκτέλεση των σχετικών πληρωμών και τις μετατροπές σε συνάλλαγμα όπου αυτό απαιτείται. Η ανάληψη από τον Πελάτη κάθε επί πλέον διαθέσιμου ποσού από τους εν λόγω λογαριασμούς θα γίνεται πάντα με έγκριση της Εταιρίας και της Μεσολαβούσας Τράπεζας. 3.6 Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να ανοίξει στο όνομά της, λογαριασμό στον Ξένο Χρηματιστή, ο οποίος θα αντιστοιχεί στον Πελάτη μέσω του οποίου θα εκτελούνται οι πράξεις του Πελάτη. Η Εταιρία αναλαμβάνει να δεσμεύσει με έγγραφη σύμβαση τον Ξένο Χρηματιστή όπως τηρεί τον αναγκαίο ως άνω λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας και να διαχωρίζει τους λογαριασμούς αυτούς από τους λογαριασμούς άλλων πελατών, σύμφωνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

3 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ με τους ισχύοντες σε κάθε ξένη αγορά κανόνες. Ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα ρητή συναίνεση στον Ξένο Χρηματιστή να ενεργεί ενοποιημένες πράξεις. 3.7 Η Μεσολαβούσα Τράπεζα θα συμφωνεί τις πράξεις του Πελάτη και θα προβαίνει σε λογιστική τακτοποίηση των πράξεων αυτών χρεωπιστώνοντας αντίστοιχα τους λογαριασμούς του Πελάτη, με την προϋπόθεση ότι έχουν επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο. 4 Παροχή πληροφόρησης. 4.1 Η Μεσολαβούσα Τράπεζα υποχρεούται: α) να επιβεβαιώνει στον Πελάτη, μέχρι την 10 π.μ. της επομένης ημέρας την εκτέλεση της εντολής του, και β) να ενημερώνει τον Πελάτη μηνιαίως. Συμφωνείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση θα θεωρείται ότι προέρχεται από την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον Ξένο Χρηματιστή ως προς τις αφορώσες τον Πελάτη συναλλαγές και να χορηγεί σε αυτόν αντίγραφα των αποσπασμάτων κίνησης του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει τις παραπάνω ενημερώσεις ή διαφωνεί με το περιεχόμενό τους, υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία ή την Μεσολαβούσα Τράπεζα. 4.2 Όλες οι ειδοποιήσεις, οδηγίες, εντολές, επιβεβαιώσεις και κάθε είδους ενημερώσεις που θα δίνονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων είναι έγκυρες είτε αποστέλλονται εγγράφως [ως έγγραφο νοείται και το fax, τέλεξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( )] είτε γίνονται τηλεφωνικά. Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών η Εταιρία & η Μεσολαβούσα Τράπεζα επιφυλάσσει το δικαίωμα να ζητά πριν από την εκτέλεση εντολής του Πελάτη που διαβιβάστηκε τηλεφωνικά ικανοποιητική επιβεβαίωση. 4.3 Η εταιρεία πληροφορεί τον Πελάτη ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3340/2005 έχει την υποχρέωση να καταγράφει τις μαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών με τον πελάτη και ότι οι μαγνητοφωνήσεις αυτές δύνανται να προσαχθούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου ή να χρησιμοποιηθούν σε όποια άλλη διαδικασία προκειμένου να διευθετηθούν τυχόν διαφωνίες τους. 4.4 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την Εταιρία & την Μεσολαβούσα Τράπεζα για κάθε αλλαγή των στοιχείων του. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 3 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

4 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 5 Ευθύνες της Εταιρίας, της Μεσολαβούσας Τράπεζας και του Πελάτη Αποζημίωση 5.1 Ο Πελάτης αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Ξένου Χρηματιστή και της Εταιρίας που προκύπτουν από την παρούσα. 5.2 Ο Πελάτης υποχρεούται και αναλαμβάνει να καταβάλει στην Εταιρία κάθε ποσό που θα πληρώσει η Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη και να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Εταιρίας που απορρέει από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι του Ξένου Χρηματιστή που αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις της Νομοθεσίας. 5.3 Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Πελάτη για τη ζημία που υπέστη σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης στοιχείων από την ίδια προς τον Ξένο Χρηματιστή. 5.4 Ο Πελάτης θα αποζημιώνει την Εταιρία, και τον Ξένο Χρηματιστή για τη ζημία που οποιοσδήποτε ή έκαστος εξ αυτών υπέστη σε περίπτωση διαβίβασης λανθασμένων στοιχείων. 5.5 Η Μεσολαβούσα Τράπεζα θα γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρία τη μη συμμόρφωση του Πελάτη σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Ξένου Χρηματιστή προκειμένου η Εταιρία να μην εκτελεί τις εντολές του Πελάτη. 6 Δηλώσεις Συμβαλλομένων 6.1 Ο Πελάτης δηλώνει ότι η Εταιρία τον έχει ενημερώσει πλήρως για τις συναλλαγές των Αγορών Ξένων Παραγώγων και τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές. Περαιτέρω ο Πελάτης αποδέχεται τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Αγορών Παραγώγων του Εξωτερικού, στις οποίες καταρτίζει συναλλαγές. 6.2 Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι θα εκτελεσθεί η εντολή του Πελάτη για την κατάρτιση συναλλαγών σε ξένα παράγωγα. Ενδεικτικά μεταξύ άλλων: α) όταν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις προς την Εταιρία, τον Ξένο Χρηματιστή και τη Μεσολαβούσα Τράπεζα, β) εάν οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του πελάτη τον κατατάσει στα πρόσωπα που η εφαρμοστέα νομοθεσία απαγορεύει την κατάρτιση συναλλαγών σε παράγωγα, γ) εάν η γενικότερη οικονομική θέση του Πελάτη προκαλεί αμφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 4 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

5 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 7 Εξόφληση προμηθειών Φόροι 7.1 Η αμοιβή της Εταιρίας και του Ξένου Χρηματιστή για τις προς τον Πελάτη υπηρεσίες τους ορίζεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα. Η είσπραξη των παραπάνω αμοιβών προμηθειών θα γίνεται από την Μεσολαβούσα Τράπεζα, η οποία θα τις αποδίδει στην Εταιρία και στον Ξένο Χρηματιστή μέσω της Εταιρίας, αφού προηγουμένως παρακρατήσει τη δική της αμοιβή από την προμήθεια της Εταιρίας. 7.2 Ο Πελάτης θα αποδίδει στην εφορία του τους τυχόν αναλογούντες φόρους από τις πωλήσεις παραγώγων του σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους Χρηματιστηριακούς οργανισμούς. 8 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι συναλλαγές, τις οποίες αφορά η παρούσα, διέπονται από αλλοδαπά δίκαια και αναλαμβάνει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο από την αιτία αυτή. 9 Καταγγελία Κάθε ένας από τους Συμβαλλόμενους μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς τους άλλους μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η καταγγελία δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων για τις συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί πριν από την καταγγελία. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω η παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 5 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

6 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα Πατρός/Συζύγου: Εθνικότητα: Ημερομηνία Γέννησης: Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος Έγγαμος Επάγγελμα: Εταιρία: Διεύθυνση Εργασίας (οδός, αριθμός): Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα: Τηλέφωνο: Fax: E mail : Δελτίο Ταυτότητας Διαβατήριο Αριθμός: Ημερομηνία Έκδοσης: Α.ΦΜ: Δ.Ο.Υ.: Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός): Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα: Τηλέφωνο: Κινητό: Fax: Υπογραφή Πελάτη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 6 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

7 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Επωνυμία νομικού προσώπου: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Διεύθυνση : οδός τ.κ. πόλη χώρα Τηλέφωνο fax e mail Εταιρική μορφή: Υπεύθυνος: Τράπεζα που συνεργάζεστε: Αρ. Λογαριασμού: Άλλες Τράπεζες που συνεργάζεστε: Αρ. Μ.Α.Ε.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Α. Β. Όνομα: Όνομα: Επώνυμο: Επώνυμο: Όνομα Πατρός/Συζύγου: Όνομα Πατρός/Συζύγου: Αρ. Δελτ. Ταυτ.: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Διεύθυνση: Αρ. Δελτ. Ταυτ.: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax/e mail: Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου: Τηλέφωνο: Fax/e mail: Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου: Υπογραφή Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων Πελάτη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 7 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

8 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 DAX 30 FUTURES Euro DAX 30 Options Euro EURO STOXX 50 FUTURES Euro EURO STOXX 50 Options Euro FTSE 100 FUTURES GBP FTSE 100 Options GBP Cac 40 FUTURES Euro Cac 40 Options Euro ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 8 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

9 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 9 από 9 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα