ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που αναλαμβάνει για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων, σε επίπεδο Κρήτης, εφαρμόζοντας το Ελληνικό Σύνταγμα σύμφωνα με το οποίο «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» και «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλαβε δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Το παρόν Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων καθορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο , προωθώντας την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην πράξη. Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα και εξειδικεύονται στο παρόν Περιφερειακό Πρόγραμμα, στοχεύουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων προς όφελος όλου του εύρους των ασκούμενων πολιτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στόχευση της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας έχει ως αφετηρία ότι η Ισότητα των Φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες, καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. 1

2 Το Συμβούλιο της Ευρώπης περιγράφει την έννοια της «ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου» (gender mainstreaming) ως τη στρατηγική (ανα)διοργάνωσης, βελτίωσης, ανάπτυξης και αξιολόγησης των διαδικασιών πολιτικής, με στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα επίπεδα και τα στάδια ανάπτυξης από το σύνολο των εμπλεκομένων μερών στο σχεδιασμό των πολιτικών. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών (UN - Women), η ενσωμάτωση περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι προοπτικές των δύο φύλων και η προσήλωση στο στόχο της ισότητας των φύλων βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη πολιτικών, την έρευνα, τη διαβούλευση / κοινωνικό διάλογο, τη νομοθεσία, την κατανομή πόρων, μέχρι και τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση τομεακών προγραμμάτων και στοχευμένων έργων. Το Εθνικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, το οποίο παρουσιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (2010), αναφέρει ότι για τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των στρατηγικών, καθώς επίσης και τον εμπλουτισμό της δημόσιας ζωής με τις αρχές της ισότητας των φύλων, καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνουν οι δημόσιοι λειτουργοί και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Η κεντρική στρατηγική επιλογή του Εθνικού Προγράμματος αναλύεται σε επιμέρους Άξονες πολιτικής που αφορούν: την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες της υπαίθρου με στόχο την τοπική ανάπτυξη, την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, τη στήριξη της οικογένειας, την ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και την αύξηση της συμμετοχής τους στα πολιτικά / κοινωνικά / οικονομικά κέντρα λήψεως αποφάσεων, την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, την ένταξη / παρακολούθηση / αξιολόγηση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α), αναδεικνύει και ενισχύει το ρόλο της αιρετής Περιφέρειας ως προς την αποτύπωση των συνταγματικών δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων στην περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική και την προώθηση, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, της ουσιαστικής και οριζόντιας εφαρμογή τους σε όλα τα πεδία πολιτικής και σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, εντός της περιοχής ευθύνης της. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και ενισχύεται η στοχοθεσία της αειφορίας χωρίς διακρίσεις, της ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της 2

3 βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Η περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική αναπτύσσεται μέσα από μια διαλεκτική διαδικασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους, στο πλαίσιο της «από τα κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης σχεδιασμού. Βασικό όργανο για την υποστήριξη και παρακολούθηση της ένταξης της ισότητας των φύλων στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (άρθρο 186 VI). Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη: 1. τα άρθρα 4 και 116 του Ελληνικού Συντάγματος (ΦΕΚ 85Α/ ) 2. τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες 3. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις πολιτικές των Περιφερειών 4. τους δώδεκα (12) στρατηγικούς στόχους και τις επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Πεκίνου, η οποία αποτελεί την παγκόσμια δέσμευση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης υπέρ των γυναικών 5. το Νόμο 1342/1983 (ΦΕΚ 39Α) με τον οποίο κυρώθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη η Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε «Σύμβαση Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» (CEDAW) 6. τα άρθρα 120 και 186 της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α, Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 7. τις προτεραιότητες στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ( ): ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία, ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ισότιμης αξίας, ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερματισμός της βίας με βάση το φύλο, ισότητα των φύλων στις εξωτερικές δράσεις. Η στρατηγική ασχολείται επίσης με μια δέσμη σημαντικών οριζόντιων θεμάτων που σχετίζονται με τον ρόλο των φύλων, τη νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και τα εργαλεία για την ισότητα των φύλων 8. την κεντρική στρατηγική επιλογή του Εθνικού Προγράμματος για την προώθηση της Ουσιαστικής Ισότητα των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 9. το Νόμο 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α) περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις 10. το Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26Α) 11. τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 242Α/ ) της Περιφέρειας Κρήτης 3

4 12. το άρθρο 6 του Νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α) καθώς και το άρθρο 75 του Νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91Α) 13. το Νόμο 3896/2010 (ΦΕΚ 207Α) περί Εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Περιφέρεια Κρήτης δεσμεύεται να εφαρμόσει στην πράξη την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ρόλων που της αναλογούν (πολιτικός ρόλος, αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, εργοδότης, πάροχος υπηρεσιών). Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας διαδικασίας και προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, θέτει τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους: 1. παραδοχή ότι το φύλο είναι ένας από τους βασικότερους οργανωτικούς παράγοντες στην κοινωνία που επηρεάζει τη ζωή κάθε ανθρώπου από τη στιγμή της γέννησής του/της 2. αναγνώριση ότι υπάρχουν διαφοροποιημένες ανάγκες, εμπειρίες και προτεραιότητες των γυναικών και των ανδρών που θα πρέπει να εντοπίζονται και να ενσωματώνονται σε κάθε νέο σχεδιασμό 3. εγγύηση ότι οι πρωτοβουλία δεν καλύπτει μόνο τις διαφορές φύλου, αλλά επιδιώκει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων 4. ανάληψη συντονισμένης δράσης με τη συνεργασία και σύμπραξη γυναικών και ανδρών, με θετικά οφέλη και για τα δύο φύλα 5. απαίτηση για αποφασιστική πολιτική δράση με ξεκάθαρους στόχους και δεσμεύσεις 6. στόχευση στην εξάλειψη της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη 7. ανάδειξη καινοτομίας ως βασική συνιστώσα, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος 8. αξιοποίηση ευκαιριών και δυνατοτήτων που παρέχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας 9. διαπίστωση αδυναμιών, κινδύνων και περιορισμών που χαρακτηρίζουν την Περιφέρεια, ως χωρική ενότητα και ως Διοικητικό Οργανισμό, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους αναφορικά με το εύρος των δράσεων και τον οικονομικό / χρονικό προγραμματισμό 4

5 ΟΡΑΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η αιρετή Περιφέρεια στοχεύει στην προώθηση ενός καινοτόμου μοντέλου περιφερειακής πολιτικής με επίκεντρο την αειφορική αναπτυξιακή στρατηγική και βασικές αρχές αυτές της καθολικής πρόσβασης, των ίσων ευκαιριών, της μη διάκρισης, της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας και της ισότητας των φύλων. Η πολιτική της ισότητας των φύλων λαμβάνει υπόψη και συμβαδίζει με το συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό για την περιοχή, επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και μόνιμα αποτελέσματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης με επίκεντρο τις έξι θεμελιώδεις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες: 1. Η Ισότητα των Φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα 2. Για τη διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων, πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών 3. Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία δημοκρατική κοινωνία 4. Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων 5. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των φύλων 6. Κατάλληλα υποστηριζόμενα σχέδια και προγράμματα δράσεων αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων Το όραμα που διατυπώνεται είναι απολύτως συμβατό με τη γενική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο και προσβλέπει στην ανάδειξη της Κρήτης σε ΝΗΣΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με πυλώνες την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την έρευνα και καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 5

6 ποιότητα ζωής των κατοίκων και την πράσινη ανάπτυξη. Στο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού για την περίοδο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «για να υπάρξει εξέλιξη και να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης, αρχών, φορέων και πολιτών και ταυτόχρονα είναι αναγκαία η προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη, η οποία θα εξασφαλίσει εκτός των άλλων την οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την οικολογική ισορροπία, τοποθετώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού». Επιπλέον, η Περιφέρεια προσδιορίζει και το όραμά της ως μονάδα διοίκησης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την εμπέδωση της πολιτοκεντρικής και αναπτυξιακής λειτουργίας της και την απαίτηση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης στους πολίτες και την επιχειρηματική κοινότητα. Κρίσιμοι τομείς δράσης στον τομέα της ισότητας των φύλων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου 1. Γυναίκες και Φτώχεια 2. Παιδεία και επιμόρφωση γυναικών 3. Γυναίκες και υγεία 4. Βία κατά των γυναικών 5. Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις 6. Γυναίκες και οικονομία 7. Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων 8. Θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών 9. Δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα 10. Γυναίκες και ΜΜΕ 11. Γυναίκες και περιβάλλον 12. Κορίτσι παιδί Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης για την Ένταξη της Ισότητας των Δύο Φύλων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Επικοινωνία και συντονισμός πολιτικών και δράσεων σε επίπεδο Κρήτης Κεντρικός στόχος του Περιφερειακού Προγράμματος είναι η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συντονισμού για την εγκαθίδρυση μιας σταθερής δομής δημοσίου διαλόγου. Η ενημέρωση αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης. Η Περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να παρέχει αντικειμενική και στοχευμένη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τρόπο 6

7 μάλιστα που καθιστά την πληροφορία προσπελάσιμη και κατανοητή από όλους/ες. Η Περιφέρεια λειτουργεί με ειλικρίνεια, διαφάνεια και είναι υπόλογος στο κοινό. Παρακολουθεί και βεβαιώνει ότι γίνεται καλή χρήση όλων των νέων εξελίξεων στην καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. νομοθεσία, πολιτικές, πηγές χρηματοδότησης, σημαντικές δικαστικές αποφάσεις) και αμφισβητεί, διαμέσου κατάλληλα επιλεγμένων μηχανισμών, πράξεις, παραλείψεις, διοικητικές πρακτικές ή πολιτικές που είναι αντίθετες με τους στόχους της προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Ο σχεδιασμός του Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων ανταποκρίνεται στον επιτελικό ρόλο της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής και στοχεύει στην πολιτική ενίσχυση της καθολικής ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων, εφαρμόζοντας τη λογική της ενδυνάμωσης και βελτιστοποίησης τόσο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης όσο και των αντίστοιχων υπηρεσιών των Δήμων και των λοιπών περιφερειακών / τοπικών εταίρων. Σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστική κρίνεται και η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την εξειδίκευση, σε περιφερειακό επίπεδο, της Εθνικής Στρατηγικής για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων. Σημειώνεται δε ότι το ζητούμενο στην εφαρμοζόμενη στρατηγική είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, μέσα από ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Ανάπτυξη συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και ενθάρρυνση μηχανισμών δικτύωσης Η αιρετή Περιφέρεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη σταδιακή ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου και ιδιωτικού βίου. Η πρόκληση που τίθεται είναι να καλλιεργηθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες η αύξηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα είναι βοηθητική για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων στα πλαίσια της δικαιοσύνης, της ποιότητας και της επάρκειας των πολιτικών και των δράσεων. Η Περιφέρεια δίδει τη δυνατότητα σε ομάδες να αναλάβουν εκστρατείες, να συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων τους, να διεκδικούν και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους. Ζητούμενο αποτελεί ο επικοινωνιακός συντονισμός σε επίπεδο δράσεων για την Ισότητα των Φύλων στην Κρήτη. Ο συντονισμός είναι μια πολύ δύσκολη και ουσιαστική δράση, η οποία εντάσσεται στις διοικητικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα ο συντονισμός της δράσης θα βασίζεται σε τρία επίπεδα και θα λαμβάνει χώρα τόσο μέσα από τη διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων όσο και μέσα από την Ιστοσελίδα της Αιρετής Περιφέρειας. Το πρώτο επίπεδο του συντονισμού θα είναι «Κεντρικό», όπου η Περιφέρεια Κρήτης θα αναπτύξει ένα σταθερό δίαυλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο θέμα της Ισότητας των Φύλων μέσα από κοινοποιήσεις πολιτικών, άλλων δράσεων και ζητημάτων που εντοπίζονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Στο δεύτερο επίπεδο επικοινωνιακού συντονισμού ο στόχος είναι το «Τοπικό», δηλαδή η παρατήρηση και η ενίσχυση των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν πιλοτικά 7

8 στους Δήμους Ηρακλείου και Χανίων. Επιπρόσθετα, στο επίπεδο αυτό, η Περιφέρεια διαπιστώνεται ως σημαντικός επιταχυντής στη διασύνδεση και των υπολοίπων Δήμων με το ζήτημα της Ισότητας, της υπογραφής της Χάρτας αλλά και της παρακολούθησης των δράσεων για την Ισότητα. Το τρίτο επίπεδο συντονισμού είναι το «Κοινωνικό», δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών όπου η Περιφέρεια ουσιαστικά επιχειρεί να επικοινωνήσει κεντρικά πλέον τις δράσεις που διαπιστώνονται και αναπτύσσονται στο ζήτημα της Ισότητας από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλους φορείς. Ο επικοινωνιακός αυτός συντονισμός στόχο έχει την ενδυνάμωση και παγίωση δράσεων με καινοτόμα χαρακτηριστικά (π.χ. δράσεις δια βίου μάθησης, πρόληψης και προαγωγής υγείας κ.λπ.). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Στρατηγικές και μέτρα για την αλλαγή νοοτροπίας Το εννοιολογικό πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων δεν είναι άγνωστο για την κοινωνία της Κρήτης, εντούτοις δεν παύουν μέχρι σήμερα να καταγράφονται παραδοσιακές αντιλήψεις και στερεοτυπικές συμπεριφορές, οι οποίες εντείνονται στην ενδοχώρα του νησιού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούνται από το ασταθές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας, καθιστά ακόμα πιο επιτακτική τη λήψη στοχευμένης δράσης για την αλλαγή νοοτροπίας, διαδικασία η οποία είναι σύνθετη και μακροχρόνια. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση παροχών και υπηρεσιών Στόχος είναι η ανάδειξη και ο συντονισμός του συνόλου των δράσεων που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υποστηρικτικού μηχανικού στα επιμέρους πεδία πολιτικής, με επίκεντρο την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του συνόλου των παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την επίκαιρη απαίτηση εφαρμογής ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με έμφαση στην ενίσχυση της αειφορίας και ανταγωνιστικότητας του τόπου, η Περιφέρεια Κρήτης δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη δράσεων που ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στις τοπικές οικονομίες. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών ως προς την ανάγκη της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο στόχος αυτός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η κοινωνικοοικονομική κρίση λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και ενισχύει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο. Η επικαιρότητα του στρατηγικού στόχου έγκειται και στο γεγονός ότι την τριετία προγραμματίζεται η διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών, ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών. 8

9 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ένταξη της διάστασης του φύλου δεν πρέπει να βασίζεται σε τυχαίες διαδικασίες, αλλά προϋποθέτει τη βούληση για καθιέρωση μιας ισορροπημένης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Χρειάζεται επομένως μια αποφασιστική πολιτική δράση και υποστήριξη με σαφείς δείκτες, στόχους και μακροχρόνια δέσμευση εφαρμογής. Οι σύγχρονοι μηχανισμοί και δημόσιες πολιτικές απαιτούν την εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων, οι οποίες δίδουν έμφαση: στη δικτύωση διαφορετικών μορφών οργάνωσης υπηρεσιών και υποδομών στην εξατομικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στην ενεργοποίηση και ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών σε υπερτοπικό επίπεδο. Σε ιδανικές συνθήκες, η ορθολογική διαχείριση των πόρων συνεχίζει να παραμένει το ζητούμενο των πολιτικών και των υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από αποτελεσματικότητα και υψηλή ποιότητα για τον τόπο και τους πολίτες του. Κύρια ευθύνη για την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε επίπεδο Κρήτης φέρει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων που συστήνεται από την αιρετή Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Νόμου 3852/2010, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) μέριμνα και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών β) διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής γ) εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ένταξη έργων στις ΣΑΕΠ που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και δ) συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης για την ουσιαστική ένταξη της οπτικής του φύλου στην αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής. Το Πρόγραμμα που 9

10 προτείνεται δομείται και ιεραρχεί τις προτεραιότητες που θέτει στα επιμέρους κρίσιμα πεδία πολιτικής (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου). Ταυτόχρονα, με το σκεπτικό της ευκολότερης ενσωμάτωσης των δράσεων του παρόντος Περιφερειακού Προγράμματος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, γίνεται αντιστοίχιση με τις θεματικές ενότητες των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει η αιρετή Περιφέρεια με απώτερο σκοπό: α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Επιπλέον, στην τιθέμενη στοχοθεσία λαμβάνεται υπόψη η συνεχής βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως δημόσιου οργανισμού, δηλαδή ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Εν προκειμένου δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οριζόντια ανάπτυξη των συνεργασιών. Ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής της. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των περιφερειακών υποθέσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Περιφέρεια θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή της όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (π.χ. Δήμοι, τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας, λοιποί φορείς εκτός των γεωγραφικών της ορίων) και να επιδιώκει την ενεργοποίηση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων στην Κρήτη για την περίοδο , το οποίο εξειδικεύεται σε μέτρα που υλοποιούνται στην πράξη μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες δύναται να αναπτυχθούν σε συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Οι παρεμβάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι ενδεικτικές και περισσότερο στοχευμένες στους κρίσιμους τομείς πολιτικής και δράσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που συνδέονται με την ένταξη της οπτικής του φύλου και την ισότητα και συγκεκριμένα επιδιώκουν και προωθούν: 10

11 την ισότητα στην οικονομική ζωή την ισότητα στα κοινωνικά δικαιώματα την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων την ισότητα στα δικαιώματα των πολιτών και στην καθημερινή ζωή την ανακατανομή των ρόλων των φύλων και καταπολέμηση των στερεοτύπων. Μέτρο 1: Ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες Με την πεποίθηση ότι η ισότητα των δύο φύλων συνδέεται και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση της γυναίκας μέσα στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής κρίσης ειδικότερα στην απασχόληση των γυναικών (κυρίως των νέων γυναικών και εκείνων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), η Περιφέρεια Κρήτης θέτει ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων που συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη και ο γενικότερος στόχος της ΕΕ για το 2020 για την απασχόληση ποσοστού 75% του πληθυσμού ηλικίας ετών. Επιπλέον, αναδεικνύεται και ο ρόλος της περιφερειακής πολιτικής στη μετατροπή των προτεραιοτήτων του εμβληματικού στόχου «Ένωση καινοτομίας» για το 2015 σε πρακτική επιτόπια δράση και στην επίτευξη των στόχων έξυπνης ανάπτυξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιμέρους στόχοι: 1. Προώθηση της καινοτομίας και ενίσχυση της παρουσίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπό γυναικεία διεύθυνση στην αγορά. 2. Συμβολή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στην απασχόληση. 3. Ανάδειξη ρόλου γυναίκας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη στοχοθεσία μπορεί να συνδεθεί και με την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε περιοχής. 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού προσβασιμότητα γυναικών σε δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης. 5. Συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων θέτει στο επίκεντρο της περιφερειακής στρατηγικής την ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα έχουν άμεσα και μετρήσιμα οφέλη για όλες τις στοχοθετούμενες ομάδες. Η συσχέτιση της ισότητας των φύλων με τις τρέχουσες συγκυρίες της οικονομικής κρίσης και των υψηλών δεικτών ανεργίας είναι αναπόφευκτη, ενώ η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο αποτελούν επίκεντρο της τρέχουσας περιφερειακής στρατηγικής. Η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες είναι βασική προτεραιότητα και ζητούμενο όλων των εμπλεκομένων μερών. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων λαμβάνει υπόψη ότι: 11

12 Μέτρο 1: Ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες Α) από τα βασικά μεγέθη ανεργίας, όπως αυτά παρουσιάζονται από την Εθνική Στρατηγική Υπηρεσίας καθώς και από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στην αγορά εργασίας από τους άνδρες Β) η υπέρβαση των εμποδίων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης απαιτεί την ανάπτυξη νέων πρακτικών αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης των ατόμων που πλήττονται από τις τρέχουσες συγκυρίες, κυρίως προς την κατεύθυνση ανάδειξης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση αλλά και να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος Γ) ειδικότερα στην Κρήτη έχουν γίνει σημαντικά βήματα, κυρίως από γυναίκες της ενδοχώρας, στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται άμεσα με τον αγροτοδιατροφικό τομέα και κατ επέκταση με τον τουρισμό Δ) η δια βίου μάθηση και η γνώση αποτελούν ένα ιδιαίτερα ισχυρά εφόδια για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κάθε ατόμου. Σε αυτό το επίπεδο, η Περιφέρεια Κρήτης θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες, ξεκινώντας από τη στήριξη των δύο πιλοτικών δράσεων που προγραμματίζονται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Χανίων για την περίοδο Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: 1. Προώθηση πολιτικής ενίσχυσης της στήριξης των γυναικείων επιχειρήσεων της Κρήτης από το ΕΤΠΑ, με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. 2. Προγραμματισμός παρεμβάσεων ενίσχυσης και βελτίωσης των δομών και υπηρεσιών των Δήμων που συμβάλλουν στη συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. 3. Προώθηση εξωστρέφειας γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών με έδρα την Κρήτη, μέσα από δικτυώσεις και συνεργασίες. 4. Θέσπιση ετήσιου θεσμού βραβείων γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας. 5. Προώθηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (η δράση συνδέεται άμεσα και με την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών). 6. Υποστήριξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τοπικών φορέων που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας. 6. Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας της Υπαίθρου (15 Οκτωβρίου). 7. Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΚΕΚΑΠΕΡ), με έμφαση στην εκπαίδευση των γυναικών για επαγγέλματα στα οποία δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. 8. Ανάδειξη προφίλ (ανάγκες, δεξιότητες, καλές πρακτικές) γυναικών ωφελούμενων στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ που υλοποιούνται σε επίπεδο Κρήτης μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού. 12

13 Μέτρο 1: Ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες Ομάδες στόχοι: Γυναίκες άνεργες Γυναίκες εργαζόμενες Γυναίκες επιχειρηματίες Γυναίκες αγρότισσες Εμπλεκόμενα μέρη: Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης Επιμελητήρια τεσσάρων Νομών Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης Δομή Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. Τοπικοί φορείς και αναπτυξιακές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης, δια βίου μάθησης, συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα Δομή Ισότητας στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) Δομή Ισότητας στο ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ισότητας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Συνήγορος του πολίτη Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου Κρήτης κ.λπ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ) Γυναίκα και οικονομία Εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών Γυναίκα και περιβάλλον (συμπληρωματικά) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας Συμμετοχή γυναικών σε δραστηριότητες της υπαίθρου με στόχο την τοπική ανάπτυξη Άρθρο 27 (οικονομική ανάπτυξη) Άρθρο 13 (εκπαίδευση και δια βίου μάθηση) Άρθρο 24 (αειφόρος ανάπτυξη) Άρθρο 6 (καταπολέμηση των στερεοτύπων) Βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης Μέτρο 2: Προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή Η ισότητα των δύο φύλων προϋποθέτει τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις δομές εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Η ελευθερία και η ισότητα είναι τα συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ελευθερία είναι δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα, ευθύνη και υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Η ελευθερία προϋποθέτει ωριμότητα, αυτογνωσία, συνειδητοποίηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων, που αυτή συνεπάγεται. Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει τα 13

14 Μέτρο 2: Προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή δικαιώματα (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά) του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα, η κοινωνία των πολιτών στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας έκφρασης, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και αποτελεί έναν χώρο διαμόρφωσης της συλλογικής βούλησης και εκπροσώπησης των πολιτών: οι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο «ενδιάμεσων» μεταξύ του ατόμου και του κράτους. 1 Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την ιδιότητα του πολίτη, χωρίς καμία διάκριση, και αναδεικνύει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση συμμετοχής στη δημόσια ζωή, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επιμέρους στόχοι: 1. Ενθάρρυνση συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 2. Προώθηση και εφαρμογή της αρχής της ισόρροπης αντιπροσώπευσης στην εκλογή των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης. 3. Επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής των γυναικών στα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια της Κρήτης. 4. Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, χωρίς καμία διάκριση. 5. Εξάλειψη στερεοτύπων αναφορικά με το ρόλο της γυναίκας στη δημόσια ζωή. Παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αξιοποιεί τα επικοινωνιακά εργαλεία που προσφέρονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μέσα από το έργο «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» αλλά και από άλλες δραστηριότητες και έχουν ως στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή. Πρόκειται για ένα ζήτημα καίριας σημασίας με βαθύτατα κοινωνικο-πολιτισμικές προεκτάσεις που επικεντρώνεται στην αλλαγή νοοτροπιών και στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών των γυναικών και των ανδρών προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου αφορά μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί συστηματική και στοχευμένη δράση, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η ουσιαστική εμπλοκή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Η τρέχουσα περίοδος ενδείκνυται για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένων και των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2014, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, δύναται να συμπεριλάβει μια θεματική ενότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. 1 Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο ρόλος και η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση» (1999/C 329/10). 14

15 Μέτρο 2: Προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: 1. Διοργάνωση καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή γυναικών στις επικείμενες εκλογές εντός της περιόδου Τήρηση ελάχιστης ποσόστωσης στη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα αιρετά όργανα, στις επιτροπές και στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδες στόχοι: Γυναίκες υποψήφιες Συνολικός πληθυσμός Πολιτικές, κοινωνικές και λοιπές οργανώσεις Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού Εμπλεκόμενα μέρη: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Συνδικαλιστικοί φορείς Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" Γραφεία δικτύωσης προώθησης της ισότητας των φύλων στην ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ κ.λπ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη αποφάσεων Προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή και αύξηση της συμμετοχής τους στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων Άρθρο 3 (συμμετοχή στον πολιτικό και στον αστικό βίο) Άρθρο 6 (καταπολέμηση των στερεοτύπων) Άρθρο 7 (χρηστή διοίκηση και διαβούλευση) Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας Μέτρο 3: Καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου Η κοινωνική πολιτική (γενικά) ως πράξη και ως δραστηριότητα του σύγχρονου κράτους αντιμετωπίζεται ως παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά και στην οικονομία με στόχο την αναδιανομή του εισοδήματος, την προστασία των ασθενέστερων πληθυσμιακά ομάδων, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Η αναγκαιότητα και ο τρόπος άσκησης της κοινωνικής πολιτικής από το κράτος πρόνοιας σχετίζονται με τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες 15

16 Μέτρο 3: Καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου καθώς και τις πιέσεις των κοινωνικών κινημάτων. Στη σύγχρονη εποχή η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι υπαρκτή και πολυεπίπεδη, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλαπλούς περιορισμούς που τίθενται στο πεδίο της καθημερινής δραστηριότητας: αδυναμία πρόσβασης σε οικονομικά αγαθά (έλλειψη εισοδήματος και παραγωγικών πόρων για την εξασφάλιση ελάχιστων ορίων αξιοπρεπούς διαβίωσης) αποκλεισμός από βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, έλλειψη στέγη, επισφαλές περιβάλλον κ.λπ.) κοινωνικές διακρίσεις αδυναμία συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και «απόδρασης» από τη φτώχεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύγχρονοι μηχανισμοί / δημόσιες πολιτικές απαιτούν την εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων, οι οποίες θα δίδουν έμφαση στη δικτύωση διαφορετικών μορφών οργάνωσης της κοινωνικής προστασίας, στην εξατομικευμένη προσέγγιση και στην άμεση εμπλοκή φορέων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, ενώ σε ιδανικές συνθήκες η ορθολογική διαχείριση των πόρων συνεχίζει να παραμένει το ζητούμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη και ο γενικότερος στόχος της ΕΕ για το 2020 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης με στόχο το 2020 να υπάρχουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι στην ΕΕ που να διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σε σχέση με το έτος Η Περιφέρεια Κρήτη αναδεικνύει στην αναγκαιότητα σχεδιασμού και οργάνωσης της κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την εγκαθίδρυση της αρχής της επικουρικότητας 2 σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή τόσο της Περιφέρειας όσο και των διευρυμένων Δήμων. Η προτεινόμενη συνεργασία εμπλέκει την Περιφέρεια και έναν ικανό αριθμό τοπικών αρχών, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με στόχο να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα υπηρεσίες και υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, θέτοντας επιπλέον τη διάσταση του φύλου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων. Επιμέρους στόχοι: 1. Ενίσχυση προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες. 2. Καταπολέμηση έμφυλων διακρίσεων. 3. Λήψη μέτρων για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 4. Συντονισμός δράσεων κυρίως στο επίπεδο της κοινωνικής φροντίδας καθώς και της πρόληψης και προαγωγής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών. 2 Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να λύνουν τα προβλήματά τους στο μικρότερο δυνατό επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, τόπου κατοικίας και άλλης διάκρισης, θα πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες. 16

17 Μέτρο 3: Καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου 5. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, με τη συμμετοχή και συμπερίληψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 6. Προώθηση προτάσεων και πολιτικών για την εξάλειψη των κενών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δομές σε επίπεδο Κρήτης. 7. Βελτίωση των όρων ζωής των κατοίκων της περιφέρειας, με την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής μέσω παρεμβάσεων που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός της στρατηγικής στοχοθεσίας του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης για την προγραμματική περίοδο Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 (Α.Π. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ74/ ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στις Περιφέρειες για την ανάπτυξη δράσεων στο Θεματικό Στόχο 9 που αφορά την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Ως εκ τούτου ο ρόλος της Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενισχύεται και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων θα πρέπει να μεριμνήσει για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην στρατηγική και τον προγραμματισμό τόσο για τη νέα προγραμματική περίοδο όσο και στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: 1. Συνέχιση λειτουργίας κινητής μονάδας μαστογράφου και κινητής μονάδας προληπτικής οδοντιατρικής 2. Ενίσχυση λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών παντοπωλείων 3. Δράσεις προσέλκυσης, ενεργοποίησης και ενημέρωσης εθελοντών με έμφαση στη συμμετοχή γυναικών και ανδρών 4. Συνέχιση λειτουργίας εθελοντικού ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης 5. Ανάπτυξη ή/και υποστήριξη πολυθεματικών καινοτόμων δράσεων υπέρ των γυναικών, σε ευαίσθητα πεδία πολιτικής (από τις αντιπεριφέρειες, τις υπηρεσίες και τα νομικά της πρόσωπα αλλά και από άλλους φορείς και οργανώσεις) 6. Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού αναφορικά με τα θέματα της ισότητας και των έμφυλων διακρίσεων Ομάδες στόχοι: Γυναίκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων που υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις Γυναίκες και οικογένειες που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας Γυναίκες και οικογένειες που διαμένουν σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές Ευρύτερος πληθυσμός Κρήτης 17

18 Μέτρο 3: Καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου Εμπλεκόμενα μέρη: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων Δομές και οργανώσεις στον τομέα της Κοινωνικής φροντίδας Δομές και οργανώσεις στον τομέα της Υγείας Εκκλησία Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης Ένωση Γυναικών Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου Κρήτης Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου ΜΚΟ Σύλλογος Γυναικών «ΙΡΙΔΑ» του Δήμου Χερσονήσου Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού κ.λπ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ Ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών Γυναίκες και φτώχεια Γυναίκες και υγεία Ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας Στήριξη της οικογένειας Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων Άρθρο 14 (υγεία) Άρθρο 15 (κοινωνική περίθαλψη και υπηρεσίες) Άρθρο 16 (παιδική φροντίδα) Άρθρο 17 (φροντίδα άλλων εξαρτημένων ατόμων) Άρθρο 18 (κοινωνική ένταξη) Άρθρο 19 (στέγαση) ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας Μέτρο 4: Ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και στη λειτουργία της Περιφέρειας και των Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζει ότι η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου το μήνυμα να φτάσει σε όλους/ες τους πολίτες της Κρήτης. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της ισότητας των φύλων υπογραμμίστηκε στην Οικουμενική Διακήρυξη της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών (IULA) για τις «Γυναίκες στις Τοπικές Αρχές» που υιοθετήθηκε το 1998, ενώ μέχρι σήμερα η Ισότητα των Φύλων παραμένει ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους του παγκόσμιου οργανισμού Ηνωμένες Πόλεις και Τοπικές Αρχές (UCLG). Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) και 18

19 Μέτρο 4: Ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και στη λειτουργία της Περιφέρειας και των Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σκιαγραφεί το ιδανικό πορτρέτο μιας πόλης που λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Ως εκ τούτου η Περιφέρεια πρωτοστατεί στην ενημέρωση και ενεργοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ένταξη της διαδικασίας αξιολόγησης των συνεπειών για τους άνδρες και τις γυναίκες, οποιασδήποτε προγραμματισμένης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, πολιτικών ή προγραμμάτων, σε οποιονδήποτε τομέα και σε όλα τα επίπεδα, ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται εξίσου και να μη διαιωνίζεται η ανισότητα. Επιμέρους στόχοι: 1. Προώθηση του συνόλου των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συνυπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα. 2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και των νομικών της προσώπων, ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. 3. Ενεργοποίηση των Δήμων της Κρήτης που δεν έχουν λάβει μέτρα για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου προς αυτήν την κατεύθυνση. 4. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών για της ουσιαστική Ισότητας των Φύλων στην περιφερειακή και στις τοπικές στρατηγικές. Παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Πρωταρχικό ζήτημα που αναδεικνύεται και απαιτεί άμεση παρέμβαση είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών της Περιφέρειας και των Δήμων ως προς το θεσμικό πλαίσιο και το θεματικό περιεχόμενο της Ισότητας των Φύλων, με επίκεντρο τον τρόπο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην καθημερινή πρακτική των υπηρεσιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καθώς και το ΚΕΚΑΠΕΡ Περιφέρειας Κρήτης (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης) προτείνει: Α) τη διαμοίραση σύντομου διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο θα αποσταλεί σε πρώτη φάση σε όλους τους/τις υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης και σε δεύτερη φάση σε όλους τους ΟΤΑ σε επίπεδο Κρήτης. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να διαπιστώσει την επιθυμία και διαθεσιμότητα των δημοσίων λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη ως προς τη συμμετοχή σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το gender mainstreaming στη δημόσια διοίκηση καθώς και να συλλέξει προτάσεις θεματολογίας και σημείων επικέντρωσης Β) την ανάπτυξη πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος για τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και των Δήμων σε επίπεδο Κρήτης, με το ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης να αναλαμβάνει τη διοργάνωσή του. Στόχος είναι η κοινοποίηση της έννοιας της Ισότητας των Φύλων στους λειτουργούς της τοπικής Δημόσιας Διοίκησης με ορολογία και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών. 19

20 Μέτρο 4: Ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και στη λειτουργία της Περιφέρειας και των Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Επιπλέον, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αξιοποιεί τα επικοινωνιακά εργαλεία που προσφέρονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μέσα από το έργο «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», υποστηρίζοντας τη διοργάνωση τριών θεματικών ενημερωτικών ημερίδων (έως τον Ιούνιο 2015) και τη διάχυση έντυπου και ηλεκτρονικού (newsletters) ενημερωτικού υλικού. Σημειώνεται ότι η πρώτη ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2014, με επίκεντρο: α) την προσέγγιση του ζητήματος της Ισότητας των Φύλων όσο πιο ουσιαστικά και σφαιρικά γίνεται, προκειμένου στη συνέχεια να το αποδώσει στη πραγματική του διάσταση σε επίπεδο πολιτικής β) την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες στα άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (ΟΤΑ α βαθμού και κοινωνία των πολιτών), με τη λογική της παρότρυνσης προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην καθημερινή λειτουργία των τοπικών αυτοδιοικήσεων γ) την παρουσίαση των πιλοτικών σχεδίων δράσης των Δήμων Ηρακλείου και Χανίων και του μεθοδολογικού πλαισίου που ακολουθήθηκε δ) την ανατροφοδότηση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα ζητήματα της ισότητας των φύλων και την προώθηση των δικτυώσεων και συνεργασιών ε) την ανάπτυξη ειδικής θεματολογίας αναφορικά με την ισότητα των φύλων (π.χ. γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων). Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: 1. Ανάπτυξη δεικτών και στατιστικών για τα φύλα και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών και δράσεων. 2. Συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Assembly of European Regions η οποία αναπτύσσει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων. 3. Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αιρετών στελεχών και υπαλλήλων της Κρήτης αναφορικά με την ένταξη της οπτικής του φύλου στο σχεδιασμό των δράσεων και στην καθημερινή τους πρακτική. 4. Δημιουργία ενημερωτικής ενότητας για την ισότητα των φύλων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 5. Υποστήριξης της διοργάνωσης σεμιναρίων εσωτερικής επιμόρφωσης αιρετών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ισότητα των φύλων και τις έμφυλες διακρίσεις. Ομάδες στόχοι: Εσωτερικές Υπηρεσίες Περιφέρειας Κρήτης Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού στην Κρήτη Εμπλεκόμενα μέρη: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 20

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα