ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμoυ Ορεστιάδας» της 19 μηνός Αυγούσ ές ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας το οικονομικό Στην Ορεστιάδα σήμερα 19 μηνός Αυγούσ ές 2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1474/ έγγραφη πρόσκληση Προέδρου που επιδόθηκε με δεικτικό σε όλους ς διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος Γραμματίκης Γεώργιος 2.-Γεωργίου Γεώργιος 3.-Μουχταρίδου Βασιλική 4.-Κεραμιτσή Στυλιανή Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι Στην παρ.1 άρθρου 236 Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:

2 «1. Οι διατάξεις που ισχύουν ς Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον λογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» Στην παρ. 2 άρθρου 240 Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 236 Ν. 3463/06 ισχύουν και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην παρ.2 άρθρου 240 N.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.234 ν. 3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα ισχύουν και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην παρ. 3 άρθρου 234 ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις φάσεις διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον λογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση ς με εμπράγματα δικαιώματα, την δοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο,ή κληροδοσιών, καθώς και τη συναρμολόγηση δανείων, απαιτείτε προηγούμενη έγκριση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι φάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφό περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». ΕΣΟΔΑ Τακτικά Έσοδα ,51 Έκτακτα Έσοδα ,50 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,50 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ,00 Χρηματικό Υπόλοιπο ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,82 ΕΞΟΔΑ ,28 Επενδύσεις ,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,00 Αποθεματικό 2.233,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,82 Στη συνέχεια ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη συμβουλίου να φασίσουν σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη : - το (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β) φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής N.4046, N. 4093/2012 και N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ αρ.πρωτ / «Παροχή Οδηγιών την κατάρτιση προϋπολογισμών των Δήμων 2015». - την τροποποίηση της υπ άριθμ.7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» - τα άρθρα 155 έως και 162 Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) - τις παρ.1 έως 3 άρθρου 169 Ν.3463/ τα άρθρα 266,267 και 275 Ν. 3852/201

3 - την παρ. 2 άρθρου 240 Ν.3463/06 που ορίζει ότι οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 236 Ν. 3463/06 ισχύουν και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. - την παρ.2 άρθρου 240 ν.3463/06 που ορίζει ότι οι διατάξεις της παρ.234 ν. 3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα ισχύουν και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. - τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο το οικονομικό έτος 2015 και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.-Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικον. ές 2015, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο. 2.-Το κείμενο Προϋπολογισμού είναι επισυναπτόμενο με την παρούσα απόφαση και τελεί αναπόσπαστο μέρος της. 3.-Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, N.3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. 4.-Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ορεστιάδας προς έγκριση. 5.-Σύμφωνα με το αριθ / έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών ο προϋπολογισμός οικον. ές 2015 θα πρέπει να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5 η Σεπτεμβρίου 2014) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 93/2014. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος O Πρόεδρος Τα Μέλη (ακολουθούν υπογραφές) Βαρσαμακίδης Δημήτριος

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Οικονομικού Ές 2015 Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»

5 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣ/ΣΙΑΣ ΑΛ/ΓΥΗΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-ΚΚΠΑΑΔΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος , , , ΕΣΟΔΑ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ , , ,00 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Εισήγηση , , ,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό συμφωνα με τα μισθωτήρια συμβολαια των κυλικείων , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα συνδρομών κολυμβητηρίου , , ,15 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες στην χρήση ές , , , , , , , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από συνδρομές κατά την χρήση κολυμβητηρίου το ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Λοιπές εισφορές , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από Τροφεία έσοδα Τροφεία , , ,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό συμφωνα με ς εγγεγραμμένους συτιζόμενους και το καταβληθέν ποσό ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ , , ,36 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,36

6 ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,36 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που προκύπτει το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που δόθηκε στο ΚΚΠΑΑΔΟ ανα μήνα ές 2014 επί δώδεκα προσαυξημένο κατα 4,81%( ,88 Χ 12 = ,56 χ 4,81%= ,36) βάση της ΚΥΑ 29350/ Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει ς Κ.ΑΠ. ές 2015 θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ , , ,50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , ,50 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , , ''Εκτακτες επιχορηγήσεις Δήμου στα Νομικά Πρόσωπα λειργικές δαπάνες Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Χρηματοδότηση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Εσοδα Ιατροκοινωνικού Προγράμματος , , ,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τα ποσά που προυπολόγισε ο Δήμος Ορεστιάδας οτι θα επιχορηγήσει το Νομικό Πρόσωπο το έτος , , , , , ,50 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμού εισπράξουμε το προγραμμα << Βοήθεια στο σπίτι >> την περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015(συνολικό ποσό σύμβασης ,00 περίοδο Οκτωβριος Σεπτεμβριος 2015, αρα ,00/12χ9= , , , ,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμού εισπράξουμε το το Ιατροκοινωνικό την χρονική περίοδο 17/03/2014 εως 31/12/2014 βάση σύμβασης αρ.πρωτ.2183/ σύνολο σύμβασης ,00 εως 31/03/2015 αρα οικονομικη χρηση ,00 /12.5= * 9.5μηνες= ,00ευρώ.

7 Εσοδα από Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε ΓΙΑ Ε.Π "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις υλοποίηση τοπικών πολιτικών ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμού εισπράξουμε από την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε το 2015(130 νήπια * 2.500,00 ετήσια χρηματοδότηση) ,00 0,00 0,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό συμφωνα με τήν προγραμματική συμβαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1.327, ,00 0, ΔΩΡΕΕΣ 1.327, ,00 0, Προϊόν Δωρεάς από ΙΕΡΑ 1.327,17 0,00 0,00 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Προϊον Δωρεάς από τον 0, ,00 0,00 Σύλλογο Ατόμων Τρίτης Ηλικίας ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ , , ,50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μίσθωμα από ακίνητα παρελθόντων ετών Τακτικά Έσοδα από Τακτική Επιχ/ση κάλυψη γενικών αναγκών Π.Ο.Ε , , , , , , , , ,00 Εγγράψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με ς χρηματικούς καταλόγους , ,06 0, ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,50 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , Χρηματοδότηση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το οικονομικό έτος ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , , ,50 Εγγράψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμού εισπράξουμε το προγραμμα << Βοήθεια στο σπίτι >> το οικον.έτος 2014 μέσα στην οικον. χρήση 2015.Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση , , ,00

8 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις δοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης από , , , , , , , , , , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης από , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από φόρους μισθωτών υπηρεσιών Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 5.000, , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από φόρους και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από φόρους προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 4.000, , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ , , ,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς , , ,00 οργανισμούς και ταμεία Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ

9 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ 5.000, , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 3.000, , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορά το εφάπαξ βοήθημα Ν 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων Τ.Ε.Α.Δ.Υ Κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων Μ.Τ.Π.Υ Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Έβρου Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από εισφορά το εφάπαξ βοήθημα Ν 103/ , , , , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων ΤΠ & Δ 5.800, , , ,00 245, ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων Τ.Ε.Α.Δ.Υ ,00 245, ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από κρατήσεις στις δοχές την εξόφληση δανείων Μ.Τ.Π.Υ. 800,00 277,50 600, ,00 450, , , , , , , , ,00 0, ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων 9.049, ,12 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,68 0, ,00 Εγγράψαμε αυτό που εκτιμού εισπραχθεί από επιστροφή εν γένει χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,31

10 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Βοήθημα Ν. 103/ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από μη δοθείσες κρατήσεις προηγούμενου οικονομικού ές Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα προγραμμάτων , , , , , ,86 Εγγράψαμε το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται να υπάρχει στο τέλος , , , , , ,45 0, ,91 0,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Βοήθημα Ν. 103/ , , ,00 Εγγράψαμε εκτιμού εισπραχθεί από χρηματικό υπόλοιπο από μη δοθείσες κρατήσεις πρηγ. οικ. ές ,15 0, ,45 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ ,50 11 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,50 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 2 ΕΣΟΔΑΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,50 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 6.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ,50 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΥΠΟΛΟΙΠΑΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,45 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,51 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.072,15

11 03 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 04 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΛΟΙΠΑΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 06 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,36 07 ΛΟΙΠΑΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,82 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣ/ΣΙΑΣ ΑΛ/ΓΥΗΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-ΚΚΠΑΑΔΟ Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμε νος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.000,00 0, ,00 Εισήγηση 6.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε την επιμόρφωσ η προσωπικο ύ και συμμετοχή σε σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ,00

12 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , , ,00 Εγγράψαμε έξοδα παραστασε ως Προέδρου και Αντιπροέδρ ου Δ.Σ. Η πίστωση ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη 2.000, , ,00 Εγγράψαμε Ταχυδρομι κά τέλη Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ,00 Εγγράψαμε τηλεφωνικ ά τέλη. Η πίστωση ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 929, , Οδοιπορικά έξοδα και ζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.500,00 929, ,00 Εγγράψαμε οδοιπορικά έξοδα και ζημίωσ η μετακινούμ ενων αιρετών

13 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00 0,00 500, ,00 0,00 500,00 Εγγράψαμε τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικ ά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσω πειών ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.000, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000, , ,00 Εγγράψαμε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικ ά μέσα. Η πίστωση ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000, , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, , ,00 Εγγράψαμε έξοδα λοιπών δημοσιεύσε ων Ν.Π. Η πίστωση

14 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 3.000,00 0, , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών φάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων έσοδα 2.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών φάσεων ή συνβιβαστι κών πράξεων Ν.Π. έσοδα Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000,00 0, , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 5.000,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0, , Δαπάνες περίθαλψης φτωχών κ.λ.π ,00 0, ,00 Εγγράψαμε δαπάνες περίθαλψης φτωχών κ.λ.π. Ν.Π. Η πίστωση έσοδα

15 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 0, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 0, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσ εις χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 2.000,00 0, ,00 Εγγράψαμε προσαυξήσ εις Ασφαλιστι κών ταμείων Χρήσης. έσοδα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές δοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα) Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Εγγράψαμε αυτό με βάση τις καταστάσει ς μισθοδοσία ς ές 2014 των μονίμων υπαλλήλων , , ,00 Εγγράψαμε αυτό ζημίωσ η υπερωριακ ής εργασίας και

16 εξαιρέσιμες ημέρες των διοικητικώ ν. ( περιλαμβάν εται και η αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσε ων Διοηκητικο ύ. Συμβουλίο υ ). Η πίστωση Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/ , ,12 0, Αποζημίωση υπαλλήλου βάση άρθρου 204.Ν3584/ , , ,00 Προβλέψα με αυτό ζημιώσ εις υπαλλήλων βάση άρθρου 204 Ν3584/ Η πίστωση Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75 0,00 0, ,00 Προβλέψα με αυτό εφάπαξ βοήθημα υπαλλήλων Ν.103/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές δοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα) , , ,00 Εγγράψαμε αυτό με βάση τις καταστάσει ς μισθοδοσία ς ές 2014 των υπαλλήλων αορίσ χρόνου

17 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές δοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα) Τακτικές δοχες εκτάκ προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα) Τακτικές δοχες εκτάκ προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα) 500,00 0,00 0, , , , , , ,00, , , ,00 Εγγράψαμε με οτι θα τις τακτικές δοχες εκτάκ προσωπικο ύ (περιλαμβά νονται βασικός μισθός,δώρ α εορτών,γενι κά και ειδικά επιδόματα) , ,47 0, Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι , , ,00 Εγγράψαμε με οτι θα τις δοχές ασκούμενω ν σπουδαστώ ν Τ.Ε.Ι. Η πίστωση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,00

18 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίσ χρόνου , , ,00 Εγγράψαμε αυτό την καταβολή εργοδοτικώ ν εισφορών με βάση τις καταστάσει ς μισθοδοσία ς ές 2014 μονιμων υπαλλήλων προσώπου. έσοδα , , ,00 Εγγράψαμε αυτό την καταβολή εργοδοτικώ ν εισφορών με βάση τις καταστάσει ς μισθοδοσία ς ές 2014 υπαλλήλων αορίσ χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακ προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκ προσωπικού , , ,00 Εγγράψαμε αυτό την καταβολή εργοδοτικώ ν εισφορών εκτακ προσωπικο ύ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκ προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού ,00 0,00 0,00

19 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 150,00 141,54 250,00 Εγγράψαμε αυτό την καταβολή εργοδοτικώ ν εισφορών εκτακ προσωπικο ύ ασκούμενω ν σπουδαστώ ν Τ.Ε.Ι ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 3.000, , ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα ) 3.000, , ,00 Προβλέψα με που υπολογίζου με οτι θα την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000, , ,00 Εγγράψαμε αμοιβές νομικών και συμβολαιογ ράφων. Η πίστωση Αμοιβές τεχνικών 3.413,00 0, , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας 3.413,00 0, , Αμοιβές Λογιστών 5.000, , ,00 Εγγράψαμε αμοιβές Λογιστών

20 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 2.000, , ,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 2.000, , ,00 έσοδα Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, , ,00 Εγγράψαμε αμοιβές και προμήθειες τραπεζών έσοδα ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων , , ,28 Εγγράψαμε μισθώματα κτιρίων έτος 2015(Σύνο λο μισθωμάτω ν ανα μήνα 3.784,69*1 2=45.416,2 8). Η πίστωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.000, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000, , ,00 Εγγράψαμε ασφάλιστρ α μεταφορικ ών μέσων

21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων , , , Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 7.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή υδραυλικώ ν εγκαταστά σεων έσοδα Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 7.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογ ικών εγκαταστά

22 σεων έσοδα Συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης 4.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων 3.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικ ών σωμάτων Συντήρηση και επισκευή μηχανικού εξοπλισμού 3.000,00 495, ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή μηχανικού εξοπλισμού

23 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας , , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή μηχανολογι κού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητη ρίου Ορεστιάδας Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή μεταφορικ ών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 624, ,00 Εγγράψαμε την

24 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτ ων 5.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 7.000, , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( πρόγραμμα λογιστικής δημοσίιου, μισθοδοσίας κ.λπ. ) 7.000, , ,00 Εγγράψαμε την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( πρόγραμμα λογιστικής δημοσίιου, μισθοδοσία ς κ.λπ. )

25 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ , , ,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση κτιρίων κ.λ.π , , ,00 Εγγράψαμε την ύδρευση κτιρίων κ.λ.π Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) δικές ς υπηρεσίες , , ,00 Εγγράψαμε τον φωτισμό κτιρίων κ.λ.π Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων , , ,00 Εγγράψαμε δαπάνες καθαρισμο ύ κτιρίων κ.λ.π.

26 Δαπάνη την απεντόμωση - λύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΚΚΠΑΑΔΟ 0,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 0,00 500,00 Εγγράψαμε δαπάνες καθαρισμο ύ φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 700,00 353,70 500,00 Εγγράψαμε δαπάνες εκκένωσης βόθρων κ.λ.π Λοιπές δαπάνες ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.000, , ,00 Εγγράψαμε λοιπές δαπάνες ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητ α ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.000, , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000, , ,00

27 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000, , ,00 Εγγράψαμε τέλη κυκλοφορί ας αυτοκινήτω ν ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 694, , Οδοιπορικά έξοδα και ζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.500,00 694, ,00 Εγγράψαμε οδοιπορικά έξοδα και ζημίωσ η μετακινούμ ενων υπαλλήλων 6.000, , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.000, , ,00 Εγγράψαμε έξοδα πολιτιστικ ών δραστηριοτ ήτων

28 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δραστηριοτήτων , , ,00 Εγγράψαμε έξοδα πολιτιστικ ών δραστηριοτ ήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 395, ,00 Εγγράψαμε έξοδα αθλητικών δραστηριοτ ήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 395, ,00 Εγγράψαμε έξοδα αθλητικών δραστηριοτ ήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 500, ,00 Εγγράψαμε

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα