Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) ΗΜΕΡΙΔΑ «Καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων: Η υφιστάμενη κατάταση-προτάσεις βελτίωσης» (Αίθουσα εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014) Εισήγηση: Καθυστερήσεις και προβλήματα από προβλέψιμες αιτίες (π.χ. ωριμότητα δημοπράτησης, ανεπαρκείς μελέτες, εσφαλμένος προϋπολογισμός, κανονιστικό πλαίσιο κλπ). Εισηγήτρια: Ευγενία Βελώνη, Νομική Σύμβουλος του Κράτους Συνεργασία: Βαλσαμίνα Δημητρακοπούλου, Δ. Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Δέσποινα Χατζηνέκουρα, Δ. Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Εισαγωγή Χρόνος και δημόσια έργα είναι δύο έννοιες που, κατά την εμπεδωμένη άποψη τόσο του νομικού και τεχνικού κόσμου, όσο και της κοινής γνώμης, δεν συμπορεύονται με απόλυτη επιτυχία. Προσπάθειες για την άρση της παγίως διαπιστούμενης κατάστασης χρονικής υστέρησης στην ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων έργων έχουν κατά καιρούς καταγραφεί, σε διάφορα επίπεδα (πχ θέση σε διαβούλευση νομοσχεδίου για την θεσμοθέτηση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών, θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με το ν. 4155/2013, επιβολή παραβόλου στις προδικαστικές προσφυγές με το ν. 4146/2013, θέσπιση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με το ν. 4013/2011, κλπ). Ωστόσο, ο τομέας των δημοσίων έργων αριθμεί περισσότερα άλυτα προβλήματα από αυτά που έχουν ήδη επιτυχώς αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από διαρκείς ανωμαλίες που ταλαιπωρούν τόσο τα εμπλεκόμενα μέρη (ιδίως κύριο του έργου και ανάδοχο), όσο και τους τελικούς αποδέκτες - χρήστες των έργων αυτών, ήτοι την κοινωνία στην ολότητά της. 1

2 Ως έργο χαρακτηρίζεται ένα εγχείρημα κατά το οποίο ανθρώπινοι πόροι, μηχανές, οικονομικοί πόροι και πρώτες ύλες οργανώνονται με στόχο την ανάληψη συγκεκριμένου αντικειμένου εργασιών που έχουν συγκεκριμές προδιαγραφές και υπόκεινται σε δεδομένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς, ώστε να παραχθεί μια επωφελής μεταβολή, η οποία ορίζεται μέσω ποσοστικών και ποιοτικών στόχων. Αρυόμενοι από τον ανωτέρω γενικό ορισμό, παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση των δημοσίων έργων εμφανίζονται οι ενυπάρχουσες σε αυτόν τρεις βασικές παράμετροι, το αντικείμενο, ο χρόνος και το κόστος, που αλληλεπιδρούν έντονα, αποτελώντας, κατά την θεωρητική προσέγγιση των αρχών της διοίκησης ενός έργου, ένα τρίγωνο περιορισμών, οποιαδήποτε αλλαγή στη μία πλευρά του οποίου επηρεάζει και τους περιορισμούς που σχετίζονται με τους άλλους παράγοντες. Από την άλλη πλευρά, -η νομοθετική κατάστρωση της διαδικασίας εκτέλεσης του δημόσιου έργου - οι ακολουθούμενες πρακτικές -αλλά και το πλήθος των συντελεστών της παραγωγής του δημοσίου έργου δημιουργούν ικανές συνθήκες καλλιέργειας και εμφάνισης ενδημικών προβλημάτων που οδηγούν είτε στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του, είτε σε ελλείψεις ως προς την πληρότητα αλλά και την απαιτούμενη αρτιότητά του. Τα προβλήματα αυτά εκτείνονται σε ένα ευρύ χρονικό φάσμα, από τη σύλληψη του έργου μέχρι την υλοποίησή του, και μπορούν να ενταχθούν στα αναφυόμενα κατά το προσυμβατικό στάδιο και σε αυτά που εμφανίζονται μετά τη σύναψη της σύμβασης, συχνά δε συνδέονται με αυτό το περιεχόμενο και τον τρόπο κατάστρωσης του ισχύοντος για τα δημόσια έργα κανονιστικού πλαισίου, όπως έχει αποδείξει η μέχρι σήμερα εμπειρία και θα αναδειχθεί και σε επιμέρους από τις κατωτέρω θιγόμενες πτυχές. Με βάση το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, σε πολύ αδρές γραμμές αναφέρεται ότι για τη δημοπράτηση δημοσίων έργων απαιτείται η ύπαρξη οριστικής μελέτης, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων αναλόγως του αντικειμένου του έργου (με συχνότερη την περίπτωση της έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων), καθώς και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα πρέπει να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παράδοση ελεύθερου εμποδίων του χώρου εκτέλεσης του έργου (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, κλπ) Σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι δυνατό να υπάρξουν προβλήματα, κωλυσιεργίες, διαφωνίες και έριδες, οδηγώντας στην επιβεβαίωση του χαρακτήρα του τομέα των δημοσίων έργων ως ενός από τους πλέον πολύπαθους στη 2

3 χώρα μας. Προκαταρτικές παρατηρήσεις Αν και στην παρούσα εισήγηση δεν χωρά -εξ αντικειμένου- η εκτενής αναφορά στις γενεσιουργές αιτίες καθυστερήσεων κατά το προσυμβατικό στάδιο, ήτοι κατά το μεσολαβούν χρονικό διάστημα από τη διακήρυξη του έργου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης [όλως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν, πέραν των μελετών που θα σχολιαστούν ειδικότερα, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου της προς υπογραφή σύμβασης από τα αρμόδια κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για ορισμένες τουλάχιστον κατηγορίες δημοσίων έργων (προϋπολογισμού άνω του 1εκ για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους και ανω των 5 εκ. για συγχρηματοδοτούμενα έργα), αλλά και οι καθυστερήσεις από την άσκηση εκ μέρους των θιγομένων υποψηφίων αναδόχων των προβλεπομένων σχετικά διοικητικών και ενδίκων βοηθημάτων (ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές, κλπ)], πρέπει οπωσδήποτε να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο στάδιο αυτό αλληλεπιδρούν, κατά νομική και λογική αναγκαιότητα, με τα όσα διαμείβονται στις επιμέρους φάσεις της εκτέλεσης του έργου. Και τούτο, όχι μόνο γιατί η καθυστέρηση της σύναψης της σύμβασης θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε καθυστέρηση της εκτέλεσής της, αλλά και διότι πολλές από τις προβληματικές πτυχές του προσυμβατικού σταδίου εξακολουθούν να μετενεργούν και κατά το συμβατικό στάδιο και να προβάλλονται στην εκτελεστική διαδικασία του έργου, όπως συμβαίνει κατεξοχήν με τις παθογένειες των μελετών. Εξάλλου, ως προκαταρκτική παρατήρηση που αφορά σε όλα τα στάδια παραγωγής του έργου, σημειώνεται η αυτονόητη όξυνση των προβλημάτων όταν αυτά εντοπίζονται σε τμήματα του έργου τελούντα σε σχέση ακολουθίας με έτερα, που αποτελούν δηλαδή προαπαιτούμενα για την έναρξη μιας άλλης ομάδας εργασιών (για παράδειγμα η ολοκλήρωση των χωματουργικών για την έναρξη των ασφαλτικών, η ολοκλήρωση των ικριωμάτων στήριξης για την κατασκευή του κυρίου μέρους γέφυρας κλπ). Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δρα ως πολλαπλασιαστής προβλημάτων, αφού με τη διαδοχική μετακύλιση της χρονοτριβής που εμφανίζεται σε ένα πρώιμο στάδιο, ανατρέπεται όλο το εντεύθεν χρονοδιάγραμμα, με αυτόθροες βέβαια συνέπειες και στο κόστος του έργου. Ένα θέμα που πρέπει, επίσης, εξαρχής να διευκρινιστεί είναι ότι οι καθυστερήσεις των έργων, ακόμα και αν μπορούν να καταλογιστούν στη σφαίρα επιρροής του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, δεν συνιστούν πάντοτε υπερημερία. Έτσι, υπάρχουν καθυστερήσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου που τον καθιστούν υπερήμερο, όπως είναι η παραβίαση της συμβατικής του υποχρέωσης να παραδώσει ελεύθερο το χώρο για την 3

4 εκτέλεση των εργασιών, και άλλες που δεν τον καθιστούν υπερήμερο, όπως η περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των χώρων σε συμβατικό ωστόσο πλαισιο το οποίο, ενώ προβλέπει ύπαρξη καθυστερήσεων λόγω απαλλοτριώσεων, δεν ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία για την απόδοση των χώρων και συνακόλουθα αποκλειστική προθεσμία για την ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων εργασιών, οπότε ο ανάδοχος καλείται να προγραμματίσει τις εργασίες του αναλόγως. Από το σκοπίμως προπαρατεθέν παράδειγμα είναι σαφές ότι αναγκαία αφετηρία για την εκτίμηση των εκάστοτε κρίσιμων νομικών ή πραγματικών περιστατικών είναι σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της σύμβασης, κάτι που δεν πρέπει να λησμονείται, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη σημασία της σαφήνειας και της πληρότητας που πρέπει να διέπει τους συμβατικούς όρους, όπως και κατωτέρω θίγεται. Γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη υπερημερίας συνάπτεται με πλήθος ζητημάτων, καθώς, συντρέχουσα στο πρόσωπο του κυρίου του έργου μπορεί να οδηγήσει σε αποζημιώσεις, παρατάσεις προθεσμιών με αναθεώρηση, διάλυση της σύμβασης με αποζημίωση, απώλεια χρηματοδότησης κλπ, εμφανιζόμενη δε από την πλευρά του αναδόχου απειλεί επιβολή ποινικών ρητρών, παρατάσεις προθεσμιών χωρίς αναθεώρηση, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή και πειθαρχικές ευθύνες. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση, η καθυστέρηση, είτε συνιστά υπερημερία, είτε όχι, προκαλεί τεράστια προβλήματα στην παραγωγή του έργου, αναπτύσσοντας το φαινόμενο του domino effect. Η προρρηθείσα διαφοροποίηση έγκειται απλά στις πρόσθετες έννομες συνέπειες τις οποίες επάγεται η κατάφαση συνδρομής υπερημερίας στο πρόσωπο ενός εκ των συμβαλλομένων μερών και στα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που γεννώνται εκατέρωθεν. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η ανάγκη εύρεσης τρόπων αποκατάστασης ή έστω άμβλυνσης κάθε παθογένειας που μεταφράζεται σε καθυστέρηση και προβληματική εξέλιξη του έργου, ανεξαρτήτως εάν αυτή συνιστά υπερημερία ή όχι. Φαινόμενα καθυστέρησης και άλλων προβλημάτων στη διαδικασία παραγωγής και εκτέλεσης μιας σύμβασης δημοσίου έργου θα επιχειρηθεί να σημειωθούν ακολούθως, προσπάθεια που οπωσδήποτε υπολείπεται της αποτύπωσης του πραγματικού εύρους του οικείου ζητήματος. Μελέτες Ξεκινώντας, λοιπόν, με το ζήτημα των μελετών, το οποίο άπτεται τόσο του προσυμβατικού όσο και του εκτελεστικού σταδίου και το οποίο έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πλέον νευραλγικά σημεία στην πορεία της εκτέλεσης ενός έργου (καθώς η ορθολογική 4

5 του διαχείριση μπορεί να εξασφαλίσει, καταρχάς, την επιτυχή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτού), μπορούν να εντοπιστούν ποικίλες πιθανές εστίες παθογένειας, οι οποίες θα μετακυλιστούν στο έργο ως καθυστέρηση, συνεπιφέροντας και άλλες συνέπειες, μπορούν δε να οδηγήσουν όχι μόνο στην εκτός χρονοδιαγράμματος εκτέλεση του έργου ή στην υπέρβαση του προϋπολογισμού, αλλά και σε αυτή τη διάλυση της εργολαβίας. Για την κατάδειξη της διάστασης της καθυστέρησης λόγω των παθογενειών στις μελέτες (αν και όλοι έχουμε σχετική γνώση) αναφέρεται, όλως ενδεικτικά αλλά ασφαλώς χαρακτηριστικά, ότι σε έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα δημόσια έργα στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα για έργα αποχέτευσης αστικών λυμάτων την οποία παρουσίασε στις αρχές του 2011 στο ΥΠ.ΕΘ.Ο. παρουσία των εκπροσώπων της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης προέκυψε ότι ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση ενός έργου αποχέτευσης μιας μικρής πόλης είναι κατά μέσο όρο εννέα (9) έτη από την ημέρα λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για την κατασκευή του μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας. Από τα εννέα έτη, τα τρία (3) αφορούν στην κατασκευή και τα έξι (6) στο διάστημα της προκήρυξης της μελέτης, της επιλογής μελετητή, της ολοκλήρωσης της μελέτης και της οριστικής ένταξης έως την διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Η μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3669/2008, είναι η βάση κατασκευής του δημόσιου έργου. Για τη δημοπράτηση του έργου πρέπει υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτης ή, στο σύστημα μελέτη-κατασκευή, εγκεκριμένη προμελέτη, οικονομικοτεχνική μελέτη, καθώς και μελέτες υποστηρικτικές. Το σημαντικότερο ίσως εδώ ανησυχητικό φαινόμενο είναι αυτό της ανωριμότητας των μελετών (είτε της οριστικής είτε των επιμέρους πρόδρομων μελετών) και οι συνακόλουθες ελλείψεις και σφάλματα που αυτές παρουσιάζουν. Έτσι, είτε λόγω ανεπάρκειας των μελετητών, είτε λόγω παραδρομών και παραλείψεων κατά τη σύνταξή τους, είτε λόγω της πίεσης των καταστάσεων, συχνά οι μελέτες παρίστανται ελλιπείς, με υπεραπλουστεύσεις ή με αδυναμία να επιτύχουν τον ορθό προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου έργου, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα κατά την κατασκευή των έργων (αλλαγές ποσοτήτων, νέες τιμές, καθυστερήσεις, υπερβάσεις στο συνολικό κόστος κ.ά.) ενώ, το σημαντικότερο, μπορεί να δώσουν αφορμές για τη διακοπή των εργασιών, ενίοτε δε και την εγκατάλειψη των έργων από τους αναδόχους κατασκευαστές. Από τα συνήθως ανακύπτοντα ζητήματα μπορούμε να σταχυολογήσουμε τα εξής: -την, για διάφορους λόγους, καθυστέρηση έγκρισης από την Υπηρεσία των υποβαλλόμενων από τον ανάδοχο μελετών ή τον πλημμελή έλεγχό τους 5

6 - την ασυμβατότητα μεταξύ των επιμέρους μελετών - τη διάσπαση και την πολυπλοκότητα του ισχύοντος σχετικά κανονιστικού πλαισίου -την έλλειψη σαφήνειας και τυποποίησης των κριτηρίων ελέγχου και επάρκειας των υφιστάμενων σχετικά προδιαγραφών - τη μη επικαιροποίηση των τεχνικών μελετών όταν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπόνησης των σχετικών μελετών και της υλοποίησής τους. Ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα έχει αναδειχθεί η κατάργηση του κατώτατου ορίου αμοιβών των μηχανικών για τις μελέτες (με το ν. 3919/2011) που έχει οδηγήσει στη χορήγηση μεγάλων εκπτώσεων στις οικονομικές προσφορές στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών (εξικνούμενων μέχρι και σε ποσοστό 85% της προεκριμώμενης αμοιβής, με εκείνο του 70% να αποτελεί πλέον συνήθη έκπτωση). Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την παρούσα οικονομική συγκυρία δημιουργούν ένα επικίνδυνο μίγμα που δυναμιτίζει τη συνέχεια του έργου, αφού έτσι ευλόγως αναμένεται κατά περίπτωση έλλειψη επάρκειας και ορθότητας της μελέτης σε σχέση με τα παραδοτέα ή αδυναμία πιστής τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνικής. Οι υποστηριστικές του έργου μελέτες, όπως ακριβώς και ο βαθμός ωριμότητάς τους, είναι ένα επίσης πολύ κρίσιμο μέγεθος για την εξέλιξη του έργου. Η συχνή στην πράξη ανυπαρξία ικανών και επαρκών υποστηρικτικών μελετών και η μη διενέργεια πρόδρομων ερευνών για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου αυξάνει την πιθανότητα μελλοντικής ανάγκης τροποίησης ή συμπλήρωσης της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου και για αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επίσης κινείται στο όριο μεταξύ απρόβλεπτου και προβλέψιμου, διότι η συχνή στην πράξη δημιουργία πχ γεωτεχνικών προβλημάτων όταν κατασκευάζεται ένα έργο (κυρίως έργα οδοποιίας, σηράγγων, γεφυρών και φραγμάτων) δεν μπορεί να θεωρηθεί αιφνίδιο γεγονός στο μέτρο που, αν είχαν δοθεί περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις επικρατούσες γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες, είχαν εκτελεσθεί εκτεταμένες ερευνητικές εργασίες και βάσει αυτών είχαν συνταχθεί επαρκείς υποστηρικτικές μελέτες, τα όποια προβλήματα θα είχαν ληφθεί υπόψη και θα είχαν εξαρχής αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της μελέτης. Οι ανεπάρκειες των μελετών δεν μπορεί παρά να καταφαθεί ότι συχνά οδηγούν στις ικανές εκείνες συνθήκες υπό τις οποίες ανακύπτει ως αναγκαία η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, φυσικού και οικονομικού, με αυτονόητη την καθυστέρηση στο έργο. Και τούτο, διότι η εκ των υστέρων διαπίστωση για χρεία συμπλήρωσης ή τροποποίησης της εφαρμοστέας μελέτης, η οποία ρητά προβλέπεται στο άρθρο 45 του ν. 6

7 3669/2008 (η διαδικασία της οποίας, λόγω του αυστηρού οικείου κανονιστικού πλαισίου, σηματοδοτεί από μόνη της μια σημαντική χρονοτριβή), θα οδηγήσει σχεδόν αναπόδραστα και στην ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών. Και ναι μεν οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν σε συμπληρωματική σύμβαση, ωστόσο η σύναψη αυτής έχει (υπό το ισχύον μετά το ν. 2372/1996 καθεστώς) υπαχθεί σε αυστηρές προϋποθέσεις, απαιτώντας πρωτίστως ως δικαιολογητικό λόγο της ανάγκης εκτέλεσης τους την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων. Και όπως συχνά έχει κριθεί (κατά τη νομολογία του αρμόδιου για την έγκριση του σχεδίου της ΣΣ ΕΣ), η αστοχία ή οι ελλείψεις της μελέτης και η εξ αυτών ανεπάρκειά της δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως απρόβλεπτη περίσταση, ώστε να δικαιολογηθεί η σύναψη ΣΣ. Προς την ίδια κατεύθυνση, της ανάγκης δηλαδή ανασχεδιασμού του έργου, κινείται και η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών, όταν δηλαδή κατά την εκτέλεση της εργολαβίας προκύπτει μείωση των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών ή ορισμένων εξ αυτών (στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης της εξοικονομούμενης δαπάνης σε άλλες εργασίες του ίδιου έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του ή για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, μαρτυράται μια αντιστρόφως ανάλογη προετοιμασία του έργου, με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη παρίσταται η ανάγκη μεταβολών (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) των συμβατικών ποσοτήτων, τόσο λιγότερο καλά προετοιμασμένο είναι το έργο. Θα ήταν παράβλεψη, ωστόσο, να μην σημειωθεί ότι στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχει τέτοια πληρότητα και ακρίβεια στη μελετητική σχεδίαση του έργου, ώστε να αποκλειστεί κάθε ανάγκη μεταβολής του αντικειμένου του κατά τη φάση της εκτέλεσης. Το ζήτημα, λοιπόν, και εδώ, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, είναι το τηρούμενο μέτρο. Τα θέματα των συμπληρωματικών συμβάσεων και των επί έλασσον δαπανών, αν και ιδιαιτέρως κρίσιμα για την εξέλιξη της εκτέλεσης του δημόσιου έργου, δεν θα αναπτυχθούν περαιτέρω ως συναπτόμενα περισσότερο με τη θεματολογία της επόμενης εισήγησης. Ωρίμανση του έργου Οι χρόνοι ωρίμανσης κάθε έργου, αν και ποικίλουν ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενό του, έχουν ένα ελάχιστο όριο, η μη τήρηση του οποίου θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε αδυναμίες του έργου που θα αναφανούν σε κάθε φάση του (μελέτηδημοπράτηση-εκτέλεση). Ως κρίσιμο παράγοντα για την ωρίμανση ενός δημοσίου έργου θα μου επιτρέψετε 7

8 να προτάξω το ζήτημα της σκοπιμότητας και της συναπτόμενης με αυτή ανταποδοτικότητάς του. Η επιλογή υλοποίησης ενός δημοσίου έργου, είτε μετά από αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μετά από απαίτηση της τοπικής κοινωνίας, είτε μετά από διαπίστωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εξυπηρετεί ασφαλώς μια σκοπιμότητα, η οποία όμως θα πρέπει, αφενός μεν να δικαιολογείται επαρκώς με όρους τεχνικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους, αφετέρου δε να συνάπτεται με την αξιούμενη ανταποδοτικότητα του έργου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται και η ανάγκη συσχέτισής της με τους στόχους και το εν γένει πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Κομβικό βέβαια ρόλο ως προς την ωρίμανση του έργου επιφυλλάσσεται στον προγραμματισμό και την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, των οποίων προηγείται η διενέργεια ερευνών για τα χαρακτηριστικά του έργου και έπεται, βέβαια, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Για τη μελετητική, όμως, ωριμότητα έχει γίνει ήδη λόγος. Άλλα στοιχεία που συναρτώνται με την ωρίμανση του έργου και αναφέρονται εκτενέστερα κατωτέρω είναι οι συνοδές του έργου μελέτες, με προεξέχουσα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εξέλιξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, καθώς η εξασφάλιση των αναγκαίων για το έργο πιστώσεων, είτε από εθνικούς είτε από ενωσιακούς πόρους. Απαλλοτριώσεις Από τις πλέον συχνές πηγές προστριβών, καθυστερήσεων, υπερβάσεων κόστους και σωρείας άλλων προβλημάτων είναι η μη έγκαιρη απόδοση στον ανάδοχο ελεύθερων παντός νομικού και πραγματικού εμποδίου των χώρων που απαιτούνται για να εκτελεστεί το έργο είτε ως έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί εργασία είτε ως βοηθητικοί χώροι (πχ για την ανάπτυξη των εργοταξίων, την κίνηση των μηχανημάτων κλπ). Πρόκειται για έναν παράγοντα που ισορροπεί (και αυτός) μεταξύ του απρόβλεπτου και του προβλέψιμου, υπό την έννοια ότι συχνά μεν οι εμφανιζόμενες στο στάδιο των απαλλοτριώσεων καθυστερήσεις μπορεί να οφείλονται σε μη αναμενόμενες και εν πάση περιπτώσει μη δυνάμενες να προβλεφθούν περιστάσεις (πχ δυστροπίες ιδιοκτητών, κλπ), όμως τις περισσότερες φορές η μη έγκαιρη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας είναι εξαρχής προβλέψιμη. Τούτο συμβαίνει για παράδειγμα όταν συνομολογούνται ασφυκτικές προθεσμίες για την απόδοση ελευθέρων των χώρων του έργου, ενώ αυτοί δεν ανήκουν στον κύριο του έργου και θα περιέλθουν σε αυτόν μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει η τάση να παραγνωρίζεται και η καθ' όλα γνωστή και εκ προιμίου δεδομένη, άρα προβλέψιμη, σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία της 8

9 απαλλοτρίωσης. Το αν η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στον κύριο του έργου ως υπερημερία και να συνεπιφέρει τις συναπτόμενες με τον χαρακτηρισμό αυτό έννομες συνέπειες είναι άλλο ζήτημα. Πάντως η καθυστέρηση υπάρχει, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, και καταγράφεται σε βάρος της επιτυχούς εκπλήρωσης του κατασκευαστικού σταδίου του έργου. Αν και τα τελευταία χρόνια ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των διαδικασιών της απαλλοτρίωσης (με χαρακτηριστική την προσθήκη του άρθρου 7 α για τα έργα γενικότερης σημασίας), τα προβλήματα παραμένουν, με τον κανόνα να αποτυπώνει καθυστερήσεις ετών μεταξύ της κήρυξης της απαλλοτρίωσης και της δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού οριστικής ή προσωρινής τιμής μονάδας ή και της παρακατάθεσης του ποσού της αποζημίωσης για καθεμία από τις απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες. Στην πράξη συχνά, για την αντιμετώπιση των χρονοκαθυστερήσεων από την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης, γίνεται χρήση του θεσμού της επίταξης, ωστόσο και εδώ τα προβλήματα δεν λείπουν, αφού απαιτείται η μη πάντα δεδομένη συναινετική στάση του ιδιοκτήτη. Αρχαιολογικές έρευνες Προβλέψιμη δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί και η καθυστέρηση λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση όταν το έργο πραγματοποιείται πλησίον χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οπότε θα ακολουθήσει η ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία μελέτης και εφαρμογής των λύσεων για την ταυτοποίηση, αξιολόγηση και προστασία αρχαιοτήτων από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η κατασκευή του Μετρό Αθήνας και Μετρό Θεσσαλονίκης. Πέραν των ανωτέρω, η εύρεση αρχαιοτήτων οδηγεί, συχνά, σε ουσιώδεις τροποποιήσεις της μελέτης του έργου και σε πολυετείς καθυστερήσεις στην κατασκευή του, λόγω και της επακόλουθης εμπλοκής πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών. Επισημαίνεται και πάλι ότι δεν πρόκειται για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε απρόβλεπτη ανεύρεση αρχαιοτήτων, αλλά σε απολύτως προβλέψιμες, ως εκ της κατασκευής του επίμαχου έργου σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Συναρμοδιότητες φορέων Άλλος παράγοντας καθυστερήσεων είναι η εμπλοκή, στη συντριπτική πλειοψηφία των συμβάσεων δημοσίων έργων, περισσότερων συναρμόδιων φορέων (είτε στο στάδιο 9

10 της μελέτης είτε της υλοποίησης), είτε για την παροχή εγκρίσεων, είτε για την χορήγηση αδειοδοτήσεων, είτε για την συντονισμένη δράση τους. Από την συμμετοχή των λοιπών αυτών φορέων προκύπτουν, αναγκαίως, νεκροί χρόνοι μεταξύ των διαφόρων φάσεων της σύμβασης, οι οποίοι, αν και αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα ως προβλεπόμενοι χρόνοι εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων κλπ, τις περισσότερες φορές υπερβαίνουν το προϋπολογισθέν συνολικό διάστημα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ανάγκη μετατόπισης, βάσει εγκεκριμένης μελέτης, δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ): Οι μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ δημιουργούν καθυστερήσεις στα έργα κυρίως λόγω είτε διαφωνίας των οργανισμών με τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη των σχετικών δαπανών από τους ίδιους (πχ στις συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξόνων), είτε αναβλητικότητας των υπηρεσιών των οργανισμών να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες. Συχνά ευτυχώς το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο, δυνάμενο να αντιμετωπιστεί από τον ανάδοχο (με εντοπισμό του δικτύου, σύνταξη μελέτης παραλλαγής ή παράκαμψης και αποδοχής της από τον αρμόδιο οργανισμό). Σφάλματα στον προϋπολογισμό Τα τυχόν σφάλματα ή η αστοχία του προϋπολογισμού, επίσης, δύνανται να ενταχθούν στις προβλέψιμες αιτίες καθυστέρησης εκτέλεσης των έργων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3669/2008, η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται με βάση τη διακήρυξη, στο ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας εντάσσεται βέβαια και ο προϋπολογισμός του έργου. Ο προϋπολογισμός είναι το οικονομικό μέγεθος το οποίο διαμορφώνεται grosso mondo με βάση τα κονδύλια του έργου αφενός και τις τιμές μονάδος εργασιών αφετέρου. Λάθη και παραλείψεις μπορούν, λοιπόν, να εμφανιστούν σε καθένα από τα τμήματα αυτά. Τα τυχόν σφάλματα του προϋπολογισμού προκαλούν σειρά προβλημάτων, διότι το μέγεθος αυτού συνδέεται με πολλά επιμέρους στοιχεία του έργου, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, κυρίως με τον τρόπο εφαρμογής των συμβατικών τευχών (όταν πχ έχει παραλειφθεί η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μιας ομάδας ή υποομάδας εργασιών, αλλά η εκτέλεσή της αναφέρεται στο τεχνικό αντικείμενο) και κατεξοχήν με τα θέματα του προσδιορισμού του καταβαλλόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος (πχ διαφωνίες για τον τρόπο ορθού υπολογισμού παραλειφθέντων από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ομάδων εργασιών, για τις αναθεωρήσεις που επίσης επηρεάζονται από λάθη ή αστοχίες του προϋπολογισμού, για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ισχύοντος συστήματος αποτίμησης των συντελεστών παραγωγής και τιμολόγησης των τεχνικών έργων, κλπ). Περαιτέρω, η αστοχία του προϋπολογισμού είναι προδιαγεγραμμένη και οι 10

11 καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου αναπόφευκτες στην περίπτωση κατά την οποία το υπό εκτέλεση έργο έχει δημοπρατηθεί με τιμές πολύ κατώτερες των πραγματικών. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η υποχρεωτική χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από εθνικούς πόρους ή μέσω συγχρηματοδότησης της Ε.Ε., δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί η δημοπράτησή του με κόστος κατώτερο του πραγματικού, με την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την κάλυψη του πραγματικού κόστους του έργου να επιδιώκεται και να προσδοκάται κατά τη φάση της εκτέλεσης αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές, η αδυναμία ανταπόκρισης στις ρεαλιστικές απαιτήσεις του έργου είναι βέβαιη, όπως βέβαιες είναι και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις στην εκτέλεσή του. Επίσης, η αδυναμία πληρωμής υποβληθέντων εκ μέρους του αναδόχου λογαριασμών λόγω της υπάρχουσας εξαρχής έλλειψης πιστώσεων οδηγεί, αναπόφευκτα, στη διακοπή των εργασιών εκτέλεσης του έργου στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο ανάδοχος, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες οικονομικές απαιτήσεις του έργου και μη έχοντας άλλα χρηματικά αποθέματα, στηρίζεται, αποκλειστικά, στην πληρωμή εκκαθαρισμένων λογαριασμών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου. Ο ρόλος της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας του αναδόχου Η εκ των προτέρων δεδομένη ή διαφαινόμενη αδυναμία του αναδόχου να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του έργου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και προβλήματα. Επίσης, στο αυτό αποτέλεσμα οδηγούν εκ του ως άνω λόγου και η μη οργάνωση του εργοταξίου σύμφωνα με το οργανόγραμμα, η μη έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών, η μη πληρωμή προσωπικού και εν γένει δαπανών και η μη κάλυψη άμεσων αναγκών χρηματοδότησης εξ ιδίων πόρων. Τούτο επιτείνεται εκ του ότι η προσκόμιση βεβαίωσης για την πιστοληπτική ικανότητα του αναδόχου προβλέπεται μόνο για τα έργα ενός ορισμένου προϋπολογισμού και άνω, με αποτέλεσμα την αβεβαιότητα για την συνδρομή της σχετικής ικανότητας σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η συγκέντρωση, ωστόσο, στο πρόσωπο του αναδόχου της ιδιότητας του αναξιοχρέου δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πορεία εκτέλεσης του έργου, αφού οδηγεί αναγκαίως στην ανικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις αυτού. Το ζήτημα της αδυναμίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου ενδέχεται βέβαια να ανακύψει και κατά την πορεία εκτέλεσης από απρόβλεπτους λόγους, αναγόμενους σε κακή διαχείριση, σε υπερβολική καθυστέρηση εξόφλησης εκκαθαρισμένων λογαριασμών, σε συνθήκες ύφεσης του κλάδου ή της γενικότερης 11

12 οικονομίας κλπ. Ωστόσο, όταν εξαρχής ο ανάδοχος βρίσκεται σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε να μην μπορεί να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν προβλήματα και καθυστερήσεις χωρίς αυτά να φέρουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Πολιτική μεγάλων εκπτώσεων Μια ακόμα ένδειξη πιθανών προβλημάτων στην πορεία της εκτέλεσης της σύμβασης αποτελεί το συχνό πλέον φαινόμενο της χορήγησης μεγάλω εκπτώσεων εκ μέρους των αναδόχων στην προσπάθεια επικράτησης στην μειοδοσία για την ανάληψη του υπό ανάθεση έργου. Οι μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες φτάνουν σε σημείο να υπολείπονται ακόμα και του οριακού κόστους εργασιών, προδιαθέτουν για την επιγενόμενη δυσκολία του αναδόχου στην κάλυψη των αναγκαίων δαπανών αλλά και σε αυτή καθ' εαυτή την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του, με αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα του έργου. Κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3669/2008, η ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία η οπία πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εν λόγω διάταξη αποτελεί κωδικοποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3263/2004, πριν ωστόσο από τη θέσπιση της οποίας, ίσχυε το άρθρο 2 του ν. 2576/1998 (που εισήγαγε τον λεγόμενο μαθηματικό τύπο), κατά το οποίο κρίσιμη ήταν η πιο συμφέρουσα προσφορά, η δε χαμηλότερη αποτελούσε βασικό αλλά όχι και το μοναδικό κριτήριο. Το αρχικό κείμενο του 1418/1984 όριζε ότι δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο η μικρότερη προσφορά, λά συνεκτιμώνται στοιχεία σχετικά με την ικανότητα, την αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκειρη κατασκευή του έργου σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή, ενώ με το ν. 2229/1994 προστέθηκε η υποχρέωση των 3 πρώτων μειοδοτριών να δικαιολογούν τις υπερβολικά χαμηλά προσφορές. Για τις ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 153 του ν. 3669/2008, το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να παρέχει επαρκή προστασία από τον προπεριγραφέντα κίνδυνο ενόψει του συγκεκριμένου περιεχεμένου του. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό, εάν για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει πρόσφορες. Εφόσον διαπιστωθει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά 12

13 για αυτό το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Τη στιγμή, λοιπόν, που είναι αναμφισβήτητη η ύπαρξη ενός οριακού κόστους εργασιών, η υποβολή αδικαιολόγητα υπερβολικών χαμηλών προσφορών θέτει με βεβαιότητα σε κίνδυνο, αν όχι ανατρέπει πλήρως, την δυνατότητα της άρτιας εκτέλεσης του έργου. Μια άλλη διάσταση των προβλημάτων που πηγάζουν από τη χορήγηση μεγάλων εκτώσεων είναι η ανάγκη για προσκόμιση μεγάλου κόστους εγγυητικές επιστολές από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είτε αρνούνται να τις χορηγήσουν είτε απαιτούν από την πλευρά τους εγγυήσεις τις οποίες οι ανάδοχοι δεν είναι σε θέση να παράσχουν. Υποκατάσταση των μερών Αν και σε περιορισμένο βαθμό, καθυστερήσεις και προβλήματα στην εξελικτική πορεία του έργου μπορούν να εμφανιστούν και σε περίπτωση μεταβολής της ταυτότητας των συμβαλλομέμων μερών, είτε αυτή η μεταβολή συντρέξει στο πρόσωπο του αναδόχου, είτε στο φορέα του έργου. Έτσι: Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε την υποκατάσταση του αναδόχου η οποία επιτρέπεται μεν κατ εξαίρεση αλλά εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην πράξη, ενεργούμενη σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπό τις αναφερόμενες στο νόμο προϋποθέσεις. Για την υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου, η οποία επιτρέπεται μόνο στο στάδιο εκτέλεσης και όχι στο στάδιο που προηγείται της κατακύρωσης, απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη εγκριτική απόφαση της Προϊστάμένης Αρχής, το διάστημα έκδοσης της οποίας δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια χρονοτριβή στην εκτέλεση του έργου. Σημειώνεται ότι ως υποκατάσταση εδώ δεν νοείται η υπερογολαβία. Ως μια περίπτωση εσωτερικής μεταβολής στο πρόσωπο του αναδόχου, όπου και πάλι εκδίδεται εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, θα μπορούσε να αναφερθεί η πτώχευση μέλους της κοινοπραξίας που συστάθηκε για την εκτέλεση του έργου, με τη σύμβαση σε αυτή την περίπτωση (αν ο κύριος του έργου δεν κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση) να συνεχίζεται με τα λοιπά μέλη της αρχικής κοινοπραξίας. Στη δεύτερη περίπτωση υπάγεται η κατ εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων μεταφορά αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της κεντρικής εξουσίας στις αυτοδιοικητικές αρχές, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ενεργούμενη στο πλαίσιο του καλλικρατικού νόμου (ν. 3852/2010). Η μεταφορά αυτή προκάλεσε καθυστερήσεις, οφειλόμενες είτε στην πρόκληση 13

14 σύγχυσης στις υπηρεσίες υποδοχής σχετικά με τις μεταφερόμενες σε αυτές επιμέρους αρμοδιότητες, είτε στην έλλειψη υποδομών για την ενάσκηση των μεταφερόμενων καθηκόντων, με περαιτέρω ζητήματα και για τη χρηματοδότηση των έργων (επαπειλούμενης σε διάφορες περιπτώσεις ακόμα και της απένταξης συγχρηματοδοτούμενων έργων). Η σημασία του περιεχομένου των συμβατικών κειμένων Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις αναμένονται και στις περιπτώσεις σφαλμάτων και παραλείψεων κατά τη σύναψη της εργολαβικής σύμβασης, ο έλεγχος της οποίας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο κυρίως λόγω του αποδεικτικού (όχι συστατικού) χαρακτήρα της, γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη δι αυτής μεταβολή των όρων που δεσμευτικά περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης. Αν, λοιπόν, λόγω εμφιλοχώρησης υπολογιστικών σφαλμάτων ή πλημμελούς ελέγχου του συμβατικού κειμένου, υπάρξουν αναντιστοιχίες με τους όρους δημοπράτησης ή με τους όρους του νόμου, η εξέλιξη του έργου θα εμφανίσει δυστοκίες. Συχνό, επίσης, είναι το πρόβημα της αστοχίας των Υπηρεσιών κατά τον ορθολογικό καθορισμό και υπολογισμό των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου που, όταν δεν ανταποκρίνονται στους ρεαλιστικά απαιτούμενους χρόνους, θα καταστήσουν εκ των προτέρων αδύνατη την τήρησή τους. Επομένως, η διασφάλιση της συμφωνίας του περιεχομένου της σύμβασης με αυτό της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σχεδίων, τα οποία άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3669/2008, αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης, αλλά και η σαφήνεια των όρων της, λειτουργούν οπωσδήποτε αποτρεπτικά για την μετέπειτα εμφάνιση δυσκολιών στην ερμηνεία και εφαρμογή των συνομολογούμενων και προλαμβάνουν τις καθυστερήσεις, αλλά και τις λοιπές συνέπειες που επάγονται οι σχετικές διαφωνίες των μερών. Συνηθισμένη, αλλά πολύ ουσιαστική από πλευράς συνεπειών, είναι η συχνά απαντώμενη στην πράξη προβληματική της ερμηνείας και εφαρμογής της συμβατικής ρήτρας για την απόληψη υλικών από οποιοδήποτε δανειοθάλαμο, ανεξαρτήτως αποστάσης από την περιοχή του έργου. Η ρήτρα αυτή, πέραν του ότι αποτελεί μια συνήθη αιτία διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κυρίως ενόψει του τρόπου τιμολόγησης των σχετικών υλικών που οδηγεί εξ ορισμού σε δανειοθαλάμους συγκεκριμένης απόστασης από το έργο, αναπόφευκτα δημιουργεί και μεγάλες καθυστέρησεις εφόσον, λόγω μη καταλληλότητας ή λόγω ανεπάρκειας των δανείων υλικών, ο ανάδοχος οδηγείται σε ανάζητηση νέου δανειοθαλάμου, η ανεύρεση του οποίου δεν είναι πάντοτε εύκολη ή σύντομη, γεγονός που επιτείνεται αφενός μεν από την έλλειψη 14

15 εγκεκριμένων λατομικών ζωνών, αφετέρου δε από την υποχρεώση λήψης σχετικής άδειας. Προς την ίδια κατεύθυνση αναφέρεται και η ευκτέα συστοίχιση του συμβατικού κειμένου με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα ο σύννομος ορισμός των ποινικών ρητρών κατ άρθρο 49 του ν. 3669/2008. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι τα προβλήματα που γεννώνται από το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης συχνά άγονται προς επίλυση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, με κρίσιμα εν προκειμένω ζητήματα αυτά της κανονιστικής ισχύος της διακήρυξης και της σειράς ισχύος των συμβατικών τευχών. Εξάλλου, έριδες γεννώνται συχνά και επί τη βάσει του επιτρεπτού μεν του παρεμπίπτοντος ελέγχου της διακήρυξης, της αποδοχής δε αυτής από τον ανάδοχο μέσω της ανεπιφύλακτης συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Εγγενή προβλήματα της Διοίκησης Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι πολλά από τα κωλύματα στην ομαλή, εμπρόθεσμη και επιτυχή εκτέλεση ενός δημόσιου έργου ανάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στην υποβαθμισμένη στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και σε προβλήματα υποδομής που καθιστούν εισέτι δυσκολότερη την εκπλήρωση των καθηκόντων εκ μέρους του ανεπαρκούς σε αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Τα μεγέθη, αριθμητικά και ποιοτικά, των υπό ανάθεση και των υπό εκτέλεση δημοσίων έργων είναι ιδιαιτέρως δυσανάλογα συγκρινόμενα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους των Υπηρεσιών που βαρύνται με το αντίστοιχο φορτίο, τόσο κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, όσο και κατά το κρίσιμο στάδιο του ελέγχου των μελετών. Η υποστελέχωση δεν νοείται μόνο αριθμητικά αλλά και σε επίπεδο επάρκειας εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης για τις διάφορες κατηγορίες μελετών και έργων, ενώ προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν και από τη μη συμβατή και άρα μη λυσιτελή χρήση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Μια ακόμα σημείωση για τα προβλήματα λειτουργίας της Διοίκησης στο φάσμα εκτέλεσης των έργων θα άξιζε ίσως να γίνει στην έλλειψη προτυποποίησης των κύριων διοικητικών πράξεων που υπεισέρχονται στη διαδικασία παραγωγής μελετών και έργων, με αποτέλεσμα πληθώρας δυσλειτουργιών, όπως είναι η πολυπλοκότητα ή η αδυναμία κατά τον συντονισμό συναρμόδιων υπηρεσιών και οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Ως τελική παρατήρηση στο θέμα των δυσλειτουργιών της Υπηρεσίας, της υποστελέχωσης και της συνακόλουθης αδυναμίας ανταπόκρισης στην υποχρέωση τήρησης προθεσμιών, αναφέρεται η -δυστυχώς συχνή στην πράξη και αναγόμενη στις ως 15

16 άνω αιτίες- επέλευση αυτοδίκαιης παραλαβής των έργων, με τις δυσμενείς συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Εποπτικός-επιτελικός ρόλος των αρμόδιων Υπηρεσιών Παίρνοντας το νήμα από την αναφορά στα θέματα των παραλαβών, θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία σε ένα θέμα, άμεσα συναπτόμενο με τα ανωτέρω και εν μέρει αλληλοκαλυπτόμενο, αυτό της έλλειψης, ανεπάρκειας ή πλημμέλειας στην εποπτεία και τη Διοίκηση του έργου. Συνήθεις ύποπτοι για τις δυσλειτουργίες και υστερήσεις στον τομέα αυτό, εκτός από την υποστελέχωση των Υπηρεσιών και την έλλειψη υποδομών, η κακή διαχείριση του υπάρχοντος δυναμικού, η έλλειψη οργάνωσης, η απουσία τεχνογνωσίας ή η ανελιξία στη χρήση δυνατοτήτων μεταφοράς τέτοιας, η υποβάθμιση της σημασίας της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, η υποχρηματοδότηση (που έχει φτάσει μέχρι την αδυναμία παρουσίας των επιβλεπόντων στα έργα in situ), η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα τόσο τις χρονικές ανακολουθίες σε στάδια εκτέλεσης του έργου και στις αναγκαίες εγκρίσεις, όσο και την αντιφατική πληροφόρηση για το κατασκευαζόμενο έργο, το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο ή η κακή χρήση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου, αλλά και ο βαθμός ανεξαρτησίας των υπηρεσιών από άνωθεν σκοπιμότητες και επιβαλλόμενες προωθήσεις λύσεων. Επιβάρυνση προκαλείται και από τη συνεχή επέκταση των εμπλεκομένων στο έργο συντελεστών (σύμβουλοι οργάνωσης υπηρεσιών, σύμβουλοι μελετών-κατασκευών, διαχειριστικές αρχές, ελεγκτικές αρχές, ειδικές υπηρεσίες κλπ.), η συλλειτουργία των οποίων συχνά έχει τα αντίστροφα -από τα επιδιωκόμενα- αποτελέσματα, οδηγώντας την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων σε αχρονικότητα και απροσδιοριστία. Υπό το φως όλων των ανωτέρω, ευχερώς προκύτπει ότι η Διοίκηση και η Επίβλεψη του έργου διατηρούν κομβικό ρόλο στο τρίπτυχο Μελέτη-Κατασκευή-Διοίκηση/Επίβλεψη και συνάπτονται άμεσα με τα χρονικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής αυτού. Η σημασία του ως ρόλου ενισχύεται εισέτι περισσότερο από το γεγονός ότι αυτός αναπτύσσεται κυρίως στην τελευταία φάση του έργου, όπου τα περιθώρια μετακύλισης λαθών και παραλείψεων σε επόμενο στάδιο εκλείπουν, ενώ αντιθέτως είναι η στιγμή της διόρθωσης ή άρσης των αδυναμιών προηγούμενων φάσεων. Είναι σαφές πως ό,τι δεν εξελιχθεί σωστά στη φάση της επίβλεψης, θα παραμείνει, απομειώνοντας την ποιοτική και οικονομική αξία του έργου. Καθυστερήσεις λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών Πέραν των γνωστών αιτιών καθυστερήσεων στο προσυμβατικό στάδιο, και το 16

17 ισχύον στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου πλέγμα διατάξεων για τη δικαστική προστασία (σχετικό το άρθρο 76 του ν. 3669/2008) συγκροτεί μια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία που συχνά κωλύει την διεκπεραίωση εκκρεμών διαφωνιών μεταξύ Υπηρεσίας και αναδόχου, προκαλώντας και καθυστερήσεις στο έργο, είτε άμεσα, όπως όταν για παράδειγμα εκκρεμούν θέματα ειδικών διαταγών ή διακοπής εργασιών, είτε αντανακλαστικά, όπως συμβαίνει στα ζητήματα των λογαριασμών. Αν και οι προβλεπόμενοι χρόνοι είναι σε όλους γνωστοί, υπενθυμίζεται αφενός μεν η διπλή ενδικοφανής διαδικασία, η οποία, αν δεν υπάρξει ρητή απόφαση στα επιμέρους στάδιά της (όπως κατά κανόνα ισχύει), ολοκληρώνεται (με την έννοια της δυνατότητας άσκησης προσφυγής) μετά από 10 και πλέον μήνες [15 ημ ένσταση 2 μήνες απόφαση 3 μήνες για αίτηση θεραπείας 3 μήνες για απόφαση - 2μήνες μετά για προσφυγή] και αφετέρου η μετέπειτα διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Το όλο πλαίσιο οδηγεί εκ των πραγμάτων σε ένα αργόσυρτο ρυθμό επίλυσης των διαφωνιών, κάτι που θα βραδύνει ακόμα περισσότερο με τη μεσολάβηση της δικαστικής διάγνωσης, οι χρόνοι της οποίας εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις εξ αντικειμένου απαιτήσεις για ταχεία διεκπεραίωση και άρση των διαφορών των δημοσίων έργων και την εκτέλεσή τους εντός των προδιαγραφομένων χρονικών ορίων. Συνεργασία μεταξύ των μερών Ως κατακλείδα στο υπό ανάπτυξη θέμα θα ήταν ίσως σκόπιμο να αναφερθεί η σημασία των συνθηκών συνεργασίας μεταξύ του αναδόχου και της Διοίκησης, παράγοντες που συχνά προεξοφλούν και την ομαλότητα ή μη στην εκτελεστική πορεία του έργου. Η όχι σπάνια απαντώμενη αντιπαράθεση των συμβαλλομένων μερών μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας, εκδήλωσης καταχρηστικών συμπεριφορών και απουσίας αλληλοενημέρωσης και επικοινωνίας, δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν προσκόμματα στην έγκαιρη και επιτυχή έκβαση της εκτέλεσης της σύμβασης, ενώ από την άλλη πλευρά πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να αρθούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά αν συνέτρεχε αγαστή συνεργασία αναδόχου και κυρίου του έργου, με γνώμονα την εκατέρωθεν δίκαιη και τεκμηριωμένη προσέγγιση στις αναφυόμενες διαφορές. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε η πρότερη πικρή εμπειρία να μετουσιωθεί σε πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τόσο προς το συμφέρον των ιδίων όσο και της κοινωνικής ολότητας ως τελικού αποδέκτη των προς ανάθεση και των υπό εκτέλεση έργων, μη λησμονώντας και το γεγονός ότι η εξυγίανση του συστήματος παραγωγής των δημοσίων 17

18 έργων είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. 18

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Καθεστώς Δημοσίων Συμβάσεων

Νέο Καθεστώς Δημοσίων Συμβάσεων 3η Συμμετοχή Δωρεάν Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 21 Μαΐου // 22 Μαΐου // 03 Ιουνίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 30742/20-7-2015 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα