Monthly Statistical Bulletin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Monthly Statistical Bulletin"

Transcript

1 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y ΦEBPOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο2 FEBRUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

2

3

4

5 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Monthly Statistical Bulletin 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY Tόμος 57, Tεύχος IIVolume 57, No II ΠEIPAIAΣPIRAEUS

6 Eτήσια συνδρομή: εσωτερικού 144,00 ευρώ (εξωτερικού 276,00 ευρώ) Για την προμήθεια στατιστικών δημοσιευμάτων και συνδρομές να απευθύνεστε: EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ (EΛΣΤΑΤ), Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων, οδός Πειραιώς 46 και Eπονιτών, ΠEIPAIAΣ, τηλ , , fax: , Annual subscription: Greece 144,00 euro (abroad 276,00 euro) Enquiries about orders and subscriptions for statistical publications should be made to: HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY (ELSTAT), Statistical Information and Publications Division, 46 Pireos and Eponiton str., PIRAEUS, tel.: , , fax: ,

7 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩNTABLE OF CONTENTS Γενικές παρατηρήσεις Σελίδα Page 8 General remarks Πίνακες I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Tables I. CLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία α. Pαδιενέργεια αέρα β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα γ. Pαδιενέργεια υδάτων (ολική-β) δ. Pαδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών II. ΠΛHΘYΣMOΣ 3. Πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός Yπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30 Iουνίου 2008 και 2009, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 5. Φυσική κίνηση του πληθυσμού Γεννήσεις ζώντων, κατά ηλικία της μητέρας και διάρκεια γάμου 7. Θάνατοι, κατά αιτία III. AΠAΣXOΛHΣH ANEPΓIA 8. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 9. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα 10. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης 11. Eξέλιξη του ποσοστού των ανέργων, κατά φύλο Έλληνες ναυτικοί που ναυτολογήθηκαν σε εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω, ελληνικής πλοιοκτησίας, υπό ελληνική ή ξένη σημαία 13. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που εργάζονται σε ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το NAT, σύμφωνα με τα στοιχεία των Aπογραφών της 20ής Σεπτεμβρίου 2006 και 2008 IV. ΔHMOΣIA YΓEIA 14. Eισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά ειδικότητα θεραπευτηρίων 15. Θεραπευτήρια, εισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 16. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και τόπο μό - νιμης κατοικίας 17. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και έκβαση νοσηλείας 18. Kρούσματα λοιμωδών νόσων V. ΓEΩPΓIA KTHNOTPOΦIA ΔAΣH AΛIEIA 19. Xορηγήσεις δανείων από την Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος. 20. Eκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες, με διάκριση των ποτιστικών 21. Eκτάσεις καλλιεργειών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα Eκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών, κατά κατηγορίες Eκτάσεις καλλιεργειών και παραγωγή γεωργικών προϊόντων 24. Aριθμός δένδρων και η αντίστοιχη παραγωγή τους Aριθμός ζώων Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων Παραγωγή δασικών προϊόντων Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων Mηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη θαλάσσιας αλιείας. 30. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιείας 31. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη Xαρακτηριστικά μονάδων υδατοκαλλιεργειών και ιχθυο - καλλιεργειών, κατά εκτρεφόμενο ή καλλιεργούμενο είδος και μέθοδο καλλιέργειας 33. Ποσότητα και αξία των εκτρεφόμενων ή καλλιερ γού μενων ειδών VI. BIOMHXANIA 34. Xορηγήσεις αδειών λειτουργίας ή βεβαιώσεων απαλλαγής νέων ή επεκταθέντων εργοστασίων και εργαστηρίων 35. Kατανάλωση φυσικού αερίου Climate data 2a. Radioactivity in air 2b. gamma dose rate in air 2c. Radioactivity in water (gross beta) 2d. Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area II. POPULATION 3. De facto and resident population 4. Population estimates on 30 June 2008 and 2009, by sex and age groups 5. Vital statistics 6. Live births, by mother s age and duration of marriage 7. Deaths, by cause III. EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 8. Employed persons aged 15 years and over, by branch of eco nomic activity 9. Employed persons aged 15 years and over, by occupa - tional status 10. Population aged 15 years and over, by employment status 11. Evolution of the percentage of the unemployed, by sex 12. Greek seafarers enlisted in Greek-owned merchant ships of 100 GRT and over, under Greek or foreign flag 13. Greek and foreign seafarers employed on Greek and Greek-owned ships under foreign flag, contracted to the Hellenic Sea men s Pension Fund. Data from the Censuses of the 20th September 2006 and 2008 IV. PUBLIC HEALTH 14. Patients admitted and discharged and days of their treat - ment, by speciality of hospitals 15. Hospitals, patients admitted and discharged and days of their treatment, by geographical region and depart ment 16. Patients discharged, by category of diseases and place of permanent residence 17. Patients discharged, by category of diseases and result of treatment 18. Cases of infectious diseases V. AGRICULTURE LIVESTOCK FORESTRY FISHERIES 19. Loans granted by the Agricultural Bank of Greece 20. Areas under annual crops and permanent plantations and irrigated area thereof 21. Areas under crops, by geographical region 22. Areas under arable crops, by categories 23. Areas under crops and production of agricultural crops 24. Trees and production thereof 25. Livestock population 26. Livestock products 27. Forestry products 28. Pieces of agricultural machinery 29. Number of professional motor propelled fishing vessels 30. Quantity and value of catch, by categories and kind of fishery 31. Quantity of fish landed, by principal species 32. Characteristics of aquaculture and pisciculture units, by cultivated species and cultivation method 33. Quantity and value of cultivated species VI. INDUSTRY 34. Operation permits or exemption certificates issued for new or extended factories and workshops 35. Consumption of natural gas

8 Πίνακες Tables VII. OIKOΔOMHΣH 36. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες οικοδομές και προ σθή κες οικοδομών, βάσει των αδειών οικοδόμησης που εκδόθηκαν 37. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, βάσει των αδειών νέων οικοδομών και προσθηκών οικοδομών που εκδόθηκαν VIII. EMΠOPIO 38. Δείκτες μέσης αξίας και όγκου αφίξεων εισαγωγών και αποστολών εξαγωγών. Όροι εμπορίου 39. Δείκτες ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου με τις κυριότερες χώρες. Όροι εμπορίου 40. Aξία εισαγωγών και εξαγωγών, κατά ηπείρους και χώρες προέλευσης και προορισμού 40α. Aξία ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών Aξία αφίξεων από χώρες EE και εισαγωγών από τρίτες χώρες κατά την TTΔE 42. Aξία αποστολών προς χώρες EE και εξαγωγών προς τρίτες χώρες κατά την TTΔE 43. Eξαγωγές και αποστολές κυριότερων εμπορευμάτων Δείκτης Kύκλου Eργασιών στο Λιανικό Eμπόριο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Eμπόριο IX. METAΦOPEΣ 46. MεταφορικόέργοτουOργανισμούΣιδηροδρόμων Eλ λάδος (ΟΣΕ) 47. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονο - μικά αποτελέσματα της «AΤΤΙΚΟ MΕΤΡΟ ΑΕ» 48. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «ΤΡΑΜ ΑΕ» 49. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτροκίνητα Λεωφο - ρεία Περιοχής Aθηνών Πειραιώς (HΛΠAΠ) AE» 50. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτρικοί Σιδηρό - δρομοι Aθηνών Πειραιώς (HΣAΠ) AE» 51. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «Eταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (EΘEΛ) AE» 52. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κυκλοφορία, κατά κατηγορία και χρήση 53. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καινούρια και μεταχει ρισμέ - να, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Eλλάδα 54. Oδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 KOX και άνω 56. Kατάπλοι πλοίων στους ελληνικούς λιμένες Kατάπλοι εμπορικών πλοίων, κατά σημαία Kατάπλοι και απόπλοι εμφόρτων και κενών από φορτίο πλοίων, προέλευσης και προορισμού εξωτερικού, υπό ελ - ληνική ή ξένη σημαία 59. Διακίνηση επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού με επιβατηγά πλοία 60. Διακίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού με εμπορικά πλοία 61. Nαυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω (απώλειες πλοίων και παθόντα πρόσωπα) X. TOYPIΣMOΣ 62. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά υπηκοότητα αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 63. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό εισόδου αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 64. Διανυκτερεύσεις Eλλήνων και αλλοδαπών στα ξενοδοχεία και συμπληρωματικά καταλύματα της Xώρας (εκτός κάμπινγκ) 65. Eπισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνο - λικές εισπράξεις XI. ΔHMOΣIA OIKONOMIKA 66. Kρατικά έσοδα, κατά κύριες πηγές προέλευσης Σελίδα Page VII. CONSTRUCTION 36. Private building activity: New buildings and building additions, according to issued construction permits 37. Private building activity: New dwellings and dwellings improvements, according to permits issued for new buildings and building additions. VIII. TRADE 38. Unit value index and quantum index of arrivals imports and dispatches exports. Terms of trade 39. Intracommunity trade indices and indices of external trade with the most important countries. Terms of trade 40. Value of imports and exports, by continent and country of origin and destination 40a. Value of intracommunity arrivals and dispatches 41. Value of arrivals from EU countries and imports from third countries according to the SITC 42. Value of dispatches to EU countries and exports to third countries according to the SITC 43. Exports and dispatches of principal goods 44. Turnover Index in Retail Trade 45. Volume Index in Retail Trade IX. TRANSPORTATION 46. Transports of the Hellenic Railways Organization (OSE) 47. Employed personnel, transportation data and economic results of "ATTIKO METRO SA" 48. Employed personnel, transportation data and economic results of "TRAM SA" 49. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Trolley Buses SA" 50. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Electric Railways SA" 51. Employed personnel, transportation data and economic results of the "Company of Thermal Buses SA" 52. Motor vehicles licensed, by category and use 53. Motor vehicles, both new and used, registered for the first time in Greece 54. Road traffic accidents and casualties 55. Greek merchant fleet: vessels of 100 GRT and over 56. Arrivals of ships in Greek ports 57. Arrivals of merchant ships, by flag 58. Arrivals and sailings of ships, loaded or in ballast, of foreign origin and destination, under Greek or foreign flag 59. Domestic and international passenger traffic by passen - ger vessels 60. Domestic and international traffic of goods by cargo vessels 61. Marine casualties on Greek merchant ships of 100 GRT and over (losses of vessels and injured persons) X. TOURISM 62. Foreigners arriving in Greece, by citizenship; number of cruise passengers 63. Foreigners arriving in Greece, by means of transport and place of entrance; number of cruise passengers 64. Greeks and foreigners overnight stays in the Country s hotels and supplementary accommodation units (excl. campsites) 65. Visitors of museums and archaeological sites and receipts thereof XI. PUBLIC FINANCE 66. State revenue, by main sources 6

9 Πίνακες 67. Kρατικά έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού, κατά Yπουρ - γεία, και του προϋπολογισμού κρατικών επενδύ σεων 68. Eισπράξεις και πληρωμές των Δημόσιων Tαμείων, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό XII. TIMEΣ 69. Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή (εθνικός) Συγκρίσεις του Γενικού Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή Eναρμονισμένος Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού 72. Mηνιαία εξέλιξη (γενικού) Eναρμονισμένου Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή 73. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία. Σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς 73α. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εγχώρια αγορά 73β. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτε - ρική αγορά 73β1. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες της ευρωζώνης 73β2. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες εκτός ευρωζώνης 74. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών στη Bιομηχανία α. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης... 74β. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης. 75. Eτήσιες μεταβολές του Δείκτη Bιομηχανικής Παραγωγής Δείκτες τιμών εκροών στη γεωργία κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) 77. Δείκτες τιμών εκροών μερικών προϊόντων (χωρίς επιδο τή σεις) 78. Δείκτες τιμών εισροών στη γεωργία κτηνοτροφία Δείκτες τιμών αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία κτηνοτροφία 80. Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών 81. Δείκτες τιμών των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κα - τοικιών 82. Δείκτες τιμών αμοιβής της εργασίας για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών XIII. NOMIΣMA ΠIΣTH TPAΠEZEΣ IΣOZYΓIO ΠΛHPΩMΩN 83. Δείκτες τιμών μετοχών στο Xρηματιστήριο Aθηνών Mέσες τιμές (fixing) ξένων συναλλαγμάτων Kίνηση του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου Nομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ Aνάλυση καταθέσεων εγχώριων επιχειρήσεων και νοι κο κυ - ριών, κατά νόμισμα και κατηγορία 88. Eνοποιημένη λογιστική κατάσταση των Nομισματικών Xρηματοπιστωτικών Iδρυμάτων 89. Xρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων, ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων από τα εγχώρια Nομισματικά Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα (ΝΧΙ) 90. Συνοπτικό ισοζύγιο πληρωμών (καθαρή κίνηση) α. Συνοπτικό ισοζύγιο υπηρεσιών β. Συνοπτικό ισοζύγιο εισοδημάτων γ. Συνοπτικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων XIV. EΘNIKOI ΛOΓAPIAΣMOI 91. Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές προ ηγού - μενου έτους 93. Bασικά μακροοικονομικά μεγέθη σε τρέχουσες τιμές Kατά κεφαλή μεγέθη σε τρέχουσες τιμές Σελίδα Page Tables 67. Public expenditures of the ordinary budget, by Ministry, and expenditures of the state investment budget 68. Receipts and payments of the Public Cashiers on the basis of the State budget XII. PRICES 69. Consumer Price Index (national) 70. Comparisons of the Overall Consumer Price Index (percentage changes) 71. Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) for inter - national comparisons of inflation 72. Monthly change of HICP (Overall Index) 73. Producer Price Index in Industry. Overall domestic and non-domestic market 73a. Producer Price Index in Industry for the domestic market 73b. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market 73b1. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market eurozone countries 73b2. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market non-eurozone countries 74. Import Price Index (MPI) in Industry. Overall market 74a. Import Price Index for eurozone market 74b. Import Price Index for non-eurozone market 75. Annual changes of the Industrial Production Index 76. Output price indices in agricultural and livestock production (excluding subsidies) 77. Output price indices of selected agricultural products (exc - luding subsidies) 78. Input price indices in agricultural and livestock production 79. Cost indices for the factors of agricultural and livestock production 80. Work categories price indices for new residential buildings construction 81. Material costs index for new residential buildings 82. Price indices of labour remuneration in new residential buildings construction XIII. MONEY AND BANKING BALANCE OF PAYMENTS 83. Share price indices on the Athens Exchange 84. Average (fixing) rates of foreign exchange 85. Movement of the Greek Postal Savings Bank (T.T. Hellenic Postbank) 86. Monetary aggregates of the euro area 87. Deposits of domestic enterprises and households, by currency and type 88. Consolidated balance sheet of the Monetary Financial Institutions 89. Domestic Monetary Financial Institutions (MFI) credit to domestic enterprises, individuals and private non-profit institutions 90. Summary balance of payments (net flows) 90a. Summary services balance 90b. Summary income balance 90c. Summary transfers balance XIV. NATIONAL ACCOUNTS 91. Gross domestic product at current prices 92. Gross domestic product at constant prices of the previous year 93. Main macroeconomic aggregates at current prices 94. Per capita figures at current prices 7

10 ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 1. Tο ακριβές περιεχόμενο των όρων και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο «Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», καθώς και άλλες παρατηρήσεις για μεθοδολογικά θέματα κλπ., δημοσιεύονται στη «Στατιστική Eπετηρίδα της Eλλάδος» ως εισαγωγή στα επιμέρους κεφάλαια της ύλης της, όπου μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέχει. 2. Mεταξύ των αριθμών, που αναγράφονται ως σύνολα, και αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άθροισης των μερικών ποσών υπάρχουν, σε μερικές περιπτώσεις, μικρές διαφορές. Oι διαφορές αυτές οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις. 3. Oι χιλιάδες και τα εκατομμύρια χωρίζονται με τελεία. Oι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται από τους ακέραιους με υποδιαστολή. 4. Oι πίνακες, για τους οποίους δε σημειώνεται πηγή, παρουσιάζουν δεδομένα της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναγράφεται η πηγή των στοιχείων. 5. Σύμβολα:. = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.... = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. = Mηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται. GENERAL REMARKS 1. For the interpretation of the terms, statistical concepts and other remarks appearing in the "Monthly Statistical Bulletin", the reader could refer to the introductory remarks preceding the chapters in the "Statistical Yearbook of Greece". 2. Wherever necessary, the figures have been rounded up to the next final digit. Thus, a slight difference may be noted between the sum of the figures and their total. 3. Thousands and millions are separated by a period. Decimal figures are preceded by a comma. 4. Where no source is stated, the data have been compiled by the Hellenic Statistical Authority. In all other cases the source of data is mentioned. 5. Symbols:. = Provision of data impossible. Not applicable.... = No data available. = Magnitude nil or less than half of the final digit shown. * = Προσωρινά στοιχεία. * = Provisional data. 6. Συντομογραφίες Επεξηγήσεις: ΕΛΣΤΑΤ = Ελληνική Στατιστική Αρχή MΣΔ = Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο EE = Eυρωπαϊκή Ένωση TTΔE = Tυποποιημένη Tαξινόμηση (του) Διεθνούς Eμπορίου ΣTAKOΔ = Στατιστική Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριό τητας ΔΤΚΟΔ = Διεθνής Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριότητας KOX KKX E/Γ O/Γ A/Π Δ/Π Π/K μ.α.κ. = Kόροι Ολικής Χωρητικότητας = Kόροι Καθαρής Χωρητικότητας = Eπιβατηγά = Oχηματαγωγά = Aτμόπλοια = Δηζελόπλοια = Πετρελαιοκίνητα πλοία = μη αλλού κατατασσόμενα } 6. Abbreviations Explanatory remarks: ELSTAT = Hellenic Statistical Authority MSB = Monthly Statistical Bulletin EU = European Union SITC = Standard International Trade Clas si - fication STAKOD = (National) Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE = (European) Statistical Classification of Economic Activities ISIC = International Standard Industrial Clas - si fi cation GRT = Gross Registered Tons NRT = Net Registered Tons P/S = Passenger ships C/F = Car ferries S/S = Steamship M/S n.e.c Region = Motorship = not classified elsewhere = Great administrative area 8

11 Σταθμοί Aγρίνιο Aλεξανδρούπολη Άραξος Aργοστόλι Άρτα Bόλος (Aγχίαλος) Eλληνικό (Aεροδρόμιο) Zάκυνθος Hράκλειο Θεσσαλονίκη (Mίκρα) Θήρα Iωάννινα Kαλαμάτα (Aεροδρόμιο) Kέρκυρα Kοζάνη Kόρινθος (Bέλο) Kύθηρα Λαμία Λάρισα Λήμνος (Aεροδρόμιο) Mήλος Mυτιλήνη Nέα Φιλαδέλφεια Nάξος Mέση Mean I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑCLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία Climate data Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Σεπτέμβριος September Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 21,3 26,7 29,0 15,5 10,6 78 3,5 212, ΔW ,2 28,3 34,4 14,9 10,6 67 1,9 85,6 6 2 ΔW ,7 25,2 29,6 15,0 9,4 68 3,3 92, ,9 26,0 35,6 13,6 8,6 56 2,3 12,5 5 2 BANE ,2 26,2 30,4 17,1 12,2 78 3,4 115,6 12 ΔW ,2 27,3 32,0 17,7 13,4 64 1,9 63,9 6 5 BANE ,7 26,2 28,5 18,1 9,4 74 4,3 131,7 12 ΒΔNW ,1 26,8 32,0 17,7 13,8 74 3,1 124,7 7 2 ΒΔNW ,0 26,6 29,4 14,9 10,0 79 3,7 137,8 12 ΔW ,0 28,5 34,6 13,9 10,0 70 2,4 105, ΔW ,0 25,2 29,0 15,9 12,2 82 3,8 112,7 15 ΔW ,6 26,2 35,0 15,4 11,4 65 2,7 18,4 6 2 ΔW ,0 28,0 30,2 19,5 17,0 68 3,7 61,9 14 NS ,9 28,2 35,2 19,2 14,4 53 2,4 4,0 1 3 BN ,7 26,4 29,2 18,7 15,2 76 4,0 11 NASE ,4 27,3 34,2 18,7 15,2 66 2,6 88,5 4 3 BN 24,4 27,8 34,0 19,7 10,2 66 3,0 73,8 12 NS ,1 26,9 35,6 20,0 16,0 59 1,7 2 ΒΔNW ,0 25,4 29,0 16,1 10,0 72 4,0 79,7 12 ΒΔNW ,8 26,1 34,0 16,1 12,4 58 2,5 20,9 4 1 ΒΔNW ,2 26,6 29,0 21,0 18,8 71 2,6 13,6 5 1 ΔW ,4 26,1 33,0 20,5 17,0 62 1,1 0, BN ,0 22,3 25,8 12,4 8,2 86 4,6 338, NS ,9 24,8 32,6 11,6 7,0 74 2,8 106, ΔW ,0 26,8 29,0 16,7 12,6 75 3,4 66,0 13 ΒΔNW ,2 28,0 37,2 17,0 12,4 62 2,5 48,0 5 1 ΒΔNW ,5 25,2 28,2 17,3 12,6 78 4,2 172,8 16 NASE ,6 26,7 33,0 17,2 13,4 70 2,5 128,8 7 2 NASE ,0 22,1 29,4 12,6 7,2 76 5,2 49,8 14 BN 19,1 23,8 33,4 13,3 10,2 61 3,2 25,4 3 3 BN 22,5 27,5 30,0 16,8 12,6 72 3,8 21,0 13 BN ,5 28,2 36,4 16,6 13,8 62 2,4 12,8 6 3 AE ,3 25,3 27,0 20,8 16,6 77 2,6 61,9 10 ΒΔNW 23,2 25,6 34,6 20,8 18,8 63 1,6 3, AE 21,2 27,2 30,6 15,4 11,0 76 3,5 88,0 10 ΔW ,5 28,7 38,2 14,5 9,6 64 2,4 23,0 6 3 ΔW ,2 25,8 29,4 14,5 8,8 75 3,9 102,4 17 AE ,9 26,9 36,0 14,1 9,6 62 2,6 22,8 6 1 AE ,6 25,3 27,8 17,1 11,2 76 2,8 96,2 7 1 BANE ,9 24,4 32,6 16,5 10,6 64 2,2 30,7 6 4 BANE ,5 27,5 30,8 20,5 17,0 61 2,6 73,7 4 BN 22,9 27,0 34,0 19,6 17,0 42 1,7 2,1 2 3 BN 23,6 27,1 29,2 19,7 16,2 66 2,7 103, ΒΔNW ,1 27,2 34,6 18,3 16,0 65 1,6 14,8 3 5 BN ,2 27,3 30,4 18,0 15,8 73 3,8 149,2 19 NΔSW 23,1 28,9 39,6 18,4 13,6 55 2,3 8,8 4 1 BANE ,2 26,7 30,2 21,0 18,0 71 2,6 39,9 6 1 BN ,0 24,8 31,6 21,0 17,4 66 1,5 0,4 1 4 BN 293 Stations Agrinio Alexandroupoli Araxos Argostoli Arta Volos (Anghialos) Elliniko (Airport) Zakynthos Iraklio Thessaloniki (Mikra) Thira Ioannina Kalamata (Airport) Kerkyra Kozani Korinthos (Velo) Kythira Lamia Larissa Limnos (Airport) Milos Mytilini Nea Filadelfia Naxos

12 KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Kλιματολογικά στοιχεία (συνέχεια) Climate data (continued) Σταθμοί Pόδος (Παραδείσι) Σάμος (Aεροδρόμιο) Σέρρες Σητεία Σκύρος Tανάγρα Tρίκαλα Tρίπολη Φλώρινα Xανιά (Σούδα) Xίος (Aεροδρόμιο) Χρυσούπολη Mέση Mean Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 25,1 27,7 29,6 22,0 15,0 66 1,9 11,6 4 1 ΔW 25,2 27,7 34,2 22,3 19,4 65 0,6 12 ΔW 24,0 27,5 31,0 18,7 13,0 61 2,5 51,2 4 5 BN ,1 28,0 36,2 19,2 15,4 49 0,8 12 BN ,4 26,1 29,8 14,1 9,6 72 4,5 80,2 13 BN ,4 27,1 34,4 14,1 10,8 62 2,9 9,9 6 4 AE ,9 26,6 30,0 21,3 18,8 72 2,5 74,2 8 ΒΔNW ,3 25,6 31,4 21,4 18,0 64 1,3 4 ΒΔNW ,1 24,7 30,2 18,9 14,2 80 3,3 85, BN 21,7 24,0 32,4 18,5 13,8 75 2,5 25,4 6 BN ,5 26,1 31,2 16,3 10,2 71 3,6 52,0 13 ΔW ,5 26,5 35,4 15,3 11,0 58 2,7 12,2 6 3 ΔW ,5 26,1 29,0 14,9 11,0 70 3,8 80, BN 21,0 27,4 37,2 14,0 9,8 61 2,8 30,1 6 3 BN 15,1 22,4 27,4 8,4 1,0 66 3,4 65,8 15 NΔSW ,9 25,8 36,0 11,3 7,2 53 2,2 4,0 2 3 ΔW ,0 20,9 27,0 11,5 6,8 75 5,4 196, BN 17,3 23,1 30,6 11,2 5,8 60 3,3 23, BN 23,9 27,7 33,6 20,3 17,4 68 3,0 36,0 6 ΔW ,6 27,2 36,2 19,8 16,4 59 2,1 1,5 1 2 ΔW ,0 25,9 29,4 17,5 12,4 70 2,4 72,9 8 4 BN ,7 25,6 31,0 18,4 12,6 62 1,2 7, BN ,4 24,5 28,0 15,8 11,0 73 3,7 81,5 13 AE ,3 25,0 32,0 14,9 10,0 65 2,8 22,9 8 3 AE 246 Stations Rodos (Paradissi) Samos (Airport) Serres Sitia Skyros Tanagra Trikala Tripoli Florina Chania (Souda) Chios (Airport) Chrissoupoli Π η γ ή :Eθνική Mετεωρολογική Yπηρεσία. S o u r c e : National Meteorological Service. mbq/m 3 αέρα Σταθμοί Aθηνών Aλιβερίου Αργοστολίου Hρακλείου Pόδου Xρυσούπολης Mέγιστη Maximum ΙανουάριοςJanuary Eλάχιστη Minimum 2α. Pαδιενέργεια αέρα (1) Radioactivity in air (1) Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΦεβρουάριοςFebruary Eλάχιστη Minimum Mέση Mean 1,01 0,22 0,60 ± 0,03 0,84 0,05 0,39 ± 0,03 0,85 0,31 0,65 ± 0,08 1,28 0,60 0,91 ± 0,08 0,53 0,41 0,47 ± 0,07 1,16 0,56 0,73 ± 0,07 0,73 0,35 0,52 ± 0,06 1,00 0,58 0,74 ± 0,06 1,48 0,62 1,05 ± 0,24 0,78 0,56 0,66 ± 0,07 1,26 0,54 0,85 ± 0,07 1,07 0,79 0,92 ± 0,06 Athens Aliveri Argostoli Iraklio Rodos Chrissoupoli Stations mbq/m 3 in air Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Oλικός ρυθμός εκπομπής β-σωματιδίων 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) rate of beta-particles emission 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. 10

13 2β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα gamma dose rate in air CLIMATE RADIOACTIVITY nsv/h Σταθμοί Mέγιστη Maximum ΙανουάριοςJanuary Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΦεβρουάριοςFebruary Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Stations Αγίας Παρασκευής Νέας Φιλαδέλφειας Σαλαμίνας Αλεξανδρούπολης Άργους Βόλου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Καβάλας Κέρκυρας Κεφαλλονιάς Κομοτηνής Λαμίας Λάρισας Λήμνου Μεγαλόπολης Μυτιλήνης Πάτρας Πτολεμαΐδας Ρόδου Σάμου Σερρών Σούδας Χανίων ,6 42,1 42,9 49,2 40,5 42,4 70,4 58,5 61,6 79,3 59,2 61,4 41,4 37,8 39,4 43,6 42,0 43,0 103,3 61,6 67,6 89,8 59,8 66, ,4 42,6 46,5 60,1 42,4 46,0 60,3 52,9 55,5 79,0 53,0 55, ,2 70,8 76, ,5 61,7 65,4 84,9 61,0 65,4 68,5 49,7 52,3 72,5 48,2 51,8 87,7 74,3 77,4 107,2 74,2 77,2 84,1 43,9 48,8 54,8 44,7 46,8 102,2 64,9 69,4 86,2 65,8 68,6 121,6 83,5 89,3 114,0 84,9 88,3 81,4 68,1 71,1 87,1 68,1 71,1 94,3 65,6 70,6 93,5 66,5 70,8 69,4 40,1 43,0 64,2 40,0 42, ,9 49,4 52,4 69,4 49,4 51, ,6 107,7 111,8 147,1 106,2 110,7 106,2 46,6 51,8 66,9 47,2 49, Agia Paraskevi Nea Filadelfia Salamina Alexandroupoli Argos Volos Thessaloniki Ioannina Kavala Kerkyra Kefallonia Komotini Lamia Larissa Limnos Megalopoli Mytilini Patra Ptolemaida Rodos Samos Serres Souda Chania Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. 2γ. Ραδιενέργεια υδάτων (ολική-β) Radioactivity in water (gross beta) Bq/m3 Σταθμοί ΙανουάριοςJanuary ΦεβρουάριοςFebruary Stations Αξιού Νέστου ± ± ± ± 11 Axios river Nestos river Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Σ η μ ε ί ω σ η : Δε συμπεριλαμβάνεται η ραδιενέργεια του φυσικού ραδιονουκλιδίου ραδόνιο 222 (Rn 222) και των θυγατρικών του παραγώγων, η οποία είναι τυπικά: για τον αέρα ανοικτών χώρων, mbq ανά m 3 και για τα επιφανειακά νερά, Bq ανά m 3. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". N o t e : The radioactivity of the natural radionuclide Rn 222 and its decay products is not included. Such radioactivity typically ranges: for open air, from to mbq/m 3, for surface waters, from 20 to 80 Bq/m 3. 2δ. Ραδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών (1) Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area (1) Pαδιενέργεια περιοχής Aθηνών Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Radioactivity in Greater Athens Area Pαδιενεργός εναπόθεση (Bq/m 2 ) Στο νερό της λίμνης Mαραθώνος (Bq/m 3 ) Στο πόσιμο νερό της περιοχής Aθηνών (Bq/m 3 ) ,26 ± 0,66 13,01 ± 1,02 Fall out (Bq/m 2 ) In the water of Marathon Lake (Bq/m 3 ) In the tap water of Athens (Bq/m 3 ) Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Βλέπε τη σ η μ ε ί ω σ η, πίνακα 2γ (σελίδα 11). S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) See n o t e, table 2c (page 11). 11

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIO TATI TIKO E TIO

MHNIAIO TATI TIKO E TIO E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O ºEBPOYAPIO 2010 TOMO 55~NÔ2 MHNIAIO TATI TIKO E TIO ºÂ ÚÔ ÚÈÔ / February 2010 FEBRUARY 2010 VOLUME 55 ~ NÔ2 Monthly Statistical Bulletin NATIONAL STATISTICAL SERVICE

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I ο ύ λ ι ο ς / Ju ly 2 0 1 0 IOYΛIOΣ 2010 TOMOΣ 55~Nο7 JULY 2010 VOLUME 55 ~ Nο7 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ OCTOBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο10 OKTΩBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο10 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Aύ γ ο υ σ τ ο ς / A u g u s t 2 0 1 2 AYΓOYΣTOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο8 AUGUST 2012 VOLUME 57 ~ Nο8 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y 2 0 1 2 IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ N ο έ μ β ρ ι ο ς / N ove m b e r 2 0 1 1 NOEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο11 NOVEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο11 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 1 ΔEKEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο12 DECEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y 2 0 1 1 ΦEBPOYAPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο2 FEBRUARY 2011 VOLUME 56 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a 2 0 0 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a 2 0 0 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η O I K O Δ O M I K H Σ Δ P A Σ T H P I O T H T A Σ B U I L D I N G A C T I V I T Y S T A T I S T I C S σ τ ο ι χ ε ι α.d

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτίες θανάτων έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Complementary data, information and statistics

Complementary data, information and statistics ANNEX 1 Complementary, information statistics I) Main sources links II) Available statistics 1 The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) 2 provided the following statistical except from where it is indicated

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά!

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! Our philosophy Γνωρίστε το μεγαλύτερο όμιλο πλακιδίων και ειδών υγιεινής στην Ελλάδα Η PORCELANA, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων XATZHΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 30 Δεκεμβρίου 2011 30 December ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Aύγουστος 2013 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηγορίας,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηγορίας, ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίς 11 13 ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15 Πίναξ ΜΕΡΟΣ Α' I. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1. Δύναμις ελληνικού εμπορικού στόλου, εκ πλοίων 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, κατά κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 24 Ιανουαρίου 2014 24 January ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Σεπτεμβρίου 2015 18 September ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 8 Ιανουαρίου 2016 8 January ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 08/10/2008 Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη: Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 30 Oκτωβρίου 2015 30 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 215 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηρίας,

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηρίας, ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε I Σ A Γ Ω Γ Η 11 13 ΓΕΝΙΚΑI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15 Πίναξ ΜΕΡΟΣ Α' Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1. Δύναμη ελληνικού εμπορικού στόλου, εκ πλοίων 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, κατά κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 25 Νοεμβρίου 2016 25 November ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Γ Eκδοση Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G.

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GCG) Total Number of Members: 32.591 (Sept 2010) FIVE MAJOR SCIENTIFIC FIELDS-SECTORS:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 3 Ιουλίου 2015 3 July

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 3 Ιουλίου 2015 3 July ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 3 Ιουλίου 2015 3 July

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 29 Μαΐου 2015 29 May ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα Τράπεζα Ελλάδος «Η ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 30 Απριλίου 2015. 30 April

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 30 Απριλίου 2015. 30 April ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 30 Απριλίου 2015 30 April

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Ιανουαρίου 2015 2 January

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Ιανουαρίου 2015 2 January ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 2 Ιανουαρίου 2015 2 January

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ TIME SERIES DEVELOPMENTS OF FINANCIAL DATA OF THE GROUP

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ACTIONS Transport

INNOVATIVE ACTIONS Transport INNOVATIVE ACTIONS Transport Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα των Υπηρεσιών ως Αποτέλεσμα Νέων Μεταφορικών Υπηρεσιών και Υποδομών στην Περιφέρεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 2012

Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 2012 Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 212 Ilias Lekkos Lekkosi@piraeusbank.gr Paraskevi Vlachou Vlachoupar@piraeusbank.gr Irini Staggel Staggelir@piraeusbank.gr Konstantinos Kefalas Kefalask@piraeusbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα