A t l a n t i s ATLANTIS. Η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανοργάνωση Κέντρων Αισθητικής & Θαλασσοθεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A t l a n t i s ATLANTIS. Η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανοργάνωση Κέντρων Αισθητικής & Θαλασσοθεραπείας"

Transcript

1 A t l a n t i s ATLANTIS Η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανοργάνωση Κέντρων Αισθητικής & Θαλασσοθεραπείας

2 A TLANTIS Η εφαρµογή Atlantis έχει ήδη συµπληρώσει έξι χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας στα πιο γνωστά Κέντρα Αισθητικής & Θαλασσοθεραπείας. Στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, η αποτελεσµατική α- ξιοποίηση της τεχνολογίας στον τοµέα της Πληροφορικής πολύ σύντοµα θα αποτελέσει βασικότατο στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισµό. Τα οφέλη που θα αποκοµίσει η επιχείρησή σας από την χρήση του Atlantis θα είναι η πλήρη κάλυψη των αναγκών του Κέντρου σας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την λεπτοµερή και µε ακρίβεια πληροφόρηση των κέντρων αποφάσεων της εταιρείας σας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Atlantis κορυφαία λύση στη µηχανοργάνωση Κέντρων Αισθητικής είναι: υνατότητα προσαρµογής στις απαιτήσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης. Φιλικότητα προς τον χρήστη Πλήρη συµβατότητα µε τα Ελληνικά δεδοµένα και µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (on line Βιβλίο Πελατών, εκδόσεις αποδείξεων παροχής, εκδόσεις πιστωτικών, σύνδεση µε φορολογικό µηχανισµό για αποδείξεις λιανικής κτλ) Η µετά την πώληση υποστήριξη έτσι ώστε οποιαδήποτε νέα λειτουργική απαίτηση η οποία προκύπτει από την εξέλιξη της επιχείρησης να υποστηρίζεται από την µηχανογράφηση ΤΩΡΑΩΡΑ ΠΛΕΟΝΛΕΟΝ Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝΕΓΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΙΣΘΗΤΙΚΗΣ A t l a n t i s

3 Telemarketing Συµβόλαια ιαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων προς τον πελάτη (follow ups). ιαχείριση προσωπικών επαφών µε τον πελάτη (ραντεβού ενηµέρωσης) Παρακολούθηση κατάστασης πελάτη Παρουσίαση χρονικού επαφών µε τον πελάτη Παρουσίαση κλήσεων και αποτελεσµάτων ανά εργαζόµενο Αυτόµατη διαµόρφωση λιστών πελατών µε βάση κριτήρια και ανάθεση των κλήσεων σε συγκεκριµένους εργαζόµενους ιαχείριση ραντεβού ενηµέρωσης µε τον πελάτη ιαµόρφωση & καταγραφή ερωτηµατολογίου αρχικής συνέντευξης µε τον πελάτη ιαµόρφωση πρότασης-προσφοράς ιαµόρφωση οικονοµικής συµφωνίας µε τον πελάτη (credit plan) ιαµόρφωση πακέτου υπηρεσιών πελάτη ή χρήση προκαθορισµένων πακέτων Εκτύπωση συµβολαίου ιαχείριση δώρων σε πελάτη Παρακολούθηση κατάστασης πελάτη ιαχείριση missed πελατών µέσω προγραµ- µατισµού follow up Παρουσίαση χρονικού επαφών µε τον πελάτη Παρουσίαση αποτελεσµάτων ανά εργαζόµενο ιαχείριση ερωτηµατολογίων Reception Ταµείο Ιδιαίτερα αναπτυγµένο σύστηµα αυτόµατου προγραµµατισµού ραντεβού πελατών µε δέσµευση ανθρώπινου δυναµικού-δωµατίων και µηχανηµάτων Παρακολούθηση ανεκτέλεστου υπολοίπου πελατών Παρακολούθηση χρονικού υπολοίπου συνδρο- µών Χειροκίνητο ή αυτόµατο (µε χρήση κάρτας) check in πελάτη µε on line εγγραφή στο βιβλίο πελατών (έλεγχος λήξης συνδροµής). Πωλήσεις προϊόντων ιαµόρφωση ιατρικού ιστορικού πελάτη Παρακολούθηση ανεξόφλητου υπόλοιπου του πελάτη Έκδοση αποδείξεων παροχής µε ταυτόχρονη εγγραφή στο βιβλίο πελατών (βάση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) Έκδοση αποδείξεων λιανικής για πωλήσεις προϊόντων Εκτύπωση ταµείου ηµέρας Οικονοµικές αναφορές περιόδου Καρτέλα πελάτη

4 A TLANTIS Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ ΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Κ ΛΗΣΕΩΝ Η εφαρµογή Atlantis σας βοηθάει να οργανώσετε τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τους πελάτες σας Μπορείτε να διαµορφώσετε λίστες πελατών µε βάση κριτήρια που ε- σείς ορίζετε (π.χ πελάτες που επισκέφθηκαν το κέντρο και δεν έ- κλεισαν πρόγραµµα κτλ) και να αναθέσετε τη λίστα σε συγκεκρι- µένο εργαζόµενο για follow up. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το ιστορικό επαφών µε τον πελάτη. Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Π ΕΛΑΤΗ Μπορείτε να παρακολουθείτε τα κλεισµένα ραντεβού ενηµέρωσης πελατών και να έχετε άµεσα εικόνα ποια είναι σε εκκρεµότητα και ποια πραγµατοποιήθηκαν και µε τι αποτέλεσµα. Κατά τη διάρκεια της επαφής µε κάποιον πελάτη ο εργαζόµενος έ- χει τη δυνατότητα να καταχωρήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τον πελάτη όπως από πού έµαθε για εµάς, ποιες υπηρεσίες µας τον ενδιαφέρουν, τι προσφορές του κάναµε κτλ. Τα στοιχεία αυτά έχουµε τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιήσουµε αργότερα για λόγους marketing. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π ΡΟΤΑΣΗΣ Σ Ε Π ΕΛΑΤΗ Μέσα από την εφαρµογή Atlantis διαµορφώνεται και εν συνεχεία ε- κτυπώνεται την προσφορά σας προς τον πελάτη. Το πρόγραµµα που κλείνει ο πελάτης µπορεί να είναι είτε προκαθορισµένο είτε να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Παράλληλα µπορείτε να προγραµµατίσετε τις δόσεις για την αποπληρωµή του προγράµµατος καθώς και τα δώρα τα οποία προσφέρετε στον πελάτη.

5 Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΣ Ρ ΑΝΤΕ- ΒΟΥ Η εφαρµογή Atlantis έχει το ποιο εξελιγµένο σύστηµα προγραµµατισµού ραντεβού το οποίο αποκλείει τις διπλοκρατήσεις και κάνει τον προγραµµατισµό γρήγορα και εύκολα. Ανάλογα µε την υπηρεσία δεσµεύονται αυτόµατα ο χώρος, ο θεραπευτής και το µηχάνηµα που απαιτείται για την εκτέλεση της υ- πηρεσίας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσετε το πρόγραµµα εργασίας των θεραπευτών έτσι ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα προγραµµατισµού ραντεβού εκτός ω- ρών εργασίας του θεραπευτή. Επίσης µπορείτε να µπλοκάρετε για όσο διάστηµα θέλετε τους χώρους και τα µηχανήµατα (σε περίπτωση π.χ που είναι εκτός λειτουργίας). Α ΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ Υ ΠΟΛΟΙΠΟ Π ΕΛΑΤΗ Παρακολουθείτε και έχετε ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή σας ενηµερωµένο το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των πελατών προκειµένου να προγραµµατίσετε σωστά τη λειτουργία του Κέντρου. Παράλληλα µπορείτε να δείτε το ιστορικό του πελάτη όσον αφορά τα εκτελεσθέντα ραντεβού (ηµεροµηνία ώρα έναρξηςθεραπευτής που το εκτέλεσε κτλ) όσο παλιά και αν είναι και έτσι να έχετε µια πλήρη εικόνα των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πελάτη. Π ΩΛΗΣΕΙΣ Π ΡΟΪΟΝΤΩΝ Η εφαρµογή Atlantis έχει ενσωµατωµένη λειτουργία ταµειακής µηχανής (Point of Sales) προκειµένου να κάνετε τις πωλήσεις προϊόντων µέσα από το πρόγραµµα. Με τον τρόπο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να διαµορφώσετε τη συνολική εικόνα του πελάτη στο Κέντρο τόσο όσον αφορά τις υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα. Η λειτουργία ταµειακής µηχανής του προγράµµατος υποστηρίζει και barcodes έτσι ώστε οι πωλήσεις προϊόντων να γίνουν ακόµα πιο απλές.

6 Τ ΑΜΕΙΟ Έχετε ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή σας την καρτέλα µε τα οικονο- µικά στοιχεία του πελάτη. Έτσι µπορείτε να γνωρίζετε τι έχετε εισπράξει από τον πελάτη καθώς επίσης και ποια είναι η ηµεροµηνία της επόµενης καταβολής δόσης µε βάση τη συµφωνία που έχετε κάνει. Μπορείτε να εκδίδετε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα να γίνεται on line η απαιτούµενη εγγραφή στο θεωρηµένο Βιβλίο Πελατών. Σε καθηµερινή βάση µπορείτε να εκτυπώνετε όλες τις απαιτούµενες λογιστικά καταστάσεις (Ηµερολόγιο Πωλήσεων, Ταµειακή Κατάσταση, Κατάσταση Υπολοίπων Χρεωστών κτλ) Η εφαρµογή Atlantis είναι απολύτως συµβατή µε τον Ελληνικό Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων. Π ΕΛΑΤΕΣ Η σωστή διαχείριση των πελατών (Client Relationship Management) είναι πολύ σηµαντική σε έντονα α- νταγωνιστικό περιβάλλον. Το Atlantis σας βοηθάει να αναπτύξετε µακροχρόνιες σχέσεις µε τους πελάτες σας µέσα από την παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-απαιτήσεων κάθε πελάτη ξεκινώντας από την πρώτη επαφή µε τον πελάτη.

7 A TLANTIS Α ΝΑΦΟΡΕΣ Η εφαρµογή Atlantis εµφανίζει µία σειρά από αναφορές (reports) οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Λειτουργικές και Οικονοµικές. Όλες οι αναφορές µπορούν να αναφέρονται σε µία ηµέρα ή µία περίοδο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόµατης µεταφοράς των αναφορών στο Microsoft Excel για περαιτέρω επεξεργασία. Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ΕΛΑΤΩΝ Μερικές από τις αναφορές που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι: Λίστα πελατών µε πρόγραµµα Λίστα µελών Λίστα πελατών µε βάση την τελευταία ηµεροµηνία εµφάνισης Λίστα πελατών µε βάση το ανεκτέλεστο υπόλοιπο Κατανοµή πελατών µε βάση το φύλο Κατανοµή πελατών µε βάση το επάγγελµα Κατανοµή πελατών µε βάση την ηλικία Κατάσταση γενεθλίων πελατών Καρτέλα πελάτη Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΠΟ ΟΣΗΣ Ε ΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μερικές από τις αναφορές που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι: Αριθµός Τηλεφωνικών Κλήσεων ανά Τηλεφωνήτρια Κατάσταση Ραντεβού Ενηµέρωσης ανά Εργαζόµενο Κατάσταση Πωλήσεων ανά Εργαζόµενο Αριθµός Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών ανά Θεραπευτή Ωφέλιµος χρόνος εργασίας ανά Θεραπευτή Κατάσταση ραντεβού ανά Θεραπευτή Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε ΣΟ ΩΝ Μερικές από τις αναφορές που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι: Συγκεντρωτική Κατάσταση Εσόδων Περιόδου Έσοδα Περιόδου ανά Υπηρεσία-Προϊόν (Best Sellers) Έσοδα Περιόδου ανά Τµήµα Έσοδα Περιόδου ανά Ηµέρα Κατάσταση εισπράξεων ανά Εργαζόµενο Πωλήσεις Προϊόντων Περιόδου

8 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

9 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

10 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

11 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

12 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

13 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

14 ΕΙΓΜΑΤΑ Α ΝΑΦΟΡΩΝ

15 A TLANTIS Π ΕΛΑΤΕΣ Τα πιο γνωστά Κέντρα Αισθητικής & Θαλασσοθεραπείας χρησιµοποιούν το Atlantis. Aldemar Royal Mare Thalasso, Divani Apollon Palace & SPA Grande Bretagne Sport Academy Hilton Candia Maris Grecotel Cape Sounio Rhodos Maris-Mitsis Group Grecotel King George II, Blue Palace, Grecotel Daphnila Bay, Galini Hotel Mitsis Group Terra Maris, Grecotel Olympia Riviera Aldemar Royal Olympian SPA

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ www.e-gramateas.gr Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης με 150 το μήνα τελική τιμή με ΦΠΑ Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Sysco PMS powered by hol cloud. ηsysco Α.Ε., με πολύ επιτυχημένη πορεία στο χώρο του. Η συνεργασία που οδηγεί τις εξελίξεις στο ξενοδοχειακό λογισμικό

Sysco PMS powered by hol cloud. ηsysco Α.Ε., με πολύ επιτυχημένη πορεία στο χώρο του. Η συνεργασία που οδηγεί τις εξελίξεις στο ξενοδοχειακό λογισμικό ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ SYSCO A.E. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Sysco PMS powered by hol cloud Η συνεργασία που οδηγεί τις εξελίξεις στο ξενοδοχειακό λογισμικό ηsysco Α.Ε., με πολύ επιτυχημένη πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ρεπορτάζ: Στέφανος Γκίκας Επιμέλεια: Εύα Καραμπάτσου Ξενοδοχειακό λογισμικό ΤΑ ΠΑΝΤΑ ON LINE! Οι σημαντικότερες εφαρμογές μηχανογράφησης ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ GUIDED TOUR VI GUIDED TOUR Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ήταν η Data Communication το 1987 που άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ενός λογιστικού γραφείου κατασκευάζοντας το πρόγραμμα Meridian Έσοδα-Έξοδα. Από τότε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr 1 Περιεχόμενα ΑΡΧΙΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ MULTI USER 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 513 449,2 360,4 389,3. Εκατοµ Λιτρα. 1980 1985 1986 1990 1991 1995 1996 2000 Χρονική Περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 513 449,2 360,4 389,3. Εκατοµ Λιτρα. 1980 1985 1986 1990 1991 1995 1996 2000 Χρονική Περίοδος Το κρασί έχει µια µακραίωνη ιστορία στον ελλαδικό χώρο µια και το αµπέλι καλλιεργείται από την αρχή της 3ης χιλιετίας Προ Χριστού. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι αρχαίοι Έλληνες, διέπρεψαν στην οινοποιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα