βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης"

Transcript

1 Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση των οικοσυστηµάτων των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού Κόλπου της παραλιακής Φωκίδας Μιχάλης Θεοχαρόπουλος Βιολόγος, ρ Οικολογίας. Υπεύθυνος του ΚΠΕ Άµφισσας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση της αναγκαιότητας προσανατολισµού προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ζητήµατα διαχείρισης της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων νησίδων του Κορινθιακού Κόλπου της παραλιακής Φωκίδας. Η διαχρονική µελέτη ( ) της χλωρίδας, της πανίδας και της βλάστησης, δεκατεσσάρων νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου και η παρακολούθησή τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αναδεικνύει τη σπουδαιότητα αυτών των οικοσυστηµάτων. Κατεγράφησαν 346 φυτικά taxa, µε επικράτηση των µεσογειακών ειδών και των θεροφύτων. Η πανίδα χαρακτηρίζεται από είδη αµφιβίων, πτηνών, ερπετών και θηλαστικών µε είδη που περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC. ιακρίθηκαν δεκαέξι τύποι βλάστησης που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των βιολογικών γνωρισµάτων της περιοχής µελέτης µε αντικειµενικά κριτήρια, αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα παρακολούθησης, βελτίωσης και περιοδικής επαναξιολόγησης, για τη λήψη ορθολογικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας της. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης εντάσσονται ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, βιοποικιλότητα, αειφόρος ανάπτυξη, ευαισθητοποίηση πολιτών. οικοσυστήµατα νησίδων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ελλαδικός χώρος διαθέτει βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδά του (γενετική, ειδών, φυτοκοινωνιών-οικοσυστηµάτων και τοπίων) και αναλογικά µε την έκτασή του, µία από τις µεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο επίπεδο βιολογικής ποικιλότητας γνωστό ως βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων ή φυτοκοινωνιών (habitats), (Dafis S et al, 1996) εκφράζεται µε τον αριθµό (πλήθος) των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστηµάτων) που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Η διασφάλιση της βιοποικιλότητας µέσω της διατήρησης των φυσικών ενδιαιτηµάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πεδίο της διατήρησης των φυσικών πόρων. Σκοπός της παρούσης έρευνας αποτελεί αφ ενός η µελέτη της χλωρίδας, της πανίδας και των φυτοκοινωνιών (habitats) των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου και η ένταξη τους σε τύπους φυσικών οικοτόπων καθώς και η διατύπωση προτάσεων διαχείρισης στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και αφ ετέρου η παρουσίαση

2 της αναγκαιότητας, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης σχεδιασµού δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Συνολικά µελετήθηκαν δεκατέσσερις νησίδες. Α. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙ ΩΝ. Οι µελετώµενες νησίδες. (Εικόνα 1.) βρίσκονται κοντά στην ακτή του βόρειου Κορινθιακού κόλπου της παραλιακής ζώνης του νοµού Φωκίδας µεταξύ των γεωγραφικών συντεταγµένων Β και Α, και µπορούν να ενταχθούν σε δύο κυρίως συµπλέγµατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έξη νησίδες στην περιοχή Γλυφάδας και Αγίου Νικολάου (Τριζόνια, ρίµνα, Πρασούδι, Άγιος Νικόλαος, Λαγονήσι, Γλαρονήσι), µία στον όρµο Πανόρµου (Ζαµπόνι), και επτά στον κόλπο της Ιτέας-Γαλαξιδίου (Αψηφιά, Άγιος Γεώργιος, Παναγία, Άγιος ηµήτριος, Μολυσµένο, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος). Η επιφάνεια τους κυµαίνεται από µερικές δεκάδες τετραγωνικά µέτρα έως µερικές χιλιάδες στρέµµατα, χαρακτηρίζονται δε συνήθως από ισχυρές κλίσεις των ακτών τους. Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανοµή των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Το γεωλογικό τους υπόστρωµα (ΙΓΜΕ, 1977) είναι κυρίως ασβεστόλιθοι και ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή και κατά θέσεις φλύσχης, ενώ από βιοκλιµατική άποψη (Theocharopoulos et al, 1998 ) εντάσσονται στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο βλάστησης. µε ήπιο χειµώνα. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την συλλογή της χλωρίδας και µελέτη της βλάστησης έγιναν συστηµατικές επισκέψεις από την χρονική περίοδο Για την ονοµατολογία των taxa και την χλωριδική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν τα: Flora Europaea (Tutin et al., , 1993) και Flora d' Italia (Pignatti, 1982). Η µελέτη της βλάστησης (φυτοληψίες) έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο του Braun-Blanquct (1964) και για την φυτοκοινωνιολογική τους ερµηνεία χρησιµοποιήθηκαν αριθµητικές µέθοδοι Κατάταξης Ταξινόµησης. Τέλος δε για την οικολογική αξιολόγηση της περιοχής χρησιµοποιηθήκαν τα κριτήρια του Ratcliffe (1977), ενώ για το σχεδιασµό δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές στις νησίδες επιλέχθηκε η µελέτη πεδίου (Krepel & Duval, 1981, Kern & Karpenter 1984).

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Xλωρίδα. Κατεγράφησαν 346 taxa, (Θεοχαρόπουλος Μ. και άλλοι, 2005) Από την χωρολογική ανάλυση (Πίνακας 1) είναι φανερή η επικράτηση των Μεσογειακών ειδών (αυτό επιβεβαιώνει το µεσογειακό κλίµα της περιοχής), ενώ η παρουσία ένδεκα ενδηµικών taxa δίνει στη περιοχή µελέτης σηµαντική οικολογική αξία. Από την ανάλυση των βιοµορφών και του βιοφάσµατος της περιοχής (Πίνακας 2 ), φαίνεται η επικράτηση των θεροφύτων µε ποσοστό 50.9 %. Ένα σηµαντικό µέρος των θεροφύτων είναι νιτρόφιλα είδη ή είδη διαταραγµένων και υποβαθµισµένων βιοτόπων, τα οποία αποτελούν δείκτη ανθρώπινης επίδρασης. Πίνακας 1. Συνοπτικό χωρολογικό φάσµα της χλωρίδας των νησίδων % Χωρολογική οµάδα Ευρέως εξαπλωµένα taxa 35,8 Μεσογειακά taxa 58,4 Ενδηµικά taxa 3,2 Επιγενή (Adv.) 2,6 Σύνολο 100 Πίνακας 2. Βιολογικό φάσµα της χλωρίδας των νησίδων Βλαστητικές µορφές % Θερόφυτα (Th) 50,9 Ηµικρυπτόφυτα (Η) 20,2 Γεώφυτα (G) 8,4 Χαµαίφυτα (Ch) 8,4 Νανο-φανερόφυτα (Nph) 3,8 Φανερόφυτα (Ph) 8,1 Υδρόφυτα (Hyd) 0,2 Σύνολο 100 Πανίδα. Οι νησίδες φιλοξενούν αρκετά είδη θηλαστικών, πτηνών, αµφιβίων, ερπετών, εντόµων. 1.Θηλαστικά (Κόττης Γ 2006) Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniclus), Αλεπού (Vulpes vulpes), Νυφίτσα (Mustela nivalis), Κουνάβι (Martes foina), Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) 2.Πουλιά (Παπακωσταντίνου Κ., 2008). Α. Θαλασσοπούλια. Ο Ασηµόγλαρος Larus michahellis (το µόνο γνωστό είδος που φωλιάζει στον Κορινθιακό) διατηρεί αποικίες στις περισσότερες ακατοίκητες νησίδες µε χαµηλή βλάστηση, π.χ. Πρασούδι και ορισµένες νησίδες στον Κόλπο της Ιτέας. Β. Στεριανά πουλιά. Στις νησίδες µε µεγαλύτερη κάλυψη από θάµνους (π.χ. Τροιζόνια) φωλιάζουν τυπικά είδη της µακίας όπως ο Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala) και περιστασιακά Κότσυφες (Turdus merula). Σε πιο ανοιχτά και βραχώδη νησιά φωλιάζει ο Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitaries). Σε απότοµα βράχια των ακτών στα νησιά φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά όπως το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) και ο Πετρίτης (Falco peregrines). Μέχρι πριν από είκοσι χρόνια υπήρχαν (και ίσως υπάρχουν ακόµη) Αγριοπερίστερα (Columba livia). Οι παραπάνω νησίδες δέχονται συνεχώς αφίξεις πουλιών και προσωρινό φώλιασµα από τις παρακείµενες ακτές όπως αυτή του σταυροµύτη (Loxia curviristra) ενώ από αυτές διέρχονται πολλά µεταναστευτικά πουλιά. 3.Αµφίβια Βάτραχοι (Bufo viridis Ranα graeca)). 4.Ερπετά

4 Χελώνες (Testudo graeca), Φίδια (Vipera sp -οχιά, Columber najadum- σαΐτα, Columper genonensis-δενδρογαλιά), Σαύρες- πρασινόσαυρα (Lacerta trilineata). Η γειτνίασης τους µε την παρακείµενη ακτή Ναυπάκτου- Ιτέας που είναι ενταγµένη στο δίκτυο Φύση 2000 (Gr ), όπου αναφέρονται δύο είδη θηλαστικών (Monachus monachus και Rhinolophus ferrumequinum) και δύο ερπετών (Elaphe situla και Testudo hermanni), που περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC, δίνει στη περιοχή µελέτης µεγάλη οικολογική αξία (http://www.itia.ntua.gr/filotis). Τα τελευταία χρόνια, η χερσαία πανίδα στην ευρύτερη περιοχή µελέτης έχει υποστεί σηµαντική υποβάθµιση. Κύρια αιτία η διατάραξη των βιοτόπων (ιδιαίτερα στη νήσο Τριζόνια την µόνη κατοικήσιµη και µε έντονη τουριστική δραστηριότητα, η περιοδική υπερβόσκηση των µικρών νησίδων, καθώς και η άναρχη χρήση των ακτών τους από λουόµενους την θερινή περίοδο κτλ) Bλάστηση -τύποι οικοτ;oπων (habitats) ιακρίθηκαν δεκαέξι φυτοκοινότητες που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων. (Y.ΠΕ.ΧΩ..Ε., 1999). Παραλιακή και υποπαραλιακή προδασική βλάστηση δενδρωδών θαµνώνων. Σε αυτήν διακρίνουµε: 1: Φυτοκοινότητα µε Juniperus phoenicea και Pistacia lentiscus. Υπάρχουν θαµνώδεις σχηµατισµοί περισσότερο ή λιγότερο κλειστοί µε αρκεύθους και σκίνους σε ασβεστολιθικά πετρώµατα (Τύπος οικοτόπου 5212) (Θεοχαρόπουλος M. και άλλοι, 1996). Η φυτοκοινότητα αυτή απαντάτε στις νησίδες Τριζόνια, ρίµνα, Λαγονήσι, Γλαρονήσι. 2.Φυτοκοινότητα µε Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη). Μεσογειακά δάση πεύκης µε ενδηµικά µεσογειακά είδη πεύκης (Τύπος οικοτόπου 9540). Απαντάτε στη νησίδα ρίµνα και σποραδικά στα Τριζόνια. 3.Φυτοκοινότητα µε Quercus coccifera. Οι λεγόµενες Garriques της Ανατολικής Μεσογείου (Τύπος οικοτόπου 5340) συναντώνται σε αυτήν τη φυτοκοίνοτητα. Απαντάτε στa βόρεια και τα δυτικά της νησίδας Τριζόνια. 4.Φυτοκοινότητα µε Euphorbia dendroides και Phlomis fruticosa. Υπάρχουν σχηµατισµοί δενδρώδους Ευφόρβιας (Τύπος οικοτόπου 5330). Οι σχετικά ανοικτοί θαµνώνες ύψους 1-3 m συναντώνται σε σκληρά ασβεστολιθικά πετρώµατα σε ποικίλες κλίσεις. Απαντάτε στις νησίδες Πρασούδι και Άγ. Νικόλαος. Βλάστηση µε φρύγανα. Φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum (Τύπος οικοτόπου 5420). Σε αυτήν διακρίνουµε: 5.Φυτοκοινότητα µε Sarcopoterium spinosum και Coridothymus apitatus. Αυτή η ξηροφυτική φυτοκοινότητα συναντάτε σε ασβεστολιθικά πετρώδη κοκκινωπά εδάφη (terra rossa) µε µέτριες κλίσεις. Απαντάτε σε διάσπαρτες θέσεις στην νησίδα Τριζόνια 6. Φυτοκοινότητα µε Cistus creticus και Cistus salviifolius Εµφανίζεται κυρίως στα νότια-δυτικά της νησίδας Τριζόνια, σε ασβεστολιθικά εδάφη µέτριου βάθους, σε σχεδόν επίπεδες θέσεις µε υγρασία Χασµοφυτική βλάστηση απόκρηµνων βραχωδών ακτών Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (Τύπος οικοτόπου 1240). Σε αυτήν διακρίνουµε:

5 7. Φυτοκοινότητα µε Cichorium spinosum. Αυτή η αραιή κοινότητα εµφανίζεται σε απόκρηµνες βραχώδης ακτές, σε σχισµές ασβεστολιθικών βράχων και σε µικρά πεζούλια και κάτω από την επίδραση του αλατισµένου αέρα. Απαντάτε σε πολύ µικρή έκταση στα νότιο δυτικά της νησίδας Τριζόνια. Η φυτοκοινότητα αυτή βρέθηκε µόνο σε αυτήν την νησίδα. 8. Φυτοκοινότητα µε Frankenia hirsuta. Αυτή η κοινότητα αναπτύσσεται κυρίως σε κοιλότητες σκληρού ασβεστόλιθου µε αµµοχαλικώδες υπόστρωµα, σε θέσεις που δέχονται έντονα την επίδραση του ανέµου, εµπλουτισµένου µε σταγόνες θαλάσσιου νερού. Απαντάτε κυρίως στη νησίδα Γλαρονήσι και σποραδικά στις νησίδες Μολυσµένο και Αγ. Κωνσταντίνο. 9. Φυτοκοινότητα µε Limonium virgatum. Αυτή η κοινότητα µε αραιή φυτοκάλυψη εµφανίζεται σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε ασβεστολιθικά ή κροκαλοπαγή υποστρώµατα και συνήθως σε υψόµετρου 0-3m. Απαντάτε στις νησίδες ρίµνα, Λαγονήσι. Αψηθιά, Αγ. Γεώργιο και Παναγία. Αλοφυτική βλάστηση Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Τύπος οικοτόπου 1420). 10. Φυτοκοινότητα µε Suaedα vera. Οι λόχµες από θαµνώνες µε Suaeda vera, απαντούν σε ασβεστολιθικά κροκαλοπαλή, που καταλαµβάνουν τα υψηλότερα και ξηρότερα µέρη των παράκτιων ζωνών. Απαντάτε στις νησίδες Αγ. Αθανάσιο, Αγ. Κωνσταντίνο, Μολυσµένο και Αγ. ηµήτριο. 11. Φυτοκοινότητα µε Sarcocornia fruticosa.αυτή η πολυετής βλάστηση που καταλαµβάνει τα χαµηλότερα µέρη των παράκτιων ζωνών απαντάτε στα βόρεια δυτικά της νησίδας ρίµνα, σε παράκτιο αλατούχο έλος. Μονοετής βλάστηση µε Salicornia και αλλά είδη λασπωδών αµµωδών ζωνών (Τύπος οικοτόπου 1310). 12: Φυτοκοινότητα µε Mesebryanum nodiflorum. Οι µικρές κηλίδες µονοετούς θερµόφιλης βλάστησης σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα, σε σχετικά επίπεδες θέσεις που είναι δυνατόν να δέχονται την επίδραση του ανέµου, εµπλουτισµένου µε σταγόνες θαλάσσιου νερού ιδίως τον χειµώνα απαντώνται στις νησίδες Πρασούδι και Ζαµπόνι. Μονοετής βλάστηση µετάξι των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας (Τύπος οικοτόπου1210). 13: Φυτοκοινότητα µε Salsoda soda. Αυτή η µονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας συναντάται σε αµµοχαλικώδεις παραλίες µε αποθέσεις οργανικών ουσιών. Απαντάτε κυρίως βόρεια της νησίδας Τριζόνια. Μεσογειακές πυκνοφυτείες υγρών κοιλοτήτων µε λυγαριές (Vitex agnus-castus) (Τύπος οικοτόπου 92DO). 14. Φυτοκοινότητα µε Vitex agnus-castus. Οι ξυλώδεις σχηµατισµοί, έκτασης µερικών στρεµµάτων από λυγαριές (Vitex agnus-castus) συναντώνται σε υγρή κοιλότητα στο κέντρο της νησίδας Τριζόνια. Απαντώνται σε λεπτόκοκκα και αργιλοπηλώδη υποστρώµατα µηδενικής ή µικρής κλίσης. Μεσογειακοί υπονιτροφιλοι λειµώνες (Τύπος οικοτόπου 6290). 15. Φυτοκοινότητα µε Uirsehfcldia incana και Rapistrum rugosum (Chronopoulos G et al, 2005). Αυτή η φυτοκοίνοτητα απαντάτε στη νησίδα Τριζόνια, σε εγκαταλειµµένες καλλιέργειες ή χέρσες εκτάσεις, µε µέτρια ένταση ανθρωπογενών επιδράσεων.

6 16. Φυτοκοινότητα µε Plantago coronopus., Parapholis incurva, Lolium rigidum. Αυτή η χαµηλή ποώδης βλάστησης συναντάται σε ισχυρά συµπιεσµένα εδάφη από διέλευση αγροτικών οχηµάτων στον κόλπο των Τριζονίων (Χρονόπουλος Γ 2002). Από τους παραπάνω τύπους οι οικότοποι 1420 (φυτοκοινότητα µε Suaedα vera) και 1240 (φυτοκοινότητα µε Cichorium spinosum) απαντούν αποκλειστικά µόνο στις νησίδες σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους που συναντώνται και στις παρακείµενες ακτές ενώ ο οικότοπος 92DO (φυτοκοινότητα µε Vitex agnus-castus) θεωρείται οικολογικά ευαίσθητος λόγω της εξάρτησης του από την γεωµορφολογία του και την αναγκαία παρουσία του γλυκού νερού. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αξιολόγηση της περιοχής µελέτης Με βάση τη µελέτη καταγραφή των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης (Ratcliffe, 1977) κατάλληλα τροποποιηµένα και προσαρµοσµένα για την περιοχή έρευνας εκτιµούµε ότι η οικολογική αξία των νησίδων στο σύνολο τους είναι ιδιαίτερα υψηλή Τα κριτήρια που προαναφέραµε είναι: η Έκταση των νησίδων, η Ποικιλότητα ειδών και οικοσυστηµάτων, η Φυσικότητα Αντιπροσωπευτικότητα και Μοναδικότητα Σπανιότητα οικοτόπων, η Ευαισθησία, η Θέση σε µια Οικολογική Γεωγραφική ενότητα, η υνητική αξία µονάδων βλάστησης και τέλος η Αισθητική αξία. Σκοπός και µετρά διαχείρισης Ως ιδανικός µακροχρόνιος σκοπός διαχείρισης καθορίζεται η διατήρηση και η βελτίωση της υπάρχουσας βιοποικιλότητας και όλων των λειτουργιών και αξιών της περιοχής καθώς και της φυσιογνωµίας του τοπίου. Ο εφικτός γενικός σκοπός διαχείρισης αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσιογνωµίας του τοπίου στην περιοχή. Οι δε επιµέρους εφικτοί σκοποί αποβλέπουν στην προστασία των σηµαντικότερων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, των τύπων βλάστησης οικοτόπων καθώς και στη διατήρηση του τοπίου. Προτεινόµενα διαχειριστικά µετρά 1. Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε όλους τους τύπους οικοτόπων, µε προτεραιότητα: α) αυτών που δέχονται πίεση (τουριστικές δραστηριότητες, εκχερσώσεις, βόσκηση κτλ) και β) αυτών που είναι σπάνιοι. Καταγραφή ειδών µε συνεχείς εποχιακές επισκέψεις για τη µέτρηση των πληθυσµών, της κάλυψης κλπ. 2. Συνεχή χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής µελέτης. Η χαρτογράφηση σηµαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας θεωρείται απαραίτητη. Εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των νησίδων. 3. Μελέτη γυρεοκόκκων (συλλογή, µέτρηση ειδών καθώς και χαρακτηρισµός γονίµων /άγονων γυρεοκόκκων).το ποσοστό των νέων ειδών γυρεοκόκκων µας δίνει µια εκτίµηση της µεταφοράς γενετικού υλικού από άλλες περιοχές κυρίως µε τη βοήθεια της ορνιθοπανίδας. Το ποσοστό των νεκρών γυρεοκόκκων µας βοηθάει για την εκτίµηση της ρύπανσης της περιοχής. 4. ηµιουργία Τράπεζας σπόρων µε στόχο τη διαχρονική διαχείριση του γενετικού υλικού των νησιών αλλά και των παράκτιων περιοχών. 5. Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του ντόπιου πληθυσµού. Η επιτυχία µιας τέτοιας περιβαλλοντικής δράσης εξαρτάται από το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες και τις επιθυµίες των πολιτών. Η ενηµέρωση πρέπει να παρουσιάζει ένα το ζήτηµα σφαιρικά και όχι σε

7 αποσπασµατική µορφή. Η ενηµέρωση θα πρέπει να απευθύνεται συνολικά στο κοινό και όχι σε µέρος αυτού. Η µορφή της προτεινόµενης ενηµέρωσης θα πρέπει ν γίνεται κυρίως µε τη µορφή διαλέξεων στις τοπικές οργανώσεις ή σωµατεία, µε εκποµπές ή ειδικά αφιερώµατα στα τοπικά Μ.Μ.Ε κτλ. 6. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, µέσω καταλλήλων προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε κύριους στόχους: Την µελέτη και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Τον εντοπισµό πιθανών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Την αλλαγή στάσεων και αξιών και τη διαµόρφωση οραµάτων για καλύτερο περιβάλλον. Την επιθυµία για συµµετοχή και δράση. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ, ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- ΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Η γνώση των βιολογικών και οικολογικών γνωρισµάτων της περιοχής µελέτης και η ταυτόχρονη παρουσίαση ορθολογικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας της δεν αρκούν από µόνες τους για τη διαµόρφωση γνώσεων και φιλικών στάσεων. Η περισσότερη περιβαλλοντική γνώση ή απλά µια περιβαλλοντικά φιλικότερη στάση -παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη τους- δεν σηµαίνουν αυτόµατα και δηµιουργία µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς. Η εκπαίδευση είναι κρίσιµη για τη βελτίωση της ικανότητας των ανθρώπων να διαχειριστούν περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήµατα και αποτελεί κατευθυντήρια δύναµη για τις απαιτούµενες αλλαγές και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτούς τους λόγους ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων ΠΕ, σε κατάλληλα σχεδιασµένες, καθοδηγούµενες επιµορφωτικές δραστηριότητες από το ΚΠΕ Άµφισσας, που να συνδέουν τη θεωρία µε τη πράξη, ειδικότερα για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που να µπορούν να επισκεφτούν τις νησίδες κρίνεται αναγκαίος και επιτακτικός. Σαν τρόπος διδακτικής προσέγγισης επιλέχθηκε η µελέτη πεδίου, µέσω ενός τριήµερου προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι ενδεικτικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω αναδεικνύουν τις διαχειριστικές προτεραιότητες. Οι µαθητές θα πρέπει: να αναγνωρίζουν το πώς εκφράζεται η βιοποικιλότητα να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση και το ενιαίο των επιπέδων της βιοποικιλότητας να διερευνήσουν τις απειλές που ασκούνται στην βιοποικιλότητα στην περιοχή µελέτης να αναγνωρίζουν την αξία της βιολογικής ποικιλότητας να αναζητήσουν τρόπους ορθής διαχείρισης των βιοτόπων για τη διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας και να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες των νησίδων να διαµορφώσουν ήθος που θα αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών και όλων των φυσικών πόρων να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαµόρφωσης της περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφοράς για όλους τους κατοίκους της περιοχής καθώς και στους επισκέπτες των νησίδων.

8 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας µελέτης πεδίου περιλαµβάνει τρία ανεξάρτητα στάδια που όµως το καθένα συνδέεται άµεσα µε τα υπόλοιπα (Orion & Hofstein, 1994). Τα στάδια αυτά είναι: το στάδιο της προετοιµασίας, της εργασίας στο πεδίο και τα στάδιο της σύνθεσης και της παρουσίασης. Προετοιµασία Η προετοιµασία αφορά σε ενέργειες της Παιδαγωγικής Οµάδας (ΠΟ) του ΚΠΕ και των µαθητών. Ειδικότερα: Α) Η ΠΟ του ΚΠΕ Πραγµατοποιεί προκαταρκτική επίσκεψη στο «προς µελέτη πεδίο» προκειµένου να συγκεντρώσει χρήσιµες πληροφορίες (πιθανές διαδροµές στο πεδίο, χώρους για παρατήρηση, ασφάλεια µαθητών κ.ά) και για να εξοικειωθεί µε την περιοχή. ιαµορφώνει διδακτικό υλικό ΠΕ (φύλλα εργασίας µε δραστηριότητες όπως βιοποικιλότητα και οικοσυστήµατα, καταµέτρηση δέντρων και θάµνων, µέτρηση φυτοκάλυψης κτλ) µε σκοπό την ενεργητικότερη εµπλοκή των µαθητών στο πεδίο. Προετοιµάζει κατάλογο υλικών που απαιτούνται και εξασφαλίζει συνεργασίες µε φορείς καθώς και πολίτες. Β) Η ΠΟ του ΚΠΕ και οι µαθητές Η ΠΟ του ΚΠΕ την πρώτη ηµέρα της επίσκεψης των µαθητών οργανώνει και συντονίζει συζήτηση στο χώρο του ΚΠΕ σχετικά µε: Το αντικείµενο της εργασίας, το σκοπό και τους στόχους. Τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των µαθητών. Τη διάρκεια, τα υλικά (πχ χάρτες, ψηφιακά όργανα απεικόνισης και µέτρησης για να συλλέξουν δεδοµένα, φωτογραφικές µηχανές κ.ά) και τα φύλλα εργασίας µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (οµάδες εργασίας µε συγκεκριµένες δραστηριότητες - φύλλα εργασίας, συλλογές φωτογραφιών, ψηφιακή λήψη δεδοµένων, παιχνίδια αισθήσεων κτλ). Τις πηγές πληροφόρησης που θα χρησιµοποιηθούν (πχ εγκυκλοπαίδειες, αξιοποίηση του διαδικτύου, τηλεπισκόπηση κτλ) και το τελικό προϊόν. Την κατάλληλη ενδυµασία και τη διαµόρφωση κανόνων συµπεριφοράς. Επίσης, χρήσιµο είναι σε αυτό το στάδιο να γίνει µια προβολή, σχετικά µε την βιοποικιλότητα και τη περιοχή έρευνας για να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις υποδοµής, να διερευνήσουν τις αλληλοσυσχετίσεις µέσα στο χώρο αυτό και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση και έρευνα. Εργασία στο πεδίο Τη δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιείται η επίσκεψη στη περιοχή µελέτης. Στο πεδίο η µάθηση είναι προσανατολισµένη στη διαδικασία και όχι στο περιεχόµενο. Οι µαθητές σε οµάδες αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν τη βιολογική ποικιλότητα δεδοµένης της ευαισθησίας των οικοσυστηµάτων ακολουθώντας κανόνες συµπεριφοράς που τους έχουν εξηγηθεί ενωρίτερα, όπως απαγόρευση συλλογής χλωρίδας και πανίδας, πρόκλησης θορύβου κτλ. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν και το είδος τους εξαρτάται κάθε φορά από τους επιδιωκόµενους στόχους και το είδος του πεδίου και την επικρατούντων καιρικών συνθηκών. Σύνθεση των εργασιών-ανατροφοδότηση Τη τρίτη ηµέρα ακολουθεί εργασία στο χώρο του ΚΠΕ, η οποία περιλαµβάνει επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι µαθητές και καταλήγει στη

9 σύνθεση των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν. Οι µαθητές µπορούν να συντάξουν µία αναφορά στην οποία θα εκθέτουν τα σηµαντικότερα σηµεία της επίσκεψης, να συνθέσουν ένα φυλλάδιο εµπλουτίζοντας το µε φωτογραφίες, διαγράµµατα, σκίτσα ή απλά να εκθέσουν το υλικό που συγκέντρωσαν χρησιµοποιώντας γραπτά κείµενα κ.ά. Τέλος γίνεται σχολιασµός και αξιολόγηση της επίσκεψης, προκειµένου να υπάρχει ανατροφοδότηση. Η επιτυχία όµως ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απαιτεί τη διεύρυνση της σχέσης σχολείου και ΚΠΕ µε τη συνεχή επικοινωνία και ανατροφοδότηση ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την µέχρι σήµερα έρευνα των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου προέκυψαν τα παρακάτω. Κατεγράφησαν 346 φυτικά taxa, από τα οποία τα ένδεκα είναι ενδηµικά. Η περιοχή φιλοξενεί πολλά είδη αµφιβίων, πτηνών, ερπετών, θηλαστικών ενώ δύο είδη θηλαστικών και δύο ερπετών της ευρύτερης περιοχής περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC. ιακρίθηκαν δεκαέξι φυτοκοινότητες, που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων, από τους οποίους δυο είναι αποκλειστικοί των νησίδων. Οι περισσότερο διαδεδοµένες µονάδες βλάστησης είναι οι αλοφυτικές, η χασµοφυτική βλάστηση απόκρηµνων βραχωδών ακτών και η προδασική βλάστηση δενδρωδών θαµνώνων. Οι περισσότερες φυτοκοινότητες απαντήθηκαν στην µεγαλύτερη νήσο Τριζόνια, την µόνη κατοικήσιµη, ενώ µόνο µία φυτοκοινότητα απαντήθηκε στη µικρότερη νησίδα Ζαµπόνι. Η αντικειµενική αξιολόγηση σχετικά µε την οικολογική σηµασία της περιοχής που µελετήθηκε έδειξε την υψηλή αξία της. Η έντονη τουριστική δραστηριότητα, η βόσκηση κτλ συµβάλλουν στη διατάραξη των ενδιαιτηµάτων µε συνέπεια την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας. Τα προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης µιας περιοχής µελάτης επιβάλλεται να λαµβάνουν υπ όψη τους την οικολογική αξιολόγηση, τις κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους, το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για την προστασία των οικοσυστηµάτων και την εναρµόνιση πρακτικών χρήσεων γης µε γνώµονα την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής, ώστε να καθορίζουν: 1. τις ζώνες χρήσης γης και 2. την παρακολούθηση (monitoring) παραµέτρων και στοιχείων µε σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του ελέγχου της απόδοσης των µέτρων τη βελτίωση της διαχείρισης και την περιοδική επαναξιολόγηση των βιοτικών γνωρισµάτων της περιοχής. Η δηµιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς µπορεί να ενισχυθεί µε δράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του ντόπιου πληθυσµού και µε το σχεδιασµό δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. σε κατάλληλα σχεδιασµένες, καθοδηγούµενες επιµορφωτικές δραστηριότητες των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Braun-Blanquet J Pflanzensoziologie 3 Aufl. Springer Verl. Dafis S., Papastergiadou E., Georgiou K., Babalonas D., Georgiadis Th., Papageorgiou M., Lazaridou Th. & Tsiaoussi V Directive 92/43/EEC. The Greek «Habitat» Project NATURA An overview. Life Contract B4 3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum Greek Biotope/Wetland Centre. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φιλότης - τράπεζα στοιχειών για την ελληνική φύση.

10 Kern E. and Carpenter J Enhancement of student values, interests, and attitudes in earth science through a field-oriented approach. Journal of Geological Education, 32, Krepel W.J., and Duvall C. R. (1981). Field trips: A guide for planning and conducting educational experiences, Washington, DC: National Education Association. Orion N. and Hofstein A. (1994).Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment, Journal of Research in Science Teaching, vol. 31 (10). Pignatti S Flora d' Italia 1-3. Bologna. RATCLIFFE D.A. (Ed) (1977). A nature Conservation Review, Volumes 1 και 2, Cambridge University Press, Cambridge. Theocharopoulos Μ., Dimitrelos G., Assimakopoulos I.,Georgiadis T. (1998). Recherche phytosociologique des communautés à Juniperus phoenicea et Euphorbia dendroides en Grèce : Zone littorale et sub-littorale au nord du golfe de Corinthe (Sterea hellas Grèce centrale). Colloques phytosociologiques XXVIII Camerino ) ( ) Chronopoylos G,. Theocharopoulos M., and Christodoulakis D,. (2005). Phytosociological study of Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-fossat (Cruciferae) communities in mainland Greece. Acta Bot. Croat. 64(1),75-114, 2005 Tutin T. G., Burges Ν. Α., Chater A. O., Edmondson J. R., Heywood V. H., Moore D.M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds) (1993). Flora Europaea 1 (2 nd edition). Cambridge. Tutin T. G., Heywood V. H., Burges Ν. Α., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds) ( ). Flora Europaea 2-5. Cambridge. Θεοχαρόπουλος Μ, ηµητρέλλος Γ, Χρονόπουλος Γ, & Γεωργιάδης Θ. (2005). Μελέτη της χλωρίδας, βλάστησης και φυτογεωργαφίας των νησιών του δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Αρχή ενός προγράµµατος διαχρονικής παρακολούθησης. 10 Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα. Θεοχαρόπουλος M., ηµητρέλλος Γ., Ασηµακόπουλος Ι. και Γεωργιάδης Θ., (1996). Η διαχείριση των θερµοµεσογειακών οικοσυστηµάτων του είδους Juniperus phoenicea στο Βόρειο Κορινθιακό Κόλπο. Συνέδριο Περιβάλλον - Ανάπτυξη - Πολιτισµός, Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα. ΙΓΜΕ(1977).Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας1: Φύλλα Λιδορικίου, Άµφισσας. Κόττης Γ.(2006). Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού κόλπου (βόρειο τµήµα, Γαλαξίδι-Αντίκυρα) : Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης και εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης διαχείρισης ιατριβή Εξειδίκευσης Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Παπακωσταντίνου Κ. (2008). Προφορική επικοινωνία. M.Sc in Ecologia. Μέλος της ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας. Y.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (1999). Τεχνικός οδηγός χαρτογράφησης. ίκτυο Φύση Θεσσαλονίκη. Χρονόπουλος Γ. (2002). Χλωρίδα, βλάστηση, οικολογική αξιολόγηση και προτάσεις διαχείρισης του αστικού και προαστικού περιβάλλοντος της Πάτρας. ιδακτορική διατριβή. Πανεπιστήµιο Πατρών.

MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Παρασκευή Βασάλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π. ελλαπόρτα 4, 28100 Αργοστόλι, perival@dide.kef.sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Οικολογία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Οικολογία-Διαχείριση Οικοσυστημάτων & Βιολογικών Πόρων» Μάθημα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής Περιγραφή Το έλος Χρυσής Ακτής βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Δρυός στην Πάρο. Πρόκειται για μικρό εποχιακό λιμνίο υφάλμυρου νερού με περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Leocarpus fragilis. Ανοιξιάτικα. Μανιτάρια. του Παρνασσού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Leocarpus fragilis. Ανοιξιάτικα. Μανιτάρια. του Παρνασσού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Leocarpus fragilis ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 Ανοιξιάτικα Μανιτάρια του Παρνασσού Φωτογραφίες : Αρχείο Γ. Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος Μανιταροφίλων Ελλάδας Trametes versicolor Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

PAR004 - Έλος Μώλου ή Κέφαλου

PAR004 - Έλος Μώλου ή Κέφαλου PAR004 - Έλος Μώλου ή Κέφαλου Περιγραφή Το έλος Μώλου (ή έλος Κεφάλου) βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά από τον οικισμό Μάρμαρα και απλώνεται στο βόρειο τμήμα της παραλίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;»

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» «Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Δημητρίου Χρήστος Όππας Δημήτριος Αγγελοχώρι, 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Είναι σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 Παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Πεδίου Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αγρίνιο 2013 1 Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs 1. Γενικές Κατηγορίες Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία αποτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων του προτεινόμενου Σχεδίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Κουνναμάς res.kc@frederick.ac.cy Η (Μ.Δ.Φ.) του Πανεπιστημίου Frederick δημιουργήθηκε το 2005, στα πλαίσια της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για αναβάθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Ένα παράδειγμα που μπορεί να γενικευτεί Στροφυλιά-Καλόγρια-Κοτύχι SCI Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και έλος Λαμίας, Άραξος (GR2320001) Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Μπρίνια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου

Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 717 Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου 1 Χατζηχαμπής Α.Χ., 1 Παρασκευά-Χατζηχαμπή Δ., 2 Γεωργίου Κ., 3 Δημόπουλος Π.

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Μοίρες, Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 1 Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» Καθώς οι περισσότεροι υγρότοποι της Αττικής έχουν συρρικνωθεί

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 2 η Άσκηση Μέτρηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση δεικτών Εισηγητής: Δρ Γιώργος Καρρής

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Περιγραφή Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SAT007 - Έλος Παλαιάπολης

SAT007 - Έλος Παλαιάπολης SAT007 - Έλος Παλαιάπολης Περιγραφή Το έλος Παλαιάπολης βρίσκεται 6,3 χλμ. Α-ΒΑ του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Πρόκειται για έλος που σχηματίζεται κάτω από ένα μεγάλο βράχο όπου βρίσκονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες Περιγραφή Το έλος Κολυμπήθρες βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά της Νάουσας και σε επαφή με ένα διάσημο τόπο κολύμβησης (Κολυμπήθρες) λόγω των γεωλογικών του σχηματισμών. Περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης»

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» http://filotis.itia.ntua.gr/ Αθήνα, Απρίλιος 2011 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ομή: 1.ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άμμος, πέτρες, βότσαλα, βυθός, νερό, αέρας, φως, κλίμα)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 22/05/2017 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 23/05/2017 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 24/05/2017

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 22/05/2017 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 23/05/2017 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 24/05/2017 LIFE13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (Ακρωνύμιο έργου: LIFE Natura2000

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/

2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/ 2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ J U N I P E R C Y 1 www.junipercy.org.cy Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/000717 Ιούνιος 2013 2 JUNIPERCY Το έργο με

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 89 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ Kίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ελληνικό φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει εξαιρετικό πλούτο, µε αποτέλεσµα η χώρα να τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα