βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης"

Transcript

1 Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση των οικοσυστηµάτων των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού Κόλπου της παραλιακής Φωκίδας Μιχάλης Θεοχαρόπουλος Βιολόγος, ρ Οικολογίας. Υπεύθυνος του ΚΠΕ Άµφισσας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση της αναγκαιότητας προσανατολισµού προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ζητήµατα διαχείρισης της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων νησίδων του Κορινθιακού Κόλπου της παραλιακής Φωκίδας. Η διαχρονική µελέτη ( ) της χλωρίδας, της πανίδας και της βλάστησης, δεκατεσσάρων νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου και η παρακολούθησή τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αναδεικνύει τη σπουδαιότητα αυτών των οικοσυστηµάτων. Κατεγράφησαν 346 φυτικά taxa, µε επικράτηση των µεσογειακών ειδών και των θεροφύτων. Η πανίδα χαρακτηρίζεται από είδη αµφιβίων, πτηνών, ερπετών και θηλαστικών µε είδη που περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC. ιακρίθηκαν δεκαέξι τύποι βλάστησης που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των βιολογικών γνωρισµάτων της περιοχής µελέτης µε αντικειµενικά κριτήρια, αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα παρακολούθησης, βελτίωσης και περιοδικής επαναξιολόγησης, για τη λήψη ορθολογικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας της. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης εντάσσονται ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, βιοποικιλότητα, αειφόρος ανάπτυξη, ευαισθητοποίηση πολιτών. οικοσυστήµατα νησίδων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ελλαδικός χώρος διαθέτει βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδά του (γενετική, ειδών, φυτοκοινωνιών-οικοσυστηµάτων και τοπίων) και αναλογικά µε την έκτασή του, µία από τις µεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο επίπεδο βιολογικής ποικιλότητας γνωστό ως βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων ή φυτοκοινωνιών (habitats), (Dafis S et al, 1996) εκφράζεται µε τον αριθµό (πλήθος) των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστηµάτων) που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Η διασφάλιση της βιοποικιλότητας µέσω της διατήρησης των φυσικών ενδιαιτηµάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πεδίο της διατήρησης των φυσικών πόρων. Σκοπός της παρούσης έρευνας αποτελεί αφ ενός η µελέτη της χλωρίδας, της πανίδας και των φυτοκοινωνιών (habitats) των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου και η ένταξη τους σε τύπους φυσικών οικοτόπων καθώς και η διατύπωση προτάσεων διαχείρισης στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και αφ ετέρου η παρουσίαση

2 της αναγκαιότητας, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης σχεδιασµού δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Συνολικά µελετήθηκαν δεκατέσσερις νησίδες. Α. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙ ΩΝ. Οι µελετώµενες νησίδες. (Εικόνα 1.) βρίσκονται κοντά στην ακτή του βόρειου Κορινθιακού κόλπου της παραλιακής ζώνης του νοµού Φωκίδας µεταξύ των γεωγραφικών συντεταγµένων Β και Α, και µπορούν να ενταχθούν σε δύο κυρίως συµπλέγµατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έξη νησίδες στην περιοχή Γλυφάδας και Αγίου Νικολάου (Τριζόνια, ρίµνα, Πρασούδι, Άγιος Νικόλαος, Λαγονήσι, Γλαρονήσι), µία στον όρµο Πανόρµου (Ζαµπόνι), και επτά στον κόλπο της Ιτέας-Γαλαξιδίου (Αψηφιά, Άγιος Γεώργιος, Παναγία, Άγιος ηµήτριος, Μολυσµένο, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος). Η επιφάνεια τους κυµαίνεται από µερικές δεκάδες τετραγωνικά µέτρα έως µερικές χιλιάδες στρέµµατα, χαρακτηρίζονται δε συνήθως από ισχυρές κλίσεις των ακτών τους. Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανοµή των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Το γεωλογικό τους υπόστρωµα (ΙΓΜΕ, 1977) είναι κυρίως ασβεστόλιθοι και ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή και κατά θέσεις φλύσχης, ενώ από βιοκλιµατική άποψη (Theocharopoulos et al, 1998 ) εντάσσονται στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο βλάστησης. µε ήπιο χειµώνα. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την συλλογή της χλωρίδας και µελέτη της βλάστησης έγιναν συστηµατικές επισκέψεις από την χρονική περίοδο Για την ονοµατολογία των taxa και την χλωριδική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν τα: Flora Europaea (Tutin et al., , 1993) και Flora d' Italia (Pignatti, 1982). Η µελέτη της βλάστησης (φυτοληψίες) έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο του Braun-Blanquct (1964) και για την φυτοκοινωνιολογική τους ερµηνεία χρησιµοποιήθηκαν αριθµητικές µέθοδοι Κατάταξης Ταξινόµησης. Τέλος δε για την οικολογική αξιολόγηση της περιοχής χρησιµοποιηθήκαν τα κριτήρια του Ratcliffe (1977), ενώ για το σχεδιασµό δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές στις νησίδες επιλέχθηκε η µελέτη πεδίου (Krepel & Duval, 1981, Kern & Karpenter 1984).

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Xλωρίδα. Κατεγράφησαν 346 taxa, (Θεοχαρόπουλος Μ. και άλλοι, 2005) Από την χωρολογική ανάλυση (Πίνακας 1) είναι φανερή η επικράτηση των Μεσογειακών ειδών (αυτό επιβεβαιώνει το µεσογειακό κλίµα της περιοχής), ενώ η παρουσία ένδεκα ενδηµικών taxa δίνει στη περιοχή µελέτης σηµαντική οικολογική αξία. Από την ανάλυση των βιοµορφών και του βιοφάσµατος της περιοχής (Πίνακας 2 ), φαίνεται η επικράτηση των θεροφύτων µε ποσοστό 50.9 %. Ένα σηµαντικό µέρος των θεροφύτων είναι νιτρόφιλα είδη ή είδη διαταραγµένων και υποβαθµισµένων βιοτόπων, τα οποία αποτελούν δείκτη ανθρώπινης επίδρασης. Πίνακας 1. Συνοπτικό χωρολογικό φάσµα της χλωρίδας των νησίδων % Χωρολογική οµάδα Ευρέως εξαπλωµένα taxa 35,8 Μεσογειακά taxa 58,4 Ενδηµικά taxa 3,2 Επιγενή (Adv.) 2,6 Σύνολο 100 Πίνακας 2. Βιολογικό φάσµα της χλωρίδας των νησίδων Βλαστητικές µορφές % Θερόφυτα (Th) 50,9 Ηµικρυπτόφυτα (Η) 20,2 Γεώφυτα (G) 8,4 Χαµαίφυτα (Ch) 8,4 Νανο-φανερόφυτα (Nph) 3,8 Φανερόφυτα (Ph) 8,1 Υδρόφυτα (Hyd) 0,2 Σύνολο 100 Πανίδα. Οι νησίδες φιλοξενούν αρκετά είδη θηλαστικών, πτηνών, αµφιβίων, ερπετών, εντόµων. 1.Θηλαστικά (Κόττης Γ 2006) Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniclus), Αλεπού (Vulpes vulpes), Νυφίτσα (Mustela nivalis), Κουνάβι (Martes foina), Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) 2.Πουλιά (Παπακωσταντίνου Κ., 2008). Α. Θαλασσοπούλια. Ο Ασηµόγλαρος Larus michahellis (το µόνο γνωστό είδος που φωλιάζει στον Κορινθιακό) διατηρεί αποικίες στις περισσότερες ακατοίκητες νησίδες µε χαµηλή βλάστηση, π.χ. Πρασούδι και ορισµένες νησίδες στον Κόλπο της Ιτέας. Β. Στεριανά πουλιά. Στις νησίδες µε µεγαλύτερη κάλυψη από θάµνους (π.χ. Τροιζόνια) φωλιάζουν τυπικά είδη της µακίας όπως ο Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala) και περιστασιακά Κότσυφες (Turdus merula). Σε πιο ανοιχτά και βραχώδη νησιά φωλιάζει ο Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitaries). Σε απότοµα βράχια των ακτών στα νησιά φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά όπως το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) και ο Πετρίτης (Falco peregrines). Μέχρι πριν από είκοσι χρόνια υπήρχαν (και ίσως υπάρχουν ακόµη) Αγριοπερίστερα (Columba livia). Οι παραπάνω νησίδες δέχονται συνεχώς αφίξεις πουλιών και προσωρινό φώλιασµα από τις παρακείµενες ακτές όπως αυτή του σταυροµύτη (Loxia curviristra) ενώ από αυτές διέρχονται πολλά µεταναστευτικά πουλιά. 3.Αµφίβια Βάτραχοι (Bufo viridis Ranα graeca)). 4.Ερπετά

4 Χελώνες (Testudo graeca), Φίδια (Vipera sp -οχιά, Columber najadum- σαΐτα, Columper genonensis-δενδρογαλιά), Σαύρες- πρασινόσαυρα (Lacerta trilineata). Η γειτνίασης τους µε την παρακείµενη ακτή Ναυπάκτου- Ιτέας που είναι ενταγµένη στο δίκτυο Φύση 2000 (Gr ), όπου αναφέρονται δύο είδη θηλαστικών (Monachus monachus και Rhinolophus ferrumequinum) και δύο ερπετών (Elaphe situla και Testudo hermanni), που περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC, δίνει στη περιοχή µελέτης µεγάλη οικολογική αξία (http://www.itia.ntua.gr/filotis). Τα τελευταία χρόνια, η χερσαία πανίδα στην ευρύτερη περιοχή µελέτης έχει υποστεί σηµαντική υποβάθµιση. Κύρια αιτία η διατάραξη των βιοτόπων (ιδιαίτερα στη νήσο Τριζόνια την µόνη κατοικήσιµη και µε έντονη τουριστική δραστηριότητα, η περιοδική υπερβόσκηση των µικρών νησίδων, καθώς και η άναρχη χρήση των ακτών τους από λουόµενους την θερινή περίοδο κτλ) Bλάστηση -τύποι οικοτ;oπων (habitats) ιακρίθηκαν δεκαέξι φυτοκοινότητες που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων. (Y.ΠΕ.ΧΩ..Ε., 1999). Παραλιακή και υποπαραλιακή προδασική βλάστηση δενδρωδών θαµνώνων. Σε αυτήν διακρίνουµε: 1: Φυτοκοινότητα µε Juniperus phoenicea και Pistacia lentiscus. Υπάρχουν θαµνώδεις σχηµατισµοί περισσότερο ή λιγότερο κλειστοί µε αρκεύθους και σκίνους σε ασβεστολιθικά πετρώµατα (Τύπος οικοτόπου 5212) (Θεοχαρόπουλος M. και άλλοι, 1996). Η φυτοκοινότητα αυτή απαντάτε στις νησίδες Τριζόνια, ρίµνα, Λαγονήσι, Γλαρονήσι. 2.Φυτοκοινότητα µε Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη). Μεσογειακά δάση πεύκης µε ενδηµικά µεσογειακά είδη πεύκης (Τύπος οικοτόπου 9540). Απαντάτε στη νησίδα ρίµνα και σποραδικά στα Τριζόνια. 3.Φυτοκοινότητα µε Quercus coccifera. Οι λεγόµενες Garriques της Ανατολικής Μεσογείου (Τύπος οικοτόπου 5340) συναντώνται σε αυτήν τη φυτοκοίνοτητα. Απαντάτε στa βόρεια και τα δυτικά της νησίδας Τριζόνια. 4.Φυτοκοινότητα µε Euphorbia dendroides και Phlomis fruticosa. Υπάρχουν σχηµατισµοί δενδρώδους Ευφόρβιας (Τύπος οικοτόπου 5330). Οι σχετικά ανοικτοί θαµνώνες ύψους 1-3 m συναντώνται σε σκληρά ασβεστολιθικά πετρώµατα σε ποικίλες κλίσεις. Απαντάτε στις νησίδες Πρασούδι και Άγ. Νικόλαος. Βλάστηση µε φρύγανα. Φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum (Τύπος οικοτόπου 5420). Σε αυτήν διακρίνουµε: 5.Φυτοκοινότητα µε Sarcopoterium spinosum και Coridothymus apitatus. Αυτή η ξηροφυτική φυτοκοινότητα συναντάτε σε ασβεστολιθικά πετρώδη κοκκινωπά εδάφη (terra rossa) µε µέτριες κλίσεις. Απαντάτε σε διάσπαρτες θέσεις στην νησίδα Τριζόνια 6. Φυτοκοινότητα µε Cistus creticus και Cistus salviifolius Εµφανίζεται κυρίως στα νότια-δυτικά της νησίδας Τριζόνια, σε ασβεστολιθικά εδάφη µέτριου βάθους, σε σχεδόν επίπεδες θέσεις µε υγρασία Χασµοφυτική βλάστηση απόκρηµνων βραχωδών ακτών Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (Τύπος οικοτόπου 1240). Σε αυτήν διακρίνουµε:

5 7. Φυτοκοινότητα µε Cichorium spinosum. Αυτή η αραιή κοινότητα εµφανίζεται σε απόκρηµνες βραχώδης ακτές, σε σχισµές ασβεστολιθικών βράχων και σε µικρά πεζούλια και κάτω από την επίδραση του αλατισµένου αέρα. Απαντάτε σε πολύ µικρή έκταση στα νότιο δυτικά της νησίδας Τριζόνια. Η φυτοκοινότητα αυτή βρέθηκε µόνο σε αυτήν την νησίδα. 8. Φυτοκοινότητα µε Frankenia hirsuta. Αυτή η κοινότητα αναπτύσσεται κυρίως σε κοιλότητες σκληρού ασβεστόλιθου µε αµµοχαλικώδες υπόστρωµα, σε θέσεις που δέχονται έντονα την επίδραση του ανέµου, εµπλουτισµένου µε σταγόνες θαλάσσιου νερού. Απαντάτε κυρίως στη νησίδα Γλαρονήσι και σποραδικά στις νησίδες Μολυσµένο και Αγ. Κωνσταντίνο. 9. Φυτοκοινότητα µε Limonium virgatum. Αυτή η κοινότητα µε αραιή φυτοκάλυψη εµφανίζεται σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε ασβεστολιθικά ή κροκαλοπαγή υποστρώµατα και συνήθως σε υψόµετρου 0-3m. Απαντάτε στις νησίδες ρίµνα, Λαγονήσι. Αψηθιά, Αγ. Γεώργιο και Παναγία. Αλοφυτική βλάστηση Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Τύπος οικοτόπου 1420). 10. Φυτοκοινότητα µε Suaedα vera. Οι λόχµες από θαµνώνες µε Suaeda vera, απαντούν σε ασβεστολιθικά κροκαλοπαλή, που καταλαµβάνουν τα υψηλότερα και ξηρότερα µέρη των παράκτιων ζωνών. Απαντάτε στις νησίδες Αγ. Αθανάσιο, Αγ. Κωνσταντίνο, Μολυσµένο και Αγ. ηµήτριο. 11. Φυτοκοινότητα µε Sarcocornia fruticosa.αυτή η πολυετής βλάστηση που καταλαµβάνει τα χαµηλότερα µέρη των παράκτιων ζωνών απαντάτε στα βόρεια δυτικά της νησίδας ρίµνα, σε παράκτιο αλατούχο έλος. Μονοετής βλάστηση µε Salicornia και αλλά είδη λασπωδών αµµωδών ζωνών (Τύπος οικοτόπου 1310). 12: Φυτοκοινότητα µε Mesebryanum nodiflorum. Οι µικρές κηλίδες µονοετούς θερµόφιλης βλάστησης σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα, σε σχετικά επίπεδες θέσεις που είναι δυνατόν να δέχονται την επίδραση του ανέµου, εµπλουτισµένου µε σταγόνες θαλάσσιου νερού ιδίως τον χειµώνα απαντώνται στις νησίδες Πρασούδι και Ζαµπόνι. Μονοετής βλάστηση µετάξι των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας (Τύπος οικοτόπου1210). 13: Φυτοκοινότητα µε Salsoda soda. Αυτή η µονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας συναντάται σε αµµοχαλικώδεις παραλίες µε αποθέσεις οργανικών ουσιών. Απαντάτε κυρίως βόρεια της νησίδας Τριζόνια. Μεσογειακές πυκνοφυτείες υγρών κοιλοτήτων µε λυγαριές (Vitex agnus-castus) (Τύπος οικοτόπου 92DO). 14. Φυτοκοινότητα µε Vitex agnus-castus. Οι ξυλώδεις σχηµατισµοί, έκτασης µερικών στρεµµάτων από λυγαριές (Vitex agnus-castus) συναντώνται σε υγρή κοιλότητα στο κέντρο της νησίδας Τριζόνια. Απαντώνται σε λεπτόκοκκα και αργιλοπηλώδη υποστρώµατα µηδενικής ή µικρής κλίσης. Μεσογειακοί υπονιτροφιλοι λειµώνες (Τύπος οικοτόπου 6290). 15. Φυτοκοινότητα µε Uirsehfcldia incana και Rapistrum rugosum (Chronopoulos G et al, 2005). Αυτή η φυτοκοίνοτητα απαντάτε στη νησίδα Τριζόνια, σε εγκαταλειµµένες καλλιέργειες ή χέρσες εκτάσεις, µε µέτρια ένταση ανθρωπογενών επιδράσεων.

6 16. Φυτοκοινότητα µε Plantago coronopus., Parapholis incurva, Lolium rigidum. Αυτή η χαµηλή ποώδης βλάστησης συναντάται σε ισχυρά συµπιεσµένα εδάφη από διέλευση αγροτικών οχηµάτων στον κόλπο των Τριζονίων (Χρονόπουλος Γ 2002). Από τους παραπάνω τύπους οι οικότοποι 1420 (φυτοκοινότητα µε Suaedα vera) και 1240 (φυτοκοινότητα µε Cichorium spinosum) απαντούν αποκλειστικά µόνο στις νησίδες σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους που συναντώνται και στις παρακείµενες ακτές ενώ ο οικότοπος 92DO (φυτοκοινότητα µε Vitex agnus-castus) θεωρείται οικολογικά ευαίσθητος λόγω της εξάρτησης του από την γεωµορφολογία του και την αναγκαία παρουσία του γλυκού νερού. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αξιολόγηση της περιοχής µελέτης Με βάση τη µελέτη καταγραφή των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης (Ratcliffe, 1977) κατάλληλα τροποποιηµένα και προσαρµοσµένα για την περιοχή έρευνας εκτιµούµε ότι η οικολογική αξία των νησίδων στο σύνολο τους είναι ιδιαίτερα υψηλή Τα κριτήρια που προαναφέραµε είναι: η Έκταση των νησίδων, η Ποικιλότητα ειδών και οικοσυστηµάτων, η Φυσικότητα Αντιπροσωπευτικότητα και Μοναδικότητα Σπανιότητα οικοτόπων, η Ευαισθησία, η Θέση σε µια Οικολογική Γεωγραφική ενότητα, η υνητική αξία µονάδων βλάστησης και τέλος η Αισθητική αξία. Σκοπός και µετρά διαχείρισης Ως ιδανικός µακροχρόνιος σκοπός διαχείρισης καθορίζεται η διατήρηση και η βελτίωση της υπάρχουσας βιοποικιλότητας και όλων των λειτουργιών και αξιών της περιοχής καθώς και της φυσιογνωµίας του τοπίου. Ο εφικτός γενικός σκοπός διαχείρισης αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσιογνωµίας του τοπίου στην περιοχή. Οι δε επιµέρους εφικτοί σκοποί αποβλέπουν στην προστασία των σηµαντικότερων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, των τύπων βλάστησης οικοτόπων καθώς και στη διατήρηση του τοπίου. Προτεινόµενα διαχειριστικά µετρά 1. Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε όλους τους τύπους οικοτόπων, µε προτεραιότητα: α) αυτών που δέχονται πίεση (τουριστικές δραστηριότητες, εκχερσώσεις, βόσκηση κτλ) και β) αυτών που είναι σπάνιοι. Καταγραφή ειδών µε συνεχείς εποχιακές επισκέψεις για τη µέτρηση των πληθυσµών, της κάλυψης κλπ. 2. Συνεχή χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής µελέτης. Η χαρτογράφηση σηµαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας θεωρείται απαραίτητη. Εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των νησίδων. 3. Μελέτη γυρεοκόκκων (συλλογή, µέτρηση ειδών καθώς και χαρακτηρισµός γονίµων /άγονων γυρεοκόκκων).το ποσοστό των νέων ειδών γυρεοκόκκων µας δίνει µια εκτίµηση της µεταφοράς γενετικού υλικού από άλλες περιοχές κυρίως µε τη βοήθεια της ορνιθοπανίδας. Το ποσοστό των νεκρών γυρεοκόκκων µας βοηθάει για την εκτίµηση της ρύπανσης της περιοχής. 4. ηµιουργία Τράπεζας σπόρων µε στόχο τη διαχρονική διαχείριση του γενετικού υλικού των νησιών αλλά και των παράκτιων περιοχών. 5. Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του ντόπιου πληθυσµού. Η επιτυχία µιας τέτοιας περιβαλλοντικής δράσης εξαρτάται από το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες και τις επιθυµίες των πολιτών. Η ενηµέρωση πρέπει να παρουσιάζει ένα το ζήτηµα σφαιρικά και όχι σε

7 αποσπασµατική µορφή. Η ενηµέρωση θα πρέπει να απευθύνεται συνολικά στο κοινό και όχι σε µέρος αυτού. Η µορφή της προτεινόµενης ενηµέρωσης θα πρέπει ν γίνεται κυρίως µε τη µορφή διαλέξεων στις τοπικές οργανώσεις ή σωµατεία, µε εκποµπές ή ειδικά αφιερώµατα στα τοπικά Μ.Μ.Ε κτλ. 6. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, µέσω καταλλήλων προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε κύριους στόχους: Την µελέτη και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Τον εντοπισµό πιθανών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Την αλλαγή στάσεων και αξιών και τη διαµόρφωση οραµάτων για καλύτερο περιβάλλον. Την επιθυµία για συµµετοχή και δράση. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ, ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- ΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Η γνώση των βιολογικών και οικολογικών γνωρισµάτων της περιοχής µελέτης και η ταυτόχρονη παρουσίαση ορθολογικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας της δεν αρκούν από µόνες τους για τη διαµόρφωση γνώσεων και φιλικών στάσεων. Η περισσότερη περιβαλλοντική γνώση ή απλά µια περιβαλλοντικά φιλικότερη στάση -παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη τους- δεν σηµαίνουν αυτόµατα και δηµιουργία µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς. Η εκπαίδευση είναι κρίσιµη για τη βελτίωση της ικανότητας των ανθρώπων να διαχειριστούν περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήµατα και αποτελεί κατευθυντήρια δύναµη για τις απαιτούµενες αλλαγές και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτούς τους λόγους ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων ΠΕ, σε κατάλληλα σχεδιασµένες, καθοδηγούµενες επιµορφωτικές δραστηριότητες από το ΚΠΕ Άµφισσας, που να συνδέουν τη θεωρία µε τη πράξη, ειδικότερα για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που να µπορούν να επισκεφτούν τις νησίδες κρίνεται αναγκαίος και επιτακτικός. Σαν τρόπος διδακτικής προσέγγισης επιλέχθηκε η µελέτη πεδίου, µέσω ενός τριήµερου προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι ενδεικτικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω αναδεικνύουν τις διαχειριστικές προτεραιότητες. Οι µαθητές θα πρέπει: να αναγνωρίζουν το πώς εκφράζεται η βιοποικιλότητα να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση και το ενιαίο των επιπέδων της βιοποικιλότητας να διερευνήσουν τις απειλές που ασκούνται στην βιοποικιλότητα στην περιοχή µελέτης να αναγνωρίζουν την αξία της βιολογικής ποικιλότητας να αναζητήσουν τρόπους ορθής διαχείρισης των βιοτόπων για τη διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας και να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες των νησίδων να διαµορφώσουν ήθος που θα αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών και όλων των φυσικών πόρων να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαµόρφωσης της περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφοράς για όλους τους κατοίκους της περιοχής καθώς και στους επισκέπτες των νησίδων.

8 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας µελέτης πεδίου περιλαµβάνει τρία ανεξάρτητα στάδια που όµως το καθένα συνδέεται άµεσα µε τα υπόλοιπα (Orion & Hofstein, 1994). Τα στάδια αυτά είναι: το στάδιο της προετοιµασίας, της εργασίας στο πεδίο και τα στάδιο της σύνθεσης και της παρουσίασης. Προετοιµασία Η προετοιµασία αφορά σε ενέργειες της Παιδαγωγικής Οµάδας (ΠΟ) του ΚΠΕ και των µαθητών. Ειδικότερα: Α) Η ΠΟ του ΚΠΕ Πραγµατοποιεί προκαταρκτική επίσκεψη στο «προς µελέτη πεδίο» προκειµένου να συγκεντρώσει χρήσιµες πληροφορίες (πιθανές διαδροµές στο πεδίο, χώρους για παρατήρηση, ασφάλεια µαθητών κ.ά) και για να εξοικειωθεί µε την περιοχή. ιαµορφώνει διδακτικό υλικό ΠΕ (φύλλα εργασίας µε δραστηριότητες όπως βιοποικιλότητα και οικοσυστήµατα, καταµέτρηση δέντρων και θάµνων, µέτρηση φυτοκάλυψης κτλ) µε σκοπό την ενεργητικότερη εµπλοκή των µαθητών στο πεδίο. Προετοιµάζει κατάλογο υλικών που απαιτούνται και εξασφαλίζει συνεργασίες µε φορείς καθώς και πολίτες. Β) Η ΠΟ του ΚΠΕ και οι µαθητές Η ΠΟ του ΚΠΕ την πρώτη ηµέρα της επίσκεψης των µαθητών οργανώνει και συντονίζει συζήτηση στο χώρο του ΚΠΕ σχετικά µε: Το αντικείµενο της εργασίας, το σκοπό και τους στόχους. Τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των µαθητών. Τη διάρκεια, τα υλικά (πχ χάρτες, ψηφιακά όργανα απεικόνισης και µέτρησης για να συλλέξουν δεδοµένα, φωτογραφικές µηχανές κ.ά) και τα φύλλα εργασίας µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (οµάδες εργασίας µε συγκεκριµένες δραστηριότητες - φύλλα εργασίας, συλλογές φωτογραφιών, ψηφιακή λήψη δεδοµένων, παιχνίδια αισθήσεων κτλ). Τις πηγές πληροφόρησης που θα χρησιµοποιηθούν (πχ εγκυκλοπαίδειες, αξιοποίηση του διαδικτύου, τηλεπισκόπηση κτλ) και το τελικό προϊόν. Την κατάλληλη ενδυµασία και τη διαµόρφωση κανόνων συµπεριφοράς. Επίσης, χρήσιµο είναι σε αυτό το στάδιο να γίνει µια προβολή, σχετικά µε την βιοποικιλότητα και τη περιοχή έρευνας για να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις υποδοµής, να διερευνήσουν τις αλληλοσυσχετίσεις µέσα στο χώρο αυτό και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση και έρευνα. Εργασία στο πεδίο Τη δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιείται η επίσκεψη στη περιοχή µελέτης. Στο πεδίο η µάθηση είναι προσανατολισµένη στη διαδικασία και όχι στο περιεχόµενο. Οι µαθητές σε οµάδες αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν τη βιολογική ποικιλότητα δεδοµένης της ευαισθησίας των οικοσυστηµάτων ακολουθώντας κανόνες συµπεριφοράς που τους έχουν εξηγηθεί ενωρίτερα, όπως απαγόρευση συλλογής χλωρίδας και πανίδας, πρόκλησης θορύβου κτλ. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν και το είδος τους εξαρτάται κάθε φορά από τους επιδιωκόµενους στόχους και το είδος του πεδίου και την επικρατούντων καιρικών συνθηκών. Σύνθεση των εργασιών-ανατροφοδότηση Τη τρίτη ηµέρα ακολουθεί εργασία στο χώρο του ΚΠΕ, η οποία περιλαµβάνει επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι µαθητές και καταλήγει στη

9 σύνθεση των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν. Οι µαθητές µπορούν να συντάξουν µία αναφορά στην οποία θα εκθέτουν τα σηµαντικότερα σηµεία της επίσκεψης, να συνθέσουν ένα φυλλάδιο εµπλουτίζοντας το µε φωτογραφίες, διαγράµµατα, σκίτσα ή απλά να εκθέσουν το υλικό που συγκέντρωσαν χρησιµοποιώντας γραπτά κείµενα κ.ά. Τέλος γίνεται σχολιασµός και αξιολόγηση της επίσκεψης, προκειµένου να υπάρχει ανατροφοδότηση. Η επιτυχία όµως ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απαιτεί τη διεύρυνση της σχέσης σχολείου και ΚΠΕ µε τη συνεχή επικοινωνία και ανατροφοδότηση ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την µέχρι σήµερα έρευνα των νησίδων του δυτικού Κορινθιακού κόλπου προέκυψαν τα παρακάτω. Κατεγράφησαν 346 φυτικά taxa, από τα οποία τα ένδεκα είναι ενδηµικά. Η περιοχή φιλοξενεί πολλά είδη αµφιβίων, πτηνών, ερπετών, θηλαστικών ενώ δύο είδη θηλαστικών και δύο ερπετών της ευρύτερης περιοχής περιλαµβάνονται στους καταλόγους του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC. ιακρίθηκαν δεκαέξι φυτοκοινότητες, που εντάσσονται σε ένδεκα τύπους οικοτόπων, από τους οποίους δυο είναι αποκλειστικοί των νησίδων. Οι περισσότερο διαδεδοµένες µονάδες βλάστησης είναι οι αλοφυτικές, η χασµοφυτική βλάστηση απόκρηµνων βραχωδών ακτών και η προδασική βλάστηση δενδρωδών θαµνώνων. Οι περισσότερες φυτοκοινότητες απαντήθηκαν στην µεγαλύτερη νήσο Τριζόνια, την µόνη κατοικήσιµη, ενώ µόνο µία φυτοκοινότητα απαντήθηκε στη µικρότερη νησίδα Ζαµπόνι. Η αντικειµενική αξιολόγηση σχετικά µε την οικολογική σηµασία της περιοχής που µελετήθηκε έδειξε την υψηλή αξία της. Η έντονη τουριστική δραστηριότητα, η βόσκηση κτλ συµβάλλουν στη διατάραξη των ενδιαιτηµάτων µε συνέπεια την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών µέτρων διαχείρισης µε στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας. Τα προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης µιας περιοχής µελάτης επιβάλλεται να λαµβάνουν υπ όψη τους την οικολογική αξιολόγηση, τις κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους, το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για την προστασία των οικοσυστηµάτων και την εναρµόνιση πρακτικών χρήσεων γης µε γνώµονα την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής, ώστε να καθορίζουν: 1. τις ζώνες χρήσης γης και 2. την παρακολούθηση (monitoring) παραµέτρων και στοιχείων µε σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του ελέγχου της απόδοσης των µέτρων τη βελτίωση της διαχείρισης και την περιοδική επαναξιολόγηση των βιοτικών γνωρισµάτων της περιοχής. Η δηµιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς µπορεί να ενισχυθεί µε δράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του ντόπιου πληθυσµού και µε το σχεδιασµό δραστηριοτήτων ΠΕ για µαθητές των ανώτερων βαθµιδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. σε κατάλληλα σχεδιασµένες, καθοδηγούµενες επιµορφωτικές δραστηριότητες των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Braun-Blanquet J Pflanzensoziologie 3 Aufl. Springer Verl. Dafis S., Papastergiadou E., Georgiou K., Babalonas D., Georgiadis Th., Papageorgiou M., Lazaridou Th. & Tsiaoussi V Directive 92/43/EEC. The Greek «Habitat» Project NATURA An overview. Life Contract B4 3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum Greek Biotope/Wetland Centre. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φιλότης - τράπεζα στοιχειών για την ελληνική φύση.

10 Kern E. and Carpenter J Enhancement of student values, interests, and attitudes in earth science through a field-oriented approach. Journal of Geological Education, 32, Krepel W.J., and Duvall C. R. (1981). Field trips: A guide for planning and conducting educational experiences, Washington, DC: National Education Association. Orion N. and Hofstein A. (1994).Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment, Journal of Research in Science Teaching, vol. 31 (10). Pignatti S Flora d' Italia 1-3. Bologna. RATCLIFFE D.A. (Ed) (1977). A nature Conservation Review, Volumes 1 και 2, Cambridge University Press, Cambridge. Theocharopoulos Μ., Dimitrelos G., Assimakopoulos I.,Georgiadis T. (1998). Recherche phytosociologique des communautés à Juniperus phoenicea et Euphorbia dendroides en Grèce : Zone littorale et sub-littorale au nord du golfe de Corinthe (Sterea hellas Grèce centrale). Colloques phytosociologiques XXVIII Camerino ) ( ) Chronopoylos G,. Theocharopoulos M., and Christodoulakis D,. (2005). Phytosociological study of Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-fossat (Cruciferae) communities in mainland Greece. Acta Bot. Croat. 64(1),75-114, 2005 Tutin T. G., Burges Ν. Α., Chater A. O., Edmondson J. R., Heywood V. H., Moore D.M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds) (1993). Flora Europaea 1 (2 nd edition). Cambridge. Tutin T. G., Heywood V. H., Burges Ν. Α., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds) ( ). Flora Europaea 2-5. Cambridge. Θεοχαρόπουλος Μ, ηµητρέλλος Γ, Χρονόπουλος Γ, & Γεωργιάδης Θ. (2005). Μελέτη της χλωρίδας, βλάστησης και φυτογεωργαφίας των νησιών του δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Αρχή ενός προγράµµατος διαχρονικής παρακολούθησης. 10 Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα. Θεοχαρόπουλος M., ηµητρέλλος Γ., Ασηµακόπουλος Ι. και Γεωργιάδης Θ., (1996). Η διαχείριση των θερµοµεσογειακών οικοσυστηµάτων του είδους Juniperus phoenicea στο Βόρειο Κορινθιακό Κόλπο. Συνέδριο Περιβάλλον - Ανάπτυξη - Πολιτισµός, Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα. ΙΓΜΕ(1977).Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας1: Φύλλα Λιδορικίου, Άµφισσας. Κόττης Γ.(2006). Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού κόλπου (βόρειο τµήµα, Γαλαξίδι-Αντίκυρα) : Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης και εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης διαχείρισης ιατριβή Εξειδίκευσης Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Παπακωσταντίνου Κ. (2008). Προφορική επικοινωνία. M.Sc in Ecologia. Μέλος της ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας. Y.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (1999). Τεχνικός οδηγός χαρτογράφησης. ίκτυο Φύση Θεσσαλονίκη. Χρονόπουλος Γ. (2002). Χλωρίδα, βλάστηση, οικολογική αξιολόγηση και προτάσεις διαχείρισης του αστικού και προαστικού περιβάλλοντος της Πάτρας. ιδακτορική διατριβή. Πανεπιστήµιο Πατρών.

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Για τον Καθηγητή... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (τελική αναφορά κείμενο διαβούλευσης) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γεωργιακάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά περί Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων ΜΕΛ Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης τα τελευταία χρόνια τόσο στον τουριστικό όσο και στον γεωργικό τοµέα είχε σαν αποτέλεσµα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM TOURISM IN PROTECTED AREAS IN GREECE October 15 & 16, 2001 Sitia, Crete ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα