Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων σε δικαιούχους Σήμερα την 22 η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 21336/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους και στους Προέδρους των Δημοτικών-Τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Παρόντες Απόντες 1. Σακαρίκος Γεώργιος 1. Μαρινάκης Νικόλαος 2. Ποντίκας Ιωάννης 2. Παπαλιάς Αντώνιος 3. Σκαφίδας Γεώργιος 3. Μυρτζανής Χρυσόστομος 4. Σαρδιανός Αθανάσιος 5. Παλατιανός Νεκτάριος 6. Πανταζής Σαράντης 7. Σαρρής Στέφανος 8. Μπούμπουρας Χαράλαμπος 9. Μοσχάκης Νικόλαος 10. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 11. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ 12. Γιαννάκαρος Νικόλαος 13. Τούφου Μαγδαληνή 14. Σφενδύλης Δημήτριος - Χρήστος 15. Κριθαρέλλης Βασίλειος 16. Γεώργα Ελεονώρα 17. Κυριαζής Παλαιολόγος 18. Λυριστής Παράσχος 19. Σαλαμουσά Μαρία 20. Μπουλώτης Δημήτριος 21. Ετμεκτσόγλου Φωτεινή 22. Χασάπης Ευάγγελος 23. Πινάκος Δημήτριος 24. Αγάς Ευάγγελος Ο Δήμαρχος κ.μαρινάκης Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Γαροφαλλίδου - Παπούλκα Αδαμαντία 2. Τοπική Κοινότητα Ατσικής κ. Αρχοντίδης Αχιλλέας 3. Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων κ. Σαρδιανού Στυλιανή 4. Τοπική Κοινότητα Δάφνης κ. Μπουνάς Αντώνιος 5. Τοπική Κοινότητα Κοντιά κ. Γιαννάκη Πελαγία 6. Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου κ. Χατζόγλου Σπυρίδων 7. Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου κ. Αυκούδια Ελένη 8. Τοπική Κοινότητα Πλατέως κ. Μπανανής Γεώργιος 9. Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων κ.νιοτζιβάκη Ελευθερία

2 Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τεσσάρων (24) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25 ο θέµα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση του Προϊστάμενου του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου του Δήμου Λήμνου κ. Χαλκά Αθανάσιου, που έχει επιδοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και η οποία αναφέρει: «ΘΕΜΑ 25 Ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων σε δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 174 του ΔΚΚ (3463/2006): Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ 3 ΔΚΚ (Ν 3463/06) μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,(παρ 1 αρθ 4 του ΚΕΔΕ-ΝΔ 356/74) β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α και γ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας. Α. υπάλληλος του Δήμου κα Μικρέλλη Ανδρονίκη εισηγείται την διαγραφή ποσών στους: 1. Ψαρρή Τριανταφυλλιά του Χαραλάμπους η οποία εκμίσθωσε από το Δήμο Μούδρου βοσκότοπο έκτασης 3.116τ.μ. στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Δ.Δ.Μούδρου με το από 3/11/2008 Συμφωνητικό Μίσθωσης και για τη μισθωτική περίοδο από 21/10/2008 έως 21/10/2012. χρήση του βοσκοτόπου από την ανωτέρω σταμάτησε το 2009 οπότε η έκταση χρησιμοποιήθηκε από το Δήμο Μούδρου για κατασκευή γηπέδου και ως εκ τούτου κακώς χρεώθηκε για τις περιόδους από 21/10/2009 έως και 21/10/2012 (λήξη μισθωτικής περιόδου) ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 28/2010/ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 46/2011/ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 208// ,00 ΣΥΝΟΛΟ 75,00

3 2. Στον Αλυκάτορα Δημήτριο του Βασιλείου να γίνει διαγραφή ποσού Αποκομιδής Λυμάτων που βεβαιώθηκε στο όνομα του βάσει ελλιπώς συμπληρωμένου Υπηρεσιακού Σημειώματος. (Συνωνυμία- Α.Φ.Μ. και Πατρώνυμο ανήκαν σε διαφορετικό άτομο) ΤΕΛ ΑΠΟΧΕΤ. ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 116/ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 122/2013 6,34 ΣΥΝΟΛΟ 45,94 3. Ο.Τ.Ε. ΑΕ ΙΔ Να γίνει διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Μίσθωμα Αστικού Ακινήτου - Δ.Ε. ύψους 225,00 το οποίο ενώ ήταν βεβαιωμένο με τον Χ.Κ. Αριθμ. 179/2013 από 7/1/2014 εισπράχθηκε με το Αριθμ. 0260Α 27/6/2013 Γραμμάτιο Είσπραξης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος ο οποίος και μένει χωρίς πίστωση ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 179/ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 179/ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 179/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 225,00 Β. υπάλληλος του Δήμου κα Σταμάτη Σοφία εισηγείται: 1. Εισηγούμαι θετικά στη διαγραφή συνολικού ποσού 20,48 ευρώ πλέον προσαυξήσεων, το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής οφειλής που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 57 κυβικών κατανάλωσης ύδατος και έχει βεβαιωθεί στο όνομα Πετρίδου Ιωάννη & Βασιλική (ΙΔ 01019) και αφορά τέλη ύδρευσης Α Τριμήνου έτους 2013 (αριθμ.υδρομ κωδ.παρ.2164). ανωτέρω οφειλή προέκυψε λόγω του ότι το εν λόγω ακίνητο εντάχθηκε εκ παραδρομής στην κατηγορία των άλλων χρήσεων αντί της οικιακής που είναι το σωστό ΤΕΛ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ 205/ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 207/2013 0, Είσπραξη ΦΠΑ 9% 206/2013 9,76 ΣΥΝΟΛΟ 120,48 2. Εισηγούμαι θετικά στη διαγραφή του ποσού ευρώ 9,30 πλέον προσαυξήσεων το οποίο αντιστοιχεί σε πάγια κατανάλωση ύδατος Α Τριμήνου 2014 για το υδρομ κωδ.παρ.0451 το οποίο ανήκει στην κ. Βογιατζή Ελένη του Πέτρου (ΙΔ ) ενώ η ίδια με την από 23023/26/11/2013 αίτησή της είχε

4 ζητήσει την οριστική διακοπή της εν λόγω παροχής. χρέωση προέκυψε διότι η αίτηση της ενδιαφερόμενης προσκομίστηκε με καθυστέρηση στη υπηρεσία ύδρευσης Είσπραξη ΦΠΑ 16% 135 1, ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣ Σ 134 8,02 ΣΥΝΟΛΟ 9,30 3. Εισηγούμαι θετικά στη διαγραφή του ποσού των ευρώ 395,80 χρ.κατ.216/2014 και ευρώ 35,62 χρ.κατ.217/2014 που αφορά κατανάλωση ύδατος Β Τριμήνου 2014, 96,20 κυβικών και έχει χρεωθεί στην κ. Καράμαλη Καλλιόπη του Νικολάου (ΙΔ004787) πιθανότατα λόγω λάθους υπολογισμού του προγράμματος της ύδρευσης. ένδειξη του υπ αριθμ. υδρομ κωδ.παρ.6898 μετά το πέρας του Β Τριμήνου 2014 ήταν μικρότερη από αυτή του προηγούμενου τριμήνου οπότε δεν υφίσταται καμία κατανάλωση και κατά συνέπεια επιβάλλεται στην ενδιαφερόμενη μόνο η πάγια χρέωση ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣ Σ , Είσπραξη ΦΠΑ 9% ,62 ΣΥΝΟΛΟ 431,42 Γ. υπάλληλος του Δήμου κα Αρκά Ανδρονίκη εισηγείται: Κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου διαπιστώθηκαν λανθασμένες χρεώσεις: 1. Στoν Δεσποτέρη Εμμανουήλ του Ευστράτιου (ΙΔ ) εκ παραδρομής χρεώθηκαν κατά την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης, για ανενεργό υδρόμετρο στην παραλία Κότσινα (αρ. υδρομέτρου ) τέλη ύδρευσης και ΦΠΑ για: Α εξάμηνο του 2012 με το ποσό 9 κα ΦΠΑ 0,81 για το Εξάμηνο 2012 με το ποσό 9 και ΦΠΑ 1,44 για το Α τρίμηνο 2013 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 για το Β τρίμηνο 2013 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 για το Γ τρίμηνο 2013 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 για το Δ τρίμηνο 2013 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 για το Α τρίμηνο 2014 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 για το Β τρίμηνο 2014 με το ποσό 15 και ΦΠΑ 2,40 Παρακαλούμε για την διαγραφή των παρακάτω ποσών: ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 414/ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 416/2013 2, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 105/2013 9,00

5 ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 478/2012/ Είσπραξη ΦΠΑ 9% 478/2012/ ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 251/ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 334/ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 107/2013 1, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 254/2013 2, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 335/2013 2, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 45 2, ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ 44 15, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 120 2, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 202 2,40 9,00 0,81 ΣΥΝΟΛΟ 124,65 2. Στην Δήμου Γεωργία του Δημοσθένη (ΙΔ003071) εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δ Τρίμηνο 2013 ενώ είχε 30 (τριάντα κυβικά) με 113 κυβικά και με το πόσο 115,00 ευρώ κεφάλαιο και 11,14 ΦΠΑ ύδρευσης αντί 25,00 κεφάλαιο και 2,95 ΦΠΑ. Και για το Α τρίμηνο του 2014 εφ όσον είναι έναντι ενώ είχε 30 (τριάντα κυβικά με το ποσό των 80,39 ευρώ κεφάλαιο αντί 25,00 κεφάλαιο και 2,95 ΦΠΑ ύδρευσης ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ Είσπραξη ΦΠΑ 9% ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ Είσπραξη ΦΠΑ 9% ,00 8,10 54,59 ΣΥΝΟΛΟ 157,60 4,91 Γ1. Στην Δημοτική Κοινότητα Μούδρου κατά την λήψη ενδείξεων εκ παραδρομής χρεώθηκε: 1. Στον Βότση Σπύρο του Παναγιώτη (ΙΔ001749) εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δ Τρίμηνο 2013 ενώ είχε 0 (μηδέν κυβικά) χρεώθηκε 81 κυβικά και με το πόσο 61,50 ευρώ κεφάλαιο και 6,10 ΦΠΑ ύδρευσης αντί 9,28. Παρακαλούμε για την διαγραφή των παρακάτω ποσών: Είσπραξη ΦΠΑ 9% 31 4, ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ 44 53,50

6 ΣΥΝΟΛΟ 58,32 2. Στο Διαμέρισμα ΣΟΑ Δ3 (ΙΔ011382) εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Α Τρίμηνο 2014 ενώ είναι κλειστό με το πόσο 8,02 ευρώ κεφάλαιο και 1,28 ΦΠΑ και για Β Τρίμηνο 2014 ενώ είναι κλειστό με το πόσο 7,97 ευρώ κεφάλαιο και και 1,28 ΦΠΑ Είσπραξη ΦΠΑ 16% ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 202 ΣΥΝΟΛΟ 18,55 1,28 8,02 7,97 1,28 3. Στο Διαμέρισμα ΣΟΑ Γ3 εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης ενώ είναι κλειστό για το Δ τρίμηνο 2013 με το πόσο 9,20 κεφάλαιο και 1,38 ΦΠΑ. και για το Α Τρίμηνο 2014 με το πόσο 8,02 κεφάλαιο και 1,28 ΦΠΑ Είσπραξη ΦΠΑ 9% 31 0, ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ 44 9, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 45 1, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 120 1, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 119 8,02 ΣΥΝΟΛΑ 19,89 4. Στον Καράμαλη Νικόλαο του Παναγιώτη με ΙΔ εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Β Τρίμηνο 2014 ενώ είχε 0 (μηδέν κυβικά) χρεώθηκε 40 κυβικά και με το πόσο 23,02 ευρώ κεφάλαιο και 2,63 ΦΠΑ ύδρευσης αντί 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 202 1,35 ΣΥΝΟΛΟ 16,37 5. Στην Μπαρτσιόκα Ελένη του Παναγιώτη ΙΔ εκ παραδρομής είχε χρεωθεί από το β εξάμηνο του 2009 έως το Β τρίμηνο 2013 ενώ οι λογαριασμοί για το συγκεκριμένο υδρόμετρο (αρ υδρομ. 4133) έβγαιναν και στην αδελφή της

7 Ζεμπέκη Δομινίκη. τοποθέτηση υδρομέτρου στην οικία Μπαρτσιόκα Ελένη έγινε τον Ιούλιο του ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 106/2010/7466 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 256/2010/7615 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 152/2011/8066 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 429/2011/8122 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 139/2012/ , Είσπραξη ΦΠΑ 9% 139/2012/8250 1, Είσπραξη ΦΠΑ 9% 478/2012/8412 0, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 478/2012/8411 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 105/ , Είσπραξη ΦΠΑ 9% 106/2013 0, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 107/2013 1, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 251/2013 8, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 254/2013 1, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 334/ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 335/2013 1, Είσπραξη ΦΠΑ 9% 336/2013 0,70 ΣΥΝΟΛΟ 111,75 5. Στην Δημηνάκη Νικολέτα του Λυκούργου ΙΔ εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δ Τρίμηνο 2013 στην Τ.Κ. Κοντοπουλίου ενώ είχε μηδέν (μηδέν κυβικά) με 113 κυβικά και με το πόσο 45,55 ευρώ κεφάλαιο και 4,61 ΦΠΑ ύδρευσης αντί 8,00 κεφάλαιο και 1,28 ΦΠΑ. Και για το Α τρίμηνο του 2014 εφ όσον είναι έναντι με το ποσό των 33,80 ευρώ κεφάλαιο και 3,60 ΦΠΑ ύδρευσης KA ΕΣΟΔΩΝ ΑΧΚ Συνολική Α/Α ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ 44 26, Είσπραξη ΦΠΑ 9% 31 3, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 45 1, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ , Είσπραξη ΦΠΑ 9% 121 2, Είσπραξη ΦΠΑ 16% 120 1,28

8 ΣΥΝΟΛΟ 68,84 6. Στην Πλαφά Ειρήνη του Αθανασίου ΙΔ εκ παραδρομής χρεωθήκαν κατά την έκδοση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Β Τρίμηνο 2014 στην Τ.Κ. Ρουσσοπουλίου ενώ είχε 0 (μηδέν κυβικά) χρεώθηκε 60 κυβικά και με το πόσο 37,01ευρώ κεφάλαιο και 3,89 ΦΠΑ ύδρευσης αντί 9, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ , ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 203 2,61 ΣΥΝΟΛΟ 31,62 7. Στον Χριστοφόρου Ευάγγελο του Ευτυχίου ΙΔ εκ παραδρομής χρεώθηκε για το Α Εξάμηνο 2010 στην Τ.Κ. Καλλιόπης ενώ είχε 0(μηδέν κυβικά) με 197 κυβικά και με το πόσο 261,19 ευρώ κεφάλαιο αντί 12,60. A.A KA ΕΣΟΔΩΝ ΑΧΚ Συνολική ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 235/2010/ ,56 ΣΥΝΟΛΟ 248,56 Δ. υπάλληλος του Δήμου κα Ντελή Ιωάννα εισηγείται θετικά για τους: 1. Βασιλάρας Γεώργιος του Νικολάου (ΙΔ001392). Με την υπ. Αριθμ / αίτησή του διαμαρτύρεται για την εκ παραδρομής μεγάλη κατανάλωση κυβικών νερού για το Β τρίμηνο Του χρεώθηκαν 61m3 αντί του ορθού 8m3 για τον υδρομετρητή με αριθμό που βρίσκεται στην Δ.Ε. Κοντιά. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε θετικά στην διαγραφή των παρακάτω: ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛ Σ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 249 2,39 ΣΥΝΟΛΟ 28,99 2. Σασέλος Δημήτριος του Γεωργίου (ΙΔ011107). Με την υπ. Αριθμ / αίτησή του διαμαρτύρεται για την εκ παραδρομής μεγάλη κατανάλωση κυβικών νερού για το Α τρίμηνο Του χρεώθηκαν 97m 3 αντί του ορθού 07m 3 για τον υδρομετρητή με αριθμό που βρίσκεται στην Δ.Ε. Τσιμανδρίων. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε θετικά στην διαγραφή των παρακάτω: ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. Ν.ΚΟΥΤΑΛ Σ 300/ ,36

9 Είσπραξη ΦΠΑ 9% 301/ ,16 ΣΥΝΟΛΟ (το 2 ο ποσό έχει πληρωθεί ζητά συμψηφισμό.) 389,52 3. Βρόντας Γεώργιος του Σάββα (ΙΔ001841). Με τη υπ αριθμ.16489/ αίτησή του διαμαρτύρεται για την εκ παραδρομής μεγάλη κατανάλωση κυβικών νερού για το Β τρίμηνο 2014, του χρεώθηκαν συνολική κατανάλωση 67m 3 αντί 37m 3 που ήταν η ορθή στο υπ αριθμ υδρόμετρό του στην τ.κ. Πορτιανού. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε θετικά στην διαγραφή των παρακάτω: ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛ Σ , Είσπραξη ΦΠΑ 16% 249 5,2 ΣΥΝΟΛΟ 63 Ε. υπάλληλος του Δήμου κα Κωνσταντέλλη Δέσποινα εισηγείται: 1. Αμπελώμος Γεώργιος του Αθανασίου (ΙΔ000683). Διαμαρτύρεται για την χρέωση κοινής βοσκής του 2011 την οποία έχει πληρώσει με το Δ.Ε /5/2012.Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η κοινή βοσκή του 2011 είχε βεβαιωθεί και με τον κατάλογο 403/2012/8345. Εισηγούμαστε θετικά για την διαγραφή ποσού 94,40 ευρώ από τον χρ. κατ. 403/2012/ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ Δ.Ε. Ν.ΚΟΥΤΑΛ Σ 403/2012/ ,4 ΣΥΝΟΛΟ 94,4 Συνοψίζοντας τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δημοτικό συμβούλιο τη διαγραφή των παρακάτω ποσών ανά Κ.Α. Eσόδων: Α/Α KA ΕΣΟΔΩΝ Ποσό ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣ Σ 403, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 194, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛ Σ 84, ΥΔΡΕΥΣ 1ης ΒΕΒΑΙΩΣ Σ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ 194, ΤΕΛ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ 110, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 417, ΤΕΛ ΥΔΡΕΥΣ Σ ΠΟΕ Δ.Ε. Ν.ΚΟΥΤΑΛ Σ 357, ΤΕΛ ΑΠΟΧΕΤ. ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ 39, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΕ Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 300, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ Δ.Ε. Ν.ΚΟΥΤΑΛ Σ 94,40

10 Είσπραξη ΦΠΑ 9% 105, Είσπραξη ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ 37, ,20 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 174 του Ν.3463/06 και την ανωτέρω εισήγηση Αποφασίζει ομόφωνα Αριθμός απόφασης 411/2014 Αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων για όλες τις περιπτώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 411/2014. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Σακαρίκος Γεώργιος Ποντίκας Ιωάννης Σκαφίδας Γεώργιος Σαρδιανός Αθανάσιος Παλατιανός Νεκτάριος Πανταζής Σαράντης Σαρρής Στέφανος Μπούμπουρας Χαράλαμπος Μοσχάκης Νικόλαος Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ Γιαννάκαρος Νικόλαος Τούφου Μαγδαληνή Σφενδύλης Δημήτριος - Χρήστος Ακριβές απόσπασμα Κριθαρέλλης Βασίλειος Μύρινα Γεώργα Ελεονώρα Ο Πρόεδρος Κυριαζής Παλαιολόγος Λυριστής Παράσχος Σαλαμουσά Μαρία Μπουλώτης Δημήτριος Ετμεκτσόγλου Φωτεινή Χασάπης Ευάγγελος Πινάκος Δημήτριος Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Αγάς Ευάγγελος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα