Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java"

Transcript

1 Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Σταύρος Πολυβίου Τί είναι ένα νήµα (thread); Ας ορίσουµε πρώτα το τί είναι µία διεργασία (process): Ένα αυτοδύναµο περιβάλλον εκτέλεσης (selfcontained execution environment). ιαθέτει τους δικούς της αποκλειστικούς πόρους κατά το χρόνο εκτέλεσής της (run-time resources) µε πιόσηµαντικό αυτό της µνήµης. Μία εφαρµογή (application) δυνατό να αποτελείται από διάφορες συνεργαζόµενες διεργασίες. 1

2 Τί είναι ένα νήµα (thread); (2) Ένα νήµα είναι: Μία ελαφριά διεργασία (lightweight process). Είναι και αυτό ένα αυτοδύναµο περιβάλλον εκτέλεσης (self-contained execution environment). Κάθε διεργασία περιέχει ένα ή περισσότερα νήµατα εκτέλεσης (threads of execution). Όλατανήµατα µίας διεργασίας µοιράζονται από κοινού τους πόρους της διεργασίας, µοιράζονται δηλαδή πρωτίστως ένα κοινόχώροστηµνήµη. Πού χρησιµεύουν τα νήµατα; Όταν θέλουµε να υλοποιήσουµε µία εφαρµογή η οποία να µπορεί να εκτελέι ταυτόχρονα περισσότερες από µία εργασίες. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε διαδραστικές εφαρµογές (interactive applications) ώπου χρειάζεται συνεχής αλληλεπίδραση µε το χρήστη καθώς η εφαρµογή εκτελεί χρονοβόρες εργασίες στο παρασκήνιο. Σε αντίθεση µε τιςδιεργασίες, τα νήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν µε µικρότερο επίβαρο (overhead) και συνεπώς µπορούν να υποστηρίξουν µε πιό αποδοτικό τρόπο την ταυτόχρονη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών. Λόγω του ότι ενεργούν πάνω σε ένα κοινό χώρο στη µνήµη, τα νήµατα µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους πιό γρήγορα από ότι οι διεργασίες, ωστόσο αυτό εγκυµονεί και κάποιους κινδύνους του οποίους θα εξετάσουµε στησυνέχεια. 2

3 Τί είναι ταυτοχρονία (concurrency); Στην πραγµατικότητα, σε ένα σύστηµα µε πολλές διεργασίες αλλά µε µόνο ένα επεξεργαστή, δηµιουργείται η ψευδαίσθηση της ταυτόχρονης εκτέλεσης των διεργασιών µέσω χρονοµερισµού (time slicing) t 0 t 1 2t 1 ιεργασία 1 ιεργασία 2 Επεξεργαστής Χρονοµερίδια (time-slices) Πραγµατική ταυτοχρονία Για την πραγµατική ταυτόχρονη εκτέλεση διεργασιών χρειαζόµαστε τόσους επεξεργαστές όσες καιοιδιεργασίες t 0 t 1 ιεργασία 1 ιεργασία 2 Επεξεργαστής 1 ιεργασία 1 Επεξεργαστής 2 ιεργασία 2 3

4 Γενική περίπτωση ταυτοχρονίας t 0 t 1 2t 1 ιεργασία 1 t 0 t 2 2t 2 ιεργασία 3 ιεργασία 2 ιεργασία 4 Επεξεργαστής 1 Επεξεργαστής 2 Χρονοµερίδια (time-slices) Χρονοµερίδια (time-slices) Πολυνηµατοποίηση (multithreading) Η κάθε διεργασία αποτελείται από πολλά νήµατα τα οποία εκτελούνται κατά τη δίαρκεια των χρονοµεριδίων που παραχωρούνται στη διεργασία στην οποία ανήκουν. t 0 t 1 t 2 t 1 +t 2 ιεργασία 1 ιεργασία 2 Επεξεργαστής Χρονοµερίδια (time-slices) 4

5 Χρονοπρογραµµατισµός νηµάτων (thread scheduling) Σε µία εφαρµογή, όλες οι διεργασίες χρονοπρογραµµατίζονται (are scheduled) από το λειτουργικό σύστηµα. Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα χρησιµοποιούν χρονοµερισµό επίσης γνωστό ως υπέρτερη πολυέργεια (preemptive multitasking). Το ΛΣ µπορεί ανά πάσα στιγµή να θέσει σε αναµονή κάποια διεργασία και να παραχωρήσει τον επεξεργαστή σε κάποια άλλη διεργασία. Χρονοπρογραµµατισµός νηµάτων (thread scheduling) (2) Σε µία πολυνηµατική εφαρµογή, ο προγραµµατιστής είναι υπεύθυνος για τον χρονοπρογραµµατισµό τωννηµάτων µίας διεργασίας. ύο προσεγγίσεις: Συνεργατική νηµατοποίηση (cooperative threading) Το κάθε νήµα παραχωρεί τον επεξεργαστή στα άλλα νήµατα οικειοθελώς. Υπέρτερη νηµατοποίηση (preemptive threading) Περιοδικά το ΛΣ αφαιρεί τον επεξεργαστή από ένα νήµα και τον παραχωρεί σε κάποιο άλλο (χρονοµερισµός). 5

6 Χρονοπρογραµµατισµός νηµάτων (thread scheduling) (3) Ο χρονοπρογραµµατιστής νηµάτων (thread scheduler) της Java δυνατό να ακολουθεί είτε τη µία είτε την άλλη προσέγγιση. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει ως προγραµµατιστές να γνωρίζουµε πωςνα γράφουµε πολυνηµατικές εφαρµογές που να λειτουργούν ορθά και µε τιςδύο προσεγγίσεις. ηµιουργία νηµάτων στην Java ύο τρόποι: ηµιουργία µίας κλάσης που να υλοποιεί τη διεπιφάνεια (interface) Runnable. Πλεονέκτηµα: η κλάσηαυτήµπορεί να είναι υποκλάση οποιαδήποτε άλλης κλάσης. ηµιουργία µίας υποκλάσης (subclass) της κλάσης Thread. Πλεονέκτηµα: πιό απλή προσέγγιση, κατάλληλη για απλές εφαρµογές. Μειονέκτηµα: τα νήµατα περιορίζονται στο να είναι υποκλασεις της συγκεκριµένης κλάσης. 6

7 Υλοποιόντας τη διεπιφάνεια Runnable import java.lang.*; public class MyRunnable implements Runnable public void run() // Σε αυτή τη µέθοδο τοποθετούνται όλες // οι εντολές που εκτελούνται από το νήµα. // Μπορείτε να τη σκέφτεστε ως τη µέθοδο // main() µίας πολυνηµατικής εφαρµογής. // Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της µεθόδου αυτής, // τερµατίζεται το νήµα. System.out.println( Hello World! ); Υλοποιόντας τη διεπιφάνεια Runnable (2) public static void main(string args[]) Thread mythread; // Γιαναξεκινήσετεένανέονήµα εκτέλεσης χρειάζεται να δηµιουργήσετε ένα νέο // αντικείµενο της κλάσης Thread. Ένας από τους constructor αυτής τη κλάσης // δέχεται ως παράµετρο κάποιο αντικείµενο οποιασδήποτε κλάσης το οποίο // υλοποιεί τη διεπιφάνεια Runnable. mythread = new Thread(new MyRunnable()); // Καλώντας τη µέθοδο start του νήµατος εκτελείται η µέθοδος run του // αντικειµένου που υλοποιεί τη διεπιφάνεια Runnable. mythread.start(); 7

8 ηµιουργόντας µία υποκλάση της κλάσης Thread import java.lang.*; Public class MyThread extends Thread // Αυτή τη φορά απλά αντικαθιστούµε τηµέθοδο run της υπερκλάσης Thread. public void run() System.out.println( Hello world! ); public static void main(string args[]) MyThread mythread = new MyThread(); mythread.start(); // Καλούµε τη µέθοδο start της δικής µας υποκλάσης. Εξήγηση της κλάσης Thread και της διεπιφάνειας Runnable package java.lang; public interface Runnable public abstract void run(); // Η διεπιφάνεια Runnable ορίζει µόνο µία µέθοδο. public class Thread implements Runnable // ΗκλάσηThread υλοποιεί τη διεπιφάνεια Runnable. private Runnable target; // Εδώ αποθηκεύεται η δική µας κλάση που υλοποιεί το Runnable. public void run() // Η µέθοδος start καλεί τη µέθοδο run... if (target!= null) target.run(); // η οποίαµε τη σειρά της καλεί τη µέθοδο run // της δικής µας κλάσης. 8

9 Αναστέλλωντας την εκτέλεση ενός νήµατος Όταν κάποιο νήµα βρίσκεται σε αναµονή, µπορεί να ανασταλεί η εκτέλεσή του µέχρις ώτου καταφθάσει το γεγονός που αναµένει. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η απόδοση της πολυνηµατικής εφαρµογής µας αφού κάποιο άλλο νήµα πουδεβρίσκεταισε αναµονή µπορεί να εκτελεστεί στη θέση του προηγούµενου. Αναστέλλωντας την εκτέλεση ενός νήµατος (2) Στη Java αυτό γίνεται µε τη στατική µέθοδο sleep της κλάσης Thread. Σηµειώστε ότι µία στατική µέθοδος αφορά ολόκληρη την κλάση και όχι ένα συγκεκριµένο αντικείµενο που ανήκει στην κλάση. Οορισµός της µεθόδου αυτής είναι ο εξής: public static void sleep(long millis) throws InterruptedException ή public static void sleep(long millis, int nanos) throws InterruptedException 9

10 Αναστέλλωντας την εκτέλεση ενός νήµατος (3) Καλώντας την εν λόγω µέθοδο, θέτουµε κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστηµα (π.χ. σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) κατά το οποίο η εκτέλεση του νήµατος αναστέλεται. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος το νήµα επαναδραστηριοποιείται. Παράδειγµα χρήσηςτης µεθόδου sleep try Thread.sleep(4000); // Αναστολή της εκτέλεσης του νήµατος για 4 δευτερόλεπτα. catch (InterruptedException e) // Κώδικας που εκτελείται σε περίπτωση διακοπής του νήµατος καθώς «κοιµάται». Σε µία πολυνηµατική εφαρµογήδυνατόναυπάρχουνπολλάνήµατα (από την ίδια κλάση) τα οποία να περιέχουν τον πιο πάνω κώδικα. Στατικές µεθόδοι όπως η sleep επηρεάζουν το νήµα µέσα στο οποίο εκτελέστηκε το κάλεσµα στηνsleep. Για ευκολία θα αναφερόµαστε σε αυτό το νήµα ωςτο«παρών νήµα» (current thread). 10

11 ιακοπή της εκτέλεσης ενός νήµατος από κάποιο άλλο νήµα Είναι επίσης δυνατή η διακοπή της εκτέλεσης ενός νήµατος από κάποιο άλλο νήµα το οποίο διαθέτει την απαραίτητη πρόσβαση. Αυτό γίνεται µέσω της µεθόδου interrupt. Η µέθοδος αυτή ορίζεται ως ακολούθως: public void interrupt() throws SecurityException Σηµειώστε ότι είναι ακόµη δυνατό ένα νήµα να διακόψει τον εαυτό του. Κατά τη διακοπή της εκτέλεσής του το νήµα λαµβάνει ένα αντικείµενο της κλάσης InterruptedException. Σύζευξη νηµάτων Είναι ακόµη δυνατή η αναστολή της εκτέλεσης ενός νήµατος µέχρι τη συµπλήρωση της εκτέλεσης κάποιου άλλου νήµατος. Αυτό γίνεται µε τη µέθοδο join η οποία ορίζεται ως ακολούθως: public final void join(long millis) throws InterruptedException public final void join(long millis, int nanos) throws InterruptedException public final void join() throws InterruptedException Όπως παρατηρείτε, είναιδυνατήησυζευξηδύονηµάτων µε τον ορισµό ενόςµέγιστουχρόνουαναµονής ή µε απεριόριστο χρόνο αναµονής. Η σύζευξη πραγµατοποιείται µεταξύ του παρόντος νήµατος και του νήµατος του οποίου καλείται η µέθοδος join. Σε περίπτωση διακοπής του παρόντος νήµατος ενώ περιµένει, του επιστρέφεται ένα αντικείµενο της κλάσης InterruptedExpression. 11

12 Άλλες µέθοδοι της κλάσης Thread Γιατηδιακρίβωσητουκατάπόσοένανήµα εκτελέιται public final boolean isalive() Γιατηδιακρίβωσητουκατάπόσοέχειδιακοπείηεκτέλεσηενός νήµατος public boolean isinterrupted() Γιατηδιακρίβωσητουκατάπόσοέχειδιακοπείηεκτέλεσητου παρόντος νήµατος public static boolean interrupted() Για την αναστολή της εκτέλεσης του παρόντος νήµατος και τηνπαραχώρησητουεπεξεργαστήσεκάποιοάλλονήµα (συνεργατική πολυνηµατικότητα) public static void yield() Χρήσιµες µέθοδοι που κληρονοµούνται από την κλάση Object Θέση του νήµατος σε στάση αναµονής µέχρις ώτου κάποιο νήµα στείλει κάποια ειδοποίηση public final void wait(long timeout) throws InterruptedException public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException public final void wait() throws InterruptedException Ειδοποίηση κάποιου νήµατος για επανεκκίνηση της εκτέλεσής του και ειδοποίηση όλων των νηµάτων για επανεκκίνηση των εκτελέσεών τους public final void notify() public final void notifyall() 12

13 ιάγραµµα καταστάσεων νηµάτων στη Java t1.start() Ready to run Thread.yield() ή αναστολή από το scheduler t1.run() ολοκληρώνεται Dead παρέλευση χρόνου ή ολοκλήρωση άλλου νήµατος t1.notify() Waiting t2.notifyall() t1.wait() επιλογή από το scheduler Running παράδοση δεδοµένων αίτηση δεδοµένων κλείσιµο υποδοχής από άλλο νήµα Sleeping Thread.sleep() ή Thread.join() Blocked (I/O) Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή import java.net.*; import java.io.*; public class EchoServer public static void main(string[] args) throws IOException if (args.length > 0) try port = Integer.parseInt(args[0]); catch (NumberFormatException e) System.err.println( Port must be an integer"); System.exit(1); else System.exit(1); 13

14 Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή (2) ServerSocket serversocket = null; try serversocket = new ServerSocket(port); catch (IOException e) System.err.println("Could not listen on port."); System.exit(1); Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή (3) Socket clientsocket = null; SocketHandler clientsockethandler = null; while (true) try clientsocket = serversocket.accept(); catch (IOException e) System.err.println("Accept failed."); System.exit(1); clientsockethandler = new SocketHandler(clientSocket); clientsockethandler.start(); 14

15 Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή (4) class SocketHandler extends Thread Socket incoming; SocketHandler(Socket incoming) this.incoming = incoming; public void run() try BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(incoming.getInputStream())); PrintStream out = new PrintStream(incoming.getOutputStream()); Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή (5) String inputline; while ((inputline = in.readline())!= null) out.println(inputline); if (inputline.trim().equals("bye.")) break; out.close(); in.close(); incoming.close(); 15

16 Echo server: ο πολυνηµατικός κώδικας του εξυπηρετητή (6) catch(ioexception e) System.err.println( Communication failed."); System.exit(1); Προβλήµατα πολυνηµατικών εφαρµογών Προκύπτουν λόγω του ότι τα νήµατα µοιράζονται µεταξύ τους κάποια πεδία και κάποια αντικείµενα. ύο προβλήµατα: Παρεµβολές νηµάτων (thread interference) Απώλεια συνοχής µνήµης (memory consistency errors) 16

17 Λύση: συγχρονισµός νηµάτων Την επόµενηφοράθαδούµε τους µηχανισµούς που µας δίδονται από την Java για το συγχρονισµόνηµάτων. Οσυγχρονισµός µε τη σειρά του δηµιουργεί κάποια άλλα προβλήµατα όπως deadlock, starvation και livelock. 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Μασσαλίας 22, 106 80, Αθήνα dtolias@hau.gr Γιώργος Εξαδάκτυλος ιδότου 15, 106 80, Αθήνα gexadaktilos@hau.

ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Μασσαλίας 22, 106 80, Αθήνα dtolias@hau.gr Γιώργος Εξαδάκτυλος ιδότου 15, 106 80, Αθήνα gexadaktilos@hau. Η ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣTHN ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (PLAYSPACES ΚΑΙ 3D WORLD) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ HELLAS ALIVE ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα