Κατανεμημένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατανεμημένα Συστήματα"

Transcript

1 Κατανεμημένα Συστήματα Java Sockets, Threads, Ασκήσεις Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2 SOCKETS 2

3 Διαδιεργασιακή επικοινωνία με Sockets application layer Client Process Socket transport layer (TCP/UDP) network layer (IP) link layer (e.g. ethernet) physical layer ίκτυο ίκτυο application layer Server Process Socket transport layer (TCP/UDP) network layer (IP) link layer (e.g. ethernet) physical layer Διεπαφή (προγραμματιστική αφαίρεση) που παρέχει το ΛΣγια την πρόσβαση στο υποσύστημα επικοινωνίας (π.χ. UDP/TCP) Υλοποιούμε Ι/Ο στο δίκτυο μέσω τωνsockets περίπου όπως υλοποιούμε Ι/Ο στο δίσκο μέσω των περιγραφέων αρχείων.

4 Επικοινωνιακή σύνδεση Η επικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ δύο διεργασιών περιγράφεται με μια πεντάδα της μορφής: (πρωτόκολλο, τοπική-διεύθυνση, τοπική-διεργασία, απομακρυσμένη-διεύθυνση, απομακρυσμένη-διεργασία). Το πρωτόκολλοαναφέρεται στο σύνολο των κανόνων που διέπουν την επικοινωνία (π.χ. UDP, TCP). Η τοπική-διεύθυνση και απομακρυσμένη-διεύθυνση, προσδιορίζουν τις IP διευθύνσεις των Η/Υ, στους οποίους εκτελούνται οι διεργασίες. Η τοπική-διεργασία και απομακρυσμένη-διεργασία, προσδιορίζουν την ταυτότητα των διεργασιών που θα επικοινωνούν (έναν 16-bit ακέραιο αριθμό, ο οποίος αναπαριστά την θύρα (port number) της διεργασίας) Το socket περιγράφει το ένα άκρο (endpoint)μιας επικοινωνιακής σύνδεσης. Περιλαμβάνει την τριάδα (πρωτόκολλο, διεύθυνση, αριθμό θύρας) για το ένα άκρο της επικοινωνιακής σύνδεσης. H διαδιεργασιακή επικοινωνία με sockets απαιτεί την μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ ενός socket στη μια διεργασία και ενός socket στην άλλη διεργασία. 4

5 ΤCP/IP επικοινωνιακή σύνδεση Προσδιορισμός της διεύθυνσης της μηχανής στο δίκτυο IP address Ταυτότητα διεργασίας Port number To ζευγάρι (IP address, Port number) ορίζει ένα socketaddress Client socket address :23405 Server socket address :80 Client Connection socket pair ( :23405, :80) Server (port 80) Client host address H θύρα είναι µια εφήµερη θύρα που έχει δοθεί από το ΛΣ Server host address Η θύρα 80 είναι µια καλά καθορισµένη θύρα για πρόσβαση σε Web servers

6 Sockets στην Java Συλλογή από κλάσεις και interfaces στο πακέτο java.net Βασικές κλάσεις για TCP επικοινωνία: Socket: client-side& server-side ServerSocket: server-side Βασικές κλάσεις για UDP επικοινωνία : DatagramSocket DatagramPacket

7 Κλάση Socket (βασικές μέθοδοι) Socket(InetAddress address, int port) Δημιουργεί ένα TCP stream socket και το συνδέει στο port και την ΙΡ διεύθυνση που καθορίζονται ως παράμετροι. Socket(String host, int port) Δημιουργεί ένα TCP stream socket και το συνδέει στο port του host, του οποίου το όνομα καθορίζεται στις παραμέτρους. InputStream getinputstream() Επιστρέφει ένα stream εισόδου για αυτό το socket. OutputStream getoutputstream() Επιστρέφει ένα stream εξόδου αυτού του socket InetAddress getlocaladdress() Επιστρέφει την τοπική διεύθυνση με την οποία το socket αρχικοποιήθηκε. int getlocalport() Επιστρέφει τον τοπικό αριθμό θύρας με τον οποίο το socket αρχικοποιήθηκε. InetAddress getinetaddress() Επιστρέφει την διεύθυνση του απομακρυσμένου Η/Υ στην οποία το τοπικό socket είναι συνδεδεμένο. int getport() Επιστρέφει τον αριθμό θύρας της απομακρυσμένης διεργασίας στο socket της οποίας το τοπικό socket έχει συνδεθεί. void close() Κλείνει αυτό το socket (απελευθερώνει το socket description). 7

8 Κλάση ServerSocket(βασικές μέθοδοι) ServerSocket(intport) Δημιουργεί ένα serversocketστη θύρα της οποίας ο αριθμός καθορίζεται απ την παράμετρο. Αν ο αριθμός είναι το 0, τότε αφήνεται στο σύστημα η επιλογή μιας ελεύθερης (μη χρησιμοποιούμενης) θύρας. ServerSocket(intport, intbacklog) Δημιουργεί ένα serversocketστην θύρα της οποίας ο αριθμός καθορίζεται απ την πρώτη παράμετρο, ενώ επιτρέπει τόσες συνδέσεις να περιμένουν στην ουρά, μέχρι να γίνουν αποδεκτές, όσες η δεύτερη παράμετρος. Socketaccept() Ακούει για πιθανή αίτηση σύνδεσης ενός πελάτη με τον server και την αποδέχεται. Ένα νέο socket αντικείμενο δημιουργείται και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον πελάτη. void close() Κλείνει αυτό το server socket. InetAddressgetInetAddress() Επιστρέφει την τοπική διεύθυνση αυτού του server socket. intgetlocalport() Επιστρέφει τον αριθμό της θύρας που αυτό το server socket«ακούει». 8

9 I/O μέσω του Stream μηχανισμού Stream = γενερικός μηχανισμός για Ι/Ο δεδομένων Input Stream = αντικείμενο που μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διαβάσει μια ακολουθία δεδομένων Output Stream: αντικείμενο που μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γράψει μια ακολουθία δεδομένων 9

10 Java Streams Συλλογή από stream κλάσεις και interfaces στο πακέτο java.io Στην κορυφή της ιεραρχίας ορίζονται δυο abstract κλάσεις: InputStream OutputStream 10

11 Διάφορες κλάσεις τύπου Stream Byte Array Streams ByteArrayInputStream & ByteArrayOutputStream File Access Streams FileInputStream & FileOutputStream Filter Streams (wrappers σε κλάσεις Streams): FilterInputStream & FilterOutputStream BufferedInputStream: BufferedOutputStream DataInputStream Μετατρέπει τα δεδομένα στον γηγενή τύπο τους καθώς τα λαμβάνει DataOutputStream Γράφει πρωτογενείς τύπους δεδομένων σε ένα output stream 11

12 Συνήθη βήματα ενός ΤCP client 12

13 Συνήθη βήματα ενός ΤCP server 13

14 Περίγραμμα εφαρμογής client-side server-side 14

15 Μετάδοση αντικειμένων (Serialization) Για την αποστολή/λήψη δεδομένων βασικών τύπων (integer, long, char, boolean, byte, float, double) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες μέθοδοι των κλάσεων DataInputStream/DataOutputStream(π.χ. writeint()/readint()) Για strings μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι writeutf()/readutf(). Για αντικείμενα κλάσεων, οι κλάσεις θα πρέπει να υλοποιούν το Serializable interfaceκαι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι των κλάσεων ObjectInputStream/ObjectOutputStream writeobject() readobject() 15

16 Σχεδιασμός client/server εφαρμογών με Sockets Θα πρέπει να αποφασίσουμε την γλώσσα προγραμματισμού και το ΛΣ που θα χρησιμοποιήσουμε (πλατφόρμα ανάπτυξης) C, Java κ.ο.κ. UNIX, Linux, MS κ.ο.κ. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν: θα υλοποιήσουμε την εφαρμογή πάνω από TCPή UDP Θα πρέπει να σχεδιάσουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας (request/reply protocol) Ορισμός της δομής των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται To πρωτόκολλο μπορεί να είναι statefull ή stateless Θα πρέπει να υλοποιήσουμε την επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής, την διεπαφή χρήστη,καθώς και την επικοινωνιακή σύνδεση χρησιμοποιώντας το API που μας παρέχει η πλατφόρμα ανάπτυξης που έχουμε επιλέξει Η ανταλλαγή μηνυμάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη πιθανή ετερογένεια μεταξύ των συστημάτων που επικοινωνούν (π.χ., διαφορετική αναπαράσταση των βασικών τύπων δεδομένων) 16

17 THREADS 17

18 Διεργασίες Μια διεργασία(process) είναι ένα αυτοδύναμο περιβάλλον εκτέλεσης προγράμματος. Διαθέτει τους δικούς της αποκλειστικούς πόρους κατά το χρόνο εκτέλεσής της (με πιο σημαντικό αυτό της μνήμης). Μια εφαρμογή είναι δυνατό να αποτελείται από πολλές συνεργαζόμενες διεργασίες.

19 Νήματα Ένα νήμα(thread) είναι μια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλαδή, κώδικας που έχει αρχή, περιέχει μια ακολουθία εντολών και έχει τέλος) σε ένα πρόγραμμα. Σκοπός είναι η απομόνωση (ή αυτονόμηση) κάποιων εργασιών (tasks), ώστε να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα(δυνητικά παράλληλα). Ένα νήμα δεν είναι από μόνο του ένα πρόγραμμα, αλλά ούτε διεργασία. Ένα νήμα εκτελείται στο εσωτερικό ενός προγράμματος. Ένα μόνο νήμα δεν προσφέρει ευκαιρίες πολυεπεξεργασίας. Δύο ή περισσότερα νήματα μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα πραγματοποιώντας διαφορετικές εργασίες. 19

20 Πολυνηματικές εφαρμογές

21 Διεργασίες έναντι Νημάτων Οι διεργασίες : είναι ανεξάρτητες κουβαλούν σημαντική πληροφορία κατάστασης (process control block) διαθέτουν ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων (address space) και αλληλεπιδρούν μόνον μέσω μηχανισμών διαδιεργασιακής επικοινωνίας που παρέχονται από το ΛΣ Τα νήματα: Μοιράζονται πληροφορίες κατάστασης μιας διεργασίας Μοιράζονται μνήμη και άλλους πόρους απ ευθείας Το context-switching μεταξύ νημάτων της ίδιας διεργασίας είναι τυπικά ταχύτερο από το context-switching μεταξύ διεργασιών τα νήματα είναι πιο αποδοτικά

22 Δημιουργία νημάτων στην Java Δύο τρόποι δημιουργίας νημάτων: Ως στιγμιότυπα υποκλάσεων της κλάσης java.lang.thread: + Πιο απλή προσέγγιση, κατάλληλη για απλές εφαρμογές. Τα νήματα περιορίζονται στο να είναι υποκλάσεις της συγκεκριμένης κλάσης. Ως στιγμιότυπα υλοποιήσεων της διεπαφής java.lang.runnable: +Η κλάση που υλοποιεί τη διεπαφή μπορεί να είναι υποκλάση οποιασδήποτε άλλης κλάσης. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να οριστεί το σώμα της μεθόδου run, που είναι κενό και προσδιορίζει τι κάνει το νήμα. Η μέθοδος runείναι αφαίρεση μεθόδου της Runnable, αλλά και της Thread(καθώς η Thread υλοποιεί την Runnable). 22

23 Επεκτείνοντας την κλάσηthread Δημιουργία υποκλάσης της Thread public class ExampleThread extends Thread { } public void run() { } // perform whatever thread needs to do Για να ξεκινήσει ένα νέο thread ExampleThread et = new ExampleThread(); et.start(); Η start() ορίζεται στην Thread κλάση

24 Υλοποιώντας την διεπαφή Runnable Δημιουργία μιας κλάσης που υλοποιεί το Runnable interface public class ExampleRunnable implements Runnable { } public void run() { // perform whatever thread needs to do } Για να ξεκινήσει ένα νέο thread ExampleRunnable er = new ExampleRunnable(); new Thread(er).start();

25 Καταστάσεις νημάτων start() Ready to Run leaving non-runnable scheduling timeslice ends Running terminates Dead entering non-runnable Non-runnable states Waiting Sleeping Blocked

26 Μεταβάσεις από κλήση μεθόδων 26

27 Συγχρονισμός νημάτων Τα νήματα μοιράζονται τον ίδιο χώρο μνήμης κάθε νήμα διαθέτει το δικό του stack space, αλλά μοιράζονται το ίδιο heap (για διαχείριση δυναμικής μνήμης) Ο συγχρονισμός είναι απαραίτητος για : ακεραιότητα δεδομένων προσπέλαση κοινών πόρων 27

28 Monitor: μηχανισμός συγχρονισμού Μια περιοχή του κώδικα που αναπαριστά έναν κοινό πόρο (κρίσιμη περιοχή) μπορεί να συσχετισθεί με έναmonitor(αλλιώς semaphore). Τα νήματα κάνουν προσπέλαση του κοινού πόρου κλειδώνοντας πρώτα το monitor Μόνον ένανήμα μπορεί να κατέχει το monitor σε μια δεδομένη χρονική στιγμή Τα monitors υλοποιούν έναν μηχανισμό αμοιβαίου αποκλεισμού (αλλιώς mutex)

29 Συνθήκες ανταγωνισμού (race conditions) Συνθήκη ανταγωνισμού(race condition)έχουμε όταν δύο νήματα προσπαθούν να προσπελάσουν το ίδιο αντικείμενο ταυτόχρονα και η συμπεριφορά του προγράμματος δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τις εντολές του, αλλά και από το ποιο νήμα προηγείται στη σειρά προσπέλασης (δεν είναι προβλέψιμο αφού αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα). Αν όλα τα νήματα εκτελούν αποκλειστικά λειτουργίες ανάγνωσης, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος συνθήκης ανταγωνισμού. Στην περίπτωση συνθήκης ανταγωνισμού τα αποτελέσματα των υπολογισμών δεν είναι συνεπή σε διαδοχικές επαναλήψεις εκτέλεσης του προγράμματος με την ίδια είσοδο.

30 Συνθήκες ανταγωνισμού (race conditions) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ένα νήμα δεν θα αλλάξει τα δεδομένα αυτά, ενώ τα διαχειρίζεται κάποιο άλλο νήμα αναγκαίος ο συγχρονισμός νημάτων. Για το λόγο αυτό, η Java επιτρέπει το κλείδωμα αντικειμένων και μεθόδων με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης synchronized.

31 Συγχρονισμός νημάτων Συγχρονισμός νημάτων επιτρέποντας την προσπέλαση μιας μεθόδου (ή ενός αντικειμένου) σε ένα μόνο νήμα κάθε φορά: 31 public synchronized void xmethod { } Για να προσπελάσει ένα νήμα τη μέθοδο xmethodπρέπει να περιμένει να τελειώσει το τρέχον νήμα (blocked). Μπορεί να δηλωθεί ως συγχρονισμένο ένα τμήμα κώδικα στο σώμα μιας μεθόδου (και όχι όλη η μέθοδος): public int ymethod { }... synchronized (this) {... }

32 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 32

33 Άσκηση : Echo serviceμε Java Sockets Θέλουμε να αναπτύξουμε μια κατανεμημένη εφαρμογή τύπου client/server που υλοποιεί μια echo υπηρεσία πάνω από Java TCP streams. Χρειαζόμαστε δύο προγράμματα: TCPClientκαι TCPServer. Mπορείτε με την javac εντολή σε ένα command line παράθυρο να μεταγλωττίσετε τον κώδικα του client (TCPClient.java) και τον κώδικα του server (TCPServer.java). Στην συνέχεια σε δύο ξεχωριστά παράθυρα τρέξτε πρώτα τον server και έπειτα τον client.ενδεικτικά οι εντολές που θα πρέπει να δώσετε είναι: java TCPServer java TCPClient Hello MPES Dept localhost Στη συνέχεια τροποποιείστε τον κώδικα του server ώστε να τυπώνει την IP διεύθυνση και το port number του Η/Υ από τον οποίο έλαβε το αίτημα. 33

34 TCPClient TCP client makes connection to server, sends request and receives reply import java.net.*; import java.io.*; public class TCPClient { public static void main (String args[]) { // arguments supply message and hostname of destination Socket s = null; try{ int serverport = 7896; s = new Socket(args[1], serverport); DataInputStream in = new DataInputStream( s.getinputstream()); DataOutputStream out = new DataOutputStream( s.getoutputstream()); out.writeutf(args[0]); // UTF is a string encoding String data = in.readutf(); System.out.println("Received: "+ data) ; }catch (UnknownHostException e){ System.out.println("Sock:"+e.getMessage()); }catch (EOFException e){system.out.println("eof:"+e.getmessage()); }catch (IOException e){system.out.println("io:"+e.getmessage());} }finally {if(s!=null) try {s.close();}catch (IOException e) {System.out.println("close:"+e.getMessage());}} } }

35 TCPServer TCP server makes a connection for each client and then echoes the client s request import java.net.*; import java.io.*; public class TCPServer { public static void main (String args[]) { try{ int serverport = 7896; ServerSocket listensocket = new ServerSocket(serverPort); while(true) { Socket clientsocket = listensocket.accept(); Connection c = new Connection(clientSocket); } } catch(ioexception e) {System.out.println("Listen :"+e.getmessage());} } } // this code continues on the next slide

36 TCPServer(συνέχεια) class Connection extends Thread { DataInputStream in; DataOutputStream out; Socket clientsocket; public Connection (Socket aclientsocket) { try { clientsocket = aclientsocket; in = new DataInputStream( clientsocket.getinputstream()); out =new DataOutputStream( clientsocket.getoutputstream()); this.start(); } catch(ioexception e) {System.out.println("Connection:"+e.getMessage());} } } public void run(){ try { } // an echo server String data = in.readutf(); out.writeutf(data); } catch(eofexception e) {System.out.println("EOF:"+e.getMessage()); } catch(ioexception e) {System.out.println("IO:"+e.getMessage());} } finally{ try {clientsocket.close();}catch (IOException e){/*close failed*/}}

37 Επέκταση της κλάσης TCPServer public class TCPServer { public static void main (String args[]) { try{ int serverport = 7896; // the server port ServerSocket listensocket = new ServerSocket(serverPort); while(true) { Socket clientsocket = listensocket.accept(); } } } Connection c = new Connection(clientSocket); } catch(ioexception e) {System.out.println("Listen socket:"+e.getmessage());} 37

38 Επέκταση της κλάσης TCPServer public class TCPServer { } public static void main (String args[]) { } try{ int serverport = 7896; // the server port ServerSocket listensocket = new ServerSocket(serverPort); while(true) { Socket clientsocket = listensocket.accept(); System.out.println("Connection request form client: " + clientsocket.getinetaddress() + " : " + clientsocket.getport()); } Connection c = new Connection(clientSocket); } catch(ioexception e) {System.out.println("Listen socket:"+e.getmessage());} 38

39 Άσκηση σε συγχρονισμό Για το σενάριο που θα περιγράψουμε θα θεωρήσουμε ότι ο ίδιος τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να προσπελασθεί από πολλούς πελάτες (κοινός λογαριασμός). Για κάθε αίτημα που φθάνει στον εξυπηρετητή δημιουργείται ένα διαφορετικό νήμα που τρέχει τον κώδικα εξυπηρέτησης. Ας υποθέσουμε ότι για την διαχείριση της ανάληψης ενός ποσού (amount) από έναν λογαριασμό (που αναγνωρίζεται με το PIN mypin) χρησιμοποιείται ο παρακάτω κώδικας που τρέχει εντός του κάθε νήματος (thread)που εξυπηρετεί έναν πελάτη. Υποθέτουμε μονοεπεξεργαστικό σύστημα στην πλευρά του εξυπηρετητή. 1. case CMD_WITHDRAW: 2. Account sessionacc = getsessionaccount(mypin); // τοπικό αντίγραφο Account 3. String result = sessionacc.withdraw(amount); // ανάληψη του ποσού 4. savesessionaccount(sessionacc); // αποθήκευση τοπικού αντιγράφου 5. break; 39

40 Άσκηση σε συγχρονισμό Toσενάριο έχει ως εξής: δυο πελάτες (Π1 και Π2) διαθέτουν έναν κοινό λογαριασμό (Λ) και αφού έχουν ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού, το οποίο είναι 5000, στην συνέχεια προσπαθούν ταυτόχρονα να κάνουν ανάληψη ποσού 3000 ο πρώτος και 4000 ο δεύτερος. Περιγράψτε ένα σενάριο που οδηγεί σε συνθήκες ανταγωνισμού. Συνθήκη ανταγωνισμού (race condition) έχουμε όταν δύο νήματα προσπαθούν να προσπελάσουν το ίδιο αντικείμενο ταυτόχρονα και η συμπεριφορά του προγράμματος δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τις εντολές του, αλλά και από το ποιο νήμα προηγείται στη σειρά προσπέλασης. Toπεδίο εφαρμογής της άσκησης ευνοεί την εμφάνιση καταστάσεων ανταγωνισμού και δημιουργεί αντίστοιχες απαιτήσεις για την αντιμετώπισή τους. 40

41 Knock Kncok Who s there? Θέλουμε να υλοποιήσουμε το παιδικό παιχνίδι αστείου λόγου Knock Kncok Who s there ως μια κατανεμημένη εφαρμογή τύπου πελάτης-εξυπηρετητής με Java sockets. To παιχνίδι περιλαμβάνει τον αστειολόγο (ο εξυπηρετητής) και τον παραλήπτη του λογοπαιγνίου (πελάτης). Η αλληλεπίδρασή τους περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Αστειολόγος : λέει Knock, knock! Παραλήπτης: πρέπει να πει Who's there? Αστειολόγος : λέει ένα όνομα (π.χ. Atch) Παραλήπτης: πρέπει να επαναλάβει το όνομα με το ερώτημα ποιος; (π.χ. Atch who?) Αστειολόγος: λέει το λογοπαίγνιο (π.χ. Bless you!) 41

42 Προδιαγραφές KKClient Για την εφαρμογή μας η τελευταία απάντηση (λογοπαίγνιο) του εξυπηρετητή συνοδεύεται από το ερώτημα προς τον παραλήπτη αν θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Αν η απάντηση είναι «ναι» συνεχίζει ένας νέος κύκλος, ενώ αν η απάντηση είναι «όχι», ο εξυπηρετητής στέλνει μήνυμα Bye. και το πρόγραμμα του πελάτη τερματίζει. Ο εξυπηρετητής εξακολουθεί να εκτελείται. Το πρόγραμμα του πελάτη υλοποιείται από μια κλάση, έστω ΚΚClient. Η κλάση ΚΚClient πραγματοποιεί την σύνδεση με τον εξυπηρετητή (για την σύνδεση χρησιμοποιείστε το ζευγάρι {localhost, 5050})και υλοποιεί τον ψευδοκώδικα που σας δίνεται παρακάτω. 42

43 Προδιαγραφές KKClient 43

44 Προδιαγραφές KKServer 44

45 Προδιαγραφές KKProtocol 45

46 Concurrent Server 46

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Βασικές Έννοιες, Αρχιτεκτονικά Μοντέλα, Σχεδιαστικές Προκλήσεις Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΒΑΣΙΚΕΣΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Προγραμματισμό Περιεχόμενα Βασικές γνώσεις υποδοχών δικτύων Ιστορία του κατανεμημένου προγραμματισμού Εξέλιξη των πλαισίων ανάπτυξης επιχειρηματικών εφαρμογών Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη, Σχεδίαση και εφαρμογή πλατφόρμας παρακολούθησης κλειστού χώρου από κινητά τηλέφωνα

Ανάπτυξη, Σχεδίαση και εφαρμογή πλατφόρμας παρακολούθησης κλειστού χώρου από κινητά τηλέφωνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη, Σχεδίαση και εφαρμογή πλατφόρμας παρακολούθησης κλειστού χώρου από κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 145 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Βραχνός Ευριπίδης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Σταύρος Πολυβίου Τί είναι ένα νήµα (thread); Ας ορίσουµε πρώτα το τί είναι µία διεργασία (process): Ένα αυτοδύναµο περιβάλλον εκτέλεσης (selfcontained execution environment).

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Εφαρμογής. 2.6 Εφαρμογές P2P 2.7 Προγραμματισμός socket με TCP 2.8 Προγραμματισμός socket με UDP

Επίπεδο Εφαρμογής. 2.6 Εφαρμογές P2P 2.7 Προγραμματισμός socket με TCP 2.8 Προγραμματισμός socket με UDP Κεφάλαιο 2 Επίπεδο Εφαρμογής Computer Networking: A Top Down Approach, 4 th edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2007. All material copyright 1996-2007 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνομα :Κωνσταντίνου Ιωάννα Επιβλέπον καθηγητής :Παπαμώκος Γεώργιος ΑΡΤΑ Ιούνιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming Μόσχογλου Στυλιανός 6978 9 Ιουνίου, 212 1 Δ ί κ τ υ α Υ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή εργασία Σύνδεση προσωπικής οντολογίας και συστήματος Facebook Στράτος Νείρος ΑΜ: 2025200300052

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακός Προγραμματισμός (Sockets Programming) Εργαστήριο Γ Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δικτυακός Προγραμματισμός (Sockets Programming) Εργαστήριο Γ Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δικτυακός (Sockets Programming) Εργαστήριο Γ Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δήλωση Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: (1) Δικτυακός, Douglas E. Comer, David L. Stevens, Εκδόσεις ΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (8ο εξάμηνο)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (8ο εξάμηνο) Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (8ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab Εργασία δικτυακού προγραμματισμού (Java socket programming) Η εργασία που ζητείται να εκπονηθεί στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ αποτελεί μία

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol)

Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol) Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol) Το όχηµα για την επικοινωνία πελάτηεξυπηρετητή στο Web Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος Λάλης, 2003 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Εαρινό Εξάμηνο 2012 4η Προγραμματιστική Εργασία Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 30/5/12 Ημερομηνία Υποβολής: 15/7/12 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Web-Based OPC Client ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα