Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον"

Transcript

1 Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη) και σε κάθε είδος οργάνωσης, (ιδιωτικό ή δηµόσιο). Εµείς θα εξετάσουµε την επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο της επιχείρησης 2 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 1

2 Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Οόρος επιχειρηµατικότητα, προέρχεται από το ρήµα «επιχειρώ», που σηµαίνει ενεργώ µε συγκεκριµένο στόχο και που περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων για την κινητοποίηση των πόρων µε σκοπό τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσµα. Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Επιχειρηµατίας > Ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκµεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας. Είναι ο άνθρωπος, που έχει τη θέληση να αναλάβει ρίσκο, τόσο προσωπικό όσο και οικονοµικό, αλλά µέσω µιας ελεγχόµενης διαδικασίας, έτσι ώστε να µεταβάλλει διαρκώς τις πιθανότητες προς όφελος του 3 4 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 2

3 Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Πόροι > είναι τα µέσα που απαιτείται να χρησιµοποιηθούν, ώστε η επιχειρηµατική ιδέα να µη µείνει µόνο σκέψη αλλά να γίνει και πράξη. Συντελεστές παραγωγής είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα συντελεστές παραγωγής θεωρούνται : Το έδαφος. Ο συντελεστής έδαφος περιλαµβάνει όλους τους φυσικούς πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιµοι στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος της γης η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση µιας βιοµηχανικής µονάδας ή για καλλιέργεια (αέρας, νερό, πετρέλαιο κ.τ.λ.). Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή «Πόροι» και «Συντελεστές παραγωγής» είναι διαφορετικές έννοιες; Η εργασία. Ο συντελεστής εργασία περιλαµβάνει τη καταβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας, σωµατικής και πνευµατικής, για τη παραγωγή ενός προϊόντος. Η εργασία που προσφέρουν οι εργαζόµενοι µπορεί να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης ο εργαζόµενος προσφέρει τεχνική ή διοικητική εργασία. Το κεφάλαιο. Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαµβάνει τα χρήµατα που είναι απαραίτητα για τη κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για τη παραγωγή προϊόντων καθώς και όλα εκείνα τα αγαθά ( µηχανήµατα, εξοπλισµός, εργαλεία αναλώσιµα κ.α.) που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 5 6 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 3

4 Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή ΝΑΙ!! Ο όρος «πόροι» είναι ευρύτερος από τον όρο «συντελεστές παραγωγής». Για παράδειγµα, στους συντελεστές παραγωγής ενός ξενοδοχείου θα εντάξουµε τα χρήµατα για την κατασκευή της και το ανθρώπινο δυναµικό για τη λειτουργία της. Στους πόρους όµως θα εντάξουµε τις πολύωρες συσκέψεις για την οργάνωση της λειτουργίας, την όµορφη ακρογιαλιά, το µοντέρνο αρχιτεκτονικό σχέδιο των κτιρίων κτλ. 7 Καλά ο Επιχειρηµατίας δεν είναι κάτι σαν το Γιάγκο ράκο της ΛΑΜΨΗΣ δηλ. σκληρός και αδυσώπητος που τον ενδιαφέρουν µόνο τα χρήµατα; 8 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 4

5 Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή ΌΧΙ!!! Στους κύριους στόχους του επιχειρηµατία είναι µεν η µεγιστοποίηση των κερδών του από την επιχειρηµατική προσπάθειά, ΑΛΛΑ υπάρχουν και άλλοι στόχοι στις περισσότερες περιπτώσεις πιο σηµαντικοί όπως η δηµιουργία, η κοινωνική προσφορά, η εξασφάλιση εργασίας.. Συνοψίζοντας: Ο όρος «επιχειρηµατικότητα» εµπεριέχει τις έννοιες: 1. ηµιουργία 2. Αφοσίωση: χρόνο και προσπάθεια 3. Ανάληψη ρίσκου 4. Ανταµοιβή: ανεξαρτησία, ικανοποίηση, χρήµατα 9 10 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 5

6 Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, «η επιχειρηµατικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτοµο, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισµού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκµεταλλεύεται προκειµένου να επιτύχει προστιθέµη αξία ή να έχει οικονοµικό όφελος». Ένας τρόπος σκέψης και λειτουργίας µε εµµονή στην ανακάλυψη ευκαιριών, παίρνοντας µια συνολική προσέγγιση και ηγετική στάση µε σκοπό την δηµιουργία αξίας. 11 Η έννοια της Επιχείρησης Για υλοποιηθεί ένα νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας οργανισµός όπου: 1. Θα λαµβάνονται αποφάσεις για το τι, πως και πόσο θα παραχθεί, πως θα πουληθεί κ.α 2. Θα πραγµατοποιείται η παραγωγή των προϊόντων ή η παροχή των υπηρεσιών 3. Θα δηµιουργούνται νέες ιδέες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες ή µε µεθόδους παραγωγής που να αποτελούν κάτι εντελώς καινούργιο, Ένας τέτοιος οργανισµός ονοµάζεται επιχείρηση 12 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 6

7 Εποµένως η επιχείρηση : Εταιρεία : 1. Είναι µονάδα λήψης αποφάσεων σχετικών µε την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας 2. απανά πόρους για την παραγωγή 3. Αποζηµιώνεται από την πώληση προϊόντων & Υπηρεσιών 4. Βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους 1. Ένωση δύο ή περισσοτέρων ατόµων για την δηµιουργία επιχείρησης 2. Κοινές Εισφορές, Κοινή Συµµετοχή στα κέρδη και τις ζηµιές 3. Σκοπός τις περισσότερες φορές το κέρδος 4. Συµµετοχή όλων στη σύσταση του Κεφαλαίου Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 7

8 ιοίκησης της επιχείρησης Επιχειρηµατικότητα Η έννοια της διοίκηση της επιχείρησης, αφορά την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διοίκηση µιας υφιστάµενης επιχείρησης από στελέχη που λαµβάνουν αποφάσεις για τα επί µέρους τµήµατα της και στη συνέχεια λογοδοτούν στους µετόχουςιδιοκτήτες και στον επιχειρηµατία. Από την άλλη, η επιχειρηµατικότητα αναφέρεται τόσο στον επιχειρηµατία, ο οποίος δηµιουργεί και αναπτύσσει την επιχείρηση του µέσα σε κάποιο συγκεκριµένο περιβάλλον, όσο και ευρύτερα οφέλη και πλεονεκτήµατα, που διοχετεύονται στην οικονοµία µέσω της δράσης του. Ωχου..Καλά γιατί τόσο Εζαλίστηκα.. ενδιαφέρον για την επιχειρηµατικότητα; Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 8

9 Ησηµασία της επιχειρηµατικότητας (1) Ησηµασία της επιχειρηµατικότητας (2) Στην Ευρώπη, και όχι µόνο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την επιχειρηµατικότητα. Ο λόγος είναι ότι η επιχειρηµατικότητα σχετίζεται άµεσα µε τηνοικονοµική πρόοδο, την κοινωνική ευηµερία και την ανάπτυξη γενικότερα µιας χώρας. Με άλλα λόγια, η επιχειρηµατικότητα, συµβάλει στη δηµιουργία ενός επιπέδου ζωής το οποίο είναι ικανοποιητικό και εξασφαλίζει την ευηµερία σε όλα τα άτοµα. Σύµφωνα µε την πράσινη βίβλο για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, η επιχειρηµατικότητα είναι σηµαντική για τους παρακάτω λόγους: 1. Η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη 2. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας 3. Ηεπιχειρηµατικότητα απελευθερώνει το δυναµικό του ατόµου Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 9

10 Ηέρευνα G.E.M. Για την Ελλάδα. Οορισµός της επιχειρηµατικότητας κατά G.E.M. Η Ελλάδα για πρώτη φορά συµµετείχε το ΕΤΟΣ 2003 σε ένα παγκόσµιο πρόγραµµα για την µέτρηση, σύγκριση και ανάλυση της επιχειρηµατικότητας σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται Global Entrepreneurship Monitor Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 10

11 Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας G.E.M. Επιδρά σε δύο κατευθύνσεις: Στο γενικό Εθνικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Οικονοµίας Στις διαστάσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 11

12 Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (1) Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (2) άτοµα 6,8% (16η θέση σε 32 χώρες Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 12

13 Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (3) Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (4) Γεωργία, άση, Αλιεία, Ορυχεία (2,3%) Κατασκευές Μετ/ση Μεταφορές, ιανοµή Χονδρικής Υπηρεσίες προς (33,1%) Επιχειρήσεις (8,6%) Υπηρεσίες Προς καταναλωτές (56%) Στα προσεχή 5 χρόνια Αναφέρεται στους αυτοαπασχολούµενους Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 13

14 Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης & η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης αναφέρεται στην επιχειρηµατική δραστηριοποίηση του ατόµου επειδή δεν βρήκε καλύτερη λύση για την εξασφάλιση βιοπορισµού >>>> βασικό κίνητρο η ανάγκη Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (5) Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης (7η θέση σε 32 χώρες) Η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας αναφέρεται στην επιχειρηµατική δραστηριοποίηση του ατόµου επειδή ανακάλυψε µια ευκαιρία στην αγορά Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 14

15 Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (6) Η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (7) Επιχειρηµατική ραστηριότητα κατά κλάδο (19η θέση σε 32 χώρες) Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 15

16 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ Μήπως να κάναµε µια σύνοψη για να δούµε που βρισκόµαστε ; Στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αυξηµένα ποσοστά επιχειρηµατικότητας ανάγκης µε ιδιαίτερη έµφαση στον πρωτογενή κλάδο παραγωγής- Συγκρίνοντας µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες (πχ ανία, Η.Β.), απλά σηµαίνει ότι ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας δεν είναι οργανωµένος σε επιχειρηµατική βάση. Επίσης, οι έλληνες επιχειρηµατίες δεν βλέπουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην παροχή υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 16

17 Οεπιχειρηµατίας Χαρακτηριστικά Μέσα από τις παραδόσεις θα δώσουµε έµφαση στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας, στον τοµέα του περιβάλλοντος, καθώς τα σύγχρονα Περιβαλλοντικά προβλήµατα, δηµιουργούν ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες για επιχειρηµατική δράση. Έχουν άραγε οι επιχειρηµατίες, συγκεκριµένα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους; Άραγε οι επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται γύρω µας, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, γεννιούνται; Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 17

18 Οεπιχειρηµατίας Χαρακτηριστικά Οεπιχειρηµατίας Χαρακτηριστικά Η αλήθεια ανάµεσα στις παραπάνω ακραίες περιπτώσεις βρίσκεται κάπου στη µέση. Αν αναλογιστείτε ότι σήµερα, ο µέσος όρος ηλικίας των επιχειρηµατιών, είναι µεταξύ 30 και 40 χρονών, τότε αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν λάβει κάποια µορφή «µόρφωσης» πριν δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι ο επιχειρηµατίας συνδυάζει το ταλέντο µε την µόρφωση. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιχειρηµατίες παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 18

19 Οεπιχειρηµατίας Χαρακτηριστικά Οεπιχειρηµατίας Χαρακτηριστικά Καθώς και Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 19

20 Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (8). Τι συµβαίνει στην Ελλάδα (9). 70,6% ΑΝΤΡΕΣ 29,4% ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 20

21 Ο φόβος της αποτυχίας (1). Ο φόβος της αποτυχίας (2). 56,8% Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 21

22 Μύθοι για τους επιχειρηµατίες (1). Μύθοι για τους επιχειρηµατίες (2) Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 22

23 Μύθοι για τους επιχειρηµατίες (3). Μύθοι για τους επιχειρηµατίες (4) Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 23

24 Το σύµβολο της πίστης του επιχειρηµατία Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 24

25 49 50 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 25

26 51 Ζαµ πετάκης Α. Λεωνίδας ( ) 26

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αικατερίνη Αλιακίζογλου 1, Θεοδωρομανωλάκη Μαρία 2, Καραγκούνης Δημήτριος 3, Θεόδωρος Αντωνίου 4 1. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Χαλκίδας aliakizogloukatia@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα