DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ»"

Transcript

1 DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» Γενικά Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Μόνωσης/ Μονωτή, όπως έχει καταγραφεί από το ΕΚΕΠΙΣ και διατίθεται στο link: Η ανάπτυξη του Περιγράμματος αυτού έγινε υπό το συντονισμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ ανάμεσα στους συντάκτες/συγγραφείς είναι στελέχη με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική γνώση που είναι μέλη του Π.Σ.Ε.Μ. Ορισμός επαγγέλματος Με τον όρο «μονωτής» ορίζεται το εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στην εκτέλεση των βασικών εργασιών στις εφαρμογές: θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, βιομηχανικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και στις επικουρικές προς αυτές εργασίες, ξηράς δόμησης, φυτεμένων δωμάτων, δομικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων, χρωματισμών και επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων, επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις & έργα υποδομών, αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών κατασκευών, αφαίρεση απομάκρυνση διαχείριση αμιάντου από κατασκευές. σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών. Επίσης, γνωρίζει και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διαφυλάσσει την Υγεία & Ασφάλεια του (Μέσα Ατομικής Προστασίας). Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής είναι σε θέση να αναλαμβάνει την υλοποίηση των εξής σταδίων: α) Προετοιμασία κατασκευής της εφαρμογής, β) Προμήθεια & μεταφορά των απαραίτητων υλικών, γ) Κατασκευή της Εφαρμογής, δ) Ολοκλήρωση, ποιοτικός έλεγχος & παράδοση του έργου. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, έτσι όπως αυτές εμπλέκονται σε κάθε στάδιο: α) Προετοιμασία κατασκευής της εφαρμογής 5 27/10/2014 Σελίδα 1 από 9

2 Ο Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής κατανοεί τις απαιτήσεις του έργου και προτείνει στον πελάτη/ιδιοκτήτη την κατάλληλη τεχνική λύση ανά εφαρμογή, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Στη συνέχεια επιλέγει και προτείνει τα κατάλληλα υλικά σε σύμφωνη γνώμη με τον επιβλέποντα μηχανικό (όπου υφίσταται) και προετοιμάζει το έργο για την κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα: - Διενεργεί επιτόπου αξιολόγηση του έργου, - Επιλέγει και προτείνει τα κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς επίσης με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, - Μετρά τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων στα οποία θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη τεχνική εργασία σε συνδυασμό με τα αρχικά μέτρα από τα σχέδια του μηχανικού, τα σκαριφήματα κ.λπ., - Υπολογίζει & ενημερώνει τον πελάτη/ιδιοκτήτη αναφορικά με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής και συμφωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το οικονομικό αντικείμενο του έργου και για τον τρόπο αποπληρωμής, - Εξετάζει την ύπαρξη των απαιτήσεων για την εφαρμογή και για τα προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο (CE, σκαλωσιές, πιστοποιήσεις κ.α.), - Οργανώνει τις εργασίες με βάση το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, - Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα συνεργεία του εργοταξίου, - Φροντίζει για την τοποθέτηση των σκαλωσιών όπου απαιτείται, καθώς επίσης για την σήμανση του εργοταξίου με τις προβλεπόμενες εργοταξιακές πινακίδες πρόληψης του κινδύνου και τήρησης των μέτρων ασφαλείας, - Εξυγιαίνει τα υποστρώματα και τα δομικά στοιχεία όπου απαιτείται και απομακρύνει κατεστραμμένα δομικά υλικά, παλιά μονωτικά και άλλα, τηρώντας τις υποχρεώσεις διαλογής και απόρριψης των προϊόντων σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. β) Προμήθεια & μεταφορά απαραίτητων υλικών Ο Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής παραγγέλνει τα υλικά που έχει επιλέξει σε κατάλληλους προμηθευτές και μεταφέρει στο έργο τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα υλικά που έχει στις αποθήκες του. Πιο συγκεκριμένα: - Παρακολουθεί την υλοποίηση των παραγγελιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, - Παραλαμβάνει στο έργο τα υλικά και τα προϊόντα σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας, - Ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και τα προϊόντα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευής, - Φροντίζει για την επιστροφή των ακατάλληλων προϊόντων, καθώς επίσης αυτών που έχει υποβαθμιστεί η ποιότητά τους κατά την μεταφορά, - Αποθηκεύει με ασφαλή και λειτουργικό τρόπο τα υλικά και τα προϊόντα στο εργοτάξιο, - Επιλέγει τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για το έργο και φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά του από την επιχείρησή του στο έργο, - Φροντίζει ώστε το προσωπικό του να είναι κατάλληλα ενδεδυμένο ανάλογα με την εποχή και με τις καιρικές συνθήκες και να διαθέτει τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) γ) Εφαρμογή της μόνωσης (κατασκευή) Ο Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής επιμελείται της κατασκευής της εφαρμογής βάσει των ισχυόντων ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: - Ακολουθεί τις οδηγίες του μηχανικού και έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τις τεχνικές υποδείξεις του, - Επιλέγει την μέθοδο κατασκευής, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις του έργου, - Ανάλογα με την απαίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εφαρμογές που περιγράφονται ανωτέρω, ξεκινά την εκτέλεση των εργασιών και φροντίζει για την ορθή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεσή τους. - Στις εκτελούμενες εργασίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εργασίες συναφείς με τις ανωτέρω γενικές περιγραφές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται αναλυτικά στον παρόντα κανονισμό. 5 27/10/2014 Σελίδα 2 από 9

3 - Κατά την πορεία των εργασιών φροντίζει να μην δημιουργεί ζημιές και κακοτεχνίες στις ήδη περατωμένες εργασίες από άλλα συνεργεία. - Εκτελεί τις εργασίες με επιμέλεια φροντίζοντας να μην δημιουργεί απορρίμματα στο ευρύτερο χώρο εργασίας, καθώς επίσης να μην υποβαθμίζει στις ήδη περατωμένες εργασίες. - Ολοκληρώνει τις εργασίες σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές και προετοιμάζει την εργασία για να παραδοθεί στον πελάτη. δ) Ολοκλήρωση, ποιοτικός έλεγχος & παράδοση του έργου Ο Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής φέρει την ευθύνη της ορθής ολοκλήρωσης, του ελέγχου και της παράδοσης του έργου. Πιο συγκεκριμένα: - Καθαρίζει το χώρο της κατασκευής από υπολείμματα υλικών - Απομακρύνει τον εξοπλισμό του μεταφέροντας τον στα μέσα μεταφοράς που διαθέτει. - Απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και τα τυχόν απορρίμματα, φροντίζοντας να τα τοποθετεί σε κάδους ανακύκλωσης είτε στο εργοτάξιο είτε στους προβλεπόμενους δημόσιους κάδους περισυλλογής είτε στο χώρο της εγκατάστασής του. - Διενεργεί οπτικό έλεγχο της κατασκευής - Διενεργεί ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής σε συνεργασία με ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα ελέγχου (εφόσον αυτό απαιτείται από τις προδιαγραφές του έργου) - Επιδεικνύει την περαιωμένη εργασία. - Ενημερώνει για τις απαιτήσεις συντήρησης και για την εγγύηση της κατασκευής Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) Οι γραπτές εξετάσεις μπορεί να διεξάγονται σε αίθουσες της DQS Ελλάς ή σε αίθουσα ή εξεταστικό χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Αναγνώρισης ΕΚ. Για τις πρακτικές εξετάσεις, ο Π.Σ.Ε.Μ. είναι αρμόδιος να βρει μέσω των εταιρειών-μελών του μία οικοδομή στην πόλη όπου διεξάγεται η όποια γραπτή εξέταση. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων αναφορικά με τα στοιχεία της οικοδομής και σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος για αναζήτηση άλλου χώρου, ο Φορέας Πιστοποίησης ενημερώνει τους υποψηφίους για το χρόνο, τον τόπο της πρακτικής εξέτασης και το είδος μόνωσης που θα γίνει. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και τα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή Μέσα Ατομικής Προστασίας (π.χ. κράνος, γυαλιά, φόρμα, παπούτσια, κλπ.) Ο πλήρης κατάλογος των αναγνωρισμένων εξεταστικών κέντρων για εξετάσεις Στελεχών Τεχνικών Μόνωσης - Μονωτών διατίθεται από τον Π.Σ.Ε.Μ. και τον Φορέα Πιστοποίησης. Κοινοποίηση εξέτασης & Αίτηση συμμετοχής/ Εξεταστέα ύλη/ Κριτήρια Επιλεξιμότητας Η κοινοποίηση των προγραμματισμένων εξετάσεων (χώρος διεξαγωγής, ημερομηνία, ώρα) γίνεται από τον Φορέα Πιστοποίησης, τον Π.Σ.Ε.Μ. ή τα εξεταστικά κέντρα. Για να λάβει μέρος κάποιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Υποψηφίου (Ε.ΚΠ.06-01_ΤΜ) τουλάχιστον 4 ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων και να την αποστείλει στη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων προς αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση (διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986), όπου και δεσμεύονται για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν συμπληρώσει στην αίτηση. Τα έντυπα και η τιμολογιακή πολιτική είναι διαθέσιμα από τον Φορέα Πιστοποίησης, τον Π.Σ.Ε.Μ. ή τα εξεταστικά κέντρα. Κατά την αξιολόγηση/ανασκόπηση της αίτησης από τον Φορέα εξετάζεται εάν ικανοποιούνται τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για εξέταση. Εξεταστέα Ύλη 5 27/10/2014 Σελίδα 3 από 9

4 Η εξεταστέα ύλη βασίζεται στο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΚΕΠΙΣ. Στη θεματολογία των τεχνικών μόνωσης περιλαμβάνονται οι ενότητες: θερμική μόνωση, (βασικές αρχές μετάδοσης θερμότητας, εκ των υστέρων θερμομόνωση) στεγανοποίηση (κατηγορίες στεγανοποιητικών υλικών, στεγανοποίηση σοβάδων και λιθοδομών, σφράγιση αρμών, στεγανοποίηση υπογείων σε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού & βιολογικών σταθμών, στεγανοποίηση δωμάτων & στεγών) ηχητική μόνωση (βασικές αρχές μετάδοσης ήχου) ξηρά δόμηση, δομικές ενισχύσεις και αποκαταστάσεις, χρωματισμοί και επικαλύψεις προστασίας δομικών στοιχείων, σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών, σύμφωνα με τις επίσημες κρατικές τεχνικές απαιτήσεις για τα υλικά και τον αναλυτικό τρόπο εφαρμογής τους (ΕΤΕΠ ή ΕΛΟΤ ΤΠ). Υγεία & Ασφάλεια πιστοποίηση / σήμανση περιβάλλον Σημείωση: Οι επαγγελματίες μονωτές μπορούν να ενημερώνονται για την ισχύουσα έκδοση των ΕΤΕΠ/ ΕΛΟΤ ΤΠ ή να τα κατεβάζει από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ: C5%D0.pdf και την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις σε: νέες τάσεις όπως π.χ. συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, κτλ. θέματα που αφορούν την οργάνωσης της εργασίας όπως: α) Προετοιμασία της κατασκευής β) Προμήθεια και μεταφορά των υλικών (επισήμανση επικινδυνότητας, κτλ) γ) Ολοκλήρωση και παράδοση της κατασκευής (έλεγχος ποιότητας, παράδοση έργου, κτλ.) θέματα ασφάλειας και προστασίας στην εργασία της μόνωσης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία βάσει του Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού. Ξηρά δόμηση Ανεστραμμένο & συμβατικό δώμα Στέγες και δάπεδα Σκυρόδεμα & συμβατική τοιχοποιία Θέματα που αφορούν αποκατάσταση δομών οπλισμένου σκυροδέματος, πχ. α) Προετοιμασία επιφανειών β) Εξυγίανση οπλισμένου σκυροδέματος γ) Αναστολείς διάβρωσης και ειδικά κονιάματα Για την ορθή εκτέλεση της θερμομόνωσης του κτιρίου πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν θεωρητικές γνώσεις και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν: - Βασικές αρχές της χημείας πολυμερών για τη μόνωση - Αρχές μεταφοράς θερμότητας - Βασικές αρχές της προστασίας από υγρασία - Ειδικές εφαρμογές για θερμική μόνωση και προστασία από την υγρασία Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στις εξετάσεις Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις αποτελεί η επαρκής γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου. Η γνώση μπορεί να έχει αποκτηθεί με πρακτική εμπειρία/ απασχόληση ενός προσώπου ως «τεχνικός μόνωσης / μονωτής» σε εταιρεία μόνωσης ή άλλη παρεμφερούς αντικειμένου, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η γνώση μπορεί να έχει αποκτηθεί μέσω 5 27/10/2014 Σελίδα 4 από 9

5 εκπαίδευσης σε περιπτώσεις αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σχέση του πτυχίου με το εξεταζόμενο αντικείμενο (Πολυτεχνείο, Τεχνική Ανώτατη Σχολή, κλπ.) Ο χρόνος της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας τροποποιείται ανάλογα με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου. Πιο συγκεκριμένα: - Για αποφοίτους δημοτικού, απαιτούνται τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε μονώσεις - Για αποφοίτους γυμνασίου, απαιτούνται τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε μονώσεις - Για αποφοίτους λυκείου, απαιτείται τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας σε μονώσεις Κατά την επαγγελματική εμπειρία του, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αναλάβει ή συμμετάσχει σε μία, δύο ή και τις τρεις ακόλουθες εφαρμογές μόνωσης: - Ασφαλτικές Μεμβράνες - Τσιμεντοειδή - Εξωτερική Θερμοπρόσοψη Δικαίωμα για εξέταση έχουν όσοι πολίτες ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και έχουν ολοκληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου να είναι σε θέση να λάβουν μέρος στην γραπτή εξέταση, οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας και πλήρη γνώση και κατανόηση της ορολογίας του αντικειμένου. Οι απαιτήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης του υποψηφίου από τη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων και επιβεβαιώνεται γραπτώς το δικαίωμα συμμετοχής. Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες τα οποία εργάζονται ως επαγγελματίες τεχνικοί μόνωσης είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην εξέταση. Ωστόσο οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον Φορέα Πιστοποίησης, προκειμένου να λαμβάνονται τα όποια απαιτούμενα μέτρα για την ομαλότερη διεξαγωγή της εξέτασης. Εξέταση Η εξέταση διενεργείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει θεωρητικό (γραπτό) και πρακτικό μέρος. Ελάχιστος αριθμός για την υλοποίηση μίας εξέτασης είναι τα 6 άτομα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιτύχει μόνο στο γραπτό ή μόνο στο πρακτικό μέρος της εξέτασης, μπορεί να κρατήσει τη βαθμολογία και να ξαναδώσει μόνο το μέρος στο οποίο δεν πέτυχε κατά την προηγούμενη εξέταση. Επιτυχής είναι μία εξέταση, όταν έχει βαθμολογηθεί θετικά και στα δύο μέρη. Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες αντιστοιχεί μία μόνο σωστή απάντηση. Ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του 60 λεπτά για να ολοκληρώσει την εξέταση. Παρών στη διαδικασία αυτή είναι ένας επιτηρητής, δεδομένου ότι πρόκειται για γνωστές ερωτήσεις. Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης, υπό τη μορφή ερωτήσεων και αντίστοιχων σωστών απαντήσεων κοινοποιείται στους επιλέξιμους υποψηφίους μετά την ανασκόπηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Συντονισμού και μόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει εξοφλήσει το κόστος της εξέτασης. Προτείνεται οι υποψήφιοι να έχουν στα χέρια τους τις ερωτήσεις τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τη γραπτή εξέταση, προκειμένου να προετοιμαστούν. Η πρακτική εξέταση σε οικοδομή που προτείνει ο Π.Σ.Ε.Μ. υλοποιείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη επιτηρητή. Κατά την εξέταση αυτήν, εξετάζεται η ικανότητα του προσώπου για εργασία μόνωσης σε τρεις εφαρμογές: - Ασφαλτικές Μεμβράνες - Τσιμεντοειδή - Εξωτερική Θερμοπρόσοψη 5 27/10/2014 Σελίδα 5 από 9

6 και αξιολογείται από την εξεταστική επιτροπή, η οποία δεν συμμετέχει στη διαδικασία κατασκευής, αλλά μόνο παρακολουθεί. Η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνεια λίγων τετραγωνικών μέτρων. Κατά την αίτηση συμμετοχής, ο υποψήφιος επιλέγει την/τις εφαρμογή/ές στην/στις οποία/οποίες επιθυμεί να εξεταστεί. Η κάθε εφαρμογή βαθμολογείται ξεχωριστά, ούτως ώστε να είναι σαφές ποια ή ποιες εφαρμογές υλοποίησε επιτυχώς ο υποψήφιος. Στο πιστοποιητικό που χορηγείται, γίνεται αναφορά στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις στις οποίες πιστοποιείται ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρακτικής εξέτασης. Ο υποψήφιος που δεν πετύχει ή δεν εξεταστεί εξαρχής και στις τρεις εφαρμογές, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί ή επανεξεταστεί σε άλλες εντός της πενταετούς διάρκειας του πιστοποιητικού και να αναβαθμίσει το πιστοποιητικό του. Οι σχετικές χρεώσεις αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο. Η εξεταστική επιτροπή ή μέλη αυτής οφείλουν να επισκεφτούν το χώρο όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική εξέταση και να επιβεβαιώσουν γραπτώς στη Διεύθυνση Συντονισμού την καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου και των προσφερόμενων επιφανειών για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης της εξεταστικής επιτροπής, ο Π.Σ.Ε.Μ. θα πρέπει να προτείνει άλλο χώρο. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής έχουν ευθύνη ώστε να βρίσκονται επί του έργου τα τεχνικά φυλλάδια, οι προδιαγραφές, κράνη για όλους τους παρευρισκόμενους (εκπροσώπους Φορέα Πιστοποίησης, αξιολογητές Ε.ΣΥ.Δ.) και γενικότερα ο όσο το δυνατόν πληρέστερος εξοπλισμός. Κατά την εξέταση, οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό, καθώς και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτούνται. Η μέγιστη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης είναι 1,5 ώρα. Για λόγους επαλήθευσης των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της επίδοσης των εξεταστών, η πρακτική εξέταση μπορεί να βιντεοσκοπείται ή να ηχογραφείται. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης διαφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Τεχνικός Μονώσεων / Μονωτής Διάρκεια γραπτής εξέτασης 60 λεπτά (1 ώρα) Αριθμός ερωτήσεων γραπτής εξέτασης 50 Διάρκεια πρακτικής εξέτασης 90 λεπτά (1,5 ώρα ανά εξεταζόμενο) Η πρακτική εξέταση μπορεί να αναβληθεί λόγω έκτακτων συνθηκών ή καιρικών φαινομένων. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδια για τη λήψη της σχετικής απόφασης ακύρωσης και ενημέρωσης των υποψηφίων και της εξεταστικής επιτροπής είναι η Διεύθυνση Συντονισμού της DQS Ελλάς Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, απαγορεύεται η συνεργασία μεταξύ των εξεταζόμενων καθώς και η χρήση βιβλίων ή εγχειριδίων, κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών καθώς και οποιουδήποτε μέσου μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά στην εξέταση. Οι εξεταστές είναι σε θέση να θέτουν ερωτήματα στους εξεταζομένους, πάντα όμως ανοικτού τύπου (πώς, τι, πού), εάν αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εξέταση. Ο αριθμός των ερωτημάτων που επιλέγεται από κάθε ομάδα καταγράφεται παρακάτω: Θεματική Ενότητα Ερωτήσεις Γραπτής Εξέτασης Στεγανοποίηση/ Θερμομόνωση 33 Ηχομόνωση Βιομηχανική Μόνωση Επισκευή Σκυροδέματος Τεχνικές Δεξιότητες /10/2014 Σελίδα 6 από 9

7 Υγεία & Ασφάλεια Περιβάλλον Πιστοποίηση / Σήμανση Βαθμολόγηση Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν ένα πρόσωπο έχει περάσει και τη γραπτή και την πρακτική εξέταση. Η γραπτή εξέταση είναι επιτυχής όταν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά τουλάχιστον 40 από τις 50 ερωτήσεις. Η ελάχιστη επιτυχής βαθμολογία για τα γραπτά είναι 80%. Εάν το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης είναι κάτω από τη ζητούμενη βάση, τότε ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει τη γραπτή εξέταση στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Η βαθμολόγηση της πρακτικής εξέτασης βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης της εξεταστικής επιτροπής για κάθε μία εφαρμογή. Επιτυχής είναι η πρακτική εξέταση σε μια εφαρμογή όταν η απόδοση του υποψηφίου έχει κριθεί ως «επιτυχής» από τους δύο τουλάχιστον εξεταστές. Η βαθμολόγηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και τα πιθανά αποτελέσματα της εξέτασης είναι οι χαρακτηρισμοί: Επιτυχής (= ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εφαρμογής που αφορούν την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, ακρίβεια, πληρότητα, ορθή πρακτική) Ανεπαρκής (= δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της εξέτασης που αφορούν την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, ακρίβεια, πληρότητα, ορθή πρακτική) Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι: - Εκτέλεση εργασιών (τεχνικά & οπτικά) - Ορθή εφαρμογή βάσει των προδιαγραφών των υλικών - Τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας - Ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) - Άνεση στο χειρισμό του εξοπλισμού/ ταχύτητα/ αποδοτικότητα Κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο για κάθε εξεταζόμενο και βαθμολογεί κάθε εφαρμογή σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Στο ενδεχόμενο βαθμολόγησης μιας απόδοσης ως «ανεπαρκούς», ο εξεταστής οφείλει να περιγράψει στο ειδικό πεδίο τους λόγους που θεωρεί την απόδοση «ανεπαρκή». Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, αλλά και των διαδικασιών διόρθωσης & απόφασης πιστοποίησης του Φορέα κοινοποιούνται στους εξετασθέντες τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Φορέας υποχρεούται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός 15 ημερών από την τελευταία ημέρα της εξέτασης. Τα αποτελέσματα για κάθε υποψήφιο ανακοινώνονται γραπτώς και προσωπικά στον υποψήφιο με τη μορφή «επιτυχής εξέταση» ή «όχι επιτυχής εξέταση» και κοινοποιείται αναλυτικά η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και της κάθε εφαρμογής της πρακτικής δοκιμασίας. Εάν το αποτέλεσμα στην πρακτική εξέταση είναι «ανεπαρκής», δηλαδή αστοχία και στις 3 εφαρμογές, τότε ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει μόνο την πρακτική εξέταση στην επόμενη εξεταστική περίοδο, κρατώντας την επιτυχή βαθμολογία της γραπτής εξέτασης. Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις όσες φορές θέλουν, έως ότου να επιτύχουν και να πιστοποιηθούν. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος διαφωνεί με τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορεί να υποβάλλει ένσταση (Ε.KΠ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) σύμφωνα με την διαδικασία ΔΔΠ /10/2014 Σελίδα 7 από 9

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. Έκδοση & χορήγηση πιστοποιητικού Για τους συμμετέχοντες που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις εκδίδεται πιστοποιητικό εντός 30 εργάσιμων ημερών. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι πενταετής. Στην πενταετία καθίσταται αναγκαία η επανεξέταση του σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, πιστοποιημένος θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους Χρήσης Πιστοποιητικού όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων. Διατήρηση πιστοποιητικού Σύμφωνα με τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, ο υποψήφιος απαιτείται να τεκμηριώνει την επάρκειά του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του πενταετούς κύκλου πιστοποίησης. Δεν κρίνεται απαιτητό να εφαρμόζεται διαδικασία διατήρησης του πιστοποιητικού ετησίως αλλά μία φορά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της πενταετίας, δεδομένου ότι το επάγγελμα δεν έχει ραγδαίες εξελίξεις οι οποίες και πρέπει να αξιολογούνται ετησίως. Τον 11ο, 23ο, 35ο και 47ο μήνα από την έκδοση των πιστοποιητικών, το πιστοποιημένο πρόσωπο υποχρεούται να συμπληρώνει και να αποστέλλει στη DQS Ελλάς τη Δήλωση Διατήρησης Πιστοποιητικού / Επαναπιστοποίησης (Παράρτημα 2, ΚΠ.06), μαζί με λίστα των έργων τα οποία υλοποιεί και πλήρη στοιχεία αυτών (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αρμόδιος επικοινωνίας), προκειμένου ο Φορέας Πιστοποίησης να μπορεί να υλοποιήσει τη διαδικασία επιτήρησης. Η επιτήρηση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της πενταετίας και η αδυναμία υλοποίησής της μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ή ανάκληση πιστοποιητικού. Η διαδικασία διενεργείται από έναν εξεταστή, ο οποίος και αξιολογεί τον πιστοποιημένο Τεχνικό Μόνωσης στην εργασία του με τα ίδια κριτήρια που αξιολογείται η πρακτική εξέταση. Στην περίπτωση που ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μόνωσης δεν αποδείξει τη συνεχιζόμενη επάρκειά του, το πιστοποιητικό διακόπτεται ή ανακαλείται. Κατά την επιτήρηση εξετάζεται η ύπαρξη καταγγελιών ή παραπόνων, το ιστορικό πιθανών ατυχημάτων και άλλες παράμετροι οι οποίες δίνουν στοιχεία για την επάρκεια ή μη του πιστοποιημένου προσώπου. Κατ εξαίρεση, μπορεί να κριθεί σκόπιμη η διατήρηση πιστοποιητικού μέσω επανάληψης γραπτής ή/και πρακτικής εξέτασης, σε περιπτώσεις: - Αλλαγής των νομοθετικών απαιτήσεων - Ουσιωδών αλλαγών στο σχήμα πιστοποίησης, π.χ. αλλαγών των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών από τα πιστοποιημένα πρόσωπα, κλπ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων (ΣΣΠ) και ο ΠΣΕΜ οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Συντονισμού αναφορικά με αλλαγές στην εξεταστέα ύλη και την ισχύουσα νομοθεσία, που επιβάλλουν την υλοποίηση γραπτής και πρακτικής διαδικασίας εξέτασης για τη διατήρηση των πιστοποιητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, η DQS Ελλάς ή το αρμόδιο Εξεταστικό Κέντρο αποστέλλει στα πιστοποιημένα πρόσωπα σχετική ενημέρωση αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του πιστοποιητικού τους. Στην ενημέρωση αυτή, που γίνεται εγγράφως, αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διαδικασία γραπτής και πρακτικής εξέτασης για τη διατήρηση του πιστοποιητικού, καθώς και το προβλεπόμενο κόστος για τη διαδικασία. Την τελική απόφαση για τη διατήρηση ενός πιστοποιητικού λαμβάνει ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης. 5 27/10/2014 Σελίδα 8 από 9

9 Επαναπιστοποίηση Προκειμένου να λάβει μέρος σε εξετάσεις επαναπιστοποίησης, ο πιστοποιημένος «Τεχνικός Μονώσεων / Μονωτής» υποχρεούται να συμπληρώνει εκ νέου την αίτηση συμμετοχής. Για την επαναπιστοποίηση Τεχνικών Μόνωσης Μονωτών, απαιτείται συμμετοχή μόνο σε πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή στην εξεταστέα ύλη, θα απαιτείται και συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην αρχική πιστοποίηση. Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με γραπτές βεβαιώσεις από τον εργοδότη ή πελάτες ή με Υπεύθυνη Δήλωση Το πιστοποιητικό επανεκδίδεται με τον ίδιο κωδικό και με νέα ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με την αρχική διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών και ισχύει για πέντε επιπλέον έτη. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται και η ημερομηνία πρώτης έκδοσης. Διακοπή & ανάκληση πιστοποιητικού Η διακοπή του πιστοποιητικού είναι προσωρινή διαδικασία και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση του πιστοποιημένου προσώπου κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής, τότε το πιστοποιητικό ανακαλείται. Η ανάκληση είναι μόνιμη διαδικασία και σε περίπτωση που η DQS Ελλάς προβεί σε ανάκληση ενός πιστοποιητικού, το πιστοποιημένο πρόσωπο χάνει το δικαίωμα να λάβει μέρος σε εξέταση για ίδιο ή άλλο επίπεδο του αντίστοιχου Σχήματος ή στη διαδικασία επαναπιστοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η ανάκληση που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς. Κάποιοι λόγοι και αποκλίσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή ή οριστική ανάκληση ενός πιστοποιητικού αναφέρονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα και είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του πιστοποιημένου προσώπου με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Πιστοποίησης. Περιγραφή Διακοπή Ανάκληση Παράπονο ή καταγγελία από καταναλωτές ή εργοδότες αναφορικά με πιστοποιημένο από τη DQS Ελλάς πρόσωπο Χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό κατά τρόπο που θίγει την υπόληψη του Φορέα Κατά την αίτηση συμμετοχής στην εξέταση είχε υποβάλει στοιχεία που τελικά απεδείχθησαν παραπλανητικά ή ψευδή Δεν τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εν λόγω πιστοποίηση Δεν συμμετείχε στη διαδικασία διατήρησης του πιστοποιητικού, λόγω ανωτέρας βίας (λόγοι υγείας, σημαντικού κωλύματος, απουσίας από την έδρα του για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους, κλπ) και είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους αυτούς. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία διατήρησης του πιστοποιητικού, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση (π.χ. άρνηση δήλωσης των έργων, άρνηση επίσκεψης του εξεταστή στον τόπο υλοποίησης του έργου). (έως ότου διερευνηθεί) (μετά από αρνητική απόφαση του Φορέα) - - (> 30 ημέρες) (έως 6 μήνες) - (μετά την παρέλευση του 6μήνου) - (> 30 ημέρες) Η διακοπή του πιστοποιητικού έχει μέγιστη διάρκεια έως 6 μήνες. Σε περίπτωση που εντός των 6 μηνών, δεν έχει αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση ή η εκκρεμότητα που προκάλεσε τη διακοπή, τότε το πιστοποιητικό αυτομάτως ανακαλείται. Η γενική διαδικασία διακοπής και ανάκλησης των πιστοποιητικών περιγράφεται αναλυτικά στον ΚΠ /10/2014 Σελίδα 9 από 9

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μία γενική οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έκδοση: 04 Εκδόθηκε από Αλεξάνδρα Κουσβελάρη Υπογραφή Ημερομηνία έκδοσης: 27/5/2013 Αξιολογήθηκε από Παναγιώτη Γιαννούτσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ Certified Insulation Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ Certified Insulation Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 26.04.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση του προσωπικού : Ειδικευόμενοι Ιατροί και λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ξεκίνησαν οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πιστοποιητικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Μαρούσι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 2013-2014 PEOPLECERT All rights reserved ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 25 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα