ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217

2 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου στο πλαίσιο του προγράμματο εργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» επισημαίνει ότι όλοι οι πολίτε πρέπει, καθ όλη τη διάρκεια τη ζωή του, να αποκτούν δεξιότητε και να τι επικαιροποιούν, και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στι ειδικέ ανάγκε των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εκπαίδευση ενηλίκων (τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά) είναι επίση σημαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με προσόντα μέσου και υψηλού επιπέδου (Ανακοίνωση τη Επιτροπή προ το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: Περισσότερε και καλύτερε θέσει εργασία μέσω τη ευελιξία με ασφάλεια, Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι προκειμένου να περιγράψουν τι εκπαιδευτικέ δραστηριότητε στι οποίε συμμετέχουν ενήλικοι, ενώ υπάρχει σύγχυση για το θέμα τη περιγραφή και χρήση του ίδιου όρου και την οριοθέτηση και περιγραφή περιεχομένου, πρακτικών, δραστηριοτήτων (Καραλή, 2002). Σύμφωνα με του δραστηριοτήτων είναι η εξή : Coombs & Ahmed (1974) η τυπολογία των εκπαιδευτικών Τυπική εκπαίδευση: το θεσμοθετημένο, ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έω το πανεπιστήμιο. Μη-τυπική εκπαίδευση: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτό του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματο, είτε μεμονωμένη είτε ω μέρο μια ευρύτερη δραστηριότητα, που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Άτυπη εκπαίδευση: η δια βίου διαδικασία, όπου το κάθε άτομο συγκεντρώνει και διαμορφώνει γνώσει, ικανότητε, στάσει και αξίε, από την καθημερινή εμπειρία του και την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντο (επίδραση από την οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την ψυχαγωγία, τι κοινωνικέ συναναστροφέ, την αγορά εργασία, τα μέσα μαζική επικοινωνία κ.ο.κ.). (Καραλή, 2002) Ο όρο δια βίου εκπαίδευση έχει επικρατήσει να αναφέρεται σε όλου του τύπου τη εκπαίδευση (τυπική, μη-τυπική και άτυπη), ταυτόχρονα όμω παραπέμπει και σε «μια φιλοσοφική έννοια, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ω μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθόλη τη διάρκεια τη ζωή» 218

3 (CEDEFOP, 1996). Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2001): «Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση του συνόλου των μορφωτικών δραστηριοτήτων (τυπική, μη-τυπική και άτυπη ) όλων των επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότησή του σε ένα εκπαιδευτικό συνεχέ, σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική Σύμφωνα με την K. P. Cross για τι ΗΠΑ: «Είναι πολύ πιθανόν η δια βίου μάθηση να ξεπεράσει πλέον τη μητρότητα, τη μηλόπιτα και τη σημαία ω κοινό αγαθό. Όλοι σχεδόν τάσσονται υπέρ τη δια βίου μάθηση, παρά την αυξανόμενη σύγχυση όσον αφορά την έννοια του όρου» (Rogers, 1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται σε ένα στενότερο πλαίσιο από αυτό τη δια βίου μάθηση τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από τον ΟΟΣΑ το 1977 (Rogers, 1999, σ. 55): «Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτιση ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο τη ζωή ενό ανθρώπου, που έχει υπερβεί την ηλικία τη υποχρεωτική εκπαίδευση και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Το πεδίο τη επομένω καλύπτει μη επαγγελματικέ, επαγγελματικέ, γενικέ, τυπικέ και μη τυπικέ σπουδέ, καθώ επίση και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό». (Καραλή, 2002). Σύμφωνα με την UNESCO (1976, σελ. 2), με τον όρο εκπαίδευση ενηλίκων εννοούμε: «Ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οιασδήποτε μεθόδου, είτε αυτέ αφορούν αναγνωρισμένε ή ελεύθερε σπουδέ είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώ και σε σχολέ μαθητεία, με τη βοήθεια των οποίων (διαδικασιών) άτομα θεωρούμενα ω ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τι ικανότητέ του, πλουτίζουν τι γνώσει του, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική του κατάρτιση ή στρέφονται προ νέε κατευθύνσει και μεταβάλλουν τι στάσει και τι συμπεριφορέ του προ τη διπλή προοπτική τη ολοκληρωμένη προσωπική του ανάπτυξη και τη συμμετοχή του σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». (Καραλή, 2002). Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που περιέχει συστηματικά δραστηριότητε με τη χρήση των οποίων οι ενήλικε αποκτούν νέε γνώσει, ικανότητε και στάσει. Συνιστώσε αυτού του επιστημονικού αυτού πεδίου είναι η αρχική και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η επιμόρφωση, η μαθητεία, η εκπαίδευση σε 219

4 χώρου εργασία, η πολυδιάστατη εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κόκκο Α., 2002). Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να θεωρηθεί ω παράγοντα στήριξη τη Δια Βίου Μάθηση αρκεί να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτέ να μπορούν να συνειδητοποιούν το ρόλο του στο πλαίσιο αυτό και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική (Ζιώμα & Χρυσάκη, 2002). Η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται επίση ω το αποτέλεσμα τη αλληλεπίδραση μεταξύ ενηλίκων, στα πλαίσια τη οποία αναλύονται εμπειρίε, αναπτύσσονται δεξιότητε και γνώσει και πραγματοποιούνται δραστηριότητε (Noué & Piveteau, 1999). Σύμφωνα με τον M. Knowles οι ενήλικε : Έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζεται να μάθουν κάτι Έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσει για τη ζωή του Εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με ένα απόθεμα εμπειριών Θέλουν να αποκτήσουν γνώσει σχετικέ με τι συνθήκε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χώρο εργασία του Έχουν ω επίκεντρο των μαθησιακών του προσανατολισμών το πρόβλημα και όχι την απόκτηση αφηρημένων γνώσεων Έχουν εσωτερικά κίνητρα μάθηση (π.χ. αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση από την εργασία, κ.ά.) Οι ενήλικε έχουν διαμορφωμένη προσωπικότητα και αυτοδυναμία, συνεπώ επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία τη μάθηση. Είναι σαφέ ότι δε θέλουν να χειραγωγούνται ούτε να υιοθετούν ρόλου παθητικού. Αντίθετα, εφόσον γνωρίζουν τι ανάγκε του, μπορούν να αμφισβητήσουν όποιο τμήμα του προγράμματο πιστεύουν ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτέ και να προτείνουν άλλα θέματα ή μεθόδου. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωση οφείλει να είναι ανοιχτό ω προ τη διατύπωση προτάσεων από του εκπαιδευόμενου, προκειμένου, αν χρειαστεί, να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Οι ενήλικε γνωρίζοντα εκ των προτέρων τι ανάγκε του που είναι συγκεκριμένε, είναι περισσότερο απαιτητικοί. Κατά συνέπεια για να εμπλακούν ουσιαστικά στο πρόγραμμα αυτό απαιτούν να είναι σαφή η πρακτική του χρησιμότητα, και η διασύνδεσή του με όσα συμβαίνουν σε κοινωνικο-εκπαιδευτικό επίπεδο στο σχολικό περιβάλλον. Διαθέτουν ένα 220

5 πλέγμα εμπειριών που διαφέρει από άτομο σε άτομο, και επιθυμούν το πρόγραμμα επιμόρφωση να συνδέεται με τι συγκεκριμένε εμπειρίε του, να τι αξιοποιεί και να τι προάγει. Γι αυτόν ακριβώ το λόγο οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με διδακτικό υλικό και αντίστοιχε δραστηριότητε που σχετίζονται με συγκεκριμένε διδακτικέ ανάγκε και προβλήματα όπου η αξιοποίηση των ΤΠΕ θα έχει εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Επομένω στην εκπαίδευση ενηλίκων απαιτείται η σύνδεση τη διδασκαλία με τι ατομικέ εμπειρίε και τι ανάγκε των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, ώστε να επιμορφώνονται, ενσωματώνοντα νέε εμπειρίε σε αυτέ που ήδη έχουν. Η οικοδόμηση τη γνώση είναι ο σκοπό τη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρα του προγράμματο θα πρέπει να γίνονται ενεργητικοί δημιουργοί τη γνώση του. Συνεπώ, η μάθηση για του ενήλικε δεν είναι μια απλή μεταφορά γνώσεων από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μια διαδικασία προσωπική οικοδόμηση τη γνώση, μέσα από το συνδυασμό τη νέα πληροφορία με την προϋπάρχουσα γνώση κάθε ατόμου και την προσαρμογή των νέων ιδεών και γνώσεων στι υπάρχουσε. Κάτω από αυτό το πρίσμα η πρακτική συνιστώσα τη επιμόρφωση θεωρείται απαραίτητη, καθώ δεν υφίσταται μάθηση ενηλίκων χωρί «πρακτικέ» δραστηριότητε. Επιπρόσθετα, κάθε ενήλικα μαθαίνει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με την ηλικία του, τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του, τι εμπειρίε του (π.χ. το σύστημα εκπαίδευση που ακολούθησε). Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μάθηση : μέσα από την ατομική μελέτη θεωρητικών θεμάτων, μέσα από την παρατήρηση, μέσα από την εμπλοκή σε ομαδικέ εργασίε. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη, οι εκπαιδευτέ θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να κατανοούν τι μαθησιακέ ιδιαιτερότητε και να τι αξιοποιούν ώστε ο κάθε ενήλικα να φτάνει στο αιτούμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Στη διαδικασία τη επιμόρφωση ενισχύεται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων. Μέσα από συνεργατικέ πρακτικέ, ανταλλάσσονται απόψει κι παρουσιάζονται διαφορετικέ οπτικέ ενό θέματο έτσι ώστε η διαδικασία επιμόρφωση να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενταχθούν στι παρακάτω δράσει (σύμφωνα και με του στόχου για την εκπαίδευση ω το 2010). 1. Ενασχόληση με νέου τρόπου εργασία στη σχολική τάξη Ενασχόληση με κοινωνικέ συνθήκε και ιδιαιτερότητε, τη κουλτούρα τη σχολική μονάδα και τι εθνικέ μειονότητε των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 221

6 Οργάνωση δυναμικών περιβαλλόντων μάθηση και διευκόλυνση τη διαδικασία τη μάθηση Εργασία σε ομάδε των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών του 2. Εργασία πέρα από τη σχολική τάξη: το σχολείο ω κέντρο εκπαίδευση και συνεργασία με κοινωνικού εταίρου Ενασχόληση με το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει ω βάση τη σχολική μονάδα και οργανωτική ανάπτυξη και αξιολόγηση Συνεργασία με γονεί και άλλου κοινωνικού εταίρου 3. Ανάπτυξη νέων αποτελεσμάτων μάθηση Συνεισφορά στην έννοια του ενεργού πολίτη για του μαθητέ και του εκπαιδευτικού Ανάπτυξη δεξιοτήτων για μαθητέ και εκπαιδευτικού για να ανταποκριθούν στη κοινωνία τη γνώση Διασύνδεση τη ανάπτυξη δεξιοτήτων στα νέα αναλυτικά προγράμματα με την διδασκαλία του ειδικού γνωστικού αντικειμένου 4. Η δράση του εκπαιδευτικού ω επαγγελματία Οι δράσει του εκπαιδευτικού με χαρακτήρα διερεύνηση ή επίλυση προβλημάτων Οι δράσει του εκπαιδευτικού και η ανάπτυξη του επαγγελματικού του προφίλ μέσα στο πλαίσιο τη διά βίου μάθηση 5. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στι επίσημε μορφέ μάθηση και σε όλε τι επαγγελματικέ πρακτικέ. 7.2 Ο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων Ο ρόλο του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολυσύνθετο και δεν αφορά μόνο στην απλή μετάδοση γνώσεων αλλά αντιστοιχεί και στι ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση των ενήλικων εκπαιδευομένων και στο αποτέλεσμα τη επιμόρφωση που θα πρέπει να λειτουργεί ω προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση. Αυτό που ζητείται σήμερα από τον εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να λειτουργεί ω ολοκληρωμένο συντονιστή τη εκπαιδευτική διεργασία, να συμβουλεύει, να εμψυχώνει, να παρακινεί του εκπαιδευόμενου να δραστηριοποιούνται, να μαθαίνουν ενεργώντα, να επεξεργάζονται τι γνώσει που διαθέτουν και να αναζητούν νέε πηγέ 222

7 γνώση. Επίση ο εκπαιδευτή ενηλίκων απαιτείται να είναι συντονιστή ενεργητικών και συμμετοχικών διεργασιών μάθηση. Για να είναι λοιπόν σε θέση ο εκπαιδευτή να ανταποκρίνεται σε αυτόν το ρόλο είναι απαραίτητο να διαθέτει σύνθετε ικανότητε, οι οποίε μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Πρέπει να αποδέχεται του εκπαιδευόμενου οι οποίοι έχουν ιδιαίτερου τρόπου μάθηση, γνώσει κι εμπειρίε σχετικά με το αντικείμενο αλλά και προ-αντιλήψει σχετικά με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει επίση να κατανοεί ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικέ δυνατότητέ και ρυθμού μάθηση. Επιπλέον, χρειάζεται να διαμορφώνει τι προϋποθέσει εκείνε που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία και οξύνουν την κριτική του σκέψη, να προσδιορίζει κατάλληλα το διδακτικό υλικό, να συνδέει το περιεχόμενο τη διδασκαλία με τι ανάγκε του εκπαιδευτικού συστήματο, καθώ και με τι συνθήκε που επικρατούν στην εκάστοτε τοπική σχολική κοινότητα, να δημιουργεί μαθησιακό κλίμα, όπου επικρατεί ο διάλογο, η αλληλοεκτίμηση και η συνεργατικότητα. Τέλο, οφείλει να ελέγχει κριτικά την αποτελεσματικότητα τη δουλειά του και να διαμορφώνει συνεχώ το ρυθμό αλλά και περιεχόμενο τη διδασκαλία του. Ο εκπαιδευτή σύμβουλο -μέντορα παρακολουθεί τη μαθησιακή πορεία κάθε εκπαιδευόμενου, τον συμβουλεύει, τον καθοδηγεί όταν και όπου απαιτείται, ώστε να ξεπεράσει τυχόν μαθησιακέ δυσκολίε και θέτει δραστηριότητε που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή του στην πορεία τη μάθηση, για σύνδεση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτά σε σχέση με εκείνε που ήδη διαθέτει. Έτσι επιτυγχάνεται το κατάλληλο κλίμα για διαμόρφωση μια ανοικτή και συνεργατική σχέση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή που ταιριάζει σε ενηλίκου και ευνοεί τη μάθηση. Τέλο, σχολιάζει τι εργασίε του δίνοντα ουσιαστική ανατροφοδότηση (feedback) δηλαδή ενισχύεται θετικά ο εκπαιδευόμενο, αναδεικνύονται τα θετικά σημεία και παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι βελτίωση τη εργασία. Ειδικά ο σχολιασμό των εργασιών βοηθά σημαντικά του εκπαιδευόμενου να εμπεδώσουν την ύλη, αλλά και του ενεργοποιεί για περαιτέρω μελέτη και δράση. Ο εκπαιδευτικό είναι «αυτό που διευκολύνει» του εκπαιδευόμενου, και ο ρόλο του είναι σημαντικό στη διαμόρφωση καλού κλίματο τη τάξη όπου επικρατεί ο αλληλοσεβασμό και η εμπιστοσύνη. Η ενίσχυση τη εκπαίδευση ενηλίκων από τον εκπαιδευτή προϋποθέτει το προσανατολισμό τη εκπαιδευτική του πρακτική στη βοήθεια των εκπαιδευόμενων να αναλάβουν προσωπική ευθύνη ευθύνη για την πορεία μάθησή του, και να του ενισχύει 223

8 τη διερευνητική μέθοδο και την δημιουργία στρατηγικών μάθηση (Rogers, 1996; Κόκκο, 1999). Ενεργητική Συμμετοχή των Εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστήριξη μεθόδων και στρατηγικών δημιουργική μάθηση Ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου Υποστήριξη των Γενικών Δεξιοτήτων και των Βασικών Ικανοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική Εκπαιδευτή και Δια Βίου Μάθηση Συνείδηση του ρόλου του μέσα στην Κοινωνία τη Γνώση Εκπαιδευτή ω διευκολυντή ανάπτυξη αυθεντικών σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτέ και Σχήμα : Οι διαστάσει του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο τη Δια Βίου Μάθηση 7.3 Ειδικά θέματα επιμόρφωση εκπαιδευτικών Η αναβάθμιση τη παρεχόμενη εκπαίδευση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αρτιότητα τη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η αρτιότητα εξαρτάται από τι γνώσει και τι δεξιότητε που αποκτώνται, σε πρώτο βαθμό κατά τη διάρκεια των σπουδών του, σε δεύτερο βαθμό από τη συσσώρευση επαγγελματική εμπειρία, πρακτική εφαρμογή και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τη εκπαίδευση και σε τρίτο βαθμό από τι δυνατότητε και τη ποιότητα τη επιμόρφωση που παρέχεται στον εκπαιδευτικό κατά το χρόνο τη επαγγελματική του καριέρα. Ένα σύστημα επιμόρφωση θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στου εκπαιδευτικού να ανανεώνουν τι γνώσει του, να βελτιώνουν τι επαγγελματικέ του δεξιότητε και να εκσυγχρονίζουν τι μεθόδου διδασκαλία σε συνάρτηση με τα νέα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα που συνεχώ εξελίσσονται. Υπάρχουν πολλά μοντέλα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τα οποία βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ. Έτσι π.χ. θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα τεχνολογικό περιβάλλον με ασύγχρονε υπηρεσίε όπου θα υπάρχει πολυμεσικό υλικό για θεματικέ ενότητε, πίνακα ανακοινώσεων για δημιουργία συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων, συστήματα διαχείριση μάθηση με εκπαιδευτικό υλικό, βάση γνώση κλπ. Θα μπορούσαν επίση να δημιουργηθούν σύγχρονε υπηρεσίε με χρήση chat ή τηλεδιάσκεψη. 224

9 Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει ένα σύστημα διαδικασιών επιμόρφωση εκπαιδευτικών που να καλύπτει οργανωμένα, ποιοτικά, με επιστημονική συνέπεια και συνέχεια, αλλά και ευέλικτα, την ανάγκη που υφίσταται. Θεωρούμε τη διαδικασία τη Η.Μ. ω ένα βασικό εργαλείο προ την κατεύθυνση τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στο βαθμό βέβαια που πληρούνται οι προϋποθέσει και οι αρχέ που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι μια κατάλληλη μέθοδο για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και επομένω και τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εξαιτία των πλεονεκτημάτων που προσφέρει (Driscoll, 2002). Ορισμένα πλεονεκτήματα είναι για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση, η μείωση του κόστου, η βελτίωση τη απόδοση των εκπαιδευόμενων,η δυνατότητα just-in-time μάθηση κλπ.. Η σύγχρονη τάση είναι η καθιέρωσή τη και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ένταξη τη Η.Μ. στο πλαίσιο των αρχών τη Λισσαβόνα για την εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Μάρτιο 2000), καθώ και στου στόχου για την εκπαίδευση μέχρι το Για την επιτυχή εφαρμογή τη Η.Μ. στην εκπαίδευση θα πρέπει να καθιερωθεί ένα μοντέλο υλοποίηση, το οποίο θα ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια στο πλαίσιο των προϋποθέσεων υιοθέτηση τη Η.Μ.. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αυτοαξιολογούνται μέσα από τη διαδικασία χρήση τη Η.Μ. και θα αναφέρονται: στην κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τη πλαισίωσή του από διδακτικέ και ψυχοπαιδαγωγικέ αρχέ, στη στήριξή του από ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέτει τι απαραίτητε δεξιότητε και, τέλο, στη δημιουργία μια κατάλληλη κουλτούρα από τα όργανα εκπαιδευτική πολιτική τη χώρα ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση τη. Έτσι μια πρόταση ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να αναφέρεται σε παραμέτρου όπω οι πόροι, η εκπαίδευση και το περιβάλλον εφαρμογή τη όπου μέσα σε κάθε παράμετρο θα προτείνεται μια δέσμη δράσεων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων αυτών (Μπότσαρη & Ψυχάρη, 2005). 225

10 7.4 Χρησιμότητα των ΤΠΕ ω μέσο αυτοεπιμόρφωση στου εκπαιδευτικού Ω αυτό-επιμόρφωση θεωρούμε την πρόθεση του ατόμου για επιπλέον μόρφωση και μάθηση από ενέργειε και δράσει του ίδιου του ατόμου. Οι θεματικέ ενότητε και το περιεχόμενο είναι συχνά αυτοκατευθυνόμενα και δε χρειάζεται ούτε επιμορφωτή ούτε εκπαιδευτικό φορέα για την υλοποίησή του και η μάθηση επιτυγχάνεται χωρί να υπάρχει διδασκαλία. Ο αυτοεπιμορφούμενο εκπαιδευτικό καθορίζει μόνο του τη μαθησιακή του πορεία επιλέγοντα αρχικά το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί και στη συνέχεια του μαθησιακού στόχου του οποίου θα προσπαθήσει να επιτύχει. Οι μαθησιακέ κοινότητε μπορούν να υποστηρίζουν τόσο την ενεργητική και συνεργατική μάθηση όσο και την αυτομάθηση και αυτοεπιμόρφωση μεταξύ των μελών τη κοινότητα. (http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/papadakis405_414.doc) με σκοπό την γνωστική ανάπτυξη αλλά και δεξιοτήτων, συναισθημάτων,αντιλήψεων και στάσεων. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πληθώρα μέσων που κάνουν δυνατή την αξιοποίηση μια ακόμη μεγαλύτερη πληθώρα πληροφοριών τι οποίε η προσωπική επεξεργασία και μελέτη, μπορεί να οργανώσει σε συστηματοποιημένη γνώση. Ωστόσο η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιείται και ω εργαλείο διδασκαλία σε ένα μικρό βαθμό από τον εκπαιδευτικό και ω εργαλείο επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό ένα πρόγραμμα επιμόρφωση για την χρήση των ΤΠΕ οφείλει να παρέχει πειστικέ αποδείξει και ενδεικνυόμενου τρόπου για την επωφελή χρήση του στην αυτoεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Παραδείγματα αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενημέρωση στην εξέλιξη τη Επιστήμη αλλά και τη Διδακτική /Παιδαγωγική. 226

11 Παραδείγματα αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαιτέρω του διαδικτύου (επιστημονικά sites, forums και blogs, συστήματα διαχείρηση μάθηση ) και κατάλληλων λογισμικών με τα οποία η επιστημονική γνώση αλλά και ιδέε που αφορούν την επαγγελματική ενασχόληση, κοινωνικοποίηση, εμβάθυνση, υπόκεινται σε έλεγχο και ανατροφοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν και οι δικτυακέ κοινότητε (on-line communities) που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρέχει νέου τρόπου επικοινωνία, κοινωνική δραστηριότητα και συμμετοχή σε ποικίλου τομεί τη Κοινωνία τη Γνώση (Σαμψών, 2004). Οι δικτυακέ μαθησιακέ κοινότητε εκτό από τη δυνατότητα απλή επικοινωνία μεταξύ των μελών του, δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, παραδειγμάτων καλή πρακτική και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η οικοδόμηση τη γνώση έρχεται μέσα από διαδραστικέ διαδικασίε και πράξη και όχι μέσα από συσσώρευση πληροφοριών. Η γνώση μια κοινότητα μάθηση είναι μεγαλύτερη από το επιμέρου άθροισμα των γνώσεων των μελών τη αφού είναι αποτέλεσμα διάδραση και όχι απλή συνάθροιση των γνώσεων και απόψεων όλων όσοι συμμετέχουν στον σχηματισμό τη (Whipple, 1987). Όλα τα μέλη τη κοινότητα έχουν ένα ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη τη γνώση (Jarvis et all., 2003). 7.5 Διαδικασίε αξιολόγηση ενήλικων εκπαιδευομένων 7.6 Εννοιολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με θέματα τη επιμόρφωσή του και αντιμετώπισή του 7.7 Σχεδίαση και παραγωγή κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού. Υλοποίηση και αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με θέματα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 7.8 Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών προκειμένου να εντάξουν τι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική του πρακτική. 7.9 Βασικά στοιχεία διαμόρφωση άμεση και συνεχού επικοινωνία επιμορφωτή-εκπαιδευτικών Ανάλογα με του μαθησιακού τρόπου, οι ενήλικε εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σύμφωνα με τον David Kolb σε 4 είδη: α) ενεργητικοί, β) στοχαζόμενοι, γ) πραγματιστέ (πειραματιζόμενοι), δ) θεωρητικοί. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευση επιμόρφωση εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του του παραπάνω παράγοντε και να προσπαθήσει να βρεί συγκλινουσε νόρμε για τον τρόπο αξιολόγηση του προγράμματο 227

12 είτε στο σύνολό του είτε στι επιμέρου ενότητε αυτού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να συμβάλλει στο να γίνεται πιο εύκολα η διάγνωση των μαθησιακών και άλλων δυσκολιών αλλά και παρανοήσεων των εκπαιδευομένων και να πραγματοποιείται μέσω και δραστηριοτήτων στα πλαίσια του προγράμματο. Ο εκπαιδευτή πρέπει να αξιοποιεί την επιθυμία κάθε εκπαιδευόμενου να πραγματοποιεί δραστηριότητε που να έχουν νόημα για τον ίδιο και να τον βοηθήσει να μετατρέψει την επιθυμία του σε κινητήρια δύναμη για δράση, περαιτέρω προβληματισμό, εμβάθυνση και ευκαιρία για ανατροφοδότηση. Η ενεργό συμμετοχή στη μάθηση βελτιώνει την εμπέδωση. Σύμφωνα με τον Rogers (1996) κατά τη διαδικασία τη επιμόρφωση ο εκπαιδευτή θα πρέπει α) να αναπτύσσει και να βελτιώνει τι μαθησιακέ τεχνικέ των συμμετεχόντων ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικέ Β) να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να περάσει από το συγκεκριμένο στο γενικότερο εστιάζοντα σε γενικέ αρχέ γ) να ακολουθεί διαδικασίε ώστε το αποτέλεσμα τη επιμόρφωση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο μόνιμη βάση δ) να προτρέπει του εκπαιδευόμενου να προχωρούν σε επόμενε δραστηριότητε μόλι τελειώσει ένα κύκλο δραστηριοτήτων. Με βάσει τα παραπάνω η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και δραστηριότητε από του εκπαιδευόμενου που θα στηρίζονται σε γενικέ αρχέ που περιλαμβάνονται σε μια θεματική ενότητα. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι και περιγραφική. Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακέ μορφέ αξιολόγηση (τεστ πολλαπλή επιλογή, σύντομη απάντηση και συνδυασμοί του ) έχουν υποστεί αυστηρή κριτική. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί εναλλακτικέ μορφέ αξιολόγηση που επικεντρώνονται στην αυθεντική αξιολόγηση, δηλαδή στο να αξιολογείται η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να λύνει προβλήματα ή να εκτελεί εργασίε που μοιάζουν πολύ με εργασίε πραγματική κατάσταση. Επιθυμητό είναι ο εκπαιδευόμενο να επιλέγει το θέμα τη εργασία του, το χρόνο που θα αφιερώσει και το ρυθμό που θα ακολουθήσει για την εκτέλεση τη εργασία (τηρώντα τι καταληκτικέ ημερομηνίε ), και τι συνθήκε κάτω από τι οποίε θα εκτελεστεί η εργασία μέσα σε ένα καλά οργανωμένο μαθησιακά περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωση θα ζητηθεί από του εκπαιδευόμενου να σχεδιάσουν δραστηριότητα που αξιοποιούν τι ΤΠΕ και έχουν διαθεματική προσέγγιση ενώ θα παρέχεται στου εκπαιδευόμενου η ελευθερία να χρησιμοποιήσουν του μαθησιακού πόρου και εκπαιδευτικό λογισμικό. Θα ζητηθεί επίση από του εκπαιδευόμενου να παραδώσουν μία εργασία όπου θα καταγράφουν του λόγου 228

13 διεξαγωγή τη δραστηριότητα με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και υποδομή, τι σχετικέ με το πρόβλημα πληροφορίε, μαθησιακό υλικό που άντλησαν από την έρευνα στη βιβλιογραφία, τι διατυπωθείσε υποθέσει και τα σχέδια ελέγχου τη αποτελεσματικότητα, και τέλο το αποτέλεσμα τη σχεδίαση τη δραστηριότητα αυτή. Με αυτό τον τρόπο αξιολογείται τόσο η δραστηριότητα που σχεδιάστηκε όσο και οι επιλογέ κι ο τρόπο εργασία για την σχεδίαση τη δραστηριότητα. Τεχνικέ όπω ημερολόγιο καταγραφή αποφάσεων και ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγηση (e-portfolio) είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι διαδικασίε αξιολόγηση θα πέπει να αποσκοπούν τόσο στην αξιολόγηση τη παιδαγωγική μεθόδου, όσο και στη διαπίστωση τη προόδου των εκπαιδευομένων σε σχέση με την παιδαγωγική μέθοδο που εφαρμόσθηκε. Συμπερασματικά, οι δραστηριότητε θα πρέπει επίση να είναι σχεδιασμένε ώστε να προκαλούν την αυτενέργεια του εκπαιδευομένου (ερωτήσει μνήμη, συνθετικέ δραστηριότητε, εφαρμογέ και ασκήσει αξιολόγηση, διαδικασία επίλυση προβλημάτων), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ώστε να υποβοηθούν στην πορεία τη μάθηση. Η επιμόρφωση προϋποθέτει οπωσδήποτε τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτει την επιστημονική ειδίκευση, την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών (Ξωχέλλη, 1990). Οι επιμορφωτικέ δράσει θα πρέπει να υποστηρίζουν μια σταδιακή μετάβαση προ την αφομοίωση των ΤΠΕ στου παραδοσιακού τρόπου οργάνωση τη διδασκαλία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν για καινοτόμε προσεγγίσει τη μαθησιακή διαδικασία. Ω προ το θέμα αυτό, κρίσιμη θεωρείται η οργάνωση συστηματική τακτική συνεργασία των επιμορφωτών - μεντόρων με του εκπαιδευόμενου ώστε να διασφαλιστεί η συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευόμενων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχίε, αποτυχίε και προβλήματα, την ενθάρρυνση του αναστοχασμού πάνω στι πρακτικέ και στι δεξιότητέ του, την παραγωγή και διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη τη αίσθηση ότι είναι μέλη μια ομάδα με κοινού στόχου (O Brien & MacBeath, 1999). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οφείλει να συνδέεται με την καθημερινή σχολική πρακτική, τι εμπειρίε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη και με τι ανάγκε και τα ενδιαφέροντα του και θα πρέπει να είναι ένα σύνολο από οργανωμένε δραστηριότητε με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική βελτίωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί και στην αυτοεπιμόρφωση. Το επιμορφωτικό υλικό θα πρέπει να : 229

14 έχει μερική αντιστοιχία στην ύλη των σχολικών βιβλίων περιλαμβάνει σύγχρονε απόψει για την επιστήμη και τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου ενσωματώνει τι ΤΠΕ στη διδακτική του αντικειμένου περιλαμβάνει λογισμικά προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, στοιχεία αλγοριθμική σκέψη ( ειδικά για τι θετικέ επιστήμε ) περιλαμβάνει οδηγίε χρήση λογισμικών και συστημάτων διαχείριση μάθηση Η δράση του επιμορφωτή στι ΤΠΕ στην διδακτική ένταξη αυτών μοιάζει με το ρόλο του μέντορα (Brooks & Sikes, 1997). Επειδή η δράση του μέντορα στηρίζεται στη σχέση που αναπτύσσει με τον συγκεκριμένο κάθε φορά εκπαιδευτικό, οι δράσει του διαφοροποιούνται, ή θα πρέπει να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και τι συγκεκριμένε ανάγκε τη κατάσταση που αντιμετωπίζει κάθε φορά. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι το μοντέλο του «αναστοχαστικού επαγγελματία» (reflective practitioner) (O Brien & MacBeath, 1999) είναι αυτό που ταιριάζει για την περίπτωση του επιμορφωτή ΤΠΕ ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν δεξιότητε σε διάφορε περιπτώσει που θα του εμφανισθούν. (Συνέδριο ΕΤΠΕ Ψύλλο, Μπάρμπα και Δημητυριάδη ). Ο αναστοχασμό χρησιμοποιείται ω «εργαλείο αυτο-εξέλιξη» (Brooks & Sikes, 1997) και ο ρόλο του επιμορφωτή είναι ανεκτίμητο γιατί «λίγοι άνθρωποι είναι ικανοί να κρίνουν τι δικέ του ικανότητε, τα δικά του ισχυρά και αδύνατα σημεία... χωρί κάποιον καταλύτη» (Kydd et al., 1997). Επομένω οι επιμορφωτέ ΤΠΕ θα πρέπει να είναι οι ίδιοι πεπειραμένοι αναστοχαστικοί επαγγελματίε ώστε να εμψυχώνουν του συναδέλφου του καλλιεργώντα την ικανότητά του να αξιολογούν την πρόοδό του αντικειμενικά και να σχεδιάζουν για το εαυτό του ρεαλιστικού στόχου : Οι μέντορε είναι «συγχρόνω και προμηθευτέ του know-how αλλά και αναστοχαστικοί επαγγελματίε...» (Stephens, 1996). Στο πλάισιο αυτό σημαντική συνιστώσα είναι η συμβουλευτική δράση και η εξάσκηση (coaching) του εκπαιδευτικού. Οι Pratt και Stenning (1989) διακρίνουν τι δύο διαδικασίε ω εξή : «οι συμβουλευτικέ παρεμβάσει τείνουν να εμφανίζονται σε μη τακτική βάση και εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, ενώ η εξάσκηση είναι μια συνεχή διαδικασία που διαρκεί μήνε ή και χρόνια και η οποία ουσιαστικά προσφέρει το δεσμό ανάμεσα στο μαθαίνω και στο κάνω». Η τελευταία παρατήρηση αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εξάσκηση καθώ μπορεί να φέρει την βελτίωση τη απόδοση εμπλέκοντα τον 230

15 εκπαιδευτικό άτυπα σε αναστοχασμό και προσφέροντά του όποια υποστήριξη χρειάζεται στην φυσική του επιθυμία να αναπτύξει στην πράξη τι δεξιότητέ του. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εντάσσουν κάθε νέο διδακτικό εργαλείο ή στρατηγική στη διδασκαλία του, όταν έχουν πεισθεί ότι: Είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία Του διευκολύνει παρέχοντα εναλλακτικού τρόπου διδασκαλία και αξιολόγηση Αντιστοιχεί όχι μόνο στι υπάρχουσε γνώσει και δεξιότητέ του αλλά είναι και εύκολα επεκτάσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο Η στήριξη τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι απλή υπόθεση και ούτε τελειώνει με τη διεξαγωγή κάποιων ωρών διδασκαλία. Θα πρέπει να είναι συνεχή και να στηρίζει τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια τη επιμόρφωση αλλά ακόμα και όταν αυτή τελειώσει. Θα πρέπει ακόμη να είναι ευέλικτη και να παρέχει στου εκπαιδευτικού τη δυνατότητα αλλαγή απόψεων, την αναζήτηση εργαλείων και λύσεων στα προβλήματά του. Χρήσιμη υποστηρικτική υποδομή προ αυτή την κατεύθυνση είναι η λειτουργία μια πύλη (portal). Μια πύλη επιδιώκει να είναι ένα σημείο εκκίνηση για του χρήστε του Ιστού,μπορεί να περιέχει υπηρεσίε διαθέσιμε μέσω του Διαδικτύου όπω κατάλογο ιστοχώρων, δυνατότητα αναζήτηση άλλων περιοχών, ειδήσει, πληροφορίε, forum ή άλλε εφαρμογέ διαδικτύου. Στι περισσότερε από τι υπηρεσίε τη πύλη θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη τη εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ το περιεχόμενο τη πύλη θα πρέπει να καλύπτει τι ανάγκε που περιγράφηκαν στου στόχου τη επιμόρφωση. Συστήματα διαχείρηση μάθηση μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι δομημένα με εύχρηστο τρόπο και σύμφωνα με του στόχου τη θεματική ενότητα. Ένα άλλο τρόπο επικοινωνία μεταξύ του επιμορφωτή και των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι τακτικέ και έκτακτε διαπροσωπικέ συναντήσει, οι οποίε όμω απαιτούν και σωστή αξιοποίηση του χρόνου. Ένα ζήτημα θεμελιώδου σημασία ζήτημα για επιτυχεί επιμορφωτικέ συναντήσει είναι η διαμόρφωση αμφίδρομων, ειλικρινών και δημιουργικών σχέσεων μεταξύ επιμορφωτή και επιμορφούμενων. Βασική συνιστώσα τη επικοινωνία είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων του επιμορφωτή αλλά και των εκπαιδευόμενων ώστε να δομηθεί ένα κύκλο μάθηση και η ανάπτυξη σχέσεων (Κόκκο & Λιοναράκη, 1998). Έτσι η επικοινωνία θα πρέπει να διέπεται από την ευκρίνεια και πληρότητα του μηνύματο που στέλνει ο πομπό, τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα (η γλώσσα του σώματο ), το προσωπικό σύστημα αντιλήψεων τη πραγματικότητα κάθε εμπλεκομένου, το πλαίσιο τη επικοινωνία (χωροχρονικέ διαστάσει, κατάσταση κλίμα, τη παρουσία άλλων, τα προηγηθέντα διαμειφθέντα γεγονότα μεταξύ πομπού και δέκτη),τη σημασία των συναισθημάτων που αναδύονται και εκφράζονται, τα δύο επίπεδα 231

16 (επίπεδο πληροφοριών και επίπεδο σχέση ) τη λειτουργία των μηνυμάτων, το βαθμό αυτοεκτίμηση κάθε εμπλεκομένου και το βαθμό αλληλοεκτίμηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Σημαντικό ρόλο επίση παίζει η δημιουργία κοινοτήτων μάθηση ώστε να αναπτυχθεί κλίμα συνεργασία και να γίνει γόνιμη ανταλλαγή ιδεών (Prawat, 1996). 232

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Brooks, V. & Sikes, P. (1997). The Good Mentor Guide, Buckingham: Open University Press Coombs, P. A. & Ahmed, M. (1974). Attacking Rural Poverty: How Non-formal Education Can Help, John Hopkins University Press, Baltimore. Driscoll, M. (2002). Web-based training: Creating e-learning experiences. (2 nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer. Jarvis, P., Holford, J., & Griffin, C. (2003). The Theory and Practice of Learning, Kogan Page, London. Knowles, M. (1998). The Adult Learner, Gulf Publishing Company, Houston, Texas. Kydd, L., Crawford, M. & Riches, C. (Eds.) (1997). Professional Development for Educational Management, Buckingham: Open University Press. Noué, D., Piveteau J. (1999). Πρακτικό οδηγό του Εκπαιδευτή, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα. O Brien, J. & MacBeath, J. (1999). Coordinating Staff Development: the training and development of staff development coordinators, Journal of In-service Education, 25(1), Pratt, K.J. & Stenning, R. (1989). Managing Staff Appraisal in Schools, London: Van Nostrand Reinhold (International). Stephens, P. (1996). Essential Mentoring Skills, Cheltenham: Stanley Thornes. Prawat, R., (1996). Learning community, commitment and school reform, Curriculum Studies, 28,1, Rogers, A. (1996). Adult Education, Open University Press, Whipple, W.R. (1987). Collaborative learning: recognising it when we see it. Bulletin of the American Association for Higher Education 40(2) 3-7. Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Βεργίδη,., Abrahamsson, K., Davis, R., & Fay, R.,(1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνική και οικονοµική λειτουργία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. Βεργίδη, Δ. (2001). «Διαβίου Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική», Στο Κ. Π. Χάρη, Ν. Β. Πετρουλάκη, Σ. Νικόδημο, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση: Διεθνή 233

18 Εμπειρία και Ελληνική Προοπτική (Πρακτικά του Θ διεθνού συνεδρίου τη Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδο ), σ , Ατραπό, Αθήνα. Ζιώμα, Δ. & Χρυσάκη, Μ. (2002). Διερεύνηση των Μελετών για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών, στο: Κόκκο Α. (επίμ.), «Μελέτη για τον Προσδιορισμό των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευομένων Εκπαιδευτών», Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα. Καραλή, Θ. (2002). Η εξέλιξη του δικτύου τη Λαϊκή Επιμόρφωση κατά την περίοδο , αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Κόκκο, Α., Λιοναράκη, Α. (1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεω εκπαίδευση. Σχέσει διδασκόντων-διδασκομένων. Τόμο Β. Εκδ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Κόκκο, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχέ Μάθηση, οι Συντελεστέ, Τόμο Α, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Κόκκο, Α. (2002) (επιμ.). Μελέτη για τον προσδιορισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών, Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. & Ψυχάρη, Σ. (2005). «Ένα μοντέλο ηλεκτρονική μάθηση στο εκπαιδευτικό σύστημα: ορίζουσε και παράμετροι τη εφαρμογή τη στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Υλοποίηση του μοντέλου με χρήση Ιδιωτικών Εικονικών Δικτύων». ΧΙ Συνέδριο τη Ελληνική Παιδαγωγική Εταιρεία, Ρόδο Σελ Ξωχέλλη, Π. (1990). Το εκπαιδευτικό έργο ω κοινωνικό ρόλο : μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τι στάσει των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Σάμψων Δ., Χατζηνώτα Σ., Καστραντά Κ. Καραμπιπέρη Δ. (2004), "e-edcom: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον και Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων στον Παγκόσμιο Ιστό", Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αθήνα, Τόμο Α, Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχµιο, Αθήνα. 234

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Θανάσης Καραλής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων Θανάσης Καραλής Ι. Θεωρητικές προσεγγίσεις Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως διακριτό θεσμικό και επιστημονικό πεδίο Ενήλικος και

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέμα Διαλόγου «Η αξιοποίηση του mentring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σε ποιους α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ομάδα στόχου Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (διδασκάλους, νηπιαγωγούς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια ενήλικας; Η έννοια «ενήλικας» δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιμορφωτές ΤΠΕ ως Μέντορες: Προβλήματα και Ερωτήματα

Οι Επιμορφωτές ΤΠΕ ως Μέντορες: Προβλήματα και Ερωτήματα Οι Επιμορφωτές ΤΠΕ ως Μέντορες: Προβλήματα και Ερωτήματα Αλέξανδρος Μπάρμπας Εκπαιδευτικός Δ.Ε., ΠΤΔΕ, ΑΠΘ (albarbas@otenet.gr) Δημήτρης Ψύλλος Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ ( psillos@skiathos.physics.auth.gr) Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 Γ. Νάσαινας ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1.ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία και η Εφαρμογή τους με Εργαλεία Υπολογιστικής και Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα