Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14"

Transcript

1 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων (A renewed European agenda for adult learning ) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης

2 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων (A renewed European agenda for adult learning ) Η σημασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σήμερα H Εκπαίδευση Ενηλίκων σήμερα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού μπορεί να επιτρέψει σε όλους τους πολίτες ίση και ισότιμη συμμετοχή σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ανταποκριθεί σε προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως: Οι πολυάριθμες και ταχύτατες κοινωνικοοικονομικές, δημογραφικές, πολυπολιτισμικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές, Το γεγονός ότι σχεδόν 75 εκατομμύρια ενήλικες στερούνται βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, που καθιστά δύσκολη την εξεύρεση εργασίας και αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, Το γεγονός ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη το 2009 εγκατέλειψαν την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχοντας ολοκληρώσει μόλις την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή και χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και οδηγήθηκαν στην ανεργία (52% όσων είχαν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στην ΕΕ ήταν άνεργοι ή βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες των ατόμων αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής ιδιότητας του πολίτη και των ικανοτήτων του καθώς και στην ατομική αυτονομία. Παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας Αποτελεί μέσο για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση όσων πλήττονται από την ανεργία ή βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στη σταδιοδρομία τους. Συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική ένταξη, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και στην προσωπική ανάπτυξη. Δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και ατόμων με προσόντα μέσου και υψηλού επιπέδου. Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ερχόμενη δεκαετία. Στόχος της να καταστεί η ΕΕ, μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία σε έναν μετα- Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων

3 βαλλόμενο κόσμο. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χαρακτηρίζει τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή πραγματικότητα καταδεικνύει το μείζονα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα - ιδίως στους εργαζομένους με λίγα προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας - να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση Σήμερα κανένας δεν μπορεί να αποκτήσει, κατά τη διάρκεια μόνο της σχολικής ενασχόλησής του, τις γνώσεις εκείνες που θα αρκέσουν σε όλη του τη ζωή, εφόσον η ταχεία εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα απαιτεί συνεχή εκσυγχρονισμό γνώσεων. Η διά βίου μάθηση είναι το κλειδί για την απόκτηση δεξιοτήτων, την επικαιροποίηση και την αναβάθμισή τους καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διά βίου μάθησης, η οποία καλύπτει κάθε μαθησιακή δραστηριότητα από την προσχολική ηλικία μέχρι και μετά τη συνταξιοδότηση. Αποτελεί επίσης ζωτικό στοιχείο της αδιάκοπης μαθησιακής πορείας, διότι αφορά ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων επίσημης, ανεπίσημης και άτυπης μάθησης - γενικής ή επαγγελματικής - που ακολουθούν οι ενήλικες μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όλοι οι ενήλικες μπορούν και πρέπει να επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από τη διά βίου μάθηση. Παρά τις δυνατότητες που παρέχει η Εκπαίδευση Ενηλίκων, διαμορφώνεται αυξανόμενη συναίνεση ως προς το ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί επί του παρόντος τον αδύναμο κρίκο στην ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων διά βίου μάθησης. Η συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη συνεχίζει να μειώνεται, από 9,8% στην κατηγορία του πληθυσμού ηλικίας ετών το 2005 σε 9,1% το 2010, οπότε ο στόχος στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» για άνοδο σε 15% μέχρι το 2020 καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Στην Κύπρο η συμμετοχή ήταν 7,7% το 2010 ποσοστό που θεωρείται χαμηλό για μια χώρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού ενώ ο εθνικός στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 12% μέχρι το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Στην προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού στη διά βίου μάθηση και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το Συμβούλιο Υπουργών της 28ης Νοεμβρίου 2011 ψήφισε το ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο θα συνεχίσει να συμπληρώνει και να παγιώνει το συντελούμενο έργο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων βάσει των στρατηγικών στόχων που ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Το θεματολόγιο πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης θεώρησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων με γενική επιδίωξη την αναβάθμιση του τομέα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων τονίζει ότι πρέπει: (i) Να διευρυνθούν οι δυνατότητες των ενηλίκων, ανεξαρτήτως φύ-

4 λου ή προσωπικών και οικογενειακών συνθηκών, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση υψηλής ποιότητας σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή τους, με σκοπό την προαγωγή της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, της προσαρμοστικότητας, της απασχολησιμότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, (ii) Να αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα της μάθησης και στην προσωπική ευθύνη και στην αυτονομία του εκπαιδευομένου, (iii) Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά οι ενήλικες ότι η μάθηση αποτελεί συνεχή προσπάθεια για ολόκληρη τη ζωή και ότι πρέπει να εκπαιδεύονται σε τακτά διαστήματα στη ζωή τους, ιδίως σε περιόδους ανεργίας ή αλλαγών στη σταδιοδρομία τους, (iv) Να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού για ολόκληρη τη ζωή, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης, (v) Να εξασφαλιστεί η συνεκτική παροχή υψηλής ποιότητας επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες, που θα στοχεύει στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων ή προσόντων όλων των επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), με υποστήριξη από την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από τις τοπικές αρχές, (vi) Να ληφθεί μέριμνα για ευέλικτες ρυθμίσεις ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες κατάρτισης των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στην επιχείρηση και στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία, (vii) Να ενθαρρυνθούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να δέχονται ομάδες μαθητών πέραν των παραδοσιακών, επιδεικνύοντας πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και ένα ευρύτερο άνοιγμα προς την κοινωνία εν γένει, ανταποκρινόμενα επίσης στις δημογραφικές προκλήσεις μιας κοινωνίας που γερνάει, (viii) Να προαχθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τη διατύπωση των αναγκών κατάρτισης και με την ανάπτυξη δυνατοτήτων μάθησης για ενήλικες, και να βελτιστοποιηθεί η συμμετοχή των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα αυτό, (ix) Να προαχθεί μια ισορροπημένη κατανομή των πόρων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής, η οποία θα βασίζεται στην κοινή ευθύνη και σε ισχυρή δέσμευση του δημοσίου, ιδίως όσον αφορά τη λήψη μέτρων «δεύτερης ευκαιρίας» και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, (x) Να αναπτυχθεί με το βέλτιστο τρόπο η παροχή μάθησης προς τους ηλικιωμένους, με σκοπό την προαγωγή ενεργού, αυτόνομης και υγιούς γήρανσης κατά την οποία θα μπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους και να αποτελούν κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο προς όφελος της κοινωνίας ως σύνολο. Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων

5 Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διά βίου μάθησης, η οποία καλύπτει κάθε μαθησιακή δραστηριότητα από την προσχολική ηλικία μέχρι και μετά τη συνταξιοδότηση. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χαρακτηρίζει τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τομείς προτεραιότητας του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για την περίοδο Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς: Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους ενήλικες και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της. Σχέδιο Δράσης της Κύπρου στο πλαίσιο της προώθησης του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Η Κύπρος συμμετέχει στην προώθηση του ανανεωμένου θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μεταξύ άλλων, με την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε με ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους 75%. Ο Φορέας Ανάθεσης είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται υπό το πρίσμα της Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης που υιοθετήθηκε στην Κύπρο το 2007, και θα προωθήσει περαιτέρω τους στόχους που τέθηκαν αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσω της στενής συνεργασίας με τα μέλη των τεχνικών και εθνικών επιτροπών της Στρατηγικής, τα οποία σε έναν μεγάλο βαθμό εκπροσωπούνται στην Ομάδα Εργασίας για την προώθηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Η Ομάδα Εργασίας του Σχεδίου Δράσης αποτελείται από εκπροσώπους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Εργασίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, του Κέντρου Παραγωγικότητας, της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ.ά.

6 Το έργο στοχεύει στην: Ενημέρωση των ενηλίκων για το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν όλοι οι ενήλικες, ειδικά αυτοί που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα εξαιτίας της μειωμένης συμμετοχής τους στην εκπαίδευση (π.χ. άτομα με χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση-γραφή-τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο). Ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών εταίρων (stakeholders) σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και στην Ευρώπη, μέσα από τη συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες. Απώτερος στόχος η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μερικές από τις δράσεις του Σχεδίου είναι οι ακόλουθες*: Τακτικές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Οδηγός Εύρεσης Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο Εναρκτήριο Συνέδριο Περιφερειακές Ημερίδες Πληροφόρησης Δραστηριότητες Ομαδικής Μάθησης (Peer Learning Activities) Τελικό Συνέδριο *Όλες οι δράσεις του Σχεδίου καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό αναρτώνται στην ιστοσελίδα Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων

7 Δραστηριότητες δημοσιότητας Στο πλαίσιο του Σχεδίου προβλέπονται δραστηριότητες δημοσιότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη της κατάλληλης διάδοσης των δραστηριοτήτων του έργου. Οι δραστηριότητες του έργου και των τελικών προϊόντων θα διαδοθούν μέσα από μια ιστοσελίδα, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προώθηση του έργου. Η ιστοσελίδα του έργου στοχεύει να συμπεριλάβει όλες τις δραστηριότητες του έργου καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό (π.χ. ευρωπαϊκά εργαλεία, ευρωπαϊκές αναφορές, έρευνες, κλπ) αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Παράλληλα, θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν στην Κύπρο μαζί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών οργανισμών. Επιπλέον, θα πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις διάφορες δραστηριότητες του έργου (ημερομηνίες σημαντικών δράσεων, ενημερωτικό υλικό, κ.λπ.). Η ιστοσελίδα του Σχεδίου είναι Το υλικό που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτές ενηλίκων, ενήλικες, ασκούμενοι, φορείς χάραξης πολιτικής, κλπ) είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ( ). Με τον ίδιο τρόπο, οι δημοσιεύσεις που θα προκύψουν καθ όλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. δημοσιεύσεις συνεδρίων, δημοσιεύσεις PLAs, ενημερωτικά δελτία, κλπ) θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τέλος, το έργο θα γνωστοποιείται με τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για σκοπούς διάδοσης των αποτελεσμάτων, όπως έντυπες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, καθώς και μέσω των ψηφιακών εκδόσεών τους.

8 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ιστοσελίδα: Τηλ , Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στη Λισσαβόνα την 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα