ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 9/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 9/07/0, ηµέρα Τρίτη και ώρα :00 µ.µ, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5/6- Απόφαση της Ε Π. Τακτικά µέλη ήταν οι εξής: Μαυρογιάννης Γεώργιος, Οικονοµολόγος - ιευθυντής της εταιρείας Καλεµάκη Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος της ΟΤ Ζαχαράκης Ιωάννης Γεωπόνος, Στέλεχος της ΟΤ Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, κηρύσσεται έναρξη της συνεδρίασης µε θέµα ηµερήσιας διάταξης,: Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους επενδυτές κατά της απόφασης 4/-07-0 της Ε Π για ένταξη/απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της ης προκήρυξης Άξονας 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Μετά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ης Προκήρυξης του τοπικού προγράµµατος Προσέγγισης Leader, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και την απόφαση της Ε Π µε αριθµό 4/-07-0, έχουν υποβληθεί 4 ενστάσεις από αυτούς που απορρίφθηκαν λόγω των Κριτηρίων Αποκλεισµού καθώς και ένσταση επί της βαθµολογίας και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισµού είναι οι εξής : Α/Α Αρ.Πρωτ. ένστασης 309/ / / / Επωνυµία Μέτρο/ ράση Σµαργιανάκη Στυλιανή L33-5 ουλουφάκης Νικόλαος Κουτσάκης Γεώργιος Καψαλάκη ήµητρα Αιτούµενος Προϋπολογι -σµός (σε ) Αιτιολογία απόρριψης επενδυτικού σχεδίου ,50 Κριτήριo Αποκλεισµού 3.3 εν αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής L3a 6.50,00 Κριτήριo Αποκλεισµού 3.8 εν προσκοµίστηκε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης L ,90 Κριτήριo Αποκλεισµού.4 Η πρόταση δεν αφορά σε ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο L ,90 Κριτήρια Αποκλεισµού:. Η πρόταση δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 974/70/ , όπως ισχύει κάθε φορά.4 Η πρόταση δεν αφορά σε ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο 3.3 Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής (ίδια κεφάλαια και δανεισµός) για την πραγµατοποίηση της πρότασης σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα

2 Η ένσταση που κατατέθηκε επί των κριτηρίων βαθµολόγησης είναι οι εξής: Α/Α Αρ.Πρωτ. ένστασης Επωνυµία Μέτρο/ ράση Αιτούµενος Προϋπολογι Σηµεία αναβαθµολόγησης επενδυτικού σχεδίου 308/ Π. Καρφάκης και ΣΙΑ Ο.Ε -σµός (σε ) L ,69 Κριτήρια: Β. Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης Β. Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης Β. Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων Γ. Σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης Γ. Σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράµµατος Γ. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους Γ7. Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/ διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης κινητικότητας Όλες οι ενστάσεις κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της ΟΤ εµπρόθεσµα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αφού εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της απόφασης 4/ της Ε Π για ένταξη/απόρριψη και βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της ης προκήρυξης Άξονας 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) , αποφασίζει οµόφωνα: ράση L3 α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. ουλουφάκης Νικόλαος, «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ, στις αφνές Ηρακλείου», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 599/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου 3.8. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, δεν συµπεριλήφθηκε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης, όπως απαιτούνταν από τον Οδηγό Εφαρµογής της Προκήρυξης µε συνέπεια την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου. Παρά το ότι ο υποψήφιος δικαιούχος ισχυρίζεται ότι το διέθετε ποινικό µητρώο, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά όπως αναφέρεται στο άρθρο 7. σελ. του Οδηγού Εφαρµογής «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται.

3 ράση L33-5: «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης». Σµαργιανάκη Στυλιανή «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΚΙΑΣ, στους Αποστόλους ήµου Καστελίου» (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 65/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου 3.3. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας δεν υπήρχε το απαιτούµενο δικαιολογητικό, που να αποδεικνύει την δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας συµµετοχής, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της προκήρυξης «Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας», παρατήρηση 6 (σελ. 90 ). Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της Προκήρυξης Παράρτηµα ΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας, όταν δεν υπάρχει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής της επενδυτικής πρότασης (δεν τεκµηριώνονται οι ίδιοι πόροι και δεν προσκοµίζεται βεβαίωση τράπεζας για το ενδιαφέρον δανειοδότησης), το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. Η υποψήφια δικαιούχος προσκόµισε, συνηµµένα στην ένσταση της, έγγραφο πρόθεσης δανειοδότησης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Ο οδηγός εφαρµογής όµως αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 3. Κουτσάκης Γεώργιος, «Ι ΡΥΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 633/5- ) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου.4 «Η πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.» Στον προϋπολογισµό του φακέλου υποψηφιότητας και σ ότι αφορά στον προϋπολογισµό του λοιπού εξοπλισµού, γίνεται αναφορά µόνο σε προµήθεια inox κουζίνας και σε κρεβάτια και κοµοδίνα. εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον υπόλοιπο εξοπλισµό που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών που προτίθεται να φτιάξει (ιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, τραπεζαρία, σαλόνι, κουρτίνες, σερβίτσια, µαγειρικά σκεύη, έπιπλα κήπου και πισίνας κλπ). Κατά συνέπεια το φυσικό αντικείµενο δεν είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Συνηµµένα στην ένσταση του ο υποψήφιος προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιγράφει ότι θα προµηθευτεί τον παραπάνω εξοπλισµό µε δικά του έξοδα. Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό, καθώς ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του», Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 3

4 4. Καψαλάκη ήµητρα «Ι ΡΥΣΗ 5 ΤΕΚ ΣΤΟ ΚΟΥΣΕ ΜΟΙΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 63/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Α) Λόγω του Κριτηρίου. «Η πρόταση, εφόσον περιλαµβάνει υποδοµές διανυκτέρευσης: α) πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 974/70/ , όπως ισχύει κάθε φορά β) η προβλεπόµενη δυναµικότητα (κλίνες) είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ 40/3-, όπως ισχύει κάθε φορά» Στο φάκελο υποψηφιότητας αναφέρεται η δηµιουργία πέντε (5) Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών, ενώ στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνονται Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες, αφού στις κατόψεις που υποβλήθηκαν δε φαίνεται να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα που απαιτείται, σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ και τους όρους και προϋποθέσεις του ΕΟΤ για τις Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες. Στην ένσταση αναφέρεται ότι τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ µε µικρές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθµιση, χωρίς ωστόσο να προσκοµίζεται η σχετική έγκριση µε τα συνηµµένα σχέδια, από τα οποία να προκύπτει η λειτουργική µορφή και η δυναµικότητα του καταλύµατος. Β) Λόγω του Κριτηρίου.4 «Η πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.» Στον προϋπολογισµό του φακέλου υποψηφιότητας και σ ότι αφορά στον προϋπολογισµό του λοιπού εξοπλισµού, γίνεται αναφορά µόνο σε µέρος του εξοπλισµού και µάλιστα µε ασυµφωνία προϋπολογισµού και συνηµµένων προσφορών. εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον υπόλοιπο εξοπλισµό που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών που προτίθεται να φτιάξει αλλά ούτε για το χώρο συνάθροισης των πελατών (ιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, κουρτίνες, σερβίτσια, µαγειρικά σκεύη, έπιπλα κήπου κλπ). Κατά συνέπεια το φυσικό αντικείµενο δεν είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Συνηµµένα στην ένσταση της η υποψήφια προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιγράφει ότι θα προµηθευτεί τον παραπάνω εξοπλισµό µε δικά της έξοδα και γι αυτό προσκοµίζει και έγγραφο της Τράπεζας EFG Eurobank-Ergasias AE µε υπόλοιπο προθεσµιακών καταθέσεων ποσού Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό, καθώς ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Γ) Λόγω του Κριτηρίου 3.3. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας είχε υποβληθεί έγγραφο της HSBC BANK για καταθέσεις ποσού ,39. Το ποσό αυτό δε φτάνει για να καλυφθεί στο σύνολο της η Ίδια Συµµετοχή ύψους ,45 που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η επένδυση. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της Προκήρυξης Παράρτηµα ΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας, όταν δεν υπάρχει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής της επενδυτικής πρότασης (δεν τεκµηριώνονται οι ίδιοι πόροι και δεν προσκοµίζεται βεβαίωση τράπεζας για το ενδιαφέρον δανειοδότησης), το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. Η υποψήφια δικαιούχος προσκόµισε, συνηµµένα στην ένσταση της έγγραφο της Τράπεζας HSBC µε υπόλοιπο καταθέσεων ποσού 0.067,6, το οποίο πάλι δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της ίδιας συµµετοχής. Επιπλέον, ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 4

5 5. Π. Καρφάκης και ΣΙΑ ΟΕ «Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΙΒΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 6/5-) Α) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β.. «Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης» Στο φάκελο υποψηφιότητας για την απόδειξη του συγκεκριµένου κριτηρίου προσκοµίστηκαν: - Για το µέτοχο Π. Καρφάκη, βεβαίωση από την εταιρεία Chevron Hellas Ανώνυµη εταιρεία πετρελαιοειδών, παραγωγή λιπαντικών - εµπορία, ότι εργάστηκε από το 996-, ως υπεύθυνος πωλήσεων και διευθυντής πωλήσεων. - Για το µέτοχο Γ. Κανδύλη, βεβαίωση από την εταιρεία Chevron Hellas Ανώνυµη εταιρεία πετρελαιοειδών, παραγωγή λιπαντικών - εµπορία, ότι εργάστηκε από το 989-, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλος γραφείου. - Το καταστατικό της εταιρείας έχει δηµοσιευτεί στις 5/0/007. Στους καταστατικούς σκοπούς δεν αναφέρεται η τουριστική εκµετάλλευση κατοικιών, η οποία αναφέρεται στην τροποποίησή του, η οποία δηµοσιεύτηκε στις /9/. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου, ελέγχεται η ηµεροµηνία σύστασής της (καταστατικό), απ το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σχετική εµπειρία. Επιπλέον, η πρότερη εργασιακή εµπειρία των µετόχων της υποψήφιας εταιρείας, σε καµία περίπτωση δεν είναι σχετική µε τη φύση της πρότασης η οποία αφορά σε Αγροτουριστικό Κατάλυµα. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β. η ένσταση απορρίπτεται. Β) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β.. «Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης» Στο φάκελο υποψηφιότητας για την απόδειξη του συγκεκριµένου κριτηρίου προσκοµίστηκαν: - Για το µέτοχο Π. Καρφάκη, ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού, ίπλωµα στην Περιβαλλοντολογική Μηχανική και Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντολογική Μηχανική - Για το µέτοχο Γ. Κανδύλη, δεν προσκοµίζεται κανένα αποδεικτικό σπουδών. Απλώς αναφέρεται στο βιογραφικό του ότι κατέχει BSc Polymer Enginnering. Στην ένσταση αναφέρεται ότι οι µέτοχοι έχουν επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων σε θέµατα ηγεσίας προσωπικού, πωλήσεων, διοίκησης επιχειρήσεων κλπ, χωρίς ωστόσο να προσκοµίζονται τα σχετικά αποδεικτικά (αναφέρονται µόνο στο βιογραφικό του Π. Καρφάκη). Ωστόσο η επαγγελµατική κατάρτιση εξετάζεται και βαθµολογείται στο κριτήριο Β.3. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β. η ένσταση απορρίπτεται. Γ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β. «Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων» Ο βαθµός ένα () δίνεται στην περίπτωση που τεκµηριώνεται ότι η υποψήφια εταιρεία καθώς και οι υποψήφιοι εταίροι δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν όπως ορίζει ο οδηγός εφαρµογής σελ. 03 παράγραφος «Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων" εξετάζεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/µετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας από τους ανωτέρω µετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιµή µηδέν....» και το δικαιολογητικό που απαιτείται για την τεκµηρίωση είναι η υπεύθυνη δήλωση (σελ. 96 οδηγού εφαρµογής, κριτήριο Β). Στο σχετικό πίνακα του Φακέλου Υποψηφιότητας («Προηγούµενες επιχορηγήσεις έργων του υποψήφιου δικαιούχου.») δηλώνεται 5

6 ότι οι εταίροι δεν έχουν ποτέ επιχορηγηθεί από κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα. Όµως στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας συµπεριλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου µόνο για την εταιρεία, ενώ δε συµπεριλαµβάνεται καµία υπεύθυνη δήλωση για τους µετόχους, προκειµένου να τεθεί ο βαθµός του κριτηρίου (σύµφωνα µε τον ενηµερωτικό οδηγό της προκήρυξης, σελ. 9 «για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαµβάνονται υπόψη τόσο τα αναφερόµενα στο φάκελο υποψηφιότητας, όσο και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά»). Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β η ένσταση απορρίπτεται. ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. Η επιτροπή ενστάσεων επανεξετάζοντας το σχετικό κριτήριο και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής (µεγάλη επισκεψιµότητα, γειτνίαση µε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακός οικισµός, πέρασµα για τις νότιες παραλίες), διαµορφώνει τη βαθµολογία του κριτηρίου σε 0,5. Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση γίνεται δεκτή. Ε) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. Η επιτροπή ενστάσεων επανεξετάζοντας το σχετικό κριτήριο (συνεργασία για ανάπτυξη κι άλλων δραστηριοτήτων: εκµάθηση κρητικής κουζίνας, ιπποτουρισµός, ποδήλατα) διαµορφώνει τη βαθµολογία του κριτηρίου σε 0,5. Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση γίνεται δεκτή. ΣΤ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. «Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν» Ο βαθµός 0, δίνεται όταν ο υποψήφιος περιγράφει τήρηση προδιαγραφών ποιότητας ΚΑΙ συµµετοχή σε δίκτυα επιχειρήσεων. Στην πρόταση αναφέρεται ότι η υποψήφια εταιρεία θα συµµετέχει µόνο σε Cluster για τον Αγροτουρισµό αλλά δεν αναφέρεται πουθενά η τήρηση προδιαγραφών ποιότητας. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση απορρίπτεται. Ζ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ5. «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους» Σε ότι αφορά τις υπερβάσεις τιµών µονάδος η περικοπή τους παραµένει, καθότι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς δραστηριοποιείται πληθώρα προµηθευτών οικοδοµικών υλικών, ακόµα δε και εταιρεία παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. Κατά συνέπεια σε καµία περίπτωση δε λογίζεται δύσβατη ή αποµακρυσµένη η περιοχή του Σίβα. Επίσης, σύµφωνα µε τον οδηγό της προκήρυξης σε. 6 παρατηρήσεις, οι αυξηµένες τιµές µονάδας (+0%) µπορούν να δικαιολογηθούν µετά από τεκµηρίωση, πράγµα που δεν έχει γίνει στο φάκελο υποψηφιότητας. Σ ότι αφορά στην εργασία 0.0 «γενικές εκσκαφές γαιώδεις» του προϋπολογισµού: η επιτροπή αξιολόγησης διενήργησε αυτοψία στο χώρο της επένδυσης όπου και διαπίστωσε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες. Η εργασία «0.0 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις» είχε πραγµατοποιηθεί, όπως και αποτυπώνεται στην έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η επιτροπή. Το µόνο που αποµένει από τις εργασίες εκσκαφών είναι η «0.0 Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις» (00m 3 ) για την κατασκευή της πισίνας, του µηχανοστασίου, ενώ οι εκσκαφές του αποθηκευτικού χώρου, έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί. Σ ότι αφορά στην εργασία 0.0 η ένσταση απορρίπτεται. Σ ότι αφορά στην εργασία 03.0 «άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων» του προϋπολογισµού: 6

7 Οι εργασίες που περιγράφονται στην ένσταση αφορούν σε εργασίες περιβάλλοντος χώρου, για τις οποίες απαιτείται ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα και όχι άοπλο. Το άοπλο σκυρόδεµα που περιγράφονταν στις προµετρήσεις του µηχανικού, ήταν αυτό που κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη κατασκευαστεί. Παρόλο που στις προµετρήσεις δεν περιγράφεται το ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα αλλά από τα αρχιτεκτονικά σχέδια προκύπτει τέτοια ανάγκη, ο κωδικός «03.0 άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων» παραµένει µηδενικός και δηµιουργείται κωδικός «ΠΧ07 Άλλο (ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα περιβάλλοντος χώρου)», µε µονάδα µέτρησης m3, ποσότητα 38, τιµή µονάδας 40 και σύνολο Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 η ένσταση γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «σενάζ µπατικά» του προϋπολογισµού: Ο υποψήφιος δηλώνει στην ένσταση ότι από την εγκεκριµένη στατική µελέτη της οικοδοµικής άδειας, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο υποψηφιότητας, ούτε προσκοµίζεται συνηµµένη στην ένσταση, απαιτείται η κατασκευή µπατικών σενάζ. Στις προµετρήσεις του µηχανικού ωστόσο στην κατηγορία του οπλισµένου σκυροδέµατος (κωδ. 03.0), αναφέρονται σενάζ και περιµετρικά δοκάρια, τα οποία περιγράφονται και στην κατηγορία σενάζ µπατικά (κωδικός 03.06). Η επιτροπή ενστάσεων θεωρεί ότι ορθώς παραµένουν τα σενάζ στην κατηγορία 03.0, καθώς οι διαστάσεις παραπέµπουν σε δοκάρι (30cm πλάτος Χ 5 ύψος) και όχι σε σενάζ (ύψος 0cm). Σε ότι αφορά την εργασία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «δάπεδο µε λωρίδες σουηδικής ξυλείας» του προϋπολογισµού: Στην προµέτρηση του µηχανικού (συνηµµένη στο φάκελο υποψηφιότητας) αναφέρονται 43,93τ.µ. «στρώσεις δαπέδων µε λουρίδες σουηδικής ξυλείας», χωρίς αναλυτική προµέτρηση, γι αυτό και η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε σε επιµέτρηση βάσει σχεδίων, από τα οποία προκύπτει ποσότητα 94 τ.µ. ξύλινου δαπέδου που αναφέρεται στα υπνοδωµάτια και στις εσωτερικές σκάλες. Ωστόσο, στον προϋπολογισµό υπάρχει χωριστός κωδικός (.0) που αφορά σε «ξύλινη βαθµίδα» (τεµάχια 4, τιµή µονάδας 00), το οποίο δεν περικόπτεται. Επίσης, στις πισίνες δε χρησιµοποιείται σουηδικό ξύλο, για λόγους ασφαλείας και διάρκειας ζωής αλλά διαφορετικό είδος ξυλείας π.χ. ξύλο θαλάσσης. Στην τεχνική περιγραφή του φακέλου υποψηφιότητας δεν αναφέρεται διαµόρφωση χώρου δίπλα στην πισίνα µε ξυλεία, ούτε στις προµετρήσεις του µηχανικού. Εποµένως η εργασία µε κωδικό µειώνεται ως ποσότητα από 94τ.µ. που είχε εγκριθεί, σε 65τ.µ. που αφορούν τα δάπεδα των έξι υπνοδωµατίων όλων των κατοικιών. Έτσι η εργασία διαµορφώνεται ως εξής: Ποσότητα: 65τµ, Τιµή Μονάδας: 4,50, Σύνολο:.76,50 Σε ότι αφορά την εργασία 0.03 «υγροµόνωση τοιχίων υπογείου» του προϋπολογισµού: Επιστρέφεται το ποσόν για την υγροµόνωση των τοιχίων υπογείου παρότι δε διευκρινιζόταν στη µελέτη σε τι αφορούσε. Έτσι η εργασία διαµορφώνεται ως εξής: Ποσότητα: 65τµ, Τιµή Μονάδας: 7,50, Σύνολο: 487,50 Σε ότι αφορά την εργασία 0.03 η ένσταση γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 «οπλισµένο σκυρόδεµα ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές» του προϋπολογισµού: Η εργασία αφορά στα κτίρια και όχι στον περιβάλλοντα χώρο. Με βάση τις προµετρήσεις του έργου το απαιτούµενο οπλισµένο σκυρόδεµα είναι 47,85κ.µ.. Ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση 7

8 αυτοψίας της επιτροπής αξιολόγησης, το οπλισµένο σκυρόδεµα για τη θεµελίωση έχει ήδη κατασκευαστεί, εποµένως είναι µη επιλέξιµη η ποσότητα αυτή (7,66κ.µ.). Όµως λαµβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά σχέδια, προβλέπεται η κατασκευή πλάκας ισογείου (µεσοπατώµατος) και ορόφου (οροφής) που απαιτεί ποσότητα 4,89κ.µ., πράγµα που δεν αναφέρεται στις επιµετρήσεις του µηχανικού. Εποµένως, η συνολική απαιτούµενη ποσότητα σκυροδέµατος είναι 0,08κ.µ. (µαζί µε τα σενάζ µπατικά, σύµφωνα µε κωδ ανωτέρω) και κατά συνέπεια ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της εργασίας αυτής παραµένει ως αξιολογήθηκε. Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία Υ05 «Σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης» του προϋπολογισµού: Ο συγκεκριµένος κωδικός αφορά στη σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης και όχι στην κατασκευή. Θα έπρεπε να δηµιουργηθεί στην κατηγορία «έργα υποδοµής» του προϋπολογισµού χωριστός κωδικός για την εργασία που περιγράφεται στην ένσταση. Εποµένως: - ο κωδικός εργασιών Υ05 «σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης» από εγκεκριµένο προϋπολογισµό 600, µηδενίζεται, - δηµιουργείται νέος κωδικός Υ08 «Άλλο (Κατασκευή στεγανής δεξαµενής λυµάτων και σύνδεση των κατοικιών µε αυτή)», µε εγκεκριµένη µονάδα µέτρησης «κατ αποκοπή», εγκεκριµένη ποσότητα (µε βάση τη συνηµµένη στο φάκελο υποψηφιότητας εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης λυµάτων), και εγκεκριµένο προϋπολογισµό Σε ότι αφορά την εργασία 8.04 «ψησταριά φούρνος εξωτερικού χώρου» του προϋπολογισµού: Η κατασκευή φούρνου και ψησταριάς δεν περιγράφεται πουθενά στο φάκελο υποψηφιότητας, ούτε στις προµετρήσεις, ούτε αποτυπώνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, παρά µόνο στον προϋπολογισµό του έργου. Εποµένως, για την αγορά και τοποθέτηση των ειδών αυτών, θεωρούµε ότι το ποσό των.800 είναι επαρκές. Σε ότι αφορά την εργασία 8.04 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία ΛΕ 95 «κλιµατισµός µε ανεξάρτητες µονάδες» του προϋπολογισµού: Σύµφωνα µε την προµέτρηση του µηχανικού, απαιτούνται 9 κλιµατιστικές µονάδες. Στο φάκελο υποψηφιότητας δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, ούτε περιγραφή για τα απαιτούµενα BTU. Η επιτροπή µετά από έρευνα αγοράς θεωρεί ότι τα 800 µέσο όρο ανά τεµάχιο και λαµβάνοντας υπόψη το χώρο που πρέπει να καλυφθεί είναι αρκετά. Σε ότι αφορά την εργασία ΛΕ95 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «Μελέτη ΑΠΕ» του προϋπολογισµού: Η εγκατάσταση ΑΠΕ αφορά στην ίδια κατανάλωση για τις ανάγκες της επένδυσης, εποµένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη για έγκριση από αρµόδια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο προµηθευτής των συστηµάτων ΑΠΕ, µετά από αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών δίνει την ανάλογη µελέτη - προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού. Στο φάκελο υποψηφιότητας υπάρχει τόσο ο προσδιορισµός των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης, όσο και µελέτες προσφορές από προµηθευτές ΑΠΕ. Εποµένως, ορθά περικόπτεται η συνολική αιτούµενη δαπάνη ποσού.000 από τον κωδικό Μ «Μελέτη ΑΠΕ». Σε ότι αφορά την εργασία «Μελέτη ΑΠΕ» η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία Μ «Τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη επιµετρήσεις» του προϋπολογισµού: 8

9 Έχει εκδοθεί η υπ.αρθµ. 85/008 οικοδοµική άδεια από το Πολεοδοµικό Γραφείο Μοιρών, στην οποία εκτιµάται ότι έχει καταβληθεί η αµοιβή για τη µελέτη της οικοδοµικής άδειας (περίπου ) και όχι για την επίβλεψη. Θεωρώντας ότι η αµοιβή για την επίβλεψη της κατασκευής κυµαίνεται περίπου στο 80% της αµοιβής για τη µελέτη της οικοδοµικής άδειας, όπως επίσης και ένα κόστος.500 για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η εργασία Μ, διαµορφώνεται στα Μετά τα παραπάνω, το ποσοστό περικοπής προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα,0%, εποµένως η βαθµολογία του Κριτηρίου Γ.5 δεν τροποποιείται. Η) σε ότι αφορά το Κριτήριο Γ7.. «Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης κινητικότητας - εξασφάλιση προσβασιµότητας επισκεπτών µειωµένης κινητικότητας» Το κριτήριο αναφέρεται σαφώς σε φιλοξενία επισκεπτών µειωµένης κινητικότητας, κάτι που δεν εξασφαλίζεται από τη µορφή των κατοικιών οι οποίες, όλες, είναι διώροφες, έχουν τα υπνοδωµάτια στον όροφο χωρίς να προβλέπεται ασανσέρ, ενώ το άνοιγµα όλων των θυρών είναι µικρό. Επίσης στα συνηµµένα σχέδια δεν περιγράφεται λουτρό ή WC ή κουζίνα για ΑΜΕΑ σε καµία κατοικία αλλά ούτε και ράµπα για την πρόσβαση στις κατοικίες µεταξύ τους (από την κατοικία στις κατοικίες και 3), όπως περιγράφεται στο φάκελο. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Γ7. η ένσταση απορρίπτεται. Μετά τα παραπάνω, σ ότι αφορά στο επενδυτικό σχέδιο Π. Καρφάκης και ΣΙΑ ΟΕ «Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΙΒΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 6/5-) τροποποιείται:. Το φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού, µε συγκεντρωτική βαθµολογία 60,3.. Ο αναλυτικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού (συνολικό κόστος: 445.7,5 από ,5, µε ηµόσια απάνη:.636,08 από 5.648,57 ). Μετά τα παραπάνω η συνολική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων έχει ως εξής: Ι. Πίνακας προτάσεων που απορρίπτονται κατά δράση: εν επέρχεται καµία αλλαγή. ΙΙ. Πίνακας κατάταξης προτάσεων που αξιολογούνται ανά δράση: Μετά την εξέταση της ένστασης του υποψήφιου επενδυτή Π. Καρφάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ο οποίος έλαβε τελική συγκεντρωτική βαθµολογία 60,3, τροποποιείται η σειρά κατάταξης ως εξής: 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ Α/Α Α/Α ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος % Επιδ. ηµόσια απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος ηµόσια απάνη Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ Μέτρο L3 - ράση L3α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων / 5-593/5-606/5- ιγενάκης ΕΠΕ Καλλέργη Μαρία Ξυλούρης Ιωάννης Ίδρυση µονάδας παραγωγής οίνων ποιότητας από προϊόντα βιολογικής αµπελουργίας Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής χειροποίητων παραδοσιακών µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού Ίδρυση µικρής µονάδας παραγωγής γιαούρης, ξυνόχοντρου και ρυζόγαλου Χερσονήσου Καλλονή ,00 50% , , ,00 Κράσι ,00 50% , , ,74 Χαράκι ,50 50% , , , ,00 6, ,74 6, ,6 5,5 Σύνολο - L3α , , , ,6 Mέτρο L3 - ράση L3-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 4 598/5- Χουλάκης Κων/νος Επέκταση µονάδας παραγωγής αγγείων στο Θραψανό Μινώα Πεδιάδας Θραψανού 8.0,00 50% , , , ,73 50,00 Σύνολο - L3-8.0, , , ,73 Μέτρο L3 - ράση L3-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση /- 60/5- MELKO ΑΕΒΕ Μπελενιώτη Β. - Παπαδογιάννη Αρ. (υπό σύσταση) ΕΕ Κατασκευή µονάδας παραγωγής παραδοσιακών αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών αρτοποιηµάτων και γλυκισµάτων "Αστερουσιανά καλούδια" ήµος Γόρτυνας Γκαγκάλες 99.96,9 50% 49.98, , ,65 Λιγόρτυνο ,87 50% 49.36, , , ,65 64, ,83 5,44 Σύνολο - L , , , ,83 Μέτρο L33 - ράση L33-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης 7 583/- Καπελλάκης Νικόλαος Ίδρυση 5 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Φαιστού Σίβας ,00 50% , , , ,9 79,94 0

11 Α/Α Α/Α ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος % Επιδ. ηµόσια απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος ηµόσια απάνη Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ /5-6/5-590/- 68/5-6/5-609/5-594/5-63/5- Κουτσάκης Εµµανουήλ Ιωάννης & Νικόλαος Σγουράκης ΟΕ (υπό σύσταση) Φιτσάκη Ελένη Τζιράκης Ιωάννης Π.Καρφάκης & ΣΙΑ ΟΕ (K& K Domus Investments) Μαρία Λύτινα- Αναστασία Λύτινα, Βηθλεέµ ιδάρα-ασούτη Ο.Ε. Λυδάκης Παύλος Καρούζου Σµαράγδα Ίδρυση 4 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας κλινών Ίδρυση ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων Ίδρυση 3 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση επιπλωµένων δωµατίων 4 κλειδιών Ίδρυση, επιπλωµένων διαµερισµάτων 4 κλειδιών και 4 κλινών µε κολυµβητική δεξαµενή Επέκταση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Φαιστού Πιτσίδια ,98 50% 7.037, , 08.90,6 Μαλεβυζίου Αχλάδα ,00 50% , , ,87 Φαιστού Πιτσίδια ,4 50% , , ,43 Χερσονήσου Καινούριο Χωριό 67.87,4 50% , , ,57 Φαιστού Σίβας ,69 50% , ,5.636,08 Μαλεβυζίου Μαλεβυζίου Φόδελε ,90 50% 89.66, , ,68 Χάρακα ,00 50% , , ,0 Αχλάδα ,6 50% , ,36 6.9, ,53 70, ,40 70, ,83 64, ,40 6, ,6 60, ,08 58, ,7 55, ,35 5, Σύνολο - L , , , ,35 Μέτρο L33 - ράση L33-8: 'Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 6 600/5- Σαµπίνε Ράουτερς Επέκταση, εκσυγχρονσιµός - αναβάθµιση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των στάβλων Ο ΥΣΣΕΙΑ Χερσονήσου Αβδού.6,8 50% 05.8, , , ,43 75, /- Μαραγκάκης Σπυρίδων ηµιουργία χώρου γευσιγνωσίας κρητικών παραδοσιακών προϊόντων στο χώρο παλαιού ελαιουργείου Κουνάβοι ,70 50% , , , ,08 55,05

12 Α/Α Α/Α ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος % Επιδ. ηµόσια απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος ηµόσια απάνη Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ Σύνολο - L , , , ,08 Μέτρο L3 - ράση L3-: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 8 595/5- Πολιτιστικός Σύλλογος Παρανύµφων ηµιουργία οργανωµένου χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου "Οι Νύµφες" Παρανύµφ οι 66.59,98 00% 66.59, , , ,88 5,50 Σύνολο - L , , , ,88 Μέτρο L3 - L3-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς /5-588/- Σωµατείο "Οι φίλοι του µουσικού εργαστηρίου Λαβύρινθος" Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβδού Συµπληρωµατική και ενισχυτική ενέργεια στο ετήσιο µουσικό φεστιβάλ που οργανώνει το ΜΕΛ Ενίσχυση Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αβδού (ΜΕΣΑ) για µικρής κλίµακας υποδοµή: προµήθεια εξοπλισµού εκδηλώσεων Χερσονήσου Χουδέτσι ,00 75%.500, ,00.500,00 Αβδού 9.94,68 75%.443,5 9.94,68.443,5.500,00 7, ,5 7,75 Σύνολο - L , , , ,5 Γενικό άθροισµα , , , ,54 Μετά από αυτά και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: Μαυρογιάννης Γεώργιος, Οικονοµολόγος ιευθυντής της εταιρείας Καλεµάκη Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΑΝ.Η. Ζαχαράκης Ιωάννης, Γεωπόνος ΑΝ.Η.

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ;

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) 1. Μια επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ στις υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ, και θέλει να περιλάβει στις δαπάνες του προγράµµατος ένα ειδικό σκάφος το οποίο ρυµουλκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1 επιθυμεί να επεκτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα