ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχ. διεύθυση: Ακτή Ποσειδώος Ταχ. κώδικας: Πειραιάς ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΤΟΠΟΣ: Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχική Περιγραφή Η παρούσα τεχική περιγραφή αφορά τη παροχή υπηρεσιώ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Οι εργασίες περιλαµβάου τη λειτουργία, συτήρηση, αποκατάσταση βλαβώ και έλεγχο της λειτουργίας τω Η/Μ εγκαταστάσεω καθώς και τη παρακολούθησή τους µέσω του συστήµατος Scada, στις δύο σήραγγες της Λεωφόρου Α. Παπαδρέου. Επίσης περιλαµβάεται η επί τόπου 24ωρή παρακολούθηση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού τω σηράγγω και άµεση επέµβαση από τεχικό προσωπικό σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτου συµβάτος. Τοίζεται ότι όλες οι εργασίες θα έχου σα στόχο : Τη ασφάλεια και εξυπηρέτηση αυτώ που χρησιµοποιού τις σήραγγες και τις οδούς. Τη µεγάλη διάρκεια ζωής σε συδυασµό µε το χαµηλό αρχικό κόστος. Τη αξιοπιστία. Τη ευκολία συτήρησης. Τη εξοικοόµηση εέργειας. Ο έλεγχος, συτήρηση και επισκευή τω Η/Μ συστηµάτω τω σηράγγω θα γίεται αποκλειστικά και µόο από εξειδικευµέους τεχικούς για κάθε εργασία και οι οποίοι, εφόσο από το όµο απαιτείται θα διαθέτου τις σχετικές άδεις (πχ για συτήρηση υποσταθµώ). Κατά τη εκτέλεση τω εργασιώ θα ακολουθηθού : ο καοισµός ΕΛΟΤ ΗD-384 και οδοφωτισµού EN οι ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/ ) οι καοισµοί της ΕΗ οι καοισµοί VDE, DIN, IEC και CEG. καθώς και οι οδηγίες ΟΚΩ και άλλω Υπηρεσιώ αδειοδότησης εφόσο σχετίζοται. 2

3 Τεχική Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας και συτήρηση όλω τω συστηµάτω τω σηράγγω ραπετσώας και Κερατσιίου (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια, πυραίχευση, σήµαση, υποσταθµοί, ασθεή ρεύµατα, Η/Ζ κ.λ.π.) τα οποία βρίσκοται σε διαρκή λειτουργία µέσω ηλεκτροικού συστήµατος ελέγχου (scada) αλλά και µε επιτόπιους ελέγχους, καθώς και παρακολούθηση του συστήµατος επίβλεψης πίλλαρς οδοφωτισµού µέσω GPRS. Η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτώ θα γίεται καθηµεριά, Σαββατοκύριακα και αργίες µε τη 24ωρη παρουσία τεχικού στο Κέτρο Ελέγχου της σήραγγας ραπετσώας. υατότητα επέµβασης συεργείου για τη ατιµετώπιση βλάβης στο εξοπλισµό τω σηράγγω αλλά και α απαιτηθεί σε θέµατα δυσλειτουργίας στη διέλευση οχηµάτω, εκτροπής κυκλοφορίας, προειδοποίησης οχηµάτω ή κάποιου έκτακτου περιστατικού. Εκτελούται εργασίες που είαι ααγκαίες για τη οµαλή λειτουργία τω Η/Μ εγκαταστάσεω τω σηράγγω και όπως αυτές που προβλέποται στις τακτικές συτηρήσεις και τα συµβατικά τεύχη, αποκαθίσταται τυχό επιπλέο βλάβες που διαπιστώοται από τους έλεγχους και γίεται έλεγχος για τη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας, συοπτικά ως παρακάτω και επιπλέο τω ααφερόµεω στο δελτίο συτήρησης: 1. Υποσταθµοί µέση, Μετασχηµατιστές, χαµηλή τάση και διαοµή Έλεγχοι γείωσης, πεδίω, πυκωτώ και γεικά όλω τω υλικώ καθώς και τω µετασχηµατιστώ, του βοηθητικού εξοπλισµού, τω µεταλλικώ πλαισίω, µπαταριώ, συσφίξεω σε όλους τους χώρους. Η συτήρηση θα περιλαµβάει τη ατικατάσταση τυχώ ααλωσίµω υλικώ που προβλέποται από το κατασκευαστή. 2. Αισθητήρια, αεµόµετρα, µέτρηση ρύπω και ορατότητας Εξασφάλιση ότι όλοι οι συδέσεις είαι σφιγµέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφάλειας λειτουργού. Ελέγχοται τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις και τέλος εξασφαλίζουµε ότι δε έχει εισχωρήσει ερό στο κιβώτιο συδέσεω. Ελέγχουµε του κοχλίες στα µπρακέτα στήριξης. Κάουµε ευθυγράµµιση του ποµπού και του δεκτή. 3. Φωτιστικά σώµατα, Σύστηµα µέτρησης στάθµης φωτισµού Οι συδέσεις α είαι σφιγµέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφάλειας λειτουργού. Ελέγχοται τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις, του κοχλίες στα µπρακέτα στήριξης, εξασφαλίζουµε ότι ερό δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συδέσεω, καθαρίζουµε τα γυαλιά του κελύφους. 3

4 Ελέγχοται η ευθυγράµµιση τω φωτόµετρω Τεχική Περιγραφή 4. Σύστηµα µέτρησης ύψους Καθαρισµός τω γυαλιώ του ποµπού και του δέκτη, ευθυγράµµιση µέσω του σκοπευτικού φακού, έλεγχος συδέσεω ισχυρώ και ασθεώ. 5. Σύστηµα µέτρησης κυκλοφορίας Ελέγχοται τα δεδοµέα τω βρόγχω α συγκετρώοται στο scada. Έλεγχοι συέχειας τω βρόγχω, επικοιωίας του βρόγχου µε τη κάρτα, έξοδος κάρτας και επικοιωία µε το ΤΜΕ, τροφοδοσία της κάρτας. 6. Η/Ζ τω σηράγγω Ελέγχοται όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήµατος ελέγχου χρησιµοποιώτας ηλεκτρικά προσοµοιωµέες βλάβες, καθαρίζουµε όλες τις οπές που βρίσκοται στο κάλυµµα της µπαταρίας. Σφίγγουµε όλες τις συδέσεις του συστήµατος εξάτµισης. Σφίγγουµε όλες τις ηλεκτρικές συδέσεις. Εκτελούται εργασίες συτήρησης του κιητήρα, όπως αυτές προσδιορίζοται στο Εγχειρίδιο του Η/Ζ. Τίθεται ο κιητήρας σε λειτουργία και παρατηρείτε το πίακα οργάω. ιασφαλίζεται ότι όλα τα όργαα εδείξεω λειτουργού καοικά. Γίεται προληπτική συτήρηση εαλλακτήρα και περιοδική επιθεώρηση µε καθαρισµό. 7. Αελκυστήρω στη σήραγγα ραπετσώας Ο υπεύθυος συτήρησης θα καταχωρείται στο βιβλιάριο συτήρησης του αελκυστήρα όπου καταχωρούται όλες οι συτηρήσεις. Ο έλεγχος, η συτήρηση και η αποκατάσταση τυχό βλαβώ τω αελκυστήρω θα γίεται µηιαίως από αδειούχους τεχικούς. Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης σύµφωα µε τη κείµεη οµοθεσία. 8. Συστήµατος ραδιοεπικοιωιώ στη σήραγγα ραπετσώας Σύστηµα τω ραδιοεπικοιωιώ, µαζί µε αυτά που εξυπηρετού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυοµία, ΕΚΑΒ, Κιητή Τηλεφωία κλπ. Επιθεώρηση τω καλωδιώσεω και τω µηχαηµάτω και τω συσκευώ. Αποκατάσταση του συστήµατος, συτήρηση σταθµώ, κεραίες εκποµπής, κεραίες λήψης, φορητοί ποµποδέκτες, εισχυτές, συδυαστές, διακλαδωτές, ιστούς κλπ. 4

5 Τεχική Περιγραφή 9. Κάµερες, βιτεοαίχευση µηχαική όραση και καταγραφή Καθαρισµός όλω τω καµερώ & φακώ, έλεγχος στήριξης και καλής κατάστασής της. Επααρύθµιση θέσης κάµερας (στρέψης και κλίσης) καθώς και του zoom. Καλιµπράρισµα κάµερας και επααπροσδιορισµός τους οπτικού της πεδίου. Έλεγχος σωστής εικόας της κάµερας. Έλεγχος καλωδίου σήµατος και συδέσεω για φθορές και ατικατάσταση, στεγαότητας κάµερας, καθαρισµός επαφώ. Όλες οι εργασίες ρύθµισης, δοκιµώ και ελέγχω καλής λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή τη αίχευση συµβάτω και τη λήψη στο Κετρικό Λογισµικό, τω µετρήσεω της τρέχουσας κυκλοφορίας αά λωρίδα (ταχύτητα, φόρτος, κατάληψη, κατηγοριοποίηση σε 5 κατηγορίες κ.λ.π.), στα προκαθορισµέα τακτά χροικά διαστήµατα. Έλεγχος, συτήρηση, ααβάθµιση, επαεγκατάσταση λογισµικώ και γεικά η απρόσκοπτη λειτουργία του server µηχαικής όρασης. 10. Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Η συτήρηση συµπεριλαµβάει το UPS, τις µπαταρίες και το βοηθητικό εξοπλισµό. Έλεγχος χώρου εγκατάστασης και περιβάλλοτος χώρου, ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ροή αέρα ψύξης, λειτουργία και ρύθµιση του Rectifier, λειτουργία και ρύθµιση του inverter, λειτουργία στατικού διακόπτη, συσσωρευτώ, φορτίου, ακεραιότητα του συστήµατος σηµάσεω και παρακολούθησης, λειτουργία τω εγκατεστηµέω επιλογώ. Ο έλεγχος συσσωρευτώ θα διεεργείται µόο εφόσο δε υπάρχου περιστατικά συαγερµώ, οι συσσωρευτές είαι σε πλήρη φόρτιση και υπάρχει κετρική παροχή. 11. Πυρόσβεση και πυραίχευση τω σηράγγω Περιλαµβάοται οι απαραίτητοι έλεγχοι και η συτήρηση καθώς και η αποκατάσταση τυχό βλαβώ, ο έλεγχος της γεικής κατάστασης ατλιώ, της στεγαότητας τω συδέσεω, της στάθµης της δεξαµεής πυρόσβεσης και η πλήρωση αυτής, της λειτουργίας διάταξης αυτόµατης πλήρωσης, της δεξαµεής, πρεσσοστατώ, τω πυροσβεστικώ φωλιώ, όλα τα βοηθητικά συστήµατα εξοπλισµό, η περιοδική δοκιµαστική εκκίηση του συγκροτήµατος. Συτηρούται και αποκαθίσταται βλάβες στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης τω σηράγγω ήτοι πυροσβεστικώ φωλιώ, ακεραιότητας δικτύου πυρόσβεσης, πίεσης δικτύου δοκιµή δικτύου πυρόσβεσης µε εεργοποίηση µιας φωλιάς, αυτοµατισµού και έλεγχος πίεσης λειτουργίας, πληρώσεις πυροσβεστικώ συστηµάτω, για τυχό ψευδοσυαγερµούς και αποκατάστασης βλαβώ. οκιµάζεται η σωστή λειτουργία τω συσσωρευτώ και ελέγχοται οι συδέσεις αυτώ. Ελέγχοται επιλεκτικά αιχευτές και κοµβία συαγερµού και διαπιστώεται η κατάσταση αυτώ και η καοική λειτουργία τους στο σύστηµα πυραίχευσης. Ελέγχεται α όλες οι λειτουργίες πιάκω είαι καοικές, θέτοτας αυτό σε συθήκες σφάλµατος µε τεχικό τρόπο. Γίεται οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση α έχει επέλθει κάποια µεταβολή στη εγκατάσταση (µετακίηση συσκευώ κ.τ.λ.). Οι πυραιχευτές καθαρίζοται. 5

6 Τεχική Περιγραφή Γίεται έλεγχος συστηµάτω ολικής κατάκλισης. Τα συστήµατα ολικής κατάκλισης πρέπει α επιθεωρούται λεπτοµερώς και α δοκιµάζοται ως προς τη σωστή λειτουργία τους από ειδικό προσωπικό σύµφωα µε αεγωρισµέο πρότυπο όπως π.χ. το Βρεταικό Πρότυπο BS5430 pt 2. Περιλαµβάοται οι ααγοµώσεις ή πληρώσεις όλω τω συστηµάτω. 12. Εξαεριστήρω τω σηράγγω και Αεµιστήρω Έλεγχος, συτήρηση και επισκευή τω εξαεριστήρω και αεµιστήρω, µε λήψη όλω τω µέτρω εκτροπής της κυκλοφορίας εφόσο απαιτείται. Περιλαµβάοται ο έλεγχος του κιητήρα και τω κιούµεω µερώ του εξαεριστήρα, ο καθαρισµός του από σκόες και τυχό φερτά υλικά και η αποκατάσταση βλαβώ. 13. Ηλεκτρικοί υποπίακες, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµώ και Η/Υ Έλεγχος, συτήρησή και αποκατάσταση τυχό βλαβώ, σε ηλεκτρικούς υποπίακες διαοµής και το κετρικό, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµώ. Περιλαµβάοται όλοι οι αυτοµατισµοί, τα PLCs, το Scada, τα λογισµικά, οι Η/Υ και σύστηµα GPRS πίλλαρς, ετός τω ΚΕ και ετός και πέριξ τω σηράγγω, οι καλωδιώσεις και οι διασυδέσεις µε τους πίακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόες και ο σχετιζόµεος βοηθητικός εξοπλισµός. Έλεγχος, συτήρησή και αποκατάσταση τυχό βλαβώ τω Η/Υ και ααβάθµιση του λογισµικού τω Κέτρω Ελέγχου τω σηράγγω ραπετσώας και Κερατσιίου που χρησιµοποιούται για τη διαχείριση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας, η συτήρηση όλου του περιφερειακού τους εξοπλισµού, οι εργασίες για τη «επικοιωία» αποµακρυσµέου Η/Υ εκτός Κέτρω ελέγχου µε το σύστηµα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, η τυχό ααβαθµίσεις εκδόσεω τω πάσης φύσεως λογισµικώ που είαι εγκατεστηµέα στους Η/Υ. 14. Φωτειή σηµατοδότηση Ελέγχεται η φωτειή σηµατοδότηση τω σηράγγω και της εγκατάστασης τω µηυµάτω και αποκαθίσταται τυχό βλάβες. Εξασφαλίζουµε ότι οι συδέσεις είαι σφιγµέες σωστά και ότι οι διατάξεις λειτουργού καοικά, ελέγχουµε τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις και σφίγκουµε τους κοχλίες στήριξης. 15. Ατικατάσταση εξαρτηµάτω τα οποία κρίοται απαραίτητα για τη καλή λειτουργία τω Η/Μ εγκαταστάσεω τω σηράγγω Ατικατάσταση ή προσθήκη εξαρτηµάτω ή υλικώ που αφορού τη ολοκλήρωση της συτήρησης και τη ορθή λειτουργία του εξοπλισµού. Τα υλικά αυτά θα πρέπει α µη περιλαµβάοται στα προβλεπόµεα υλικά τω συτηρήσεω και α µη χαρακτηρίζοται ως µικροϋλικά ή ααλώσίµα της λειτουργίας του εξοπλισµού. Η προµήθεια τους θα γίεται από το Πάροχο, µε ετολή της υπηρεσίας κατόπι διαπίστωσης της σχετικής αάγκης ή θα παρέχοται από τη Υπηρεσία. 6

7 Τεχική Περιγραφή 16.Κλιµατιστικά µηχαήµατα Ο καθολικός έλεγχος και συτήρηση τω µηχαηµάτω για τη σωστή λειτουργία, βέλτιστη ποιότητα του παρεχόµεου αέρα, σωστές συθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στο χώρο και τη χαµηλότερη στάθµη θορύβου. Καθαρισµός φίλτρω, έλεγχος οµαλής λειτουργία τω αεµιστήρω, αµπεροµέτρηση συµπιεστώ, έλεγχος τω ηλεκτρικώ συδέσεω, τω καλωδίω και έλεγχος καλής λειτουργίας τω συµπιεστώ, έλεγχος απωλειώ ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα ετοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το ατίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και θα συµπληρώεται µε τη απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου. Καθαρισµός τω δικτύω αποχέτευσης συµπυκωµάτω της εγκατάστασης, τω εαλλακτώ θερµότητας (στοιχείω) τω αερόψυκτω συµπυκωτώ (Condensers) µε χρήση ατλίας χηµικού υγρού, επιθεώρηση τω συσκευώ για πιθαή διάβρωση ή φθορές. Επιθεώρηση της κατάστασης τω σωληώσεω και τω µοώσεω ψυκτικώ κυκλωµάτω. 7

8 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑTA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και RF 1 Καθαρισμός και διευθέτηση εξοπλισμού 2 Επιθεώρηση τω καλωδιώσεω 3 Επιθεώρηση τω μηχαημάτω 4 Δοκιμή Λειτουργίας Σύστημα ραδιοεπικοιωιώ σηράγγω (με αυτά που εξυπηρετού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυομία, ΕΚΑΒ, Κιητή Τηλεφωία κλπ.), σε όλα τα συστήματα ήτοι κύριος σταθμός, σταθμού βάσης, κεραίες εκπομπής, κεραίες λήψης, φορητοί πομποδέκτες, τους εισχυτές καθώς και λοιπού εξοπλισμού (συδυαστές, διακλαδωτές, κεραίες, ιστούς κλπ.)

9 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: KAMΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 καθαρισμός τω φακώ τω καμερώ, εστιάσεις, ακριβής ρύθμιση, παραμετροποίηση software & hardware 2 πιθαή μετακίηση τω σταθερώ καμερώ σε περίπτωση που αλλάξει η θέση τους. 3 έλεγχος για τη καλή κατάσταση του συστήματος ΚΑΜΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τους Η/Υ, το VCM, το χειριστηρίου ελέγχου καμερώ, τις σταθερές και κιητές κάμερες και το βοηθητικό εξοπλισμό, καλωδιώσεις, λογισμικό. ΜΗΝΙΑΙΑ

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: UPS ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 3 Έλεγχος τω συσσωρευτώ σε συάρτηση με τη εσωτερική θερμοκρασία. 1 Συθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοτος χώρου, 2 Ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,. 3 Ροή αέρα ψύξης 4 Λειτουργία και ρύθμιση του Rectifier, 5 Λειτουργία και ρύθμιση του inverter, 6 Λειτουργία στατικού διακόπτη, 7 Έλεγχος συσσωρευτώ, καθαρισμός πόλω, συμπλήρωση υγρώ 8 Χαρακτηριστικά φορτίου 9 Ακεραιότητα του συστήματος σημάσεω και παρακολούθησης, 10 Λειτουργία τω εγκατεστημέω επιλογώ. ΜΗΝΙΑΙΑ 11 Ο έλεγχος συσσωρευτώ θα πρέπει α διεεργείται μόο εφόσο: Δε υπάρχου περιστατικά συαγερμώ, Οι συσσωρευτές είαι σε πλήρη φόρτιση, Υπάρχει κετρική παροχή. Μοάδες αδιάλειπτης λειτουργίας παροχής με συστοιχίες συσσωρευτώ και βοηθητικό εξοπλισμό

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης πρέπει α πραγματοποιείται Για τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που διατηρούται σε κατάσταση 2. ααμοής (standby). Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης. (Ααφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη τα οποία δε έχου 3. λειτουργήσει κατά το 15θήμερο). Εκτελέστε έα έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θέτοτας το σε λειτουργία για 5 λεπτά μόο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη λειτουργείτε τους τιζελοκιητήρες με χαμηλό φορτίο για παρατεταμέες χροικές περιόδους (Ααφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που δε έχου 4. λειτουργήσει με φορτίο). Ελεγχος λειτουργίας και φορτίου στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, θέτοτας αυτό σε λειτουργία με ελάχιστο φορτίο της τάξης του 50% για 1 ή 2 ώρες. 5.α έλεγχος ότι όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήματος ελέγχου χρησιμοποιώτας ηλεκτρικά προσομοιωμέες βλάβες 5.β καθαρισμός όλω τω οπώ που βρίσκοται στο κάλυμμα της μπαταρίας 5.γ σφίξτε όλες τις συδέσεις του συστήματος εξάτμισης 5.δ σφίξτε όλες τις ηλεκτρικές συδέσεις 5.στ εκτελέστε άλλες εργασίες συτήρησης του κιητήρα, όπως αυτές προσδιορίζοται στο Εγχειρίδιο Κιητήρα θέστε το κιητήρα σε λειτουργία και παρατηρήστε το πίακα 5.ζ οργάω ώστε α διασφαλίσετε ότι όλα τα όργαα εδείξεω λειτουργού καοικά. 5.η σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή ο οικίσκος διαθέτει αλεξικέραυο, αυτό πρέπει α αφαιρεθεί και α καθαριστεί με επιμέλεια για τη απομάκρυση οποιασδήποτε επικαθίζησης άθρακα. 6. επιθεώρηση της κατάστασης της περιέλιξης του εαλλακτήρα και καθαρισμός 7. συτήρηση του κιητήρα 8. έλεγχος στάθμης λαδιού κιητήρα 9. αλλαγή λαδιού και φίλτρα λαδιού κιητήρα 10. έλεγχος τάσης ιμάτω κιητήρα 11. σύστημα καυσίμου (άδειασμα ερού από το διαχωριστή καυσίμου) 12. σύστημα καυσίμου (ατικατάσταση του φίλτρου καυσίμου) 13. σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (καθαρισμός φίλτρου) 14. σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (ατικατάσταση φίλτρου) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τριφασικά, εαλλασσομέου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 50 περιόδω, ισχύος έως 620 kva, μετά δεξαμεής καυσίμω, πιάκας αυτομάτου μεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της πόλεως, σιγαστήρας, μετά τω σωληώσεω απαγωγής καυσαερίω, με τις βοηθητικές διατάξεις σωληώσεω και καλωδιώσεω προς τη δεξαμεή καυσίμω και το πίακα μεταγωγής. Περιλαμβαομέω τη ατικατάσταση τω λιπατικώ ελαίω, τω φίλτρω και το έλεγχο - ρύθμιση τω βαλβίδω, τη μπαταρίας (α απαιτείται) και τω εργασιώ συτήρησης 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ

12 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 Ελέγχοται τυχό σφάλματα του πίακα πυραίχευσης Ελέγχοται τυχό ψευδοσυαγερμοί και λαμβάοται τα κατάλληλα μέτρα για τη εξάλειψη τω. Οι εέργειες εγγράφοται στο βιβλίο 2 συμβάτω και παραδίδοται στο αρμόδιο για αξιολόγηση γίοται οι απαραίτητες εέργειες για τη αποκατάσταση τω αωτέρω σφαλμάτω. 3 Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία τω συσσωρευτώ και ελέγχοται οι συδέσεις αυτώ. Ελέγχοται επιλεκτικά αιχευτές και κομβία συαγερμού και 4 διαπιστώεται η κατάσταση αυτώ και η καοική λειτουργία τους στο σύστημα πυραίχευσης. 5 Ελέγχεται α όλες οι λειτουργίες του πίακα είαι καοικές, θέτοτας αυτό σε συθήκες σφάλματος με τεχικό τρόπο. 6 Γίεται οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση α έχει επέλθει κάποια μεταβολή στη εγκατάσταση (μετακίηση συσκευώ κ.τ.λ.).. 7 Οι πυραιχευτές καθαρίζοται από σκόες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Συμπληρώεται το ημερολόγιο συμβάτω με λεπτομέρειες, όπως προηγούμεα ααφέρθηκε και σημειώεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυη δήλωση πραγματοποίησης ελέγχου. Εξέταση και Επαεκπαίδευση του Προσωπικού στις λειτουργίες του 8 συστήματος και στις εέργειες για τη έγκαιρη ατιμετώπιση της φωτιάς. 9 Συμπληρώεται το βιβλίο συμβάτω με λεπτομέρειες, σημειώεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυη δήλωση καλής λειτουργίας. 10 Έλεγχος της προστατευόμεης περιοχής 11 έλεγχος τω παρελκόμεω του συστήματος 12 γεικός έλεγχος 13 έλεγχος προειδοποιήσεω 14 έλεγχος εκπαίδευσης προσωπικού 15 έλεγχος εεργοποιητή και αυτόματω περσίδω 16 έλεγχος ηλεκτρικώ συστημάτω πυραίχευσης 17 έλεγχος φιαλώ 18 έλεγχος περιεχομέου φιαλώ 19 έλεγχος βαλβίδας ελέγχου και εεργοποιητή 20 έλεγχος δικτύου σωληώσεω 21 έλεγχος ακροφυσίω 22 έλεγχος εύκαμπτω σωλήω 23 έλεγχος ακεραιότητας και υδροστατικός έλεγχος φιαλώ (εά απαιτείται) 24 Πλήρωση τω πυροσβεστήρω και όλω τω συστημάτω κατάσβεσης, έλεγχος πυράτοχω θυρώ 25 Έλεγχος στάθμης ερού με πλήρωση από δίκτυο ΠΥ, έλεγχος δεξαμεής και λειτουργίας ατλητικού Συτήρηση πλήρη κιητήρω και εξοπλισμού του ατλητικού 26 (λίπαση, τσιμούχες, ρουλεμά όπου απαιτείται και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, πρεσοστάτες, ρυθμιστές) καθαρισμός δεξαμεής ερού από ιζήματα, φίλτρα και συτήρηση βαφής Πυραίχευση, πυρόσβεση και παθητική πυροπροστασία σηράγγω με εσωτερικές (ΚΕ) και εξωτερικές εγκαταστάσεις, ατλητικό συγκρότημα, δεξαμεή ερού και βοηθητικά συστήματα και εγκαταστάσεις. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ

13 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 Έλεγχος, ατικατάσταση μπαταριώ ΕΤΟΣ

14 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 Καθαρισμός χώρου και πιάκω, πλήρη συτήρηση και ατικατάσταση μπαταριώ 2 Έλεγχος πιάκω Μέσης Τάσης 3 Έλεγχος ακροκιβωτίω Μέσης Τάσης 4 Έλεγχος πηίω εργασίας διακοπτώ 5 Έλεγχος επαφώ (συσφίξεις) 6 Έλεγχος μόωσης υλικώ Μέσης Τάσης 7 Λίπαση μηχαικώ μερώ στους διακόπτες Μέσης Τάσης 8 Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτώ 9 Πλήρης οπτικός έλεγχος Υποσταθμοί μέσης τάσης, ααλώσιμα υλικά, καθαρισμός τω ατίστοιχω χώρω, έλεγχος ατίστασης γείωσης και πυκωτώ, έκδοση πιστοποιητικού.

15 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 γεικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου, του Μ/Σ καθώς και τω υπολοίπω εξαρτημάτω στο χώρο ως το πίακα Χ.Τ. και πλήρη συτήρηση 2 έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Σ 3 έλεγχος θερμοκρασίας χώρου 4 έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ 5 έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικώ τμημάτω 6 έλεγχος στεγαότητας χώρου 7 έλεγχος - καθαρισμός Μ/Σ 8 έλεγχος - καθαρισμός καλωδίω Μέσης & Χαμηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Στού 9 έλεγχος - καθαρισμός ακροκιβωτίω Μέσης Τάσης 10 έλεγχος οργάω προστασίας Μ/Σ 11 μέτρηση μοώσεω καλωδίω Μ/Σ 12 μέτρηση μοώσεω Μ/Σ 13 μέτρηση ατιστάσεω του Μ/Στού (πηία Μ.Τ. & Χ.Τ.) 14 μέτρηση γειώσεω τριγώου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικώ μερώ 15 πλήρης οπτικός έλεγχος Υποσταθμοί μέσης τάσης, καθαρισμός τω ατίστοιχω χώρω, έλεγχος ατίστασης γείωσης και πυκωτώ, έκδοση πιστοποιητικού.

16 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σκοπός της διεέργειας αυτής είαι η πλήρη συτήρησης και η εξακρίβωση ότι το µόιµα συδεδεμέο υλικό: a - δε παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρού δυσμεώς στη ασφάλεια.- προστασία έατι ηλεκτροπληξίας. b - Ύπαρξη πυροφραγµάτω ή άλλω διατάξεω για τη παρεµπόδιση εξάπλωσης της πυρκαγιάς c - Διαπίστωση ότι οι ασφάλειες, διακόπτες, ακροδέκτες βρίσκοται στη σωστή θέση. d - Επάρκεια τω συδέσεω τω αγωγώ (συσφίξεις). e - ευχέρεια εκτέλεσης χειρισµώ, f - Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεω ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1 έλεγχος πεδίου πυκωτώ 2 έλεγχος φωτισμού χώρου 3 έλεγχος πυροσβεστήρω Υ/Σ 4 έλεγχος πιακίδω σημάσεως κιδύου 5 έλεγχος προστατευτικώ μέσω ασφαλούς χειρισμού: -μοωτικά γάτια -κράος προστασίας -φωτιστικό ασφαλείας χώρου g έλεγχος οπτικός και λειτουργίας Ηλεκτρικοί πίακες και υποπίακες ετός τω Υποσ/θμώ, οικίσκω και διαομής τω σηράγγω, μετά τω καλωδίω, αποκαταστάσεις διακέω μεταξύ καλωδίω και σωλήω με αφαιρούμεο υλικό, λίπαση, βαφή και στεγαοποίηση (εά απαιτείται).

17 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 2 Καθαρισμός φίλτρω αέρα "εσωτερικώ" τμημάτω. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλεόμεου τύπου θα γίεται επιμελώς με ερό. Έλεγχος ομαλής λειτουργία τω αεμιστήρω και της σωστής φοράς περιστροφής τους. ΜΗΝΙΑΙΑ 3 Αμπερομέτρηση συμπιεστώ, έλεγχος τω ηλεκτρικώ συδέσεω, τω καλωδίω και έλεγχος καλής λειτουργίας τω συμπιεστώ. Έλεγχος απωλειώ ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα ετοπίζεται το 4 σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το ατίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα συμπληρώεται με τη απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. Καθαρισμός τω δικτύω αποχέτευσης συμπυκωμάτω της εγκατάστασης (τω λεκαώ περισυλλογής συμπυκωμάτω 5 συσκευώ, τω σιφοιώ ή τω σωληώσεω σύδεσης συσκευώ με τα δίκτυα, τω σωληώσεω τω δικτύω, κλπ.) 6 7 Καθαρισμός εαλλακτώ θερμότητας(στοιχείω) τω αερόψυκτω συμπυκωτώ (Condensers) με χρήση ατλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση τω συσκευώ για πιθαή διάβρωση ή φθορές. Επιθεώρηση της κατάστασης τω σωληώσεω και τω μοώσεω ψυκτικώ κυκλωμάτω Κλιματιστικά μηχαήματα (slit units), με τη τροφοδοσία αυτώ και τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκωμάτω

18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: JET FAN ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 11 1 Έλεγχος και καθαρισμός του αεμιστήρα 2 Οπτικός έλεγχος τω αεμιστήρω για σημάδια ζημίας. 3.α έλεγχος του άξοα για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδω. 3β. έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίησης του άξοα της μηχαής 3γ. καθαρισμός του περιβλήματος τω φτερωτώ στροφείω και τω εσωτερικώ επιφαειώ τω αεμιστήρω 3δ. έλεγχος συδέσεω ότι είαι σφιγμέοι σωστά και ότι οι διατάξεις ασφαλείας είαι ασφαλώς συημμέες έλεγχος τω καλωδίω, τω αγωγώ και τω παροχικώ 3ε. συδέσεω 3στ. έλεγχος του ερού ότι δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συδέσεω 4 Έλεγχος και καθαρισμός τη μηχαής 5 Ελέγξτε τη μηχαή για τα σημάδια ζημίας. 6 ατικατάσταση ρουλεμά fanshaft ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 7.α Έλεγχος βοηθητικώ 7.β Σωστή λειτουργία συαρμολογήσεω 7.γ Βάσεις στήριξης 7.δ Ατιδοητικά υποστηρίγματα 7.ε Bellmouth (συερχόμεες) καταχωρήσεις 7.στ Ταιριαστές φλάτζες 7.ζ Εύκαμπτοι συδετήρες 7.η Λαδώστε τους άξοες αάλογα με τις αάγκες 7.θ Ελέγξτε τα ηλεκτρικά 7.ι Ελέγξτε τις συδέσεις, τους αγωγούς και τις μοώσεις 8 Έλεγχος λειτουργίας Αξοικοί αεμιστήρες σήραγγας, ετός της σήραγγας (δοκιμή με εκτροπή της κυκλοφορίας). ΜΗΝΙΑΙΑ

19 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1 Έλεγχος τω τερματικώ τω καλωδιώσεω και τω ηλεκτρικώ συδέσεω 2 Έλεγχος και καθαρισμός του αεμιστήρα 3 Οπτικός έλεγχος τω αεμιστήρω για σημάδια ζημίας. 4.α Ελέγξτε τη φτερωτή για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδω. 4.β έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίησης του άξοα της μηχαής 4.γ καθαρισμός του περιβλήματος τω φτερωτώ στροφείω και τω εσωτερικώ επιφαειώ τω αεμιστήρω 4.δ εξασφαλίστε ότι όλες οι συδέσεις είαι σφιγμέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας είαι ασφαλώς συημμέες 4.ε έλεγχος τω καλωδίω, τω αγωγώ και τω παροχικώ συδέσεω 4.στ εξασφαλίστε ότι το ερό δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο τω συδέσεω 5 Έλεγχος και καθαρισμός τη μηχαής 6 Ελέγξτε τη μηχαή για τα σημάδια ζημίας.καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάειες και εξασφαλίστε το εξαερισμό από τις αυλακώσεις στη άκρη του κελύφους α είαι απαλλαγμέη από συτρίμμια και σωματίδια και ακαθαρσίες 7 Καθαρισμός αεμιστήρω, ελέγξτε α είαι καθαρά τα ρουλεμά και τη λίπαση τους, ελέγξτε τις φλάτζες που σφραγίζου τα συστήματα. 8 Έλεγχος τω ρουλεμά (ρουλεμά με συμπτώματα διάβρωσης πρέπει α ατικατασταθού άμεσα ) 9 Έλεγχος λειτουργίας Αεμιστήρες ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες ΜΗΝΙΑΙΑ

20 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1 2 Η συτήρηση του αελκυστήρα πρέπει α γίεται αποκλειστικά και μόο από εξουσιοδοτημέο, από το κύριο του έργου, συεργείο συτήρησης αελκυστήρω. Σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυου συτήρησης θα πρέπει α γίεται καταχώρηση στο βιβλιάριο συτήρησης του αελκυστήρα καθώς και όλες οι συτηρήσεις θα πρέπει α περιούται εκεί. έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από φορέα πιστοποίησης Υδραυλικοί αελκυστήρες, έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας υδραυλικού αελκυστήρα 8 ατόµω από φορέα πιστοποίησης, µε επαέλεγχο από το φορέα (εά απαιτηθεί). ΜΗΝΙΑΙΑ

21 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 1 οπτικός και λειτουργικός έλεγχος 2 έλεγχος καλής λειτουργίας 3 Εξωτερικός καθαρισμός τω ΦΣ από σκόες και επιθεώρηση Φωτιστικά σώματα ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις, καάλια και τις διασυδέσεις με τους πίακες ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ

22 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ 1 καθαρισμός τω σωλήω τω tranciever receiver με αέρα, έλεγχος διασύδεσης 2 Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

23 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. (αεμόμετρα κ.α.) 1 έλεγχος συδέσεω 2 έλεγχος συσφίξεω 3 έλεγχος για υγρασία 4 έλεγχος διασύδεσης τω μοάδω "πομπού"-"δέκτη" 5 Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

24 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 17 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 έλεγχος συσφίξεω 2 έλεγχος συδέσεω 3 έλεγχος της ευθυγράμμισης τω φωτόμετρω 4 έλεγχος - καθαρισμός υγρασιώ καθαρισμός τω γυαλιώ κελύφους 5 λειτουργικός και οπτικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

25 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (με καθαρισμό από σκόες) 1 Έλεγχος συέχεια τω βρόχω 2 Έλεγχος επικοιωίας του βρόχου με τη κάρτα 3 Έλεγχος εξόδου της κάρτας και επικοιωίας με το ΤΜΕ 4 Έλεγχος τροφοδοσία της κάρτας 5 Έλεγχος οπτικός & λειτουργίας Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός τω ΚΕ και ετός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες.

26 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 19 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: SCADA - PLCs αυτοματισμοί και Η/Υ Έλεγχος τω εγκαταστάσεω και της λειτουργίας τους 1 Συθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοτος χώρου 2 Καθολική δοκιμή λειτουργίας και σεαρίω εγκαταστάσεω. 3 Ροή αέρα ψύξης 4 Ορθότητα σημάτω 5 Καθαρισμός εσωτερικώ και εξωτερικώ εγκαταστάσεω ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 6 7 Ακεραιότητα του συστήματος σημάσεω και παρακολούθησης, Λειτουργία τω εγκατεστημέω επιλογώ, χειρισμώ και του λογισμικού Αυτοματισμοί, PLCs, Scada, λογισμικά, Η/Υ και σύστημα GPRS πιλλαρς, ετός τω ΚΕ και ετός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόες και όλος ο σχετιζόμεος και βοηθητικός εξοπλισμός.

27 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 Έλεγχος για οποιαδήποτε φυσική ζημία στο εξωτερικό του σημαδιού. 2 Έλεγχος για χαλαρές βίδες, μπουλόια, μετεσέδες, συδέσμους, πόρτες, κ.λπ. του πίακα. 3 Έλεγχος για διάβρωση, ειδικά στα ααρτηµέα υλικά. 4 Ελέγξτε τα ηλεκτροικά α είαι καθαρά και απομακρύεται τυχό ξέα σωματίδια. 5 Ελέγξτε το εσωτερικό του πίακα α είαι καθαρός και απομακρύεται τυχό ξέα σωματίδια 6 Ελέγξτε το εξωτερικό του πίακα α είαι καθαρό. 7 Ελέγξτε το LEDs του πίακα ώστε α είαι καθαρά και διάφαα. 8 Έλεγχος στήριξης πιακίδω. 9 Έλεγχος για οποιαδήποτε προφαή φυσική ζηµία στο εσωτερικό. 10 Έλεγχος για χαλαρές βίδες, µπουλόια, συδέσµους, πόρτες, κ.λπ. του πίακα 11 Ελέγξτε τα ηλεκτροικά α είαι καθαρά και αποµακρύεται τυχό ξέα σωµατίδια. 12 Ελέγξτε τα καλώδια για τυχώ γήραση και ξυσίµατα. 13 Οπτικός έλεγχος ΜΗΝΙΑΙΑ Φωτειή σηματοδότηση σηράγγω εσωτερικά και εξωτερικά, ηλεκτροικές πιακίδας καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας (LCS), τω πιακίδω ορίου ταχύτητας VSLS, πιακίδω trivision και τω VMS

28 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 21 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1 Καθαρισμός τω γυαλιώ του πομπού και του δέκτη 2 Ευθυγράμμιση μέσω του σκοπευτικού φακού 3 Έλεγχος συδέσεω ισχυρώ και ασθεώ 4 Τεχητός συαγερμός για τη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας 5 Οπτικός έλεγχος Σύστημα ελέγχου ύψους με τα αισθητήρια και τις πιακίδες υπέρβασης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πειραιάς Πειραιάς Πειραιάς Η Προϊσταµέη Τ.Ο.Μ.Ε. Ο ΝΤΗΣ Ιωάης Σεφτελής Χριστία Μοτσοβολέα Κω/ος Πααγιωτόπουλος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχαικός ΠΕ Τοπογράφος µηχαικός ΠΕ Τοπογράφος µηχαικός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με τη υπ αριθµ. / / Απόφαση της Οικοοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής Η Πρόεδρος της Οικοοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής Λ. Βασιλάκου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 10506 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αριθ. Πρωτ. : 10506 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη 4 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : 10506 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προϋπολογισμός 110.000,00 ΚΑ:0879 Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την νέα φιλοσοφία συντήρησης που βασίζεται στην διάγνωση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο, με την παρακολούθηση της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα