ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχ. διεύθυση: Ακτή Ποσειδώος Ταχ. κώδικας: Πειραιάς ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΤΟΠΟΣ: Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχική Περιγραφή Η παρούσα τεχική περιγραφή αφορά τη παροχή υπηρεσιώ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Οι εργασίες περιλαµβάου τη λειτουργία, συτήρηση, αποκατάσταση βλαβώ και έλεγχο της λειτουργίας τω Η/Μ εγκαταστάσεω καθώς και τη παρακολούθησή τους µέσω του συστήµατος Scada, στις δύο σήραγγες της Λεωφόρου Α. Παπαδρέου. Επίσης περιλαµβάεται η επί τόπου 24ωρή παρακολούθηση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού τω σηράγγω και άµεση επέµβαση από τεχικό προσωπικό σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτου συµβάτος. Τοίζεται ότι όλες οι εργασίες θα έχου σα στόχο : Τη ασφάλεια και εξυπηρέτηση αυτώ που χρησιµοποιού τις σήραγγες και τις οδούς. Τη µεγάλη διάρκεια ζωής σε συδυασµό µε το χαµηλό αρχικό κόστος. Τη αξιοπιστία. Τη ευκολία συτήρησης. Τη εξοικοόµηση εέργειας. Ο έλεγχος, συτήρηση και επισκευή τω Η/Μ συστηµάτω τω σηράγγω θα γίεται αποκλειστικά και µόο από εξειδικευµέους τεχικούς για κάθε εργασία και οι οποίοι, εφόσο από το όµο απαιτείται θα διαθέτου τις σχετικές άδεις (πχ για συτήρηση υποσταθµώ). Κατά τη εκτέλεση τω εργασιώ θα ακολουθηθού : ο καοισµός ΕΛΟΤ ΗD-384 και οδοφωτισµού EN οι ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/ ) οι καοισµοί της ΕΗ οι καοισµοί VDE, DIN, IEC και CEG. καθώς και οι οδηγίες ΟΚΩ και άλλω Υπηρεσιώ αδειοδότησης εφόσο σχετίζοται. 2

3 Τεχική Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας και συτήρηση όλω τω συστηµάτω τω σηράγγω ραπετσώας και Κερατσιίου (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια, πυραίχευση, σήµαση, υποσταθµοί, ασθεή ρεύµατα, Η/Ζ κ.λ.π.) τα οποία βρίσκοται σε διαρκή λειτουργία µέσω ηλεκτροικού συστήµατος ελέγχου (scada) αλλά και µε επιτόπιους ελέγχους, καθώς και παρακολούθηση του συστήµατος επίβλεψης πίλλαρς οδοφωτισµού µέσω GPRS. Η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτώ θα γίεται καθηµεριά, Σαββατοκύριακα και αργίες µε τη 24ωρη παρουσία τεχικού στο Κέτρο Ελέγχου της σήραγγας ραπετσώας. υατότητα επέµβασης συεργείου για τη ατιµετώπιση βλάβης στο εξοπλισµό τω σηράγγω αλλά και α απαιτηθεί σε θέµατα δυσλειτουργίας στη διέλευση οχηµάτω, εκτροπής κυκλοφορίας, προειδοποίησης οχηµάτω ή κάποιου έκτακτου περιστατικού. Εκτελούται εργασίες που είαι ααγκαίες για τη οµαλή λειτουργία τω Η/Μ εγκαταστάσεω τω σηράγγω και όπως αυτές που προβλέποται στις τακτικές συτηρήσεις και τα συµβατικά τεύχη, αποκαθίσταται τυχό επιπλέο βλάβες που διαπιστώοται από τους έλεγχους και γίεται έλεγχος για τη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας, συοπτικά ως παρακάτω και επιπλέο τω ααφερόµεω στο δελτίο συτήρησης: 1. Υποσταθµοί µέση, Μετασχηµατιστές, χαµηλή τάση και διαοµή Έλεγχοι γείωσης, πεδίω, πυκωτώ και γεικά όλω τω υλικώ καθώς και τω µετασχηµατιστώ, του βοηθητικού εξοπλισµού, τω µεταλλικώ πλαισίω, µπαταριώ, συσφίξεω σε όλους τους χώρους. Η συτήρηση θα περιλαµβάει τη ατικατάσταση τυχώ ααλωσίµω υλικώ που προβλέποται από το κατασκευαστή. 2. Αισθητήρια, αεµόµετρα, µέτρηση ρύπω και ορατότητας Εξασφάλιση ότι όλοι οι συδέσεις είαι σφιγµέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφάλειας λειτουργού. Ελέγχοται τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις και τέλος εξασφαλίζουµε ότι δε έχει εισχωρήσει ερό στο κιβώτιο συδέσεω. Ελέγχουµε του κοχλίες στα µπρακέτα στήριξης. Κάουµε ευθυγράµµιση του ποµπού και του δεκτή. 3. Φωτιστικά σώµατα, Σύστηµα µέτρησης στάθµης φωτισµού Οι συδέσεις α είαι σφιγµέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφάλειας λειτουργού. Ελέγχοται τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις, του κοχλίες στα µπρακέτα στήριξης, εξασφαλίζουµε ότι ερό δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συδέσεω, καθαρίζουµε τα γυαλιά του κελύφους. 3

4 Ελέγχοται η ευθυγράµµιση τω φωτόµετρω Τεχική Περιγραφή 4. Σύστηµα µέτρησης ύψους Καθαρισµός τω γυαλιώ του ποµπού και του δέκτη, ευθυγράµµιση µέσω του σκοπευτικού φακού, έλεγχος συδέσεω ισχυρώ και ασθεώ. 5. Σύστηµα µέτρησης κυκλοφορίας Ελέγχοται τα δεδοµέα τω βρόγχω α συγκετρώοται στο scada. Έλεγχοι συέχειας τω βρόγχω, επικοιωίας του βρόγχου µε τη κάρτα, έξοδος κάρτας και επικοιωία µε το ΤΜΕ, τροφοδοσία της κάρτας. 6. Η/Ζ τω σηράγγω Ελέγχοται όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήµατος ελέγχου χρησιµοποιώτας ηλεκτρικά προσοµοιωµέες βλάβες, καθαρίζουµε όλες τις οπές που βρίσκοται στο κάλυµµα της µπαταρίας. Σφίγγουµε όλες τις συδέσεις του συστήµατος εξάτµισης. Σφίγγουµε όλες τις ηλεκτρικές συδέσεις. Εκτελούται εργασίες συτήρησης του κιητήρα, όπως αυτές προσδιορίζοται στο Εγχειρίδιο του Η/Ζ. Τίθεται ο κιητήρας σε λειτουργία και παρατηρείτε το πίακα οργάω. ιασφαλίζεται ότι όλα τα όργαα εδείξεω λειτουργού καοικά. Γίεται προληπτική συτήρηση εαλλακτήρα και περιοδική επιθεώρηση µε καθαρισµό. 7. Αελκυστήρω στη σήραγγα ραπετσώας Ο υπεύθυος συτήρησης θα καταχωρείται στο βιβλιάριο συτήρησης του αελκυστήρα όπου καταχωρούται όλες οι συτηρήσεις. Ο έλεγχος, η συτήρηση και η αποκατάσταση τυχό βλαβώ τω αελκυστήρω θα γίεται µηιαίως από αδειούχους τεχικούς. Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης σύµφωα µε τη κείµεη οµοθεσία. 8. Συστήµατος ραδιοεπικοιωιώ στη σήραγγα ραπετσώας Σύστηµα τω ραδιοεπικοιωιώ, µαζί µε αυτά που εξυπηρετού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυοµία, ΕΚΑΒ, Κιητή Τηλεφωία κλπ. Επιθεώρηση τω καλωδιώσεω και τω µηχαηµάτω και τω συσκευώ. Αποκατάσταση του συστήµατος, συτήρηση σταθµώ, κεραίες εκποµπής, κεραίες λήψης, φορητοί ποµποδέκτες, εισχυτές, συδυαστές, διακλαδωτές, ιστούς κλπ. 4

5 Τεχική Περιγραφή 9. Κάµερες, βιτεοαίχευση µηχαική όραση και καταγραφή Καθαρισµός όλω τω καµερώ & φακώ, έλεγχος στήριξης και καλής κατάστασής της. Επααρύθµιση θέσης κάµερας (στρέψης και κλίσης) καθώς και του zoom. Καλιµπράρισµα κάµερας και επααπροσδιορισµός τους οπτικού της πεδίου. Έλεγχος σωστής εικόας της κάµερας. Έλεγχος καλωδίου σήµατος και συδέσεω για φθορές και ατικατάσταση, στεγαότητας κάµερας, καθαρισµός επαφώ. Όλες οι εργασίες ρύθµισης, δοκιµώ και ελέγχω καλής λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή τη αίχευση συµβάτω και τη λήψη στο Κετρικό Λογισµικό, τω µετρήσεω της τρέχουσας κυκλοφορίας αά λωρίδα (ταχύτητα, φόρτος, κατάληψη, κατηγοριοποίηση σε 5 κατηγορίες κ.λ.π.), στα προκαθορισµέα τακτά χροικά διαστήµατα. Έλεγχος, συτήρηση, ααβάθµιση, επαεγκατάσταση λογισµικώ και γεικά η απρόσκοπτη λειτουργία του server µηχαικής όρασης. 10. Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Η συτήρηση συµπεριλαµβάει το UPS, τις µπαταρίες και το βοηθητικό εξοπλισµό. Έλεγχος χώρου εγκατάστασης και περιβάλλοτος χώρου, ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ροή αέρα ψύξης, λειτουργία και ρύθµιση του Rectifier, λειτουργία και ρύθµιση του inverter, λειτουργία στατικού διακόπτη, συσσωρευτώ, φορτίου, ακεραιότητα του συστήµατος σηµάσεω και παρακολούθησης, λειτουργία τω εγκατεστηµέω επιλογώ. Ο έλεγχος συσσωρευτώ θα διεεργείται µόο εφόσο δε υπάρχου περιστατικά συαγερµώ, οι συσσωρευτές είαι σε πλήρη φόρτιση και υπάρχει κετρική παροχή. 11. Πυρόσβεση και πυραίχευση τω σηράγγω Περιλαµβάοται οι απαραίτητοι έλεγχοι και η συτήρηση καθώς και η αποκατάσταση τυχό βλαβώ, ο έλεγχος της γεικής κατάστασης ατλιώ, της στεγαότητας τω συδέσεω, της στάθµης της δεξαµεής πυρόσβεσης και η πλήρωση αυτής, της λειτουργίας διάταξης αυτόµατης πλήρωσης, της δεξαµεής, πρεσσοστατώ, τω πυροσβεστικώ φωλιώ, όλα τα βοηθητικά συστήµατα εξοπλισµό, η περιοδική δοκιµαστική εκκίηση του συγκροτήµατος. Συτηρούται και αποκαθίσταται βλάβες στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης τω σηράγγω ήτοι πυροσβεστικώ φωλιώ, ακεραιότητας δικτύου πυρόσβεσης, πίεσης δικτύου δοκιµή δικτύου πυρόσβεσης µε εεργοποίηση µιας φωλιάς, αυτοµατισµού και έλεγχος πίεσης λειτουργίας, πληρώσεις πυροσβεστικώ συστηµάτω, για τυχό ψευδοσυαγερµούς και αποκατάστασης βλαβώ. οκιµάζεται η σωστή λειτουργία τω συσσωρευτώ και ελέγχοται οι συδέσεις αυτώ. Ελέγχοται επιλεκτικά αιχευτές και κοµβία συαγερµού και διαπιστώεται η κατάσταση αυτώ και η καοική λειτουργία τους στο σύστηµα πυραίχευσης. Ελέγχεται α όλες οι λειτουργίες πιάκω είαι καοικές, θέτοτας αυτό σε συθήκες σφάλµατος µε τεχικό τρόπο. Γίεται οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση α έχει επέλθει κάποια µεταβολή στη εγκατάσταση (µετακίηση συσκευώ κ.τ.λ.). Οι πυραιχευτές καθαρίζοται. 5

6 Τεχική Περιγραφή Γίεται έλεγχος συστηµάτω ολικής κατάκλισης. Τα συστήµατα ολικής κατάκλισης πρέπει α επιθεωρούται λεπτοµερώς και α δοκιµάζοται ως προς τη σωστή λειτουργία τους από ειδικό προσωπικό σύµφωα µε αεγωρισµέο πρότυπο όπως π.χ. το Βρεταικό Πρότυπο BS5430 pt 2. Περιλαµβάοται οι ααγοµώσεις ή πληρώσεις όλω τω συστηµάτω. 12. Εξαεριστήρω τω σηράγγω και Αεµιστήρω Έλεγχος, συτήρηση και επισκευή τω εξαεριστήρω και αεµιστήρω, µε λήψη όλω τω µέτρω εκτροπής της κυκλοφορίας εφόσο απαιτείται. Περιλαµβάοται ο έλεγχος του κιητήρα και τω κιούµεω µερώ του εξαεριστήρα, ο καθαρισµός του από σκόες και τυχό φερτά υλικά και η αποκατάσταση βλαβώ. 13. Ηλεκτρικοί υποπίακες, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµώ και Η/Υ Έλεγχος, συτήρησή και αποκατάσταση τυχό βλαβώ, σε ηλεκτρικούς υποπίακες διαοµής και το κετρικό, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµώ. Περιλαµβάοται όλοι οι αυτοµατισµοί, τα PLCs, το Scada, τα λογισµικά, οι Η/Υ και σύστηµα GPRS πίλλαρς, ετός τω ΚΕ και ετός και πέριξ τω σηράγγω, οι καλωδιώσεις και οι διασυδέσεις µε τους πίακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόες και ο σχετιζόµεος βοηθητικός εξοπλισµός. Έλεγχος, συτήρησή και αποκατάσταση τυχό βλαβώ τω Η/Υ και ααβάθµιση του λογισµικού τω Κέτρω Ελέγχου τω σηράγγω ραπετσώας και Κερατσιίου που χρησιµοποιούται για τη διαχείριση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας, η συτήρηση όλου του περιφερειακού τους εξοπλισµού, οι εργασίες για τη «επικοιωία» αποµακρυσµέου Η/Υ εκτός Κέτρω ελέγχου µε το σύστηµα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, η τυχό ααβαθµίσεις εκδόσεω τω πάσης φύσεως λογισµικώ που είαι εγκατεστηµέα στους Η/Υ. 14. Φωτειή σηµατοδότηση Ελέγχεται η φωτειή σηµατοδότηση τω σηράγγω και της εγκατάστασης τω µηυµάτω και αποκαθίσταται τυχό βλάβες. Εξασφαλίζουµε ότι οι συδέσεις είαι σφιγµέες σωστά και ότι οι διατάξεις λειτουργού καοικά, ελέγχουµε τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συδέσεις και σφίγκουµε τους κοχλίες στήριξης. 15. Ατικατάσταση εξαρτηµάτω τα οποία κρίοται απαραίτητα για τη καλή λειτουργία τω Η/Μ εγκαταστάσεω τω σηράγγω Ατικατάσταση ή προσθήκη εξαρτηµάτω ή υλικώ που αφορού τη ολοκλήρωση της συτήρησης και τη ορθή λειτουργία του εξοπλισµού. Τα υλικά αυτά θα πρέπει α µη περιλαµβάοται στα προβλεπόµεα υλικά τω συτηρήσεω και α µη χαρακτηρίζοται ως µικροϋλικά ή ααλώσίµα της λειτουργίας του εξοπλισµού. Η προµήθεια τους θα γίεται από το Πάροχο, µε ετολή της υπηρεσίας κατόπι διαπίστωσης της σχετικής αάγκης ή θα παρέχοται από τη Υπηρεσία. 6

7 Τεχική Περιγραφή 16.Κλιµατιστικά µηχαήµατα Ο καθολικός έλεγχος και συτήρηση τω µηχαηµάτω για τη σωστή λειτουργία, βέλτιστη ποιότητα του παρεχόµεου αέρα, σωστές συθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στο χώρο και τη χαµηλότερη στάθµη θορύβου. Καθαρισµός φίλτρω, έλεγχος οµαλής λειτουργία τω αεµιστήρω, αµπεροµέτρηση συµπιεστώ, έλεγχος τω ηλεκτρικώ συδέσεω, τω καλωδίω και έλεγχος καλής λειτουργίας τω συµπιεστώ, έλεγχος απωλειώ ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα ετοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το ατίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και θα συµπληρώεται µε τη απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου. Καθαρισµός τω δικτύω αποχέτευσης συµπυκωµάτω της εγκατάστασης, τω εαλλακτώ θερµότητας (στοιχείω) τω αερόψυκτω συµπυκωτώ (Condensers) µε χρήση ατλίας χηµικού υγρού, επιθεώρηση τω συσκευώ για πιθαή διάβρωση ή φθορές. Επιθεώρηση της κατάστασης τω σωληώσεω και τω µοώσεω ψυκτικώ κυκλωµάτω. 7

8 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑTA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και RF 1 Καθαρισμός και διευθέτηση εξοπλισμού 2 Επιθεώρηση τω καλωδιώσεω 3 Επιθεώρηση τω μηχαημάτω 4 Δοκιμή Λειτουργίας Σύστημα ραδιοεπικοιωιώ σηράγγω (με αυτά που εξυπηρετού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυομία, ΕΚΑΒ, Κιητή Τηλεφωία κλπ.), σε όλα τα συστήματα ήτοι κύριος σταθμός, σταθμού βάσης, κεραίες εκπομπής, κεραίες λήψης, φορητοί πομποδέκτες, τους εισχυτές καθώς και λοιπού εξοπλισμού (συδυαστές, διακλαδωτές, κεραίες, ιστούς κλπ.)

9 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: KAMΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 καθαρισμός τω φακώ τω καμερώ, εστιάσεις, ακριβής ρύθμιση, παραμετροποίηση software & hardware 2 πιθαή μετακίηση τω σταθερώ καμερώ σε περίπτωση που αλλάξει η θέση τους. 3 έλεγχος για τη καλή κατάσταση του συστήματος ΚΑΜΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τους Η/Υ, το VCM, το χειριστηρίου ελέγχου καμερώ, τις σταθερές και κιητές κάμερες και το βοηθητικό εξοπλισμό, καλωδιώσεις, λογισμικό. ΜΗΝΙΑΙΑ

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: UPS ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 3 Έλεγχος τω συσσωρευτώ σε συάρτηση με τη εσωτερική θερμοκρασία. 1 Συθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοτος χώρου, 2 Ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,. 3 Ροή αέρα ψύξης 4 Λειτουργία και ρύθμιση του Rectifier, 5 Λειτουργία και ρύθμιση του inverter, 6 Λειτουργία στατικού διακόπτη, 7 Έλεγχος συσσωρευτώ, καθαρισμός πόλω, συμπλήρωση υγρώ 8 Χαρακτηριστικά φορτίου 9 Ακεραιότητα του συστήματος σημάσεω και παρακολούθησης, 10 Λειτουργία τω εγκατεστημέω επιλογώ. ΜΗΝΙΑΙΑ 11 Ο έλεγχος συσσωρευτώ θα πρέπει α διεεργείται μόο εφόσο: Δε υπάρχου περιστατικά συαγερμώ, Οι συσσωρευτές είαι σε πλήρη φόρτιση, Υπάρχει κετρική παροχή. Μοάδες αδιάλειπτης λειτουργίας παροχής με συστοιχίες συσσωρευτώ και βοηθητικό εξοπλισμό

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης πρέπει α πραγματοποιείται Για τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που διατηρούται σε κατάσταση 2. ααμοής (standby). Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης. (Ααφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη τα οποία δε έχου 3. λειτουργήσει κατά το 15θήμερο). Εκτελέστε έα έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θέτοτας το σε λειτουργία για 5 λεπτά μόο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη λειτουργείτε τους τιζελοκιητήρες με χαμηλό φορτίο για παρατεταμέες χροικές περιόδους (Ααφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που δε έχου 4. λειτουργήσει με φορτίο). Ελεγχος λειτουργίας και φορτίου στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, θέτοτας αυτό σε λειτουργία με ελάχιστο φορτίο της τάξης του 50% για 1 ή 2 ώρες. 5.α έλεγχος ότι όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήματος ελέγχου χρησιμοποιώτας ηλεκτρικά προσομοιωμέες βλάβες 5.β καθαρισμός όλω τω οπώ που βρίσκοται στο κάλυμμα της μπαταρίας 5.γ σφίξτε όλες τις συδέσεις του συστήματος εξάτμισης 5.δ σφίξτε όλες τις ηλεκτρικές συδέσεις 5.στ εκτελέστε άλλες εργασίες συτήρησης του κιητήρα, όπως αυτές προσδιορίζοται στο Εγχειρίδιο Κιητήρα θέστε το κιητήρα σε λειτουργία και παρατηρήστε το πίακα 5.ζ οργάω ώστε α διασφαλίσετε ότι όλα τα όργαα εδείξεω λειτουργού καοικά. 5.η σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή ο οικίσκος διαθέτει αλεξικέραυο, αυτό πρέπει α αφαιρεθεί και α καθαριστεί με επιμέλεια για τη απομάκρυση οποιασδήποτε επικαθίζησης άθρακα. 6. επιθεώρηση της κατάστασης της περιέλιξης του εαλλακτήρα και καθαρισμός 7. συτήρηση του κιητήρα 8. έλεγχος στάθμης λαδιού κιητήρα 9. αλλαγή λαδιού και φίλτρα λαδιού κιητήρα 10. έλεγχος τάσης ιμάτω κιητήρα 11. σύστημα καυσίμου (άδειασμα ερού από το διαχωριστή καυσίμου) 12. σύστημα καυσίμου (ατικατάσταση του φίλτρου καυσίμου) 13. σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (καθαρισμός φίλτρου) 14. σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (ατικατάσταση φίλτρου) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τριφασικά, εαλλασσομέου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 50 περιόδω, ισχύος έως 620 kva, μετά δεξαμεής καυσίμω, πιάκας αυτομάτου μεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της πόλεως, σιγαστήρας, μετά τω σωληώσεω απαγωγής καυσαερίω, με τις βοηθητικές διατάξεις σωληώσεω και καλωδιώσεω προς τη δεξαμεή καυσίμω και το πίακα μεταγωγής. Περιλαμβαομέω τη ατικατάσταση τω λιπατικώ ελαίω, τω φίλτρω και το έλεγχο - ρύθμιση τω βαλβίδω, τη μπαταρίας (α απαιτείται) και τω εργασιώ συτήρησης 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ

12 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 Ελέγχοται τυχό σφάλματα του πίακα πυραίχευσης Ελέγχοται τυχό ψευδοσυαγερμοί και λαμβάοται τα κατάλληλα μέτρα για τη εξάλειψη τω. Οι εέργειες εγγράφοται στο βιβλίο 2 συμβάτω και παραδίδοται στο αρμόδιο για αξιολόγηση γίοται οι απαραίτητες εέργειες για τη αποκατάσταση τω αωτέρω σφαλμάτω. 3 Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία τω συσσωρευτώ και ελέγχοται οι συδέσεις αυτώ. Ελέγχοται επιλεκτικά αιχευτές και κομβία συαγερμού και 4 διαπιστώεται η κατάσταση αυτώ και η καοική λειτουργία τους στο σύστημα πυραίχευσης. 5 Ελέγχεται α όλες οι λειτουργίες του πίακα είαι καοικές, θέτοτας αυτό σε συθήκες σφάλματος με τεχικό τρόπο. 6 Γίεται οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση α έχει επέλθει κάποια μεταβολή στη εγκατάσταση (μετακίηση συσκευώ κ.τ.λ.).. 7 Οι πυραιχευτές καθαρίζοται από σκόες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Συμπληρώεται το ημερολόγιο συμβάτω με λεπτομέρειες, όπως προηγούμεα ααφέρθηκε και σημειώεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυη δήλωση πραγματοποίησης ελέγχου. Εξέταση και Επαεκπαίδευση του Προσωπικού στις λειτουργίες του 8 συστήματος και στις εέργειες για τη έγκαιρη ατιμετώπιση της φωτιάς. 9 Συμπληρώεται το βιβλίο συμβάτω με λεπτομέρειες, σημειώεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυη δήλωση καλής λειτουργίας. 10 Έλεγχος της προστατευόμεης περιοχής 11 έλεγχος τω παρελκόμεω του συστήματος 12 γεικός έλεγχος 13 έλεγχος προειδοποιήσεω 14 έλεγχος εκπαίδευσης προσωπικού 15 έλεγχος εεργοποιητή και αυτόματω περσίδω 16 έλεγχος ηλεκτρικώ συστημάτω πυραίχευσης 17 έλεγχος φιαλώ 18 έλεγχος περιεχομέου φιαλώ 19 έλεγχος βαλβίδας ελέγχου και εεργοποιητή 20 έλεγχος δικτύου σωληώσεω 21 έλεγχος ακροφυσίω 22 έλεγχος εύκαμπτω σωλήω 23 έλεγχος ακεραιότητας και υδροστατικός έλεγχος φιαλώ (εά απαιτείται) 24 Πλήρωση τω πυροσβεστήρω και όλω τω συστημάτω κατάσβεσης, έλεγχος πυράτοχω θυρώ 25 Έλεγχος στάθμης ερού με πλήρωση από δίκτυο ΠΥ, έλεγχος δεξαμεής και λειτουργίας ατλητικού Συτήρηση πλήρη κιητήρω και εξοπλισμού του ατλητικού 26 (λίπαση, τσιμούχες, ρουλεμά όπου απαιτείται και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, πρεσοστάτες, ρυθμιστές) καθαρισμός δεξαμεής ερού από ιζήματα, φίλτρα και συτήρηση βαφής Πυραίχευση, πυρόσβεση και παθητική πυροπροστασία σηράγγω με εσωτερικές (ΚΕ) και εξωτερικές εγκαταστάσεις, ατλητικό συγκρότημα, δεξαμεή ερού και βοηθητικά συστήματα και εγκαταστάσεις. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ

13 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 Έλεγχος, ατικατάσταση μπαταριώ ΕΤΟΣ

14 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 Καθαρισμός χώρου και πιάκω, πλήρη συτήρηση και ατικατάσταση μπαταριώ 2 Έλεγχος πιάκω Μέσης Τάσης 3 Έλεγχος ακροκιβωτίω Μέσης Τάσης 4 Έλεγχος πηίω εργασίας διακοπτώ 5 Έλεγχος επαφώ (συσφίξεις) 6 Έλεγχος μόωσης υλικώ Μέσης Τάσης 7 Λίπαση μηχαικώ μερώ στους διακόπτες Μέσης Τάσης 8 Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτώ 9 Πλήρης οπτικός έλεγχος Υποσταθμοί μέσης τάσης, ααλώσιμα υλικά, καθαρισμός τω ατίστοιχω χώρω, έλεγχος ατίστασης γείωσης και πυκωτώ, έκδοση πιστοποιητικού.

15 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 γεικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου, του Μ/Σ καθώς και τω υπολοίπω εξαρτημάτω στο χώρο ως το πίακα Χ.Τ. και πλήρη συτήρηση 2 έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Σ 3 έλεγχος θερμοκρασίας χώρου 4 έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ 5 έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικώ τμημάτω 6 έλεγχος στεγαότητας χώρου 7 έλεγχος - καθαρισμός Μ/Σ 8 έλεγχος - καθαρισμός καλωδίω Μέσης & Χαμηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Στού 9 έλεγχος - καθαρισμός ακροκιβωτίω Μέσης Τάσης 10 έλεγχος οργάω προστασίας Μ/Σ 11 μέτρηση μοώσεω καλωδίω Μ/Σ 12 μέτρηση μοώσεω Μ/Σ 13 μέτρηση ατιστάσεω του Μ/Στού (πηία Μ.Τ. & Χ.Τ.) 14 μέτρηση γειώσεω τριγώου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικώ μερώ 15 πλήρης οπτικός έλεγχος Υποσταθμοί μέσης τάσης, καθαρισμός τω ατίστοιχω χώρω, έλεγχος ατίστασης γείωσης και πυκωτώ, έκδοση πιστοποιητικού.

16 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σκοπός της διεέργειας αυτής είαι η πλήρη συτήρησης και η εξακρίβωση ότι το µόιµα συδεδεμέο υλικό: a - δε παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρού δυσμεώς στη ασφάλεια.- προστασία έατι ηλεκτροπληξίας. b - Ύπαρξη πυροφραγµάτω ή άλλω διατάξεω για τη παρεµπόδιση εξάπλωσης της πυρκαγιάς c - Διαπίστωση ότι οι ασφάλειες, διακόπτες, ακροδέκτες βρίσκοται στη σωστή θέση. d - Επάρκεια τω συδέσεω τω αγωγώ (συσφίξεις). e - ευχέρεια εκτέλεσης χειρισµώ, f - Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεω ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1 έλεγχος πεδίου πυκωτώ 2 έλεγχος φωτισμού χώρου 3 έλεγχος πυροσβεστήρω Υ/Σ 4 έλεγχος πιακίδω σημάσεως κιδύου 5 έλεγχος προστατευτικώ μέσω ασφαλούς χειρισμού: -μοωτικά γάτια -κράος προστασίας -φωτιστικό ασφαλείας χώρου g έλεγχος οπτικός και λειτουργίας Ηλεκτρικοί πίακες και υποπίακες ετός τω Υποσ/θμώ, οικίσκω και διαομής τω σηράγγω, μετά τω καλωδίω, αποκαταστάσεις διακέω μεταξύ καλωδίω και σωλήω με αφαιρούμεο υλικό, λίπαση, βαφή και στεγαοποίηση (εά απαιτείται).

17 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 2 Καθαρισμός φίλτρω αέρα "εσωτερικώ" τμημάτω. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλεόμεου τύπου θα γίεται επιμελώς με ερό. Έλεγχος ομαλής λειτουργία τω αεμιστήρω και της σωστής φοράς περιστροφής τους. ΜΗΝΙΑΙΑ 3 Αμπερομέτρηση συμπιεστώ, έλεγχος τω ηλεκτρικώ συδέσεω, τω καλωδίω και έλεγχος καλής λειτουργίας τω συμπιεστώ. Έλεγχος απωλειώ ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα ετοπίζεται το 4 σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το ατίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα συμπληρώεται με τη απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. Καθαρισμός τω δικτύω αποχέτευσης συμπυκωμάτω της εγκατάστασης (τω λεκαώ περισυλλογής συμπυκωμάτω 5 συσκευώ, τω σιφοιώ ή τω σωληώσεω σύδεσης συσκευώ με τα δίκτυα, τω σωληώσεω τω δικτύω, κλπ.) 6 7 Καθαρισμός εαλλακτώ θερμότητας(στοιχείω) τω αερόψυκτω συμπυκωτώ (Condensers) με χρήση ατλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση τω συσκευώ για πιθαή διάβρωση ή φθορές. Επιθεώρηση της κατάστασης τω σωληώσεω και τω μοώσεω ψυκτικώ κυκλωμάτω Κλιματιστικά μηχαήματα (slit units), με τη τροφοδοσία αυτώ και τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκωμάτω

18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: JET FAN ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 11 1 Έλεγχος και καθαρισμός του αεμιστήρα 2 Οπτικός έλεγχος τω αεμιστήρω για σημάδια ζημίας. 3.α έλεγχος του άξοα για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδω. 3β. έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίησης του άξοα της μηχαής 3γ. καθαρισμός του περιβλήματος τω φτερωτώ στροφείω και τω εσωτερικώ επιφαειώ τω αεμιστήρω 3δ. έλεγχος συδέσεω ότι είαι σφιγμέοι σωστά και ότι οι διατάξεις ασφαλείας είαι ασφαλώς συημμέες έλεγχος τω καλωδίω, τω αγωγώ και τω παροχικώ 3ε. συδέσεω 3στ. έλεγχος του ερού ότι δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συδέσεω 4 Έλεγχος και καθαρισμός τη μηχαής 5 Ελέγξτε τη μηχαή για τα σημάδια ζημίας. 6 ατικατάσταση ρουλεμά fanshaft ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 7.α Έλεγχος βοηθητικώ 7.β Σωστή λειτουργία συαρμολογήσεω 7.γ Βάσεις στήριξης 7.δ Ατιδοητικά υποστηρίγματα 7.ε Bellmouth (συερχόμεες) καταχωρήσεις 7.στ Ταιριαστές φλάτζες 7.ζ Εύκαμπτοι συδετήρες 7.η Λαδώστε τους άξοες αάλογα με τις αάγκες 7.θ Ελέγξτε τα ηλεκτρικά 7.ι Ελέγξτε τις συδέσεις, τους αγωγούς και τις μοώσεις 8 Έλεγχος λειτουργίας Αξοικοί αεμιστήρες σήραγγας, ετός της σήραγγας (δοκιμή με εκτροπή της κυκλοφορίας). ΜΗΝΙΑΙΑ

19 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1 Έλεγχος τω τερματικώ τω καλωδιώσεω και τω ηλεκτρικώ συδέσεω 2 Έλεγχος και καθαρισμός του αεμιστήρα 3 Οπτικός έλεγχος τω αεμιστήρω για σημάδια ζημίας. 4.α Ελέγξτε τη φτερωτή για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδω. 4.β έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίησης του άξοα της μηχαής 4.γ καθαρισμός του περιβλήματος τω φτερωτώ στροφείω και τω εσωτερικώ επιφαειώ τω αεμιστήρω 4.δ εξασφαλίστε ότι όλες οι συδέσεις είαι σφιγμέες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας είαι ασφαλώς συημμέες 4.ε έλεγχος τω καλωδίω, τω αγωγώ και τω παροχικώ συδέσεω 4.στ εξασφαλίστε ότι το ερό δε έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο τω συδέσεω 5 Έλεγχος και καθαρισμός τη μηχαής 6 Ελέγξτε τη μηχαή για τα σημάδια ζημίας.καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάειες και εξασφαλίστε το εξαερισμό από τις αυλακώσεις στη άκρη του κελύφους α είαι απαλλαγμέη από συτρίμμια και σωματίδια και ακαθαρσίες 7 Καθαρισμός αεμιστήρω, ελέγξτε α είαι καθαρά τα ρουλεμά και τη λίπαση τους, ελέγξτε τις φλάτζες που σφραγίζου τα συστήματα. 8 Έλεγχος τω ρουλεμά (ρουλεμά με συμπτώματα διάβρωσης πρέπει α ατικατασταθού άμεσα ) 9 Έλεγχος λειτουργίας Αεμιστήρες ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες ΜΗΝΙΑΙΑ

20 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1 2 Η συτήρηση του αελκυστήρα πρέπει α γίεται αποκλειστικά και μόο από εξουσιοδοτημέο, από το κύριο του έργου, συεργείο συτήρησης αελκυστήρω. Σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυου συτήρησης θα πρέπει α γίεται καταχώρηση στο βιβλιάριο συτήρησης του αελκυστήρα καθώς και όλες οι συτηρήσεις θα πρέπει α περιούται εκεί. έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από φορέα πιστοποίησης Υδραυλικοί αελκυστήρες, έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας υδραυλικού αελκυστήρα 8 ατόµω από φορέα πιστοποίησης, µε επαέλεγχο από το φορέα (εά απαιτηθεί). ΜΗΝΙΑΙΑ

21 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 1 οπτικός και λειτουργικός έλεγχος 2 έλεγχος καλής λειτουργίας 3 Εξωτερικός καθαρισμός τω ΦΣ από σκόες και επιθεώρηση Φωτιστικά σώματα ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις, καάλια και τις διασυδέσεις με τους πίακες ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ

22 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ 1 καθαρισμός τω σωλήω τω tranciever receiver με αέρα, έλεγχος διασύδεσης 2 Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

23 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. (αεμόμετρα κ.α.) 1 έλεγχος συδέσεω 2 έλεγχος συσφίξεω 3 έλεγχος για υγρασία 4 έλεγχος διασύδεσης τω μοάδω "πομπού"-"δέκτη" 5 Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

24 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 17 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 έλεγχος συσφίξεω 2 έλεγχος συδέσεω 3 έλεγχος της ευθυγράμμισης τω φωτόμετρω 4 έλεγχος - καθαρισμός υγρασιώ καθαρισμός τω γυαλιώ κελύφους 5 λειτουργικός και οπτικός έλεγχος Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός και εκτός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες

25 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (με καθαρισμό από σκόες) 1 Έλεγχος συέχεια τω βρόχω 2 Έλεγχος επικοιωίας του βρόχου με τη κάρτα 3 Έλεγχος εξόδου της κάρτας και επικοιωίας με το ΤΜΕ 4 Έλεγχος τροφοδοσία της κάρτας 5 Έλεγχος οπτικός & λειτουργίας Αυτοματισμοί και αισθητήρια ετός τω ΚΕ και ετός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες.

26 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 19 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: SCADA - PLCs αυτοματισμοί και Η/Υ Έλεγχος τω εγκαταστάσεω και της λειτουργίας τους 1 Συθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοτος χώρου 2 Καθολική δοκιμή λειτουργίας και σεαρίω εγκαταστάσεω. 3 Ροή αέρα ψύξης 4 Ορθότητα σημάτω 5 Καθαρισμός εσωτερικώ και εξωτερικώ εγκαταστάσεω ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 6 7 Ακεραιότητα του συστήματος σημάσεω και παρακολούθησης, Λειτουργία τω εγκατεστημέω επιλογώ, χειρισμώ και του λογισμικού Αυτοματισμοί, PLCs, Scada, λογισμικά, Η/Υ και σύστημα GPRS πιλλαρς, ετός τω ΚΕ και ετός τω σηράγγω, τις καλωδιώσεις και τις διασυδέσεις με τους πίακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόες και όλος ο σχετιζόμεος και βοηθητικός εξοπλισμός.

27 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 Έλεγχος για οποιαδήποτε φυσική ζημία στο εξωτερικό του σημαδιού. 2 Έλεγχος για χαλαρές βίδες, μπουλόια, μετεσέδες, συδέσμους, πόρτες, κ.λπ. του πίακα. 3 Έλεγχος για διάβρωση, ειδικά στα ααρτηµέα υλικά. 4 Ελέγξτε τα ηλεκτροικά α είαι καθαρά και απομακρύεται τυχό ξέα σωματίδια. 5 Ελέγξτε το εσωτερικό του πίακα α είαι καθαρός και απομακρύεται τυχό ξέα σωματίδια 6 Ελέγξτε το εξωτερικό του πίακα α είαι καθαρό. 7 Ελέγξτε το LEDs του πίακα ώστε α είαι καθαρά και διάφαα. 8 Έλεγχος στήριξης πιακίδω. 9 Έλεγχος για οποιαδήποτε προφαή φυσική ζηµία στο εσωτερικό. 10 Έλεγχος για χαλαρές βίδες, µπουλόια, συδέσµους, πόρτες, κ.λπ. του πίακα 11 Ελέγξτε τα ηλεκτροικά α είαι καθαρά και αποµακρύεται τυχό ξέα σωµατίδια. 12 Ελέγξτε τα καλώδια για τυχώ γήραση και ξυσίµατα. 13 Οπτικός έλεγχος ΜΗΝΙΑΙΑ Φωτειή σηματοδότηση σηράγγω εσωτερικά και εξωτερικά, ηλεκτροικές πιακίδας καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας (LCS), τω πιακίδω ορίου ταχύτητας VSLS, πιακίδω trivision και τω VMS

28 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 21 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1 Καθαρισμός τω γυαλιώ του πομπού και του δέκτη 2 Ευθυγράμμιση μέσω του σκοπευτικού φακού 3 Έλεγχος συδέσεω ισχυρώ και ασθεώ 4 Τεχητός συαγερμός για τη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας 5 Οπτικός έλεγχος Σύστημα ελέγχου ύψους με τα αισθητήρια και τις πιακίδες υπέρβασης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πειραιάς Πειραιάς Πειραιάς Η Προϊσταµέη Τ.Ο.Μ.Ε. Ο ΝΤΗΣ Ιωάης Σεφτελής Χριστία Μοτσοβολέα Κω/ος Πααγιωτόπουλος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχαικός ΠΕ Τοπογράφος µηχαικός ΠΕ Τοπογράφος µηχαικός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με τη υπ αριθµ. / / Απόφαση της Οικοοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής Η Πρόεδρος της Οικοοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής Λ. Βασιλάκου

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 02/04/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:6016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.E

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ -ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ: 100.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, /4/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Αρ. Μελ: 34/ 2016 «Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3-2-2016 Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΗΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 12-06-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 11287 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 21/04/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4873/757562

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 180.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Διευθ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Χολαργός ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ www.eof.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 2-4 - 2014 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30140 Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: /0 «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του ήµου Καρπενησίου το οποίο περιλαµβάνει τα «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station

Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station Όνομα εργασίας: Πελάτης: Διεύθυνση, τοποθεσία της εγκατάστασης: Αριθμός σειράς του Transformer Compact Station: Έκδοση κατασκευής του Transformer Compact

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 10/9/2013 Αρ. πρωτ.: 15074 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW http://www.perivallontologoi.gr 2015 Α/A Υπηρεσία προσφερόμενης υπηρεσίας ΑΞΙΑ 1 2 Περιοδική φυσική επιθεώρηση ανά δίμηνο. Έκτακτη διορθωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

: : : Fax: : UPS, ( ), », , % UPS, ),

: : : Fax: : UPS, ( ), », , % UPS, ), Αθήνα : 3-3 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 62410 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX :

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 11.11.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή: Δημιουργία υπονόμων και αποχετευτικού συστήματος λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των λυμάτων. Εμφάνιση υποτυπωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 2/10/2015 Αρ. Πρωτ. 22733 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002614890 2015-03-04

15PROC002614890 2015-03-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 4 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ/ΦΟΡΤΙΣΗΣ LAPTOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Οι οδηγίες ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου Σελίδα 1 από 10

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ. ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται νόµιµα ήτοι. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW Α/A Υπηρεσία προσφερόμενης υπηρεσίας ΑΞΙΑ 1 2 3 Περιοδική φυσική επιθεώρηση ανά δίμηνο. Έκτακτη διορθωτική επέμβαση on site εντός 24 ωρών Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση (προληπτική και επανορθωτική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 24-2-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα