Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /2/2012 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 15) Σταϊκούρα Ευγενία 29) Κοτσάνος Γεώργιος 2) Κούτρας ηµήτριος 16) Βούλγαρης Α όστολος 30) Βέλλιος Αθανάσιος 3) Μητσό ουλος ηµήτριος 17) Μιχαλό ουλος Μιχαήλ 31) Μ ασδέκης Κων/νος 4) Συλεούνης ηµήτριος 18) Μουστάκας Κων/νος 32) Ντίνου Αικατερίνη 5) Παλιαλέξης Ηλίας 19) Νταφλούκας Βασίλ. 33) Κυριακάκης Βασίλειος 6) Μαντζάνας ηµήτριος 20) Ζωµένος Ανάργυρος 34) Ξεφλούδα Ελένη 7) Ηλιό ουλος Σ υρίδων 21) Τελώνης ηµήτριος 35) Στασινός Παναγιώτης 8) Φαρδή Αναστασία 22) Λυκοτσέτα Γεωργία 9) Πα α οστόλου Α όστολος 23) Οικονόµου Ευγενία 10) Ευαγγελίου Παναγιώτης 24) Ρου οτιά Ευανθία 11) Ραφτο ούλου Μαρία 25) Ρούλιας Ιωάννης 12) Καββαδίας Γεώργιος 26) Χονδραλής Γεώργιος 13) Καλαµ αλίκης ήµος 27) Κορέντζελος ηµήτρ. 14) Αργύρης Αθανάσιος 28) Κλειτσάκης Αθανάσιος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Σαγιάς Γεώργιος 2) Λαΐτσας Κων/νος 3) Κουβέλης Ευάγγελος 4) Τζουβάρας Αχιλλέας 5) Αρναούτογλου Θεόδ. Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : 1) Μώρης ηµήτριος.κ. Λαµιέων 2) Ζήσιµος Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής 3) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. έλφινου 4) Μ αµ ουκλής Ευάγγελος Τ.Κ. ίβρης 5) Πα αϊωάννου Αθανάσιος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου

2 6) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 7) Χαλβαντζής Αθανάσιος Τ.Κ. Καλαµακίου 8) Ρούσκας Κων/νος Τ.Κ. Καστανιάς 9) ιαµαντής Αθανάσις Τ.Κ. Κόµµατος 10) Τσαµαδιάς Στέργιος Τ.Κ. Λυγαριάς 11) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 12) Τασιού - Χόνδρου Γιαννούλα Τ.Κ. Μεξιατών 13) Καµ άς Παναγιώτης Τ.Κ. Μεσοχωρίου 14) Κατσούλης Κων/νος Τ.Κ. Ν. Κρικέλου 15) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου 16) Ολυµ ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 17) Ρούσκας Ιωάννης Τ.Κ. Συκάς 18) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή Ο ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 36 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ, ου έχει ως εξής : Θέτει υ όψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την αριθ. 12/2012 εισηγητική α όφαση της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής, και την αριθ. 56/2012 ε ίσης εισηγητική α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και κάλεσε το Συµβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 να α οφασίσει σχετικά Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία : Εκδίδει κανονιστική α όφαση Λαϊκών αγορών του ήµου Λαµιέων ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άρθρο 1 Στη ηµοτική Κοινότητα Λαµιέων του ήµου Λαµιέων λειτουργούν λαϊκές αγορές, οι οποίες πραγµατοποιούνται στην πόλη της Λαµίας κάθε ηµέρα πλην Κυριακής. Άρθρο 2 Στην λαϊκή αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση τα παρακάτω είδη: 1. Προϊόντα αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή : α. Οπωροκηπευτικά (καρπούζια, πατάτες, άγρια χόρτα κλπ) β. Πτηνοτροφικά (πουλερικά κλπ) γ. Κτηνοτροφικά (απαγορευµένων των ζώντων ζώων)

3 δ. Αλιευτικά (δηλαδή ψάρια κλπ) απαγορευµένων όµως των κατεψυγµένων και των παστών. ε. Μελισσοκοµικά και στ. Φυτωριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωµατικά, κλπ. 2. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς βιοτεχνίας: Ρητά απαγορεύεται η πώληση βιοµηχανικών ειδών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και µάλιστα κάθε εισαγόµενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ιχθύων και νωπών κοτόπουλων. Άρθρο 3 ικαίωµα συµµετοχής στις λαϊκές αγορές της ηµοτικής Κοινότητας Λαµιέων του ήµου Λαµιέων έχουν: 1. Οι επαγγελµατίες µικροπωλητές και παραγωγοί που έχουν πραγµατική και µόνιµη εγκατάσταση µέσα στα γεωγραφικά όρια του Νοµού και είναι κάτοχοι αδειών µικροπωλητών Λαϊκών Αγορών οι οποίες εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Λαµιέων (Ν. 2323/1995, Ν. 3377/2005, Π. 51/2005). 2. Οι συνεταιρισµοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονοµίας, εφόσον τα προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς. 3. Οι στερούµενοι επαγγελµατικής στέγης, έµποροι µικροπωλητές καθώς και οι τοπικοί πωλητές οπωροκηπευτικών προϊόντων και µικροκαλλιεργητές. 4. Οι οικοτεχνίες, οι χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω (συµπεριλαµβανοµένων και των συνεταιρισµών), εφόσον τα είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής. Άρθρο 4 Η διάθεση των θέσεων θα πραγµατοποιείται µε µέριµνα και ευθύνη της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Η µονιµότητα της θέσης καταργείται. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους θα γίνεται στο Κατάστηµα του ήµου Λαµιέων κάθε δίµηνο. Άρθρο 5 Η Επιτροπή λαϊκών αγορών του ήµου Λαµιέων διατηρεί το δικαίωµα ανεπιφύλακτα αυξοµείωσης των τετραγωνικών µέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου, µε κριτήρια που η ίδια θα καθορίσει. Θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην αδικηθούν αυτοί που θα πωλούν ευπαθή προϊόντα. Άρθρο 6 Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν. Άρθρο 7 1. Ως ηµέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών της ηµοτικής Κοινότητας Λαµιέων του ήµου Λαµιέων, ορίζονται αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και παράλληλα µε την οριοθέτηση που υπάρχει γι αυτές. Σε περίπτωση που οι ηµέρες λειτουργίας των λαϊκών

4 αγορών συµπίπτει να µην είναι εργάσιµες, απαγορεύεται η λειτουργία τους, αλλά µπορούν αυτές να λειτουργήσουν την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 2. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως εξής: α. Για τη χειµερινή περίοδο από 07:00 µέχρι 14:30 β. Για την θερινή περίοδο από 06:30 µέχρι 14:30. Η προσέλευση των πωλητών θα γίνεται 30 λεπτά νωρίτερα και η αναχώρησή τους µέχρι 30 λεπτά αργότερα. 3. Σε περίπτωση που τα εµπορικά καταστήµατα της ηµοτικής Κοινότητας Λαµιέων λειτουργήσουν κατά τις µεσηµβρινές ή απογευµατινές ώρες (π.χ Μεγάλη Παρασκευή), οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες που θα λειτουργήσουν τα καταστήµατα. Άρθρο 8 1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στο µπάγκο των προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την ιδιότητα, τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των προϊόντων τους. 2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών. 3. Απαγορεύεται η απ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο, µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων, καθώς και η διαλάληση των εµπορευµάτων, όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόµους. 4. Απαγορεύεται η στάθµευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η διατήρηση δεύτερου πάγκου στους κατόχους επαγγελµατικών αδειών. 5. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της περιοχής µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους, καθώς και την συγκέντρωση των απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία, τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του ήµου. 6. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους, οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια. 7. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και, γενικά, κάθε είδους εργαλεία µετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο µέχρι τις 15:00, απαγορευόµενης της εγκατάλειψης όλων αυτών.

5 8. Κατά τις ηµέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά, απαγορεύεται κάθε εµπορία µέσα στους χώρους της. 9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών, καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, πλην των ωρών προ της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων. 10. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά το χρόνο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (από την έναρξη µέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές, καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να µη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). Κατά την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό της λαϊκής αγοράς να συµµορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης, επιβάλει πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά, ο ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά. Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την Υπηρεσία Καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του κανονισµού «κοινοχρήστων χώρων». Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη µέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της.

6 Στους µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου. Άρθρο 9 Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) και µέχρι 3 τόνων πρέπει να σταθµεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου ή δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους µε τη φροντίδα των αρµόδιων υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του ήµου η καθαριότητα (πλύσιµο κλπ) της λαϊκής αγοράς. Άρθρο 10 Η Επιτροπή λαϊκής αγοράς, από κοινού µε την αστυνοµία, κάθε µήνα θα διενεργεί ελέγχους για την καλή και οµαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, εφαρµόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. Άρθρο 11 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των πωλητών µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας του ήµου, των αγορανοµικών αρχών και τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η διοικητική ποινή της αποβολής από τη λαϊκή αγορά για χρονικό διάστηµα µέχρι 2 µηνών και σε περίπτωση υποτροπής η οριστική αποβολή. Άρθρο 12 Κανένας δε θα πωλεί τα προϊόντα του µέσα στο χώρο λαϊκής αγοράς αν δεν προσκοµίσει βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου Λαµιέων για ύπαρξη διαθέσιµου χώρου. Η βεβαίωση ισχύει µόνο για το έτος το οποίο εκδόθηκε. Άρθρο 13 Το τίµηµα των πωλητών των λαϊκών αγορών για την κατάληψη της θέσης που τους παραχωρείται ορίζεται σε 0,5 το τετραγωνικό µέτρο ηµερησίως. Άρθρο 14 Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθορίζονται σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό των υφισταµένων θέσεων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθµό των πωλητών συγκεκριµένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούµενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Η χωροθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές θα έχει ως εξής: Στην αρχή κάθε λαϊκής αγοράς τοποθετούνται οι εποχικοί πωλητές, κάτοχοι παραγωγικής άδειας. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι µη εποχικοί πωλητές, κάτοχοι παραγωγικής άδειας πρωτογενούς τοµέα. Κατόπιν οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας πωλητή προϊόντων πρωτογενούς τοµέα και στο

7 τέλος κάθε λαϊκής αγοράς οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, µε τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. Άρθρο 15 Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, ορίζεται ότι το µήκος του πάγκου πώλησης των προϊόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) µέτρα για κάθε άδεια πωλητή. Ο κάτοχος θέσης στις λαϊκές αγορές θα δηλώνει κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειάς του το µήκος του πάγκου πώλησης των προϊόντων του. Άρθρο 16 Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε για να ρυθµίσει θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, επιλύεται µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου. Άρθρο 17 Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκρισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ε ί της ανωτέρω α όφασης λευκή ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Κ. Μ ασδέκης, Αικ. Ντίνου, Β. Κυριακάκης, Ε. Ξεφλούδα και αρνητική ψήφο έδωσε ο δηµοτικός σύµβουλος Π. Στασινός. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας. Μητσό ουλος. Συλεούνης. Παλιαλέξης Η. Μαντζάνας. Ηλιό ουλος Σ. Φαρδή Αν. Ευαγγελίου Π. Ραφτο ούλου Μ. Καββαδίας Γ. Καλαµ αλίκης. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Βούλγαρης Α. Μιχαλό ουλος Μ. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωµένος Αν. Τελώνης. Λυκοτσέτα Γ. Οικονόµου Ε. Ρου οτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κορέντζελος. Κλειτσάκης Αθ. Κοτσάνος Γ. Βέλλιος Αθ. Μ ασδέκης Κ. Ντίνου Αικ. Κυριακάκης Β. Ξεφλούδα Ε. Στασινός Π. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 28 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο Γραµ. Σύµβουλος : Πα α οστόλου Α. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 289 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα