Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα την 24η του µήνα Α ριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /4/2013 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 15) Μιχαλό ουλος Μιχαήλ 29) Αρναούτογλου Θεόδ. 2) Κούτρας ηµήτριος 16) Μουστάκας Κων/νος 30) Σταθό ουλος Ιωάννης 3) Μητσό ουλος ηµήτριος 17) Νταφλούκας Βασίλ. 31) Στρωµατιάς Ιωάννης 4) Συλεούνης ηµήτριος 18) Ζωµένος Ανάργυρος 32) Μ ασδέκης Κων/νος 5) Ηλιό ουλος Σ υρίδων 19) Τελώνης ηµήτριος 33) Ντίνου Αικατερίνη 6) Φαρδή Αναστασία 20) Λυκοτσέτα Γεωργία 34) Αντωνίου Μαρία 7) Πα α οστόλου Α όστολος 21) Πα ασταµούλης Βασίλειος 35) Ζούµ ος Νικόλαος 8) Ευαγγελίου Παναγιώτης 22) Πανταζής Παναγιώτης 36) Στασινός Παναγιώτης 9) Ραφτο ούλου Μαρία 23) Οικονόµου Ευγενία 10) Καββαδίας Γεώργιος 24) Ρου οτιά Ευανθία 11) Καλαµ αλίκης ήµος 25) Ρούλιας Ιωάννης 12) Αργύρης Αθανάσιος 26) Χονδραλής Γεώργιος 13) Σταϊκούρα Ευγενία 27) Κορέντζελος ηµήτρ. 14) Βούλγαρης Α όστολος 28) Κλειτσάκης Αθανάσιος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Παλιαλέξης Ηλίας 2) Μαντζάνας ηµήτριος 3) Κοτσάνος Γεώργιος 4) Βέλλιος Αθανάσιος Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : 1) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. έλφινου 2) Πα αϊωάννου Αθανάσιος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου 3) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 4) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 5) Κατσούλης Κων/νος Τ.Κ. Ν. Κρικέλου 6) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου

2 7) Ολυµ ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 8) Πα ανάγνου Βασιλική Τ.Κ. Υ άτης 9) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή Ο ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 37 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟY, ου έχει ως εξής : Η Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής µε την αριθ. 23/2013 α όφασή της εισηγείται τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ τον ο οίο θέτω υ όψη σας και κάλεσε τα µέλη να α οφασίσουν σχετικά Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, είδε το σχέδιο ου εισηγήθηκε η Ε.Π.Ζ. και έλαβε υ όψη του τις σχετικές διατάξεις, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία : Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ο ο οίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδροµίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ο καθορισµός των όρων κυκλοφορίας τόσο των πεζών, όσο και των οχηµάτων ανεφοδιασµού των καταστηµάτων που βρίσκονται σε πεζόδροµους και πλατείες και εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων. Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης τµηµάτων πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και πλατειών από τα παρακείµενα καταστήµατα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. Άρθρο 2 Νοµικό Πλαίσιο

3 Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις : Του Β / «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων». Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α /1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α /1984) Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α /1989) Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α /1990) Του Ν. 2218/1994 Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α /2004) Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 Του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α). Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ Ε 52716/ (ΦΕΚ 1663/Β / ) Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.». Του Ποινικού Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. Άρθρο 3 Ο ρ ι σ µ ο ί 1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους, προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ήµο Λαµιέων. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφόσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 2. Οδός είναι ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία 3. Πεζοδρόµιο είναι το υπερυψωµένο ή άλλως διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για την κίνηση των πεζών. 4. Πεζόδροµος είναι η οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο - έξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης. 5. Πλατεία είναι ο κοινόχρηστος διαµορφωµένος χώρος µέσα σε κατοικηµένη περιοχή που περιβάλλεται από δρόµους ή και κτίρια και προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. 6. Στάση είναι η ακινησία του οχήµατος επί χρόνο απαιτούµενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων.

4 7. Στάθµευση είναι η ακινησία του οχήµατος για οποιονδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εµπλοκής του µε άλλο όχηµα που χρησιµοποιεί την οδό ή σύγκρουσης µε εµπόδιο ή για τη συµµόρφωσή του µε τους κανονισµούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήµατος δεν περιορίζεται στον απαιτούµενο χρόνο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων. 8. Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ι ικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 9. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόµιµη λειτουργία αυτών. 10. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία αδικήµατος, αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού. 11. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται, επίσης, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης και στη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε στη διάρκεια της άδειας. Άρθρο 4 Αρµοδιότητες. 1. Εκτός του ήµου Λαµιέων, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ήµο Λαµιέων ή έχουν παραχωρηθεί σ αυτόν για εκµετάλλευση. 2. Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: i) Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών χορηγεί, σύµφωνα µε το Νόµο, όλες τις απαραίτητες άδειες, ii) Η ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και διατυπώνουν τη «σύµφωνη γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, όπως ειδικότερα ο νόµος ορίζει, για τη χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου και του Οδοστρώµατος, αντίστοιχα. iii) Η Τεχνική Υπηρεσία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τη διακοπή και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. iv) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το διάδοχο συλλογικό όργανο επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπει στο ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού. Άρθρο 5 Γενικές Αρχές. 1. εν επιτρέπεται η εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου από τον ήµο για τοποθέτηση επαγγελµατικού εξοπλισµού εάν δεν αποµένει ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους: α) ενάµιση

5 (1,50) µέτρου, τουλάχιστον, από το υφιστάµενο κράσπεδο για την διέλευση πεζών στα πεζοδρόµια και β) τριών (3,00) µέτρων, τουλάχιστον, για την διέλευση των πεζών και των προβλεποµένων στο άρθρο 6 του παρόντος οχηµάτων στους πεζοδρόµους. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξης επαγγελµατικού εξοπλισµού σε πεζοδρόµιο πλάτους µικρότερου του ενάµισυ µέτρου (1,50) µέτρου και σε νησίδες. 2. εν επιτρέπεται να εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης. 3. εν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου υπαίθριου δηµοτικού χώρου για την τοποθέτηση και προβολή εµπορευµάτων 4. εν επιτρέπεται η επέκταση στους κοινόχρηστους χώρους των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.). 5. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου ή µε οποιοδήποτε άλλο καλαίσθητο, κατά την κρίση της, τρόπο. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος. 6. εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ήµος στον κοινόχρηστο χώρο. 7. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, είτε µε οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. 8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα ανεµοφρακτών καθώς και άλλων διακοσµητικών στοιχείων, µε διάταξη τέτοια, ώστε να µην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο (µετά από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας). 9. εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει της έγκρισης των αρµόδιων Υπηρεσιών του ήµου, πριν από την έκδοση της άδειας, κατόπιν υποβολής των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων, απαιτεί την έγκριση των Υπηρεσιών και την αντικατάσταση της χορηγηθείσας άδειας. 10. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφηµιστικών στοιχείων, ούτε η τοποθέτηση ή αποθήκευση άλλων αντικειµένων σε κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος παραχωρήθηκε για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 11. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων χώρων, που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση. 12. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου αποτελεί ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος, στον οποίο αυτός παραχωρήθηκε. Τα δένδρα που βρίσκονται µέσα στον παραχωρούµενο χώρο θα φροντίζονται µε ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος (πότισµα κλπ). Άρθρο 6 Κανονισµός λειτουργίας των πεζοδρόµων 1. Τα τµήµατα των οδών που χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι, προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Με την αριθ 369/2004 Απόφαση.Σ εγκρίθηκε ο Κανονισµός λειτουργίας των πεζοδρόµων. Η απόφαση αυτή τροποποιείται και συµπληρώνεται όπως παρακάτω. 2. Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ εξαίρεση όλο το 24ωρο:

6 i) Η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών - αυτοκινήτων που µεταφέρουν ασθενείς, των νεκροφόρων οχηµάτων, των απορριµµατοφόρων του ήµου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων Ελληνικής και ηµοτικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, καθώς και των οχηµάτων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης (µετά από άδεια της /νσης Τεχνικών Εργων για τα οχήµατα των Ο.Κ.Ω). ii) Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων µεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων, καθώς και η κίνηση των αυτοκινήτων µονίµων κατοίκων από και προς τις θέσεις στάθµευσής τους, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε ειδική κάρτα διέλευσης περιορισµένης χρονικής ισχύος και τοποθετείται σε συγκεκριµένο σηµείο του αυτοκινήτου και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθµό κυκλοφορίας iii) Η κίνηση των οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών και των οχηµάτων τροφοδοσίας καυσίµων µικτού βάρους µέχρι (7,5) τόνων, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε ειδική κάρτα διέλευσης περιορισµένης χρονικής ισχύος και τοποθετείται σε συγκεκριµένο σηµείο του αυτοκινήτου και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθµό κυκλοφορίας. 3. Η κίνηση οχηµάτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων κατεδάφισης ή εκσκαφών επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένες ώρες και µετά από σχετική άδεια του ήµου οι προυποθέσεις της οποίας ρυθµίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού (ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ). 4. Η κυκλοφορία των οχηµάτων ανεφοδιασµού των καταστηµάτων, µικτού βάρους µέχρι (7,5) τόνων στους πεζόδροµους - πλατείες της πόλης, επιτρέπεται από 08:00 µέχρι 10:30 ώρας και από 15:00 µέχρι 17:00 ώρας, εξαιρουµένων των Κυριακών και Αργιών. Για την παραπάνω κίνηση τα οχήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ειδική κάρτα διέλευσης περιορισµένης χρονικής ισχύος και τοποθετείται σε συγκεκριµένο σηµείο του αυτοκινήτου και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθµό κυκλοφορίας 5. Η κίνηση των οχηµάτων στους πεζοδρόµους γίνεται µε τους παρακάτω όρους και περιορισµούς: i) Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι, πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχουν προτεραιότητα ii) Απαγορεύεται η οπισθοπορία των οχηµάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται µε την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους. iii) Σε ειδικές περιπτώσεις, η ηµοτική Αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να απαγορεύσει προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχηµάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των πεζών. iv) Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ήµο, µε βάση τον προϋπολογισµό της Τεχνικής του Υπηρεσίας, για τις ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθµευση του οχήµατός του εντός πεζοδρόµων και πλατειών. v) Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών) απαγορεύεται παντελώς, εκτός των κατόχων που έχουν εφοδιαστεί µε ειδική κάρτα για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διανοµής εφηµερίδων κ.α. συναφών περιπτώσεων. 6. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων και δικύκλων (ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών) επί των πεζοδρόµων και των εισόδων αυτών, όπως και επί των πλατειών. 7. Επιτρέπεται, µετά από άδεια της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου, στους ιδιοκτήτες καταστηµάτων, για λόγους εξωραϊσµού τους, να τοποθετούν στην πρόσοψη του καταστήµατός τους, γλάστρες ή ζαρντινιέρες µε άνθη ή φυτά που θα εφάπτονται της πρόσοψης και το βάθος τους δεν θα ξεπερνά τα σαράντα εκατοστά του µέτρου (0,40 µ.) 8. Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών, µπορούν να παραχωρούνται:

7 i) ωρεάν για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, µετά από σχετική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. ii) Ύστερα από την καταβολή τέλους, για όποιες άλλες εµπορικές χρήσεις, εκθέσεις κλπ. Το ύψος του τέλους καθορίζεται σε ετήσια βάση για όλες τις χρήσεις εκτός ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται εκάστοτε από την. Οικονοµική Επιτροπή. Οι φορείς - διοργανωτές έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την καθαριότητα, την προστασία των χώρων από κάθε µορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών. Άρθρο 7 Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων. Α. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων. 1. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Για τη διαµόρφωση του χώρου και την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων, εκδίδεται από το ήµο άδεια χρήσης, µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που αυτή εκδόθηκε. 3. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτησή του στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : Άδεια λειτουργίας καταστήµατος Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. Βεβαιώσεις της ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥΑΛ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τις οποίες θα προκύπτει ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων δεν εµποδίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή την πρόσβαση σ αυτές (µόνο κατά την αρχική χορήγηση). Βεβαίωση µη οφειλής προς το ήµο. o Προυπόθεση για την χορήγηση οιασδήποτε µορφής άδεια από το ήµο είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων χρεών προς αυτόν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία (Αρθρο 285 του Ν. 3463/2006). o Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου µπορεί να ανανεώνεται µία η περισσότερες φορές από το δήµαρχο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, χωρίς να απαιτείται νέα γνωµάτευση της αστυνοµικής αρχής (άρθρο 13 παρ.12 Β. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80) o Μετά τη λήξη της άδειας και µε ευθύνη της επιχείρησης, αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα τραπεζοκαθίσµατα. o Οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστηµάτων τους, πέραν εκείνου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης µε τη σχετική Άδεια, καθώς και για τη διαφορετική χρήση του. Έχουν, επίσης, υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και µε τις υποδείξεις των οργάνων της ηµοτικής Αστυνοµίας. Β. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων (τέντες) και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 1. Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων (τέντες) και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων,

8 σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από την αρµόδια /νση Τεχνικών Έργων του ήµου Λαµιέων, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία συνοδεύεται από: Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. Στον παραχωρούµενο προς εκµετάλλευση χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή, ηλεκτρολογική ή µηχανολογική εγκατάσταση (όπως τοποθέτηση πρόσθετων φωτιστικών, τηλεοράσεων, ψυγείων, φορητά µέσα προβολής κλπ), χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία, ώστε οι όποιες εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς και σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς ΕΛΟΤ HD 384. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδιών, όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων, θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που θα εκπονείται από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου θα καθορίζει, επίσης, τον τρόπο προστασίας των τραπεζοκαθισµάτων και των λοιπών λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων, κατά τη χρονική περίοδο που, λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών, αυτά δεν θα χρησιµοποιούνται. Για πιθανές τοµές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόµο ή πεζοδρόµια, απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την αρµόδια /νση Τεχνικών Εργων του ήµου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο. Μετά τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης, αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. Γ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά. 1. Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος, µετά από αίτησή του στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου και, οπωσδήποτε, µετά τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος ή της ηµοτικής Αστυνοµίας, εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή πλατείας, λαµβάνει άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. 2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, για την πρόληψη ατυχήµατος. 3. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα, ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. 4. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ο νόµος ορίζει. 5. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : α) Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλινη βάση, για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε εβδοµαδιαίο τέλος χρήσης. β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης µε ύφασµα, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος χρήσης γ) Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.

9 Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των εργασιών από την αρµόδια ιεύθυνση του ήµου και υποχρεώνεται: Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειµένων. Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή. Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (ύφασµα, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών. Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδροµίου. Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα. Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. δ) Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες & ανά τετραγωνικό µέτρο. 6. Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. 7. Οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή επί του κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων 1. Στην αίτηση προς τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου, θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. 2. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. 3. Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το σκοπό αυτό θα χορηγείται, µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργείται σηµαντική όχληση στα καταστήµατα, διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από παράπλευρες οδούς και δεν παραβιάζεται η κοινή ησυχία των πολιτών. 4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 5. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόµενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. 6. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου, σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς, µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. 7. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. Στη δεύτερη περίπτωση επιστρέφεται και το τέλος που καταβλήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή ισχύει για την επαναχορήγηση της άδειας σε µεταγενέστερο χρόνο. Ε. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

10 1. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 2. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση. 3. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισµών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζοµένων σ αυτά, καθώς και των κανονισµών που διέπουν τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. 4. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος αναφέρει τα µέτρα ασφάλειας που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχηµάτων και τη σήµανση στην οποία θα προβεί για την αποτροπή ατυχηµάτων. 5. Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το σκοπό αυτό θα χορηγείται, µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργείται σηµαντική όχληση στα καταστήµατα, διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από παράπλευρες οδούς και δεν παραβιάζεται η κοινή ησυχία των πολιτών. 6. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόµενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το τέλος διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. 7. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου, σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς, µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα) 8. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. Στη δεύτερη περίπτωση επιστρέφεται και το τέλος που καταβλήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή ισχύει για την επαναχορήγηση της άδειας σε µεταγενέστερο χρόνο. ΣΤ. Ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανέγερσης οικοδοµών: 1. Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση επισκευή ή ανέγερση, απαιτείται οικοδοµική Άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκοµίζουν στην αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή, βεβαίωση του ήµου Λαµιέων για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από το ήµο για κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιµεύσει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώµατος και του εξοπλισµού του πεζοδρόµου στην προηγούµενη κατάσταση από το ήµο, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών µετά από σχετική πρόσκληση και µέσα σε τακτή προθεσµία. 2. Προκειµένης της ανέγερσης νέας οικοδοµής, η κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσµατος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε µηχανικό µέσο κατά τις ώρες 07:30 έως 14:30, απαγορευόµενης σε κάθε περίπτωση της κίνησης ερπυστριοφόρου µηχανήµατος. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες, µεριµνά καθηµερινά µετά το πέρας των εργασιών, για τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση κάθε υλικού που έχει µείνει στην επιφάνεια της οδού (χώµατα λάσπες µπάζα υπολείµµατα σκυροδέµατος κ.λ.π.). 3. Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 m από την οικοδοµική γραµµή και σε ύψος τουλάχιστον 2,50 m από τη στάθµη της οδού, µε αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού µπορεί να καθορίζεται από το ήµο. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από την περίφραξη αυτή.

11 4. Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδοµής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισµού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε η περίφραξη θα αφαιρείται και, αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωµα από τυχόν φθορές, θα τοποθετείται ικρίωµα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση από το Κοινό όλου του πλάτους της οδού, µέχρι την οικοδοµική γραµµή. Το ικρίωµα αυτό θα επενδύεται µε το ανωτέρω υλικό σε ύψος τουλάχιστον 2,50 m, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να µην ρυπαίνεται το οδόστρωµα. 5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση κτηρίων µε τα δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην αρχική του µορφή µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια, είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 6. Εάν για την κίνηση οχηµάτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων κατεδάφισης ή εκσκαφών είναι αναγκαία η διέλευσή τους από πεζόδροµο, αυτό επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένες ώρες, οι οποίες θα ορίζονται κατά περίπτωση από την ηµοτική Αστυνοµία, η οποία θα χορηγεί τη σχετική άδεια, µετά την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο, ιδιοκτήτη ή εργολάβο, και την καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του διαδόχου συλλογικού οργάνου. Ζ. Περίπτερα. 1. Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος 1,70 * 1,50) για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου και: i) εν θα υπερβαίνει τα δύο (2,00) τµ για το ψυγείο παγωτού, το ένα (1,00) τµ για το ψυγείο αναψυκτικού και το ένα (1,00) τµ για τον πάγκο διάθεσης τύπου (µόνο στα περίπτερα που γίνεται διάθεση τύπου) ii) Στα περίπτερα νέου τύπου (µεταλλικά διαστάσεων 3,00*3,00),το ψυγείο αναψυκτικών η παγωτών θα τοποθετείται εντός του περιµετρικού κλειστού χώρου του περιπτέρου εφόσον είναι δυνατόν. 2. Στον παραχωρούµενο χώρο επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε η µια πλευρά τους να είναι σε επαφή µε το σώµα του περιπτέρου. 3. Θα πρέπει να µένει ελεύθερος χώρος για διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1,0 µ (ελεύθερη ζώνη από οποιοδήποτε αντικείµενο-και από το κράσπεδο του πεζοδροµίου). 4. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µε τη σύµφωνη γνώµη της ηµοτικής Αστυνοµίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου. 5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, η οποία µπορεί να προεξέχει µέχρι 1,50µ σε οριζόντια προβολή από αυτό, ενώ θα απέχει τουλάχιστον 0,5 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70 µ. Χ 1,50 µ.). Η. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων (εγκαίνια καταστηµάτων κτλ.), θα εκδίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται, τουλάχιστον, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

12 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 3. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται «σύµφωνη γνώµη» της ηµοτικής Αστυνοµίας. 4. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες, να τυγχάνουν της έγκρισης της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ηµέρα. 5. Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το σκοπό αυτό θα χορηγείται, µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργείται σηµαντική όχληση στα καταστήµατα, διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από την ίδια ή παράπλευρες οδούς και δεν παραβιάζεται η κοινή ησυχία των πολιτών. 6. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. 7. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από ιαφήµιση. 8. Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται άµεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις. 9. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο για την προβολή µηνυµάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων. 10. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 11. Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα, εξετάζονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1491/ Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. Θ. Χορήγηση άδειας διέλευσης από πεζόδροµο 1. Για την κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων µεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων, καθώς και των µονίµων κατοίκων από και προς τις θέσεις στάθµευσής τους, απαιτείται ειδική κάρτα διέλευσης, µε την κατάθεση των κατά περίπτωση αναγκαίων δικαιολογητικών, ως ακολούθως:. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Φ)α άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Πιστοποιητικό αναπηρίας από Κρατικό Φορέα Επίσηµο παραστατικό στοιχείο που αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιόκτητου ή µισθωµένου χώρου στάθµευσης Άρθρο 8 Καθορισµός ειδικών Κοινοχρήστων χώρων Στους παρακάτω ειδικούς κοινόχρηστους χώρους η παραχώρηση της χρήσης, θα καθορίζεται ως εξής : I. Κεντρική Ζώνη πόλης Λαµίας Α. Πλατείες

13 1. Πλατεία Ελευθερίας (1) Κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας Ελευθερίας Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας, προσδιορίζεται από το τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχν.Υπηρεσίας. Η κατανοµή του χώρου ανά κατάστηµα θα γίνεται από την Τεχν.Υπηρεσία, ανάλογα µε τον αριθµό και τη θέση των καταστηµάτων (βορειο-δυτικό τµήµα, βορειο-ανατολικό τµήµα, νοτιοδυτικό τµήµα και νοτιο-ανατολικό τµήµα) (2) Κοινόχρηστος χώρος των πεζοδροµίων των οδών και πεζοδρόµων περιµετρικά της Πλατείας Ελευθερίας Στο ανατολικό τµήµα της Πλατείας όπου υπάρχουν πεζόδροµοι, επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στους πεζόδροµους στις προσόψεις των καταστηµάτων, τέτοιου πλάτους, ώστε να αφήνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,30µ από το υφιστάµενο κράσπεδο της Πλατείας. Στο δυτικό τµήµα της Πλατείας, όπου υπάρχουν πεζοδρόµια, και υφίστανται οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων, επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στα πεζοδρόµια στις προσόψεις των καταστηµάτων, τέτοιου πλάτους ώστε να αφήνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,50µ από το υφιστάµενο κράσπεδο των οδών. 2. Πλατεία Πάρκου (1) Κεντρικό πλακοστρωµένο τµήµα Πλατείας Πάρκου Στο Κεντρικό τµήµα της Πλατείας Πάρκου δεν παραχωρείται χώρος σε µόνιµη βάση, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Επιτρέπεται η περιστασιακή χρήση του χώρου κατόπιν αίτησης ενδιαφεροµένου, στο οποίο θα καθορίζει τον χρόνο κατάληψης Περιµετρική ζώνη-πεζοδρόµιο Πλατείας Πάρκου Στην περιµετρική ζώνη-πεζοδρόµιο της Πλατείας Πάρκου επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων (διαγράµµατα της Τεχν. Υπηρεσίας). (2) Πεζοδρόµια οδών περιµετρικά της Πλατείας Πάρκου Στα πεζοδρόµια οδών κυκλοφορίας οχηµάτων, περιµετρικά της Πλατείας Πάρκου, στα οποία δεν υφίστανται στοές, επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πεζοδροµίου στις προσόψεις των καταστηµάτων, τέτοιου πλάτους ώστε να αφήνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,50µ από το υφιστάµενο κράσπεδο των οδών. Στην στοά πεζοδροµίου του ανατολικού τµήµατος επιτρέπεται η κατάληψη χώρου εντός αυτής εκτός ζώνης πλάτους 1,50µ στο εξωτερικό µέρος της στοάς 3. Πλατεία ιάκου (1) Κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας ιάκου Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας ιάκου, προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχν.Υπηρεσίας. Η κατανοµή του χώρου ανά κατάστηµα θα γίνεται από την Τεχν.Υπηρεσία, ανάλογα µε τη θέση των καταστηµάτων (δυτικό τµήµα, νότιο τµήµα, βόρειο τµήµα, ανατολικό τµήµα) (2) Κοινόχρηστος χώρος των πεζοδροµίων οδών στο ανατολικό τµήµα της Πλατείας ιάκου Στο ανατολικό τµήµα της Πλατείας ιάκου ο παραχωρούµενος χώρος καθορίζεται από το τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχν. Υπηρεσίας. Από την άκρη του υφιστάµενου κρασπέδου των οδών, πρέπει να αφήνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,50µ 4. Πλατεία Λαού

14 (1) Κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας Λαού Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος εντός της Πλατείας Λαού, εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχν.Υπηρεσίας και περιορίζεται εντός των στεγάστρων. Η κατανοµή του χώρου ανά κατάστηµα θα γίνεται από την Τεχν.Υπηρεσία, ανάλογα µε τη θέση των καταστηµάτων (βόρειο τµήµα, νότιο τµήµα) Β. Πεζόδροµοι 1. Πεζόδροµος Αποστόλου Κουνούπη α) Στο νότιο τµήµα του πεζοδρόµου επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στις προσόψεις των καταστηµάτων και µόνο εντός του χώρου των στοών. Όπου δεν υπάρχουν στοές η κατάληψη θα γίνεται µέχρι το υφιστάµενο κράσπεδο του πεζόδροµου. β) Στο βόρειο τµήµα του πεζόδροµου επισηµαίνεται ότι υπάρχει όδευση τυφλών παράλληλα στο υφιστάµενο κράσπεδο. Στα τµήµατα που υπάρχουν στοές, η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα αφορά αποκλειστικά τον χώρο των στοών. Στα τµήµατα και µόνο στα οποία: i) δεν υπάρχουν στοές ii) υπάρχει (όπως προαναφέρθηκε) η όδευση των τυφλών, τότε η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων είναι δυνατόν να γίνεται και µετά το υφιστάµενο κράσπεδο προς την οδό, και για πλάτος ίσο µε το πλάτος του πεζοδροµίου, (δεδοµένου ότι ισχύει η προϋπόθεση ότι αφήνεται ελεύθερη ζώνη µεγαλύτερη των 3,30µ). Αυτό γίνεται για να µένει ελεύθερη η ζώνη όδευσης τυφλών. 2. Υπόλοιποι πεζόδροµοι Σε όλους τους πεζόδροµους επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στις προσόψεις των καταστηµάτων, τέτοιου πλάτους ώστε να αφήνεται στον πεζόδροµο ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,00µ παντός εµποδίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκατέρωθεν καταστήµατα ο χώρος κατάληψης θα ισοµοιράζεται έτσι ώστε να µένει πάντα ελεύθερη η ζώνη των 3,00 µ. Άρθρο 9 Αυθαίρετη χρήση κυρώσεις πρόστιµα 1. Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ηµου καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε στη διάρκεια της άδειας 2. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, µε απόφαση του ήµου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1900/90, πέραν του αναλογούντος τέλους, και οι ακόλουθες, κατά περίπτωση, κυρώσεις: i) Σε χώρους για τους οποίους µπορεί, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, να παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. ii) Σε χώρους για τους οποίους δεν µπορεί, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, να παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του

15 ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. iii) Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα. iv) Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειµένου, µε τη συνδροµή της ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους, για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. v) Εκτός του χρηµατικού προστίµου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και για τη χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες, τιµωρούµενος µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 3. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευήκατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 4. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τη ηµοτική Αστυνοµία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιµα στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.. 627/1998 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.α ), τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον διαρκεί η παραµονή του αυθαιρέτου (άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόµου), ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 1337/ Για την κίνηση, τη στάση και τη στάθµευση αυτοκινήτων οχηµάτων και δικύκλων σε πεζοδρόµους και πλατείες χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Κανονισµού, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κυρώσεις. 6. Για τις υπόλοιπες παραβάσεις του παρόντος Κανονισµού, που δεν προβλέπεται ποινή από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους εκατό ευρώ (100 ). Εάν µετά την επιβολή και δεύτερου προστίµου, βεβαιωθεί η ίδια παράβαση, πέραν του χρηµατικού προστίµου, ανακαλείται και η χορηγηθείσα άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Άρθρο 10 Τελικές καταργούµενες - µεταβατικές ιατάξεις 1. Η τήρηση του παρόντος κανονισµού ανατίθεται στις καθ ύλη αρµόδιες Υπηρεσίες του ήµου Λαµιέων ( ηµοτική Αστυνοµία, Τεχνική Υπηρεσία κλπ) και στην Ελληνική Αστυνοµία. 2. Κάθε προγενέστερη κανονιστική απόφαση, που ρύθµιζε διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος Κανονισµού, καταργείται. 3. Άδειες παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις προϊσχύσαντος Κανονισµού, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του, σύµφωνα µε όσα ο νόµος ορίζει.

16 Κατά τη λήψη της ανωτέρω α όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµ. Σύµβουλοι: Μ ασδέκης Κ., Ντίνου Αικ., Αντωνίου Μ., Ζούµ ος Ν. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας. Μητσό ουλος. Συλεούνης. Ηλιό ουλος Σ. Φαρδή Αν. Πα α οστόλου Α. Ευαγγελίου Π. Ραφτο ούλου Μ. Καββαδίας Γ. Καλαµ αλίκης. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Βούλγαρης Α. Μιχαλό ουλος Μ. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωµένος Αν. Τελώνης. Λυκοτσέτα Γ. Πα ασταµούλης Β. Πανταζής Π. Οικονόµου Ε. Ρου οτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κορέντζελος. Κλειτσάκης Αθ. Αρναούτογλου Θ. Σταθό ουλος Ι. Στρωµατιάς Ι. Μ ασδέκης Κ. Ντίνου Αικ. Αντωνίου Μ. Ζούµ ος Ν. Στασινός Π. Aκριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 25 Α ριλίου 2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 28 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρομίων,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρόμων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 281 /2013 Σήµερα την 29η του µήνα Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 24 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη Ο Δήμος Ευρώτα στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας προχωρά στην ενημέρωση των Δημοτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104 Της 13 ης συνεδρίασης (ορθή επανάληψη) που έγινε την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 49479/24-11-16

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 69 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής:

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 206 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2012 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 115 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 32 /2013 Σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 454 /2014 Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού 1.1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :398/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 417 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 194 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 34 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της 9/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της 9/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 9/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου Το ηµοτικό Συµβούλιο Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 1 η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 49 /2012 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 623 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 30 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 471 /2014 Σήµερα την 15η του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 9 /2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 64 /2013 Σήµερα την 26η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Σύνταξη: Διεύθυνση Διοικητικών / Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 1 Άρθρο 1 ο : Καθορισμός παραχωρούμενων θέσεων για εγκατάσταση και εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Πατήστε για προσθήκη κειμένου Υφιστάμενη κατάσταση Κανονιστική 2001 με αλεπάλληλες τροποποιήσεις Ασυμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Ορθή επανάληψη Θέμα : «Καθορισμός τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΕΛΦΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΕΛΦΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 17/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 4 ης /25-4-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 45 /2012 Σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 273 /2012 Σήµερα την 25η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα,06/04/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 19 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα