Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α."

Transcript

1 Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, που θα σημάνει την κορύφωση της ως άνω διαδικασίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκδίδει, για μια ακόμη χρονιά, τον Φορολογικό Οδηγό των Δικηγόρων. Ο ανωτέρω Οδηγός στόχο έχει αφενός να παρουσιάσει τα βασικότερα ζητήματα της φορολογίας εισοδήματος, που αφορούν στους Δικηγόρους, ιδίως μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), που επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στο φορολογικό τοπίο, και αφετέρου να συνδράμει στη συμπλήρωση του εντύπου της φορολογικής δήλωσης από τους Συναδέλφους, χωρίς να υποκαθιστά τις επίσημες οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. Το χρονικό σημείο της έκδοσής του συνδέεται με την ανάγκη ενημέρωσής του με το πλήθος των εγκυκλίων διαταγών, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4172/2013, με πιο πρόσφατη την ΠΟΛ. 1113/2015 για την έκπτωση των δαπανών από το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και με τις νομοθετικές τροποποιήσεις του ως άνω Νόμου, με πιο πρόσφατη αυτή με το Ν. 4330/2015. Η σύνταξη και η επιμέλεια του εν λόγω Οδηγού ανήκουν στον Φορολογικό Σύμβουλο του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Ευστάθιο Μπακάλη, στον οποίο και απευθύνονται ευχαριστίες για το πόνημα αυτό και την εν γένει προσφορά του στους Συναδέλφους. Ο Δ.Σ.Α. και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον φορολογικό τομέα και με δράσεις, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις μάχονται για την εδραίωση ενός δίκαιου, ορθολογικού και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος. Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Βασίλης Αλεξανδρής 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ασκούντες ελεύθερη δικηγορία 1.1. Χαρακτηρισμός του εισοδήματος Το καθαρό εισόδημα, που αποκτούν οι ασκούντες ελεύθερη δικηγορία Δικηγόροι, φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 επ. του Ν. 4172/2013 και με βάση την κλίμακα, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4174/2013. Σύμφωνα, δε, με τη διάταξη του άρθρου 21 1 του Ν. 4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επομένως, η αναφορά στον Ν. 4172/2013 και τις κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους αυτού σε «επιχείρηση» και «επιχειρηματική δραστηριότητα» αφορά, εφ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και στους Δικηγόρους Κλίμακα φορολογήσεως Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 1 του Ν. 4172/2013, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Φορολογητέο Εισόδημα (σε Ευρώ) Συντελεστής Φορολογήσεως (%) < >

3 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 2 του Ν. 4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη ασκήσεως της δραστηριότητός τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παρ. 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφ όσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 ορίζονται τα ακόλουθα: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.». Όπως διευκρινίζεται και στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48 αναφορικά με τις δαπάνες, που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 3

4 Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: α) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχειρήσεως ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περιπτώσεως αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχειρήσεως, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρεώσεως, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσεώς της στην αγορά, εφ όσον αυτή ενεργείται στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (βλ. ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη Φορολογική Αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (βλ. ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στον νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές). β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων, που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση. Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη, που δεν έχει πραγματοποιηθεί, άλλα έχει καταχωριστεί στα τηρούμενα βιβλία, ή αφορά σε συναλλαγές, που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών. Ως προς το ζήτημα της εικονικότητος ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικού στοιχείου, επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ.1071/ εγκύκλιος διαταγή της Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ αριθμ. 170/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του. 4

5 γ) Εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχειρήσεως την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους, που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί, με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως, ενδεικτικά, στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποιήσεως κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απωλείας των πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπ όψιν και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους. Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων, συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφ όσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παρ. 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με τον χρόνο εκπτώσεώς τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος εκπτώσεως ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα εκπτώσεως των δαπανών, καθ όσον, σύμφωνα και με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμοδία ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής Ασφαλιστικές εισφορές Χρήση 2013 Με το υπ αριθμ. πρωτ.: Δ12Α ΕΞ/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.» έγινε δεκτό ότι 5

6 τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από ελευθέρους επαγγελματίες έως και την και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως αυτής. Εν συνεχεία, δε, με το υπ αριθμ. πρωτ.: Δ12Α ΕΞ 2014/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.» έγινε δεκτό ότι, δεδομένου πως μετέπειτα δόθηκε από το Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Ασφάλισης Νομικών περαιτέρω παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πέραν της και, συγκεκριμένα, έως , και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από Δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από έως και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως αυτής (δηλαδή της χρήσεως 2013) Φορολογικό έτος 2014 Με το υπ αριθμ. πρωτ.: Δ12Α ΕΞ 2014/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.» έγιναν δεκτά, βάσει των οριζόμενων από τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, τα ακόλουθα: α) Όσον αφορά στα «αποϋλοποιημένα» ένσημα, που καταβάλλονται διά της εκδόσεως του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στον χρόνο πραγματικής καταβολής τους, δηλαδή στον χρόνο, κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο. β) Όσον αφορά στα «κινητά» ένσημα, τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12. γ) Η χρηματική διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων («αποϋλοποιημένων»-«κινητών») και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρεώσεως, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ έτος 6

7 από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στον χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στον χρόνο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στον λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα. δ) Τέλος, κατ ανάλογη εφαρμογή των όσων ίσχυσαν για τη χρήση 2013, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων, που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία, που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας, ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού (2014). Στο ίδιο πλαίσιο, με το υπ αριθμ. πρωτ.: Δ ΕΞ 2015/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.» έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: α) Τα αναφερόμενα στο ως άνω, υπ αριθμ. πρωτ.: Δ12Α ΕΞ 2014/ , έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. αναφορικά με τους Δικηγόρους ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα, κατ ανάλογη εφαρμογή, να γίνεται δεκτό ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία αφορούν στην περίοδο και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και, ειδικότερα, από και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία, που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας, ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους β) Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013 προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές, που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και μετά και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, θα εκπίπτουν στο έτος, που πραγματικά καταβάλλονται Φορολογικό έτος 2015 και εντεύθεν Στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 περ. γ του Ν , δεν 7

8 εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπονται τα ακόλουθα: α) Οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παρατάσεώς της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορούν. β) Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους, ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. γ) Σε περίπτωση, που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά τον χρόνο καταβολής τους, σύμφωνα με την υπ όψιν ρύθμιση. δ) Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ιδίους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ αριθμ. πρωτ. Δ ΕΞ 2015/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε., δηλαδή για φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους, που αφορούν στην περίοδο έως και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία, που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους ε) Από θα ισχύει ο γενικός κανόνας, που περιγράφεται ανωτέρω, ανακαλουμένων του τελευταίου εδάφιου της παρ. 7 του υπ αριθμ. πρωτ. Δ12Α ΕΞ εγγράφου της Γ.Γ.Δ.Ε. και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του υπ αριθμ. πρωτ. Δ12Α ΕΞ 2014/ εγγράφου της Γ.Γ.Δ.Ε., που προέβλεπαν ότι από την και μετά εκπίπτουν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους. 8

9 Ασφαλιστικές εισφορές οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) καταβαλλόμενες από μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και Δικηγόρους, που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1046/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.1868/1989 όπως ισχύει ορίζεται, ότι το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν.3026/1954 περί του Κώδικα Δικηγόρων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον Κ.Ε.Α.Δ. ποσοστό 2/3 της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων σε αυτά δικηγόρων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για δικηγόρους που εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους σε υπηρεσίες όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρ.Α.Ε., το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους. 3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η υποχρέωση καταβολής των υπολειπόμενων υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους ανωτέρω δικηγόρους, βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Περαιτέρω, οι ανωτέρω δικηγόροι, εξαιτίας της υποχρεωτικής αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, δεν μπορούν να εκπέσουν τις ανωτέρω καταβαλλόμενες από τους ίδιους ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της υποπερ.εε της παρ.α της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως ισχύει. Περαιτέρω, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) πολλοί φορολογούμενοι μισθωτοί και συνταξιούχοι κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά τους ταμεία ποσά που προορίζονταν για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ., καθώς δινόταν η δυνατότητα από την ασφαλιστική νομοθεσία. Επειδή τα ανωτέρω ποσά και ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονταν από τον ίδιο το φορολογούμενο, δεν υπήρχε η δυνατότητα στον εκκαθαριστή να τα αποτυπώσει στη στήλη των κρατήσεων στην αντίστοιχη ετήσια βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και εν συνεχεία να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 9

10 4. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό, ότι οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές και τα νομίμως καταβληθέντα ποσά σε ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι, εφόσον η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και έχει εκκαθαρισθεί, θα υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή προστίμων του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και δηλώνοντας τις ανωτέρω εισφορές και ποσά που κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχετικό κωδικό του ΠΙΝΑΚΑ 10 του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2014 (κωδ ).» Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500 Ευρώ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 περ. β του Ν. 4172/2013, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε είδους δαπάνη, που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, αξίας άνω των πεντακοσίων (500) Ευρώ, εφ όσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, Ως προς την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1216/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα: α) Στην έννοια της αγοράς αγαθών και της λήψεως υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχειρήσεως, καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 23. β) Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου Νόμου, εφ όσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. 10

11 γ) Η προϋπόθεση της εξοφλήσεως με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών: i. Μισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση, η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, καθ όσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών, αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας. ii. Μισθώματα ακινήτων, καθ ότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών, αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, βλ. άρθρο 39 N. 4172/2013). iii. Τόκους και συναφή έξοδα, καθ όσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας. δ) Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπ όψιν το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. ε) Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων νοείται: i. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα). ii. Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας, που πραγματοποιεί την πληρωμή. iii. Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχειρήσεως ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων. iv. Η χρήση συναλλαγματικών, οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης. v. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων. vi. Η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε ιδρύματα πληρωμών κατά την έννοια του Ν. 3862/2010, σε ιδρύματα εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήματος (πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του 11

12 Ν. 3862/2010), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (έμβασμα) (για την τελευταία αυτή περίπτωση, βλ. την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1079/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε.). στ) Σε περίπτωση, που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας, ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές, που αφορούν σε συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 500 Ευρώ, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. ζ) Σε περίπτωση, που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφ όσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά, που απομένει μετά τον συμψηφισμό, είναι μεγαλύτερη των 500 Ευρώ, τότε, για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών, απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πωλήσεως αγαθών μεταξύ υποχρέων απεικονίσεως συναλλαγών με «ανταλλαγή». η) Με τραπεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται, μερικά ή ολικά, και οι συναλλαγές αξίας άνω των 500 Ευρώ, στις περιπτώσεις πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Ο αντιπρόσωπος - εντολοδόχος πρέπει, δηλαδή, να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής και να αποδώσει το προϊόν της πωλήσεως (ποσό) στον εντολέα του, εφ όσον προκύπτει αξία άνω των 500 Ευρώ ανά εκκαθάριση, μετά την αφαίρεση από αυτόν της προμήθειας που δικαιούται, με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. θ) Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πωλεί τα αγαθά υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη εισπράξεως 12

13 μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό, το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξοφλήσεως με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. ι) Σε περίπτωση αγοράς αγαθών με τη μέθοδο της αντικαταβολής - υπηρεσίες courier, όπου η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (μεταφορέας - «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων κ.λπ. με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά την παράδοσή τους, της αξίας της αγοράς αυτών από τους λήπτες των αγαθών, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, αλλά με μετρητά, τότε η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αναγράφει στο «συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς» (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), που υποχρεούται να εκδίδει με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (αριθμ. απόφ. 686/064 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ./ΦΕΚ 1700Β ), τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου που εξοφλείται και το ακριβές ποσό των μετρητών που παραλαμβάνει. Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας εντολέα - πωλητή, εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Το αντίγραφο του «συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς» (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), που παραδίδεται στον αγοραστή των αγαθών και αναγράφει το ποσό, που αυτός κατέβαλε, διαφυλάσσεται μέχρι τον χρόνο παραγραφής της χρήσεως, μέσα στην οποία το έλαβε (βλ. την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1079/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε.). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις, που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή εισπρακτόρων κ.λπ. ια) Οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά ως προς την εκπεσιμότητά τους στο φορολογικό έτος, που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση, που στο έτος εξοφλήσεως των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να 13

14 υποβάλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά. ιβ) Στις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι περιπτώσεις εξοφλήσεως δαπανών, που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα, τα οποία (όσον αφορά στο φορολογικό έτος 2014) δεν έχουν υποχρέωση εκδόσεως στοιχείου του Κ.Φ.A.Σ. (άρθρο 6 5 του Κ.Φ.A.Σ.). ιγ) Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, για δαπάνες, που αφορούν σε φορολογικές περιόδους, οι οποίες αρχίζουν από την και μετά. ιδ) Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1079/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζεται ότι στην ΠΟΛ. 1216/2014 δεν αναφέρεται ότι ο λογαριασμός, στον οποίο θα καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά, πρέπει είναι εμπορικός λογαριασμός. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αμοιβών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αρκεί η καταβολή σε απλό λογαριασμό Έκπτωση Φ.Π.Α. δαπανών Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. και με αφετηρία τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 περ. ζ του Ν. 4172/2013, στην οποία ορίζεται ότι δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα ο Φ.Π.Α., που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφ όσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα (πρόκειται για τον Φ.Π.Α. των εξόδων εκείνων, που δεν παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεώς του από τον Φ.Π.Α., που βαρύνει τα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 4 του Ν. 2859/2000): α) Δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ο ανωτέρω Φ.Π.Α., ο οποίος αντιστοιχεί στο μη εκπιπτόμενο ποσό των δαπανών αυτών, όπως π.χ. ο Φ.Π.Α. των δαπανών για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, των εξόδων ψυχαγωγίας, κ.λπ., ήτοι το υπερβάλλον ποσό των 300 Ευρώ της δαπάνης ενός εκ των συμμετεχόντων στην εορταστική 14

15 εκδήλωση, το οποίο δεν εκπίπτει με βάση τις διατάξεις της περ. ι' του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, και του συνόλου των δαπανών ψυχαγωγίας με βάση τις διατάξεις της περ. ια' ιδίου αυτού άρθρου. β) Αντιθέτως, ο Φ.Π.Α., για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως από τον φόρο (Φ.Π.Α.) των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτει κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων Από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013, όπως ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1056/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., συνάγονται τα ακόλουθα: α) Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του ως άνω άρθρου 26, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: αα) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) Ευρώ, που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαιτήσεως, εφ όσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως της απαιτήσεως αυτής, αβ) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) Ευρώ, που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφ όσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως της εν λόγω απαιτήσεως, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 15

16 Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) > > > Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, για προβλέψεις, που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη, τα οποία αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. β) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για τον σχηματισμό προβλέψεως ή τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων είναι να έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως της εν λόγω απαιτήσεως. γ) Ο υπολογισμός των προβλέψεων γίνεται με βάση τον χρόνο, κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες οι υπ όψιν απαιτήσεις, και ανάλογα με το ποσό της ληξιπρόθεσμης απαιτήσεως (οφειλόμενο υπόλοιπο απαιτήσεως). δ) Δεδομένου ότι τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν τηρούν στα λογιστικά βιβλία τους υπόλοιπα λογαριασμών πελατών, θα παρακολουθούν τις επισφαλείς απαιτήσεις τους εξωλογιστικά, τηρώντας καταστάσεις ανά πελάτη ή χρεώστη και ανά συναλλαγή. Οι καταστάσεις αυτές θα ενημερώνονται κάθε φορά, που λαμβάνει χώρα μεταβολή στο υπόλοιπο του επισφαλούς πελάτη, και θα είναι διαθέσιμες στη Φορολογική Διοίκηση, όταν αυτές ζητηθούν, συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τη λήψη των καταλλήλων ενεργειών και τον τρόπο υπολογισμού των προβλέψεων. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις των υποχρέων με απλογραφικά βιβλία υπολογίζονται με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται και στους υποχρέους, οι οποίοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 16

17 ε) Για τον υπολογισμό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνονται υπ όψιν και οι απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες. στ) Για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 και, ειδικότερα, για την εξεύρεση του ποσού της ληξιπρόθεσμης απαιτήσεως, αυτό που λαμβάνεται υπ όψιν δεν είναι το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του εκάστοτε πελάτη ή άλλου χρεώστη, αλλά το ανεξόφλητο ποσό της κάθε μίας συναλλαγής με τον πελάτη αυτόν. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση πελατών, των οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και με τους οποίους υφίστανται πέραν της μίας συναλλαγές, οι προβλέψεις θα σχηματίζονται με διαφορετικά ποσοστά επί των οφειλομένων ποσών ανά συναλλαγή και επί τη βάσει του χρόνου, που αυτά παραμένουν ανείσπρακτα. ζ) Για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνονται και εκείνες οι επισφαλείς απαιτήσεις, που προέκυψαν πριν την και δεν έχουν διαγραφεί μέχρι τις η) Στην έννοια της ληξιπρόθεσμης απαιτήσεως περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των απαιτήσεων εκείνων, που η ημερομηνία εξοφλήσεώς τους έχει παρέλθει και ειδικότερα: i) σε περίπτωση, που βάσει συμφωνητικού ή άλλου διακανονισμού παρέχεται στον πελάτη χρόνος πιστώσεως για την αποπληρωμή της οφειλής, κρίσιμος χρόνος για την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπερημερίας για την απαίτηση αυτή είναι η παρέλευση του χρόνου πιστώσεως, ii) σε περίπτωση, που πέραν του τιμολογίου δεν υπάρχει σχετικό συμφωνητικό ή άλλος διακανονισμός, αφετηρία υπολογισμού του χρόνου είναι η ημερομηνία εκδόσεως του παραστατικού, iii) σε περίπτωση εξοφλήσεως απαιτήσεων με γραμμάτια, η ημερομηνία λήξεώς τους, και με επιταγή, η ημερομηνία της επιταγής. θ) Από τις διατάξεις του άρθρου 26 και με βάση την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4172/2013 προκύπτει ότι η προϋπόθεση της αναλήψεως καταλλήλων ενεργειών για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως θέτει ένα ελάχιστο όριο για τη διεκδίκηση της εισπράξεως της απαιτήσεως, χωρίς να προσδιορίζει το μέσο για τη διεκδίκηση και κατά τούτο μπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη 17

18 διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως Σε κάθε περίπτωση,ο κατάλληλος ή μη χαρακτήρας, ως θέμα πραγματικό, κρίνεται ad hoc με βάση το ύψος της απαιτήσεως, το φερέγγυο ή μη του καθ' ου η απαίτηση, καθώς και από άλλους παράγοντες και εναπόκειται στην κρίση της ελεγκτικής αρχής. Ωστόσο, οι όποιες ενέργειες, που εξαρτώνται από το ύψος της απαιτήσεως και τη φερεγγυότητα του πελάτη, θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της επιχειρήσεως να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Πέραν της ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος και της αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κατάλληλες ενέργειες είναι η σφράγιση μιας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα της επιχειρήσεως να εισπράξει τις απαιτήσεις της δεν διασφαλίζεται από ενέργειες, όπως η ανάθεση διεκδικήσεως της απαιτήσεως σε τρίτους (εισπρακτικές εταιρείες) ή η φραγή/διακοπή της παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση εταιρειών κινητής τηλεφωνία, κ.λπ. Οι όποιες ενέργειες έχουν ήδη ληφθεί πριν την για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως και χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες με βάση την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. λαμβάνονται υπ όψιν για την εφαρμογή των διατάξεων του 26 και οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν απαιτείται να επαναληφθούν. Στην περίπτωση, που οι επιχειρήσεις δεν προέβησαν σε κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος εισπράξεως, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά και η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει στη σχετική φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων. ι) Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεως ανακτάται άμεσα, με τη μεταφορά αυτής της προβλέψεως στα κέρδη της επιχειρήσεως, εφ όσον η απαίτηση: i) καταστεί εισπράξιμη ή ii) διαγραφεί. Η απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφ όσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: i) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό, που αντιστοιχεί στην οφειλή, ως έσοδο, ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογουμένου και iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαιτήσεως (για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την ανάκτηση των προβλέψεων και τη διαγραφή των απαιτήσεων, βλ. τις διατάξεις 18

19 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 και την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε.) Φορολογικές Αποσβέσεις Από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, όπως ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1073/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., συνάγονται τα ακόλουθα: α) Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω Νόμου, για φορολογικές περιόδους, που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ο νέος νόμος δεν συναρτά τη διενέργεια αποσβέσεων με τον χρόνο αποκτήσεως των παγίων. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για φορολογικές αποσβέσεις, που διενεργούνται σε φορολογικές περιόδους, οι οποίες αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου αποκτήσεως των παγίων, δηλαδή είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την είτε μετά την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση διαχειριστικής περιόδου με έναρξη πριν την , για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων είναι αυτονόητο ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.), όπως ίσχυαν, αποκλειστικά για τη χρήση αυτή, και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την επομένη περίοδο. β) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: i) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχειρήσεως σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της ακόλουθης περιπτώσεως, ii) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μισθώσεως. γ) Ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχειρήσεως και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους. 19

20 δ) Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 αυτού, ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση, με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφ όσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: i) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μισθώσεως, ii) η σύμβαση της μισθώσεως περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, iii) η περίοδος της μισθώσεως καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου, όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, ακόμη και στην περίπτωση, που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μισθώσεως, iv) κατά τη σύναψη της συμβάσεως μισθώσεως, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, v) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσεως, που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις. Στην περίπτωση της μισθώσεως οχημάτων, στην έννοια του μισθώματος, σύμφωνα με την περίπτωση iv, δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και ειδικότερα του ως άνω κριτηρίου ii, αγοραία αξία είναι αυτή, που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία, που ασκείται το δικαίωμα αγοράς, ενώ για την εφαρμογή του κριτηρίου iv, αγοραία αξία είναι αυτή, που διαμορφώνεται κατά τον χρόνο συνάψεως της συμβάσεως μισθώσεως. Επιπλέον, για την πλήρωση του ως άνω κριτηρίου iii και τον προσδιορισμό της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνονται υπ όψιν οι συντελεστές αποσβέσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 24 και όχι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του, όπως αυτή ενδεχομένως εκτιμάται κάθε φορά από την επιχείρηση. 20

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία των Δικηγόρων Σημαντικές Εγκύκλιοι Πρακτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013 Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013 Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Φορολογία Μηχανικών 2 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού

Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού Αργύρης Πετρής Ομιλία 19/03/2012 Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού Όπως όλοι γνωρίζουμε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 48 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα