ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος που καλύπτεται είναι 8 Απριλίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου Κατά την περίοδο αυτή απαντήθηκαν 164 ερωτήματα τα οποία αναλύονται κατά μήνα ως ακολούθως: Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τα ερωτήματα ανά είδος φορολογίας ήταν: Φόρος εισοδήματος / άμυνα /κεφαλαιουχικά κέρδη 137 ΦΠΑ 16 Έκτακτη εισφορά 5 Διάφορα 6 Κατά την ίδια περίοδο, 6 ερωτήματα δεν απαντήθηκαν, διότι αφορούσαν θέματα εκτός των όρων εντολής και τα μέλη ενημερώθηκαν αναλόγως. Πιο κάτω παρουσιάζεται περίληψη των απαντήσεων που έχουν δοθεί στα ερωτήματα των μελών και που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Απαντήσεις σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα δεν περιλαμβάνονται. Α. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Μερίσματα (α) Δεν έχει αυξηθεί ο συντελεστής παρακράτησης για μερίσματα μέσα στο 2013 και έτσι ο συντελεστής παραμένει στο 20%. (β) Η λογιζόμενη διανομή επιβάλλεται με αναφορά στους μετόχους στις 31 Δεκεμβρίου δύο έτη μετά. Για παράδειγμα για τα κέρδη του 2010 λαμβάνονται υπόψη οι μέτοχοι στις 31 Δεκεμβρίου (γ) Οι πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζονται εάν οι μέτοχοι (άμεσα ή έμμεσα) δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 1

2 (δ) η διαγραφή χρέους φυσικού προσώπου μετόχου κατοίκου Κύπρου λογίζεται σαν καταβολή μερίσματος και υπόκειται στην καταβολή άμυνας. 2. Τόκοι (α) Ο συντελεστής αυξήθηκε από 15% στο 30% από τις 29 Απριλίου 2013 και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή ή πίστωση του τόκου. άσχετα αν ο τόκος που εισπράττεται/πιστώνεται καλύπτει και περιόδους πριν την αύξηση του συντελεστή. (β) Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (πχ τράπεζες) οφείλουν να παρακρατούν την άμυνα πριν την πληρωμή/πίστωση του τόκου. (γ) Φόρος παρακρατηθείς από τόκους στο εξωτερικό δίνεται σαν πίστωση έναντι της άμυνας και του φόρου εισοδήματος στην Κύπρο πάνω στον τόκο. (δ) Τόκοι που κερδίζονται μέσα στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης δεν υπόκεινται σε άμυνα αλλά σε φόρο εισοδήματος. Τόκοι πάνω σε δάνεια σε συγγενικές εταιρείες συνήθως θεωρούνται ότι δίνονται στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Συνήθως μεμονωμένα δάνεια σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δάνεια στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης, εκτός αν η εταιρεία δίνει δάνεια και σε άλλες συγγενικές εταιρείες με παρόμοιους όρους. 3. Ενοίκια (α) Σε άμυνα υπόκεινται ενοίκια που εισπράττουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου από ακίνητα που βρίσκονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. (β) Φόρος παρακρατηθείς από ενοίκια στο εξωτερικό δίνεται σαν πίστωση έναντι της άμυνας και του φόρου εισοδήματος στην Κύπρο πάνω στα ενοίκια. (γ) Σε περίπτωση ενοικίασης και υπενοικίασης ακινήτων, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί άσκηση επιχείρησης και μη καταβολής άμυνας, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. 4. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, ταμεία προνοίας κλπ δεν εξαιρούνται από τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την άμυνα, αλλά εξαιρούνται μόνο από φόρο εισοδήματος. Έτσι τόκοι και ενοίκια που εισπράττουν τέτοιοι οργανισμοί υπόκεινται σε άμυνα. 2

3 Β. ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 1. Δωρεά ακινήτου στον μέτοχο υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, εκτός εάν το ακίνητο δωρίθηκε αρχικά στην εταιρεία. 2. Οι πρόνοιες για μη φορολόγηση ανταλλαγής περιουσιών αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο. Ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο με ακίνητο στο εξωτερικό δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες αυτές. Γ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Έσοδα από χρηματοδοτικές δραστηριότητες/δάνεια μεταξύ συγγενικών εταιρειών (α) Με βάση την σχετική εγκύκλιο του ΤΕΠ, δάνεια μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών μπορεί να θεωρηθούν σαν δάνεια στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και έτσι να φορολογούνται με φόρο εισοδήματος και όχι σε άμυνα. (β) Τα περιθώρια κέρδους που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΤΕΠ αφορούν πράξεις μεταξύ συγγενικών εταιρειών οι οποίες παραχωρούνται δίχως κίνδυνο είσπραξης ή συναλλαγματικό κίνδυνο. (γ) Εάν δεν υπάρχει αρκετό περιθώριο κέρδους, τότε το ΤΕΠ δικαιούται να υπολογίσει λογιζόμενο έσοδο το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (όχι άμυνα). 2. Υπόλοιπα μεταξύ συγγενικών εταιρειών / υπόλοιπο οφειλόμενο από μέτοχο φυσικό πρόσωπο (α) Υπόλοιπα μεταξύ συγγενικών εταιριών, εξαιρουμένου δανείου προς μητρική εταιρεία υπόκεινται στις πρόνοιες του άρθρου 33 και ο τόκος πρέπει να επιβάλλεται με βάση τα επιτόκια στην ελεύθερη αγορά. Εάν δεν επιβάλλεται τόκος ή επιβάλλεται τόκος με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό στην ελεύθερη αγορά, τότε το ΤΕΠ δικαιούται να υπολογίσει λογιζόμενο έσοδο το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (όχι άμυνα). (β) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για δάνεια από θυγατρική εταιρεία προς ιθύνουσα εταιρεία, το ΤΕΠ δικαιούται να υπολογίσει λογιζόμενο τόκο προς 9% ετησίως, ο οποίος υπόκειται σε άμυνα. Από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά εφαρμόζονται οι ίδιες πρόνοιες του άρθρου 33, όπως και στην παράγραφο (α) πιο πάνω. (γ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 για δάνεια από εταιρεία προς μέτοχο ή διευθυντή / φυσικό πρόσωπο, το ΤΕΠ δικαιούται να υπολογίσει λογιζόμενο τόκο προς 9% ετησίως, ο οποίος υπόκειται σε άμυνα. 3

4 (δ) Από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά για δάνεια από εταιρεία προς μέτοχο ή διευθυντή / φυσικό πρόσωπο, το λογίζεται όφελος προς το φυσικό πρόσωπο ίσο με 9% ετησίως, το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στα χέρια του μετόχου/διευθυντή. Ο φόρος υπολογίζεται όπως και άλλα εισοδήματα από εργοδότηση και αποκόπτεται και καταβάλλεται μηνιαία στο ΤΕΠ. Σε περίπτωση μη αποκοπής και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται τα ίδια πρόστιμα και τόκοι όπως και στην περίπτωση του φόρου πάνω στις απολαβές. Αυτός ο λογιζόμενος τόκος δεν υπόκειται σε άμυνα. (ε) Μετά το 2011 δεν λογίζεται όφελος στην εταιρεία για δάνεια από εταιρεία προς μέτοχο ή διευθυντή / φυσικό πρόσωπο και δεν τροποποιείται ο προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας. (στ) Φυσικά πρόσωπα μέτοχοι/διευθυντές μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (οι οποίοι οφείλουν ποσά προς την εταιρεία τους) υπόκεινται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με τις ημέρες που βρίσκονται στην Κύπρο. Εάν δεν βρίσκονται καθόλου στην Κύπρο κατά την διάρκεια του έτους τότε δεν φορολογούνται πάνω στο λογιζόμενο όφελος. (ζ) Το όφελος από τόκους για φυσικά πρόσωπα πρέπει να φαίνεται στο Ε.Πρ.63, Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.1 κάτω από τη στήλη οφέλη. (η) η διαγραφή χρέους φυσικού προσώπου μετόχου κατοίκου Κύπρου λογίζεται σαν καταβολή μερίσματος και υπόκειται στην καταβολή άμυνας. Κατά συνέπεια το χρέος θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί και δεν γίνεται πλέον υπολογισμός νοητού τόκου/οφέλους για φορολογία στα χέρια του μετόχου. 3. Έκπτωση για καταβληθέντες τόκους (α) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, τόκοι που καταβλήθηκαν για απόκτηση επενδύσεων σε μετοχές ή που λογίζονται ότι αφορούν απόκτηση μετοχών δεν επιτρέπονται σαν έξοδο για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος (για τα πρώτα επτά έτη από την απόκτηση της επένδυσης). (β) Από την 1 Ιανουαρίου 2012 επιτρέπονται οι τόκοι για απόκτηση 100% εξαρτημένων εταιρειών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (με κάποιες προϋποθέσεις). (γ) Σε περίπτωση που λόγω της νομοθεσίας της χώρας απαιτούνται δύο μέτοχοι στην εταιρεία και ο δεύτερος μέτοχος μπορεί να αποδείξει ότι κρατά τις μετοχές για λογαριασμό του άλλου μετόχου, τότε η εταιρεία θεωρείται ότι κατέχει το 100% της εξαρτημένης και έτσι δικαιούται την έκπτωση τόκων για επένδυση. (δ) Τόκοι που καταβάλλονται και αφορούν την αγορά τοκοφόρων χρεογράφων επιτρέπονται σαν έξοδο. 4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 4

5 (α) Το ειδικό καθεστώς για την αφαίρεση νοητού εξόδου κατά 80% του μεικτού κέρδους από έσοδα από την εκμετάλλευση άϋλων περιουσιακών στοιχείων ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2012 και ισχύει και για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου (β) Το ειδικό καθεστώς ισχύει μόνο όταν το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στην εταιρεία και όχι όταν υπενοικιάζεται (back to back leasing). (γ) Η πώληση άϋλου περιουσιακού στοιχείου μετά το 2012 υπόκειται σε φορολογία (μετά την αφαίρεση 80% του κέρδους). Πριν το 2012 η φορολόγηση του κέρδους εξαρτάτο από το εάν το κέρδος ήταν κεφαλαιουχικής φύσεως ή όχι και εάν ήταν στοιχείο που έμπιπτε στο άρθρο 9 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. (δ) Εάν η εταιρεία έχει ζημιές από άλλες πηγές δικαιούται να τις αφαιρέσει από το καθαρό εισόδημα από άϋλα περιουσιακά στοιχεία. (ε) Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνονται στον ορισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. 5. Επιτρεπόμενες εκπτώσεις/ φορολογία εισοδήματος (α) Το θέμα της έκπτωσης προμηθειών σε ξένους διαμεσολαβητές για αγορά ακινήτων στην Κύπρο είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί με το ΤΕΠ. (β) Εισόδημα από το εξωτερικό που εξαιρείται της φορολογίας λόγω των 90 ημερών στο εξωτερικό δεν λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της αφαίρεσης του 50%, όταν το εισόδημα ξεπερνά τις (γ) Κέρδη από πώληση τίτλων εξαιρούνται της φορολογίας. (δ) Συναλλαγματικές διαφορές πάνω σε δάνεια το προϊόν των οποίων δανείων έχει κατατεθεί σε τράπεζα και αποφέρει τόκους επιτρέπονται σαν έξοδο/φορολογούνται. (ε) Όταν λαμβάνονται φιλοδωρήματα τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινωνικές ασφαλίσεις με βάση την νομοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων εκπίπτονται του φορολογητέου εισοδήματος και δεν ισχύουν οι πρόνοιες της μη έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα όταν δεν καταβληθούν κοινωνικές ασφαλίσεις. Το ίδιο ισχύει και για μισθούς που δεν υπόκεινται σε κοινωνικές ασφαλίσεις, όπως για παράδειγμα μισθοί για απασχόληση στο εξωτερικό. (στ) Για σκοπούς αυξημένης απόσβεσης για τα έτη τα έπιπλα θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στον ορισμό μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Για εμπορικά κτίρια δεν δίνονται αυξημένες αποσβέσεις. 5

6 (ζ) Από το φορολογικό έτος 2012 και μετά η εισφορά στο ταμείο κοινωνικής συνοχής επιτρέπεται σαν έξοδο για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. (η) Η διαγραφή χρέους οφειλόμενου από τον πιστωτή δεν δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα για την εταιρεία. Η πρακτική του ΤΕΠ είναι ότι αν στο διαγραφέν χρέος συμπεριλαμβάνεται έξοδο που διεκδικήθηκε από την εταιρεία, τότε το μέρος του δανείου που αφορά το έξοδο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Όμως η διαγραφή θα συμπεριλαμβάνεται στο λογιστικό κέρδος για σκοπούς λογιζόμενης διανομής. (θ) Η διαγραφή χρέους οφειλόμενου από μέτοχο της εταιρείας δεν δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα για την εταιρεία. Η πρακτική του ΤΕΠ είναι ότι αν στο διαγραφέν χρέος συμπεριλαμβάνεται έξοδο που διεκδικήθηκε από την εταιρεία, τότε το μέρος του δανείου που αφορά το έξοδο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Κατά πόσο η διαγραφή θα συμπεριλαμβάνεται στο λογιστικό κέρδος και θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς λογιζόμενης διανομής ή θα πιστωθεί κατευθείαν στα αποθεματικά, αυτό εξαρτάται από τα λογιστικά πρότυπα. (ι) Το ανεργιακό επίδομα δεν φορολογείται. (κ) Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στην δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων. (λ) Κέρδη από εμπορία ξένου συναλλάγματος είναι φορολογητέο εισόδημα. (μ) Η θέση του ΤΕΠ είναι ότι το ετήσιο τέλος των 350 που καταβάλλεται από εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών δεν εκπίπτεται για σκοπούς φόρου εισοδήματος. (ν) Το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης ζημιών από το κούρεμα καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου θα διευθετηθεί με την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ο ΣΕΛΚ βρίσκεται σε συνεννόηση. 6. Ταμεία Προνοίας (α) Ποσά που καταβάλλονται στα μέλη κατά την διάλυση του ταμείου προνοίας μετά από την ανάλογη απόφαση των μελών του ταμείου δεν υπόκεινται σε φορολογία. (β) Τα ταμεία προνοίας πρέπει να εγγράφονται στο ΤΕΠ και να υποβάλλουν ετήσια φορολογικές δηλώσεις. Αν ζητηθεί από το ΤΕΠ, πρέπει να υποβάλλονται και ετήσιοι λογαριασμοί. 7. Υποβολή δηλώσεων/πληρωμή φόρων/ποινές και πρόστιμα 6

7 (α) Εταιρεία που ετοιμάζει λογαριασμούς πέραν του ενός έτους κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της θα πρέπει να υποβάλει δύο δηλώσεις. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που συστάθηκε στις 31 Αυγούστου 2011 και ετοιμάζει τους πρώτους λογαριασμούς για την περίοδο 31 Αυγούστου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 θα πρέπει να υποβάλει δηλώσεις για το 2011 και Εάν η δήλωση για το έτος 2011 δεν υποβληθεί μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2013, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100. (β) Όταν μια εταιρεία διαγραφεί από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών δεν έχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την διαγραφή. Θα πρέπει να κοινοποιήσει την διαγραφή στο ΤΕΠ. (γ) Όταν μια εταιρεία δεν εργοδοτεί υπαλλήλους, τότε δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει Ε.Πρ.7, εφόσον ενημερώσει το ΤΕΠ υποβάλλοντας το ανάλογο έντυπο. (δ) Φόρος παρακρατηθείς από το εξωτερικό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του κατά πόσο επιβάλλεται 10% πρόσθετη φορολογία λόγω χαμηλού υπολογισμού. Η πρακτική της μη υποβολής προσωρινής φορολογίας εάν ο φόρος ήταν μηδέν λόγω πίστωσης του αλλοδαπού φόρου έχει αλλάξει από το Έτσι υποβάλλεται προσωρινή φορολογική δήλωση εάν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα αλλά όχι πληρωτέος φόρος (όπως στην περίπτωση διεκδίκησης πίστωσης για αλλοδαπό φόρο) ή υπάρχει πληρωτέος φόρος εισοδήματος. (ε) Για αν μπορέσει να γίνει συμψηφισμός επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος με πληρωτέο φόρο πρέπει να εκδοθούν φορολογίες από το ΤΕΠ που να παρουσιάζουν τον επιστρεπτέο φόρο. (στ) Το θέμα της επιβολής προστίμων από το ΤΕΠ για την μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για αδρανείς εταιρείες οι οποίες δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση με βάση τον νόμο, αλλά μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος από το ΤΕΠ, θα συζητηθεί με το ΤΕΠ. Δ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται πάνω στα ποσά που καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις (δίχως περιορισμό ανώτατου μισθού) και περιλαμβανομένων αδειών, προμηθειών και φιλοδωρημάτων και οποιουδήποτε οφέλους σε είδος. 2. Το ΤΕΠ θεωρεί ότι τα δικαιώματα που καταβάλλονται από εταιρεία σε μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους επίσης υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά. 3. Το όφελος που προκύπτει σε φυσικό πρόσωπο/ μέτοχο διευθυντή εταιρείας και για το οποίο επιβάλλεται φορολογία με βάση το άρθρο 5 του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν υπόκειται στη έκτακτη εισφορά. 7

8 Ε. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. Οι υπηρεσίες που λαμβάνονται στην Κύπρο από υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο από πρόσωπο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται σε ΦΠΑ στην Κύπρο με βάση την μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. 2. Η ναύλωση πλοίων για μεταφορά αγαθών εκτός της ΕΕ είναι εκτός αντικειμένου κυπριακού ΦΠΑ. 3. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησίας είναι εκεί που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησίας. 4. Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Κύπρο σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εντός της ΕΕ προϋποθέτει εγγραφή του παροχέα στο Μητρώο ΦΠΑ στην Κύπρο. 5. Εισόδημα από παροχή υπηρεσιών πληρώματος πλοίου υπόκειται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Νεόφυτος Νεοφύτου 12 Ιουλίου

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα