ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο έκθεσης João Ferreira. PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο έκθεσης João Ferreira. PE v01-00"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας /2240(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης João Ferreira (PE v01-00) σχετικά με τη «Διερεύνηση του δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στη γαλάζια οικονομία με στόχο τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης» (2014/2240(INI)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegReport PE v /124 AM\ doc

3 1 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕΕ, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, 2 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, Or. es 3 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) AM\ doc 3/124 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007) 575), Or. es 4 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού. Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (COM(2013) 279), Or. es 5 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕΕ, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, PE v /124 AM\ doc

5 6 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών, Or. es 7 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) έχοντας υπόψη την ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό», του Φεβρουαρίου 2014, 8 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του AM\ doc 5/124 PE v01-00

6 Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του τουρισμού μέσω της προώθησης της πολιτιστικής, φυσικής και θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης», 9 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012, 10 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί ή καθιερωμένοι και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα PE v /124 AM\ doc

7 ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Or. pt 11 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, βιοτεχνολογία, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, αξιοποίηση ανανεώσιμων (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει την έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, οι οποίοι ενδέχεται να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα που αποτελούν ήδη αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και υποβάθμισης, καθώς και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα AM\ doc 7/124 PE v01-00

8 12 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της ενέργειας των θαλασσών, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Or. es 13 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη που στηρίζεται στους πεπερασμένους πόρους οδηγεί στο πουθενά και ότι οι ωκεανοί διαθέτουν πληθώρα ανανεώσιμων πόρων και βιώσιμων δυνατοτήτων PE v /124 AM\ doc

9 14 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να εστιάσει σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενιών και να δημιουργούν ευημερία για την κοινωνία 15 Ivan Jakovčić Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (Ε&T) που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (Ε&T) που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση Or. hr 16 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas AM\ doc 9/124 PE v01-00

10 Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως η αλιεία και ο τουρισμός 17 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των πόρων των θαλασσών και ωκεανών 18 Kaja Kallas Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της γαλάζιας οικονομίας για τη δημιουργία PE v /124 AM\ doc

11 ανάπτυξης και θέσεων εργασίας 19 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και σωρευτικές επιπτώσεις αυτών, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 20 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφοριών και δεδομένων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία AM\ doc 11/124 PE v01-00

12 21 Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων για τις πλήρεις δυνατότητες των θαλασσών και των ωκεανών, τους πόρους τους και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 22 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία στο πλαίσιο ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού που θα οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των θαλασσών και ωκεανών μας για σίτιση, PE v /124 AM\ doc

13 χώρο, ενέργεια και ορυκτά, γεγονός που απαιτεί πιο συστηματική προσέγγιση για τη βιώσιμη χρήση τους 23 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητα, και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 24 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει άγνοια για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, όσον αφορά τη λειτουργία τους, τους πόρους τους και την AM\ doc 13/124 PE v01-00

14 εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Or. es 25 Alfred Sant Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητα, και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 26 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν εύθραυστες εστίες βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και ότι καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη η λήψη και η ανταλλαγή ακριβών πληροφοριών για την τοποθεσία και την έκταση των ειδών PE v /124 AM\ doc

15 οικοτόπων προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή διαχείριση, η ανάπτυξη και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών 27 Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Isabelle Thomas Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην επιτυχία της καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία δεν προκαλούνται μόνο από το κενό επιστημονικών γνώσεων, το οποίο τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα επιδιώκουν να καλύψουν μέσω της έρευνας αιχμής, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονται επίσης στους φραγμούς στη χρηματοδότηση τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους 28 Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Isabelle Thomas Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων για την ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ μέσω της μείωσης της εξάρτησης των κρατών μελών από πηγές ενέργειας AM\ doc 15/124 PE v01-00

16 εκτός της ΕΕ 29 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου) 30 Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις νησιωτικές χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις συγκεκριμένες και τις διάφορες ανάγκες και διαφορές κάθε PE v /124 AM\ doc

17 γεωγραφικής περιοχής 31 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Kaja Kallas Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω της εξαγωγής περιβαλλοντικής τεχνολογίας, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 32 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά επαρκή επίπεδα αρμοδιότητας, συγκεκριμένα το διεθνές, το ευρωπαϊκό και εκείνο των κρατών μελών AM\ doc 17/124 PE v01-00

18 33 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και καινοτομία θα ενισχύσουν τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής 34 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα, αφενός, από την αντίστοιχη ανάπτυξη των παραδοσιακών ή καθιερωμένων τομέων και, αφετέρου, από τους υφιστάμενους πόρους και το δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων σε κάθε κράτος μέλος Or. pt PE v /124 AM\ doc

19 35 Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία απαιτεί ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υφίσταται κενό δεξιοτήτων το οποίο πρέπει να καλυφθεί 36 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι ΜΜΕ και οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καινοτομία και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας Or. de 37 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) AM\ doc 19/124 PE v01-00

20 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των θαλασσών και των ωκεανών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας τις ασυμμετρίες και τις εντεινόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών Or. pt 38 Aldo Patriciello Αιτιολογική σκέψη Ε E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και αποκαθιστώντας τα υφιστάμενα οικοσυστήματα Or. it 39 Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš PE v /124 AM\ doc

21 Αιτιολογική σκέψη Ε Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι μη βιώσιμης αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα 40 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη Ε E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αντιμετωπίζοντας μέσω καινοτόμων μεθόδων και με αποδοτική χρήση των πόρων τη ρύπανση των AM\ doc 21/124 PE v01-00

22 θαλασσών, ιδίως από τα αυξανόμενα πλαστικά απορρίμματα, τα πλαστικοπαγή και τα πολύ μικρά διασπώμενα κομμάτια πλαστικού, και βλέποντας ως ευκαιρία την καινοτόμο αξιοποίησή τους Or. de 41 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη διεθνής κινητοποίηση για την εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, στην οποία η ΕΕ δεν θα πρέπει να συμμετάσχει με το κίνητρο να πάρει το μερίδιό της, αλλά ως ενεργός εταίρος που ασκεί πίεση για μια έξυπνη, δίκαιη και βιώσιμη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών όπως η ανακύκλωση και η αποδοτικότητα των πόρων 42 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα εργαλεία παράκτιας και θαλάσσιας περιβαλλοντικής διαχείρισης στηρίζονται στη χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των PE v /124 AM\ doc

23 ερευνών σχεδιασμού και παρακολούθησης μέσω του εντοπισμού περιοχών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν συγκεκριμένο οικότοπο ενδιαφέροντος ή της παροχής πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό και τον σχεδιασμό υπεράκτιων έργων, όπως ανάπτυξη προβλητών και μαρίνων, έργα προστασίας των παράκτιων περιοχών, υπεράκτια αιολικά πάρκα και ανάκτηση γης, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο 43 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 190 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη διάσκεψη Ρίο+20, η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον 44 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) AM\ doc 23/124 PE v01-00

24 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας βαίνει επιδεινούμενη, θέτοντας σε κίνδυνο τις ολοένα και περισσότερο αναγκαίες υπηρεσίες οικοσυστημάτων, όπως προκύπτει από την προσφάτως υποβληθείσα Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος 1a, ιδίως ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στόχων της περί θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και ότι η θαλάσσια περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζεται ανεπαρκώς 1a SOER 2015 Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Κατάσταση και προοπτικές 2015, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 45 Ivan Jakovčić Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν PE v /124 AM\ doc

25 Or. hr 46 Μαρία Σπυράκη Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και της βιομηχανίας για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν 47 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετά κράτη μέλη, και ιδίως σε χώρες στις οποίες έχει παρέμβει η Τρόικα, ο όγκος επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που είχε και εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και συνιστά μια τάση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιστραφεί AM\ doc 25/124 PE v01-00

26 Or. pt 48 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και η ανάπτυξη μιας νέας, βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να αποτελέσει επίσης μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της εξωτερικής πολιτικής και της Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUROMED) και ότι οι αφρικανικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, τα νησιωτικά κράτη της Ανατολικής Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τα νησιωτικά κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει, κατά την ανάπτυξη μιας βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας (Γαλάζια Οικονομία), να ληφθούν υπόψη από τους εταίρους Or. de 49 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να προκύψουν πλεονεκτήματα από την επέκταση του πεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, προκειμένου να καλυφθεί ευρύτερο φάσμα κοινών θεμάτων που συνδέονται με την PE v /124 AM\ doc

27 προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας Or. pt 50 Aldo Patriciello Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν απαραίτητο ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Or. it 51 Μαρία Σπυράκη Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της 52 Miriam Dalli AM\ doc 27/124 PE v01-00

28 Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, από τα βάθη του Ατλαντικού έξω από τις ακτές της Ιρλανδίας μέχρι τα βάθη του Εύξεινου Πόντου έξω από τις ακτές της Ρουμανίας, και από τις κρύες θάλασσας της Αρκτικής μέχρι τα ζεστά νερά της Μεσογείου 53 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani,Krišjānis Kariņš Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συμβάλλει στο 5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιστοιχεί στο 40% σχεδόν του πανευρωπαϊκού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιστοιχεί στο ένα τρίτο όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια εργαζομένους 54 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE PE v /124 AM\ doc

29 Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και πιο περιεκτική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα των αλληλεπιδρώντων τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 55 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν καλύπτει όλους τους τομείς που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και AM\ doc 29/124 PE v01-00

30 ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων 56 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, της οποίας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άκρως αβέβαιες και ενδέχεται να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα τα βενθικά οικοσυστήματα ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία PE v /124 AM\ doc

31 57 Miriam Dalli, Isabelle Thomas Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός συγκεκριμένου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 58 Rolandas Paksas Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα εσωτερικά ύδατα και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες Or. lt AM\ doc 31/124 PE v01-00

32 59 Gianluca Buonanno Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός λεπτομερούς και όχι ασαφούς ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας εφιστά την προσοχή στην οριζόντια διάσταση της καινοτομίας σε όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, τόσο στις παραδοσιακές όσο και τις αναδυόμενες Or. it 60 Cláudia Monteiro de Aguiar Παράγραφος 2 περίπτωση 1 (νέα) - υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, να δημιουργηθούν άμεσες μέθοδοι χρηματοδότησης και να εκπονηθεί σχέδιο δράσης προκειμένου να δοθεί ώθηση στον εν λόγω τομέα έως το Κάθε επιμέρους δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων ιδεών, όπως η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, οι επενδύσεις σε υποδομές και σε μηχανισμούς συνεργασίας τις οποίες τα κράτη μέλη PE v /124 AM\ doc

33 καλούνται να υλοποιήσουν με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων Or. pt 61 Miriam Dalli Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν επιστημονική ανάλυση και ποσοτικοποίηση της έκτασης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους που υπάγονται στη Γαλάζια Οικονομία καλεί επίσης την Επιτροπή να πραγματοποιήσει απογραφή των πολυάριθμων έργων που έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και σχετίζονταν με τη Γαλάζια Οικονομία 62 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. υπογραμμίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί υφίστανται ήδη τεράστιες ανθρωπογενείς πιέσεις και τις συναφείς επιπτώσεις (ρύπανση, περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, υπερεκμετάλλευση των πόρων, υπεραλίευση κ.λπ.), ωστόσο AM\ doc 33/124 PE v01-00

34 διατηρούν ακόμη σημαντικά αποθέματα οικοσυσυστημάτων τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και, για τον λόγο αυτό, είναι ανέπαφα ως εκ τούτου, η Γαλάζια Οικονομία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστατέψει, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τα οικοσυστήματα των θαλασσών και ωκεανών, τη βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα η αρχής της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της Γαλάζιας Οικονομίας 63 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Μαρία Σπυράκη, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Dominique Riquet, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. ζητεί την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής θαλάσσιας βιομηχανικής στρατηγικής η οποία να συγκεντρώνει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα 64 Ricardo Serrão Santos, Alain Cadec, Ulrike Rodust, Gesine Meissner Παράγραφος 2 α (νέα) PE v /124 AM\ doc

35 2α. υποστηρίζει ότι η αξία και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη στις πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις της γαλάζιας ανάπτυξης 65 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 66 Miriam Dalli Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις AM\ doc 35/124 PE v01-00

36 ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), κατόπιν της ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης επιστημονικής ανάλυσης και της απογραφής, και ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 67 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία Or. es 68 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και PE v /124 AM\ doc

37 ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης ευρωπαϊκό επίπεδο), εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στις ΜΜΕ, ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης Or. es 69 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 70 Arne Gericke Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, καθώς και να λάβει ιδίως υπόψη τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις AM\ doc 37/124 PE v01-00

38 ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις Or. de 71 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 3 εδάφιο 1 (νέο) καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική λήψη επίκαιρων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων πληθυσμών τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς Or. es 72 Miriam Dalli Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και είναι ως εκ τούτου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υιοθετήσει μια γενικού χαρακτήρα προσέγγιση, αλλά να ξεκινήσει να διαιρεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης σε ζώνες και για κάθε ζώνη να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις και να προσφέρονται πρωτοβουλίες για εξατομικευμένες λύσεις PE v /124 AM\ doc

39 73 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σφαιρική μελέτη για τη σημασία και τη βαρύτητα της Γαλάζιας Οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 74 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα AM\ doc 39/124 PE v01-00

40 75 Krišjānis Kariņš Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και τις οικονομικές προοπτικές του, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 76 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση εκφράζει τη λύπη του για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά συστήματα έρευνας οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο PE v /124 AM\ doc

41 ορίζοντα Or. es 77 Miriam Dalli, Isabelle Thomas Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς συγχρόνως να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των υφιστάμενων και εν εξελίξει προγραμμάτων 78 Krišjānis Kariņš Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. τονίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν κατανοούν ούτε αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες της Γαλάζιας Οικονομίας, χάνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και κέρδους AM\ doc 41/124 PE v01-00