ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο έκθεσης João Ferreira. PE v01-00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο έκθεσης João Ferreira. PE v01-00"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας /2240(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης João Ferreira (PE v01-00) σχετικά με τη «Διερεύνηση του δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στη γαλάζια οικονομία με στόχο τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης» (2014/2240(INI)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegReport PE v /124 AM\ doc

3 1 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕΕ, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, 2 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, Or. es 3 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) AM\ doc 3/124 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007) 575), Or. es 4 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού. Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (COM(2013) 279), Or. es 5 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕΕ, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, PE v /124 AM\ doc

5 6 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών, Or. es 7 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) έχοντας υπόψη την ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό», του Φεβρουαρίου 2014, 8 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του AM\ doc 5/124 PE v01-00

6 Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του τουρισμού μέσω της προώθησης της πολιτιστικής, φυσικής και θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης», 9 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012, 10 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί ή καθιερωμένοι και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα PE v /124 AM\ doc

7 ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Or. pt 11 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, βιοτεχνολογία, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, αξιοποίηση ανανεώσιμων (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει την έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, οι οποίοι ενδέχεται να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα που αποτελούν ήδη αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και υποβάθμισης, καθώς και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα AM\ doc 7/124 PE v01-00

8 12 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ενεργειακών πόρων, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της Γαλάζιας Οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της ενέργειας των θαλασσών, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων Or. es 13 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη που στηρίζεται στους πεπερασμένους πόρους οδηγεί στο πουθενά και ότι οι ωκεανοί διαθέτουν πληθώρα ανανεώσιμων πόρων και βιώσιμων δυνατοτήτων PE v /124 AM\ doc

9 14 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να εστιάσει σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενιών και να δημιουργούν ευημερία για την κοινωνία 15 Ivan Jakovčić Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (Ε&T) που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (Ε&T) που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση Or. hr 16 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas AM\ doc 9/124 PE v01-00

10 Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως η αλιεία και ο τουρισμός 17 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των πόρων των θαλασσών και ωκεανών 18 Kaja Kallas Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της γαλάζιας οικονομίας για τη δημιουργία PE v /124 AM\ doc

11 ανάπτυξης και θέσεων εργασίας 19 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και σωρευτικές επιπτώσεις αυτών, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 20 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφοριών και δεδομένων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία AM\ doc 11/124 PE v01-00

12 21 Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων για τις πλήρεις δυνατότητες των θαλασσών και των ωκεανών, τους πόρους τους και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 22 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία στο πλαίσιο ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού που θα οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των θαλασσών και ωκεανών μας για σίτιση, PE v /124 AM\ doc

13 χώρο, ενέργεια και ορυκτά, γεγονός που απαιτεί πιο συστηματική προσέγγιση για τη βιώσιμη χρήση τους 23 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητα, και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 24 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει άγνοια για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, όσον αφορά τη λειτουργία τους, τους πόρους τους και την AM\ doc 13/124 PE v01-00

14 εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Or. es 25 Alfred Sant Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητα, και την αλληλεπίδρασή τους με τις εν εξελίξει ή επικείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών και εμπόδιο στην καινοτομία 26 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν εύθραυστες εστίες βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και ότι καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη η λήψη και η ανταλλαγή ακριβών πληροφοριών για την τοποθεσία και την έκταση των ειδών PE v /124 AM\ doc

15 οικοτόπων προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή διαχείριση, η ανάπτυξη και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών 27 Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Isabelle Thomas Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην επιτυχία της καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία δεν προκαλούνται μόνο από το κενό επιστημονικών γνώσεων, το οποίο τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα επιδιώκουν να καλύψουν μέσω της έρευνας αιχμής, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονται επίσης στους φραγμούς στη χρηματοδότηση τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους 28 Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Isabelle Thomas Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων για την ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ μέσω της μείωσης της εξάρτησης των κρατών μελών από πηγές ενέργειας AM\ doc 15/124 PE v01-00

16 εκτός της ΕΕ 29 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου) 30 Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις νησιωτικές χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις συγκεκριμένες και τις διάφορες ανάγκες και διαφορές κάθε PE v /124 AM\ doc

17 γεωγραφικής περιοχής 31 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Kaja Kallas Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω της εξαγωγής περιβαλλοντικής τεχνολογίας, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 32 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά επαρκή επίπεδα αρμοδιότητας, συγκεκριμένα το διεθνές, το ευρωπαϊκό και εκείνο των κρατών μελών AM\ doc 17/124 PE v01-00

18 33 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και καινοτομία θα ενισχύσουν τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής 34 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα, αφενός, από την αντίστοιχη ανάπτυξη των παραδοσιακών ή καθιερωμένων τομέων και, αφετέρου, από τους υφιστάμενους πόρους και το δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων σε κάθε κράτος μέλος Or. pt PE v /124 AM\ doc

19 35 Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία απαιτεί ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υφίσταται κενό δεξιοτήτων το οποίο πρέπει να καλυφθεί 36 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι ΜΜΕ και οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καινοτομία και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας Or. de 37 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) AM\ doc 19/124 PE v01-00

20 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των θαλασσών και των ωκεανών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας τις ασυμμετρίες και τις εντεινόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών Or. pt 38 Aldo Patriciello Αιτιολογική σκέψη Ε E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και αποκαθιστώντας τα υφιστάμενα οικοσυστήματα Or. it 39 Μαρία Σπυράκη, Krišjānis Kariņš PE v /124 AM\ doc

21 Αιτιολογική σκέψη Ε Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι μη βιώσιμης αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα 40 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη Ε E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της διερεύνησης του δυναμικού της Γαλάζιας οικονομίας, δεν πρέπει να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς τρόποι έρευνας και μοντέλα αξιοποίησης των πόρων που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμα, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει σχολαστικά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες που συνδέονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αντιμετωπίζοντας μέσω καινοτόμων μεθόδων και με αποδοτική χρήση των πόρων τη ρύπανση των AM\ doc 21/124 PE v01-00

22 θαλασσών, ιδίως από τα αυξανόμενα πλαστικά απορρίμματα, τα πλαστικοπαγή και τα πολύ μικρά διασπώμενα κομμάτια πλαστικού, και βλέποντας ως ευκαιρία την καινοτόμο αξιοποίησή τους Or. de 41 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη διεθνής κινητοποίηση για την εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, στην οποία η ΕΕ δεν θα πρέπει να συμμετάσχει με το κίνητρο να πάρει το μερίδιό της, αλλά ως ενεργός εταίρος που ασκεί πίεση για μια έξυπνη, δίκαιη και βιώσιμη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών όπως η ανακύκλωση και η αποδοτικότητα των πόρων 42 Miriam Dalli Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα εργαλεία παράκτιας και θαλάσσιας περιβαλλοντικής διαχείρισης στηρίζονται στη χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των PE v /124 AM\ doc

23 ερευνών σχεδιασμού και παρακολούθησης μέσω του εντοπισμού περιοχών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν συγκεκριμένο οικότοπο ενδιαφέροντος ή της παροχής πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό και τον σχεδιασμό υπεράκτιων έργων, όπως ανάπτυξη προβλητών και μαρίνων, έργα προστασίας των παράκτιων περιοχών, υπεράκτια αιολικά πάρκα και ανάκτηση γης, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο 43 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 190 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη διάσκεψη Ρίο+20, η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον 44 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) AM\ doc 23/124 PE v01-00

24 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας βαίνει επιδεινούμενη, θέτοντας σε κίνδυνο τις ολοένα και περισσότερο αναγκαίες υπηρεσίες οικοσυστημάτων, όπως προκύπτει από την προσφάτως υποβληθείσα Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος 1a, ιδίως ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στόχων της περί θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και ότι η θαλάσσια περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζεται ανεπαρκώς 1a SOER 2015 Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Κατάσταση και προοπτικές 2015, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 45 Ivan Jakovčić Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν PE v /124 AM\ doc

25 Or. hr 46 Μαρία Σπυράκη Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και την καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία, πλαίσιο τα απτά αποτελέσματα του οποίου στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και της βιομηχανίας για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας θα πρέπει να αξιολογηθούν 47 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετά κράτη μέλη, και ιδίως σε χώρες στις οποίες έχει παρέμβει η Τρόικα, ο όγκος επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που είχε και εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και συνιστά μια τάση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιστραφεί AM\ doc 25/124 PE v01-00

26 Or. pt 48 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και η ανάπτυξη μιας νέας, βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας πρέπει να αποτελέσει επίσης μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της εξωτερικής πολιτικής και της Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUROMED) και ότι οι αφρικανικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, τα νησιωτικά κράτη της Ανατολικής Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τα νησιωτικά κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει, κατά την ανάπτυξη μιας βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας (Γαλάζια Οικονομία), να ληφθούν υπόψη από τους εταίρους Or. de 49 João Ferreira, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να προκύψουν πλεονεκτήματα από την επέκταση του πεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, προκειμένου να καλυφθεί ευρύτερο φάσμα κοινών θεμάτων που συνδέονται με την PE v /124 AM\ doc

27 προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας Or. pt 50 Aldo Patriciello Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν απαραίτητο ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Or. it 51 Μαρία Σπυράκη Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων αποτελούν θεμελιώδους σημασίας ενδιαφερόμενο στον διάλογο για το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και την υλοποίησή της 52 Miriam Dalli AM\ doc 27/124 PE v01-00

28 Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, από τα βάθη του Ατλαντικού έξω από τις ακτές της Ιρλανδίας μέχρι τα βάθη του Εύξεινου Πόντου έξω από τις ακτές της Ρουμανίας, και από τις κρύες θάλασσας της Αρκτικής μέχρι τα ζεστά νερά της Μεσογείου 53 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani,Krišjānis Kariņš Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συμβάλλει στο 5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιστοιχεί στο 40% σχεδόν του πανευρωπαϊκού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιστοιχεί στο ένα τρίτο όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια εργαζομένους 54 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE PE v /124 AM\ doc

29 Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και πιο περιεκτική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα των αλληλεπιδρώντων τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 55 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν καλύπτει όλους τους τομείς που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και AM\ doc 29/124 PE v01-00

30 ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων 56 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Παράγραφος 1 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων (όπως η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, η ενέργεια και η βιοτεχνολογία) ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία 1. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση, η οποία απλώς εστιάζει σε ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο τομέων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, της οποίας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άκρως αβέβαιες και ενδέχεται να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα τα βενθικά οικοσυστήματα ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα τομέων που συναποτελούν τη Γαλάζια Οικονομία PE v /124 AM\ doc

31 57 Miriam Dalli, Isabelle Thomas Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός συγκεκριμένου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 58 Rolandas Paksas Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα εσωτερικά ύδατα και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες Or. lt AM\ doc 31/124 PE v01-00

32 59 Gianluca Buonanno Παράγραφος 2 2. υπεραμύνεται ενός ευρύτερου ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας, ικανού να περιλάβει όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και στον οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης εφιστά την προσοχή στην κάθετη σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες 2. υπεραμύνεται ενός λεπτομερούς και όχι ασαφούς ορισμού της Γαλάζιας Οικονομίας εφιστά την προσοχή στην οριζόντια διάσταση της καινοτομίας σε όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, τόσο στις παραδοσιακές όσο και τις αναδυόμενες Or. it 60 Cláudia Monteiro de Aguiar Παράγραφος 2 περίπτωση 1 (νέα) - υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, να δημιουργηθούν άμεσες μέθοδοι χρηματοδότησης και να εκπονηθεί σχέδιο δράσης προκειμένου να δοθεί ώθηση στον εν λόγω τομέα έως το Κάθε επιμέρους δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων ιδεών, όπως η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, οι επενδύσεις σε υποδομές και σε μηχανισμούς συνεργασίας τις οποίες τα κράτη μέλη PE v /124 AM\ doc

33 καλούνται να υλοποιήσουν με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων Or. pt 61 Miriam Dalli Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν επιστημονική ανάλυση και ποσοτικοποίηση της έκτασης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους που υπάγονται στη Γαλάζια Οικονομία καλεί επίσης την Επιτροπή να πραγματοποιήσει απογραφή των πολυάριθμων έργων που έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και σχετίζονταν με τη Γαλάζια Οικονομία 62 Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. υπογραμμίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί υφίστανται ήδη τεράστιες ανθρωπογενείς πιέσεις και τις συναφείς επιπτώσεις (ρύπανση, περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, υπερεκμετάλλευση των πόρων, υπεραλίευση κ.λπ.), ωστόσο AM\ doc 33/124 PE v01-00

34 διατηρούν ακόμη σημαντικά αποθέματα οικοσυσυστημάτων τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και, για τον λόγο αυτό, είναι ανέπαφα ως εκ τούτου, η Γαλάζια Οικονομία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστατέψει, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τα οικοσυστήματα των θαλασσών και ωκεανών, τη βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα η αρχής της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της Γαλάζιας Οικονομίας 63 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Μαρία Σπυράκη, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Dominique Riquet, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. ζητεί την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής θαλάσσιας βιομηχανικής στρατηγικής η οποία να συγκεντρώνει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα 64 Ricardo Serrão Santos, Alain Cadec, Ulrike Rodust, Gesine Meissner Παράγραφος 2 α (νέα) PE v /124 AM\ doc

35 2α. υποστηρίζει ότι η αξία και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη στις πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις της γαλάζιας ανάπτυξης 65 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 66 Miriam Dalli Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις AM\ doc 35/124 PE v01-00

36 ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), κατόπιν της ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης επιστημονικής ανάλυσης και της απογραφής, και ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 67 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία Or. es 68 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και PE v /124 AM\ doc

37 ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης ευρωπαϊκό επίπεδο), εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στις ΜΜΕ, ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης Or. es 69 Μαρία Σπυράκη, Antonio Tajani Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 70 Arne Gericke Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης 3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ανάγκες χρηματοδότησης της Γαλάζιας Οικονομίας (σε τομεακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ενόψει της υλοποίησης του δυναμικού της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, καθώς και να λάβει ιδίως υπόψη τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις AM\ doc 37/124 PE v01-00

38 ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις Or. de 71 José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 3 εδάφιο 1 (νέο) καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική λήψη επίκαιρων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων πληθυσμών τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς Or. es 72 Miriam Dalli Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και είναι ως εκ τούτου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υιοθετήσει μια γενικού χαρακτήρα προσέγγιση, αλλά να ξεκινήσει να διαιρεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης σε ζώνες και για κάθε ζώνη να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις και να προσφέρονται πρωτοβουλίες για εξατομικευμένες λύσεις PE v /124 AM\ doc

39 73 Alain Cadec, Gesine Meissner, Alyn Smith, Sofia Ribeiro, Remo Sernagiotto, Nicola Caputo, Davor Ivo Stier, Ulrike Rodust, Angélique Delahaye, Izaskun Bilbao Barandica, Michela Giuffrida, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Tonino Picula, Tokia Saïfi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Renata Briano, Δημήτρης Παπαδάκης, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Michael Theurer Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σφαιρική μελέτη για τη σημασία και τη βαρύτητα της Γαλάζιας Οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 74 Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα AM\ doc 39/124 PE v01-00

40 75 Krišjānis Kariņš Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και τις οικονομικές προοπτικές του, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 76 Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση εκφράζει τη λύπη του για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά συστήματα έρευνας οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο PE v /124 AM\ doc

41 ορίζοντα Or. es 77 Miriam Dalli, Isabelle Thomas Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ικανή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την προβλέψιμη διαθεσιμότητά της σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς συγχρόνως να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των υφιστάμενων και εν εξελίξει προγραμμάτων 78 Krišjānis Kariņš Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. τονίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν κατανοούν ούτε αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες της Γαλάζιας Οικονομίας, χάνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και κέρδους AM\ doc 41/124 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) 16.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) 16.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.3.2015 2014/2240(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη «Διερεύνηση του δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στη γαλάζια οικονομία με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Laura Agea. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Laura Agea. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.4.2015 2014/2240(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-85 Laura Agea (PE552.096v01-00) σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12 POLGEN 165 POLMAR 5 PESC 1222 COSDP 859 AGRI 659 TRANS 328 JAI 685 ENV 766 PECHE 400 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0214/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0214/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.6.2015 A8-0214/2015 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την αποδέσµευση του δυναµικού έρευνας και καινοτοµίας στη γαλάζια οικονοµία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 11.5.2015 2014/2240(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.3.2015 2014/0185(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 7-25 Σχέδιο γνωμοδότησης Jeroen Lenaers (PE544.268v01 00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2014/2040(BUD) 4.9.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο έκθεσης Angelika Niebler (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο έκθεσης Angelika Niebler (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 29.4.2015 2014/2210(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-210 Σχέδιο έκθεσης Angelika Niebler (PE544.219v01-00) σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0294/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0294/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0294/2015 14.10.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/276. Τροπολογία. Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/276. Τροπολογία. Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 27.3.2019 A8-0176/276 Τροπολογία 276 Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Έκθεση Gabriel Mato Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (COM(2018)0390 C8-0270/2018 2018/0210(COD)) A8-0176/2019 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Dan Nica (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Dan Nica (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2209(INI) 9.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-57 Dan Nica (PE549.130v01-00) σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2059(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Gerben-Jan Gerbrandy. PE537.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2059(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Gerben-Jan Gerbrandy. PE537. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.9.2014 2014/2059(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-41 Gerben-Jan Gerbrandy (PE537.266v01-00) Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.2.2017 2016/0275(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.3.2015 2015/0009(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 45-297 Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE549.399v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0401/172

A8-0401/172 6.12.2018 A8-0401/172 Τροπολογία 172 Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Ivari Padar, Elena Gentile, Michela Giuffrida,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0049 Νησιωτικότητα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2297(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2297(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2297(INI) 4.4.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0030(COD) Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0030(COD) Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0030(COD) 20.6.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 126-380 Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580.796v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Isabelle Thomas (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2240(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Isabelle Thomas (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2014/2240(INI) 7.4.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-76 Isabelle Thomas (PE549.450v01-00) σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ana Miranda (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ana Miranda (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 30.3.2012 2011/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Ana Miranda (PE483.782v01-00) σχετικά με την αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/000(INI) Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/000(INI) Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 9.12.2014 2014/000(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 162-181 Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE541.454v01-00) Διακυβέρνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2035(INI) 8.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2014/2223(INI) 3.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-65 Marek Józef Gróbarczyk (PE544.346v01-00) Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0195(CNS) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0195(CNS) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 22.1.2013 2012/0195(CNS) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης András Gyürk (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης András Gyürk (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/2059(INI) 16.6.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-265 Σχέδιο έκθεσης András Gyürk (PE582.327v01-00) σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/288. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/288. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 27.3.2019 A8-0176/288 288 Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0390(COD) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0390(COD) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2013/0390(COD) 2.3.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2004(INI) Σχέδιο έκθεσης Ελένη Θεοχάρους (PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2004(INI) Σχέδιο έκθεσης Ελένη Θεοχάρους (PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/2004(INI) 10.6.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-67 Σχέδιο έκθεσης Ελένη Θεοχάρους (PE557.178v01-00) Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2181(DEC) της Επιτροπής Αλιείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2181(DEC) της Επιτροπής Αλιείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/2181(DEC) 28.2.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2816(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Olli Rehn (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2816(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Olli Rehn (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 9.10.2014 2014/2816(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Γεωργίας αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.5.2012 2011/0294(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.7.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Γενικός προϋπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

9707/19 ΔΑ/σα 1 ECOMP.3.C

9707/19 ΔΑ/σα 1 ECOMP.3.C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 27 Μαΐου 2019 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7 0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7 0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 9.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7 0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2139(INI) 4.12.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Σχέδιο έκθεσης (PE414.361v01-00) σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0369/2016 6.12.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2076(INI) της Επιτροπής Αλιείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2076(INI) της Επιτροπής Αλιείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/2076(INI) 11.10.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/215. Τροπολογία

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/215. Τροπολογία 20.3.2019 A8-0094/215 215 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία 8.3.2018 A8-0048/111 111 Maštálka, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα Παράγραφος 82 α (νέα) 82α. υπογραμμίζει ότι οι υποδομές, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες μεταφορών υψηλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2011(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Lambert van Nistelrooij (PE549.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2011(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Lambert van Nistelrooij (PE549. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2015/2011(BUD) 6.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Lambert van Nistelrooij (PE549.360v01-00) σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης István Ujhelyi (PE585.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης István Ujhelyi (PE585. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2035(INI) 14.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-74 István Ujhelyi (PE585.780v01-00) σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού για τη διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 15.7.2016 PE587.452v03-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 179-202 Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2777(RSP) Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2777(RSP) Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2777(RSP) 4.8.2014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE σχετικά με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2153(INI) Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2153(INI) Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2014/2153(INI) 3.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 371-771 Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE541.614v01-00) σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2153(INI) Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2153(INI) Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2014/2153(INI) 3.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 772-821 Σχέδιο έκθεσης Algirdas Saudargas (PE541.614v01-00) σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0185(COD) Σχέδιο έκθεσης Carlos Zorrinho, (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0185(COD) Σχέδιο έκθεσης Carlos Zorrinho, (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 25.2.2015 2014/0185(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 30-138 Σχέδιο έκθεσης Carlos Zorrinho, (PE539.808v01-00) Λύσεις διαλειτουργικότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2241(INI) Σχέδιο έκθεσης Isabella De Monte (PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2241(INI) Σχέδιο έκθεσης Isabella De Monte (PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2014/2241(INI) 25.6.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-351 Σχέδιο έκθεσης Isabella De Monte (PE557.222v01-00) σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αλιείας. σχετικά µε το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2016 (2015/2132(BUD))

Επιτροπή Αλιείας. σχετικά µε το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2016 (2015/2132(BUD)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2132(BUD) 4.9.2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών σχετικά µε το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2227(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Mitro Repo. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2227(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Mitro Repo. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2009/2227(INI) 1.3.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Mitro Repo (PE439.078v01-00) σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2228(INI) της Επιτροπής Αλιείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2228(INI) της Επιτροπής Αλιείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/2228(INI) 7.12.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2013/2077(INI) 2.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE514.600v01-00) Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.6.2016 2016/2024(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 Giovanni La Via (PE582.104v01-00) σχετικά με την εντολή για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 13.7.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-37 Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584.189v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2258(INI) 20.2.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Jordi Solé Εφαρμογή του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0156/153. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0156/153. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 21.3.2019 A8-0156/153 153 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων που είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Jerzy Buzek. PE v02-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Jerzy Buzek. PE v02-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2014/2228(INI) 5.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-215 Jerzy Buzek (PE546.749v02-00) σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Benedek Jávor (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Benedek Jávor (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 15.4.2015 2014/2208(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-105 Benedek Jávor (PE549.322v01-00) σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10662/17 1 GIP 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10662/17

10662/17 1 GIP 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10662/17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10662/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9826/17 Θέμα: POLGEN 99 POLMAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα