ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 1

2 «Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής./../ Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεώργιος Τζέτζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Παναγιώτης, επίκουρος καθηγητής 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της μεταπτυχιακής διατριβής της Τίλη Μαρίας Η πρόβλεψη των προθέσεων συμπεριφοράς αθλητικών τουριστών που συμμετέχουν σε μικρές αθλητικέςδιοργανώσεις (Υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή καθηγητή κ. Γεώργιου Τζέτζη) Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βαθμού επιρροής: α) της «Εικόνας της Αθλητικής Διοργάνωσης» (ΕΑΔ), β) της «Ικανοποίησης» απο την διοργάνωση, γ) της «Ποιότητας Υπηρεσιών» (ΠΥ), δ) της Ανάμιξης» και ε) της «Εικόνας Προορισμού» (ΕΠ), στις προθέσεις συμπεριφοράς ενεργών αθλητικών τουριστών που συμμετέχουν σε μικρές αθλητικές διοργανώσεις (τουρνουά beach volleyball). Για την έρευνα αυτή διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 226 συμμετέχοντες αθλητές, σε 6 περιοχές στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν 53,5% άντρες και 46,5% γυναίκες, κυρίως ηλικίας έτη (57,8%), εισοδήματος (70,7%), πανεπιστημιακής εκπαίδευσης/τ.ε.ι (43,6%). Οι περισσότεροι ταξίδευαν 3-5 φορές ετησίως (36,8%), ενώ ήταν αθλητές του beach volleyball για 6,7 έτη (Μ.Ο.) Στην έρευνα έγινε: α) έλεγχος αξιοπιστίας μέσω του ελέγχου εσωτερικής συνοχής (Cronbach alpha), β) ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης, απο την οποία προέκυψαν τα εξής μοντέλα: α) η «ΕΑΔ», η «Ικανοποίηση» και η «ΠΥ» ενσωματώθηκαν σε σειρά ως ανεξάρτητες μεταβλητές με την «Πρόθεση για Επανάληψη της Συμμετοχής» στη Διοργάνωση (ΠΕΣ) και έπειτα με την «Πρόθεση για θετική Προφορική Επικοινωνία» (ΠΘΕ), ως εξαρτημένη μεταβλητή. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η «ΕΑΔ», η «Ικανοποίηση» και η «ΠΥ» προέβλεψαν στατιστικά σημαντική (F=51,020, p<0,001) αναλογία της μεταβλητότητας (40,8%) των «ΠΕΣ» και η «ΕΑΔ» και η «Ικανοποίηση» προέβλεψαν στατιστικά σημαντική (F= 57,398, p<0,001) αναλογία της μεταβλητότητας (43,7%) της «ΠΘΕ».β) Οι υποδιαστάσεις της «Ανάμιξης», «Ελκυστικότητα», και «Αυτοέκφραση» προέβλεψαν στατιστικά σημαντική (F=10,977, p<0,001) αναλογία της μεταβλητότητας (12,9%) της «ΠΕΣ» και η «Ελκυστικότητα» στατιστικά σημαντική (F=4,874, p<0,005) αναλογία της μεταβλητότητας (6,2%) της «ΠΘΕ». γ) Τέλος, η «ΕΑΔ» και «ΕΠ» ενσωματώθηκαν σε σειρά ως ανεξάρτητες μεταβλητές με την «ΠΕΣ» ως εξαρτημένη μεταβλητή και προέβλεψαν στατιστικά σημαντική (F=44,705, p<0,005) αναλογία της μεταβλητότητας (37,7%) της «ΠΕΣ» και στατιστικά σημαντική (F= 47,425, p<0,001) αναλογία της μεταβλητότητας (39,1%) της «ΠΘΕ». Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως οι παράγοντες, «ΕΑΔ», «Ικανοποίηση» και «ΠΥ», επηρεάζουν τις προθέσεις συμπεριφοράς. Επίσης, οι διαστάσεις της «Ανάμιξη», «Ελκυστικότητα» και η «Αυτοέκφραση», προέβλεψαν τις «ΠΕΣ», αλλά μόνο η «Ελκυστικότητα» τις «ΠΘΕ». Τέλος η «ΕΑΔ» και η γνωστική διάσταση της «ΕΠ» προέβλεψαν τις «ΠΕΣ» και τις «ΠΘΕ». Τα αποτελέσματα φαίνεται να έχουν θεωρητικό ενδιαφέρον αφού ερμηνεύουν την καταναλωτική συμπεριφορά σε διοργανώσεις μικρής κλίμακας. Έχουν επίσης πρακτικό ενδιαφέρον αφού η στοχευμένη παρέμβαση στους παραπάνω παράγοντες θα βοηθήσει στην αύξηση των πιθανοτήτων για επανάληψη της συμμετοχής στη διοργάνωση και θετικής προφορικής επικοινωνίας γι αυτήν. Λέξεις κλειδια: προθέσεις συμπεριφοράς, εικόνα αθλητικής διοργάνωσης, ικανοποίηση, ποιότητα υπηρεσιών, ανάμιξη, εικόνα προορισμού, ενεργοί αθλητικοί τουρίστες 3

4 ABSTRACT Maria Tili Predicting behavioural intentions of active sport tourists that participate in a small-scale sport event (Under the supervision of George Tzetzis, Associate Professor) The purpose of this study was to evaluate the influence of: a) " Sport Event Image" (SEI), b) "Satisfaction" from the event, c) " Service Quality" (SQ), d) "Involvement "and e) "Destination Image " (DI) on behavioral intentions of active sports tourists attending a small-scalle sport event (beach volleyball tournament). For this study, questionnaires were distributed to 226 athlete participants in 6 places in Greece. The participants were 53.5 % male and 46.5 % female, mostly aged years (57.8 %), income (70.7%), university education (43.6%). Most were traveling 3-5 times per year (36.8 %), while they were beach volleyball athletes for 6.7 years (average). The internal consistency of the dimentions was measured using Cronbach alpha followed by two hierarchical regression analyses, and a) "SEI", "Satisfaction" and "SQ" incorporated in series as independent variables with " Intentions to return" to the event (IR) and then with "Intentions of positive word of mouth communication" (WOM) as a dependent variable. The results revealed that "SEI", "Satisfaction" and "SQ" statistically significant predicted (F = 51,020, p <0,001) proportion of variance (40.8 %) of "IR" and "SEI" and "Satisfaction" statistically significant predicted (F = 57,398, p <0,001) proportion of variance (43.7 %) of "WOM" b) Dimentions, "Attraction", and "Self-expression"of "Involvement" statistically significant predicted (F = 10,977, p <0,001) proportion of variance ( 12.9 %) of "IR" and "Attraction" dimention statistically significant predicted (F = 4,874, p <0,005) proportion of variance ( 6.2%) of "WOM". c ) Finally, the "SEI" and "DI" incorporated in series as independent variables with "IR" as a dependent variable and statistically significant predicted (F = 44,705, p <0,005) proportion of variance (37.7 %) of "IR"and statistically significant (F = 47,425, p <0,001) proportion of variance (39.1 %) of " WOM". The results showed that factors "SEI ", "Satisfaction" and "SQ" affected behavioral intentions. Also, "Involvement" especially dimentions "Attraction" and "self-expression", predicted "IR" but only "Attraction" predicted "WOM." Finally "SEI" and "Cognitive" dimension of "DI" predicted "IR" and "WOM". The results seem to have theoretical interest since they interpret consumer behavior participating in small-scale sport events. They are also of practical interest since the targeted intervention in the above factors will help to increase the intentions to repeat event participation and positive word of mouth communication. Keywards: behavioral intentions, sport event image, satisfaction, service quality, involvement, destination image, active sport tourists 4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ABSTRACT. 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.. 10 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 10 Αθλητικός τουρισμός.. 10 Αθλητικός τουρίστας Η ενεργή συμμετοχή αθλητικών τουριστών σε μικρά αθλητικά γεγονότα Προθέσεις συμπεριφοράς Μοντέλα που εξέτασαν τις προθέσεις συμπεριφοράς στον αθλητικό τουρισμό Παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις συμπεριφοράς στον αθλητικό τουρισμό Η ανάγκη για περεταίρω έρευνα Σημαντικότητα της έρευνας 23 Σκοπός 24 Θεωρητικοί ορισμοί 24 Περιορισμοί 26 Οριοθετήσεις Ερευνητικές υποθέσεις Μηδενικές υποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 29 6

7 Η σημασία του αθλητικού τουρισμού 29 Μικρές αθλητικές διοργανώσεις Αθλητικός τουρισμός ενεργής συμμετοχής Αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα και το άθλημα του beach volleyball. 33 Προθέσεις για Επανάληψη της Συμμετοχής στην Αθλητική Διοργάνωση και Προθέσεις για Θετική Προφορική Επικοινωνία Εικόνα της Αθλητικής Διοργάνωσης Ικανοποίηση 37 Ποιότητα Υπηρεσιών. 38 Ανάμειξη 40 Εικόνα προορισμού 42 Η σχέση των παραγόντων επίδρασης με τις προθέσεις συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. 47 ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ.. 47 Συμμετέχοντες 47 Ερευνητική διαδικασία Ερωτηματολόγιο. 48 Στατιστική ανάλυση 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.. 52 IV. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ.. 52 Δημογραφικά Στοιχεία & Χαρακτηριστικά Συμμετοχής του Δείγματος.. 52 Πρόβλεψη της ΠΕΣ από την ΕΑΔ, την Ικανοποίηση και την ΠΥ... Πρόβλεψη της ΠΘΕ από την ΕΑΔ, την Ικανοποίηση και την ΠΥ... Πρόβλεψη της ΠΕΣ από την Ανάμιξη

8 Πρόβλεψη της ΠΘΕ από την Ανάμιξη Πρόβλεψη της ΠΕΣ από την ΕΑΔ και την ΕΠ Πρόβλεψη της ΠΘΕ από την ΕΑΔ και την ΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.. 75 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ. Πίνακας 1. Δημογραφικά Στοιχεία & Χαρακτηριστικά Συμμετοχής του Δείγματος 52 Πίνακας 2. Περιγραφικά και δείκτης a Cronbach των Μεταβλητών 53 Πίνακας 3. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΕΣ από την ΕΑΔ, την Ικανοποίηση και την ΠΥ 54 Πίνακας 4. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΘΕ από την ΕΑΔ, την Ικανοποίηση και την ΠΥ 55 Πίνακας 5. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΕΣ απο την Ανάμιξη 56 Πίνακας 6. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΘΕ απο την Ανάμιξη 57 Πίνακας 7. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΕΣ απο την ΕΑΔ και την ΕΠ 58 Πίνακας 8. Ανάλυση Παλινδρόμησης για την ΠΘΕ από την ΕΑΔ και την ΕΠ 59 9

10 Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουρισμός σήμερα αναμφισβήτητα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μιας περιοχής, συμβάλλοντας τόσο στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην κατανάλωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μία μορφή τουρισμού που φαίνεται να έχει αναδειχθεί μέσα από την πάροδο του χρόνου, είναι και ο αθλητικός τουρισμός (De Knop, 1987). Στοιχεία για την ύπαρξη του αθλητικού τουρισμού, μας δίνονται από το 776 π.χ., όπου οι άνθρωποι ταξίδευαν για να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν αγώνες κ να τιμήσουν τον θεό Δία (Macintosh & Goeldner, 1986). Ωστόσο η συστηματική ενασχόληση με αυτόν από ακαδημαϊκή, αλλά και εμπορική άποψη, Ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, καθώς η δημοτικότητα του αυξάνεται συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς. (Nogawa, Yamaguchi & Hagi, 1996). Για να κατανοηθεί καλύτερα η σημασία του αθλητικού τουρισμού, οι Standeven & De Knop (1999) διαχώρισαν τις δύο έννοιες, περιγράφοντας τον αθλητισμό ως μια πολιτιστική εμπειρία της φυσικής δραστηριότητας και τον τουρισμό ως μια πολιτιστική εμπειρία της περιοχής. Έτσι ο αθλητικός τουρισμός σύμφωνα με τους Standeven και De Knop (1999) αναγνωρίζεται ως η εμπειρία της αθλητικής δραστηριότητας που είναι συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη τοποθεσία, είναι το ταξίδι με σκοπό τον αθλητισμό, μακριά από τον τόπο διαμονής, όπου το σπορ χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, σωματικό ανταγωνισμό και μια παιγνιώδη μορφή.( Hinch & Higham, 2001). Ένας ακόμη ορισμός που χαρακτηρίζει τον αθλητικό τουρισμό σε σχέση με το χρόνο διαμονής είναι αυτός του Nogawa ο οποίος μίλησε για μια προσωρινή επίσκεψη σε έναν προορισμό το λιγότερο για 24 ώρες στην περιοχή του γεγονότος, όπου ο επισκέπτης έχει σκοπό την συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός και δευτερεύον σκοπό την επίσκεψη στα αξιοθέατα της περιοχής (1996), καθώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους τουρίστες που 10

11 επισκέπτονται έναν προορισμό το λιγότερο για 24 ώρες και σε αυτούς που ταξιδεύουν και επιστρέφουν μέσα στην ίδια μέρα για να συμμετέχουν σ' ένα αθλητικό γεγονός. Ο Hall & McArthur (1991) επίσης αναγνώρισε τρείς διαστάσεις του αθλητικού τουρισμού: Χωρική, χρονική και αθλητική, ενώ σύμφωνα με έναν άλλο διαχωρισμό διέκρινε τα αθλητικά γεγονότα μαραθώνιου δρόμου, τα γεγονότα αναψυχής ή περιπέτειας και αυτά που σχετίζονται με την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση. Τέλος ένας από τους πιο πρόσφατους ορισμούς είναι αυτός της Gibson, Attle & Yiannakis σύμφωνα με την οποία αθλητικός τουρισμός είναι το ταξίδι αναψυχής όπου τα άτομα μετακινούνται προσωρινά από τον τόπο διαμονής τους προκριμένου να λάβουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες ή να παρακολουθήσουν γεγονότα ή να επισπευτούν αξιοθέατα που σχετίζονται με την φυσική δραστηριότητα (1998). Αθλητικός τουρίστας Απο τα τέλη της δεκαετία στου 70 είχε εκτιμηθεί ότι το 33% των ταξιδιωτών στις Η.Π.Α ήταν αθλητικοί τουρίστες. Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να δίνουν έμφασή στις δραστηριότητες αναψυχής, όπως το γκολφ, τα γυμναστήρια, τα σπα, σκι, τένις, κολύμπι κ.λ.π. προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες. με την άνθιση της τάσης για υγιεινό τρόπο ζωής, άρχισε να υπάρχει και ή ανάγκη για συνδυασμό των διακοπών με το ενεργό lifestyle. (Gibson et.al, 1998). Ο De Knop πρώτος μίλησε για την ύπαρξη του αθλητικού τουρίστα. Πρόκειται για ένα άτομο που συμμετέχει σε μια δραστηριότητα κατά την διάρκεια των διακοπών, ενώ αναγνώρισε την ύπαρξη της ενεργής συμμετοχής, πέρα από την θέαση του γεγονότος (1987). Υπάρχουν τρείς κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν: Οι ενεργοί αθλητικοί τουρίστες που αναφέρεται σε άτομα που ταξιδεύουν για να πάρουν μέρος στο αθλητικό γεγονός, οι θεατές του αθλητικού γεγονότος που επισκέπτονται έναν προορισμό για να δουν το 11

12 αθλητικό γεγονός, και ο νοσταλγικός αθλητικός τουρισμός που αφορά επισκέπτες σε μουσεία, διάσημα αθλητικά γεγονότα και θεματικές αθλητικές δραστηριότητες (Nogawa et.al., 1996). Πολλές φορές ωστόσο και επειδή υπάρχει ανομοιογένεια ανάμεσα στους συμμετέχοντες ένα άτομο μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία κατηγορίες (Gibson, 2003). Έτσι ένα άτομο μπορεί να είναι ταυτόχρονα τόσο ενεργός συμμετέχοντα, όσο και απλός θεατής του ίδιου γεγονότος, όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του γκολφ. Τα οφέλη που προκύπτουν για έναν αθλητικό τουρίστα είναι πολλαπλά. Αφορούν όχι μόνο την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, αλλά και την κοινωνικοποίηση του, μέσα από την ενσωμάτωση του στην τοπική κοινότητα που διοργανώνει ένα αθλητικό γεγονός (Deery, Jago & Fredline, 2004). Οι συμμετέχοντες σε τουριστικά αθλητικά γεγονότα έχουν ανάγκη για ευκαιρίες στις οποίες όχι μόνο αναγνωρίζεται η αθλητική τους ταυτότητα, αλλά μπορούν και να μοιραστούν εμπειρίες και κοινά ενδιαφέροντα με άλλα άτομα από μακρινές περιοχές. Αυτό ίσως κάποιες φορές να τους συγκινεί περισσότερο από το να μοιραστούν πράγματα με άτομα από το ίδιο μέρος (Green & Chalip, 1998). Η ενεργή συμμετοχή αθλητικών τουριστών σε μικρά αθλητικά γεγονότα Τα αθλητικά γεγονότα μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: α) Τα μεγάλα, όπως είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες κ.λ.π και β) Τα μικρά όπως είναι ένας τοπικός αγώνας μαραθώνιου δρόμου. Οι αθλητικοί τουρίστες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: α)παθητικοί συμμετέχοντες, δηλαδή θεατές β) νοσταλγικοί αθλητικοί τουρίστες, δηλαδή αυτοί που ταξιδεύουν σε έναν προορισμό για να επισπευτούν μουσεία, διάσημα αθλητικά γεγονότα και θεματικές αθλητικές δραστηριότητες και γ) ενεργητικοί συμμετέχοντες, που επισκέπτονται έναν προορισμό για να συμμετάσχουν σε αυτό ως αθλητές (Nogawa et al., 12

13 1996). Στο χώρο του αθλητικού τουρισμού ενεργής συμμετοχής σε μικρά αθλητικά γεγονότα, φαίνεται να υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Αρχικά τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, οι συμμετέχοντες τείνουν να επισκέπτονται ξανά τον προορισμό και το αθλητικό γεγονός (Kaplanidou K. & Vogt, 2007; Kaplanidou & Gibson, 2010), η διοργάνωσή τους είναι συμβατή οικονομικά με τις δυνατότητες μιας μικρής κοινότητας, όπως επίσης και η κατανάλωση (Daniels & Norman, 2003; Gibson & Kaplanidou, 2012).Σχετικά πρόσφατα άρχισαν να διεξάγονται έρευνες σ εαυτόν τον χώρο, από τις οποίες φαίνεται να υπάρχει μεγάλη τάση για συμμετοχή σε αυτά (Daniels et. al, 2003). Η διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας, μαραθώνιου δρόμου, δραστηριοτήτων αναψυχής κ.λ.π. είναι ένα παράδειγμα μικρών αθλητικών γεγονότων, που έχουν εξεταστεί από ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Η εκάστοτε τοπική κοινότητα φιλοξενεί αυτούς τους αθλητικούς αγώνες και δέχεται επισκέπτες που θέλουν να συμμετάσχουν από διάφορες μακρινές και κοντινές περιοχές. Σκοπός αυτών των επισκεπτών είναι να συμμετάσχουν ως αθλητές στην δραστηριότητα που επιθυμούν. Για την κατηγορία τουριστών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε ο όρος ενεργοί αθλητικοί τουρίστες, (Gibson, et.al, 1998). Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες στις οποίες μπορούμε να τους εντάξουμε: α) σε αυτούς που συμμετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός όπως αγώνες ποδηλασίας, μαραθώνιοι δρόμοι, δραστηριότητες αναψυχής) και β) σε αυτούς που συμμετέχουν μεν σε μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά αυτή δεν είναι αθλητικό γεγονός, όπως π.χ. σε καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, σκι κ.λ.π. (Weed, 2009). Μέσα από τέτοιου είδους μορφές εκδηλώσεων, μπορεί να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Το βασικότερο όμως είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις αφοσίωσης και διάρκειας με τους επισκέπτες μέσα στην πάροδο του χρόνου (Gibson, Kaplanidou & Kang 2012). Αντίθετα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα 13

14 έχουν δεχθεί κριτική για το αν τελικά επιφέρουν περισσότερα οφέλη ή δαπάνες και οικονομική εξάντληση στην περιοχή που τα διοργανώνει (Higham, 1999). Η επανάληψη λοιπόν της επίσκεψης στον ίδιο προορισμό, αλλά και η συμμετοχή στο ίδιο αθλητικό γεγονός είναι το ζητούμενο για τους διοργανωτές και τους υπεύθυνους της οργάνωσης και διοίκησης, προκειμένου να υπάρχει συνεχής οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή που τα φιλοξενεί. Προθέσεις συμπεριφοράς Η επανάληψη της συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα, αξιολογείται μέσα από τον καθορισμό των προθέσεων συμπεριφοράς. Οι προθέσεις συμπεριφοράς έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών που ασχολήθηκαν συστηματικά με τον αθλητικό τουρισμό, διότι αυτές καθορίζουν και καθοδηγούν την συμπεριφορά. Ορίζονται ως η αντιλαμβανόμενη από το άτομο πιθανότητα ή το υποκειμενικό ενδεχόμενο να προβεί σε μια δεδομένη συμπεριφορά. Μία διάσταση των προθέσεων συμπεριφοράς αποτελούν και οι προθέσεις για επανάληψη της συμπεριφοράς. Οι προθέσεις συμπεριφοράς μπορούν να προβλέψουν την επανάληψη της συμμετοχής, όταν πρόκειται για ενεργούς αθλητικούς τουρίστες. (kaplanidou & Vogt, 2007). Οι ερευνητές μελέτησαν τις προθέσεις συμπεριφοράς θεατών, συμμετέχοντες σε δραστηριότητες αναψυχής, (Cunningham, Kwon 2003; Ajzen & Driver, 1992; Hrubes, Ajzen & Daigle.,2001) άσκησης (Hausenblas, Heather, Carron, et al., 1997), με συμμετέχοντες σε αθλητικά γεγονότα, μικρής κλίμακας και μεγάλα, επαναλαμβανόμενα ή μη, (Gibson et al., 2008; Kaplanidou,2007; Kaplanidou & Vogt, 2007). Ελάχιστες έρευνες μελέτησαν ενεργούς συμμετέχοντες σε γεγονότα μικρής κλίμακας τα οποία είναι τα περισσότερα και τα πιο εύκολα να διοργανωθούν ακόμη και από μικρότερες κοινωνικές δομές. 14

15 Μία άλλη διάσταση των προθέσεων συμπεριφοράς αποτελεί και η πρόθεση για θετική προφορική επικοινωνία. Οι θετικές προθέσεις συμπεριφοράς, περιλαμβάνουν στοιχεία διάθεσης των πελατών για θετική προφορική επικοινωνία μιας υπηρεσίας και σε άλλους, δείχνοντας αφοσίωση σε αυτούς που τις προσφέρουν (Zeithaml et al., 1996). Οι προθέσεις για θετική προφορική επικοινωνία έχουν συνδεθεί με την ποιότητα υπηρεσιών ( Alexandris & Dimitriadis, 2002), με την ικανοποίηση ( Blodgett et al., 1993) και με τα κίνητρα (Swanson., 2003) στην βιβλιογραφία του τουρισμού, αλλά και του αθλητικού τουρισμού παθητικής συμμετοχής (θεατές αθλητικών διοργανώσεων) (Knott et al., 2013). Ωστόσο δεν υπάρχουν έρευνες που να μελετούν τις προθέσεις για θετική προφορική επικοινωνία και σε ενεργούς αθλητικούς τουρίστες. Μοντέλα που εξέτασαν τις προθέσεις συμπεριφοράς στον αθλητικό τουρισμό Πολλά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές προκειμένου να εξηγήσουν τις προθέσεις συμπεριφοράς. Ειδικότερα, για να εξηγήσουν τις προθέσεις συμπεριφοράς ενεργών αθλητικών τουριστών σε ένα μικρό αθλητικό γεγονός, οι Kaplanidou και Vogt (2007), μελέτησαν συμμετέχοντες αγώνων ποδηλασίας. Πρότειναν ότι οι προθέσεις συμπεριφοράς επηρεάζονται από παράγοντες όπως είναι η ικανοποίηση από το αθλητικό γεγονός, η εικόνα προορισμού και η εικόνα του αθλητικού γεγονότος. Αργότερα οι Kaplanidou και Gibson (2010), σε ένα επαναλαμβανόμενο αθλητικό γεγονός μαραθωνίου δρόμου, βρήκαν ότι οι προθέσεις συμπεριφοράς επηρεάζονται από την εικόνα προορισμού, τις στάσεις και την ικανοποίηση. Ο Shonk, το (2006) προκειμένου να εξηγήσει τις προθέσεις συμπεριφοράς μελέτησε θεατές που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός στις Η.Π.Α. Χρησιμοποίησε το μοντέλο SERVQUAL και βρήκε ότι η ποιότητα υπηρεσιών οδηγεί στην ικανοποίηση που επηρεάζει τις προθέσεις επανάληψης της συμμετοχής. Η 15

16 ποιότητα της διαδικασίας και η ποιότητα του αγώνα φαίνεται να ήταν οι δύο διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών που επηρέασαν περισσότερο την ικανοποίηση και αυτή σε συνέχεια τις προθέσεις συμπεριφοράς. Ακόμη, οι Alexandris, Zahariadis, Tsormpatzoudis et al. (2004) εξετάζοντας συμμετέχοντες δραστηριοτήτων κλειστού χώρου βρήκαν ότι η Ποιότητας Υπηρεσιών επηρεάζει την ικανοποίηση, που επηρεάζει θετικά τις προθέσεις για θετική προφορική επικοινωνία. Επιπλέον σε ελληνική έρευνα που έγινε από Polatidou, Balaska, Polatidou, et al., 2012, η εικόνα προορισμού, η διάσταση ελκυστικότητα της ανάμειξης και η προσκόλληση στην διοργάνωση προέβλεψαν τις προθέσεις για επανάληψη της συμμετοχής σε αγώνες ποδηλασίας βουνού. Η διάσταση της ελκυστικότητας της ανάμιξης σε προηγούμενη έρευνα (Tsiotsou & Alexandris, 2007) φάνηκε να έχει έναν έμμεσο ρόλο στην διαμόρφωση των προθέσεων θεατών ενός αγώνα μπάσκετ για θετική προφορική επικοινωνία, μέσω της επίδρασής της στην διάσταση της προσκόλλησης στην ομάδα. Οι προθέσεις συμπεριφοράς λοιπόν φαίνεται να επηρεάζονται από κάποιους παράγοντες όπως είναι η εικόνα προορισμού, η εικόνα του αθλητικού γεγονότος, η ικανοποίηση από αυτό, η ποιότητα του περιεχομένου που αποτελεί διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών και η ανάμειξη. Ωστόσο δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να μελετά ενεργούς συμμετέχοντες σε επαναλαμβανόμενα μικρά αθλητικά γεγονότα και να εξετάζει την σχέση των παραπάνω παραγόντων και την επίδρασή τους στις προθέσεις για επιστροφή στην αθλητική διοργάνωση, καθώς και τις προθέσεις τους για θετική προφορική επικοινωνία σε άλλα άτομα. 16

17 Παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις συμπεριφοράς στον αθλητικό τουρισμό Εικόνα της Αθλητικής Διοργάνωσης Η εικόνα της Αθλητικής Διοργάνωσης δημιουργείται από την συνολική υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για την δραστηριότητά που πηγάζει από αυτήν. Η αντίληψη αυτή δημιουργείται από το νόημα που δίνουν τα χαρακτηριστικά που την απαρτίζουν καθώς και από τις εμπειρίες που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, θεατές και συμμετέχοντες (Kaplanidou & Vogt, 2010). Αυτή η υποκειμενική αντίληψη επηρεάζεται από 3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: α) το είδος του γεγονότος, β) τα χαρακτηριστικά του, και γ) τον υποκειμενικό παράγοντα (Gwinner, 1997). Ωστόσο στις περισσότερες έρευνες που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με την ενασχόληση της εικόνας του αθλητικού γεγονότος την έχουν συνδέσει περισσότερο με την εικόνα της φίρμας. Οι περισσότερες κλίμακες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγησή της εικόνας του αθλητικού γεγονότος έχουν χρησιμοποιήσει χαρακτηριστικά της φίρμας (Gwinner & Eaton, 1999). Στο παρελθόν πολλές έρευνες έχουν γίνει που εξέτασαν την επίδραση των αθλητικών γεγονότων στην εικόνα προορισμού. Όλες αυτές οι έρευνες μελέτησαν μεγάλα αθλητικά γεγονότα και βρήκαν ότι η θετική ή αρνητική επίδραση των αθλητικών γεγονότων εξαρτάται από εκάστοτε χαρακτηριστικά τους, όπως είναι το μέγεθός τους, ο βαθμός συμβατότητας τους με την περιοχή και η διαφήμιση τους (Ritchie & Smith, 1991, Chalip, 2001; Chalip, Green. & Hill, 2003). Ωστόσο όταν υπάρχει συμβατότητα της εικόνας προορισμού με την εικόνα του αθλητικού γεγονότος δημιουργούνται θετικές αντιλήψεις στο μυαλό των επισκεπτών (Jago et al., 2003; Chalip & McGuirty, 2004; Xing & Chalip, 2006). Επομένως σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχει μια στενή σύνδεση μεταξύ της εικόνας προορισμού και της εικόνας του αθλητικού γεγονότος και θα πρέπει να εξετάζονται μαζί προκειμένου να διερευνηθεί περεταίρω η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Υπάρχει ωστόσο μία έλλειψη ερευνών στον χώρο του 17

18 αθλητικού τουρισμού ενεργής συμμετοχής σε μικρά αθλητικά γεγονότα, όπου πιθανόν να υπάρχουν διαφορετικά ευρήματα για την σχέση αυτών των δύο μεταβλητών, εφόσον μεταβάλλονται ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μικρά γεγονότα.. Οι Kaplanidou & Vogt (2007), δημιούργησαν κλίμακα προσαρμοσμένη στις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας και εξέτασαν αθλητικούς τουρίστες που συμμετείχαν σε αγώνες ποδηλασίας. Βρέθηκε ότι η εικόνα του αθλητικού γεγονότος μπορεί να επηρεάσει την εικόνα του προορισμού, χωρίς όμως να συμβαίνει το αντίθετο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και η αλληλεπίδραση των δύο αυτών μεταβλητών καθώς και η επίδρασή τους στις προθέσεις συμπεριφοράς θα πρέπει να διερευνηθούν περεταίρω. Ικανοποίηση Στην βιβλιογραφία που αναφέρεται στις προθέσεις συμπεριφοράς, η ικανοποίηση υπήρξε μια μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε από διάφορους ερευνητές, σε πολλά μοντέλα. Ορίζεται ως η συναισθηματική κατάσταση μετά από έκθεση του συμμετέχοντα σε μία δραστηριότητα (Baker & Crompton, 2000). Ο ρόλος της φαίνεται να είναι κυρίως μεσολαβητικός σε άλλες μεταβλητές όπως οι στάσεις ( kaplanidou & Gibson, 2010), και η εικόνα προορισμού (kaplanidou & Gibson, 2010, Chi & Qu, 2008), η εικόνα του αθλητικού γεγονότος όταν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο (kaplanidou & Gibson, 2010). Δεν υπάρχει όμως σύνδεση όταν το γεγονός δεν είναι (Kaplanidou & Vogt, 2007). Ιδιαίτερα έχουν ασχοληθεί οι ερευνητές με μοντέλα που χρησιμοποίησαν την ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίηση για να εξηγήσουνε τις επαναλαμβανόμενες προθέσεις (Shonk, 2006), Οι περισσότεροι ερευνητές μελέτησαν την ικανοποίηση σε θεατές μεγάλων αθλητικών γεγονότων και βρήκαν ότι επηρεάζει την επανάληψη μιας συμπεριφοράς (Shonk, 2006). Το ζητούμενο για τους διοργανωτές των αθλητικών γεγονότων είναι η δημιουργία θετικών εμπειριών για τους συμμετέχοντες, που οδηγεί στην ικανοποίηση, η 18

19 οποία όταν δημιουργηθεί σε ένα άτομο είναι πιο πιθανό αυτό να επαναλάβει μια συμπεριφορά. Στη έρευνά τους το 2010, οι Kaplanidou & Gibson βρήκαν ότι η ικανοποίηση επηρεάζει την επανάληψη της συμπεριφοράς σε ενεργούς αθλητικούς τουρίστες, μόνο όταν το αθλητικό γεγονός είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν υπάρχουνε άλλες έρευνες που να επεκτείνουν την γνώση σχετικά με την επίδραση της ικανοποίησης στις προθέσεις συμπεριφοράς όταν τα αθλητικά γεγονότα επαναλαμβάνονται και θα πρέπει να γίνουν κι άλλες προσπάθειες που να εξετάζουν αυτή την σχέση. Ποιότητα υπηρεσιών Ο Shonk (2006), δημιούργησε ένα πολυδιάστατο μοντέλο της ποιότητας υπηρεσιών, για να εξηγήσει τις επαναλαμβανόμενες προθέσεις συμπεριφοράς. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η ποιότητα υπηρεσιών οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη και επηρεάζει τις προθέσεις συμπεριφοράς, οδηγώντας σε επανάληψη. Η ποιότητα του προιόντος (product quality) φαίνεται να ήταν η διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών που επηρέασε περισσότερο την ικανοποίηση. Η ποιότητα του προϊόντος αναφέρεται στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ίδιο το αθλητικό γεγονός και αποτελείται από δύο υποδιαστάσεις: α) Την ποιότητα της διαδικασίας και β) την ποιότητα του περιεχομένου. Η ποιότητα της διαδικασίας αναφέρεται στον τρόπο που το περιεχόμενο του αθλητικού γεγονότος είναι οργανωμένο, στην διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του. Η ποιότητα του περιεχομένου αναφέρεται στην ποιότητα που έχει το ίδιο το περιεχόμενο του αθλητικού γεγονότος, δηλαδή στην ποιότητα του αγώνα (Shonk, 2006). Οι έρευνες που έχουν γίνει ασχολήθηκαν με την μελέτη θεατών μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Knott et al., 2013; Fourie et.al., 2011; Gibson, 2008) σύμφωνα όμως με πρόσφατες έρευνες των (kaplanidou & Gibson, 2010; Kaplanidou & Vogt, 2007; Daniels & Norman, 2003), πρέπει να δοθεί σημασία και στην διερεύνηση των μικρότερων 19

20 αθλητικών γεγονότων, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της συχνής και σταθερής επισκεψιμότητας τους και των οικονομικών οφελών που προκύπτουν από την διοργάνωσή τους. Επιπλέον πρέπει να διερευνηθεί αν το μοντέλο της ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να έχει εφαρμογή και σε συμμετέχοντες αθλητικών γεγονότων, καθώς αυτοί αποτελούν μια διαφορετική κατηγορία αθλητικών τουριστών και παρουσιάζουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ανάμιξη Στην βιβλιογραφία του αθλητικού τουρισμού, ο ρόλος της ανάμιξης συνδέεται με την αφοσίωση των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios G..2008; Alexandris, 2012). Η ανάμιξη αφορά τον βαθμό αφοσίωσης, έκφρασης και επικοινωνίας του εμπλεκομένου σε μια δραστηριότητα και αποτελεί την προσωπική σύνδεση που δημιουργεί το άτομο με αυτήν (Kyle & Chick, 2004). Οι Kyle et al., (2004), για την μέτρηση της ανάμιξης σε δραστηριότητα πεζοπορίας. δημιούργησε ένα μοντέλο της ανάμειξης που αποτελείται από τρείς διαστάσεις: α) την ελκυστικότητα (Attraction),β) την Αυτοέκφραση (Self-expression) και γ) την Κεντρικότητα (Centrality). Η ελκυστικότητα απαρτίζεται από χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ευχαρίστηση, την διασκέδαση και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, η αυτοέκφραση συνδέεται με το βαθμό που το άτομο αντιπροσωπεύεται από την δραστηριότητα και το προφίλ που επιθυμεί να βγάζει στους άλλους και η κεντρικότητα αφορά την θέση που έχει η δραστηριότητα στην ζωή του ατόμου. Σε άλλη μελέτη που έγινε σε συμμετέχοντες αθλητικής δραστηριότητας τένις, η ανάμιξη φαίνεται να αυξάνεται όταν υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής (Alexandris, 2012). Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να έχουν εξετάσει τον ρόλο της ανάμιξης στην διαμόρφωση των προθέσεων συμπεριφοράς, παρόλο που οι προθέσεις συμπεριφοράς αποτελούν διάσταση 20

21 της αφοσίωσης, σε ενεργούς αθλητικούς τουρίστες στον διεθνή χώρο. Σε ελληνική έρευνα που έγινε από την Polatidou et al. (2012), σε συμμετέχοντες αγώνων ποδηλασίας βουνού, βρέθηκε πως η εικόνα προορισμού, η διάσταση ελκυστικότητα της ανάμειξης και η προσκόλληση στην διοργάνωση προέβλεψαν τις προθέσεις για επανάληψη της συμμετοχής. Εικόνα προορισμού Η εικόνα προορισμού, ως μεταβλητή σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Crompton (1979) αποτελεί την μέτρηση των εντυπώσεων ή αντιλήψεων που σχετίζονται με έναν προορισμό στον οποίο τα άτομα δεν διαμένουν μόνιμα, ενώ οι Baloglu & McCleary, 1999), διέκριναν 3 διαστάσεις: α) την γνωστική, β)την συναισθηματική, και γ) την συνολική εικόνα προορισμού. Στις προσπάθειες των ερευνητών να μελετήσουνε τις προθέσεις συμπεριφοράς, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο σχηματισμός μιας θετικής εικόνας προορισμού. Στην βιβλιογραφία φαίνεται πως ο σχηματισμός μιας θετικής εικόνας προορισμού, οδηγεί τον επισκέπτη στην μελλοντική επανάληψη της επίσκεψης, στον προορισμό,(chen & Tsai, 2007) αλλα και στο αθλητικό γεγονός (Kaplanidou & Gibson, 2010). Η σημασία της έχει εξεταστεί τόσο σε επίπεδο τουρισμού, (Baloglu et.al, 1999; Chen.& Tsai, 2007),όσο και στον αθλητικό τουρισμό (Chalip et al., 2003; Kaplanidou, 2007; Kaplanidou & Vogt, 2007; Gibson et al., 2008). Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε από τους Kaplanidou & Gibson, (2010) και Kaplanidou & Vogt, (2007), εξετάσθηκαν οι προθέσεις συμπεριφοράς σε συμμετέχοντες αγώνων ποδηλασίας και δραστηριοτήτων αναψυχής βουνού και βρέθηκε ότι υπάρχει έμμεση θετική σύνδεση με την εικόνα προορισμού. Σε ενεργούς αθλητικούς τουρίστες που συμμετείχαν σε μικρά αθλητικά γεγονότα, φαίνεται πως η εικόνα προορισμού εξηγεί μέρος των προθέσεων τους για να επιστρέψουν στον προορισμό, αλλά και στο αθλητικό γεγονός. Ωστόσο μέσα από την 21

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Έρευνα στην αθλητική χορηγία: Σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρώπινης κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεστε; 15% 9% 1%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016

Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 1 Η τουριστική προσφορά Η τουριστική προσφορά (σύμφωνα με τον Hoffmann (1970) αποτελείται από την : Α) Φυσική προσφορά, Β) την

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Αθλητικός Τουρισμός

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Αθλητικός Τουρισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ανάπτυξη προορισμών: Εικόνα προορισμού, τοπική κουλτούρα Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μarath n by Nikos Pelantakis

Μarath n by Nikos Pelantakis Δηλώσεις έως: 26 Μαΐου Τennis Μarath n by Nikos Pelantakis TM 2014 International Event 12-15 June, Golden Coast Hotel & Bungalows, Marathon City, Athens - Greece Tennis Meets History! Για να δηλώσετε συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες οργανισµοί που προσφέρουν οι αθλητικοί Τα χαρακτηριστικά του αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας είναι: να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πόσο ικανοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health DESTINATION THESSALONIKI CONFERENCE 2015 Στρατηγική προσέγγιση του 12-μηνου τουρισμού με αθλητικές δραστηριότητες Strategic approach to 12-month tourism with sports activities - International experiences

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την. για λογαριασµό του ΕΟΤ. Χρόνος διεξαγωγής...η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 22-31/01/07. Περιοχή... Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσµός... Άνδρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης.

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων Τυµβίου Ελένη, 1 Μπαλάσκα Παναγιώτα, 2 Καραγιαννίδης Ευάγγελος 3 1. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Διαδικασία πώλησης χορηγίας, πρόταση χορηγίας, χορηγικές συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου 1 Υπεύθυνος Μελέτης: Κωτσίδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Μέλος ΟΠΚΑΠ Αγίου Δημητρίου 2 Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Ελένη Γλυνιά PhD, ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης Σέρρες Δευτέρα 28/04/2014 eglinia@phed.auth.gr 1 Σκοπός της αναψυχής είναι ο εμπλουτισμός της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της φυσικής άσκησης για την υγεία - ο ρόλος του δικτύου ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Το απλό εκπαιδευτικό σχήµα Στόχοι Εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες Μάρκετινγκ Οινοτουρισμού και Εμπειρίες Επισκεπτών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οινικός Τουρισμός Αποτελεί μορφή του πολιτιστικού τουρισμού Σχετίζεται γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Αθλητικό γεγονός, επιθετικό μάρκετινγκ, ενεργοποίηση της χορηγίας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2017 EVENTS 2017 OVERVIEW

ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2017 EVENTS 2017 OVERVIEW ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2017 EVENTS 2017 OVERVIEW Ιανουάριος 2017 Α. Επίσημη ή Ανεπίσημη Διοργάνωση Το Beach Volleyball, ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα υπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών του Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό, Αθλητικό Μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ο εαυτός ως αντικείμενο συνειδητής σκέψης αποτελεί κεντρικό θέμα διερεύνησης από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΠΡΟΣ: Σύμφωνα με τον Πίνακα αποδεκτών ΘΕΜΑ: Ένταξη στον Τουριστικό Οδηγό του Δήμου Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα