ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 25/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 25/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 25/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 254/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών τροφίµων του Ν.Π... Ο.Κ.Π.Α. του ήµου Πεντέλης έτους , µε διαδικασίες ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Tρίτη και ώρα π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) συνολικά τακτικά µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, ήµαρχος, 1. Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος Πρόεδρος 2. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2. Λίγκας - Καπλάνης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3. Μιχαλέλης ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 4. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος 5. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 6. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό 1. Μέλος 7. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Μετά την ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος και κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθαν τα τακτικά µέλη κ. Μωραΐτης Κωνσταντίνος και κ. Λίγκας - Καπλάνης Νικόλαος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών του ήµου κ. Μυλωνά Αναστασία και η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων του ήµου κ. Μπούρα Ελένη. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την από εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από το Θεµατικό Αντιδήµαρχο κ. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένη και έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ ΟΚΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Έχοντας υπόψη : [1]

2 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. τον ΕΚΠΟΤΑ (αρ /8-3-93) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικού περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Τον Ν.2741/99 ( ΦΕΚ 199 Α ) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Με τη διάταξη της παρ 6 του άρθρου 8 καθιερώνεται η υποχρεωτική δηµοσίευση της περίληψης των προκηρύξεων των διαγωνισµών (για εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών) στο Φ.Ε.Κ. Τον Ν 3548/07( ΦΕΚ 68Α) άρθρο 3 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» Την υπ αριθµ /2006 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου εσωτερικών και οικονοµικών ΦΕΚ 1503/2006 καθώς και όλες οι συµπληρωµατικές αποφάσεις, νόµοι, διατάγµατα που έχουν εκδοθεί και φορούν το την συγκεκριµένη προµήθεια. Το µε αριθ. Π1/7445/02 (ΦΕΚ Β 112/ ) : Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. Τον Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 4 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/ που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α , που αφορά τις διαδικασίες για την διεξαγωγή των διαγωνισµών για την προµήθεια των ειδών µε την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών, να διεξάγονται πλέον από τους ήµους για τα Νοµικά τους Πρόσωπα. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Την Υ.Α. Π1/2390/2013. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Την µε αρ. 6/2015 µελέτη της υπηρεσίας του ήµου. Την µε αρ. 82/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ µε Α Α ΒΝΖΣΟΛΗΝ- 5ΓΠ, περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας. Το µε αρ. πρωτ. 2423/2015 πρωτογενές αίτηµα του ΝΠ ΟΚΠΑ µε Α ΑΜ 15REQ Τις µε αρ. Α-173/2015, Α-174/2015, Α-175/2015, Α-176/2015 και Α-177/2015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσµευση των πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ΝΠ έτους Την µε αρ. 88/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ µε Α Α 7574ΟΛΗΝ-Χ3Ο και Α ΑΜ 15REQ (διάθεση πιστώσεων). Την µε αρ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής επιτροπής µε Α Α ΩΝΘΠΩΞ3-ΤΦ6. Την µε αρ. πρωτ /2015 διακήρυξη µε Α Α 6ΦΤΩΩΞ3-ΤΡΩ & Α ΑΜ 15PROC Τα πρακτικά (4) της επιτροπής. και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα µε κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης του 1 ου πρακτικού της επιτροπής (9/11/2015) που αφορά: α) την παραλαβή των προσφορών τεσσάρων εταιριών ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε, ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. & ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, β) την αποδοχή των τριών προσφορών των εταιριών ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ., ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. γ) την απόρριψη της εταιρίας ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε (µη κανονική προσφορά) συµµετέχει για µέρος της οµάδας 1 & [2]

3 δ) την απευθείας ανάθεση για την οµάδα 4 είδη οπωρολαχανοπωλείου λόγω άγονου διαγωνισµού (µη κατάθεσης προσφορών) Β. Έγκρισης του 2 ου πρακτικού της επιτροπής (17/11/2015) που αφορά την εξέταση της ένστασης της εταιρίας ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ και την απόρριψή της για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ αυτό, Γ. Έγκρισης του 3 ου πρακτικού της επιτροπής (18/11/2015) που αφορά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών και την αποδοχή των τριών προσφορών των εταιριών ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ., ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ & ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε για το επόµενο στάδιο.. Έγκρισης του 4 ου πρακτικού της επιτροπής (20/11/2015) που αφορά το στάδιο ανοίγµατος των Οικονοµικών προσφορών των παραπάνω εταιριών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού όπως παρακάτω: Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.1 (µπαχαρικά, ζάχαρη κλπ) στο ποσό των 8.743,31 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 2.010,96, σύνολο ,27 τιµή µελέτης ,42 συµπ. ΦΠΑ, στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.2 (άλευρα, δηµητριακά, ζυµαρικά κλπ) στο ποσό των ,68 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 1.783,30, σύνολο ,98 τιµή µελέτης ,30 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.3 (ελαιόλαδο) µε έκπτωση 3% στο ποσό των 1.819,80 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 236,57, σύνολο 2.056,37 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.4 (κατεψυγµένα λαχανικά) µε έκπτωση 0% στο ποσό των 1.541,76 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 200,43, σύνολο 1.742,19 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.5 (λοιπά είδη) στο ποσό των 1.852,20 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 426,01, σύνολο 2.278,21 τιµή µελέτης 2.352,60 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 2 (Είδη Κρεοπωλείου) έκπτωση 5% για το µοσχαρίσιο κρέας και 2% για το κοτόπουλο στο ποσό των 9.795,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 1.273,35, σύνολο ,35 στην εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Για την οµάδα 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) έκπτωση 3% στο ποσό των 2.485,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 323,05, σύνολο 2.808,05 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 5 υποοµάδα 5.1 (άρτος) στο ποσό των 6.120,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 795,60, σύνολο 6.915,60 τιµή µελέτης 7.119,00 στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. Για την οµάδα 5 υποοµάδα 5.2 (ψωµί τοστ) στο ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 92,00, σύνολο 492,00 τιµή µελέτης 492,00 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π... ΟΚΠΑ έτους , ενδεικτικού προϋπολογισµού ,11 συµπ. ΦΠΑ 13% & 23%, σύµφωνα µε την 6/2015 µελέτη του ήµου ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, τη χαµηλότερη τιµή για την οµάδα 1 υποοµάδες 1, 2 & 5 και την οµάδα 5 υποοµάδες 1 & 2, και το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί δελτίου τιµών αρµόδιου φορέα για την οµάδα 1 υποοµάδες 3 & 4, οµάδα 2, οµάδα 3 & οµάδα 4, µε σκοπό την προµήθεια ειδών τροφίµων- όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ιακήρυξης- για το έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 9 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε και συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 238/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Κίκερη Αθανασία, υπάλληλος του ήµου κλάδου ΠΕ, τακτικό µέλος ως πρόεδρο, 2. Μπρόϊκου Κων/να, υπάλληλο του ήµου κλάδου ΤΕ, ως τακτικό µέλος και 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου κλάδου Ε, ως τακτικό µέλος [3]

4 συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στη διενέργεια του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού ως ακολούθως: Στις 10:00πµ κηρύχθηκε η έναρξη του διαγωνισµού και αφού συµπληρώθηκε στις 10:30 πµ η ώρα που ορίζει η διακήρυξη, κηρύχθηκε από την επιτροπή λήξασα η παράδοση των προσφορών. Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν τέσσερις (4) προσφορές και συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 1. ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε 2. ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 3. ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 4. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιριών. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι: 1. Η εταιρία ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 1 (Είδη παντοπωλείου) και συγκεκριµένα για τις υποοµάδες 1, 2, 3 & 5 και δεν συµµετέχει για την υποοµάδα 4. Σύµφωνα µε την µελέτη (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας. Η παραπάνω εταιρία δεν συµµετέχει για την υποοµάδα 4 της οµάδα 1 (1.4) οπότε και αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 2. Η εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 5 (είδη αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστικής), υποοµάδες 5.1 και 5.2 και έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης. 3. Η εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 2 (Είδη Κρεοπωλείου) και έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης. 4. Η εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ συµµετέχει για την οµάδα 1 (Είδη παντοπωλείου) υποοµάδες 1, 2, 3, 4 & 5, οµάδα 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) και έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της διακήρυξης. 5. Για την οµάδα 4 (Είδη οπωρολαχανοπωλείου) δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. Οι συµµετέχοντες κατά το στάδιο αυτό έλεγξαν τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία. Μετά τα πιο πάνω η επιτροπή διαπίστωσε ότι Α. Οι προσφορές των συµµετεχουσών εταιριών: 1. ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 2. ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. και 3. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ είναι σύµφωνες µε την µελέτη και τη διακήρυξη της υπηρεσίας. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και δέχεται τις προσφορές των εταιριών: ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε., ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που είναι το άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Β. Για την οµάδα 4 (είδη οπωρολαχανοπωλείου) η Επιτροπή προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 ΕΚΠΟΤΑ τα εξής: 1) την απευθείας ανάθεση (µέσω διαπραγµάτευσης) της προµήθειας ειδών οπωρολαχανοπωλείου (Οµάδα 4) καθώς σε αυτό το στάδιο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος (µη υποβολή προσφορών), ή 2) την επανάληψή του διαγωνισµού για την συγκεκριµένη οµάδα. Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονοµικής Επιτροπή για λήψη απόφασης, διότι είναι το αρµόδιο όργανο για την περίπτωση Β, σύµφωνα µε την πράξη 384/2011 Ζ κλιµακίου & τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72. Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση του παρόντος. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος. [4]

5 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π... ΟΚΠΑ έτους , ενδεικτικού προϋπολογισµού ,11 συµπ. ΦΠΑ 13% & 23%, σύµφωνα µε την 6/2015 µελέτη του ήµου ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, τη χαµηλότερη τιµή για την οµάδα 1 υποοµάδες 1, 2 & 5 και την οµάδα 5 υποοµάδες 1 & 2, και το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί δελτίου τιµών αρµόδιου φορέα για την οµάδα 1 υποοµάδες 3 & 4, οµάδα 2, οµάδα 3 & οµάδα 4, µε σκοπό την προµήθεια ειδών τροφίµων- όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ιακήρυξης- για το έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 17 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε και συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 238/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Κίκερη Αθανασία, υπάλληλος του ήµου κλάδου ΠΕ, τακτικό µέλος ως πρόεδρο, 2. Μπρόϊκου Κων/να, υπάλληλο του ήµου κλάδου ΤΕ, ως τακτικό µέλος και 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου κλάδου Ε, ως τακτικό µέλος συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στην εξέταση της ένστασης που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ήµου µε αρ. πρωτ / από την συµµετέχουσα εταιρία ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. Η παραπάνω εταιρία αποκλείσθηκε στο πρώτο στάδιο του διαγωνισµού διότι δεν συµµετέχει για την υποοµάδα 1.4 της οµάδας 1. Σύµφωνα µε την µελέτη υπ αριθµ. 6/2015 (τεύχος τεχνική έκθεση) και την διακήρυξη υπ αριθµ /2015 άρθρο 5 κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες τροφίµων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. Η παραπάνω εταιρία ισχυρίζεται ότι βάσει των άρθρων 5 και 8 της διακήρυξης η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς για όλα τα προϊόντα της κάθε οµάδας ήταν προϋπόθεση αλλά όχι ρητά αναφερόµενη ως παράµετρος «επί ποινή αποκλεισµού» για τη συµµετέχουσα εταιρία και ότι κατά την εκτίµησή του ήταν λάθος η κατηγοριοποίηση των οµάδων του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή ο συµµετέχων είχε την δυνατότητα να ασκήσει ένσταση σύµφωνα µε τον Νόµο και το άρθρο 10.1 παράγραφος α της διακήρυξης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και όχι να συµµετέχει για µέρος ειδών της οµάδας. Εξάλλου κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 6.1 παράγραφος 6).Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 8 της διακήρυξης ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός από την περίπτωση που στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς του δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Ο παραπάνω δεν προέβη σε καµία ανάλογη ενέργεια. Η υποβολή έγγραφης προσφοράς για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή για τους παραπάνω λόγους απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε και γνωµοδοτεί για τον αποκλεισµό της από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό. 3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π... ΟΚΠΑ έτους , ενδεικτικού προϋπολογισµού ,11 συµπ. ΦΠΑ 13% & 23%, σύµφωνα µε την 6/2015 µελέτη του ήµου ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, τη χαµηλότερη τιµή για την οµάδα 1 υποοµάδες 1, 2 & 5 και την οµάδα 5 υποοµάδες 1 & 2, και το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί [5]

6 δελτίου τιµών αρµόδιου φορέα για την οµάδα 1 υποοµάδες 3 & 4, οµάδα 2, οµάδα 3 & οµάδα 4, µε σκοπό την προµήθεια ειδών τροφίµων- όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ιακήρυξης- για το έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 18 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε και συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 238/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Κίκερη Αθανασία, υπάλληλος του ήµου κλάδου ΠΕ, τακτικό µέλος ως πρόεδρο, 2. Μπρόϊκου Κων/να, υπάλληλο του ήµου κλάδου ΤΕ, ως τακτικό µέλος και 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου κλάδου Ε, ως τακτικό µέλος συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στη διενέργεια του δεύτερου σταδίου του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού ως ακολούθως: Στις 10:30πµ κηρύχθηκε η έναρξη του δεύτερου σταδίου του διαγωνισµού σύµφωνα µε την πρόσκληση και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών των εταιριών που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο και συγκεκριµένα: 1. ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 2. ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των τεχνικών προσφορών των παραπάνω εταιριών. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι: 1. Η εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 5 (είδη αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστικής), υποοµάδες 5.1 και 5.2 και έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη µελέτη και τη διακήρυξη στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 2. Η εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 2 (Είδη Κρεοπωλείου) και έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη µελέτη και τη διακήρυξη στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 3. Η εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ συµµετέχει για την οµάδα 1 (Είδη παντοπωλείου) υποοµάδες 1, 2, 3, 4 & 5, οµάδα 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) και έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη µελέτη και τη διακήρυξη στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μετά τα πιο πάνω η επιτροπή διαπίστωσε ότι: Οι προσφορές των παρακάτω συµµετεχουσών εταιριών στο 2 ο στάδιο ελέγχου φακέλων τεχνικών προσφορών: 1. ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε., 2. ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. και 3. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ είναι σύµφωνες µε την µελέτη και τη διακήρυξη της υπηρεσίας, Γι αυτό το λόγο γνωµοδοτεί και κάνει δεκτές τις προσφορές των παραπάνω εταιριών, για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που είναι το άνοιγµα των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών. Οι παραπάνω εταιρίες θα ειδοποιηθούν µε FAX για την ηµέρα και ώρα που η επιτροπή θα προχωρήσει στο άνοιγµα των φακέλων των Οικονοµικών προσφορών. Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση του παρόντος. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π... ΟΚΠΑ. έτους , ενδεικτικού προϋπολογισµού ,11 συµπ. ΦΠΑ 13% & 23%, σύµφωνα µε την 6/2015 µελέτη του ήµου ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. [6]

7 Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, τη χαµηλότερη τιµή για την οµάδα 1 υποοµάδες 1, 2 & 5 και την οµάδα 5 υποοµάδες 1 & 2, και το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί δελτίου τιµών αρµόδιου φορέα για την οµάδα 1 υποοµάδες 3 & 4, οµάδα 2, οµάδα 3 & οµάδα 4, µε σκοπό την προµήθεια ειδών τροφίµων- όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ιακήρυξης- για το έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 20 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε και συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 238/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Κίκερη Αθανασία, υπάλληλος του ήµου κλάδου ΠΕ, τακτικό µέλος ως πρόεδρο, 2. Μπρόϊκου Κων/να, υπάλληλο του ήµου κλάδου ΤΕ, ως τακτικό µέλος και 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου κλάδου Ε, ως τακτικό µέλος συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στη διενέργεια του τρίτου σταδίου του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού ως ακολούθως: Στις 09:00πµ κηρύχθηκε η έναρξη του τρίτου σταδίου του διαγωνισµού σύµφωνα µε την πρόσκληση και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των εταιριών που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά το δεύτερο στάδιο και συγκεκριµένα: 1. ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 2. ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Κατά το άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών διαπίστωσε ότι: 1. Η εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 5 (είδη αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστικής), υποοµάδες 5.1 και 5.2 και προσφέρει έκπτωση επί των τιµών της µελέτης για την οµάδα 5 υποοµάδα 5.1 (άρτος) το ποσό των 6.120,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 795,60, σύνολο 6.915,60 (ποσό µελέτης 7.119,00 συµπ. ΦΠΑ) & για την υποοµάδα 5.2 ( ψωµί ΤΟΣΤ) το ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 92,00, σύνολο 492,00 (ποσό µελέτης 492,00 συµπ. ΦΠΑ). 2. Η εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. συµµετέχει για την οµάδα 2 (Είδη Κρεοπωλείου) και προσφέρει έκπτωση 5% για το µοσχαρίσιο κρέας επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής & 2% για το κοτόπουλο επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής. 3. Η εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ συµµετέχει για την οµάδα 1 (Είδη παντοπωλείου) υποοµάδες 1, 2, 3, 4 & 5, οµάδα 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) και προσφέρει για την υποοµάδα 1.1 (µπαχαρικά, ζάχαρη κλπ) της οµάδας 1 το ποσό των 8.743,31 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 2.010,96, σύνολο ,27. Για την υποοµάδα 1.2 (άλευρα, δηµητριακά, ζυµαρικά κλπ) της οµάδας 1 προσφέρει το ποσό των ,68 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 1.783,30, σύνολο ,98. Για την υποοµάδα 1.3 (ελαιόλαδο) της οµάδας 1 προσφέρει έκπτωση 3% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής. Για την υποοµάδα 1.4 (κατεψυγµένα λαχανικά) της οµάδας 1 προσφέρει έκπτωση 0% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής. Για την υποοµάδα 1.5 (λοιπά είδη) της οµάδας 1 προσφέρει το ποσό των 1.852,20 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 426,01, σύνολο 2.278,21. Για την οµάδα 3 (είδη ιχθυοπωλείου) προσφέρει έκπτωση 3% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής. Μετά τα πιο πάνω η επιτροπή γνωµοδοτεί και προτείνει: Την κατακύρωση του διαγωνισµού όπως παρακάτω: Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.1 (µπαχαρικά, ζάχαρη κλπ) στο ποσό των 8.743,31 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 2.010,96, σύνολο ,27 τιµή µελέτης ,42 συµπ. ΦΠΑ, στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.2 (άλευρα, δηµητριακά, ζυµαρικά κλπ) στο ποσό των ,68 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 1.783,30, σύνολο ,98 τιµή µελέτης ,30 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. [7]

8 Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.3 (ελαιόλαδο) µε έκπτωση 3% στο ποσό των 1.819,80 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 236,57, σύνολο 2.056,37 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.4 (κατεψυγµένα λαχανικά) µε έκπτωση 0% στο ποσό των 1.541,76 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 200,43, σύνολο 1.742,19 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 1 υποοµάδα 1.5 (λοιπά είδη) στο ποσό των 1.852,20 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 426,01, σύνολο 2.278,21 τιµή µελέτης 2.352,60 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 2 (Είδη Κρεοπωλείου) έκπτωση 5% για το µοσχαρίσιο κρέας και 2% για το κοτόπουλο στο ποσό των 9.795,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 1.273,35, σύνολο ,35 στην εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Για την οµάδα 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) έκπτωση 3% στο ποσό των 2.485,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 323,05, σύνολο 2.808,05 στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. Για την οµάδα 5 υποοµάδα 5.1 (άρτος) στο ποσό των 6.120,00 πλέον ΦΠΑ 13% ποσό 795,60, σύνολο 6.915,60 τιµή µελέτης 7.119,00 στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. Για την οµάδα 5 υποοµάδα 5.2 (ψωµί τοστ) στο ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσό 92,00, σύνολο 492,00 τιµή µελέτης 492,00 συµπ. ΦΠΑ στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση του παρόντος. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114). Τον ΕΚΠΟΤΑ (αρ / Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19). Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α 199). Τον Ν. 3548/07( ΦΕΚ 68Α) άρθρο 3. Την υπ αριθµ /2006 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1503/2006) καθώς και όλες οι συµπληρωµατικές αποφάσεις, νόµοι, διατάγµατα που έχουν εκδοθεί και αφορούν την συγκεκριµένη προµήθεια. Το µε αριθ. Π1/7445/02 (ΦΕΚ Β 112). Το Ν. 2690/99. Το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/ ) που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) που αφορά τις διαδικασίες για την διεξαγωγή των διαγωνισµών για την προµήθεια των ειδών µε την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών, να διεξάγονται πλέον από τους ήµους για τα Νοµικά τους Πρόσωπα. Το Ν. 4155/2013. Την Υ.Α. Π1/2390/2013. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Την υπ αριθµ. 6/2015 µελέτη της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου, προϋπολογισµού ,11 µε Φ.Π.Α., που περιλαµβάνει Τεχνική Έκθεση, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συνολικό Προϋπολογισµό, και Υποδείγµατα Εντύπων Οικονοµικής Προσφοράς. Την υπ αριθ. 82/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ ΟΚΠΑ (Α Α ΒΝΖΣΟΛΗΝ-5ΓΠ), περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας. Το υπ αριθ. πρωτ. 2423/2015 πρωτογενές αίτηµα του ΝΠ ΟΚΠΑ (Α ΑΜ 15REQ ). Τις υπ αριθ. Α-173/2015, Α-174/2015, Α-175/2015, Α-176/2015 και Α-177/2015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσµευση των πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ΝΠ ΟΚΠΑ έτους [8]

9 Την υπ αριθ. 88/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ ΟΚΠΑ, Α Α: 7574ΟΛΗΝ-Χ3Ο και Α ΑΜ 15REQ (διάθεση πιστώσεων). Την υπ αριθ. 203/2015 απόφαση Οικονοµικής επιτροπής (Α Α ΩΝΘΠΩΞ3-ΤΦ6). Την υπ αριθ. πρωτ /2015 διακήρυξη (Α Α:6ΦΤΩΩΞ3-ΤΡΩ & Α ΑΜ 15PROC ). Τα τέσσερα (4) Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια. Την υπ αριθ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας «ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ» κατά του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα µε κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση των 1 ου / , 2 ου / , 3 ου / και 4 ου / Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών τροφίµων του Ν.Π... Ο.Κ.Π.Α. του ήµου Πεντέλης έτους Την απόρριψη της υπ αριθ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας «ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ» κατά του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής. 3. Την απευθείας ανάθεση (µέσω διαπραγµάτευσης) της προµήθειας για την ΟΜΑ Α 4 - Είδη Οπωρολαχανοπωλείου της υπ αριθµ. 6/2015 Μελέτης της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου (τιµή µελέτης ,82 συµπ. ΦΠΑ), για την οποία ο διαγωνισµός απέβη άγονος λόγω µη κατάθεσης προσφορών. 4. Την κατακύρωση του διαγωνισµού για τις υπόλοιπες οµάδες της υπ αριθµ. 6/2015 Μελέτης της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου, όπως παρακάτω: Για την ΟΜΑ Α 1 - Υποοµάδα 1.1 (µπαχαρικά, ζάχαρη κ.λπ.) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 8.743,31 πλέον ΦΠΑ 23% 2.010,96, σύνολο ,27 (τιµή µελέτης ,42 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 1 - Υποοµάδα 1.2 (άλευρα, δηµητριακά, ζυµαρικά κ.λπ.) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των ,68 πλέον ΦΠΑ 13% 1.783,30, σύνολο ,98 (τιµή µελέτης ,30 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 1 - Υποοµάδα 1.3 (ελαιόλαδο) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 1.819,80 πλέον ΦΠΑ 13% 236,57, σύνολο 2.056,37, µε έκπτωση 3% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής (τιµή µελέτης 2.056,37 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 1 - Υποοµάδα 1.4 (κατεψυγµένα λαχανικά) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 1.541,76 πλέον ΦΠΑ 13% 200,43, σύνολο 1.742,19 (τιµή µελέτης 1.742,19 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 1 - Υποοµάδα 1.5 (λοιπά είδη) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ στο ποσό των 1.852,20 πλέον ΦΠΑ 23% 426,01, σύνολο 2.278,21 (τιµή µελέτης 2.352,60 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 2 (Είδη Κρεοπωλείου) στην εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. στο ποσό των 9.795,00 πλέον ΦΠΑ 13% 1.273,35, σύνολο ,35, µε έκπτωση 5% για το µοσχαρίσιο κρέας και µε έκπτωση 2% για το κοτόπουλο, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής και έκπτωση 2% για το κοτόπουλο (τιµή µελέτης ,35 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 3 (Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα) στην εταιρία ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 2.485,00 πλέον ΦΠΑ 13% 323,05, σύνολο 2.808,05, µε [9]

10 έκπτωση 3% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής (τιµή µελέτης 2.808,05 συµπ. µε ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 5 - Υποοµάδα 5.1 (άρτος) στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. στο ποσό των 6.120,00 πλέον ΦΠΑ 13% 795,60, σύνολο 6.915,60 (τιµή µελέτης 7.119,00 συµπ. ΦΠΑ). Για την ΟΜΑ Α 5 - Υποοµάδα 5.2 (ψωµί τοστ) στην εταιρία ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. στο ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ 23% 92,00, σύνολο 492,00 (τιµή µελέτης 492,00 συµπ. ΦΠΑ). Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 254/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης Τα Μέλη 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος 2. Μιχαλέλης ηµήτριος 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 4. Βιλιώτης Ηλίας 5. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης 6. Μωραΐτης Κων/νος 7. Μητροπούλου Γεωργία 8. Λίγκας-Καπλάνης Νικόλαος (Τ.Υ.) Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου Καψάλης [10]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 124/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 124/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 06 Αυγούστου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 12941 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2018 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2018 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Νέα Φιλαδέλφεια 6/3/2018 Αριθ. Πρωτ. : 5848 Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/29-05-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. αποφάσεως : 72 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 18 ης /2018 τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 6/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 54/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 154/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 86/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 12-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20330 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 545 Της 40 ης συνεδρίασης που έγινε Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 45607/744/13-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΨΞΚ7ΩΗ3-94Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 25561/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ:ΨΞΚ7ΩΗ3-94Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 25561/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ:ΨΞΚ7ΩΗ394Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 556/908 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. αποφάσεως : 68 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 39 ης /08 τακτικής συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το αριθμ. 34/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 527 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 170 ANAΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 25 MAΪΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «   » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 176/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-6-2014 Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 4 η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 2/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 10456

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

διάθεσης αποβλήτων.κ. Πολυγύρου, ήµου Πολυγύρου» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

διάθεσης αποβλήτων.κ. Πολυγύρου, ήµου Πολυγύρου» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 10222/

Αριθ. Πρωτ. : 10222/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 26/4/2017 Αριθ. Πρωτ. : 10222/27-4-2017

Διαβάστε περισσότερα

1.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

1.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 8/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Αριθμ. Απόφ. 428/2012 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρακτικού διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 44/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 44/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Νέα Φιλαδέλφεια 28/11/2017 Αριθ. Πρωτ. : 29266 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ.171/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 25/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 12575

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 117/2019

Αριθµός απόφασης: 117/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Του Πρακτικού της αριθ. 13/2019 συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθµ. Απόφ.362/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 32/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {   ( ) & } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα