ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση Πρακτικών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, για τις οµάδες Α, Γ και της υπ αριθµ. πρωτ /2012 Μελέτης της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 10 Ιουνίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά µέλη, ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος 2. Μπούρας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 2.Ζώης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 3. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος 3.Κοσµοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος 4. Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος 5. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος 6. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό Μέλος ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό µέλος κ. Ζώης Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης, η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Καπετσώνη Βασιλική, ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγόπουλος Αντώνης, ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης κ. Ξανθάκος Ιωάννης, η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία και ο Νοµικός Σύµβουλος του ηµάρχου Πεντέλης κ. ηµοσθένους Άγγελος. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της την από εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, που υπογράφεται από την Θεµατική Αντιδήµαρχο κ. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία και έχει ως εξής : ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2012 ΜΕΛΕΤΗΣ. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». [1]

2 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 29 Α) Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ 11389/93 ( ΦΕΚ 185 Β ) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α» "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Με τη διάταξη της παρ 6 του άρθρου 8 καθιερώνεται η υποχρεωτική δηµοσίευση της περίληψης των προκηρύξεων των διαγωνισµών (για εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών). Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68Α) άρθρο 3 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 29 Α) Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Την Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. και Ναυτιλίας Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 / τβ) «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη στο Ε.Π.Π.» (χρηµατικό όριο χωρίς Φ.Π.Α.). Την Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. και Ναυτιλίας Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 / τβ): Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95 (χρηµατικό όριο πρόχειρου διαγωνισµού µέχρι του ποσού των ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.) Την υπ αριθµ /2012 µελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου. Την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Την µε αρ. Α-138/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης σύµφωνα µε το Π 113/2010. Την υπ αριθµ. 15/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης έγκρισης: α) του 1ου πρακτικού (21/3/2013) της επιτροπής διενέργειας της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, που αφορά το στάδιο της παραλαβής των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά το στάδιο αυτό κατατέθηκαν τέσσερις (4) προσφορές και έγιναν δεκτές µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για το επόµενο στάδιο οι τρεις (3). β) του 2ου πρακτικού (15/4/2013) της επιτροπής διενέργειας της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, που αφορά την εξέταση της ένστασης της εταιρίας ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ. Η επιτροπή απορρίπτει την ένσταση της παραπάνω εταιρίας για τους λόγους που αποτυπώνονται στο πρακτικό. γ) του 3ου πρακτικού (17/4/2013) της επιτροπής διενέργειας επανάληψης πρόχειρου διαγωνισµού και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, που αφορά το άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων εταιριών και την εξέταση των δειγµάτων που κατατέθηκαν. Η επιτροπή κατά το στάδιο αυτό δεν κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιριών ως προς τη συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τη µελέτη για το επόµενο στάδιο που είναι το άνοιγµα των φακέλων των Οικονοµικών προσφορών και τις κρίνει ακατάλληλες, γι αυτό το λόγο προτείνει την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ) του 4ου πρακτικού (16/5/2013) της επιτροπής διενέργειας επανάληψης πρόχειρου διαγωνισµού και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, που αφορά την εξέταση της ένστασης της εταιρίας ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ την οποία και απορρίπτει. Η επιτροπή µε το αποτέλεσµα της διενέργειας της επανάληψης του παραπάνω διαγωνισµού το οποίο αποτυπώνεται στα παραπάνω πρακτικά, προτείνει την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σύµφωνα µε το από 30/5/2013 έγγραφό της. 1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) ΟΜΑ ΩΝ Α, Γ & Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 23% ,55 [2]

3 για τις οµάδες Α, Γ &, σύµφωνα µε την 28874/2012 Καθαριότητας του ήµου. µελέτη που συντάχθηκε από την υπηρεσία Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 21 η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 24/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Μακρή Μελέτιο υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος 2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία υπάλληλο του ήµου ως αναπληρωµατικού µέλους του Καλλίνικου Γεωργίου τακτικού µέλους 3. Σπυριδάκου Μαρία υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στη διενέργεια της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για τις οµάδες Α, Γ και ως ακολούθως: Στις 10:00πµ κηρύχθηκε η έναρξη του διαγωνισµού και αφού συµπληρώθηκε στις 10:30 πµ η ώρα που ορίζει η διακήρυξη, κηρύχθηκε από την επιτροπή λήξασα η παράδοση των προσφορών. Στον διαγωνισµό υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές από τις κάτωθι εταιρείες: 1. BRINX AE 2. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (GOLDEN SAFETY) 3. ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE Η επιτροπή αφού παρέλαβε την πρώτη προσφορά από το πρωτόκολλο του ήµου µε αρ. πρωτ.6453/ και τις υπόλοιπες που κατατέθηκαν αυτοπροσώπως από τους συµµετέχοντες, προχώρησε στην καταγραφή και τον τυπικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της νοµιµοποίησης των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε το πρώτο στάδιο της διακήρυξης. Κατά το στάδιο αυτό οι διαγωνιζόµενοι είχαν το δικαίωµα να εξετάσουν και τα δικαιολογητικά των άλλων συµµετεχόντων το οποίο και έγινε. Η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε τα εξής: Η εταιρία BRINX AE κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της διακήρυξης, καθώς φάκελο οικονοµικής & τεχνικής προσφοράς. Η εταιρία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της διακήρυξης, καθώς φάκελο οικονοµικής & τεχνικής προσφοράς. Η εταιρία ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της διακήρυξης, καθώς φάκελο οικονοµικής & τεχνικής προσφοράς. Η εταιρία TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE κατέθεσε τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της διακήρυξης, καθώς φάκελο οικονοµικής & τεχνικής προσφοράς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είχαν γνήσιο υπογραφής σύµφωνα µε την διακήρυξη. Μετά τα πιο πάνω η επιτροπή κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιριών BRINX AE, ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που είναι το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών και ο έλεγχος των δειγµάτων που κατατέθηκαν & δεν κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρίας TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού για τον λόγο που αναφέρεται παραπάνω (υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς γνήσιο υπογραφής). Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση του παρόντος. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος & θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) ΟΜΑ ΩΝ Α, Γ & Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 23% ,55 για τις οµάδες Α, Γ &, σύµφωνα µε την 28874/2012 µελέτη που συντάχθηκε από την υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. [3]

4 Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 15 η του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 24/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Μακρή Μελέτιο, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος 2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία, υπάλληλο του ήµου ως αναπληρώτρια του Καλλίνικου Γεωργίου υπάλληλο του ήµου τακτικό µέλος 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος 4. συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού ως ακολούθως: Στις 10:00πµ ξεκίνησε η συνεδρίαση της επιτροπής για να εξετάσει την ένσταση µε αρ. πρωτ. 7274/ , που εµπρόθεσµα κατατέθηκε από την εταιρία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ για τον παραπάνω διαγωνισµό στο πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Με την ένσταση αυτή η εταιρία αιτείται να αποκλεισθούν οι εταιρίες ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΣ και BRINX Α.Ε από την επόµενη φάση του διαγωνισµού για τους παρακάτω λόγους: 1) Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική συµµετοχής προγενέστερη του διαγωνισµού µε Ηµ. Έκδοσης 14/12/2012 και δεν έχει καταθέσει στον φάκελο της προσφοράς του την Υ.. της ΠΑΡ.7. 2) Η εταιρεία BRINX Α.Ε δεν έχει καταθέσει στον φάκελο της προσφοράς του την Υ.. της ΠΑΡ.7. Η επιτροπή έχοντας υπόψη την νοµοθεσία, την µελέτη και την διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισµού δεν κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρίας ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ, διότι: 1) Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΣ έχει καταθέσει: α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό της , η οποία έχει εκδοθεί στις και αναφέρει ότι καλύπτει και τους επόµενους διαγωνισµούς σε περίπτωση επανάληψής του. β. Την Υπεύθυνη ήλωση της ΠΑΡ. 7 της διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή. 2) Η εταιρεία BRINX Α.Ε έχει καταθέσει την Υπεύθυνη ήλωση της ΠΑΡ. 7 της διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος & θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) ΟΜΑ ΩΝ Α, Γ & Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 23% ,55 για τις οµάδες Α, Γ & σύµφωνα µε την 28874/2012 µελέτη που συντάχθηκε από την υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα την 17 η του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 24/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Μακρή Μελέτιο, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος 2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία, υπάλληλο του ήµου ως αναπληρωµατικού µέλους του Καλλίνικου Γεωργίου τακτικού µέλους 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος συνήλθε αφού είχε ενηµερώσει εγγράφως όλους τους ενδιαφερόµενους µε το υπ αριθµ. πρωτ. 8746/ έγγραφο του ήµου και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Αποσφραγίστηκαν οι παρακάτω φάκελοι τεχνικών προσφορών µε τη σειρά κατάθεσης προσφορών ως εξής: [4]

5 Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 1 BRINX, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2 3 GOLDEN SAFETY, ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατά την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις εταιρίες ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (GOLDEN SAFETY) και ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, αλλά δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος για την εταιρία BRINX, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οι τρεις διαγωνιζόµενοι προσκόµισαν δείγµατα για όλα τα είδη ατοµικής προστασίας που αναγράφονται στην µελέτη, τα οποία και ελέγχθηκαν κατά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών έτσι ώστε η Επιτροπή ιαγωνισµού να διαπιστώσει την ανταπόκριση των προσφερόµενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου. Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι η Επιτροπή ιαγωνισµού διαπίστωσε τα εξής: 1. Η εταιρία ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ δεν κατέθεσε τις δηλώσεις των εργοστασίων κατασκευής για κανένα από τα είδη ατοµικής προστασίας και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρίας για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών (Άρθρο 18, της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ»). 2. Ως προς την ΟΜΑ Α Α (ΓΑΝΤΙΑ) 2.1 Η εταιρεία BRINX, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για το είδος ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στο δείγµα που προσκόµισε δεν είχε το απαιτούµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες. 2.2 Η εταιρεία GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το είδος ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στο δείγµα που προσκόµισε δεν είχε το απαιτούµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές εικονόσηµο προστασίας από µικροοργανισµούς, στο είδος ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ στο δείγµα που προσκόµισε δεν είχε το απαιτούµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές εικονόσηµο προστασίας από µικροοργανισµούς και στο είδος ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ δεν είχε το απαιτούµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές πρότυπο ΕΝ Ως προς την ΟΜΑ Α Γ (ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ) 3.1 Η εταιρεία BRINX, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για το είδος ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεν κατέθεσε την δήλωση του εργοστασίου κατασκευής JAL GROUP. Επιπλέον για το είδος ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ από το πρωτότυπο πιστοποιητικό CE που προσκοµίστηκε δεν προκύπτει ότι το συγκεκριµένο είδος έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον σε 10kV. 3.2 Η εταιρεία GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το είδος ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ δεν προσκόµισε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το συγκεκριµένο είδος έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον σε 10kV. 4. Ως προς την ΟΜΑ Α (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 4.1 Η εταιρεία BRINX, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για το είδος ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΗΣ και συγκεκριµένα για τον ανακόπτη αναγράφεται στο δείγµα ότι έχει το πρότυπο ΕΝ 360 αντί του προτύπου ΕΝ 363, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον το είδος ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΕΣ δεν είχε ταινίες Velcro για να κλείνουν τους ιµάντες, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος για το είδος ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ δεν προκύπτει ότι το επίπεδο αντοχής για ιαπνοή είναι 3, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 4.2 Η εταιρεία GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το είδος ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΗΣ δεν προσκόµισε δείγµα για τον ανακόπτη, εξάρτηµα απαραίτητο κατά τις τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον για το είδος ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ δεν προκύπτει ότι το επίπεδο αντοχής για ιαπνοή είναι 3, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρεις προσφορές του σταδίου των τεχνικών προσφορών κρίνονται µη αποδεκτές (ακατάλληλες) κατά το στάδιο αυτό, εποµένως ο διαγωνισµός θεωρείται άγονος (χωρίς αποτέλεσµα). [5]

6 Σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. β της υπ αριθµ.11389/1993 απόφασης Υπ. Εσ. (ΕΚΠΟΤΑ) και τις διατάξεις των Ν.1797/1988 και 2000/91, η Επιτροπή ιαγωνισµού προτείνει την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή που είναι το αρµόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή ιαγωνισµού µέσω FAX θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για το παρόν πρακτικό. Κατά του πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση του παρόντος. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος & θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) ΟΜΑ ΩΝ Α, Γ & Αντικείµενο του διαγωνισµού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 23% ,55 για τις οµάδες Α, Γ & σύµφωνα µε την 28874/2012 µελέτη που συντάχθηκε από την υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Η µελέτη και οι όροι της ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πεντέλης. Κριτήριο κατακύρωσης µε σφραγισµένες προσφορές, Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ. ΕΣ., περί «ΕΚΠΟΤΑ». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα την 16 η του µηνός Μαΐου του έτους 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µµ, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 24/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης αποτελούµενη από τους: 1. Μακρή Μελέτιο, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος 2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία, υπάλληλο του ήµου ως αναπληρωµατικού µέλους του Καλλίνικου Γεωργίου τακτικού µέλους 3. Σπυριδάκου Μαρία, υπάλληλο του ήµου ως τακτικό µέλος συνήλθε και αφού βρέθηκε σε απαρτία προχώρησε στην εξέταση της ένστασης της εταιρίας GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του 3 ου πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισµό της 21/3/2013 είχε λάβει υπόψη της την Υπεύθυνη ήλωση, την οποία επικαλείστε στην ένστασή σας, και είχε ελέγξει τα δικαιολογητικά που είχατε υποβάλλει στον διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 19/12/2012 µε αρ. πρωτ και αρ. πρωτ. του ήµου Πεντέλης 30481/ Από τον τότε έλεγχο και από περαιτέρω έλεγχο που έγινε από την Επιτροπή ιαγωνισµού µετά την κατάθεση της ένστασής σας µε αριθµ. πρωτ. του ήµου Πεντέλης 10356/ , προκύπτει ότι δεν είχε κατατεθεί έγγραφο πιστοποίησης για το άρβυλο ηλεκτρολόγου, το οποίο απαιτείτο από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή ιαγωνισµού, ΓΝΩΜΟ ΟΤΕΙ και προτείνει να µην γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρίας GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Η Επιτροπή ιαγωνισµού µέσω FAX θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για το παρόν πρακτικό. Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος του ήµου Πεντέλης. Το από έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού κ. Μακρής Μελέτης, έχει ως εξής : Θέµα: Τροποποίηση των Όρων ιακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του ιαγωνισµού «Προµήθεια Ειδών ατοµική Προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2012» ΑΜ.28874/2012 Ιστορικό: [6]

7 1) Για την προµήθεια ειδών ατοµική Προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2012 διενεργείται ο ιαγωνισµός στις 19/12/2012 στον οποίο ανεδείχθη µειοδότης µόνο για τις Β & Ε οµάδες. 2) Επανάληψη διαγωνισµού έγινε στις κατά την οποία δεν ανεδείχθη µειοδότης (Άγονος ιαγωνισµός), όπως αποτυπώνεται στα τέσσερα πρακτικά της επιτροπής και προτείνουµε την επανάληψη του ιαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Επειδή και στους δύο διαγωνισµούς οι εταιρίες που συµµετείχαν ήταν οι ίδιες και τα προβλήµατα που παρουσίασαν κατά τη συµµετοχή τους έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά του διαγωνισµού. Επειδή µπορεί να τεθεί στις τεχνικές προδιαγραφές για τα µποτάκια Ηλεκτρολόγου η πιστοποίηση για δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής 5KV όπως υπάρχει και στις προδιαγραφές του Υπουργείου. Επειδή η δηµιουργία υποοµάδων στην οµάδα Α και θα διευκολύνει την ανάδειξη µειοδότη ξεχωριστά για κάθε υποοµάδα. Προτείνουµε την τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ως κάτωθι: Στην Οµάδα Α (Γάντια) να γίνουν δύο υποοµάδες: 1) Α1 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 1,3,4,και 6. 2) Α2 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 2 και 5. Στην Οµάδα Γ (Υποδήµατα) στις τεχνικές προδιαγραφές για τα άρβυλα ασφαλείας να διορθωθεί η δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής από 10 KV σε 5 KV. Στην Οµάδα (Άλλα είδη προστασίας) να γίνουν δύο υποοµάδες. 1) 1 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 1 και 4. 2) 2 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 2 και 3. Η ανάδειξη µειοδότη γίνεται ξεχωριστά για κάθε οµάδα ή υποοµάδα. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6/2006). Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 29/Α/1995). Τις διατάξεις της Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/1993 ) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α», "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/1999). Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/2007). Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 29/Α/1995). Την Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. και Ναυτιλίας Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789/Β/2010). Την Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. και Ναυτιλίας Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/Β/2010). Την υπ αριθµ /2012 Μελέτη της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου του ήµου. Την υπ αριθµ. 275/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης µελέτης, καθορισµού όρων διακήρυξης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου έτους Την µε αρ. Α-138/2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σύµφωνα µε το Π.. 113/2010. Την υπ αριθµ. 15/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Την υπ αριθµ. 43/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της επανάληψης του διαγωνισµού για τις οµάδες Α, Γ και της Μελέτης για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου έτους 2012, για τις οποίες ο αρχικός διαγωνισµός απέβη άγονος. Το 1 ο / , το 2 ο / , το 3 ο / και το 4 ο / Πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου. Το από Υ. έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Tην έγκριση του 1 ου / , του 2 ου / , του 3 ου / και του 4 ου / Πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και παραλαβής αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου έτους [7]

8 2. Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου έτους 2012, για τις οµάδες Α (Γάντια), Γ (Υποδήµατα) και (Άλλα Μέσα Προστασίας), της υπ αριθµ. πρωτ /2012 Μελέτης της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου, ο οποίος απέβη άγονος λόγω υποβολής ακατάλληλων προσφορών. 3. Την επανάληψη του διαγωνισµού προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου έτους 2012, για τις οµάδες Α (Γάντια), Γ (Υποδήµατα) και (Άλλα Μέσα Προστασίας) της υπ αριθµ. πρωτ /2012 Μελέτης της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου, µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σύµφωνα µε το από 30/5/2013 έγγραφό της Eπιτροπής ιαγωνισµού, που προτείνει τα εξής : Στην Οµάδα Α (Γάντια), να γίνουν δύο υποοµάδες: Α1 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 1,3,4,και 6. Α2 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 2 και 5. Στην Οµάδα Γ (Υποδήµατα), στις τεχνικές προδιαγραφές για τα άρβυλα ασφαλείας, να διορθωθεί η δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής από 10 KV σε 5 KV. Στην Οµάδα (Άλλα είδη προστασίας) να γίνουν δύο υποοµάδες: 1 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 1 και 4. 2 που να περιλαµβάνει τα µε Α/Α 2 και 3. Η ανάδειξη µειοδότη γίνεται ξεχωριστά για κάθε οµάδα ή υποοµάδα. 4. H τροποποιηµένη Μελέτη ιακήρυξη, θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση, προκειµένου να επαναληφθεί ο διαγωνισµός. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 106/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης (Τ.Υ.) Τα Μέλη 1. Ζώης Ιωάννης 2. Μπούρας Βασίλειος 3. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 4. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 5. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης 6. Φειδοπιάστης Αντώνης Ακριβές Απόσπασµα από τα πρακτικά Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης [8]

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα