Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ /2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ. 2770-2771/2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ."

Transcript

1 Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ /2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ. Διδάκτορα Στις σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας η υποχρέωση πραγματοποίησης δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης, την οποία επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία (Κώδικας περί Δικηγόρων) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος 1, συμπλέκεται με το ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που επιτάσσουν οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Η Ολομέλεια επιχειρεί με τις δύο σχολιαζόμενες αποφάσεις να αποσαφηνίσει το καθεστώς στο οποίο υπάγεται η πρακτική άσκηση των δικηγόρων αναφορικά με τις εφαρμοστέες ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου, ενώ, παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα της διάκρισης μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών 2, αποφαινόμενη ότι η τελευταία και μόνο αρκεί για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στα μητρώα ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Αμφότερες οι υποθέσεις που απασχόλησαν την Ολομέλεια παρουσίαζαν σύνδεσμο με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς οι αιτούντες την ακύρωση της πράξης, μολονότι ημεδαποί, κατείχαν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος 3. Τους ενωσιακούς τίτλους σπουδών επικαλέσθηκαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιτύχουν στη μία περίπτωση την εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων (ΣτΕ Ολ. 2770/2011), στην άλλη τη λήψη πιστοποιητικού πραγματοποίησης της άσκησης, δεδομένου ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος είχε ήδη επιτύχει την εγγραφή του στα μητρώα ασκουμένων, κάνοντας χρήση του ενωσιακού τίτλου σπουδών και είχε στο μεταξύ ολοκληρώσει την προβλεπόμενη δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση (ΣτΕ Ολ. 2771/2011). Ελέγχοντας τη νομιμότητα των πράξεων της οικείας επαγγελματικής ένωσης (Δικηγορικού Συλλόγου), η Ολομέλεια αποφάνθηκε με τις σχολιαζόμενες αποφάσεις ότι η υποχρεωτική δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση, που προηγείται της συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, δεν εμπίπτει στην έννοια του «νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος», την οποία καθιερώνει το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο που αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην υπόκειται ratione materiae στις ρυθμίσεις των σχετικών «Οδηγιών αναγνώρισης» 4. Περαιτέρω, η πρακτική αυτή άσκηση συνιστά μεν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, δεν ισοδυναμεί, ωστόσο, με «άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος», ώστε να

2 καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις του παράγωγου ενωσιακού δικαίου για την «διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δικηγόρων» 5. Εντούτοις, η υποχρεωτική πρακτική άσκηση που επιβάλλει ο Κώδικας περί Δικηγόρων ενδιαφέρει το ενωσιακό δίκαιο, στο μέτρο που η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσλαμβάνεται ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την πρόσβαση σε ένα «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», υπαγόμενη στις ρυθμίσεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για την ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίες τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται και η έκδοση ειδικής Οδηγίας 6. Μέχρις αυτού του σημείου οι σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας δεν παρουσιάζουν κάποια «πρωτοτυπία», καθώς επί του συγκεκριμένου ζητήματος είχε την ευκαιρία να αποφανθεί το Δικαστήριο της Ένωσης πολλάκις στο παρελθόν, σε υποθέσεις που αφορούσαν στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούμενων δικηγόρων 7. Αντίθετα, το σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δικαιολογούσε, κατά τη γνώμη μας, την παραπομπή των υποθέσεων στην Ολομέλεια 8, ανάγεται στην ερμηνεία της επίμαχης διάταξης του Κώδικα περί Δικηγόρων που απαιτεί «πτυχίο αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου». Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια, επαναφέροντας για μία ακόμη φορά την, αλυσιτελή κατά τη γνώμη μας, διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης 9, αποφαίνεται ότι οι επίδικες περιπτώσεις εμπίπτουν στο πεδίο της επαγγελματικής αναγνώρισης και καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου, στο μέτρο που η πρακτική άσκηση των δικηγόρων συνιστά προπαρασκευαστικό στάδιο για τη μετέπειτα άσκηση «νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος». Δεδομένου δε ότι η δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου δεν συνιστά αντικείμενο ρύθμισης κάποιας ειδικότερης Οδηγίας (για την ελεύθερη κυκλοφορία ή την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων), εφαρμοστέες τυγχάνουν οι ρυθμίσεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για την ελεύθερη κυκλοφορία 10, όπως αυτές συμπληρώνονται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών 11. Η τελευταία επιτάσσει τη συγκριτική αξιολόγηση του συνόλου των επαγγελματικών προσόντων που κατόρθωσε να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, τα οποία μάλιστα προσόντα εκτείνονται πέραν του τίτλου σπουδών και σε άλλες «γνώσεις», καθώς και στην «επαγγελματική πείρα» την οποία απέκτησε ο ενδιαφερόμενος 12. Αντίθετα, η διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων για την επαγγελματική αναγνώριση διοικητικών αρχών του κράτους μέλους περιορίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη συγκριτική εξέταση των

3 επαγγελματικών προσόντων προκύπτει μερική μονάχα αντιστοιχία, οπότε το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι απέκτησε τις γνώσεις και τα προσόντα που του έλειπαν 13. Κατ εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που επιτάσσει το ενωσιακό δίκαιο, η κρατούσα ερμηνεία της επίμαχης ρύθμισης του Κώδικα περί Δικηγόρων που ταυτίζει την έννοια του «ομοταγούς» με ένα από τα περισσότερα στάδια ελέγχου της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (του «ομοταγούς», του «ισότιμου» και του «αντίστοιχου» 14 ), ερμηνεία την οποία το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας υιοθέτησε σε άλλες περιπτώσεις 15, πρέπει στο εξής, κατά την ερμηνεία που προκρίνεται από το δικαστήριο με τις δύο σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας, να εγκαταλειφθεί. Και τούτο διότι, εφόσον τα προσόντα που επικαλούνται οι αιτούντες την εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ένωσης, παρέχοντας στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στο στάδιο της πρακτικής άσκησης σε εκείνο το κράτος μέλος, η οικεία επαγγελματική ένωση (Δικηγορικός Σύλλογος) του κράτους μέλους υποδοχής δεν δύναται, κατά την κρίση της Ολομέλειας στην πρώτη απόφαση (ΣτΕ Ολ. 2770/2011), να εξαρτήσει το ζήτημα της εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ασκουμένων από την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου 16. Πολλώ δε μάλλον, δεν δύναται η οικεία επαγγελματική ένωση να αρνηθεί τη χορήγηση του πιστοποιητικού πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει ήδη εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων, κάνοντας χρήση του ενωσιακού τίτλου σπουδών του και έχοντας ολοκληρώσει το προβλεπόμενο στάδιο της άσκησης, με μόνη «αιτιολογία» την έλλειψη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου, εκτός εάν χωρεί ανάκληση της εγγραφής για λόγους αναγόμενους στη νομιμότητα του τίτλου (ΣτΕ Ολ. 2771/2011). Εξάλλου, όπως υπενθυμίζει η Ολομέλεια στις δύο σχολιαζόμενες αποφάσεις, σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή αναγνώριση η οποία παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους, η επαγγελματική αναγνώριση ενδιαφέρει το ενωσιακό δίκαιο και καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις του 17. Συμπερασματικά, από τις δύο σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας προκύπτει με σαφήνεια ότι ο έλληνας δικαστής, συγκλίνοντας στο συγκεκριμένο ζήτημα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, προσλαμβάνει την υποχρεωτική πρακτική άσκηση, την οποία θέτει ως προϋπόθεση η ελληνική νομοθεσία για τη μετέπειτα σύννομη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην

4 Ελλάδα, ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την πρόσβαση σε ένα «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», υπάγοντάς τη στις ρυθμίσεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας και αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Από την άποψη αυτή, κάθε εθνικό μέτρο που τείνει να περιορίσει τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο στάδιο της πρακτικής αυτής άσκησης, κατεξοχήν η άρνηση των οικείων επαγγελματικών ενώσεων να εγγράψουν ως μέλη τους κατόχους ενωσιακών τίτλων σπουδών 18, υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο (και) από τον εθνικό δικαστή, καθώς τέτοιου είδους εθνικά μέτρα δεν εκφεύγουν, άνευ ετέρου, του ελέγχου συμβατότητας αναφορικά με τις ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου για ελεύθερη κυκλοφορία. Η θέση αυτή της Ολομέλειας δεν είναι αποκομμένη από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε ενωσιακό επίπεδο αντίθετα, μπορεί να γίνει πληρέστερα αντιληπτή εάν ερμηνευθεί υπό το φως των πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ένωσης: με αφορμή τον έλεγχο ρυθμίσεων της γερμανικής και αυστριακής νομοθεσίας που επιβάλλουν στάδιο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης που προηγείται της συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, μολονότι οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου δεν επιβάλλουν μειωμένο επίπεδο προσόντων σε σχέση με εκείνο που διαθέτει ο αιτών την εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων, παρέχουν, ωστόσο, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αμβλύνουν τις σχετικές με τα εν λόγω προσόντα απαιτήσεις 19. Περαιτέρω, και εφόσον ο αιτών την αναγνώριση τίτλου σπουδών υποβάλλεται στο κράτος μέλος υποδοχής σε εξετάσεις (για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος), οι οποίες σκοπούν ακριβώς στην εκτίμηση της ικανότητάς του να ασκήσει το αντίστοιχο «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα» σε αυτό το κράτος μέλος, δεν επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές του τελευταίου να αρνηθούν τη δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις, με μόνη αιτιολογία ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πραγματοποίησε την επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους πρακτική άσκηση 20. Η ανωτέρω νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης φαίνεται να πυροδοτεί εξελίξεις αναφορικά με τη συμβατότητα προς το ενωσιακό δίκαιο των συστημάτων υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης που διατηρούν πολλά κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κατεξοχήν για το επάγγελμα του δικηγόρου. Από την ερμηνεία την οποία προέκρινε το Δικαστήριο της Ένωσης στις επίδικες περιπτώσεις συνάγεται ότι εθνικές ρυθμίσεις που αφορούν στο στάδιο της πρακτικής άσκησης δεν μπορούν να

5 ερμηνεύονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά τρόπο που να δημιουργεί προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία, υπό την έννοια της άρνησης των αρμοδίων εθνικών αρχών να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα των ενδιαφερομένων. Κρίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο, το Δικαστήριο της Ένωσης φαίνεται να επιβάλλει στα κράτη μέλη να «ανεχθούν» τελικά ένα μειωμένο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων εκείνων των ενωσιακών υπηκόων, οι οποίοι, επιθυμώντας να παρακάμψουν δυσμενείς εθνικές ρυθμίσεις, όπως είναι η υποχρέωση της προηγούμενης πρακτικής άσκησης, επιλέγουν να «αξιοποιήσουν» τον τίτλο σπουδών τους σε άλλο κράτος μέλος -που είτε δεν απαιτεί καθόλου είτε απαιτεί μειωμένη χρονικά πρακτική άσκηση- χωρίς, ωστόσο, οι κάτοχοι των τίτλων αυτών να ενδιαφέρονται να ασκήσουν στην πράξη το επάγγελμα στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος. Εντός του νομολογιακού αυτού κλίματος εκτιμούμε ότι εντάσσονται οι δύο σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας, με τις οποίες το εθνικό δικαστήριο επιχειρεί να «περισώσει» το κύρος των εθνικών ρυθμίσεων, προβαίνοντας σε μια σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία της επίμαχης διάταξης του Κώδικα περί Δικηγόρων. 1 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954, ΦΕΚ Α 235), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν με τις ρυθμίσεις του Ν. 723/1977 (ΦΕΚ Α 100) «[ ] 2. Δικηγόρος διορίζεται ο επιτυγχάνων εις εξέτασιν επί πρακτικών θεμάτων [ ] 3. Δικαίωμα συμμετοχής εις την εξέτασιν έχει όστις κέκτηται πτυχίον του νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού ανεγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου, έχει συμπληρώσει πρακτικήν άσκησιν δέκα οκτώ μηνών παρά δικηγόρω» [η έμφαση δική μας]. 2 Η διάκριση αυτή είναι οικεία στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, βλ. χαρακτηριστικά την περίφημη ελληνικού ενδιαφέροντος απόφαση για τα «κολλέγια»: ΔΕΚ , υπόθ. 274/05, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ΣυλλΝομολ 2008, σ. Ι-7969 = ΕφημΔΔ 2008, σ. 714 = ΕΕΕυρΔ 2008, σ. 695 με παρατηρήσεις Α. Τσαδήρα = ΘΠΔΔ 2009, σ με παρατηρήσεις Ν. Μηλιώνη = Αρμ 2009, σ με παρατηρήσεις Α. Άνθιμου. Εκτεταμένος σχολιασμός της απόφασης σε Ε. ΤΡΟΒΑ, Η απόφαση ΔΕΚ C-274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Αναγνώριση πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), ΔτΑ 2008, σ Η ίδια διάκριση εντοπίζεται και στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με χαρακτηριστικότερη τη ΣτΕ Ολ. 3457/1998, Αρμ 1999, σ. 125 = ΔΕΕ 1999, σ. 664 με σημείωση Λ.Ν.Γ. = ΕΔΚΑ 1999, σ. 111 = ΝοΒ 1999, σ με παρατηρήσεις Ν. Φραγκάκη και Χ. Συνοδινού = ΤοΣ 1998, σ. 62 με παρατηρήσεις Α. Παπακωνσταντίνου = ΔτΑ 1999, σ Για εκτεταμένο σχολιασμό της απόφασης βλ. επίσης ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Η ισοτιμία των αλλοδαπών τίτλων σπουδών και ο ρόλος του ΔΙΚΑΤΣΑ (Πρόσθετες σκέψεις στην ΟλΣτΕ 3457/98), ΔτΑ 2000, σ και ΣT. ΜΑΤΘΙΑ, Η αναγνώριση τίτλων σπουδών από Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤοΣ 2003, σ. 1. Με την απόφαση αυτή κορυφώθηκε μια μακρά πορεία στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την οποία το εθνικό δικαστήριο, επικαλούμενο τη διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης, απέφευγε συστηματικά την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ένωσης σε περιπτώσεις οι οποίες ενέπιπταν, ωστόσο, στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Για το τελευταίο ζήτημα βλ. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Το άρθρο 16 Σ., το κοινοτικό δίκαιο και το Συμβούλιο της Επικρατείας δέκα χρόνια μετά [Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 778/2007 Τμ. Δ (επταμ.)], ΕφημΔΔ 2007, σ. 140.

6 3 Η προσβαλλόμενη πράξη συνίστατο στην πρώτη περίπτωση στη σιωπηρή απόρριψη από τον Δικηγορικό Σύλλογο του αιτήματος της ενδιαφερομένης να εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων, η οποία άρνηση τεκμαίρεται με την παρέλευση άπρακτου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης (ΣτΕ Ολ. 2770/2011). Στη δεύτερη περίπτωση η προσβαλλόμενη πράξη έγκειται στη σιωπηρή εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου άρνησή του να αποφανθεί επί του αιτήματος χορήγησης πιστοποιητικού πραγματοποίησης της άσκησης, η οποία στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΣτΕ Ολ. 2771/2011). 4 Η έννοια του «νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος» ανάγεται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ με την οποία καθιερώθηκε ένα «πρώτο σύστημα αναγνώρισης», που αφορούσε στην αναγνώριση τίτλων σπουδών «τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών», όπως η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ. Η Οδηγία 89/48 αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ που διατήρησε την έννοια του «νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος». 5 Οδηγία 98/5/ΕΟΚ «για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος». Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 98/5/ΕΟΚ εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους δικηγόρους και μετά τη θέσπιση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, βλ. σχετικά την πρόσφατη ΔΕΕ , υπόθ. 359/09, Ebert, αδημοσίευτη στη Συλλογή = περίληψη σε ΕΕΕυρΔ 2011, σ. 53 (σκ ). 6 Για το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης που επιτάσσουν ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση πράξεων του παράγωγου ενωσιακού δικαίου βλ. ειδικά τις αποφάσεις ΔΕΚ , υπόθ. 2/74, Reyners, ΣυλλΝομολ 1974, σ. 631 και ΔΕΚ , υπόθ. 33/74, van Binsbergen, ΣυλλΝομολ 1974, σ. 1299, εκ των οποίων η πρώτη αφορούσε στην ελευθερία εγκατάστασης δικηγόρων και η δεύτερη στην ελεύθερη παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. 7 Βλ. ιδίως τις αποφάσεις ΔΕΚ , υπόθ. 313/01, Morgenbesser, ΣυλλΝομολ 2003, σ. Ι = Αρμ 2004, σ με παρατηρήσεις Γ. Τσερκέζη (σκ ) και ΔΕΕ , υπόθ. 345/08, Peśla, ΣυλλΝομολ 2009, σ. Ι = Αρμ 2010, σ = ΝοΒ 2009, σ (σκ ). 8 Με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. α του ΠΔ/τος 18/ Πρβλ. τη μειοψηφία που σχηματίστηκε στη ΣτΕ Ολ. 3457/1998, όπ.π. 10 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εφόσον πρόκειται για «μισθωτό εργαζόμενο» (αρ. 45 επ. ΣΛΕΕ) και ελευθερία εγκατάστασης εφόσον πρόκειται, κατά κανόνα, για «μη μισθωτό εργαζόμενο» (αρ. 49 επ. ΣΛΕΕ). 11 Βλ. την κλασική πλέον απόφαση ΔΕΚ , υπόθ. 340/89, Βλασσοπούλου, ΣυλλΝομολ 1991, σ. Ι-2357 = Αρμ 1991, σ. 192 = ELRev 1991, σ. 507 με παρατηρήσεις J. Lonbay = CMLRev 1992, σ. 625 με παρατηρήσεις T. Stein. 12 ΔΕΕ , συνεκδ. υποθ. 422/09, 425/09 και 426/09, Βανδώρου κλπ. κατά Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αδημοσίευτη στη Συλλογή = ΘΠΔΔ 2011, σ. 229 με παρατηρήσεις Χ. Συνοδινού (σ. 664) = περιλήψεις σε ΕΕΕυρΔ 2011, σ. 76 με παρατηρήσεις Ι. Τσούκα, καθώς και ΔΕΕ , υπόθ. 424/09, Τόκη κατά Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αδημοσίευτη στη Συλλογή = ΕφημΔΔ 2011, σ. 246 με παρατηρήσεις Π. Α. Σαρτζετάκη = ΘΠΔΔ 2011, σ. 876 με παρατηρήσεις Α. Μαλλάκη = ΘΠΔΔ 2011, σ. 660 με παρατηρήσεις Χ. Συνοδινού = περίληψη σε ΕΕΕυρΔ 2011, σ Κατ εφαρμογή της οποίας το Δικαστήριο της Ένωσης έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι η διαδικασία εξακρίβωσης της επαγγελματικής ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, η οποία επαφίεται στα κράτη μέλη, πρέπει να επιτρέπει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές να ελέγχουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά πόσο ο σχετικός τίτλος βεβαιώνει γνώσεις και προσόντα, εάν όχι όμοια, τουλάχιστον ισοδύναμα. Και εάν από τη συγκριτική αυτή εξέταση προκύπτει ότι οι γνώσεις και τα προσόντα που

7 πιστοποιούνται με τον αλλοδαπό τίτλο αντιστοιχούν στα απαιτούμενα από τις εθνικές ρυθμίσεις, το κράτος μέλος υποχρεούται να δεχθεί ότι ο τίτλος αυτός πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εθνικές διατάξεις. Βλ. μεταξύ άλλων ΔΕΚ , υπόθ. 340/89, Βλασσοπούλου, όπ.π. (σκ. 19), ΔΕΚ , υπόθ. 104/91, Borell, ΣυλλΝομολ 1991, σ. Ι-3003 (σκ. 14), ΔΕΚ , υπόθ. 234/97, Fernández de Bobadilla, ΣυλλΝομολ 1999, σ. I-4773 = Αρμ 1999, σ με παρατηρήσεις Γ. Τσερκέζη (σκ. 32). 14 Η έννοια του ομοταγούς ανάγεται στην ιδιότητα του ιδρύματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών (εάν αυτό ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης του ιδίου ή ομοειδούς κύκλου) και εξειδικεύεται βάσει κριτηρίων που θέτουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 περιπτ. η του Ν. 3328/2005 για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΦΕΚ Α 80). Η έννοια της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών αφορά στην επιστημονική του αξία, ανεξάρτητα από την ονομασία που φέρει ο τίτλος, ενώ η έννοια της αντιστοιχίας στο περιεχόμενο των σπουδών που πιστοποιεί σε σχέση με τον αντίστοιχο ημεδαπό τίτλο (άρθρο 11 του Ν. 3328/2005). Βλ. ενδεικτικά: ΣτΕ 1318/2009 (Γ τμ.), ΣτΕ 3170/2006 (Γ τμ., 7μελής), ΣτΕ 2045/2004 (Γ τμ.), ΣτΕ 3156/2001 (Στ τμ.), ΣτΕ 376/2001 (Στ τμ.), στις οποίες αναλύονται τα τρία αυτά στάδια ελέγχου που ενεργούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών. 15 Με χαρακτηριστικότερη τη ΣτΕ Ολ. 3457/1998, όπ.π. 16 Ο κανόνας αυτός τέθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων που αφορούσαν στην εγγραφή στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. μηχανικών και αρχιτεκτόνων που κατείχαν ενωσιακούς τίτλους σπουδών: βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 369/2008, ΣτΕ 339/2007, ΣτΕ /2007, ΣτΕ /2007, ΣτΕ 1234/2007, ΣτΕ 3065/2007, ΣτΕ /2006, ΣτΕ 3557/2005, ΣτΕ 1605/2004, ΕΔΚΑ 2005, σ. 676, ΣτΕ /2003, ΣτΕ 1329/2003, όλες του Δ Τμήματος. 17 Κατά την κατανομή αρμοδιοτήτων στην οποία προβαίνει η ίδια η Συνθήκη. Μετά και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα άρθρα 149 και 150 της ΣΕΚ αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 165 για τη «γενική παιδεία» και 166 για την «επαγγελματική εκπαίδευση», αντίστοιχα, της νέας ΣΛΕΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου συμπληρώνεται από το άρθρο 6 περίπτ. ε της ΣΛΕΕ, κατά το οποίο η παιδεία και η επαγγελματική εκπαίδευση ανήκουν στις αρμοδιότητες εκείνες για τις οποίες η Ένωση μπορεί να αναλαμβάνει δράση «για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών». 18 Ως αρμόδιο όργανο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) ορίζεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Αντίστοιχα, για την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης έχει συσταθεί, δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ/τος 165/2000 (άρθρο 12) που μετέφερε την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Το νομοθετικό καθεστώς για την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων σπουδών μεταβλήθηκε με τις ρυθμίσεις του νεότερου ΠΔ/τος 38/2010 που μετέφερε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ. 19 Όπως έκρινε το Δικαστήριο της Ένωσης, κατά τη συγκριτική εξέταση της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων που επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο και δεδομένης της διαφορετικότητας των προσόντων αυτών, η οποία στην περίπτωση του δικηγορικού επαγγέλματος τεκμαίρεται, το κράτος μέλος υποδοχής είναι αυτό που θα αξιολογήσει την ισοτιμία της συνολικής κατάρτισης και πείρας, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής, του ενδιαφερομένου, προκειμένου ο τελευταίος να μετάσχει σε εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας για τη μετέπειτα άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου δεν επιβάλλουν μειωμένο επίπεδο προσόντων σε σχέση με εκείνο που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος, παρέχουν, ωστόσο, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αμβλύνουν τις σχετικές με τα εν λόγω προσόντα απαιτήσεις, βλ. ΔΕΕ , υπόθ. 345/08, Peśla, ΣυλλΝομολ 2009, σ. Ι = Αρμ 2010, σ = ΝοΒ 2009, σ (σκ ). 20 ΔΕΕ , υπόθ. 118/09, Koller, αδημοσίευτη στη Συλλογή = περίληψη σε ΕΕΕυρΔ 2011, σ. 73 με παρατηρήσεις Ι. Τσούκα: «εφόσον ο αιτών υποβάλλεται στο κράτος μέλος υποδοχής σε δοκιμασία επάρκειας η οποία αποσκοπεί ακριβώς στην εκτίμηση της ικανότητάς του να ασκήσει το αντίστοιχο νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα σε αυτό το κράτος μέλος, το κράτος αυτό δεν επιτρέπεται να αρνηθεί σε πρόσωπο ευρισκόμενο σε κατάσταση όπως αυτή του προσφεύγοντος στην κύρια δίκη τη δυνατότητα συμμετοχής του στη δοκιμασία επάρκειας με την αιτιολογία ότι δεν

8 πραγματοποίησε την επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους πρακτική άσκηση» (σκ ) [η έμφαση δική μας].

ΣτΕ Ολ. 2771/2011, Πρακτική άσκηση δικηγόρων σε κράτος μέλος της ΕΕ και ελευθερία εγκατάστασης

ΣτΕ Ολ. 2771/2011, Πρακτική άσκηση δικηγόρων σε κράτος μέλος της ΕΕ και ελευθερία εγκατάστασης ΣτΕ Ολ. 2771/2011, Πρακτική άσκηση δικηγόρων σε κράτος μέλος της ΕΕ και ελευθερία εγκατάστασης Προεδρεύων : Μιχ. Βροντάκης. Εισηγητής: Συμβούλος, Ι. Γράβαρης Απόφαση Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης ΣτΕ 2770 (Ολομ.) Πρακτική άσκηση δικηγόρων πτυχιούχος Μ. Βρετανίας Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης Η Απόφαση Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2009, με

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) «Οδηγία 92/51/ΕΟΚ Αναγνώριση διπλωμάτων Σπουδές σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των Oι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική Αιτιολογηµένη Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά την έκδοση του Π.. 385/2002, µε το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.. 165/2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας

Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 18/1/2017 Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/>

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1069/2008, της S. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση των εκπαιδευτικών και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ [(Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΔΔΔΔ 2012/683) Δικηγόροι και αίτηση ακύρωσης της σιωπηρής αρνήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει τον αιτούντα στο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό Α.. Ιστορικό Η σχολιαζόμενη απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε μετά από αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινοτήτων του νομού Κεφαλληνίας, κατά αποφάσεως του Νομάρχη με την οποία χορηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 η : Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου: Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα Λίνα Παπαδοπούλου Επ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά 11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γραφείο Υπουργού Κ. Άννας ιαµαντοπούλου Α. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Θέµα: Μη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον το κράτος µέλος εντός του οποίου χορηγήθηκε ένα δίπλωµα µπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το δίπλωµα αυτό

Μόνον το κράτος µέλος εντός του οποίου χορηγήθηκε ένα δίπλωµα µπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το δίπλωµα αυτό Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 78/08 23 Οκτωβρίου 2008 Απόφαση του ικαστηρίου στην υπόθεση Ο-274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής ηµοκρατίας ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 2008 (*) «Παράβαση κράτους μέλους Οδηγία 89/48/ΕΟΚ Εργαζόμενοι Αναγνώριση διπλωμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 2008 (*) «Παράβαση κράτους μέλους Οδηγία 89/48/ΕΟΚ Εργαζόμενοι Αναγνώριση διπλωμάτων» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28161 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28163 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

3995/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

3995/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Αριθµός 3995/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 2 Απριλίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος, Χρ. Ράµµος, Π. Κοτσώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Υπόθεση επιδόματος ειδικών συνθηκών Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 1202/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ «1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε.

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. Η ΠΕΚΑΠ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για την οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία εγκατάστασης

Ελευθερία εγκατάστασης 1 Τρίτη Διάλεξη Ελευθερία εγκατάστασης Εισαγωγικά Η ελευθερία εγκατάστασης, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ αποτελεί ένα από τα μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 1 Τέταρτη Διάλεξη Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Η διάταξη του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ (πρώην 49 ΣΕΚ) είναι διάταξη αμέσου εφαρμογής και αποτελεί την συγκεκριμενοποίηση της αρχής της μη διάκρισης στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος (Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών των Eυρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: Ισοδυναμία πτυχίων-διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Προς: Θέμα: Ισοδυναμία πτυχίων-διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραμματεία Πληροφορίες:Α.Κανδύλα-Ιορδανίδου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τηλ. :2310 995187,Fax: 2310 99 5189 e-mail:.mkaravas@agro.auth.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κτίριο : Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. Η ευθύνη του κράτους-μέλους για παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Δήμητρα Γαμπά,

(2015) 1 PRO JUSTITIA. Η ευθύνη του κράτους-μέλους για παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Δήμητρα Γαμπά, Pro Justitia Τόμος 1, 2015 Η ευθύνη του κράτους-μέλους για παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης Δήμητρα Γαμπά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή ΑΠΘ Περίληψη: Στις γραμμές που

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ BERNARD KECK ΚΑΙ DANIEL MITHOUARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία Ρέθυμνο, 23 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρωτ. Πρυτανείας : 234 Προς: Τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης δια του Πρυτάνεως Καθηγητή κ. Ευρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο"

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στο πλαίσιο του μαθήματος γενικής επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του Δικαστηρίου

Η άποψη του Δικαστηρίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 228 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ Η άποψη του Δικαστηρίου 1 Στην παρούσα γνωμοδότηση, το Δικαστήριο περιορίζεται να εξετάσει, σύμφωνα με την αίτηση της Επιτροπής, κατά πόσον το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης Ασυνόδευτος ανήλικος &προσδιορισμός του «υπεύθυνου» κράτους («Δουβλίνο II») Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 6 ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C 648/11 MA, BT, DA κατά Secretary of State for the Home Department

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Karakurt κατά Αυστρίας της 29.4.2002 1 Ανακοίνωση 965/2000 Δικαίωμα των αλλοδαπών εργαζομένων να εκλέγονται στα συμβούλια εργαζομένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 20-08-2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 26937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394, -378,-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα