Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ"

Transcript

1 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθσνζη εργαζίας: ΑΠΘ, Σμήμα Βιολογίαρ, Σομέαρ Ευολογίαρ, Δπγ. Ησθςολογίαρ, Θ. 134, Θεζζαλονίκη Τηλ.: , Fax: : Απολσηήριο Λσκείοσ, 3 ν Ιύθεην Θεζζαινλίθεο. 1987: Πηστίο Βιολογίας, Ρκήκα Βηνινγίαο, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΞΘ). 1996: Γιδακηορικό δίπλωμα, Ρνκέαο Εσνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ΑΞΘ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 2010 σο ζήκεξα: Πρόεδρος ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιηκλώλ Θνξώλεηαο-Βόιβεο σο ζήκεξα: Λέκηορας, Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, ΑΞΘ : Δπιζηημονικός και Δργαζηηριακός σνεργάηης, Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Κνπδαληώλ : Διδικό Δργαζηηριακό και Γιδακηικό Προζωπικό, Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, ΑΞΘ : σμβαζιούτος ζε ζέζε εηδηθόηεηαο πηπρηνύρνπ ΑΔΗ (ΞΔ θαηεγνξίαο), Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, ΑΞΘ. 6/ /1997: Δπιζηημονικός σνεργάηης ζην Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ (ΔΘΒ), Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο : Τπόηροθος ΗΘ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Πρόγραμμα Προπηστιακών Σποσδών (ΠΠΣ) σνδιδαζκαλία ηνπ ππνρξεσηηθήο επηινγήο καζήκαηνο Ιηκλνπνηάκην Ξεξηβάιινλ θαη νξγαληζκνί (6 ν εμάκελν) Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Λ. Κνπδαληώλ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πεκηλάξην σο Δπηζηεκνληθόο Ππλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα σνδιδαζκαλία ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Κνξθνινγία θαη Ππζηεκαηηθή Σνξδσηώλ (2 ν εμάκελν) σνδιδαζκαλία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο Ηρζπνινγία (από ην 2005 άιιαμε ζε Ηρζπνινγία-Αιηεπηηθή Βηνινγία ) (8 ν εμάκελν) Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Κνπδαληώλ. Γηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ( ) θαη ηνπ καζήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ( ) ηεο Ιηκλνινγίαο σο Δξγαζηεξηαθόο Ππλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα Πσμμεηοτή ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο Εσνινγίαο ΗΗ (2 ν εμάκελν) Πσμμεηοτή ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο ηεο Ηρζπνινγίαο (8 ν εμάκελν) Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών (ΠΜΣ)

2 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα ΞΚΠ, Kαηεύζπλζε δξνβηνινγία θαη δαηνθαιιηέξγεηεο, Ρκήκα Βηνινγίαο, ΑΞΘ Γηαηκεκαηηθό Ξξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Ππνπδώλ ησλ Ρκεκάησλ Βηνινγίαο, Γεσινγίαο θαη Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ηνπ ΑΞΘ κε ηίηιν Νηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΞΚΠ, Kαηεύζπλζεο δξνβηνινγία θαη δαηνθαιιηέξγεηεο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Βηνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο, ΑΞΘ. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ Δπίβιεςε ή ζπλεπίβιεςε 1 Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 10 Κεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ θαη 18 Ξξνπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, 3 από ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ην 2011 θαη 1 κεηά από 3 έηε. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ-ΦΟΡΔΧΝ Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) (ζπλεξγάηεο, εηδηθόο γηα μεληθά είδε ςαξηώλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο Διιάδαο) FishBase Consortium (θαη ππεύζπλε γηα ηα ςάξηα εζσηεξηθώλ πδάησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο θαη Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ). ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΔΝΧΔΧΝ European Ichthyological Society Society for Conservation Biology Aquatic Ecosystem Health and Management Society ( ) Global Network for Environmental Science and Technology (σο 2002) Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξία Διιεληθή Δηαηξία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ Ξαλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ Perseas-net: Θεκαηηθό Γίθηπν Έξεπλαο γηα ηε Βηώζηκε Γηαρείξηζε Δπηθαλεηαθώλ θαη Ξαξάθηησλ δάησλ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ/ΔΘΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ/ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 2009:Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lkes Basin of Albania, FYR of Macedonia and Greece. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Lakes Watershed, Struga, 15 May Organized by: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group Fish and Fisheries ). 2009:Transboundary monitoring system. Tri-lateral thematic workshops. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Park area. Korca, Albania, 20 Feb Organized by: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group Fish and Fisheries ). 2008:2 nd Lake Fish Intercalibration Meeting. Ranco, Italy, 30 September 1 October. Organized by: European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert). 2008:1 st Lake Fish Intercalibration Meeting. Aix en Provence, France, 31 March - 1 April. Organized by: European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert). 2008:Strategic planning workshop (adaptive management) for the conservation of the Axios estuary. Thessaloniki, 4-6 March. Organized by: Management authority of rivers Axios-Aliakmonas-Loudias delta, Foundations of Success (FOS). 2008:Expert meeting. Enhancement of integrated management of transboundary waters according to directive 2000/60/EC. Thessaloniki, September. Organized by: Goulandris Natural History Museum Greek Biotope/Wetland Centre. Invited speaker: Fish communities in the transboundary lake Doirani A contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece.

3 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα :Scientific training course Water management of Strymon / Struma river and implementation of the European Water Directive 2000/60. Thessaloniki, 18 February. Organized by: District of Central Macedonia. 2005:6 th Annual meeting of the FishBase Consortium, Thessaloniki, 1 3 September. Organized by: School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki. 2004:5 th Annual meeting of the FishBase Consortium, Paris, 2-4 September. Organized by: Muséum National d Histoire Naturelle, Paris. ΜΔΛΟ ΔΚΓΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ Editorial Board, Journal of Advanced Laboratory research in Biology, 2010 σο ζήκεξα Editorial Board, Ecologia Balkanica, 2009 σο ζήκεξα Consulting Editor, Journal of Environmental Biology, 2008 σο ζήκεξα ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΔ/ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΤΝΔΓΡΙΧΝ/ΤΜΠΟΙΧΝ 2008 Κέινο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3νπ Ξαλειιήληνπ Ππλέδξηνπ Βηνεπηζηεκόλσλ Κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΗΗ Symposium of livestock production with international participation. Νρξίδα, Πεπηεκβξίνπ Γηνξγάλσζε-ζπληνληζκόο (κε Θαζ. Θ.Η. Πηεξγίνπ) ηεο 6εο εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ FishBase Consortium. Θεζζαινλίθε, 1-3 Πεπηεκβξίνπ Γηνξγάλσζε-ζπληνληζκόο (κε Θαζ. Θ.Η. Πηεξγίνπ) ηνπ 3νπ FishBase Ππκπόζηνπ Fish and More. Θεζζαινλίθε, 31 Απγνύζηνπ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ Ππζηεκαηηθή, βηνγεσγξαθία θαη ζηξαηεγηθέο δσήο ηρζύσλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ Νηθνινγία νηθνζπζηεκάησλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ Ξαξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δπιζηημονικώς σπεύθσνη 2. Κειέηε βελζηθώλ αζπνλδύισλ καιαθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο ιίκλεο Γντξάλεο (Έλαξμε: 1/11/2007, Γηάξθεηα: 12 κήλεο). Σξεκαηνδόηεζε: ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. 1. Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο ιίκλεο Γντξάλεο (Έλαξμε: 15/12/2005, Γηάξθεηα: 12 κήλεο). Σξεκαηνδόηεζε: ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. σμμεηοτή ως ερεσνήηρια 29. Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο ηρζπνινγηθνύ πνιπκεηξηθνύ δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ιηκλώλ (Έξγν: ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ ΗΗ, Φνξέαο Σξεκαηνδόηεζεο: ΞΔΞΘ). 28. πεξεζίεο δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ θαη ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ιίκλε Θνξώλεηα. Σξεκαηνδόηεζε: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. 27. Κειέηε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο Δζληθνύ Ξάξθνπ ησλ ιηκλώλ Θνξώλεηαο Βόιβεο θαη ησλ Καθεδνληθώλ Ρεκπώλ (Έλαξμε: 2009). Σξεκαηνδόηεζε: ΞΔΣΥΓΔ. πεύζπλνο Ξξνγξάκκαηνο: ΝΚΗΘΟΝΛ Πρεδηαζκόο Κειέηε θαη Γηαρείξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ θαη Ρερληθώλ Έξγσλ Δ.Ξ.Δ. 26. πεξεζίεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινύζεζεο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα. Σξεκαηνδόηεζε: Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Γ/λζε δάησλ (Intterreg IIIA/PHARE Διιάδα Βνπιγαξία ). 25. Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ξύπαλζεο από βαξέα κέηαιια πγξνηόπσλ Διιάδαο θαη Νπθξαλίαο κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βαηξάρνπ Rana ridibunda θαη ηνπ ςαξηνύ Cyprinus carpio σο βηνδεηθηώλ. Σξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΡ. 24. LIFE05 ENV/GR/ Satellite Assisted Management of Air Quality. Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε.

4 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα Θαζνξηζκόο πεξηνρώλ νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ Ξ.Ν.Α.. ζηνλ Βόξεην Δπβντθό θαη Καιηαθό θόιπν. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγ. Γεσξγίαο. 22. Θαηαγξαθή ηεο πδξόβηαο καθξνπαλίδαο ηνπ Ππειαίνπ Ξεγέο Αγγίηε (Κααξά) Γξάκαο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Σξεκαηνδόηεζε: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο. 21. ΞΔΛΔΓ ΞΔΠΘΑ Αιηεία πειαγηθώλ ςαξηώλ (Παξδέια θαη Φξίζζα) κε ζαξδειόδηρην ζηνλ θόιπν Θαβάιαο. Σξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΡ. 20. Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πξώελ ιίκλεο Θάξιαο. Σξεκαηνδόηεζε: ECOS Κειεηηθή Α.Δ. 19. Field Expedition in Greece. Ξξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Virginia. Σξεκαηνδόηεζε: Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Virginia. 18. Ξξόγξακκα πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνύ δηθηύνπ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ γεηηνληθώλ ηύπσλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ Αιβαλία: Ιηκλνζάιαζζα Narta, πνηακνύ Vjose (Αώνπ), δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο λήζσλ Zvernesi θαη Δζληθνύ πάξθνπ Llogora. Σξεκαηνδόηεζε: ΞΔΣΥΓΔ, Ξξόγξακκα Αλαπηπμηαθήο Ππλεξγαζίαο DAC γηα ην Ξεξηβάιινλ. 17. Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA. Θιαδηθέο κειέηεο. Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ησλ λνκώλ: Έβξνπ, Ονδόπεο, Μάλζεο, Θαβάιαο, Θέξθπξαο, Άξηαο, Ξξέβεδαο, Ιεπθάδαο, Αραΐαο, Ζιείαο, Αξγνιίδαο, Αηηηθήο, Κεζζελίαο, Δύβνηαο, Ιάξηζαο, Ξηεξίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Θεζπξσηίαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 16. Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA. Θιαδηθέο κειέηεο. Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλώλ (θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ) θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ησλ λνκώλ: Ονδόπεο, Φιώξηλαο, Ξέιιαο, Θηιθίο, Πεξξώλ, Ησαλλίλσλ, Δπξπηαλίαο, Θνδάλεο, Θαξδίηζαο, Θαζηνξηάο, Θεζζαινλίθεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Βνησηίαο, Αξθαδίαο, Ζιείαο, Αραταο, Γξεβελώλ, Θεζπξσηίαο, Ζκαζίαο, Άξηαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 15. Ρν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα: Γίθηπν Φύζε Ππκβόιαην αξηζκ. Β4-3200/84/756, Γελ. Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. Σξεκαηνδόηεζε: Γελ. Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή ΔπξσπαΗθώλ Θνηλνηήησλ, ΞΔΣΥΓΔ 14. Δθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Ραπξσπνύ. Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε. LIFE, Κειέηε ηεο ηρζπνπαλίδαο θαη θαζνξηζκόο ησλ «θιεηζηώλ πεξηνρώλ» / Νξηνζέηεζε αιηεπηηθώλ δσλώλ θαη εμαζθάιηζε ηεο ακθίδξνκεο κεηαθίλεζεο ησλ ςαξηώλ κεηαμύ ησλ ιηκλώλ Θνξώλεηαο θαη Βόιβεο θαη ησλ ρεηκάξξσλ ηνπο. Σξεκαηνδόηεζε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Λ. Θεζζαινλίθεο. 12. Ξξνζδηνξηζκόο παξνρώλ θεξηώλ πιώλ θαη πνηόηεηαο λεξνύ ησλ ρεηκάξξσλ - ξεκκάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο Θαζηνξηάο. Γηεξεύλεζε ηάζεσλ θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ κείσζεο θόξηνπ. Σξεκαηνδόηεζε: Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ππνέξγν ηνπ έξγνπ Ξξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο ιίκλεο Θαζηνξηάο, ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο). 11. Ππληνληζκέλε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο ηνπ Πηξπκνληθνύ θόιπνπ (LIFE 96ENV/GR/OO564/PAZ). Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε. 10. Αύμεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο θξαγκαιίκλεο ηνπ Ραπξσπνύ κε εκπινπηηζκό κε αζεξίλα (Atherina boyeri Risso, 1810) από ηελ Ρξηρσλίδα θαη παξαθνινύζεζε ηνπ εγθιηκαηηζκνύ ηεο ζην λέν πεξηβάιινλ. Σξεκαηνδόηεζε: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο. 9. Νηθνινγηθή θαηαγξαθή ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνύ Λέζηνπ (Ρκήκαηα 14.1 θαη 14.2 ηεο Δγλαηίαο νδνύ). Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ. 8. Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ. 7. Βηνινγία ηεο αύμεζεο ηνπ θέθαινπ (Mugil cephalus) ζηηο ιίκλεο Θνξώλεηα θαη Βόιβε ηεο Καθεδνλίαο. Σξεκαηνδόηεζε: απηνρξεκαηνδόηεζε. 6. Binoculars: Biogeochemical nutrients cycling in large rivers systems. Σξεκαηνδόηεζε: Environment (DG XII). 5. Θαηαγξαθή, αλαγλώξηζε, εθηίκεζε θαη ραξηνγξάθεζε νηθνηόπσλ ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο Διιάδαο. Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ.

5 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 5 4. Κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ βηνηόπσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ελδεκηθώλ ςαξηώλ ησλ πνηακώλ θαη ιηκλώλ ηεο Διιάδαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 3. Κειέηε αιηεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ιηκλώλ ιίθε-ξαξαιίκλε. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 2. Θαηαζθεπή δπηηθήο εηζόδνπ ιηκέλνο, εθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηηο εξγαζίεο βπζνθνξήζεσλ απνξξίςεσλ θαη επηρσκαηώζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σξεκαηνδόηεζε: Νξγαληζκόο Ιηκέλνο Θεζζαινλίθεο. 1. Κειέηε ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ησλ ιηκλώλ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Βόιβεο σο θαη κειέηε ηεο δπλακηθήο ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ ησλ ηδίσλ ιηκλώλ. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΑ Γιδακηορική διαηριβή ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζην νηθνζύζηεκα ηεο ιίκλεο Θνξώλεηαο. Γιδακηοπική Γιαηπιβή, ΑΠΘ. Δπιζηημονική Δπεηηπίδα Βιολογικού Σμήμαηορ σολήρ Θεηικών Δπιζηημών, Παπάπη. Απιθ. 57 ISSN , 306 ζει. Άρθρα ζε διεθνή περιοδικά/κεθάλαια ζε βιβλία 25. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA, E. GBANDI, M. BANDI, O. PETRIKI, N. KARAISKOU. DNA barcoding analysis of fish species diversity in four North Greek lakes. Mitochondrial DNA (accepted). 24. BOBORI, D.C. Fish distributional patterns in Greek rivers. In: D. Thangadurai. (ed) Frontiers in biodiversity studies, Bioscience Publications (in press). 23. CHEIMONOPOULOU, M., D.C. BOBORI, I. THEOCHAROPOULOS, M. LAZARIDOU. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a small Mediterranean river. Environmental Management (DOI: /s ). 22. PETRIKI, O., E. GOUSIA, D.C. BOBORI Weight length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece). Journal of Applied Ichthyology (DOI: /j x). 21. BOBORI, D.C. & I. SALVARINA Seasonal variability of fish abundance and biomass in gillnet catches from an E Mediterranean lake. Journal of Environmental Biology 31(6): BOBORI, D.C., D.K. MOUTOPOULOS, M. BEKRI, I. SALVARINA & A.I. PERANDONES MUÑOZ Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes. Journal of Biological Research 14: MOUSTAKA-GOUNI, M., K.A. KORMAS, P. POLYKARPOU, S. GKELIS, D.C. BOBORI & E. VARDAKA Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in a Mediterranean lake. Journal of Plankton Research 32(6): MAZARIS, A.D., M. MOUSTAKA-GOUNI, E. MICHALOUDI & D.C. BOBORI Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37: MONOKROUSOS N., D. BOBORI, M. TSIAFOULI, G. BOUTSIS, D. CHALKOS, K. VLACHODIMOS, E. KLADAS, K. BLAKE, M. PYROVETSI, E. PAPATHEODOROU, S. SGARDELIS, L. SYMEONIDIS & I. DIAMANTOPOULOS Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina Kozani basin. Fresenius Environmental Bulletin 18(7Β): DRAKOU E.G., D.C. BOBORI, A.S. KALLIMANIS, A.D. MAZARIS, S.P. SGARDELIS & J.D. PANTIS Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish 18(3):

6 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα DRAKOU E.G., D.C. BOBORI, A.S. KALLIMANIS, A.D. MAZARIS, S.P. SGARDELIS & J.D. PANTIS ThE effects of landscape on freshwater fish species richness and community structure in NATURA 2000 aquatic ecosystems. In: Dimopoulos, P., J.D. Pantis, D. Tzanoudakis & D. Vagenas (eds) Sustainable management of protected areas. University of Ioannina (in Greek). 14. KOUKOURAS, A., A.I. SINIS, D. BOBORI, S. KAZANTZIDIS & M.-S. KITSOS The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comperisosn with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research 7: BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS Freshwater fishes of Greece: their biodiversity, fisheries and habitats. Aquatic Ecosystem Health and Management 9(4): BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS & Λ.Η. ECONOMIDIS Some morphological and biological characteristics of fishes from Tavropos reservoir (western Greece). Folia Zoologica Folia Zoologica 55(2): MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES, D. BOBORI, R. HALE & J. JONES Assessment of human health risks from chemically contaminated lake fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES & D. BOBORI Fish consumption patterns of populations in vicinities of lake Kastoria and lake Pamvotis, Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): ECONOMIDIS, P.S. & D.C. BOBORI Barbus thessalus Stephanidis, pp: In: Banarescu, P.M & N.G. Bogutskaya (eds) The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus. AULA-Verlag. 8. MAURAKIS, E.G., W.R.T. WITSCHEY, P.S. ECONOMIDIS & D.C. BOBORI Creating a geographical information system for freshwater crabs and fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 54(3-4): BOBORI, D.C., P.S. ECONOMIDIS & E.G. MAURAKIS Freshwater fish habitat science and management in Greece. Aquatic Ecosystem Health and Management 4: BOBORI, D.C Temporal and spatial variability of physicochemical parameters and nutrients in Lake Koronia (Greece). Bios 6: BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS Shad species in Greek waters an historical overview and present status. Bull. Fr. Peche Piscic. 362/363: ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI Distribution and conservation of Acipenser sturio and related species in Greek waters. Boletín. Instituto Español de Oceanografia 16 (1-4): ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belg. J. Zool., 130 (suppl.1): BOBORI, D.C., & S.D. MOURELATOS Physicochemical parameters and nutrient content of surface waters of the Aliakmon river (Greece). Fresenius Environmental Bullettin 8: BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS The effect of size, sex and season on the accumulation of heavy metals in perch (Perca fluviatilis L., Pisces: Percidae) in lake Koronia (Macedonia, Greece). Toxicol. Environm. Chem. 57: Άρθρα ζε πρακηικά διεθνών ζσνεδρίων 22. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, E. GDANBI, C. KOLIAMITRA Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of Lake Kerkini. 11 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22 nd -26 th September, 189 (abstract) (poster). 21. GEORGIOU, D., D.C. BOBORI, E. ANTONOPOULOU, K.I. STERGIOU Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey. 11 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22 nd -26 th September, 119 (abstract) (poster).

7 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα SALVARINA, I., D.C. BOBORI, M. SEFERLIS Macroinvertebrate communities in a Mediterranean transboundary lake 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 208 (abstract) (poster). 19. GOUSIA, E., D.C. BOBORI Fish distributional patterns in Strymonas River. 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 172 (abstract) (poster). 18. PETRIKI, O., D.C. BOBORI Gillnet catches in a Mediterranean Reservoir: fish diversity and abundance. 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, supplements (abstract) (poster). 17. GOUSIA E., E.T. KOUTRAKIS, D.C. BOBORI Fish species composition and abundance in the estuaries of the transboundary river Strymon. IV Transboundary Water Management International Symposium, Thessaloniki, October (abstract) (poster). 16. DRAKOU E., D. BOBORI, A. MAZARIS, A. KALLIMANIS, S. SGARDELIS, J.D. PANTIS Fish species community and local scale variables relationships in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems. EURECO-GFOE Verhandlungen der Gessellschaft für Ekologie, Leipzig, September, 493 (abstract). 15. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA Initial results on DNA Barcoding Greek freshwater fish. DNA Barcoding in Europe, Leiden, Netherlands, 3-5 October (abstract) (poster). 14.TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA DNA Barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. 11 th Congress of The European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden, August 20-25, 432 (abstract) (poster). 13. BOBORI, D.C., I. SALVARINA Fish species composition and abundance in the Greek part of Lake Doirani I Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia with international participation, Oρξίδα, 31 Καΐνπ 3 Ηνπλίνπ, (abstract) (poster). 12. CHALKIA, V.V., D.C. BOBORI Length-length and length-mouth dimensions relationships of freshwater fishes of northern Greece. 10 th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 21 (abstract). 11. BOBORI, D.C., E. CAPULI, A.G. TORRES The scientific and common names of the Greek freshwater fishes: an approach through FishBase. 10 th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 16 (abstract) (poster). 10. STERGIOU K.I., D. BOBORI (eds) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece, 47 pp. [ISBN ]. 9. BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS, P.K. KLEANTHIDIS, K.I. STERGIOU Growth of Freshwater Fishes from the Balkans and Turkey. pp In: Stergiou K.I & D. Bobori (eds.) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN ]. 8. BOBORI, D.C.,. ROGDAKIS & P.S., ECONOMIDIS Fisheries management strategies in Greek inland waters. Fisheries and Environment in S.E. Europe, Preveza, June BOBORI, D.C., V.G. HRISSANTHOU, Y. MYLOPOULOS & D. TOLIKAS Quantitative estimation of the water quality in Kastoria lake basin. Proccedings of the 1 st Conference on Ecological protection of the Planet Earth, Xanthi, June 5-8: BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS Shad species in Greek waters a historical overview and recent status. Proceedings of the 1 st Conference on European shads, Bordeaux, France, May 2000: 8 (abstract) (poster). 5. ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI Sturgeon species in Greek waters: a historical overview and recent status. Proceedings of the

8 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 8 Symposium on conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe, Madrid & Sevilla, Spain, 6-11 September 1999: (abstract). 4. ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Proceedings of the 8 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May 1999: 166 (abstract). 3. KOKKINAKIS A.K., E.T. KOUTRAKIS, E.A. ELEFTHERIADIS, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS Fresh water fish in the western Strymonikos coastal zone (Macedonia, Greece) with two new records. Proceedings of the 8 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May 1999: 72 (abstract). 2. BOBORI D.C., D.N. IOANNIDOU, E.T. KOUTRAKIS, A. CHRISTOFORIDIS Concentrations of heavy metals in different fish species from two gulfs of Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May, Abstracts: BOBORI, D.C., I. ROGDAKIS & P.S. ECONOMIDIS Some preliminary results of stocking with Mugil cephalus in several Greek lakes. Proceedings of the EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Lisbon, Portugal, June 1998: (abstract). Άρθρα ζε πρακηικά ελληνικών ζσνεδρίων 39.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ., Γ. ΘΑΒΒΑΓΗΑΠ, Θ. ΠΡΔΟΓΗΝ. Ρξνθηθά επίπεδα ησλ εηδώλ ςαξηώλ ησλ εζσηεξηθώλ λεξώλ ηεο Βαιθαληθήο. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΒΑΦΔΗΑΓΝ, Α., Δ. ΘΑΟΡΑ, Γ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ξαξαθνινύζεζε νξληζνπαλίδαο ζην Δζληθό Ξάξθν Θνξώλεηαο Βόιβεο θαη Καθεδνληθώλ Ρεκπώλ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΑΠΡΔΟΗΝ, Κ., Κ. ΘΟΑΒΒΑ, Σ. ΓΘΝΟΔΕΖ. Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιηκλώλ Θνξώλεηαο-Βόιβεο. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., ΚΞΗΛΡΝΓΖ Δ., Ν ΞΔΡΟΗΘΖ, Σ. ΑΡΕΖ, Θ. ΞΝΙΣΟΝΛΗΑΓΖΠ, Θ. ΑΟΓΟΗΝ Ξαξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αίζσλα (Καπξνλέξη, Λ. Ξηεξίαο). Ππακηικά 14 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξεηξαηάο, 6-9 Καΐνπ: BΑΒΑΙΗΓΖΠ, Θ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ Γηαηξνθή ησλ εηδώλ Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 θαη Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) ζηε ιίκλε Γντξάλε. Ππακηικά 14 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξεηξαηάο, 6-9 Καΐνπ: ΞΔΡΟΗΘΖ, Ν., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ξνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιήςεσλ ηνπ είδνπο Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 ζηε θξαγκαιίκλε Θεξθίλε. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 33. ΓΝΠΗΑ, Δ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ Barbus strumicae, Karaman, 1955 θαη Cobitis strumicae Karaman, 1955 ζηνλ πνηακό Πηξπκόλα. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 32. ΓΔΥΟΓΗΝ, Γ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Πηνηρεία αλαπαξαγσγήο ησλ θππξηλνεηδώλ Alburnus macedonicus θαη Carassius gibelio ζηε ιίκλε Γντξάλε. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 31. ΚΞΔΘΟΖ, Κ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πρέζεηο κεθώλ θαη ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 248 (πεξίιεςε) (poster).

9 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα ΣΔΗΚΥΛΝΞΝΙΝ, Κ., Η. ΘΔΝΣΑΟΝΞΝΙΝΠ, Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Γηεξεύλεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Ρξηπόηακνπ-ζύζηεκα πνηακνύ Αιηάθκνλα. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 209 (πεξίιεςε) (poster). 29. ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Γηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιίεπζε πξνο ηα θάησ ησλ ηξνθηθώλ πιεγκάησλ ζε 4 ιίκλεο ηεο Β. Διιάδαο. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, (πεξίιεςε) (poster). 28.ΓΟΑΘΝ, Δ., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α. ΚΑΕΑΟΖΠ, Α. ΘΑΙΙΗΚΑΛΖΠ, Π. ΠΓΑΟΓΔΙΖΠ, Η. ΞΑΛΡΖΠ Δπίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηελ πνηθηιόηεηα θαη ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 ζηελ Διιάδα. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 133 (πεξίιεςε). 27.ΑΙΚΞΑΛΗΓΝ, Β., Δ. ΑΛΑΡΝΙΑΘΖ, Κ. ΑΙΥΛΗΡΖ, Α. ΓΑΙΑΛΖ, Σ. ΓΗΑΓΘΑ, Κ. ΓΗΑΚΑΛΡΑΘΖ,Δ. ΓΟΑΘΝ, Π. ΗΥΑΛΛΝ, Γ. ΘΑΞΑΠΑΘΑΙΖ, Ξ. ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ, Λ. ΘΑΡΠΗΝΠ, Α. ΘΝΙΔΛΡΖ, Γ. ΙΑΡΗΛΝΞΝΙΝΠ, Γ. MΠΟΜΠΟΡΗ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ Δμέηαζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ λεξώλ ηνπ Γαιιηθνύ πνηακνύ ζε κηα ζέζε. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 26.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ρξνθηθά επίπεδα 10 εηδώλ ςαξηώλ από ηε ιίκλε Βόιβε. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 25.ΣΔΗΚΥΛΝΞΝΙΝ, Κ., Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Νηθνινγηθή εθηίκεζε ηνπ Ρξηπόηακνπ - ζύζηεκα πνηακνύ Αιηάθκνλα. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 24.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ, Α., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΓΘΚΞΑΛΡΗ, Σ. ΘΝΙΗΑΚΖΡΟΑ Γελεηηθή αλάιπζε ησλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο. 30 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 23.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ. ΓΔΥΟΓΗΝ, Λ. ΘΑΡΠΗΝΠ, Α. ΚΑΙΙΝΟΖΠ, Η. ΚΑΟΔΓΑΘΖ, Κ. ΚΞΔΘΟΖ, Α. ΑΛΓΟΔΝ, Θ. ΒΑΒΑΙΗΓΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Θαηά κήθνο ζπλζέζεηο θαη αθζνλία εηδώλ ςαξηώλ ζην ζύζηεκα ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 13 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Ησθςολόγυν, Κπηηιήλε, Πεπηεκβξίνπ, ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Δ.Κ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Γίαηηα θαη ζηξαηεγηθή δηαηξνθήο 10 εηδώλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Βόιβεο. 13 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Ησθςολόγυν, Κπηηιήλε, Πεπηεκβξίνπ, (poster). 21.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ, Α., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΘΝΙΗΑΚΖΡΟΑ Γελεηηθή αλάιπζε ησλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 29 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 20.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η.Σ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ Δπνρηθή δηαθύκαλζε ηεο δηαηξνθήο ησλ Abramis brama (Linnaeus, 1758) θαη Carassius gibelio (Bloch, 1782) από ηε ιίκλε Βόιβε. 29 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 19.ΘΑΟΚΔΕΖ, Κ., Κ. ΞΔΡΟΗΓΝ, Θ. ΘΝΠΔΟΑΠ, Δ. ΓΝΠΗΑ, Κ. ΘΑΡΠΗΘΑΡΠΝ, Ν. ΞΔΡΟΗΘΖ, Κ. ΞΥΟΟΑ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηελ πεξηνρή Λ. Φηιαδέιθεηαο (Γαιιηθόο πνηακόο) θαηά ηα έηε ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 18.ΡΑΣΝΠ, Β., Β. ΣΑΙΘΗΑ, Γ.Υ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πρέζεηο κήθνπο-βάξνπο 17 εηδώλ ςαξηώλ ησλ εζσηεξηθώλ λεξώλ ηεο Διιάδαο. 8ο ςμπόζιο Ωκεανογπαθίαρ & Αλιείαρ, Θεζζαινλίθε, 4-8 Ηνπλίνπ, 1-4 (poster). 17.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., A.G. TORRES, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Ξαξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαζέζηκεο - γηα ηα ςάξηα ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Ρνπξθίαο - πιεξνθνξίαο, κέζσ ηεο FishBase. 8ο ςμπόζιο Ωκεανογπαθίαρ & Αλιείαρ, Θεζζαινλίθε, 4-8 Ηνπλίνπ, 8:1-5 (poster).

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης έργου: Σελίδα 2 από 73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 3 1.1 Βιβλιογραφικές Πηγές 3 1.2 Διαδικτυακές Πηγές 11 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS Μπίξηζαο Π., Σώθνο Φ., Σθνξδάο Κ. 2008. Ζ ιίκλε Κνξώλεηα σο νηθνινγηθή παγίδα γηα ηελ πηελνπαλίδα. 3 ν Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην Μαθεδνλίαο, Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθώλ, Θεζζαινλίθε 14-17/3/2008. (πξαθηηθά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. 2410 671307,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : 231.997873 Οηθνγ. θαηάζηαζε:

Διαβάστε περισσότερα