Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ"

Transcript

1 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθσνζη εργαζίας: ΑΠΘ, Σμήμα Βιολογίαρ, Σομέαρ Ευολογίαρ, Δπγ. Ησθςολογίαρ, Θ. 134, Θεζζαλονίκη Τηλ.: , Fax: : Απολσηήριο Λσκείοσ, 3 ν Ιύθεην Θεζζαινλίθεο. 1987: Πηστίο Βιολογίας, Ρκήκα Βηνινγίαο, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΞΘ). 1996: Γιδακηορικό δίπλωμα, Ρνκέαο Εσνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ΑΞΘ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 2010 σο ζήκεξα: Πρόεδρος ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιηκλώλ Θνξώλεηαο-Βόιβεο σο ζήκεξα: Λέκηορας, Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, ΑΞΘ : Δπιζηημονικός και Δργαζηηριακός σνεργάηης, Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Κνπδαληώλ : Διδικό Δργαζηηριακό και Γιδακηικό Προζωπικό, Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, ΑΞΘ : σμβαζιούτος ζε ζέζε εηδηθόηεηαο πηπρηνύρνπ ΑΔΗ (ΞΔ θαηεγνξίαο), Ρκήκα Βηνινγίαο, Ρνκέαο Εσνινγίαο, ΑΞΘ. 6/ /1997: Δπιζηημονικός σνεργάηης ζην Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ (ΔΘΒ), Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο : Τπόηροθος ΗΘ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Πρόγραμμα Προπηστιακών Σποσδών (ΠΠΣ) σνδιδαζκαλία ηνπ ππνρξεσηηθήο επηινγήο καζήκαηνο Ιηκλνπνηάκην Ξεξηβάιινλ θαη νξγαληζκνί (6 ν εμάκελν) Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Λ. Κνπδαληώλ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πεκηλάξην σο Δπηζηεκνληθόο Ππλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα σνδιδαζκαλία ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Κνξθνινγία θαη Ππζηεκαηηθή Σνξδσηώλ (2 ν εμάκελν) σνδιδαζκαλία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο Ηρζπνινγία (από ην 2005 άιιαμε ζε Ηρζπνινγία-Αιηεπηηθή Βηνινγία ) (8 ν εμάκελν) Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ, ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ξαξάξηεκα Κνπδαληώλ. Γηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ( ) θαη ηνπ καζήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ( ) ηεο Ιηκλνινγίαο σο Δξγαζηεξηαθόο Ππλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα Πσμμεηοτή ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο Εσνινγίαο ΗΗ (2 ν εμάκελν) Πσμμεηοτή ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο ηεο Ηρζπνινγίαο (8 ν εμάκελν) Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών (ΠΜΣ)

2 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα ΞΚΠ, Kαηεύζπλζε δξνβηνινγία θαη δαηνθαιιηέξγεηεο, Ρκήκα Βηνινγίαο, ΑΞΘ Γηαηκεκαηηθό Ξξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Ππνπδώλ ησλ Ρκεκάησλ Βηνινγίαο, Γεσινγίαο θαη Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ηνπ ΑΞΘ κε ηίηιν Νηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΞΚΠ, Kαηεύζπλζεο δξνβηνινγία θαη δαηνθαιιηέξγεηεο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Βηνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο, ΑΞΘ. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ Δπίβιεςε ή ζπλεπίβιεςε 1 Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 10 Κεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ θαη 18 Ξξνπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, 3 από ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ην 2011 θαη 1 κεηά από 3 έηε. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ-ΦΟΡΔΧΝ Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) (ζπλεξγάηεο, εηδηθόο γηα μεληθά είδε ςαξηώλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο Διιάδαο) FishBase Consortium (θαη ππεύζπλε γηα ηα ςάξηα εζσηεξηθώλ πδάησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο θαη Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ). ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΔΝΧΔΧΝ European Ichthyological Society Society for Conservation Biology Aquatic Ecosystem Health and Management Society ( ) Global Network for Environmental Science and Technology (σο 2002) Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξία Διιεληθή Δηαηξία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ Ξαλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ Perseas-net: Θεκαηηθό Γίθηπν Έξεπλαο γηα ηε Βηώζηκε Γηαρείξηζε Δπηθαλεηαθώλ θαη Ξαξάθηησλ δάησλ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ/ΔΘΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ/ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 2009:Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lkes Basin of Albania, FYR of Macedonia and Greece. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Lakes Watershed, Struga, 15 May Organized by: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group Fish and Fisheries ). 2009:Transboundary monitoring system. Tri-lateral thematic workshops. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Park area. Korca, Albania, 20 Feb Organized by: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group Fish and Fisheries ). 2008:2 nd Lake Fish Intercalibration Meeting. Ranco, Italy, 30 September 1 October. Organized by: European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert). 2008:1 st Lake Fish Intercalibration Meeting. Aix en Provence, France, 31 March - 1 April. Organized by: European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert). 2008:Strategic planning workshop (adaptive management) for the conservation of the Axios estuary. Thessaloniki, 4-6 March. Organized by: Management authority of rivers Axios-Aliakmonas-Loudias delta, Foundations of Success (FOS). 2008:Expert meeting. Enhancement of integrated management of transboundary waters according to directive 2000/60/EC. Thessaloniki, September. Organized by: Goulandris Natural History Museum Greek Biotope/Wetland Centre. Invited speaker: Fish communities in the transboundary lake Doirani A contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece.

3 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα :Scientific training course Water management of Strymon / Struma river and implementation of the European Water Directive 2000/60. Thessaloniki, 18 February. Organized by: District of Central Macedonia. 2005:6 th Annual meeting of the FishBase Consortium, Thessaloniki, 1 3 September. Organized by: School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki. 2004:5 th Annual meeting of the FishBase Consortium, Paris, 2-4 September. Organized by: Muséum National d Histoire Naturelle, Paris. ΜΔΛΟ ΔΚΓΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ Editorial Board, Journal of Advanced Laboratory research in Biology, 2010 σο ζήκεξα Editorial Board, Ecologia Balkanica, 2009 σο ζήκεξα Consulting Editor, Journal of Environmental Biology, 2008 σο ζήκεξα ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΔ/ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΤΝΔΓΡΙΧΝ/ΤΜΠΟΙΧΝ 2008 Κέινο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3νπ Ξαλειιήληνπ Ππλέδξηνπ Βηνεπηζηεκόλσλ Κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΗΗ Symposium of livestock production with international participation. Νρξίδα, Πεπηεκβξίνπ Γηνξγάλσζε-ζπληνληζκόο (κε Θαζ. Θ.Η. Πηεξγίνπ) ηεο 6εο εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ FishBase Consortium. Θεζζαινλίθε, 1-3 Πεπηεκβξίνπ Γηνξγάλσζε-ζπληνληζκόο (κε Θαζ. Θ.Η. Πηεξγίνπ) ηνπ 3νπ FishBase Ππκπόζηνπ Fish and More. Θεζζαινλίθε, 31 Απγνύζηνπ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ Ππζηεκαηηθή, βηνγεσγξαθία θαη ζηξαηεγηθέο δσήο ηρζύσλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ Νηθνινγία νηθνζπζηεκάησλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ Ξαξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ ησλ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δπιζηημονικώς σπεύθσνη 2. Κειέηε βελζηθώλ αζπνλδύισλ καιαθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο ιίκλεο Γντξάλεο (Έλαξμε: 1/11/2007, Γηάξθεηα: 12 κήλεο). Σξεκαηνδόηεζε: ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. 1. Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο ιίκλεο Γντξάλεο (Έλαξμε: 15/12/2005, Γηάξθεηα: 12 κήλεο). Σξεκαηνδόηεζε: ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. σμμεηοτή ως ερεσνήηρια 29. Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο ηρζπνινγηθνύ πνιπκεηξηθνύ δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ιηκλώλ (Έξγν: ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ ΗΗ, Φνξέαο Σξεκαηνδόηεζεο: ΞΔΞΘ). 28. πεξεζίεο δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ θαη ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ιίκλε Θνξώλεηα. Σξεκαηνδόηεζε: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. 27. Κειέηε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο Δζληθνύ Ξάξθνπ ησλ ιηκλώλ Θνξώλεηαο Βόιβεο θαη ησλ Καθεδνληθώλ Ρεκπώλ (Έλαξμε: 2009). Σξεκαηνδόηεζε: ΞΔΣΥΓΔ. πεύζπλνο Ξξνγξάκκαηνο: ΝΚΗΘΟΝΛ Πρεδηαζκόο Κειέηε θαη Γηαρείξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ θαη Ρερληθώλ Έξγσλ Δ.Ξ.Δ. 26. πεξεζίεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινύζεζεο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα. Σξεκαηνδόηεζε: Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Γ/λζε δάησλ (Intterreg IIIA/PHARE Διιάδα Βνπιγαξία ). 25. Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ξύπαλζεο από βαξέα κέηαιια πγξνηόπσλ Διιάδαο θαη Νπθξαλίαο κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βαηξάρνπ Rana ridibunda θαη ηνπ ςαξηνύ Cyprinus carpio σο βηνδεηθηώλ. Σξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΡ. 24. LIFE05 ENV/GR/ Satellite Assisted Management of Air Quality. Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε.

4 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα Θαζνξηζκόο πεξηνρώλ νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ Ξ.Ν.Α.. ζηνλ Βόξεην Δπβντθό θαη Καιηαθό θόιπν. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγ. Γεσξγίαο. 22. Θαηαγξαθή ηεο πδξόβηαο καθξνπαλίδαο ηνπ Ππειαίνπ Ξεγέο Αγγίηε (Κααξά) Γξάκαο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Σξεκαηνδόηεζε: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο. 21. ΞΔΛΔΓ ΞΔΠΘΑ Αιηεία πειαγηθώλ ςαξηώλ (Παξδέια θαη Φξίζζα) κε ζαξδειόδηρην ζηνλ θόιπν Θαβάιαο. Σξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΡ. 20. Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πξώελ ιίκλεο Θάξιαο. Σξεκαηνδόηεζε: ECOS Κειεηηθή Α.Δ. 19. Field Expedition in Greece. Ξξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Virginia. Σξεκαηνδόηεζε: Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Virginia. 18. Ξξόγξακκα πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνύ δηθηύνπ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ γεηηνληθώλ ηύπσλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ Αιβαλία: Ιηκλνζάιαζζα Narta, πνηακνύ Vjose (Αώνπ), δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο λήζσλ Zvernesi θαη Δζληθνύ πάξθνπ Llogora. Σξεκαηνδόηεζε: ΞΔΣΥΓΔ, Ξξόγξακκα Αλαπηπμηαθήο Ππλεξγαζίαο DAC γηα ην Ξεξηβάιινλ. 17. Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA. Θιαδηθέο κειέηεο. Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ησλ λνκώλ: Έβξνπ, Ονδόπεο, Μάλζεο, Θαβάιαο, Θέξθπξαο, Άξηαο, Ξξέβεδαο, Ιεπθάδαο, Αραΐαο, Ζιείαο, Αξγνιίδαο, Αηηηθήο, Κεζζελίαο, Δύβνηαο, Ιάξηζαο, Ξηεξίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Θεζπξσηίαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 16. Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA. Θιαδηθέο κειέηεο. Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλώλ (θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ) θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ησλ λνκώλ: Ονδόπεο, Φιώξηλαο, Ξέιιαο, Θηιθίο, Πεξξώλ, Ησαλλίλσλ, Δπξπηαλίαο, Θνδάλεο, Θαξδίηζαο, Θαζηνξηάο, Θεζζαινλίθεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Βνησηίαο, Αξθαδίαο, Ζιείαο, Αραταο, Γξεβελώλ, Θεζπξσηίαο, Ζκαζίαο, Άξηαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 15. Ρν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα: Γίθηπν Φύζε Ππκβόιαην αξηζκ. Β4-3200/84/756, Γελ. Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, ΚΓΦΗ-ΔΘΒ. Σξεκαηνδόηεζε: Γελ. Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή ΔπξσπαΗθώλ Θνηλνηήησλ, ΞΔΣΥΓΔ 14. Δθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Ραπξσπνύ. Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε. LIFE, Κειέηε ηεο ηρζπνπαλίδαο θαη θαζνξηζκόο ησλ «θιεηζηώλ πεξηνρώλ» / Νξηνζέηεζε αιηεπηηθώλ δσλώλ θαη εμαζθάιηζε ηεο ακθίδξνκεο κεηαθίλεζεο ησλ ςαξηώλ κεηαμύ ησλ ιηκλώλ Θνξώλεηαο θαη Βόιβεο θαη ησλ ρεηκάξξσλ ηνπο. Σξεκαηνδόηεζε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Λ. Θεζζαινλίθεο. 12. Ξξνζδηνξηζκόο παξνρώλ θεξηώλ πιώλ θαη πνηόηεηαο λεξνύ ησλ ρεηκάξξσλ - ξεκκάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο Θαζηνξηάο. Γηεξεύλεζε ηάζεσλ θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ κείσζεο θόξηνπ. Σξεκαηνδόηεζε: Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ππνέξγν ηνπ έξγνπ Ξξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο ιίκλεο Θαζηνξηάο, ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο). 11. Ππληνληζκέλε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο ηνπ Πηξπκνληθνύ θόιπνπ (LIFE 96ENV/GR/OO564/PAZ). Σξεκαηνδόηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε. 10. Αύμεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο θξαγκαιίκλεο ηνπ Ραπξσπνύ κε εκπινπηηζκό κε αζεξίλα (Atherina boyeri Risso, 1810) από ηελ Ρξηρσλίδα θαη παξαθνινύζεζε ηνπ εγθιηκαηηζκνύ ηεο ζην λέν πεξηβάιινλ. Σξεκαηνδόηεζε: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο. 9. Νηθνινγηθή θαηαγξαθή ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνύ Λέζηνπ (Ρκήκαηα 14.1 θαη 14.2 ηεο Δγλαηίαο νδνύ). Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ. 8. Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ. 7. Βηνινγία ηεο αύμεζεο ηνπ θέθαινπ (Mugil cephalus) ζηηο ιίκλεο Θνξώλεηα θαη Βόιβε ηεο Καθεδνλίαο. Σξεκαηνδόηεζε: απηνρξεκαηνδόηεζε. 6. Binoculars: Biogeochemical nutrients cycling in large rivers systems. Σξεκαηνδόηεζε: Environment (DG XII). 5. Θαηαγξαθή, αλαγλώξηζε, εθηίκεζε θαη ραξηνγξάθεζε νηθνηόπσλ ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο Διιάδαο. Σξεκαηνδόηεζε: Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ - γξνηόπσλ.

5 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 5 4. Κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ βηνηόπσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ελδεκηθώλ ςαξηώλ ησλ πνηακώλ θαη ιηκλώλ ηεο Διιάδαο. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 3. Κειέηε αιηεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ιηκλώλ ιίθε-ξαξαιίκλε. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. 2. Θαηαζθεπή δπηηθήο εηζόδνπ ιηκέλνο, εθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηηο εξγαζίεο βπζνθνξήζεσλ απνξξίςεσλ θαη επηρσκαηώζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σξεκαηνδόηεζε: Νξγαληζκόο Ιηκέλνο Θεζζαινλίθεο. 1. Κειέηε ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ησλ ιηκλώλ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Βόιβεο σο θαη κειέηε ηεο δπλακηθήο ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ ησλ ηδίσλ ιηκλώλ. Σξεκαηνδόηεζε: πνπξγείν Γεσξγίαο. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΑ Γιδακηορική διαηριβή ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζην νηθνζύζηεκα ηεο ιίκλεο Θνξώλεηαο. Γιδακηοπική Γιαηπιβή, ΑΠΘ. Δπιζηημονική Δπεηηπίδα Βιολογικού Σμήμαηορ σολήρ Θεηικών Δπιζηημών, Παπάπη. Απιθ. 57 ISSN , 306 ζει. Άρθρα ζε διεθνή περιοδικά/κεθάλαια ζε βιβλία 25. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA, E. GBANDI, M. BANDI, O. PETRIKI, N. KARAISKOU. DNA barcoding analysis of fish species diversity in four North Greek lakes. Mitochondrial DNA (accepted). 24. BOBORI, D.C. Fish distributional patterns in Greek rivers. In: D. Thangadurai. (ed) Frontiers in biodiversity studies, Bioscience Publications (in press). 23. CHEIMONOPOULOU, M., D.C. BOBORI, I. THEOCHAROPOULOS, M. LAZARIDOU. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a small Mediterranean river. Environmental Management (DOI: /s ). 22. PETRIKI, O., E. GOUSIA, D.C. BOBORI Weight length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece). Journal of Applied Ichthyology (DOI: /j x). 21. BOBORI, D.C. & I. SALVARINA Seasonal variability of fish abundance and biomass in gillnet catches from an E Mediterranean lake. Journal of Environmental Biology 31(6): BOBORI, D.C., D.K. MOUTOPOULOS, M. BEKRI, I. SALVARINA & A.I. PERANDONES MUÑOZ Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes. Journal of Biological Research 14: MOUSTAKA-GOUNI, M., K.A. KORMAS, P. POLYKARPOU, S. GKELIS, D.C. BOBORI & E. VARDAKA Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in a Mediterranean lake. Journal of Plankton Research 32(6): MAZARIS, A.D., M. MOUSTAKA-GOUNI, E. MICHALOUDI & D.C. BOBORI Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37: MONOKROUSOS N., D. BOBORI, M. TSIAFOULI, G. BOUTSIS, D. CHALKOS, K. VLACHODIMOS, E. KLADAS, K. BLAKE, M. PYROVETSI, E. PAPATHEODOROU, S. SGARDELIS, L. SYMEONIDIS & I. DIAMANTOPOULOS Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina Kozani basin. Fresenius Environmental Bulletin 18(7Β): DRAKOU E.G., D.C. BOBORI, A.S. KALLIMANIS, A.D. MAZARIS, S.P. SGARDELIS & J.D. PANTIS Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish 18(3):

6 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα DRAKOU E.G., D.C. BOBORI, A.S. KALLIMANIS, A.D. MAZARIS, S.P. SGARDELIS & J.D. PANTIS ThE effects of landscape on freshwater fish species richness and community structure in NATURA 2000 aquatic ecosystems. In: Dimopoulos, P., J.D. Pantis, D. Tzanoudakis & D. Vagenas (eds) Sustainable management of protected areas. University of Ioannina (in Greek). 14. KOUKOURAS, A., A.I. SINIS, D. BOBORI, S. KAZANTZIDIS & M.-S. KITSOS The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comperisosn with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research 7: BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS Freshwater fishes of Greece: their biodiversity, fisheries and habitats. Aquatic Ecosystem Health and Management 9(4): BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS & Λ.Η. ECONOMIDIS Some morphological and biological characteristics of fishes from Tavropos reservoir (western Greece). Folia Zoologica Folia Zoologica 55(2): MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES, D. BOBORI, R. HALE & J. JONES Assessment of human health risks from chemically contaminated lake fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES & D. BOBORI Fish consumption patterns of populations in vicinities of lake Kastoria and lake Pamvotis, Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): ECONOMIDIS, P.S. & D.C. BOBORI Barbus thessalus Stephanidis, pp: In: Banarescu, P.M & N.G. Bogutskaya (eds) The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus. AULA-Verlag. 8. MAURAKIS, E.G., W.R.T. WITSCHEY, P.S. ECONOMIDIS & D.C. BOBORI Creating a geographical information system for freshwater crabs and fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 54(3-4): BOBORI, D.C., P.S. ECONOMIDIS & E.G. MAURAKIS Freshwater fish habitat science and management in Greece. Aquatic Ecosystem Health and Management 4: BOBORI, D.C Temporal and spatial variability of physicochemical parameters and nutrients in Lake Koronia (Greece). Bios 6: BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS Shad species in Greek waters an historical overview and present status. Bull. Fr. Peche Piscic. 362/363: ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI Distribution and conservation of Acipenser sturio and related species in Greek waters. Boletín. Instituto Español de Oceanografia 16 (1-4): ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belg. J. Zool., 130 (suppl.1): BOBORI, D.C., & S.D. MOURELATOS Physicochemical parameters and nutrient content of surface waters of the Aliakmon river (Greece). Fresenius Environmental Bullettin 8: BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS The effect of size, sex and season on the accumulation of heavy metals in perch (Perca fluviatilis L., Pisces: Percidae) in lake Koronia (Macedonia, Greece). Toxicol. Environm. Chem. 57: Άρθρα ζε πρακηικά διεθνών ζσνεδρίων 22. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, E. GDANBI, C. KOLIAMITRA Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of Lake Kerkini. 11 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22 nd -26 th September, 189 (abstract) (poster). 21. GEORGIOU, D., D.C. BOBORI, E. ANTONOPOULOU, K.I. STERGIOU Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey. 11 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22 nd -26 th September, 119 (abstract) (poster).

7 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα SALVARINA, I., D.C. BOBORI, M. SEFERLIS Macroinvertebrate communities in a Mediterranean transboundary lake 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 208 (abstract) (poster). 19. GOUSIA, E., D.C. BOBORI Fish distributional patterns in Strymonas River. 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 172 (abstract) (poster). 18. PETRIKI, O., D.C. BOBORI Gillnet catches in a Mediterranean Reservoir: fish diversity and abundance. 2 nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, supplements (abstract) (poster). 17. GOUSIA E., E.T. KOUTRAKIS, D.C. BOBORI Fish species composition and abundance in the estuaries of the transboundary river Strymon. IV Transboundary Water Management International Symposium, Thessaloniki, October (abstract) (poster). 16. DRAKOU E., D. BOBORI, A. MAZARIS, A. KALLIMANIS, S. SGARDELIS, J.D. PANTIS Fish species community and local scale variables relationships in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems. EURECO-GFOE Verhandlungen der Gessellschaft für Ekologie, Leipzig, September, 493 (abstract). 15. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA Initial results on DNA Barcoding Greek freshwater fish. DNA Barcoding in Europe, Leiden, Netherlands, 3-5 October (abstract) (poster). 14.TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA DNA Barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. 11 th Congress of The European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden, August 20-25, 432 (abstract) (poster). 13. BOBORI, D.C., I. SALVARINA Fish species composition and abundance in the Greek part of Lake Doirani I Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia with international participation, Oρξίδα, 31 Καΐνπ 3 Ηνπλίνπ, (abstract) (poster). 12. CHALKIA, V.V., D.C. BOBORI Length-length and length-mouth dimensions relationships of freshwater fishes of northern Greece. 10 th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 21 (abstract). 11. BOBORI, D.C., E. CAPULI, A.G. TORRES The scientific and common names of the Greek freshwater fishes: an approach through FishBase. 10 th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 16 (abstract) (poster). 10. STERGIOU K.I., D. BOBORI (eds) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece, 47 pp. [ISBN ]. 9. BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS, P.K. KLEANTHIDIS, K.I. STERGIOU Growth of Freshwater Fishes from the Balkans and Turkey. pp In: Stergiou K.I & D. Bobori (eds.) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN ]. 8. BOBORI, D.C.,. ROGDAKIS & P.S., ECONOMIDIS Fisheries management strategies in Greek inland waters. Fisheries and Environment in S.E. Europe, Preveza, June BOBORI, D.C., V.G. HRISSANTHOU, Y. MYLOPOULOS & D. TOLIKAS Quantitative estimation of the water quality in Kastoria lake basin. Proccedings of the 1 st Conference on Ecological protection of the Planet Earth, Xanthi, June 5-8: BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS Shad species in Greek waters a historical overview and recent status. Proceedings of the 1 st Conference on European shads, Bordeaux, France, May 2000: 8 (abstract) (poster). 5. ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI Sturgeon species in Greek waters: a historical overview and recent status. Proceedings of the

8 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 8 Symposium on conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe, Madrid & Sevilla, Spain, 6-11 September 1999: (abstract). 4. ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Proceedings of the 8 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May 1999: 166 (abstract). 3. KOKKINAKIS A.K., E.T. KOUTRAKIS, E.A. ELEFTHERIADIS, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS Fresh water fish in the western Strymonikos coastal zone (Macedonia, Greece) with two new records. Proceedings of the 8 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May 1999: 72 (abstract). 2. BOBORI D.C., D.N. IOANNIDOU, E.T. KOUTRAKIS, A. CHRISTOFORIDIS Concentrations of heavy metals in different fish species from two gulfs of Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, May, Abstracts: BOBORI, D.C., I. ROGDAKIS & P.S. ECONOMIDIS Some preliminary results of stocking with Mugil cephalus in several Greek lakes. Proceedings of the EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Lisbon, Portugal, June 1998: (abstract). Άρθρα ζε πρακηικά ελληνικών ζσνεδρίων 39.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ., Γ. ΘΑΒΒΑΓΗΑΠ, Θ. ΠΡΔΟΓΗΝ. Ρξνθηθά επίπεδα ησλ εηδώλ ςαξηώλ ησλ εζσηεξηθώλ λεξώλ ηεο Βαιθαληθήο. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΒΑΦΔΗΑΓΝ, Α., Δ. ΘΑΟΡΑ, Γ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ξαξαθνινύζεζε νξληζνπαλίδαο ζην Δζληθό Ξάξθν Θνξώλεηαο Βόιβεο θαη Καθεδνληθώλ Ρεκπώλ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΑΠΡΔΟΗΝ, Κ., Κ. ΘΟΑΒΒΑ, Σ. ΓΘΝΟΔΕΖ. Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιηκλώλ Θνξώλεηαο-Βόιβεο. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Οικολογίαρ, Ξάηξα, 7-10 Νθησβξίνπ: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., ΚΞΗΛΡΝΓΖ Δ., Ν ΞΔΡΟΗΘΖ, Σ. ΑΡΕΖ, Θ. ΞΝΙΣΟΝΛΗΑΓΖΠ, Θ. ΑΟΓΟΗΝ Ξαξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αίζσλα (Καπξνλέξη, Λ. Ξηεξίαο). Ππακηικά 14 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξεηξαηάο, 6-9 Καΐνπ: BΑΒΑΙΗΓΖΠ, Θ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ Γηαηξνθή ησλ εηδώλ Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 θαη Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) ζηε ιίκλε Γντξάλε. Ππακηικά 14 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξεηξαηάο, 6-9 Καΐνπ: ΞΔΡΟΗΘΖ, Ν., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ξνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιήςεσλ ηνπ είδνπο Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 ζηε θξαγκαιίκλε Θεξθίλε. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 33. ΓΝΠΗΑ, Δ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ Barbus strumicae, Karaman, 1955 θαη Cobitis strumicae Karaman, 1955 ζηνλ πνηακό Πηξπκόλα. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 32. ΓΔΥΟΓΗΝ, Γ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Πηνηρεία αλαπαξαγσγήο ησλ θππξηλνεηδώλ Alburnus macedonicus θαη Carassius gibelio ζηε ιίκλε Γντξάλε. 31 ν Δπηζηεκνληθό Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 31. ΚΞΔΘΟΖ, Κ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πρέζεηο κεθώλ θαη ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 248 (πεξίιεςε) (poster).

9 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα ΣΔΗΚΥΛΝΞΝΙΝ, Κ., Η. ΘΔΝΣΑΟΝΞΝΙΝΠ, Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Γηεξεύλεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Ρξηπόηακνπ-ζύζηεκα πνηακνύ Αιηάθκνλα. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 209 (πεξίιεςε) (poster). 29. ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Γηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιίεπζε πξνο ηα θάησ ησλ ηξνθηθώλ πιεγκάησλ ζε 4 ιίκλεο ηεο Β. Διιάδαο. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, (πεξίιεςε) (poster). 28.ΓΟΑΘΝ, Δ., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α. ΚΑΕΑΟΖΠ, Α. ΘΑΙΙΗΚΑΛΖΠ, Π. ΠΓΑΟΓΔΙΖΠ, Η. ΞΑΛΡΖΠ Δπίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηελ πνηθηιόηεηα θαη ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 ζηελ Διιάδα. 4 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δλληνικήρ Οικολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Ευολογικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Βοηανικήρ Δηαιπείαρ, Δλληνικήρ Φςκολογικήρ Δηαιπείαρ, Βόινο, 9-12 Νθησβξίνπ, 133 (πεξίιεςε). 27.ΑΙΚΞΑΛΗΓΝ, Β., Δ. ΑΛΑΡΝΙΑΘΖ, Κ. ΑΙΥΛΗΡΖ, Α. ΓΑΙΑΛΖ, Σ. ΓΗΑΓΘΑ, Κ. ΓΗΑΚΑΛΡΑΘΖ,Δ. ΓΟΑΘΝ, Π. ΗΥΑΛΛΝ, Γ. ΘΑΞΑΠΑΘΑΙΖ, Ξ. ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ, Λ. ΘΑΡΠΗΝΠ, Α. ΘΝΙΔΛΡΖ, Γ. ΙΑΡΗΛΝΞΝΙΝΠ, Γ. MΠΟΜΠΟΡΗ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ Δμέηαζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ λεξώλ ηνπ Γαιιηθνύ πνηακνύ ζε κηα ζέζε. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 26.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ρξνθηθά επίπεδα 10 εηδώλ ςαξηώλ από ηε ιίκλε Βόιβε. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 25.ΣΔΗΚΥΛΝΞΝΙΝ, Κ., Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Νηθνινγηθή εθηίκεζε ηνπ Ρξηπόηακνπ - ζύζηεκα πνηακνύ Αιηάθκνλα. 3 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Βιοεπιζηημόνυν, Θεζζαινλίθε, Πεπηεκβξίνπ (poster). 24.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ, Α., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΓΘΚΞΑΛΡΗ, Σ. ΘΝΙΗΑΚΖΡΟΑ Γελεηηθή αλάιπζε ησλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο. 30 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θεζζαινλίθε, Καΐνπ, (πεξίιεςε) (poster). 23.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Γ. ΓΔΥΟΓΗΝ, Λ. ΘΑΡΠΗΝΠ, Α. ΚΑΙΙΝΟΖΠ, Η. ΚΑΟΔΓΑΘΖ, Κ. ΚΞΔΘΟΖ, Α. ΑΛΓΟΔΝ, Θ. ΒΑΒΑΙΗΓΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Θαηά κήθνο ζπλζέζεηο θαη αθζνλία εηδώλ ςαξηώλ ζην ζύζηεκα ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 13 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Ησθςολόγυν, Κπηηιήλε, Πεπηεκβξίνπ, ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η., Δ.Κ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Γίαηηα θαη ζηξαηεγηθή δηαηξνθήο 10 εηδώλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Βόιβεο. 13 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Ησθςολόγυν, Κπηηιήλε, Πεπηεκβξίνπ, (poster). 21.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ, Α., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΘΝΙΗΑΚΖΡΟΑ Γελεηηθή αλάιπζε ησλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. 29 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 20.ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ, Η.Σ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ Δπνρηθή δηαθύκαλζε ηεο δηαηξνθήο ησλ Abramis brama (Linnaeus, 1758) θαη Carassius gibelio (Bloch, 1782) από ηε ιίκλε Βόιβε. 29 ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 19.ΘΑΟΚΔΕΖ, Κ., Κ. ΞΔΡΟΗΓΝ, Θ. ΘΝΠΔΟΑΠ, Δ. ΓΝΠΗΑ, Κ. ΘΑΡΠΗΘΑΡΠΝ, Ν. ΞΔΡΟΗΘΖ, Κ. ΞΥΟΟΑ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηελ πεξηνρή Λ. Φηιαδέιθεηαο (Γαιιηθόο πνηακόο) θαηά ηα έηε ο Δπιζηημονικό ςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Θαβάια, Καΐνπ, (poster). 18.ΡΑΣΝΠ, Β., Β. ΣΑΙΘΗΑ, Γ.Υ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πρέζεηο κήθνπο-βάξνπο 17 εηδώλ ςαξηώλ ησλ εζσηεξηθώλ λεξώλ ηεο Διιάδαο. 8ο ςμπόζιο Ωκεανογπαθίαρ & Αλιείαρ, Θεζζαινλίθε, 4-8 Ηνπλίνπ, 1-4 (poster). 17.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., A.G. TORRES, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Ξαξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαζέζηκεο - γηα ηα ςάξηα ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Ρνπξθίαο - πιεξνθνξίαο, κέζσ ηεο FishBase. 8ο ςμπόζιο Ωκεανογπαθίαρ & Αλιείαρ, Θεζζαινλίθε, 4-8 Ηνπλίνπ, 8:1-5 (poster).

10 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα ΘΔΚΗΡΕΝΓΙΝ, Γ.,Θ. ΦΔΗΓΑΛΡΠΖΠ, Ξ. ΘΟΗΑΘΗΓΝ, Η. ΣΟΝΛΖΠ, Ξ. ΓΘΝΙΗΑΚΡΕΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε έλαλ ζηαζκό ηνπ Γαιιηθνύ πνηακνύ θαηά ηελ πεξίνδν o ςνέδπιο ςμβοςλίος Πεπιβάλλονηορ ΑΠΘ: Σα πεπιβαλλονηικά πποβλήμαηα ηηρ Θεζζαλονίκηρ και ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ: οι απότειρ ηος Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 1-4 Ηνπλίνπ: (poster). 15.ΘΑΟΑΣΙΔ, Ξ.Θ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ. Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Ρν Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ν ζαπκαζηόο θόζκνο ηεο FISHBASE. 12 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Ησθςολόγυν, Γξάκα, Νθησβξίνπ, (poster). 14.CASAL, M.C.V, Γ.X. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Δηζαγόκελα είδε ςαξηώλ ζηα εζσηεξηθά λεξά ησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο: Κηα πξνζέγγηζε κέζσ ηεο FishBase. Ππακηικά 12 ος Πανελλήνιος ςνεδπίος Ησθςολόγυν Τποςπγείος Γευπγίαρ 12: (poster). 13.ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Δ., Ι. ΘΑΡΠΑΦΡΖ, Α. ΘΑΙΙΗΑΛΗΥΡΖΠ, Α. ΡΠΗΘΙΖΟΑΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Ζ πδξόβηα καθξνπαλίδα ηνπ Ππειαίνπ Κααξά (Ξεγέο Αγγίηε Γξάκαο). Ξξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα. Ππακηικά 11 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξξέβεδα, Απξηιίνπ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Λ., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Πρέζεηο κεθώλ, κήθνπο βάξνπο θαη παξάκεηξνη αύμεζεο νξηζκέλσλ εηδώλ ςαξηώλ ηεο θξαγκαιίκλεο Ραπξσπνύ. Ππακηικά 11 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Ξξέβεδα, Απξηιίνπ: ΟΝΓΓΑΘΖΠ, Η., Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ, Δ. ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Η. ΘΙΑΓΑΠ, Α. ΘΑΞΑΟΔΙΗΥΡΖΠ, Α. ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ, Κ. ΙΗΝΟΓΖ, Γ. ΘΑΡΠΔΙΖΠ, Α. ΟΝΠΠΖ, Β. ΚΑΛΗΝΠ, Θ. ΘΝΡΠΗΘΝΞΝΙΝΠ, Ξ. ΘΑΠΞΗΟΖΠ, Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ππνδνκώλ ησλ ειιεληθώλ ιηκλνζαιαζζώλ. Ππακηικά 10 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Σαληά, Νθησβξίνπ: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ. & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηεο Βόιβεο. Θεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ππακηικά 9 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Κεζζνιόγγη, Ηαλνπαξίνπ: ΒΑΠΗΙΔΗΝ, Α., Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Γ.Υ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Καδηθή κεηαθνξά ηεο αζεξίλαο ηεο ιίκλεο Ρξηρσλίδαο. Ππακηικά 9 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ηρζπνιόγσλ, Κεζζνιόγγη, Ηαλνπαξίνπ: ΒΑΠΗΙΔΗΝ, Α., Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Γ.Υ.. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Ξεηξάκαηα κεηαθνξάο θαη εγθιηκαηηζκνύ ηεο αζεξίλαο (Atherina boyeri Risso, 1810) ζηε θξαγκαιίκλε Ραπξσπνύ. Ξξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα. Ππακηικά 20 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Βιολογικών Δπιζηημών, Πάκνο, Καΐνπ: (πεξίιεςε) (poster). 7.ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ, Α., Θ. ΓΔΙΗΓΝ-ΡΠΝΓΗΑ, Ξ. ΡΠΝΚΞΑΟΖΠ, Γ.Υ ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Β. ΘΑΡΠΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ Έιεγρνο κηθξνβηνινγηθώλ θαη ρεκηθώλ παξακέηξσλ ηεο ιίκλεο Θνξώλεηαο. Ππακηικά 5 ος ςνέδπιος Πεπιβαλλονηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ, Κόιπβνο, Ιέζβνο, 9-12 Πεπηεκβξίνπ 1997: (poster) 6.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Π.Γ. ΚΝΟΔΙΑΡΝΠ Φπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςμπόζιος Ωκεανογπαθίαρ και Αλιείαρ, Θαβάια, Απξηιίνπ, Ρόκνο ΗΗ: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Β. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Ξξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θέθαινπ (Mugil cephalus) ζηε ιίκλε Βόιβε ηεο Καθεδνλίαο. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςμπόζιος Ωκεανογπαθίαρ και Αλιείαρ, Θαβάια, Απξηιίνπ, Ρόκνο ΗΗ: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Ξ. ΡΠΝΚΞΑΟΖΠ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ & Β. ΘΑΡΠΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ Ππγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο Θνξώλεηαο. Ππακηικά 4 ος ςνέδπιος Πεπιβαλλονηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ, Κόιπβνο, Ιέζβνο, 4-7 Πεπηεκβξίνπ:

11 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 11 3.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Βαξέα κέηαιια ζηε ιίκλε Θνξώλεηα. Ξξαθηηθά εκεξίδαο γηα ηνπο πγπόηοποςρ Βόλβηρ - Θοπώνειαρ, Βιολογική Έπεςνα και Δνημέπυζη. Π.Δ.Β, Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., Δ.Θ.Β.Τ., Θεζζαινλίθε. 2.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ. & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζην πεξθί Perca fluviatilis L. ηεο ιίκλεο Θνξώλεηαο - Δπίδξαζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ. Ππακηικά 6 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Μάλζε. 1. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ. & Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζηε ιίκλε Θνξώλεηα - Ξξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα. Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Ησθςολόγυν, Τπαλλήλυν ηος Τποςπγείος Γευπγίαρ, Αζήλα (πεξίιεςε). Άρθρα ζε πρακηικά ομάδων εργαζίας/ημερίδων/ζσνανηήζεων 5. VARELTZIDOU, S., L. STRIXNER Recommended Strategic Plan for maintaining favourable conservation status of Natura 2000 areas in the Axios Delta ( ). Core technical team: Th. Kouimtzis, S. Vareltzidou, M. Panagiotopoulou, K. Ioannidou, E. Katrana, L. Papadranga, E. Eleftheriadou, Ch. Mamarikas, V. Kleftoyanni, V. Tsiaousi, Y. Kazoglou, D. Bobori, M.S. Vrahnakis. Axios Loudias Aliakmonas Estuaries Management Authority, Greece. 60 p. 4.KAPEDANI, R., W. HARTMANN, D. ILIK-BOEVA, V. KOSTOV, D. BOBORI Aspects of institutional set-up for tranboundary fisheries management in the Prespa Lakes and Livelihoods and fisheries in the Prespa Lakes basin. Draft working paper, GEF/UNDP, Tirana, March 2009, 30 p. 3.BOBORI, D Fish Communities in the transboundary lake Doirani: a contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece. pp In: D. Kemitzoglou & V. Chrysopolitou (eds) Enhancement of integrated management of transboundary waters according to Directive 2000/60/EC. Expert meeting proceedings, Thermi, September Greek Biotope/Wetland Centre, Thermi, Greece. 98 p. 2.KOLIAMITRA, C., D.C. BOBORI, Α. TRIANTAFYLLIDIS DNA Barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, Halifax, Nova Scotia, Canada, June. 1.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Βαξέα κέηαιια ζηε ιίκλε Θνξώλεηα. Ξξαθηηθά εκεξίδαο, γπόηοποι Βόλβηρ και Θοπώνειαρ, Βιολογική Έπεςνα και Δνημέπυζη. ΞΔΒ, ΞΔΣΥΓΔ, ΔΘΒ, Θεζζαινλίθε, 3 Φεβξνπαξίνπ. Διδικές εκδόζεις 11.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Ούπαλζε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. ζει. 30. ε: Θ.Η. Πηεξγίνπ, Γ.Υ. Μπόμπορη, Δ. Κηραινύδε, Θ. Γθάληαο (ζπλη. έθδ.), Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο - Έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε 10.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Σαξηνγξάθεζε εηδώλ ςαξηώλ ηεο Διιάδαο. ζει ε: Θ.Η. Πηεξγίνπ, Γ.Υ. Μπόμπορη, Δ. Κηραινύδε, Θ. Γθάληαο (ζπλη. έθδ.), Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο - Έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε. 9.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ Ραμηλόκεζε, θαηαλνκή, νηθνινγία θαη θηλδπλεύνληα είδε ειιεληθώλ ςαξηώλ. ζει. 11. ε: Θ.Η. Πηεξγίνπ, Γ.Υ. Μπόμπορη, Δ. Κηραινύδε, Θ. Γθάληαο (ζπλη. έθδ.), Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο - Έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε. 8.ΠΡΔΟΓΗΝ, Θ.Η., Γ.Σ. ΚΞΝΚΞΝΟΖ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Θ. ΓΘΑΛΗΑΠ (ζπλη. έθδ.) Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο Έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, Ρκήκα Βηνινγίαο ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε, 79 ζει. 7.ΘΝΘΘΗΛΑΘΖΠ, Α.Θ., Δ. ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Δ. ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Ηρζπνπαλίδα ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ θόιπσλ Πηξπκνληθνύ θαη Ηεξηζζνύ. Δπιζηημονική Δπεηηπίδα Σμήμαηορ Γαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ, ΑΞΘ, (ΚΑ/1, 1998) 41(1): ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Ξ.Π., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Β.Ξ. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ Τάξηα. Πει.: ε: Νδεγία 92/43/ΔΝΘ. Ρν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα. Γίθηπν Φύζε 2000

12 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 12 (Ληάθεο, Π. κ.ά. ζπλη. έθδ.). Γεληθή Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο - Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. 932 ζει. 5. ΒΑΙΑΘΝΠ, Δ., Β.Ξ. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ, Π. ΘΑΕΑΛΡΕΗΓΖΠ, Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝ, Α. ΙΔΓΑΘΗΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Β. ΦΙΑΟΖ, Π. ΦΟΑΓΓΔΓΑΘΖ- ΡΠΥΙΖ & Β.Ξ. ΣΝΛΓΟΝΞΝΙΝΠ Ζ πνηθηιόηεηα ηεο παλίδαο ηεο Διιάδαο. Πει.: ε: Νδεγία 92/43/ΔΝΘ. Ρν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα. Γίθηπν Φύζε 2000 (Ληάθεο, Π. κ.ά. ζπλη. έθδ.). Γεληθή Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο - Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. 932 ζει. 4.ΛΡΑΦΖΠ, Π., ΔΑ ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΗΑΓΝ, Θ. ΓΔΥΟΓΗΝ, Γ. ΚΞΑΚΞΑΙΥΛΑΠ, Θ. ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ, ΚΑΟΗΑ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ, ΘΑΙΔΗΑ ΙΑΕΑΟΗΓΝ & ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΡΠΗΑΝΠΖ (ζπλη. έθδ.) ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (επιμέλεια ελληνικής έκδοζης.) Νδεγία 92/43/ΔΝΘ. Ρν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα. Γίθηπν Φύζε Γεληθή Γηεύζπλζε ΣΗ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο - Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. 932 ζει. 3.ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Ξ.Π. & Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ξαξαθνινύζεζε ςαξηώλ γιπθνύ λεξνύ. Πει.: ε: Νδεγόο παξαθνινύζεζεο πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ «Φύζε 2000» (Κ. Αλαγλσζηνπνύινπ ζπλη. έθδ.), Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο - Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε ζει. 2.ECONOMIDIS, P.S., V.P. VOGIATZIS & D.C. BOBORI Freshwater fishes In: Directive 92/43/EEC. The Greek Habitat Project Natura 2000: An overview (Dafis S. et al. eds). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope Wetland Center. 917 p. 1.BOBORI, D.C., B.P. CHONDROPOULOS, P.S. ECONOMIDIS, V. FLARI, S.E. FRAGUEDAKIS- TSOLIS, S. KAZANTZIDIS, M. LAZARIDOU-DIMITRIADOU, A. LEGAKIS, E. VALAKOS & V.P. VOGIATZIS The diversity of the fauna of Greece In: Directive 92/43/EEC. The Greek Habitat Project Natura 2000: An overview (Dafis S. et al. eds). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope Wetland Center. 917 p. Αρθρα ζηον ελληνικό ή διεθνή ηύπο 11. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ Πην ελπδξείν-εξπεηάξην ηεο Βπξώλεηαο. Αγγελιοθόπορ, ειδικό ένθεηο Σαξίδια, 29/11/2009: ΘΑΟΑΣΙΔ, Ξ.K., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ FishBase θαη ζπλεξγάηεο. Αλιεςηικά Νέα 298: STERGIOU, K.I., D.C. BOBORI The 6 th FishBase Consortium meeting and the 3 rd Mini FishBase Symposium. FishBytes, 11(4): STERGIOU, K.I., D.C. BOBORI Daniel Pauly receives Honorary Doctorate from the Aristotle University of Thessaloniki. FishBytes, 11(4): 7. 7.Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Daniel Pauly θαη Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Αλιεςηικά Νέα, 294: ΠΡΔΟΓΗΝ, Θ.Η., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Ρν 3 ν Mini Ππκπόζην ηεο FishBase.Αλιεςηικά Νέα, 292: ΠΡΔΟΓΗΝ, Θ.Η., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α. ΡΠΗΘΙΖΟΑΠ Ζ 6 ε εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ FishBase Consortium. Αλιεςηικά Νέα, 292: ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ Ζ FishBase πάεη δεκνηηθό. Αλιεςηικά Νέα, 282: ΠΡΔΟΓΗΝ, Θ.Η., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.K. ΘΑΟΑΣΙΔ FishBase θαη Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην. Αλιεςηικά Νέα, 281: ΘΑΟΑΣΙΔ, Ξ.K., Γ.Υ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Θ.Η. ΠΡΔΟΓΗΝ FishBase: ν ειεθηξνληθόο ζαπκαζηόο θόζκνο ησλ ςαξηώλ. Αλιεςηικά Νέα, 276: ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Δ., Ι. ΘΑΡΠΑΦΡΖ, Α. ΘΑΙΙΗΑΛΗΥΡΖΠ, Α. ΡΠΗΘΙΖΟΑΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Ζ πδξόβηα καθξνπαλίδα ηνπ Ππειαίνπ Ξεγέο Αγγίηε (Κααξά) Γξάκαο. Ξξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα. Αλιεςηικά Νέα, Λνέκβξηνο 2003:

13 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 13 Διδικά διατειριζηικά ζτέδια 7.ΝΗΘΝΛΝΚΝ-ΑΚΗΙΙΖ, Α., Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ Δηδηθό Γηαρεηξηζηηθό Πρέδην ιίκλεο Ραπξσπνύ. LIFE, Δθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Ραπξσπνύ. ΑΛ.ΘΑ. 6.ΡΠΗΝΟΖΠ, Π. (ππεπζ, ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή ιίκλεο Σεηκαδίηηδα - Εάδαξε (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε. 212 ζει. 5.ΡΠΗΑΝΠΖ, Β. (ππεπζ, ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή Θάησ Όιπκπνο (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε. 234 ζει. 4.ΡΠΗΑΝΠΖ, Β. (ππεπζ, ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή Διαηηά (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε. 197 ζει. 3.ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΗΑΓΝ, Δ. (ππεπζ, ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή Όξνο Ίηακνο - Πηζσλία (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε. 274 ζει ζει. παξαξηήκαηα 2.ΓΔΥΟΓΗΝ, Θ. (ππεπζ, ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή Θνηιάδα θαη Δθβνιέο Ππεξρεηνύ Καιηαθόο Θόιπνο (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ & Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ. Θέξκε. 275 ζει. 1.ΚΑΛΡΕΑΒΔΙΑΠ, Α. (ππεύζ. ζύλη.) Δηδηθό δηαρεηξηζηηθό ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή Θνξπθέο Όξνπο Βόξαο (GR ). Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Θέληξν Βηνηόπσλ γξνηόπσλ. Θέξκε. 288 ζει. Σετνικές εκθέζεις 9.Κ. ΘΝΡΟΑΘΖΠ, 2004 (επηζη. πεπζ.). Θαηαγξαθή ηεο πδξόβηαο καθξνπαλίδαο ηνπ Ππειαίνπ Ξεγέο Αγγίηε (Κααξά) Γξάκαο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. ΔΘΗΑΓΔ-ΗΛΑΙΔ. 8.Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Φ. ΞΔΟΓΑΛΡΖΠ Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο ιίκλεο Θάξιαο. EΟΓΝ Δπαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο. ΞΔΣΥΓΔ. 139 ζει. 7.Κ. ΙΑΕΑΟΗΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝ θαη ζπλ Ξξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηεο ιηκλνζάιαζζαο Narta θαη ηνπ πνηακνύ Αώνπ (Vjose). ΞΔΣΥΓΔ, 224 ζει. 6.Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA Θιαδηθέο κειέηεο. Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ησλ λνκώλ: Έβξνπ, Ονδόπεο, Μάλζεο, Θαβάιαο, Θέξθπξαο, Άξηαο, Ξξέβεδαο, Ιεπθάδαο, Αραΐαο, Ζιείαο, Αξγνιίδαο, Αηηηθήο, Κεζζελίαο, Δύβνηαο, Ιάξηζαο, Ξηεξίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Θεζπξσηίαο (θαη ζε CD-ROM). 5.Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα PESCA Θιαδηθέο κειέηεο. Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλώλ (θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ) θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ησλ λνκώλ: Ονδόπεο, Φιώξηλαο, Ξέιιαο, Θηιθίο, Πεξξώλ, Ησαλλίλσλ, Δπξπηαλίαο, Θνδάλεο, Θαξδίηζαο, Θαζηνξηάο, Θεζζαινλίθεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Βνησηίαο, Αξθαδίαο, Ζιείαο, Αραταο, Γξεβελώλ, Θεζπξσηίαο, Ζκαζίαο, Άξηαο (θαη ζε CD-ROM). 4.ΘΝΘΘΗΛΑΘΖΠ, Α., Α. ΠΗΛΖΠ, Λ. ΘΟΗΑΟΖΠ Κειέηε ηρζπνπαλίδαο θαη θαζνξηζκνύ θιεηζηώλ πεξηνρώλ/νξηνζέηεζεο αιηεπηηθώλ δσλώλ θαη αληηκεηώπηζεο ηεο παξεκπόδηζεο ηεο ακθίδξνκεο θίλεζεο ησλ ςαξηώλ ζηηο ιίκλεο Θνξώλεηα θαη Βόιβε θαη ησλ ρεηκάξξσλ απηώλ. Ρειηθή Έθζεζε, ΔΘΗΑΓΔ-ΗΛΑΙΔ, ΑΞΘ, ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Λ. ΘΟΗΑΟΖΠ, Θεζζαινλίθε, 227 ζει. 3. ΑΞΘ, ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ, ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΏΛ, ΡΝΚΔΑΠ ΓΟΑΙΗΘΖΠ & ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Ξξνζδηνξηζκόο παξνρώλ, θεξηώλ πιώλ θαη πνηόηεηαο λεξνύ ησλ ρεηκάξξσλ ξεκάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο Θαζηνξηάο. Γηεξεύλεζε ηάζεσλ θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ κείσζεο θόξηνπ. 2.ΘΝΘΘΗΛΑΘΖΠ, Α., Δ. ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Δ. ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ζει Ηρζπνπαλίδα ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο παξάθηηαο δώλεο ηνπ Πηξπκνληθνύ θόιπνπ θαη ηνπ θόιπνπ ηεο Ηεξηζζνύ. Πε.

14 Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 14 Θνπηξάθεο Δ. & Ιαδαξίδνπ Δ. (ζπλη. έθδ.). Ξεξηγξαθή ηεο παξάθηηαο δώλεο ησλ θόιπσλ Πηξπκνληθνύ θαη Ηεξηζζνύ. Ρειηθή Έθζεζε, ΔΘΗΑΓΔ-ΗΛΑΙΔ, ΔΘΒ. Λέα Ξέξακνο, Θαβάια. 474 ζει. 15. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ. θαη ζπλ Ξαξαθνινύζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιηκλώλ Θνξώλεηαο Βόιβεο θαη ηνπ Οήρηνπ πνηακνύ. Πε Εαιίδεο θαη ζπλ. πεξεζίεο δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ θαη ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ιίκλε Θνξώλεηα. 14. ΝΚΗΘΟΝΛ Δ.Ξ.Δ Κειέηε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο Δζληθνύ Ξάξθνπ ησλ ιηκλώλ Θνξώλεηαο-Βόιβεο θαη ησλ Καθεδνληθώλ Ρεκπώλ. ΝΚΗΘΟΝΛ Δ.Ξ.Δ., Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 13. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ., Η. ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ Κειέηε βελζηθώλ αζπνλδύισλ καιαθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. Ρειηθή ηερληθή έθζεζε, ΑΞΘ, 50 ζει. 12.ΕΑΙΗΓΖΠ, Γ. θαη ζπλεξγάηεο πεξεζίεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινύεζεο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα. Ρερληθή έθζεζε. ΑΞΘ, ΝΚΗΘΟΝΛ Δ.Ξ.Δ. INTERREG III, Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 11.ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Γ.Υ., Η. ΠΑΙΒΑΟΗΛΑ Ηρζπνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο ιίκλεο Γντξάλεο. ΔΟΓΝ Γηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία γηα ηα λεξά ζύκθσλα κε ηελ Νδεγία πιαίζην γηα ηα λεξά 2000/60/ΔΘ. Ρερληθή Έθζεζε, πνπξγείν Δμσηεξηθώλ, 73 ζει. 10. ΡΠΗΘΙΖΟΑΠ, Α., Δ. ΘΝΡΟΑΘΖΠ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ξ.Π. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ Αιηεία πειαγηθώλ ςαξηώλ (ζαξδέια θαη θξίζζα) κε ζαξδειόδηρην ζηνλ Θόιπν Θαβάιαο. Ρειηθή Έθζεζε. Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 65 ζει. 1.ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ, Ξ.Π., Α. ΒΑΠΗΙΔΗΝ, Δ. ΚΗΣΑΙΝΓΖ, Γ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Αύμεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο θξαγκαιίκλεο ηνπ Ραπξσπνύ κε εκπινπηηζκό κε αζεξίλα (Atherina boyeri Risso, 1810) από ηελ Ρξηρσλίδα θαη παξαθνινύζεζε ηνπ εγθιηκαηηζκνύ ηεο ζην λέν πεξηβάιινλ. Ρειηθή Ρερληθή Έθζεζε (Ξξόγξακκα ΞΔΛΔΓ) ΓΓΔΡ, Θεζζαινλίθε, 56 ζει.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 927 Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase Δ. Χ. Μπόμπορη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Πετρίκη Ο., Μπόμπορη Δ. Χ. Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ Παπαδοπούλου Κ.-Ν., Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε στο 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού τριών ετών. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες (Φυσιογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο. 1,2, Μπίρτσας Π. 3 και Νικολάου Κ. 1,4 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 29 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29 th ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 17 η 19 η Μαΐου 2007 May 17 19, 2007 ΚΑΒΑΛΑ ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Acknowledgments: The SciNetNatHaz Project is partially funded by the EU and Hellenic National funds within the context of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές

Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 14 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας Τ.Θ. 60394 57001

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση παραδοτέο / Δράση 5 Έργο WASPTool «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata. Ιούνιος 2016

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata. Ιούνιος 2016 Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιούνιος 2016 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210-37074 (γραφείο) 6947 247 660 (κινητό) e-mail: cdagata@isc.tuc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκα το 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είμαι παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα κοινωνικών αντιλήψεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz

Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz K. Papatheodorou, SciNetNatHaz Project Coordinator, TEI of Central Macedonia, Hellas www.scinetnathaz.net Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παπαδόπουλος Ι. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα Ημεπομηνία/Σόπορ γεννήζεωρ Θέζη Ανηικείμενο Γιεύθςνζη επγαζίαρ Ακαιία Μσξίθε 9 Ηνπιίνπ 1964, Αζήλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πνηόηεηα Νεξώλ-Τδαηηθή Ρύπαλζε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος 3 Δάση και κλιματική αλλαγή 3.1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής της Νήσου Λέσβου με Χρήση ΓΣΠ Αθηνά Κων. Πήτα ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ)

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ) 291 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ) Ιρζπνιόγνο, Γ.Παπαλδξένπ 7, Καζηνξηά, 52100 Λάτσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: Μελέτη οργάνωσης εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα