ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ"

Transcript

1 ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ Αζήλα Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΞΝΙΗΑΡΟΔΗΝ ΑΙΗΚΝ Καξαζσλνκάρσλ (Ι. Βνπιηαγκέλεο & Αιίκνπ) Αζήλα - Αξγπξνύπνιε Αηηηθήο ΒΗΝΗΑΡΟΗΘΖ ΞΑΙΙΖΛΖΠ Θξήηεο & Παιακίλνο (Ι. Καξαζώλνο) Ξαιιήλε Αηηηθήο ΞΝΙΗΑΡΟΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. Αηγάιεσ Αζπξόππξγνο Αηηηθήο ΗΥΛΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ. ΗΓΗΥΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Σαηδεδάθε & Ξαγθάινπ - Δκπνξηθό Θέληξν Διεπζίλα Αηηηθήο ΗΑΡΟΗΘΖ ΚΔΓΑΟΥΛ Α.Δ. Πηζληδώλ & Αιθάζνπ Κέγαξα Αηηηθήο MEDICAL ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ Α.Δ. Γακηαλνύ Λέα Κάθξε Αηηηθήο EUROMEDICA ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ 21 ν ρικ. Ιεσθόξνπ Καξαζώλνο Ξηθέξκη Αηηηθήο MEDICAL ΟΑΦΖΛΑΠ Φιέκηλγθ & Αθξνδίηεο Οαθήλα Αηηηθήο ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΞΝΙΗΑΡΟΔΗΝ ΗΑΡΟΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. Εσνδόρνπ Ξεγήο Παιακίλα

2 Αηησιναθαξλαλίαο ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΥΠΖ Σαξ. Ρξηθνύπε & Ξαλαγνπνύινπ Αγξίλην Αηησιναθαξλαλίαο ΔΟΥΓΗΑΓΛΥΠΖ ΑΓΟΗΛΗΝ Α.Δ. Θάιιαο & Κειεάγξνπ Αγξίλην Αηησιναθαξλαλίαο Αηησιναθαξλαλίαο ΓΝΒΗΡΠΑ -ΡΑΛΡΑΟΝ ΘΑΙΖΠ ΞΟΝΡΞΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΙΥΛΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Παιάθνπ Αγξίλην εο Ηνπλίνπ Αγξίλην Αηησιναθαξλαλίαο ΑΠΘΙΖΞΔΗΝΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΓΛΥΠΖ Ξάξνδνο Ξαπαδηακαληνπνύινπ Κεζνιόγγη Αηησιναθαξλαλίαο ΘΝΛΡΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Οηζάλνπ & Δπακ. Γειεγηώξγε Κεζνιόγγη Αηησιναθαξλαλίαο Αξγνιίδαο Αξγνιίδαο Αξγνιίδαο Αξγνιίδαο Αξγνιίδαο ΞΑΟΑΓΗΝΓΑΘΖ ΚΑΟΗΑΠ ΘΝΟΗΥΡΖ ΔΚΚΑΛΝΖΙ MEDILAB Ν.E.-ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΒΗΝΞΑΘΝΙΝΓΗΑΠ ΑΟΓΝΠ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ- ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΠΑΙΔΙΙΑΟΗΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΛΗΘΝΙΑΝ ΓΘΝΙΗΥΛΖ ΗΥΑΛΛΖ Ρδαβέιια Λαύπαθηνο Θαπνδηζηξίνπ Άξγνο Θαπνδηζηξίνπ Άξγνο Θαιιέξγε Άξγνο Ξεγάδη Πθνύξα Θξαλίδη Πηδ. Κεξαξρίαο Λαύπιην

3 Αξθαδίαο Αξθαδίαο Αραΐαο ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΤΣΝΓΗΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΚΞΔΛΡΔΒΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Β ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΘΔΛΡΟΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖΠ ΒΗΝΗΑΡΟΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΔΟΔΛΑΠ Α.Δ. Ξιαπνύηα Ρξίπνιε Ξιαπνύηα Ρξίπνιε Αγ. Αλδξένπ Ξάηξα Αραΐαο ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΓΔΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ. Αγ. Αλδξένπ Ξάηξα Βνησηίαο Βνησηίαο Βνησηίαο Βνησηίαο Βνησηίαο Γξάκαο Γξάκαο ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΖΒΥΛ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ ΙΑΛΖ- ΚΞΝΡΠΗΘΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑΠ ΔΡΣΗΑΠ ΚΑΛΝΠΑΘΖ - ΑΘΟΗΒΑΘΖ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Α.Δ. ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ Δ.Δ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Α. ΘΝΡΘΝ - Θ. ΞΑΡΘΑ Ν.Δ. ΘΟΝΘΗΓΝ ΣΟΠΑΛΘΖΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΑΙΗΘΑΡΕΑΟΝ ΓΔΥΟΓΗΝ Ινμήο Φάιαγγνο Θήβα Ξεινπίδνπ Θήβα Ξεινπίδνπ Θήβα Αηζρύινπ & Αρηιιέσο Ιηβαδεηά Πνθνθιένπο Ιηβαδεηά Θ. Ξαιαηνιόγνπ Γξάκα Δηξήλεο Γξάκα Θαιακηώηηζζα Θάιπκλνο

4 Ο.Θ. ΙΑΚΑ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑ ΗΥΑΛΛΖ Δλνξία Σξηζηνύ Θάιπκλνο Δλνξία Θαιακηώηηζζαο Θάιπκλνο ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Ξξνέθηαζε Αξγπξνθάζηξνπ Θσο ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΝΡΝΕΖ ΓΔΥΟΓΗΝ Βαζ. Ξαύινπ & Θιενπάηξαο Θσο ΘΝΕΝΘΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ Γξεγνξίνπ Δ Θσο ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ - ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ - ΝΟΚΝΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΑΙΔΗΑΠ ΞΔΟΗΓΝ Ηππνθξάηνπο & Αι. Εεξβάλνπ Θσο Έβξνπ Έβξνπ Έβξνπ ΜΔΛΗΡΗΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ EUROMEDICA ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Α.Δ. ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Η.Α.Δ. ΠΥΞΑΠΖ ΦΥΡΔΗΛΖΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΝΟΚΞΑΛΗΑΛ ΘΑΟΑΚΞΔΡ Δπηράξκνπ & Αξηεκεζίαο Θσο Γ.Γ. Θνζθηλνύ Οόδνο Αλζεκίνπ Αιεμαλδξνύπνιε Θ. Ξαιαηνιόγνπ Αιεμαλδξνύπνιε Αζ. Ξαληαδίδνπ Νξεζηηάδα Δύβνηαο ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΑΛΡΕΑΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ςειάληνπ & Κ. Αιεμάλδξνπ Αιηβέξη

5 Δύβνηαο Δύβνηαο Δύβνηαο Δύβνηαο Εαθύλζνπ Εαθύλζνπ Ζκαζίαο Ζκαζίαο Ζκαζίαο ΚΞΑΙΑΦΑ ΔΑΓΓΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΝΚΔΙΖΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΗΑΡΟΔΗΝ ΣΑΙΘΗΓΑΠ Η.Α.Δ. ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΣΑΙΘΗΓΑΠ - ΔΑΓΓΔΙΝ ΚΖΙΗΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ - ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΙΝΛΡΕΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΠ ΚΑΟΗΡΠΑ ΗΥΑΛΛΑΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΝΚΞΝΟΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΛΑΓΗΑ Δ.Ξ.Δ. Δ. Θ. ΓΟΝΞΝΙΝ Κπαθόια Αιηβέξη Γ. Βαζηιείνπ Σαιθίδα Φίισλνο Σαιθίδα Ρδαβέιια Σαιθίδα Δπγελίδνπ Εάθπλζνο Γιάδζησλνο 7 Α Εάθπλζνο Κεγ. Αιεμάλδξνπ Βέξνηα Θαξαηάζνπ Βέξνηα Κ. Θαξαθσζηή Βέξνηα Ζξαθιείνπ ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΟΖΡΖΠ Ξι. Διεπζεξίαο Ζξάθιεην Ζξαθιείνπ EUROMEDICA ΞΑΓΘΟΖΡΔΗΑ ΓΔΗΑ Αγ. Κελά 18 & Ησαλλίλσλ Ζξάθιεην Θεζζαινλίθεο ΒΗΝΗΑΡΟΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 'ΔΟΚΝ' Δξκνύ Θεζζαινλίθε

6 Θεζζαινλίθεο EUROMEDICA - ΘΔΛΡΟΝ ΞΝΙΖΠ Αγ. Πνθίαο Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο EUROMEDICA - ΞΙΖΠ ΑΜΗΝ Η.Α.Δ. Ξνιπηερλείνπ Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο ΔΟΥΓΗΑΓΛΥΠΖ ΜΖΟΝΘΟΖΛΖΠ Γξ. Θνισληάξε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο EUROMEDICA ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ Βαζ. Όιγαο Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΙΑΡΥΛ Θεκ. Πνθνύιε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο ΔΟΥΓΗΑΓΛΥΠΖ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ Δζλ. Αληηζηάζεσο Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΝΙΖΤΖ Η.Α.Δ. Ξεξηθιένπο & Θσζηή Ξαιακά Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο EUROMEDICA ΓΡΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Η. Γσγνύζε Πηαπξνύπνιε Ησαλλίλσλ Ησαλλίλσλ Ησαλλίλσλ Θαβάιαο ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ & ΞΔΟΖΣΝΡΝΚΝΓΟΑΦΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΡΠΑΟΑΘΖ ΓΘΝΟΑ ΑΞΝΠΡΝΙΝ ΒΑΟΠΑΛΖ ΗΥΑΛΛΖ ΡΠΔΘΚΔΕΝΓΙΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝ Βιαριείδε Ησάλληλα εο Νθησβξίνπ Ησάλληλα Ξαπάδνγινπ Ησάλληλα Κεηξ. Σξπζνζηόκνπ Θαβάια

7 Θαβάιαο Θαβάιαο Θαξδίηζαο Θαξδίηζαο Θαξδίηζαο Θαξδίηζαο Θέξθπξαο Θέξθπξαο ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ Α.Δ. ΓΟΑΚΞΑ ΔΑΓΓΔΙΝ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΖΙΗΑΓΝ ΚΑΟΗΑΠ ΚΑΟΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ - ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ - ΑΓΓΔΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑΠ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ - ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΑΜΝΟΖ - ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΠΝΦΗΑΠ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ - ΗΥΑΛΛΖ ΕΔΟΒΝΞΝΙΝ ΚΑΛΗΝΓΑΘΖ - ΚΑΠΡΝΟΑ ΔΓΔΛΗΑΠ Δζλ. Αληηζηάζεσο Θαβάια Βεληδέινπ Θαβάια Αδά Θαξδίηζα Αδά Θαξδίηζα Βάιβε Θαξδίηζα Κεγ. Αιεμάλδξνπ Θαξδίηζα Οηδ. Βνπιεπηώλ Ηνλίνπ Βνπιήο Θέξθπξα Π. Αξβαληηάθε Θέξθπξα Θνξηλζίαο ΗΥΛΗΑ EUROMEDICA ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ. Απνζηόινπ Ξαύινπ Θόξηλζνο Θνξηλζίαο MEDI CENTER A.E. Γ. Ξαπαλδξένπ Θόξηλζνο Θπθιάδσλ ΗΑΡΟΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΚΘΝΛΝ Αξγύξαηλα Κύθνλνο Θπθιάδσλ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΘΔΝΓΥΟΑΠ 25εο Καξηίνπ Ρήλνο

8 Ιαθσλίαο ΗΑΡΟΗΘΝ ΠΞΑΟΡΖΠ Γθνξηζνιόγνπ Ππάξηε Ιαθσλίαο ΓΖΚΝΞΝΙΝ ΘΥΠΡΝΙΑΠ Ιεσλίδνπ Ππάξηε Ιάξηζαο ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΑΙΖΛΝΠ Α.Δ. Δξπζξνύ Πηαπξνύ Ιάξηζα Ιάξηζαο Ιάξηζαο Ιάξηζαο Ιάξηζαο Ιάξηζαο Ιαζηζίνπ Ιαζηζίνπ Ιαζηζίνπ Ιαζηζίνπ ΑΗΚΝΓΗΑΓΛΥΠΖ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Ν.Δ. ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ 'ΚΞΑΟΝΠ ΘΥΛ/ΛΝ & ΠΗΑ Ν.Δ.' ΒΗΝΑΛΑΙΠΖ ΙΑΟΗΠΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Δ. ΞΑΞΞΑΓΑ & ΠΗΑ Ν.Δ. EUROMEDICA ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΙΑΟΗΠΑΠ Η.Α.Δ. ΒΗΝΗΑΡΟΗΘΖ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ - ΔΠΘΗΝΓΙΝ ΗΝΟΓΑΛΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΒΙΑ- ΘΟΗΑΘΑΘΖ ΠΝΦΗΑΠ ΛΡΔ ΦΗΙΗΞΞΗΠ ΙΝΘΗΑΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΦΟΑΓΘΑΘΖ ΓΔΥΟΓΗΝ ΕΔΟΒΝ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑΠ Αζθιεπηνύ & Θύπξνπ Ιάξηζα Καλσιάθε Ιάξηζα Θύπξνπ & Ξαλόο Ιάξηζα Γεσξγηάδνπ Ιάξηζα Ξαηξόθινπ Φάξζαια Θαδάλε Αγηνο Ληθόιανο Θαδάλε Αγηνο Ληθόιανο Νπιαξρεγνύ Ιαθέξδα Ηεξάπεηξα Λ. Θαδαληδάθε Ηεξάπεηξα

9 Ιέζβνπ Ιέζβνπ Ιέζβνπ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΙΖΚΛΝ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ. ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΖΣΝΡΝΚΝΓΟΑΦΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΚΞΑΡΕΖ ΞΝΙΓΥΟΝ ΔΠΡΟΑΡΗΑΠ ΠΗΓΖΟΖ - ΚΝΡΕΝΟΖ Ιεσθ. Γεκνθξαηίαο Ιήκλνο Αεξ. Γηαλλαξέιιε Κπηηιήλε Θαβέηζνπ Κπηηιήλε Ιέζβνπ EUROMEDICA ΗΑΡΟΗΘΖ ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΙΔΠΒΝ Η.Α.Δ. 2ν ρηι. Κπηηιήλεο - Θαιινλήο Κπηηιήλε Ιεπθάδαο Ιεπθάδαο Καγλεζίαο Καγλεζίαο Καγλεζίαο ΒΑΓΔΛΑ - ΚΔΙΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖΠ ΞΗΕΑΛΡΗ - ΓΑΕΖ ΚΑΟΗΑΠ ΡΔΟΔΕΑΠ ΡΟΑΓΑΘΖ - ΠΞΟΝΞΝΙΝ ΠΔΒΑΠΡΖΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΒΗΝΓΗΑΓΛΥΠΖ - ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Αγ. Ξάληειεήκνλνο Ιεπθάδα Βαιασξίηε Ιεπθάδα Βαζ. Γεσξγίνπ Α Αικπξόο Βόινπ Γαιιίαο θαη Ππ. Πππξίδε Βόινο Γεκεηξηάδνο & Ρξηθέξσλ Βόινο Καγλεζίαο ΗΑΡΟΗΘΖ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΒΝΙΝ Α.Δ. Γεκεηξηάδνο & Αγ. Ληθνιάνπ Βόινο Καγλεζίαο Καγλεζίαο ΡΠΑΘΛΑΘΖ ΗΥΑΛΛΖ BIOSERUM - ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 28εο Νθησβξίνπ Βόινο Ππ. Πππξίδε Βόινο

10 Καγλεζίαο Κεζζελίαο Κεζζελίαο Κεζζελίαο Μάλζεο Μάλζεο Μάλζεο Ξηεξίαο Ξηεξίαο Ξηεξίαο Οεζύκλνπ ΓΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΒΝΙΝ Α.Δ. ΔΟΥΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ Α.Δ. ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΟΝΚΞΔΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ - ΗΑΡΟΗΘΖ Ν.Δ. ΠΘΑΟΚΝΡΠΝ ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΖΠ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 'ΔΡΣΗΑΠ Γ. ΘΑΟΑΘΑΠΗΙΗΥΡΖ ΞΑΛΔΟΖ ΛΗΘΝΙΑΝ ΞΝΙΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΜΑΛΘΖΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ Α.Δ. ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΑΟΑΡΕΑ ΑΛΓΟΔΑ ΞΗΡΠΖ - ΠΔΚΔΟΡΕΗΓΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝ ΚΝΠΣΝΛΑ ΠΖΦΑΘΑΘΖ ΘΙΔΝΛΗΘΖΠ 2αο Λνεκβξίνπ Βόινο Αξηέκηδνο Θαιακάηα Αξηέκηδνο Θαιακάηα Σξπζάλζνπ Ξαγώλε Θαιακάηα Ρζηκηζθή Μάλζε Θεξκνππιώλ Μάλζε Ξιάησλνο Μάλζε Αγ. Ιαύξαο Θαηεξίλε Ξι. Διεπζεξίαο Θαηεξίλε Θαλάξε Θαηεξίλε Εακπειίνπ Οέζπκλν Οεζύκλνπ EUROMEDICA ΔΓΘΔΦΑΙΝΠ Γεκνθξαηίαο Οέζπκλν

11 Ονδόπεο Ονδόπεο Ονδόπεο Πεξξώλ Πεξξώλ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ Α.Δ. ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΓΘΝΓΙΖ ΡΟΗΑΓΑΠ ΚΑΟΗΑΠ ΙΑΚΞΟΝΞΝΙΝ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Η.Ν.Δ. Β.ΘΑΦΡΑΛΡΕΖΠ O.E. ΖΙΗΑΓΝ-ΞΑΡΔΟΗΡΠΑ ΣΟ., ΚΝΠΣΝ- ΚΞΗΚΞΗΠΖ ΚΑΟ. Ξνιπθήκνπ Θνκνηελή Φξνπξίνπ Θνκνηελή Ζξνδόηνπ Θνκνηελή Ξξ. Σξηζηνθόξνπ Πέξξεο Γελλαδίνπ 7Α Πέξξεο Πεξξώλ ΞΑΟΗΠΖΠ - EUROMEDICA ΠΔΟΟΥΛ I.Α.Δ. Δζλ. Αληίζηαζεο Πέξξεο Ρξηθάισλ Ρξηθάισλ Ρξηθάισλ Ρξηθάισλ ΕΑΚΞΟΑ ΓΔΥΟΓΗΝ ΙΑΝΞΝΓΖ ΗΝΙΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΞΑΙΖ- ΘΞΟΗΕΙΖ ΓΗΝΙΑΠ ΞΙΗΑΡΠΗΘΑ ΞΑΟΖ Ησαλλίλσλ Θαιακπάθα Ρξηθάισλ Θαιακπάθα Αζθιεπηνύ Ρξίθαια Βύξσλνο θαη Γαξηβάιδε Ρξίθαια Ρξηθάισλ EUROMEDICA - ΡΟΗΘΑΙΥΛ Η.Α.Δ. Ππγγξνύ Ρξίθαια Φζηώηηδαο ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΗΑΡΟΔΗΝ ΚΑΟΗΑΠ ΤΑΟΟΑ - ΓΔΟΝΘΑΛΑΠΖ Βύξσλνο Ιακία

12 Φζηώηηδαο ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΗΑΡΟΔΗΝ ΞΝΙΡΗΚΖΠ ΚΑΓΘΑ Σαηδνπνύινπ Ιακία Σαλίσλ ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΓΑΒΟΗΙΑΘΖ Α.Δ. Καξθ. Κπόηζαξε Σαληά Σαλίσλ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΣΑΛΗΥΛ Α.Δ.Δ Ησζήθ Σαηδεδάθε (Ξιαηεία Γηθαζηεξίσλ) Σαληά Σίνπ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΑΠΡΖ Ξνιπηερλείνπ Σίνο Σίνπ ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΡΝΚΝΓΟΑΦΗΑ ΣΗΝ Αεξνπόξνπ Ονδνθαλάθε Σίνο Σίνπ Σίνπ Σίνπ Σίνπ ΓΑΙΑΡΝΙΑ ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΑΓΓΔΙΗΛΝ ΞΙΝΚΖΠ ΞΗΡΠΝ ΘΑΙΙΗΝΞΖΠ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ - ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΝΦΝΞΑΛΡΔΙΖ ΑΛΡΥΛΗΝ Πγνύηα Σίνο Γεκνθξαηίαο Σίνο Ξνιπηερλείνπ Σίνο Αγ. Απνζηόισλ Σίνο

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ: Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α Α Π Ο Θ Δ Λ Σ Ρ Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ο Η Θ Ζ Ζ Θ Δ Α Ι Η Α - Σ Δ Ρ Δ Α Δ Ι Ι Α Γ Α Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Υ Ο Ν Ρ Α Μ Η Θ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Β Α Ι Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα